Goudsche Courant, woensdag 27 november 1872

ntf IBK Vrydag 29 Noveml er N 1290 i i 1 S J f 1 1872 Ontv4ngen voor het aanstaande ST NICOLAA8FBEST bil GOUDA WESTHAVEN eene groote kema PRENTBBOEHBN waarvan op aanvrage collecties ter image gezonden worden Voorts diverse soorten van ALMANAKKEN SCHEURKALENDERS PORTRET ALBUMS POËZUBOEKEN SURPRISES 8CHRLIF ZAK en WISSEL POETEFEDH LES ZAKBOEKJES STEREOSCOPEN STEREOSCOOPPLAATJES SCHILDER TEEKEN KENen PASStjRDOOZEN FABER SLUITLBLJEN KINDERSPELEN enz enz enz GOUDSCHE courant Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVBRTBNTIÊN vvprden geplaatst J van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaateruimte Afeonderlgke Nommers VIJF CENTEN De inzending van advertentiën kan geschieden tot één unr de namiddags op den dag der uitgave uji a4l tivoli Spooratraat te Gou ia DONDERDAG dm 28 NOVEMBER 1872 C3 E OOTB Matinee en Soiree door het gtnstig bekende Gezelschap iFransche Duitsche Engelscbe en HollandBChe Artisten onder Directie van den Heer met medewerking van den beroemden Hollandschen Komiek den Heer Aanvang der Matmée 12 nnr Aanvang der Soiree 7 uur Entree VRIJ Wed VAN SOLINGE C ST NIKPLAAS Do Wed A C SCHOUTEN heeft de eer te berichten dat zg eene ruime keuze GALANTERIËN SURPRISES en KINDERSPEELGOED ontvangen heeft die van af heden in haar winkel geëtaleerd zjjn en beveelt zich lU ieders gunst minzaam aan Ontvangen het DEPOT van het gerenommeerde EADITAHVERS ktt Aü i M MABBAIX EAU mms Itet ver issendste het aangenaamste hetdnurEaaniHte der reuken voor het toilet sp dan adcdoek 18 te verki jgen bg Br CH0LTE1V Coiffeur eenig Depöthouder Hooge Gonwe te Oouda Twee STANDARDWERREN 1 Dr J VAN VLOTEN Aesthehka of leervan den Knnstsmaak Mét JatNi 2de veel vermeerderde en verbeterde druk 2 dln ƒ 5 35 Eetzelfde in één fraai Eng linn bd geb 6 10 Het ongewoon succèa aan dit werk ten deel gevallen maakt alle verdere aanbeveling4 nnoodig Volgens t algemeen oordeel voorziet het iti eene erkende leemte in onze letterkunde 2 Dr O ULE Populaire Natuurkunde Met talryke houtsneden Uit het Hoogduitschdoor Dr F H JULIUS Leeraar aan de RgksH Burgerschool te Zwolle 2 dln f 460 Hetzelfde in één fraai Eng linn bd ƒ 5 30 Niemand beter don Dr Ule is er in geslaagd om den aningew de eenig denkbeeld te geven van de verschijnselen hun onderling verband en de wetten waaraan zi onderworpen Z jn Niemand beter dan hem is het gelukt voor het deukende en meer beschaafde gedeelte onaer maatëchappg een voldoende verklaring een logisch overracht te geven zoowel van de meest allAdaagsche zaken als van de meer inI gewikkelde verschgnselen Dr F H J Op Terschillende Inrichbngen van Onderwf a ia 4 iwik ingevoerd Inzonderheid wordt het ook aan Dames aanbevolen Van VAS VLOTEN Dicht en Ondicht uit de 19cle eeuw is dezer dagen de derde druk van het 1ste deel verschenen Uttgarao van A tks GUNNE te Deventer GELEGENHEID het AANLEBREN van lODERHI TALEN en andere vakken vim onderwgs iederen avond van 6 8 uur uitg omen zaterdag Informatie bü H ZEEGERS bjiz onderwijzer Gonwe C 28 Men salop ZONDAG 1 DECEMBER geven groot Bal en üansparty bestaande in BOGEN VAANDEL en LIN De Dansen zullen door een bekwaam Balletmeester gedirigeerd worden Van de nieuwste Costumes zullen de Dansers en Danseressen voorden zgn terwgl ondergeteekende tevens zal zorgen voor eene goed verlichte zaal ea noodige Consumptie zoodat hg zich durft vlegeu met een groot bezoek v ereerd te zulleq worden De Kastelein C POOKSMA K Bossche BieAuis van ouds genaamd Salob Openbare Verkcoping Woonhuis Moestuin èn pereeel Bouwof Kietland te HAASTB£OHT De Notaris J G BROUWER NIJHOPF te Hacustreclu zal uit kracht van het bevel tm de Arroudisa ments Rechtbank te Kotterdam op