Goudsche Courant, woensdag 27 november 1872

worsteling der rHikbV ijde tegen de radicalen De stemmiug ov iir ié Wotie Meitetul rechtvaardigt echter eone aanbieding van l u ontslag de kamer zou het echter niet kunnen aaunemen zouder terstond geparalyseerd ie im t g a j E li Q E L i D BiMeu k tt zullen alrltiaziiigen woKtm gdmdi ter vervulling vau eenige opengevallen zetels in het Britsche parlement Groote verandering zal daardoor wanrschynl l in dea taestai der partijtu niet worden gi brncht Wrdit al lè 1 t n kken distreten hefcl an sinds jureu libenilil arguraartif Af gïlbnden zonder dat de cunservutieven ernstigen tegeustand boden de strijd zal dus niet he ig zijn In Ierland alleen verwacht men eenige levendigheid met het oog op den ugeHwourdigt toestwi l ii dpt l ii4 laar toch npyint volden de iji den laatst gehouden nliniiterrakd orüvangen berichten de heacgiog ter gunste van een afr ondertijk parleaa ent lioMe rule hoe ladger hoe meer tue lu het uporden van Ierland is die beweging Gelrrkkëlijk gering maar anders is let in het zuiden gesteld Wel is de katholieke geestelgkheid er iu begir sel niet voor doch om haren invloed uit te breiden zal zij wanrschijniyk de algemeene beweging bevorderen De ministerraad heeft zich in zij x liatsic zitting uilsluilend met het lersche vraHgstuk bezig gehouden De Gloit van tl dez r deelt mede dat mener den vorieen dug in geslaagd was oin het rukvan de in de Theems gezonken stoomboot de Batavierte lichten en het eenige honderden eden dichter bgden nuordeiijkea oever ie sleepen Niet minder dau 1 1 ketens waren tfnder het schip gebtaciit Dedekken waren voor een deel door het binnengedrongen water gesprongen Kene kist mt t een groot bedrag aan sovereigns is door een niteuvoerder op eviacbt en tegen betaling van het berglour aan den ei $enR r een passagier aan boord van de Batavier tempt gegeven De üaüy NeKl deelt eenige opatrkclijke feiten mede betreffende het lager onderwijs in Kngelunds keofdstad Op 2 April 1871 bedroeg de bevolking vóti Ijonden S Si 5 006 tieten en daaronder bevonden zich 681 107 kiHdetwn nu tot 18 jaren Vandezen werden er 97 307 te hnii onderwezen terw jl 9101 tieh bevonden op kostscholen of in geetidhten Bleutengerolgen bleven er 674 643 kinderen o er Vaartoör lagere sehólén noodig waren VantlU ijfei bezochten 398 679 khideren de school terwijl 176 014 kinderen om verschillende redenen de school niet besoebten Daarna bevond men dat van dit laatsteoijfe 9S 97B kinderen geldijt redenen hiMden omTap ik ihoel weg te blijven zoodat er 80 039 overtléveU tttor wier onderwijs de Loudon Stihool Bsard éVenals voa da 898 679 zorg moest dreven Thans Woest otidemJtht worden hoe eel de ruinate de scholeh in Londen opleverden en men bevond dat er 8V30 schalen waren ruimte hebbende oor 370 960 sMiolieren De 3ohool lto rd ontwierp phinnen voorlet b6 wenof vergröote van 146 scholen waardoormen ruiwte iou k rijgen voor 418 ü3a kinderen Dit was kmélijk voldoende Op eeiio bevolking vanIntier dan S millioen isielen zouden sleohts 65 000 kindeten wnarvAn sommige onder den leeftijd van 8 jWén de school niet kunnen bezoeken door gebrek ëta riiimte Maar nu ging men de schoolgebouwen onderzoeken én tbleek dat meer dimde heini l876 behoorde te worden afgekeurd Deze slechte gebouwen miren echter klein zij boden slechts ruimte aan ♦oor 83 Ï07 kinderen Kr waren in l oiiden 1142 gbede scholen ruiiute hebbende voor 312 926 scho fieren en 450 minder goede die plaatsing hebbeuvoor 37 995 scholieren Er bestuaa in Londen dus in het geheel 1399 scholen waarop 350 9211 kiiidelïn DU ÏT8CH L AND Onder de berichten der laatste dagen was er n uit Berlijn waarin werd