Goudsche Courant, zondag 1 december 1872

ZóiHlag 1 December 1872 N 1291 it SB A QUANT KLEIWEG E 107 GOUDSCHB COURAIf T Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken KLEIWEG E 107 Ontvangen eene ruime sortering ARTIKELEN bjjzonder geschikt voor CADEAUX waaronder eene fraage keuze voorwerpen in Bois durcie en Weener verguld eene geheel nieuwe collectie Cartonages in de fijnste dessins eene groote sortering PAPBTERIËN SCHRIJF en ZAK PORTEFBUILLES PORTEMONNAIES SIGARENKOKEBS TABAK en SIGARENPIJPJES Diverse voorwerpen in Schotsch enz enz Eene groote sortering der nieuwste KINDERWERKJES waaronder vooral het TOOVERPBENTENBOEK de aandacht verdient Eene geheel nieuwe keuze in K i3 DEK S PElElLCa OEIDEIK EIsr DONDERDAG 5 DECEMBER eene buitengewone fraaije TOMBOLA zonder NIETEN ad 30 Cts het Lot daante te gaven zon met aeoe verwerping volkomen gelijk staan Dea te eer uit da regcering ten einde et tot stand komen van MO gewichtige hervormingen te verzekeren in 4 Pt door da stelling fan bat baerenhnis wovdt gjamderd gebruik maken van hat ledit dat roor d imke buitengewone öm tondigbedan aan da kraoB ia toegekend Volgens batieUde blad uX de ketger na zijn terugkeer op beden de vereischta maatregeleii nemeu ten einde bal tot stand komen va it wetsvoordracht te verlakereo De conatitntioneale aomiiiiMe van den Neder Ooateorijkaoben laoddtt heeft êttvm bet voorstel aangenomen om bij de regeeriilg an te dringen op de onverwijlde iodiening eeot wlt tot invoering der recbutnekaehe verkieziiig p al evaardigden tot den rijksraad De hnkerzijde der ItaUNHudM kamer heeft baar geprojeoteerdan str cge lhet ministerie aaogevangen De hear Nic eïK opende het vuur met een strenge afkeorii voo i litaire maatregelen Ike da regeeriog Soudaf Momeu had en die niets aoders tao doel bM n dan bet verhinderen eenar bijeenkomst vau M paar honderd vertegenwoordigers van demooi tiiae geuootaehappen Znlkc orerdrefen voorxorgsa atngelen moesten aaaloidiug geven tot valsebe o ntelllngeii ten aanzien van den toestand van hei Ittd welke in t algemeen zeer bevredigend en rustig genoemd kon worden Lanza de minister preaidniti beweerde dat het algeBieen bekend waa dat ds Jadefs der beweging bet verbod der regeering niet wi §en eerbiedigen Daarom was het voorzichtiger teget ifdere onverwachte gebeurtenis gewapend te wönl t n einde wanordelijkheden en wetsovertradiogeo V prkomen Bovendien liad iut aioiaioie afaeMt l itinn u £utterie en eeoige karabiaieni lat beaehikkkg vin den prefect gesteld De heer Nicotera rerklaüde ziob niet voldaan eii stelde eeue motie voor welke bij echter later weder inirok omdat hij vreeade dat de discussie daarover de arrestonieu ran Zondag zou kunnen schaden By de discasaién over bet budget van builcnl isken werd de strijd echter voortgezet Het bekid van den minister Viscouti Venosta werd door de beereu Midi en Carutti aan een scherpe kritiek onderworpen Belden vfoegeu iuliclitiugeu omireut de quaeatie der mijnen run Laurium en de moeilijkheden welke iu deu boezem der Internationale metrrcommiasie te Parijs oulslaan waren De bekende peter Secchi was nl door da Vrausefae regeeriog tot deze conferentie toegelaten De Italiaansche commissarissen protesteerden eo eerst na ecue opheldering van den beer de Hémuaat dat pater Secchi geens zioa als vertegenwoordiger van deu paus maar slechts als algemeen gewaardeerd geleerde de byeeukomst bywüonde en zyne toelating in geenen deels een protest der Fransche regeering waa tegeu ds berooviog van het pauselyk wercidiyk gezag door Italië verklaarde de heer Visconti Vcnosta ziob met deze inlichtingen voldaan Deze welwillendheid ten aausien vau Frankr k is der linkerzijde juist een doorn in het oog lil de 8 aanBche kamer der afgeraordigüeo liieft de minister Zorilla over de bewegingen in de proviucien gesproken waaraan hij geen groot belang