WOENSDAG den 11 DECEMBER 1872 dés voormiddags ten eli nre lu het Huis d k n Hoek bg Ls BLANKEN te Haattrecht in het openbaar verkoopeu De ONROERENDE GOEDEREN behoorende tot den boedel van Hk van WIJNGAARDEN en DIRKJE van BAREN als N 1 Het WOONHUIS B n 48 met Erf en Schuur aan de Hoogstraat hoek Veersteeg te Haaêtrecht Sectie B N 69 en 70 groot 3 aren 40 centiaren Uitmuntend geschikt voor allerlei bedreven ook door de gunstige ligging vlak naast de weldra door een veerpont te bewerken orergitBg over den IJssel 1 Mei a s te aanvaarden N 2 De MOESTUIN met uitmuntende Vruchtboomen beplant aan het Marktveld te Haastrecht Sectie B N 1749 en 1751 groot 7 aren 63 centiaren EüJS 3 Het perceel BOUW of RIETLAND in Beneden Haastrecht te Haastrecht Sectie A N 1269 en 871 groot 49 aren 30 centiaren Beiden 1 Januari a s te aanvaarden Alles breeder bij biljetten omschreven in aUe COÜBANTEN worden dadeljjk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Een afschrift is voldoende Op het atelier van D SAMS OM kan nog geplaatst worden eene Naaister goed haar werk verstaande en een Loopm sje TE HUUR te Gouda met 1 Frfiruary 1873 een Winl eiliiils met Opstand op een der drukst standen Te bevragen aUt het Burean dezer Oonrani Het BESTUUR dee MAATSCHAPPU voor Nieuw OeoctroyeeMe GASBEREIDING berigt aan de on rteekenaars van een bg hem ing komen adres dat het bestnor der daarin vervatte klagten allen zoo met geheel dra toeh grootendeels onwaar of overdreven acht Het verzoekt dat de onderteekenaars van het adres so veel mogelgk in persoon hunne bezwaren Wt den Directeur der Gas briek te Q uda te fainnen geven verklarende hét Bestuur dat aan lie bitlgke klagten zooveel in zjjn vermogen is zal worden voldaan mite den Directeur de gelegenheid worde gegeven de leidingen eli toestellen te onderzoeken Het Bestuur geeft tevens kennis dat het oÉbewnst is dat het gas van onvoldoende kwaliteit zoude z n doch op verzoek van voornoemden Directeur reeds maatregelen voorberaidt om een onderzoek te laten doen dooreenen bevoegden deskimdig e Namens het Bestuur voornoemd Rotterdam W van DAM HHz 23 Nov 1872 Prendeat Cotnmutam GOEDKOOPS lUZIBL voor Piano Solo Uitgave tan F KOKSMA te FrWiuHe Hofleverancier van H M de Koningin LiBBicii Die Spieldose musical box B 0 40 B 0 40 Zauberglöckchen salonstuck Smith Sidnbï Der Freischütz Grande B 0 75 0 0 60 C 0 30 C 0 30 C B 0 60 C B 0 40 fautaisie de cmcert Stbauss MorgenblStter Walzer Lanoee Grossmfitterchen Landless Waqnkb Immer lustig Polka SüPPÉ Ouvei ire zu Dichter mii4 Bauer Mkndelssohn Hochzeitmarsch Alle nummers dezer Uitgave zgn steeds voorhanden bj den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda GoadA Orvlc nu A Briukmao De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per dne maanden is 1 75 franco per post f2 De Ooudtdie Courant van 24 Nov j 1 en andere dagbladen zie o a het Nieuwt van den Dag n 832 in zgn Wanhoopskreet maken aan het volk van Nederland bekend dat de hoofdonderwjjzer te Langendgke in Friesland CAMSTRA gebrek lijdt met vrouw en kinderen De schoolopziener F H Beyma thoe Kingma verklaart dat de met 300 sjaars bezoldigde onderwgzer desniettemin ecu deugdelgk opwekkend onderwgs geeft en roept als s mans wettige steun en raadgever na uitputting van alle andere middelen de publieke liefdaiiigheid voor hem in Ook ouder onze stadgenooten worden er gewis gevonden die waar het rechtmatig loon voor den arbeid wordt onthouden den trouwen arbeider voor ellende en ondergang willen helpen bewaren 1 De ondergeteekenden belasten zich gaarne lUet het overmaken der ingeschreven gelden W JULIUS K MARS Bg den Boekhandelnar A BRINKMAN is een inschrgvmgalgst ten behoeve van genoemden onderwijzer voorhanden