Goudsche Courant, vrijdag 29 november 1872

t Zewlag 1 Dmniber N 1291 1872 GOUDSCHE Nieüws CD AdvcrlentleWad voor Gouda en Omslreken Ke nntsgevi ng De BUB6E11EE8TEB ru Good brtngt omeenkonutig art 16 Iweede lid der wei raa den 28 Hei 1870 SlaatMad n 8i ter algemeene kennia Dal hg gedweode dcHig dagen ter iazage ran de belanghebbenden ter aacniarie no de Gemeente heeft Dedergelegd den STAAT aanw zenda da nitkomaten rao de meting aa aehatting der gebouwde aigendora eu valke nieow geaticbt tijn of aan welke remieuvingM hebben plaata gehad met opgare ran het jaar aaria de balaalbare opbrengst garegeld wordt badoeld iti de artt 15 23 eo 43 raa gODoIda wet fouda den 28 Norember 1872 De Baigemeetter Toomoamd VAN BKEGBN UZENDOOBN daante te gaten loa met atoa rnwerping rolkomen gel k ataui Dea te aar lat da regeering ten einde bet tot atand komea raa MA gewichtige herrormingeo te ramkereo in d iN 1 door da atelliag tan bat baeraihoia woidt garoiderd gebraik maken ran het recht dat ro döirtijke bititengewooe ómatandighaden aaa da kroM k toegekend Volgrna batieUda Uad lal da keiR u zgn temgkeer op heden de rareiaefcta maal diea nemen ten eiqde hal tot atuul komen raa dè ataroordraebt te rertskeren De coaatitationeele nanaiAli ras den Keder Ooateorgkaeben laoddw heeft M nB het rooratel aangenomen om bij de regseniK Mn te dringen op de onrerwyide iadieniog aeatl w tot inroering der rcebiatmekaehe verkiezing fB de al eraardigden tot dea rijkaraad k De liokengde dar IliliiBiili kamer beeft haar gaprojeeteerdan ati ttgiitl bat mioiaterie aange wgdering van dea gecxconimuniceenieu dr Woilmann en de aanstelling ran een door den bisschop goedgekeurdeu godsdieustanderw jzer De rerachillende fracties nitgezonderd de Polen en de zwarten waren van te voren in orerleg getreden over een gemotireerde motie ran orde waarin gezegd woidt dat het huis op dit oogenblik geen aanleiding vindt om te beslissen over de hangende dogmatische twisten van de Katholieke kerk te meer omdat de verplichting om het onderwijs van dr Wolimaan bij te wonen was opgeheren N raaged De beer eea atrenge afki op de het ruur met re maatregelen aa bad aa die bet rerbinde houderd verte geuootachappcu len moesten aao llingeu ten aanzien welke in t algemeen gnoemd kon worden eea atrenge arkenha raa nuke da regeariiig taodaf BUITENLAND ieu aadera ae dael ren eeaer bqeenkomst genwoofdigera rao dem Zolkc orerdreirn roorzorgsi ioidiug geren tot ralaebe raa dan toestand ran bet zeer berredigeod en raati Laaxa de minister piesidenbTbewcarde dal het algemeen bekend waa dat de Jidet der beweging het rerbod der regecring niet wij ett eerbiedigen Daarom waa het rooraiehliger te e M e onrerwachte gebeartenia gewapend Ie óef Un einde wanordeiijkhaden en wetaorwtredingen iWrkoaKn Boreitdien had bet iaiaterife Jieribta lr lftatioua in oteric en eeoige karabiaieti tac beaeUkkiog ran den prefect gesteld De beer Mieaten rerkiaatde zich oiet ruldaao cb ateide eeae motie roor welke hij echter later weder inirak tmaUi hü racende dat de discuaie daarorer de anestaaien raa Zondag zoa kunnen ehadea Bg de diacnmiêa orer bet bndget ran boilenl kan wmd de strijd echter roortgezet Het beleid ran den minister Viscouti Venosta werd door de beeren Uidi ea Caratti aan een aeherpe kritiek oaderworpen Beiden rr i gcii ioliehtiageo omirent de ritie der mgnen raa Laurium en de moeilijkhewelke in den boezem der Internationale metrrcoaimisaie te Parya outouan waren De bekende pater Secchi was nl door de Vrauseiie regeering tol deze conferentie toegelaten De luliaanache coamiaaariaacn proteatecrdeo ea eerst na eene opheldering rao den heer de Bémaaat dat pater Secchi gcenazioa als rertegenwoordiger ran den paus maar tiechu als algemeen gewaardeerd geleerde de Ujeeokomst bywuoode