toesalireef Het behoud der orde zeiJe by was verzekerd troepen waren vertrokken en zouden er nog meer volgen om de rust lu Andaluiie t handhaven Eenire rust erstoringen te Velez Malaga waren terstond onderdrukt Het militaire district van Morica nas in staat van beleg verklaard In den vongen nacht werden in Santander republikeinsche kreten aangeheven de gendarmerie joeg de ruatverstoordera uiteen en nsm er eenige gevangen In Qijoo Asturic zyn wanordeiykhedeo voorgevallen Tc Almeria is de gendarmerie bijeengetrokken DUITSCHLAND In den Prnisischen landdag nas Woensdag aan de orde het voorstel van den ultrnmontaau Heichensperger over het Koomsch godsdienstonderwys aan hetgjrmnasium te Brannsberg het voorstel strekte tot ver Socieloil Ons ienoeg en Zaal Kunstmin te Gouda Bnltengewü e toonccl voorstelling op ZONDAG 1 DECEMBER 1872 te geven door het Tooneelgezekchap OEFENING BAART KUNST van Rotterdam John de Bedelaar Groot beroemd Volksdrama io 4 ücdryïeo of 9 Taferrelea iiaur het Iloogduit cli tan D SciitiOFM Muziek van J DAiiMtD GEVOLGD DOOB TWEE INVALIDEN B1 J H 1 met ifing m één bedrijf nnar het Fransth van El GkNK GSAhCE B 1 AMÜEUT TnillOrST door J P HAGtN In bovengenoemde stukken zAïUen medewerken d Dames M van DOESELAAR en G VAN DBR VEGT PRIJZEN DUB PLAATSEN Voor HH Leden hunne Dames en Kinderen en Kinderen van Niet Leden Iste Rang 0 50 2de Rang f 0 35 Voor NieHjeilcu 1ste Rang f 0 75 2de Rang 0 50 3ds Rang ƒ 0 25 Om de uitgebreidheid der Voorstelling aanTOng ten 7 nre Plaatsen zjjn Zondag van 10 tot 3 ure tebespreken i 10 cents extra per plaats Men zal op ZONDAG 1 DECEMBER geven groot BaU en Dansparlij bestaande in BOGEN VAANDEL en LIN De Dansen zullen door een bekwaam Balletmeester gedirigeerd worden Van de nieuwste Costumes zullen de Banaers en Danseressen voorzien zga terwjjl ondergeteckende tevens zal zorgen voor eene goed verlichte zaal en noodige Consumptie zoodat hij zich durft vleijen met een groot bezoek vereerd te zullen worden De Kastelein C POOKSMA s Bossche Bierhuis van ouds genaamd Salon Thans weer te krijgen MARLITT GOUD ELSJE Boor het ongemeen debiet en de aanhoudende aanvragen aangespoord is de thans verschenen tteeede druk met 2 fraaie plaatjes versierd zonder verhooging van prijs zijnde ingen 1 90 in extra fraaien bund 2 75 Nog enkele ex zyn te bekomen van MARLITT gravin Giscla 2 G0 geb ƒ 3 30 In de Tijtlspie jel N 11 wordt deze roman een juweeltje genoemd en de lezmg er van dringend aanbevolen MARLITT het Heideprinsesje 2 70 geb 3 20 Pev Com 1 Nov Het boek bevat in den meeat aantrekkenden vorm een schat van levenswijsheid en menechenkennia De Heibewoners Hein en vooral Lize herinneren aan de beste figuren van Dickens enz Het geheim der Oude Jufvrouw is geheel uitverkocht Goud Elsje het Geheim der Onde Jufvrouw de Rjjksgravin Gisela en het Heidepriusesje zgn in t Engelsch Fransch Russisch Czechisch Poolsch Deenach Zweedsch Spaansch Italiaansch Hongaarsch eu HoUandsch vertaald Q p t oogenblik is MARLITT gewis de meest ge1 ïcn Auteur der geheele beschaafde wereld Uitgaven van A tee GUNXE te Deventer C3 2 Het BESTUUR dbe MAATSCHAPPIJ vooB N G GAZBEREIDING is zoo beleefd in zyn advertentie geplaatst in de Goudgche Courant van Woensdag 27 dezer de onderteekenaara van het adres voor a peu prés leugenaars uit te maken In het 2 gedeelte van die annonce wordt zeker als eene tegemoetkoming van de in de eerste zin aangedane beleefdheid de raad gegeven zich persoonlek tot den Directeur te wenden zullende aan alle billjjke klachten zooveel mogel k door het Bestuur worden voldaan mits den Directeur de gelegenheid worde gegsven leidingen en toestellen te onderzoeken Vraag aan de gebruikers Welk goed gevolg heeft ü dat vroeger gegeven of heeft de Directeur nu in eens de gaaf bekomen om feilen te verbeteren De slottirade van des Bestuur s betoog is onbetaalbaar