gezegd dat de oAciense NordOeulscie AUg Zèit wees op de gewichtige beteekeuis van den aanleg der spoorweglijn Hamburg Cuxhaven als eciie onderneming waardoor Mamburg tegen de mededinging van Nederland en België zöu worden beveiligd Het blad spreekt daarover in eèn irtikèl waarvan het slot aldus luidt ffThans behoort een rechtstreeksche spoorweg van Berlijn naar den llijn van het groot centraalpunt ijl het uoord Oosleu naar dat in liet zuidwesten niet mter tot vrome wenscheu £ n wellicht zijnii in ge heel DuiU9Uand reads te veel plaveien voor Inkortingen i rWtMstaiiime SfKOrwagHieiaibiïiIcttjËï ont worpen die niet slechts wegens fiuancieele maar ook wegens technische bezwaren onmogelijk spoedig ten n yj ordeu gebracht plannen waaraan lvetd gedacht omdat er niét aaii oMeny itigw dan deze a de spoorwegon Je h doet ebbes het Duitscilie sfioor ignef fieraTTW aan da lHlèrstë IpénspèleB vWf te zetten en uit te breiden Het is voorzeker een verbjyd 4 verschijnsel dat ons spoorwegstelse bestaande iiH Staats en particuliere aodernemingeè hier zoodanig nHr dS ehoflfte wordt toegepa U t die uitbreidingen in de richti6gèi der bsvens dït wil zeggen naar Memel Swinemunde en Cuxhaven nagenoeg gelijktgdig op touw zijn gezet Intusschau sohijnt voMid de spodriüèglgu Hamburg Cuxhaven wa n 0or Se kortste verblmltng tusschen Berlijn en d Noordzee zal worden verkregen uit een politiek militair en commercieel oogpunt alle aandacht te verdienen Wn willen hopen dat het dog zeer lang duurt eer wq genoodzaakt worden den aanleg om militaire re Iauen ie bespoedigen maar met het oog op deb haiidel is de aanleg van deze op eene ijsvrije haven uitlöopendc lijn outegeuzeggelgk eene ojideruemiiig die niet slechts alle wiurbor en voor rentabititeif in liicli vereeaigt maar tevens een der krachtigste IjisCivijzen o evert ran de rustelooze energie van den Duitscheu ondernemingsgeest en tegelijk schitthrend daétUtltitnen diit althans in Duitsohland eeue zelfzucht ge politiek ifan bijzondere belangen niet meer gelgkeu tred kan bottden met de inspiratiën jiieuer groote uationate handelspolitiek Voor Hamburg ea zjjne bevolking kon of mocht het wellicht nicL zander bezwaar schgnen bij zijn hoofdweg van verkeer de Elbe eene uienwe markt met zeVsiandige verbindingen te zien ontstaan Die bedenking moest evenwel spoedig vervallen tegenover het feit dat Hamburg zelf welks in en uilvoerter zee tbaus meer dau lOU millioen eentnfirs bedraagt niet langer mag aarjseleu om dat reusae btig hauileltverkeer in tijds t g u de eonourreutir vooral rnu de Neilerlnndsobe en B lgisoha havens te beveiligen door ruim gebruik te makéu vau eene steeds ysvrije haven die voor de grootste stoomschepen van onzen tqd geaohikt is Want niet ajjaea Rotterdam maar ook Antwerpen thans door aeo spoorweg ao t Viis tingen verbonden zoowel als AiN lerfl iiii langt en korttten weg in cumaunioatie met de zee zien met leade oogea op Uamburgs reRsoobtig handsitverkeer rau hetwelk Keeds elkeu wiqter eeu niet onaamien lijk gedeelte z ja weg over Nederland zoekt Het artikel eiodigt met 4e verkl iug 4at bet Doitsche Sijk onder uedewerlung ran da Vondersgeeringen en rau den natiuitalen ondememuigsg ook iu den wereldhandel ter iwe B de wpreÜponcurreutie der havens den M g tracH in t nenm waarop bet aanspraak heeft BINNENLAND Gouda 6 NovembeI Voor de verkiezing van 4 leden der kamer van koophandel en fabrieken alhier zyn beden ingekomen 24 biljetten Drie der aftredende leden z n herkozen en wel de hh D W VYeslerbaao met 22 st G F van de Velde ed C A Schouten ieder met 2U st terwijl in plaats van de heer Q J de Jong is gekozen de heer P de Jong met 15 st Vooru verkreeg