Goudsche Courant, vrijdag 29 november 1872

y t land hteft hem echter die moeite bespaard Zal ile rechtersijde legenover die tilrijke en schitiecende bewijien v n s vrapathie welke de heer Thiers van de openbare raei nmir ontvangt volhouden in hare roekelooza plauueu Zal die partij die vao aieauw buiten eigen boeaim aanmoediging ontvangt de dierbaarste belangen des lands op het spel letten f ïal het zijne wedergeboorte en lijne bevrydiug legenhoucbn Zal ij ontkennen dat de beweging in t land spontaan en ernstig gemeend is Zg zou j i giuirne de natie doen gelooveo dat de adressen niets beteekenen dnt ze door kunstmiddelen verkregen zyn Maar uidieu dit werkelijk hare meeniug is dan ueme z j het vooiBtel van den h er Thiers nan om het land tusacheu hem en haar te laten beslissen Doïh zoo de rechterzijde dat voorstel niet durft aannetaien wat wil ze dan in s hemels naam Dat de Prudent der Bepubli k ondanks het land hetwelk sedert le eerste verkiezingen zich vijf maleu tegen Jiuar heeft verklaard enkel op haar zal steunen Bat is toch de ongerijmdheid zelve Onder dergelijke omstaudighedcn gaat het niet aau te zeggen Vij zijn de parlementaire meerderheid derhalve mocleu wg het bestuur in banden hebben Die bewering zou opgaan indien de meerderheid van bet IVlemrnt de juiste uitdrukking van de lueerderbeid der n itie gebleven ware m iar van bet tegendeel is de partij overtuisd Nog meer de rechterzyde is zelfs geen meerderheid in de teiienwoorilige Kamer Het votnm van 18 dezer is zoo oi zuiver mogelijk geweest DemotieMetti tal bad een groot ge rek zij drukte twee zaken uit en zoodra de President der Republiek een votnm il vragen waarbij slechts ééne zaak zuiver gesteld wurdt te kennen gegeven dan zal er een ganscb andere stemming volgen Zijne hevigste vijaadeu xle driftige portefeuillc j gers zullen natuurlijk jdan nog wel tegen hem stfmmen maar de re htschapeo lieden in de Kamer de gematigden die al zgn ze zijne tegenstanders niet opgehouden hebben goede p itriutien te zijn zg zullen hem huuue medcweri iiig niet onthouden £ n al mochten wij ons op dat punt bedriegen d n nog zouden wij niet erg ongerust zijii De President der Republiek zou zgne functie niei neerleggen het land zoo ondanks alle hinderpalen die hij ontmoette zijn ontslag niet aannemen Hij zal ook met de meerderheid van ééne stem in de Kamer en die zal hij wel hebben aanblijven Hij moet blijven Hij zal voortgaan te doen wat goed is zonder den steun ler rechterzijde l e üuion het legitimitische hoofdorgaan dat schier dag aan dag zijne lezers onthaalt op walgelijke artikelen tegen den President der Kepubliek zeide in een zijner laatste uommers Da heer Thiers is evn eenvoudig burgeriunn die schoou kleinmoedig van hart de eerzucht vau een Cesar heeft l e Steele antwoordt hierop Die woorden zegt het blad teekeneu den tuestnnd volkomen Alle grieven der monarchale partijen zijn in die wéinige woorden aaamgevat Inderd iad hoe zou Thiers er aan kunnen donken Frankrijk van de vreemde bezetting te verlossen Hij is een eenvoudig burgerman De rampzalige geeu zijner voorvaderen nam deel aan kruistochten Noch zijn grootvader noch zijn ovcrgrootvadrr is de lakei van een vorst geweest Hij is geen heitog als de Broglie ook geen vicomte als de Lofgeril hij heeft zelfs geen enkel adellijk prae dicant Hij heet kortweg Thiers en dnt manneke verbeeldt zich bekwaam genoeg te zijn om Frankrijk te bestUTt ll Thiers is een eenvoudig burgerm in en daarom willen die groute mijuheeren hem verwijderen Ze zijn besloten om de zaak tot het uiterste te drijven En als hun onder t oog wordt gebracht dat ze in denzelfdcn amp ook Frankrijk dreigen ouderstboveii te keeren dat 8takin van den algemeen arbeid waaraan zoo groote behoefte is voor de deur staat d it de Duitschers