en pleit voor zyn goed op de hoogte ziJn der zaik Zjj het Bestuur is zich onbewust van de onvoldoende kwaliteit van het GAS maar de kroon wordt er opgezet dat het ioorifen i iVerfeur maatregelen laat nemeu om een onderzoek in te stellen Kan hetnaiver Wij laten verder het oordeel aangaande de door het Bestuur voorgestelde maatregelen aan het gezond verstand onzer mede onderteekenaren over EBNIGB GAS VERBRUIKERS mede Onderteekenaars van het adres Heden verschijnt de NIEUWE UITGAVE VAN OB ZËLFBEWARING BEN Geneesliiiiiillg Volksliandboek VKtt OE GBNLZINO DBft ZENUWVEKSLAPl INH VAN HET UlitHAAM als een gevolg van geheime gewoonten of baitenspongheilen door Dr LA MERT N 37 Bedford Square te Londen Lid van het Heelkundig Genootschap in Engeland enz Hij is dagelijks ten zijnen huize te consulteren Wie niet bij hem kunnen komen worden met goed gevolg door middel van briefwisseling in de Hollandsche of Fiansche taal behandeld en de Geneesmiddelen worden in het geheim en op veilige wijze naar alle deelen der wereld verzonden DeZBLFBEWARING LA PRESERVATION PERSONBLLE onder zyn onmiddellijk toezigt door een deskundige op nieuw vertaald en voorzien van vele nieuwe af bedingen is door hem verkrijgbaar gesteld bij den Boekhandelaar H A MEIJER N Z Voorburgwal over deMolsteeg te Amsterdam doch alleen op Jranco aanvraag met vooruitbetaling de Nederlandsche Uitgave voor 70 Cts en franco per post 85 Cts de Pransche Uitgave voor 50 Cts en franco per post 60 Cts Door het toezenden van 1 postzegels kan men de zelf bewaring direct door geheel Nederland van den Schryver ontvangen BOnWHANSWONING met ruim Zes Bunders best LAND in de Bodegraafache Meije dadelijk te aanvaarden is UIT DB HAND TB KOOP bij Notaris J G BROUWER NLI HOFF te Haastrecht Medio Januarij a s verschijiit LOON im WEfiEEN Oorspronkelijke Roman 2 dl gr 8 Dr Chaiitumclanus Oogenwater Onder de verschillende kwalen waarmede het menschdom voortdurend bezocht wordt ig blindheid zeker wel een der ergste zelfs niet goed en volkomen te kunnen zien is reeds lastig en gevaarljjk ja het minste wat men aan de oogen gevoelt is zeer pijnlijk en ongerieflyk want het gezigt is niet alleen het onmisbaarste maar tevens ook het gevoeligste zintuig der menschen Wat is nu de gewone toevlugt wanneer de oogen beginnen te verzwakken Dadelyk besluit men een bril aan te achaffen doch het is ontwijfelbaar zeker dat de oogen door bet brillengebruik niet versterken men weet toch zeer goed dat brillen alleen dienatig zijn om met gebrekkige oogen te zien doch nimmer de oogen kunnen herstellen of verbeteren Tot hersteUing van zwakke stekende en jeukende oogen is een onfeilbaar middel gevonden in het zoo gerenommeerde Oogenwater van Dr CHANTOMELANUS Alle Ijjders aan verschillende oogkwalen wordt dit krachtig werkend middel met vertrouwen aanbevolen en zullen zg zich bij een oplettend gebruik volgens voorschrift voor vele gebreken voornamelijk verzwakking vrjjwaren Het is verkrijgbaar met gebruiksaanwijzing a 60 Ct per Flacon bjj T A G VAN DBTH Goxuia J J BEUZBMAKER Leiden J H KELLER Weste Wagenstr Rotterdam Mej L A ScHouTENB ScHLÜter J J GROBNHUIZËN C Utrecht Ah Amaterdamsch ingezeten kan men contracteeren om zjjn kfden schedel met haar bedekt te hebben maar als Nederlander verkrijgt men gratis consult en als ik ZBd dan mededeel dat er mogelijkheid bestaat om het haar volgens mijne methode weder te bekomen zoo kan men er verzekerd van zjjn Het is mij niet te doen om een flacon te verkoopen met bedrog neen waarde lezers het is om het wantrouwen tegen te gaan ontsproten door den verkoop van dusdanige opgeschroefde haarmiddelen door haarkunstenaars of scheerders Bij haaraiekten verzoek raad aan uwen Doctor daarna aan mij als Haarkundige Américan Balsem om de Roos te verdrijven het uitvallen der Haren te staken en de hergroei van de behaarde huid te