de heer ii 1 Steens üijueu 8 st en 9 lieèreu itder ce ne stem De Minister van binnenhiudsche zaken heeft onder dagtei kening van 15 November Jl aan de provinciale besturen eene misaire gericht bevattende eenige opmerkingen vootlgevloeid uit bet nderzoek der verslagen nopens de intpectiëD in den afgeloopen zomer over de verlofüangers der militie te lande gehouden Daaruit blijkt dat over het geheel de indruk dier verslagen gunstig was O I blijft het begeleiden van de rerlofgaugers doof ihi gemeeuteveldwachters naar de plants voor het onderzoek aangewezen van goiistigen invloed op den toesiaud waarin zij ter inspectie versohenen en op hun gedrag na afloop diiarran terwyl de loffel ke pogingen zoowel door bur gemeesters als veldwachters in bet werk gesteld tot i noorkoming ran oagertgeldheden na den afloop ran het onderzaak in de aissive op hoogen prys worden gesteld vermits i niet weinig bedragen om de taak der militie commissarisseu bij die gelegenheid te verlichten De minister acht het wijders weufchel k dat de gewezen bezwaren over de ongeschiktheid van sommige laataen tot het houden ran onderzoek oaugewtzen zooreel mogelyk worden weggenomen en erenzeec dat bg de bepaling der dogan roor het onderzoek zooveel doenlijk worde gelet op bel geloofsbezwaar door de Israëlieten in de groote steden kenbaar gemaakt Omtrent de miliciens die mede in de termen van oproeping vielen doch zich tot het houden der najaarsoeleuingen bij hunne korpsen in werkelijkeu dienst bevonden zijn de korp oi randan teu door den Minister van Oorlog aaogucbrevcn heui te rekenen van den dag waarop zij anders met groot verlof zouden wor den gezond en ter zake hunner over Statep GenerJtel ïwmde jcamiu Zittingen rÉ 7 ed 26 Novem r In de zitting van Zaterdag is behandeld de afdeeling waterstaat en publieke werken De beraadslagingpi daarover zijn niet afgeloopen Deneer Virulj iftejjilsi Jf iersjnat en IJlusè hebbed aangedrongen o ia i afivBohiil an let resuUnaeras den nieuweu waterweg het kanaal van Voorne en het Hillegat kraclitig te verbeteren De minister refereerde zich aan zijn schriftelijk antwoord en wenscht den loop dor zaken af te wachten In de zitting ran gisteren is de beraadslaging voortgezet over hoofditulc V binoenlandieh z en der staatsbegrooting Vier voorname punten ran de afdeelirig waterstaat zijn behandeld 1 ds RMter damsohc woterwejj de daarop betrekking hebbende post is met 63 slemmett tegen 1 Bibgènorfienr 2 de aanslaiting rfw den Nootderspoorweg aan Dutteoh lanil 3 de noodzakelijkheid Van de verbetering der Keulache vaart die door den minister erkend werd 4 het Noordzee kanaal in verband met den waterstand en den waterafvoer van de hoofdstad en omliggende wotersuhappenj de beraadslaging over dit laatste punt is niet afgeloopen Nieum rechhrlijke inrichting Door dèn minister van justitie is aan de tweede kamer inginondeq ene memorie van beantiroordiag ten aajizien ran dat onderwerp De minister heeft gemeend het ontwerp van m ambtsvoorganger in d hoofdzaak en baï hoadéns ooderieheideu min of meer belangrijke wgzijmigen Ie moeten handhaven Voor zooveel de stjfafkak en b tre l bleef hi t stelsel van het oorspronkelijk odtwerp gehétk onraranderd In bargerlgke lakeu bdvatten de artt 61 en 74 van het gewijzigd antwerp eene belangrijke afwgking van hetgeen vroeger U voorgesteld Huuger beroep blijft daarbij rerzeke iu aU burgerlyke teken ook tegen SUe vonniisa des kantonrechters maar met het denkbeeld van het appèl tegen te civiele vonnissen der kantongerechte ts br ugeli by deii hoogen raad beeft de aiinistar zich niet knnueu vereenigen Veel van hetgeen daarr legen wordt aangevoerd in het voorloopig