in de pas ontruimde gewesten dreigen terug te keeren dan antwoorden ze gelijk het aan mannen die geen eenvoudige burgerlieden zijn past Wat kun het ons schelen Laat het Vaderland nmar in den strijd betrokken zijn De hoofdzaak is dit wij willen een Koning hebbeni wij willen naar onze inzichten regeereii wij willen al ilat burgervolkje hetwelk zich erbeeldt iets te zijn omdat het arbeidt op zijne plaats zetten Wij wij z jn de leliën £ n daar de Republiek dien kostelijken tooi aan Frankrijk niet zal teruggeven rest ons niet anders dan den heer Thiers weg te zenden Die burgerman wil de Bepubliek veetigeii f Hoe jamnfer dal Frankrijk onvatbaar is voor die fraaie klemmende redeueering maar dat het heel burgerlijk zich schaart rondom dien eenvoudigen burgerman die heel eenvoudig zich toewijdt aan zijn Vaderiaud ENGELAND Sir Jokn Bowring wiens overlijden gisteren is me degedeeld was de yofige maand zgn Siste levensjaar ingetreden Uit eene oude familie in Devonshire ontsproten studeerde ïij iu den aanvang dezer eeuw in de rechten en was een leerling van Jeremjr Bentham wiens leer hij door de H ettmmtler SenkiD verbreidde en wiens nagelaten werken hij in H deelen bcnerens erne lergusbeschrijriug uitgaf Hy muntte vooral uit door z jfle keunis iu vreemde talen zoodat tiij behalve versoheijene eigene werken iq pro en poëzie vertalingen gaf van hetgeen in Duitschlaud Nederland Z veden Denemarken Spanje Portugal Huslaud i uleu Serviij Hongarije enz belangrjjks op het gebied der letterkunde vetsoheeii Zijnt f M iins and Vespers hebben iu Engeland en Amerika vele oplagen beleefd Van vele vreemde vorsten en geleerde genootschappen ontving h j onderscheid ingsteekenen Hij vertegenwoordigde herhaaldelijk zijn land als gevolmaclitigde bij het sluiten van handelsverdragen en verscheidene degelgke verslagen over den toestandfvan den handel in vreemde landen werden door hrin geschreven en aan bet Parlement voorgelegd gelegd Hy was geruimen tyd lid van hel Parlement hel laatst voor de stad Bolton in 1854 werd hij benoemd tot gevolmachtigde iu China en tot gouverneur van Hongkong een jaar later vertrok hg met eeuc bgzoudere zending naar Siam en sloot een handelsverdrag met de beide koningen van dat land Iu 1869 trok hy zich uit het openbare leven terug doch bleef al zyue krachten aan letterkundigen arbeid DUITSCHLAND Een Frankforter correspondent meldt dat het Müneiemr lafblM hetwelk door de bekende Adèle Spitzeder is opgerirht sedert twee dagen niet meer in het licht verschynt Aanvankelijk was in het blad medegedeeld dat het zou worden voortgezet zonder iu betrekking te staao tot de stichteres Het schijnt echter dat de geldelijke toestand van het blad niet tan dien aard was dat hel plan verwezeulgkt kon worden Naar o en mij van goedechand verzekert zegt de correspondent behoort het clericale orgaan de Mmciener Volktbok grootendeels aan de vroeger genoemde persoon De juistheid vau dit bericht zal bij de voortzetting van het onderzoek der Bank spoedig aan bet licht komen Het gerucht dat de wegens bedriegelijke bankbreuk gearresteerde Spitzeder ziek is wordt bevestigd Tarwijl de dame nog aan het hoofd der nu failliete zaak atond bespaarde zij in bare huishouding de haar toevertrouwde peuningen niet Het getal bedienden in huis keuken en stal was 29 Hierbij mag nog gevoegd worden dat hare woning op recht vorstelijke iy e w as ingericht en dat er van dan vroegen ochtend tot in den laten nacht goede iier werd gemaakt Binnen een paar dagen zuUeu zes raspaarden de keur uit baren stal iu veiling worden gebracht De hoofdinhond van het bg den Prnisischen landdag ingediende wetsontwerp tot be rking van het recht tol aanwending van kerkelijke straf en tuchtmiddelen komt op het vnigende neer kerkelijke siraflen zijn alleen