bevorderen a ƒ 2 de flacon Tbeophile Amsterdam Kerkstraat hg de Vgzelstraat NB Om het namaken te voorkomen bestaan er GEEN Depots noch Reizigera voormijne Artikelen Gouda Druk vai 1 UrmkmBQ Kennisgeving De BUEGEMEE8TEB van Qouda bnogt oreramkoautig art Ifi Iweade lid der wet v nden26 Hei 1870 StaattUad n i ter algemeeoe kennie Dat b j gedureade deHig digen ter iamga nade brlanghebbendan ter eecretarie too de Gemeente heelt oederxelegd den STAAT unwyreDde da uitlcomstea van de meting en leluttiag der geboawde eigendomoen welke oieuw geaticht tyn of osn welke vemieuwingea hebben plute gebed aet opgave van lietjuu waarin de belastbare opbrengst geregeld wordt bedoeld in de artt 16 S en 43 van geoeida wet Oouda den 28 November 1872 De Burgemeester voomomnd VAN BERGEN IJZENDOOEN BUITENLAND Ball nlaD lscli Overzlclit Eene besliMlng nog niet gevallen in de wontaling tuHchan Tbieri eo de rechterzijde Toch ia het uitzicht eenigessina verhelderd door meer renoenende gnindbeid zoovel der regeering ala van de eomaieeie Het gouvernement heeft lelf een vooraiel gedaan om aao de bezwaren zyner tegenaUudere te gemoet te komen atrekkende om aen ommiaaie van dertig leden te benoemen beUat met bet in gereedheid brengen van e o ontwerp regeirnde de nero heid un bqL openbaar gti g eu de beiialiaBes Mf da mhiaterieele veraotwoêrdelijkheid De miniater Duiaure beeft by de aanbieding van zijn ooratel gezegd dat boewei de heer Tfaiera in zijn boodMhap de voorkeur geeft aan de Republiek hy evenwel het recht dertiatiouale Vergadering heeft erkend om den Begeeringsroroi ta kiezen Tbieri ia bereid om zich met de commiuie te verataao over de Hinieteriërle reraulwoordclijkheid welke srdart 31 Ang bestaat De Minister Dubnre toont verder aan dat bet rapport van den heer Batbie ten doel heeft om de triuine aan Thiers te ontzeggen b hoopt dat in orereaDstemming roet het Gunvernemenl de ODmmissie een eombinatie zal vinden waardoor het faiag op hechte grondslagen wordt gevestigd Hat zenden van adreaaeu aan Thiers door gemeentuaden en eorporaties vooral ook uit den handel taad wordt een manie de miniater van binnenl zaken Lefranc heelt een aansshrijring venonder waarin adressen van gemeenteraden waarby de nat vergadering wordt aangevallen worden verboden Zoodra da zaak van het rapport der Kerdrel comminie zal zgn afgehandeld zal de regeering over die Jresaen worden geïnterpelleerd looale men weet Da minieter van binnenl zaken Lernno heeft in de commissie voor de verzoekschriften de handelwijze van de regeering ten opzichte van prina Napoleon verdedigd door bericht te geven van Bonapartietiache samenzweringen men herinnert ziob dot ook onder da vorige regeering komplotten steeds dienden om zulke maatregelen te rechtvaardigen In do Pruisische kamer biyven kerkelijke quaestien sa de orde In de voorlaatste zitting is er discussie geweest over dr Wollmann die wegens niet erkenDing der onfeilbaarheid in deu kerkelijLen ban is gedaan maar tooh door de regeering iu zyn betrekking van godsdienstleeraar aan het gymnasium te Brannsberg door de regeering wordt gehandhaafd De regeering ia ook nu weder met groote meerderheid in t gelijk gesteld Men zie over deze zaak onze rubriek Dnilschland Ongeveer dezelfde meerderheid kaarde in de laatste zitting den maatregel van den minister Faick goed waarbij geestelijken bet onderwijs op openbare obolen wordt verboden De Prov Corr zegt het volgende met betrekking tot de aanslaande beraadslaging over het wetamtwerp op de ykreiaorduung lu het hcerenhui Tlians staat het heerenhuie voor derelfde qnnestie cii elke poging om aan de n etsroordracht eene andere ge wijdering van den gecxcommuniceerdeo dr Wollmann en de aanstelling van aen door den bisschop goedgekeurdeu godsdieustonderwyzer De verschillende fracties uitgezonderd de Polen en de zwarten waren van te voren in overleg