verslag èobt hy volkomen juist en de grohdiM In de memorie ran toaliahting tot het ourspieakBlqlt optwerp uit ngezel kunnen naar zjjne zienswijze niet leiden tot opheËog der practische bezwaren rerböndeh aa eed stelsel Alt in alle tieine zaken berovp toelaat ran de uitspraak des kantonrechters iu alle deeleu des lands op bet hoogste rechterlijk collegie tft s Qrereuhagè gezeteld en wel tnet roorbijgang rsn ds ari iindii emeBta rechtbanken die dan to ook in het stelsel ran het oorspronkelijk ontwerp zijn de gewone r echtefs in burgerlijke zaken In dat stelsel past reeleer een beroep van de uitspraken des kantonreebtira op da in de rechterlijke ki rarcbie oadiiddellijk bofcu hem gestelde arrond reolitbank Zoo wordt de gewoiie de plaatselijke rediter van hk arrondisseoMUt in geen enkele zaak waarin een geschil partijen verdeeld houdt voorbijgegaan Art 54 van het gewijzigd ontwerp bepaalt de zetels der arrondissements rechtbanken hun recfatïgeiried ni de klassen waarin rj lijn verdeeld ondergaan door deze wet geen verandering In zake van meer gewicht oordeelt h j iu eersten aanleg behoudens beroep 9p den hoogeu raad ia betrekkelyk kjaine en eenvoi ga zakeii ban Vijn êorded ps l4ai vèn den kantonrechter of wel ingevolge stilzwijgende prorogatie langs den weg aangewezen in ari 9 Iv van het gewijzigd ontwerp onmiddellijk wonden ingeriMpen Zeker wordt daardoor een spoedige en nrin kostbare afloop van het geding bevorderd want hst behoelt geen betoog dat met een beroep op den gewonen plaatselgkea rechter Van het arrondissemieitt vrij wat minder tijd en geld gemoeid ie dan met het appèl op den hoogen raad dat van de noodiikelijkè koeten daaraan erbodden in zaken van zeer gering bedrag tneer op het papier dan in werkelijkheid een middel van herstel zou z jn roor rerkeerde beslisiingen Mtu den alteen resktaprekendei rsehtetr Naar men rernaemt meldt bet Vtr DagU hoadtmen zich bezig met de bewapening vm hel fort teBhijnnuwen deze sterkte die een der grootste Inde Utrechtsahe linie is zal met bet getonut van denieuwste vinding en wel ten getale Ivaa 100 ruuimonden gewapend worden i t i iiLbc t l Ij Van Ameland wordt aan het Nitaia van dm Dm hét volgende gemeld Het mrk der aanhechting van dit eiland aan den vasten wal heeft wegens de stormen in de vorige week zoov el schade hekomen dal men meent dat die bij niet voldoend aanwezig materieel in dit jaargetijde niet hersteld km worden waardoor men vreest dat de ich de nog zal toenemen De schepen aaroider vau 70 tonijn ia onH kunnen de aaisheohtingswerken nu met rólle lading oiÉeWnderd pat eien Men hoop idler e er da de aandeelhouders door de eohada niet zullen worden ontmoedigd en het werk in het insta od vooljodr opnieuw Hil worden ni iigevsngen en doorgezet daar die aanhéchtiiij Voor dit eiUnd van groot belang werd t gea fctsi i j ÜOv a wiuus ij i Jfe NedérUnisch SuiiVTiena üé e Nijinegeq iedrttn Zaterdag uitkomt maakt bekeird lnr Sij zioh he urgaan faetit gètteld vau de Nederlandsehs rereeuigiug tot jbeperk pg van openbare dronkeuscbaft welke vereéuigi ng zooals wij reeds vroeger meldden roor eenige dagen te Kotterdam is opgericht De Ne l u ie H im ri rd is firanc te ontvangen roor O SÓ per 13 ijjos De heer i H Treuh borgemeester ran Voorschoten pieiat ifkn de V Jf CT Teil verrelge op nlljn vréegèr beriokt omtrent de waarde der JliOulii alt vuorbehniedmi l lel tegen de loBg iekt onder hpt ruudve moge npg het volgei 4e fKeuett e l ud oi er ipjdezf gemeentejian wicn dit jaar zeren ruiutcren ter zake van longziekte erdju afgemoakt en die dns een sterk hMinirteu ppel bad lvecft vroeger zijne runderen tiiten inenKil llem deze week sprèkéil de hefr ik