tet aanst Zatnrdag 30 Nov Kennisgeving D BÜRGEMKESTEB van Gouda brengt by dere ter keniiia vnn de kelnn h bbcnden dat dour den Heer Provincialeti Inspecteur der Directe belattingen enz te Uotterdam op dcu 19 November 1872 u execatoir rerkiniiril hei Koliier roor de belneting op bet pergoneel dienut lS72 7d N i 2 knartaai Dat roormold Kulner ler invordering is geetcid in handen van den Heer Ontvanger d t leder daarop Toorkomende verpligt is ijnen annalBg op den hg de Wet bepaaliten voet te voldoen en diit heden iii gant de termijn van DRIE MAANDHN binnen welke de rtc amea hohoorcn te worden ingediend Gouda den 26 November 1872 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDO ORN buitenland Biiltcniandscli Ovcrziclit De toestand in Irnnkrgk blyft kritiek Pe oommisaie voor het voorstel Kcrdrel en de president zijn het lang niet eens Ikt voorrmme pnnt van verschil IS de ministerieele vernntwoordplijklipid dic de oommiMie wil oor alles en de heer Thiers niet dan II of met andere oonstitutioneele hervormingen b v periodieke aftreding der kamerleden instelling van een tweede kamer verlenging van zyn eigen mandaat enz Ve beer Batbte zegt lo gn rapport acte te nenen van de verklariagen dea hecren Thiers lu de commissie afgelegd nl dat bq met van voorneiiea is geweest om in zijne booilichap het constitueerend recht der vergadering afbreuk te doen en dat by altijd zal wezen bet dnjven der demagogen ta bestryden Hij zegt dat de heer Thiers er van af moet zien om zoo dikwijls de r t iugen der nationale vergadering bij te wonen en hg concludeert met voor te stellen spoedig het ontwerp an wet op de minialerieele verantwoordelijkheid te be erken Het rapport zou Uinsdag worden gedeponeerd er zou wonieu aangevraagd bet te lezen en zelfs dat er onmidd Ugk over worde gediscussieerd maar waarscbynlijk zal het debat lot Woensdag worden uitgesteld Hen verzetcrl dat de commisate de debatten over de eoDstituttonesle hervoakingeo niet uw afwgzen maar zg wensebt dat eerst de quaestie der ministerieele verantwoordelijkheid worde uitgeni i ikt Sommige personen hopen nog dat men tot een schikking zal komen Maandag bad eene bijeeukomst plaats van de rech terzyde 150 leden waren tegenwoordig Er werd besloten den inhoud van het rapport krachtig te handhaven Het rechter cnitrum schynt van dezelfde voornemens te zijn bezield Op een vergadering ran het liiikernidden heeft een der leden tevens lid der Kerdrel commissie ge zegd dat de minderlieid van de commissie ook een rapport zal indienen tegenovergesteld aan dat van de meerderheid Het Thiere orgaan de jBkm PMic laat zich heftig dreigend uit tegen de meeriterheid en verzekert dat Thiers met il wyken mair wanneer de kamer tegen hem beslist rgo onts ag vragen de rechterzijde heeft reeds haar mannen gereed om zoowel Ibiera als zgn ministers te vervangen de namen worden in een telegram van de m nKfaace genoemd de opvolger van Ihiers mu niemand siidirs zgn dan de generaal Chaugamier de persoon die steeds op het tooneel verscbij it arnicer de zikeii een on gelukkige wending hebben genomen Mao Mahon schijnt door de rechter gde gevraagd te zgn maar hg ïveigert steeds ich met haar inlngues in te laten O It litere berichten blijkt dut het rapport dis heet en Bntbic Dingsdag gelezen is en dat toen met geringe meer lerhei I ia besloten heden Donderdag over deze unestie te berandslHgen John Ijemoine komt in het Jimrnal de Deiati met hevigheid op tegen het ritpport van liatbic dat hij als zeer uitdagend jegens de litgceruig beschouwt Ifg besluit zgn artikel aldus Thiers heeft slechts één zank tot de Nationale Vergadeiing te zeggen geef mij de noodige kiacht om te rogeeren of regeer zelf Volgens de Siècle moeten de