ea zijne toelating in geenea deele een protest der Franache rcgeeriog was legen de berooriog ran het posaelijk wereldlijk grzag door Italië erklaarde de heer Viseoati Venosu zich met deze inlichtingen roldaaa Deze welwilleodhad ten aanzien ran Frankrgk ia der linkerzijde joiat een doom in het oog lo de S iaaaaehe kamer der afgersardigJen hteft de miniater Zorilia orer de bewegingen in de proriucirn geaprokea waaiaaa hij geen grcot brUng locaebreef Het behoed der orde leiJe hg waa rerzekerd troepen warea rertrokkea ea toatlen er nog meer rolgen om de rast in oüaIuiiê te baudharenEenige rustTersloringen Ie Velf Malaga wares lerstood ondeidmkt Het militaire district raa Muica waa in staal ras bekg rerkUaM Ia den rorigea naeht werden in Santander repaMikeinacfae kreten aaagekerea de geudaraiene joeg de roatrcrstoordcrs niteea en aam er eenige geraugen In Gyoa Astarié z n waaordelgkhedea roorgetallea Te Almeria ia de gendarmerie bijeengetrokken = t Ü £jti i gf r DÜITSCHLAHD In dea Praisiseben landdag was Woca lagaan le orde het roontel rho den allramonlun Bricheasprrger orer bet Roomscb godsdieastooilerwga soa hetgrmnaaiam Ie Braaosbeigi bet roorstel strekte tot rer BüllMludscli Overzicht Bene bealiaaing w nog niet gerallen in de worataliag tüHchwi Thieri en de reebterzgda Toeh ia het nitzieht eenigazina rerbeldeid door meer refzoenaade gniadheid toowel der regecring ab raa de ommiaaie Het goaremeaient heeft ülf eea tootatcl gedaan om aan de betwaren lyaer legenataudei te gamoet te komen strekkende om een eommiaaie Tan dertig leden te benoemen belaat met hei in pnedbeid breogau Tan een ontwerp ragelmde de bera4gdh ad tan 14 peiibw gezaj en de b yli ag wi tf ét mtaiaterieeie renatwooidemfcheid Se miniater Daianre heeft bij de aanbieding ran iga Toontel gezegd dat hoewel de heer Thiera is xgn boodwbap de roorkenr geeft aan de Bepubliek bg eren wei bet recht der Natiooale Vergadering heefi erkead om den Begeeringirorm la kiezen Thiera ia bereid om sieh met de eommiaaie te rentaaa orer de Miaieteriërle reraulwoofdelijkheid welke riBi i I Aig beataat De Uiaister Duinre toont rerderaan dat het rappon ran den heer Batbie ten doel beeft om de tribane aso Thiera te ontzeggen hij hoopt dat in orercaoitemaing met het Goareroemral de aemmiuie ren eombinatie zal rindan waardoor bet ttag op heehta grondalagen wordt gereatigd Mat zenden ran adreaaeo aao Thiera door gemeentilllden en eorpontiea rooral ook ait den bandel taad wordt een Bumie de miniater ran binneol xakea Lefraiie breit een aanaehrijring Terzondrr waarin adreaaen ran gemeenteraden waarl j de nat vargadering wordt aangerallen warden rerbodea Zaadra da zaak ran het rapport der Kerdrd eommiaaie zal zijn a ehandeld zat de regeering orer die aJreaaen warden geïnterpelleerd zooala men weet Da miniater ran binnenl zaken Lefrioc heeft in de eommiaaie roor de rereoekachrifteu de banilelwijze na de rapariog ten opzichte ran prioa Napoleon rerdedigd door beriefct l geren ran Bwupartutiachc aamenzweriagen men beriaoert zieh dat ook onder da rorige rrgeeriog komplotteo ateeda diaodea om talka maatregelen te reefatraardigen In de Proisiachc kamer blfjreo kerkelgke qnaeaticn aa de orde Ia de roorlaatate zitting ia er diacuaaic geweeat orer dr Wollmaaa die wegeaa nieterkeo aiag der onfeilbaarkeid in deo karfcelqkeo haa ia ndaaa nuar toeb door de regceriag in igo betrekEing ran godadienatleeraar aan het gjmnuium te BrHnaherg door de ngeering wordt gehandhaafd De ngeering ia ook nn weder met groote meenlerbeid ia tgrl k gesteld Men tie orer deze zaak ne rabriek Daiiiehland Ongereer dezelide meerderheid kearde is de laatate Btting den maatregel ran den miniater Fakk goed waarb aaa geeateijjken het ooderaga op opeaban haicB wordt rerbodea De Pm Corr zegt bet