gevraagd of hij bij die vroeger ingeente dieren ook eenige sporen van ziekte had out l ktt waarop hij mij verklaarde dit die allé rollwbwA ge zond geWergl ivnreu en dat de ziekte zich alleen had vertoond bij de later aaagékoobte of aangefokte nirt ingeente dieren Dat hij vpor eenige wckep fa vri gcf ingeente gelijktij tig iuet zijn orerigi rlndefln weder lia I bten inenten maar dat dit b j deie roletrekt geen vrerking bad gehad OP bet fort HeMwijk atby Ut eeht keeft jl i rdag een treSend ongeluk plaats gehad B j het ledigen vau granaten in er een gesprongen wa rbij de korporaal M doodelijk gewond en den kanonnier r d A beide armen verbrgzeld werden De evstaanwezende officier van gezondheid te ITtreebt doctor Wedding ie met nog t oRIcieren van gezondheid 9luMiddell j k ua ir de pl ts van bet oiili il gegaan om bijstand te verleenen I e korpoAial is korten tqd Jaarna orerieden en des avonds met den kanon iiar naar bet hospitaal te Utr ekt oveigebneht waar daa butste beide voorarmen z jn geamputeerd Ziiu toestand is niar omstandigheden ti ia Yrijdag arond hield de rei eeniging ter beoefening dfr krygswetensehap ta s Oravenhage hlar tweede ver fèderiiig in dit saiioen lal siinrHilrilg ran het te tuur werdep de hesfeo Krontlioal en Bpuvero totleden daarvan gekozen Verder was ds rergauringgewijd aan een teef belangrijke voordracht yéa den lieer Urabbeorer iet beleg rai Stisatsbarg bestanode iioofdiakft k in enpudenióekpaat de nuddelen welke de verdediging tot hare betcbi kking had en hét gebruik dat zij daarvan beeft geiAattkt Ten slotte werd ekot de hcerén lloogeboom m Abel een korte disei ift met dan redenaar over eeu 4oof $ 19 1 sproken puutep gevoerd lÉr De Naderl rereenigtug tot afschaffing ran sterken drank heeft eeu adies aan de Tweede Kamer der Staten generaal ingediend onder lagteekening van den 12den November jl waarin tg te kennen geefti dat eene htraininf m dm emW B in de orde is gesteld j dat by iei haling stibimen uit en Initsn de reréefligiug zijn opgegaan dat aan tappers en ortgelyken van wege het voor Ib uitoefening dier beroe ien te betalen of bclAdde pateat r ortaan geen recht vtH kiesberoegdheid mocht warden toegekend dat de veréenigiiig bij onderscheideiie iidressfn de weoBchelijkheid de billijkheid de uoodzjikelykheid en da balamelijkhei dezer l eperking heeft voorgedragen en die besohpuwing b i zeer velen iu den lande insteuimiug heeft gevonden dati me zich alzoo gevleid had met de hoep dat wapqeer de regeering eenmaat eeu voorstel zou doen tot wyz ing der kieswet ook gevolg zou worden gegeren MO d n bovenbedoelden weneob dilt de vereenigiug alzoo tot hare teleurstelling heeft opgemerkt dat dit onderwerpt in bat onlangs ingediend ontwerp van de wet tot wij ing der kieswet ran 4 Juli 1850 SUl n 87 onaangeroerd bleef t l Dat de vereenigittg van oordeel U iai bet staatsburgerlijk kiesrecht niet behoort te wordeu toegekend SB de uitoefenaars van bedrijven en bciiaahjelijk niet ter ooriake van die bedrijven welke hen ingevolge de bepaling van art 188 der gemeentewet stelt onder de politie rail den Burgemeester Redenen waarom de vereeniging de Tweede Kamer der Stoten t encraal eerbiedig doch met bescheiden aandrang verzoekt kt daarheen te willen k diti dat het aanhangige wetsontwerp tot wijziging der kieswet van4 1i lUiO Slil a 37 in dier voege WOde geamendeerd dat aan art G dier wet worden toegevoegd de woorden altmede de zoodanigen die Ml tf mter iedr ve uitoefenen in a 188 rder mt vin 29 Jnai 1861 Stbl a 86 genoemd Uit Attsterdani schrijft men Het jl Vrijdag ingestelde onderzoek naar den toestand der werken bij da iiOraujêskütefl in bet Y lèvei piet zeer bevrsr