vrienden van het gouvernement de eenvoudige verwerping vragen van de conclusie iii hol rapport van Batbie voorkomende Het blad bcsohouwi het rapport als ecu oorlogsver klaring op leven en dood Het Pruisische huis m afgevaaraigden heeft bij derde lezing nangeuomin alle y rögraplien van het regeeringeoniwerp der Ar M wet Het gebeele ontwerp 18 bu hoofdelijke stemming aangenomen met S2B tegen 91 stemmen Tegen stemden de Polen de meerderheid van hot centrum en een klom isatal conservatieven De Duitsche bladen bespreken de moeilgkheid een opvolger te vinden voor dcu president van den Prniaischen landdag Forckenbeck die ia voorgedragen tot lid van bet beerenbuis elke partg komt meteen eigen candidaat voor den dag reden wanrom aarschynlijk de heer Forckenbeck gedurende deze zitting nog president zal blyren Niett enstaande de ollioieuse Prm Corresp verie kerde dat de resultaten der conferentien over de sociale quaestie streng peHcim gebonden zouden worden weet de Voa Zed mede te deelcn omtrent welke punten de afgevaardigden van Pruisen en Oosteurgk tot eensteniiuiglieid zjn gekomen Die punten betrelfea aan de eene zgile voornamelgk bescherming der werklieden tegen bet misbruik hunner arbeidskracht door bepaling van een maiimum der werkuren door regeling van den arbeid van vrouwen en kinderen door voldoeningann de billijke eiscben vanden werkman enz en aan den anderen kunt repressieve maatregelen tegen kwaadwillige werklieden eu aocialistische woelingen tegen werkstakingen en gewelddadigen dwang tot befsling drr toonen enz Het ofliciense blad deelde indertijd mede dat de resultaten der conferentien aaamgevat zouden worden in een rapport aan de beide regeeringen en niet voor de publiekmaking bestemd waren H t Italiaansohe parlement ie de vonge week geopend zonder eenige p echtigheid de vorige zitting IB niet officieel gesloten geworden en de president meende derhalve te kunnen volstinn met de nieuwe sitting einvottilig voor geopend te verklaren Het wetsontwerp op de kloosters te Rome en in de BoMeinache provincie werd door den minister vanjust tie Ka co iiigeiliend een voorstel om het terstond te laten voorlezen werd verworpen waarop zulk eeu rumoer ontstond op de tribune dat de preaideat dreigde de aal te laten ontruimen Over het geheel schgnt het oiit verp wa irvaii wg in ons vorig overwicht de voornaamste bep ilingen meedeelden geen gunstigcn indruk te hebben gemaakt men beschouwt bet als te beboiiileiid het ministerie zal alls kncht aaiiwtiideti om de wet tot stand te brengen en desnoods de kamer ontbinden Uit Milrid wordt gemeld dat niet alleen de Carlisteu de kleine plaatsen en wegen onveilig maken spoorn e r Ills opbreke i en tele 4raafdriiden afsngden maar dat leh ook liier en daar republikeinsche benden vertuonen De regeeriiig blyft echter verzekeren dat 1 die onruststokers weinig reden tot bezorgdheid geven in het olfieieele blad komt de benoeming vuu den generaal Gaintndes ter vervanging van generaal Baldrioli tot kommandant van Catalonio voor van wien men zeer energische maatregelen en een spoedige oiidernerping der Garlistische rooverbendeu verwacht l c bulletins omtrent den gezondheidstoestiiiid des konings luiden stieda gunstiger FRANKRIJK De adressen die de heer Ihiers heeft ontvnngen ran gemeenteraden uaaibij de2e insteiumiiig betuigen met de ui Kijne boodschap oiilwikkehlo staatkunde z n tot stapels aaugegroeid Schier alle vooruame steden hebben hem dergelijk adres doen toekofflen Vo ens Journal des Débaft is hun aantal duizenden l e heer Thiers zegt dit bhid kou dnu ook gerust in de Kamer zeggtn nlndten gg wilt ben ik bereid mijne politiek als Hoofd des Staats en als afgevaar digde aan hot oordeel des lands te onderwerpoa