rolgecde met betrekkiBg tot de aa naia a n de beiaadiljging orer het wetajntwerp op de kreiaorduiuig ia het hcerenkaia Thai a rt bet beereahaia roor deieltlr foaeatié eu elke KOg oa aaa de etarosrdraeU eene aadere ge De miniater run eeredieiitt Falk opende de nitroerige diseassie en gaf ongereer de volgeode verklaring I De miniater kan dmi voortteller geen uitzicht geven dat de rej eering zijn voorstel in overweging tal nemen dr Woliraann ia staatsambtenaar eu is ala zooiianig alleen afhankelijk van de regeering deze koodt Wollmonu voor Katholiek en de exeomonnicatie beeft daarin geen verandiring gebracht waut het onfeilbaarheidsdogma kan door de Regeering niet wa den aangenomen en derhalve kannen daaruit ook geen gevolgtrdjcingen worden gemaakt in de Kaïfaolieke kerk wordt getwiat in hoever de bealoitrn van het laatste Vaticaansche Concilie rer diobteDd zijn de Begeering heeft zich daarmee oiet in te ktrn haar standpunt is door de onderwerping ran de bisschoppen uiet veranderd rij ia da houding niet vergeten die vele btsscbo n vóór bet raststellen van het onfeilboarheidsdogma hebben aangenomen zij wil en kan oiet bcalissen wat een dogma in de Katholieke Kerk is is men het in die Kerk daarover geheel eens dan weet de Begeering waarsaa zij zich hf ft te hoadea zoolang dit niet geschiedt blijft de zaak quaertieus een li faint Voor da TÜgeeriog is VTollmann derhalve Katholiek en zg heeft niet bet recbt hem af ta adtca Wat de opbeaag betreft van de vcrpüehtiug om aaa het oomrwijs raa dr Wi l BUan deel te nemen de Miniater heeft door een aansdirijriag de mocügkheid w enomeo 166 leerlingen tegenorer i bdiben dientengevolge dispensatie gekregen raa het onderwijs raa dr WoUmaon verder bestaat er volkoavn vrijheid om het onderwijs te latea geven door een anderen geestelijke of al de leerlic iea nu door de aan de oudere verleende vrijheid ook vry zijn moet de Minister in het midden latea de Minister heeft de bewijzen in banden dat de moedera ran KathoIieLe weezen bedreigd rijn geworden met oathooding tan de sacrameaten en ran de ondersteoning ait Katholieke fondsen Oumogelijk is bet aan tetgYnajium teBrannsberg tweegodsdienstleemars aan te stellen de qosestie van het godedienstondenrijs is in bebandeling bij de Kegeeriog en het ia ondoenlijk om nn reeds te zeggen weUe slappen er aoodig tallen zijn het vraagstuk kas niet worden opgelost hij een miaisteriêelebeachikkiog dit oioet geschieden bij de wet De rede van dra Minister werd lereadig toege juicht Petri Ond Katholiek rerdedigde de OadKafho lieke beweging de besloiten rao het Vaticaansche Cooeilic badden volgens hem meer eea politieke dan een godsdieostige strekking zij goldeo de heerschappij ran de Buomsche hiërarchie £ nkele lellen verlangden é3i oil de motie van de gezamenlijke fracties de woorden voorhM oogecbiüt t zooden wordeu verwijderd Deze oiotie werd echter I met 2 4 tegen 83 stemmen onveranderd aangenomen De oppositie bestond weder ait de Zwarten ds Polen eu een paar leden van de aitente rechterz de Het resoltaot was vooruit U voorzien De oieowe welsontwerpen over de beperkingen van de geestelijke macht enz tallen waarschijnlijk met dezeiide meerderheid warden aaugenomen GisUren was bet voorstel van Maliinckrodl aaa de orde over de uilaluitii van de leden vao geesteiyiic aim vaa bet onderwijs op de votkascbool Onder de baiten wooe uitgaven op de brgroo ting van i t gebracht behoorde een zekere som door de regecring aangevraagd tot bereiking van het volgende doel Op grond van onderstellingen die allcszioa juiat moeblca gaart t worden waren mqa bonxkandigeo van geroclea dal aaa da noordelglu kust Van Samluod in de provincie PniiaeB op dra I bodem bUawe klei zoa worden aan an ffen deu I blaa e klu is de aardjaag waann de zou koattei