ligenda uitkomsten De directie der kanaalmaatschappij iii thans éotor in zooverre op hnré vroegere rcrklarln en teruggekomen dat ze zich nu bereid too vm aan de wetttyde een zeebreker te plaatsen w roor dooi den ingenieur der Haatschappij reeds een teckening is ontworpen Het aanbrengen van een teebreker ook aan de zeelijde wordt zeer wenschelyk geacht i a Uit déaer dagen by het departement van flnan ciën ontrangea verslagen is geUekea 4at4eiinstaudbouding ran het kadaster dringeitd vordert dat dp hermetingen van gemeenten of gedeelten van gemeenten van welke de kadastrale plans tengevolge van rersehillende oorzaken niet meer aan de daar vuor gestelde eisehen voldoen met meer kracht worden j voortjje ct dan tot dusver plaats heeft Vermit echter het lersoneelder landmeters daartoe niet vol i I doende is zal uitbreiding vrbrden gegereo aan het personeel thoiM werktaam voor de veM uwing der bijbimicn nn het minoutplan opdat dit spoedig voor de hermetingen werktaam lal kannen z jn Totdat einde zullen tydelijk 16 teekeuaars worden aangesteld op esn beleoning rm 60 s inaandt Hel provinciaal gerechtshof in Overijsel Zaterdag ochtend in hooger beroep uitspraak doende in de bekende zaak Vau Vloten Mosselsajis heeft den beklaagde dr Johannes Van Vloten met verbetering van het ronois der Deventer reehtbank at de op gelogde geraagenissttaf betreft ter take r a laster eroordeëld tot cepe boete ran ƒ 800 Den Uden der rolgende ouiand zal te Utrcoht weder en examen plaats hebben ran ailspirantep naar de belrekking ran surnumerair bij de Maatschappij tot Kxploitatle rap Staatsspourw p Uit Vyülansua wordt aa de N R Ct dd 23 NovemMr gemeld Gisteren avond circa 6 nnr had op het HoUandscb Diep liaby deze Qemeepte een treurig ongeval plaats Sen groot nieuw tjalkschip geiAuoul te eroiw i iiri anq Mf Ufemina gaJaden Bet 2 00 qpud rugge komene Hiï iXfil werpen nbesteéil Baan ielitedam werd op de rivier niet er ren d bovensluis door de leestaomboat Hendriiiu i arinni komende van Dor ifték bestemdj naar Lwdff in dea gnii d g0ti rén Hoéwef de sü hij r ikn de tjalk die de stdbta1 boot op zifeh zagaa ikotiefl a ejn eit i deed om haar te onlwijkeii tt ai Mdkk irbchtéMfc De stoomboot kwam iset rdlle raait dwers legeii het c iip aan toodfU alles scheurde en krsaktf en het schuane vaartuig veld ia begon te zinken Met groot gevaar en dtt éhente inspanning gelakte kit dèfl schipfier oui lynBftwee kindeitjes een van ü eB eeii ran 4 jaar die niedi t ped la en uit het zinkende vaartuig boven te brengen en daarna met deke en met vroniy Kistcr eu beide kneebts op de stoomboot over te springen Nsuwelijks hadden zij hun vaartuig ver laten of het zonk met de dnara tn bevestigde roeiboot in de diepte neder De sdiipper met df zijnen werden daarop door de gsiegde stuombeot te Willemstad aan wal ge zet wfiar zy berooid van alles en geen andere kleedcren hebbende dan die zij aan hadden in deerniswaardigen toestand aankwamen Vau bet gezonken vaartuig is niets meer te zieu Bij den gemeenteraad van Kampen is van de hh mrs bnrou de Qeer Diepkuis en Boelen benoemd tot het uitbrengen van advies oanga tnde de vraag is de gemeente Kampen wettelyk verplicht aan de predikanten der Hervormde gemeente bezoldiging en pcutioeu te betalenf het gemeenschappelijk rapport strekkende tot ontkennende beantwoording dier vraag ingekomen vergezeld van ieders afzonderlijk advies ten aantien voa welke stqkkey raad beeft besloten die te doen drukken en algomeeu verkrygbaar te stellen kteh meldt uit xrontngen Eene bende Zigeuners heeft wedet haar intocht in ons land gedaan Binnengekomen b i Nieuwe Schans hadden wy hier in den jongsten nacht de eer van het