geoorloofd voorznoter zij tot het kerkelijk gebied behoureu en betrekking hebhen op eeaig kerkelijk recht ef de uitzetting van het kerkgenootschap zulke stralfen mogen echter nimmer worden opgelegd als bedreiging tegen het voibrengeu van staatsplichten waaronder de vrije uitoefening vun het stemrecht varder mogeu die stralfen niet worden gepubliceerd met aanwijzing vau den persoon De wet is van toepassing op de geestelijken of beambten van alle kerkgenootschappen Overtreding der wet wordt gestraft met boete of gevangenisstraf terwgl de overtreder jdoor den rechter onbevoegd kan worden verklaard tot het bekleeden van eenig openbaar ambt met inbegrip van kerkelijke bedieningen hoogstens vuor den tijd van vijf jaar Men ziet dat de wet streng is en vooral door de laatste bepaling aanleiding kan geven tot conflicten I met de kerk iats wat in Pruiseu echter niet gevraesd wordt Het wetaontwerp gaat vergeueld van een uitvoerige memorie van toelichtiug waaraan wij het volgende ontleenen De noodzakelijkheid om het nishruik van de kerkelyke straf en tnchtmiddelen tegen te gaan gaf reeds in de Middeleeuwen aanleiding tot veiligheidsmaatregelen van de zijde van dm statft Van de 14e eeuw af waren de kerkelijke vonnissen in eenige landen b r Brandenburg Kleef Beieren aan de goedkeuring van den staat onderworpen of werd het uitspreken ran zekere kerkelijke straffen met name de excommunicatie tegen landaambtenaren door den staat voor nietig verklaard en baar uitvoering verhinderd In bet Doitsche rijk was sedert de 16e eeuw bet beroep op den keizer uf het rijksoppeiger chtsbof wegens misbruik van macht van de zijde der katholieke ofprotestaiitache geestilijkheid reciirim ai ttiiuti in beginsel erkend e rijkswetgeving heeft echter nooit bepalingen ilienaangaande vastgesteld De gesohieJenis leert echter dat elk ingrijpen van de geestelijke rechtbanken in wereldlijke zaken met name in de bevoegdheid der wercldlgke rechtbanken verder bet ongeoorjoofde uitspreken van kerkelgke straffen zooals ceusuur of de schending van de door de Dnitsche concordaten gewaarborgde kerkelijke inrichtingen bet beroep op den staat wettigden en dat als straffeo tegen misbruik van de geestelgke macht werden uitgesproken nu eens geldboeten straks inhouding vin jaarwedden ook wel afzetting en gevangenisstraffen Na de ontbiuding vau het Du tsche rijk beeft de wetgeving vau de afzonderlgke staten de rgksrechtcrbjke gewoonten betreffende bet beroep op den staat niet verder ontwikkeld maar het rechtsmiddel slechts in algemeene trekken als geoorloofd erkend lo Frankrijk daarentegen werd dit stelsel in de Napoleontische wetgeving aangenomen sinds de 1 6 eeuw had dit redbt Kick aar ontwikkeld Ook in Uuitaehlaiul blMk naderhand meermalen de behoefte om weisbcpalingen dienaangaande vast te stellen Zoo in Beieren het besluit van 26 Mei 1818 waar het beroep op den Staat tegenover de handelingen van de geestelijke macht uitdrukkelyk werd erkend verder het ministerieel besluit van 8 Apiil 52 betreffende de uitvoering vau het Concordaat Zoo ook de Saksische grondwet van 31 De Ucgeeriiig luidt het verder in de memorie van tuelicbtin heeft het noodzakelgk geacht een regeling by de wet van deze zaak ook voor den Pruisischen Staat in overweging te uemen De beweging die in de beide laatste jaren iu de Katholieke Kerk zich beeft geopenbaard de houding welke een iuvloedryk duel van de Katholieke geestelykheid onlangs tegenover den Staat heeft aangenomen de vorming van een Kntholiekc pirtg in hel lanil waar de vyandige gezindheid tegenover den Slaat ho knger boe duidelgker en krachtiger zich doet gelden wijzen op de noodzakelijkheid om de machtsaanmaliging van de Kerk met die kracht tegeu te gaan die tot handhaving van den coufessionecleu vrede en tot