getreden over een gemotiveerde motie van orde waorin gezegd woidt dat liet huis op dit oogenblik geen aanleiding vindt om te beslissen over de hangende dogmatische twisten van de Katholieke kerk Ie meer omdat de verplichting om bet onderwijs van dr Wollmann bij te wonen was opgeheven De miniater van eeiedienst Falk opende de uitvoerige discussie en gaf ongeveer de volgende verklaring I De minister kan dan voorsteller geen uitzicht geren dat de regeering zyn voorstel in overweging lal nemen dr Wolimauu is staatsambtenaar eu is als zoodanig alleen afhankelyk van de regeering deze houdt Wollmann voor Katholiek en de excommunicatie beeft daarin geen verandiring gebracht waut liet onfedbaarheidsdogma kan door de Regecring niet worden aangenomen en derhalve kunnen daaruit ook geen gevolgtrekkingen worden gemaakt in de Katholieke kerk wordt getwist in boever de besluiten vau het laatste Vaticoansche Concilie verpliohtend zyn de Begeering beeft zich daarmee uiet in te laten haar standpunt is door de onderwerping van de bisschoppen niet verouderd zij is de houding niet vergeten die vele bisschoppen vó6r het vaststellen van het onfeilbaarbeidedogma hebben aangenomen zij wil en kan niet beslissen wat een dogma in de Katholieke Kerk is is men het in die Kerk daarover geheel ecus dan weet de Begeeriug waarsan zij zich hei ft te houden zoolang dit met geschiedt blijft de zaak quaestieus een lü pendmt Voor de Uegeeriiig is Wollmann derhalve Katholiek en zij beeft met bet recht hem $ t e letten Wat de opheffing betreft van de verplichting om aan het onderwas vau dr Wuhmaun deel te nemen de Minister beeft door een aanschrijving de moeilijkheid weggenomen 186 leerlingen tegenover 2S hebben dientengevolge dispensatie gekregen vau het onderwijs van dr Wollmann verder bestaat er lolkomen vrijheid om het onderwijs te laten geven door een anderen geestelyke of al de leerlin feu uu door de aan de oudere verleende vrijheid ook vrg zijn moet de Minister in hek midden laten de Minister heeft de bewijzen in handen dat de moeders ran Katholieke weezen bedreigd zgn geworden met onthouding an de sacramenten eu ran de ondoisteuiiing uit Katholieke fondsen Oumogelijk IS het aan het gynasium te Brannsberg twee godsdienstleeraars aan te stellen de quaestie van het godsdienstonderwys is in behandeling bij de Regeering en het is ondoenlijk om na reeds te zeggen welke stappen er noodig gallen zyn het vraagstuk kan niet worden opgelost hy een ministericele beschikking dit moet gesobieden by de wet Ds rede au den Minister werd levendig toegejuicht Petri Oud Katholiek verdedigde de Oud Katholieke be veging de besloiten van het Vaticannscbe Concilie badden volgens hem meer een politieke dan een godstlieustige strekking zy golden de heerschappij van de Kuomsche hiërarchie Enkele leden verlaugdcn dat uit de motie v kde gezameiihjke fr tcties de woorden ffVoor hfet oogeutflk zouden worden verwyderd Deze motie werd echter met 264 tegen S stemmen onveranderd aangenomen De oppositie bestond weder uit de Zwurteu ds Polen eu een paar leden van de uiterste rechterzijde Het resultaat V yaoiuit te vooraicn De nieuwe wetsontwerpptfOivtr dj beperkingen van de geestelijke macht enz ïSIl g wftrschyiilijk met dciciide meerderheid wotiitk émj ÊMen Gisteren was het voorstel van Malliuckri pfi de orde over dq uitsluiting van de leden van geestelijke orden van bet ondel wijs op de volkssohool Ouder de buitengewone uitgaven op de begrooting van l6Ti gebracht behoorde een zekere som door de regeenojc aangevraagd tot bereiking van bet volgende doel Op grond van onderstellingen die alleszins juist mocUteB gaactt worden ireii mijnbouwkundigen vau gevoelen dat oau de iioordelijkt kust vuu Samluiid in de provincie Pruisen up dea bodem blauwe kiel on worden aaii etroffen deza blauwe kill is de aardlsag waarin de zoo koetbora