hoogst vuile bezoek d t nu niet minder dau 86 menschep met een SO tal paarden tas hebben gebfocbi $ p hunnen doortocht naar de moer zuidelyke streken des lands Laatste Berichten XK DdeQ 25 Nov üistei eu is een meeting in Hydepark gehouden onder voorzitterschap Van Odger Er waren 300 personen tegenwoordig Hi t enoce was niat groot U merden raeolutiën aaiigenoisfn waarby ratoordeeld werd de bonding der aiitoriieit tegenover de politie agenten en aangedrongen werdop de inrrijheidsslelling van de agenten die gearresteerd weêdeu BirtjB i5 Nov In de berichten uit Versailles van heden avpnd wordt gezegd dat erin degouvernementeele crisis geen verandei ing is gekomen VsrsailleB 25 Nov Mao zelaoft itM M Batbie in z jne r ipport zal aaii rin ge n dp dnlfroering der ministerieele verantwoordelij khsd en tevens zal voorstellen om de eonstitutioneele quncstiên eiker behaiideling de heer Thiers wcnschdijk ai ht uit te stellen tot dat het grondgebied door de Duit9cber tal pntruimd z jn indien de toestand niet te 0 ai i l ij igd wfrd Het rapport ia bij de Kamer ingejtftnd de zgl nu beslissen tusscbcn den heer Thiers en di C ouimiisie De dag watirop de disoussiëu zullen pls its hebben is nog niet bepaald Karlsrube 26 Nov De herstelling van den Kroonprii s gaat geregeld voort Hij heeft echter op advies der geneeskundigen wegens het vergevorderd jaargetijde de reis naar Zwitserland uitgesteld Brussel 28 Nov De Imdépendance Beige behelst eeti t legr m nit Parijs waarin gemeld wordt dat de oestónd te Versailles zeer gespannen is De recliterujdc heeit generaal Changarnier tot opvolger van n ti tsièmd en de heeren d Audif fi èt Pa niit Battiie Emoul de Brogue en Desjardins tot ilinisters De heer Thiers z d uoch afwijken van d e in zyae boódiohap vervatte verklaringen noch van ïijne mededcelingcn aan de Commissie Het bericht dat Batbie eeu onderhond liee t gehad met Thiers is onjuist Madrid 25 Nov Pe Gaceta bericht dat de gezOEidheidstoestand des Konings verbetert Brnsael 26 Nov ne etoUe Beige deelt een telegram mede uit Parjj wa irin het volgende be richt wordt Tusschen ilen heer Thieis en le Commissie voor het voorstel de Kerdrsl is het tot eéh volslagan co i t gekomen Eenige vrienden van Thiers t jp s erkzala em eene scUkking treffen mior zonder boop op succes Volgens de Indépenimia is de Commissie boden bijeengekomen om het rappoft van BaUiie te lu rên voorleCBD Indien d raeerdelbeid er ziéh taedejrereenigt tonder tevega de a eeltrig en aainderkiigen d illiBderhe i cr t eieiii dan zal deze t jd vrageti om een tegeri rappon op te maken Brussel 25 Nov De £ cito dn Parlement rertekert dat generaür Qfttillannie toegevemle aan hét dringeud verzoek zyper collega s lucb bereid h verklaard om de portefeuille Sn Oorlog vourlaopig nog te behouden H ttii iMH I I i j ai ili n i IJ Il LUI B til r g e r 1 jj k e Stand i 1 i i If a Gesobcx 22 N v Jacobus CbrisUaan ouders J W Vwwfv én M p X U ns 23 Joh tiiie i corge oudere D Stol jk K B Éoêrtiiio AlrtU ouden L de Joogyco M Both 24 Krink oud r8 F de Weger en C ReparoD OvKbi KUKN t Nov L J BoulogRe 12 m 25 H Zwsauetitd 1 3 n A i deu ÜudcD 5 w K W Ilornis 6 w ApVERTEN TlfiN IjI ündortronwd w f A GIESSEN Jr van Gouda H A P TKWES aH ran AmsUfrdam Belfi 21 November 1872 m Voorspoedig b rallen rau een Zoon A C BIE2ENAAB VAN Caiz Opuda 24 Norember 1872 x Openbare Verkoopingp ten sterf huize ran l SNDBIK van PBUISSËN aan de Noordkade nabg Boikoop Onder Wad dinxvéen op WOENSDAG 4 DECEMBER 1872 des Toormiddaga ten 10 are van MEUBILAIRE GOEDEREIV eenige HERBERG GEREEDSCHAPPEN en enkele GOUDEN en ZILVEREN WERKEN Nivlere informatiën te bekomen bij Notaris MOLENAAR te Waddin rvfen