instandhouding van het staatsgezag onontbeerlijk is De bestaande wetgeving op dit punt is onvoldoende Het ingediende wetsontwerp heeft ten doel te voorzien in de aangewezen behoefte en wel zonder voorbg te zien dat de Grondwet de positie v n den Staat gewijzigd heeft op het punt tan de kerkelijke stralfen en de kerkelyke tucht d i daar waar de macblsoverschrijding gem ikkelijk kan pla its hebben en reeds plaats gehad heeft Als leidend beginsel wordt hierbg evenals in t algemeen bij de regeling van de grenzen tusschen Staat en Kerk overeenkomstig art 15 van de Grondwet aangenomen dat een Slaat die de verschillende kerkgenootsohappu ruimte laat totvrgeen zelfstandige ontwikkeling alleen inzoover tegen misbruik van de geestelijke macht moet optreden als de staatsinrichtingen en wetten de staatkundige rechten van zijn onderhoorigen of de vervulling van de rerpliebtingen Tan dezen tegenover den Staat in twijfel getrokken worden ol in gevaar gebracht Daarbij moet verder in het oog gehouden worden dat zoowel ia bet belang der rechtsrryheid als in dat van de aan dé kerkgenootschappen bij de grondwet gcwiirirborgda zelfstandigheid een bepaalde aanwijzing viln de afzonderlyke gevallen voorzoover doenlijk weuscbel jk voorkomt waarbg de Staat die handelingen van de geestelijke macbt opnoemt die strafbaar zyn Derhalve gaat het wetsontwerp daarvan uit dat kerkelgke strafen tnchtmiddelen uit drie verschillende richtingen niet mogen worden geduld en waar zy toorkonden onderdrukking tan de zijde van den Staat plicht is namelijk 1 zulke straffen die zich in baar werking niet enkel bepalen tot het kerkelijk gebied 2 zulke die wel tot het kerkelijk gebied behooren maar de nitoefening van staatkundige rechten volgens Ie bestaande wetgeving van den Staal willen belemmeren 3 zulke die door den vorm en nit zichzelf ongeoorloofd schynen BINNENLAND GlOUDA 28 NOVEHBEB Gisteren zyn alhier aangehouden J rederik van Steeudefen boutzager Leonardus Scheffers kleermaker en Abraham Geel sjouwer allen wonende te Botlerdam verdacht van diefstal te hebben gepleegd bg Mej de Wed Lafeber op de Gouwe Rietveld op de Haven en ook op de openbare straat Bij kon besluit van 22 Nov is tot heemraad van Rijnland benoemd de heer H F Bultman Dezer dagen herdacht de beer A Demmers te Stolwijk den dag waarop hij zich vijf en twintig jaar geledan nis geneesheer aldaar Vestigde Van eenige ingezetenen ontving de jubilaris eene prachtige marmeren pendule V Door den hevigen wind heeft de pas gebouwde watermolen te Berg Ambacht eene aanzienlijke schade ondergaan Door een sterken windvlaag brak de ketting der kruias zoodat de molen uit den wind geraakte waardoor er een groot aantal hekken werd stuk geslagen Omtrent het ongeluk d t Zaterdagmorgen op het fort te Honswijk beeft plaats gehad deelt men nog mede Een detachement van het 2e reg vest art onder bevel van den 1 luit Paravicini di Capelli was belast om de voor den d ienst ongeschikte gra Daten te ledigen de korporaal Molenaar was met en kanonnier v d Akker en den kanonnier Petri biermede bezig Door eene vooralsnog onbekende oorzaak is de granaat by het verw deren der buis gesprongen niets dan een koperen beitel en houten hamer werden daarbg gebruikt de granaat had twee dagen in het water gelegen De korporaal M werd als het ware verpletterd iluor bet uit elkander spattende projectiel terwijl den kanonnier v d A die bem behulpzaam was beide handen voor een gedeelte van het licluiam werden gerukt De ontsteltenis die op dat oogeoblik op het fort beerscbte laat zich üoht begrijpen oogeublikkelijk werd aan de mil taire autoriteit te Utrecht kennis van de taak gegetcu Dr Weteling eerstnauwezend officier van jjezoudhuid geassisteerd dour twee doctors snelden oogenblikkelgk naar de pla its des onhcils alwaar den treeselgk lydenden kanonnier de eerste hnlp werd verleend waarna by met de meeste zorg naar s rijks hospitaal werd overgebracht waar hem de beide handen zyn afgezet de sergeant v d Borst en de kanonnier Petri hadden mede wanden bekomen echter van geringen aard De toestand van den geamputeerde isnaar omstandigheden vrij gunstig De kolonel van Eiter is Maandag naar de sterkte te Honswgk geweest om onderzoek te doen naar de oorzaak van dit onheil Het Algemeen Nederlandsch Werklieden verbond te Amsterdam zette eergistermiddag de voor veertien dagen geschorste vergadering voort tot bespreking der afschaffing van den arbeid op Zondag Nadat men bet andermaal niet eens dreigde te zullen worden over de middelen om tot het doel te geraken werd ten laatste eene commissie van negen leden benoemd wier aireveo bet zal zijn eene algemeene beweging in het leven te roepen tegeu den Zoudagsarbeid om vervolgens gezamenlijk de middelen ter afschaffing te bespreken De vereeniging Neêrlands Wericman te Amsterdam heeft de aanvraag van de Amsterdarasche afdeeling der Inkfnaiionale om zich by haar aan te sluiten roet algeipeene stemmen d i in naam van bijna 1400 Amslerdamscbe werklieden afgewezen N V d D De Nimf is gereed zy is in bet atelier van den beer Koelman te zien Het pleistermodel dat voor bet gieten dienen moeat vertoont het meisje met een los gewaad waarvan de ronde plooien zich om de lichaamsvormen aansluiten Als Galathea of Aphrodite staat zij op een groote schelp die even als gewaad en de zeeplanten die haar sieren aanduiden vanwaar ze komt De rechterarm houdt de vaan omhoog de linkerhand is uitgestrekt naar de Noordzee Het hoofd is Her on vroolgk opgeheven De handeling der flgaur is goed uitgedrukt de draperie en bet lichaam bieden van verseheiden kanten lioone lyqen en zooveel men uu berekenen kan zal de figuur Of de beraamde hoogte en plaats zeker een bevallige Uitwerking doen Het beeld zal nu weldra bij den heer Enthoten iu brons gegoten worden Fad Staten Oeneraal Tweede K imek Zittingen van 26 en 27 November In d zitting van Dinsdag zyn art 106 nitkeering ann de Amsterdamsohe kannalmaatschappij en verdere artikelen van de afdeeling waterstaat aangenomen Daarna liepen de beraadslagingen over de begrouting der staatsspoorwegen waarbij zoowel bet toezicht o de spoorwegdiensten als de gebreken vnn aanleg en ezploitatie ter sprnke zijn gebracht vooral kwam in aanmerking de slechte regeling op de lijn Eotterdam Fgenoord Dordrecht In de zitting van gisteren zyn de algemeene beraadslagingen over despoorwegbcgrooting nfgeloopeii Heden komen de artikelen in beliandeling De minister van binnenlandsche zaken heeft al de sprekers beantwoord en in den loop zijner rede te kennen gegeven dat tegen den tijd dat de voltooiing der spoorwegen naden de regeering vnn oordeel is dnt er moet gedacht worden aan uitbreiding hetgeen zyns inziens van staatswege moet plaats hebbeu met exploiiatie door particulieren Allereerst zal daartoe behooren de lijn Arnhem Nijmegen Aan het ongerief wat betreft het verkeer op de lijn Kotterdam Fgenoord Dordrecht zal spoedig te gem oet gekomen worden t De commissie van rapporteurs vnn de tweede kamer voor bet wetsontwerp houdende eene nieuwe reobterlijke inrichting beeft na kennis genomen te hebben van de memorie vau beantwoording en het gewijzigd ontwerp van wet door dea minister van justitienaar aanleiding van bet voorloopig verslag wegensdit onderwerp ingezonden een nieuw onderzoek te dezer zake in de afdeelingen der kamer noodig geoordeeld In ondertebeidene gemeenten der noordelijke provinciën zyn adressen aan de respectieve gemeentebesturen iu omloop om de schrale bezoldiging der gemeenteveldwachters in navolging van die der Kyksveldwachters te veihoogen SI Ook ambtenaren van bet Grootboek hebben eenadres tot den minister van Financien gericht met verzoek om iotsverbetering HH Den 1 2den December zal voor den Hoogen raad der Nederlanden bepleit warden de vordering ingesteld door de Hollaudsohe IJzeren Spoorweg Maatschappij tegen den staat tot vergoeding van 1 6UU U00 we gens verliezen ontstaan met bet kosteloos brieven verroer op die iyn en den 2 Januari 1373 z al diezelfde Maatschappij haar eisch toelichten tot vergoeding van schaden en kosten tot een bedrag vau 6 OüO UOO die ZIJ eveneens van den staat vordert geleden door de aans uiting en doorsnyding van haar iyn met die van de Nederlandsche Bhijn Spoorweg Maatschappij Harlingen wordt geplaagd door de ratten die door het dichten van de Brouwersgracht den Heiligen weg en de Turlhaven uit bare holen verdreven de ingezetenen geduchten overlast aandoen Wanneer het s avonds stil geworden is kan men ze iu de ochterbuurten bij troepje zien marcheeren In een arbeidersgezin waar men door dit viervoetig ongedierte werd geplaagd bad men een bordje met brij geprepareerd met rnttenkruid een knaap van acht jaar hoewel wetende dat de brij verijiftigd was had de onvoorzichtigheid er van te snoepen en de gevolgen vertoonden zich in braking rn inwendige pijnen Gelukkig had men spoedig een ducter weten ie vinden die den snoeper een braakmiddel ingaf en van een vermoedclijken dood verloste Als eene bijzonderheid deelt de rnh Ct mede dat aldaar nog in deze maand drie kanaries ziju uitgebroeid waarvan nog twee in leven ziju Uit een staat in het Wtekilad toor het lager middelbaar delbaaren gymnatiaal ondtrwijt voorkomende blykt omtrent den uitslag der niyaars cxamcns voor onderwijzers dat zich voor bet boofdunderwijzers examen hebben aangegeven 316 oandidaten waarvan 148 toegelaten en 144 afgewezen werden voor het boofdouderwgzeresexamen naren 34 c8udida eo ivaarran i6 toegelaten en 6 afgewezen werden voor het liulpouderwij ers cxamen waren 271 caiididaten naarvan 146 toegelaten en 116 afgewezen werden voor het bulponderwgzeresexa men waren 144 candidalen waarvan 84 toegelaten en 44 afgewezen werden Hel aantal oandidaten voor hulponder ijzers is afnemende Gebrek aan ondrrwijzerspersoneel uiuct daarvan in de toekomst liet ge oig zijn Men meldt uit Leeuwarden De wilde ganzen die telkens in bet najaar aankomen en dikwijis vooral op de laag gelegen landeryen eene ware verwoesting aaiiricliten ziet men ook nu weder in groote vluchten van de eene naar de andere streek trekken Inzonderheid tegen den atond ziet men ze hier en daar soms ten getale van honderden hoog door het luchtruim zweven Deze vogels zijn thans naar ge meld wordt bgzonder schuw de pogingen der jagers om er winst mede te doen worden dan ook slecht beloond daar slechts enkelen ouder schot komen Koloniën o o ST IN DIÈ Aan het mail oiferziaht van hot Bti SaHdMl ontleenen wy het volgende Het laatste biricbt uit Deli is een telegram van 2 dezer inhoudende de tydiiig dat de versterkte stelling der BtttakK by haoe Totah na een kort gevecht door onze troepen is genomen De vijand is gevlucht met achterlating van twee stukken geschut Aan onze zyde was zelfs geeu enkele gewonde Het verlies des vijanijs was onbekend Van de twee oproerige datoes is tot dusver geen sprake meer en het blykt nu zonneklaar dut het aanbod der Bataks om beu uit te leveieu mets anders is geweest dan een list om tgd te winueu ten einde zich te kunnen versterken Door den Gouverneur Generaal is een eerste krediet boven de begrootiiig geopend van 28U 000 tot aanvulling van de afdeeling levüiisiniddclen branden lichtstoffen en foui oges van het hoofdstuk oorlog Op het eind dezer week moet de uitbrstedisg plaats hebben Voor een eerste werk dat verbetering van den waterafvoer van Batavia beoogt den bouw eener scbotbalksluis ter beteugeling vnn de Bacherachtsgracht Om een klein denkbeeld te geven van de moeielijkheden die de aannemer zal ondervinden diene het volgende Het werk zelf js begroot op 71 408 en omvat eene verplaatsing van tusschen de vyfiien en achttien duizelid kubieke ellen grond bet inheien van 264 palen van vijf ellpn en van 3700 damplanken terwyl behalve andere houtwerken een dubbele bouten onder vloer gelegd en twee honderd duizend steenen termetseld moeten worden en eindelijk als toegift een weg van twee honderd vijftig el lengte verbard moet worden waar oor 500 kubieke ellen koraal noodig zijn Ue schutterij Ie Batavia heeft eenige hoop van betere wapens te worden voorzien Het daartoe strekkende voorstel van den korpscommapdant aan de Regeering ia door den legercommandant gunstig ondersteuud Zaterdag jl hebben eenige belangstellenden een tocht naar de eilanden Purmereiid en Amsterdam gedaan in verband met den aanleg van een dok De uitslag tan het gehouden ontlerzork is ter tan gunstig voor de plannen der NederI Indische Dokmaatscliappij Slechts eene tamelijke gelegenheid tot plaatsing van een dok biedt Amsterdam aan Middelburg is bijna niets als een moeras Samaraiu 12 Oct Eergisteren atond heefter een uitbarsting vau den Merapi plaats gehad doch in ireringe mate Ham Ct Laatste Berichten Berlijn 27 Nov Het H isTan afgevaardigden hield ïich bedeu bezig met het voorstel van Reichensperger dat de Regeering zou verordenen dat bet onderwijs in de godsdienst asn het gymnasium te Braunsberg niet zal gegeven mogen worden door den in den ban gcdaneu godsdi nst onderwijzer Wollmann De minister van Eeredienst verklaarde in den loop der discussie dat Wollmann Staatsambtenaar is endus slechts vo gens de wetten vsn den Stimt kan j ontsUgen norden Werd VVollmanns excommunicatie I een beslissend krilcrium dan zou de liegeeriiig zich i stellen onder de autoriteit van den bisschop van Ermelaiid De Regeering houdt de ti ee partijen die in den boezem der Katholieke Kerk strijdvoeren alle beide voor Katholiek Zg handhaaft deswege Wollmann in zijne betrekking De Regeeriug nam het Dogma van s Pausen onfeilbaarheid niet aan en kan dus ook niet de gevolgtrekkingen uit dat dogma gemaakt erkennen I Hel lluis verwierp bet voorstel van Reichensperger bij gemotiveerde motie om tol de orde lan den dag over te gaan met 264 tegen 81 stemmen De nltramoot4ncn feodaien en Polen stemden tegen BorliJD 27 Nov Lindens de Provincial Corretp zal de Keizer dadelijk na zijn thuiskomst zich gaan bezighouden met het trelFeii van maatregelen tot verzekering van hel totstandkomen der nieuwe districtsregeling M A BK TB E R IC HÏ¥wi Gouda ia Nov Hg weinig handel bleven de pryzen nagenoeg onveranderd Tarwe puike Zecuwsche f 12 76 a 13 60 Mindere ƒ 12 il 12 50 Pohler 10 25 a ƒ 12 25 Rogge puike ƒ B 75 a 7 60 Mindere 6 25 a 6 70 Voer 5 25 ü 6 Gerst puike 6 11 6 90 Mindere 6 50 ü 6 Haver korte 3 75 ü 4 60 lange 3 25 a 4 Hennepzaad ƒ 8 60 i 9 De viteiiiarkt met goeden aanvoer de handelin alle soorten vlug Vette varkens van 30 a 33 cent zware tot 36 cents per half kilo magere varkens vlug Kans Aangevoerd 18 partijen prijzen van 30 a 33 ioeboter 1 14 a ƒ 1 24 Burgerlijke Stand Gebouen ii Not Petros Jacobus ouders J A Biezeaaaj ea AC vaa Calz 25 Geertmida ouders B de Vriea en £ Matze 26 Adriaaa ouders H Overmau eu M Ia Korce 27 Arnoldus ouders A Hulscher en V van der Wolf OvEBi Eiil N 26 Nov J Dyihoorn 62 j 27 B C A Simons 12 w 28 S Sanders wed J B de Beer SU j Geiiuwi 27 Nov J Hoos en Matse fi Bloos en W Zgdenian L van der Winde cu 8 van Hofwcgen S Hazebrock en W de Lerde ADVÊRfENfÏ ËN t Heden overleed in den ouderdom van ruim 62 jaren mijn harteljjk geliefde Echtgenoot de Heer JACOB DIJXHOOKN Gouda A DIJXHOORN 26 Nov 1872 van Bestüm