Goudsche Courant, zondag 1 december 1872

barnsteen voorkomt De Landdag schonk zijn goedkeuring aan dien paal en io den luop van dit jaar zijn boringen grdnnn welke zeer gnnstige resultaten hebben opgclevrrd Op eene diepte van 138 voet heeft men een klf ilaag ter dikte tan v4 voet aangetroffen aarin s barnsteen per kubiek voet klei nannezig ia Aangezien het bewerken vau mguen met veel minder onkosten gepaard gaat dao het doeo van ontgrovingeu op zeer grnote achaal gelijk moet plaats hebben bij het zoeken naar barnsteen zooala dit thans meerendeels fieschiedt is dat verkregen resultaat in dubbele mate gunstig te noemen Deskundigen beweren dat die kosten in de volgende verhouding tot elkander staan per pond berekend mo en de kosten vnn ontginning wonten gesobat bü mijnbouw op 1 th en bij ontgraving op S thai per pond Pe gemiddelde marktprijs van een pond barnatetn is 4 thniers Dewijl de proelneming hoewel op kleine schaal verricht een roo gnnstigen uitslag heeft opgeleverd zal door de regeering op de nieuwe begrooting voor 1873 een post worden gebniolit van 75 00U thai Men zal beginnen met de barusteenhondemle laag te ontginnrii Oe regeeriiig zegt dat rij de daartoe bcnootjtgde gelden in den tijd van èéü enkel jaar uit de opbrengst der barnsteenmijn hoopt te ainortiseeren wani bij de pruefiieming is ge leken dal de kleilaag s V Iminsteen per kubiek voet klei bevat Vrees voor d liing vnn den prijs van het artikel behoeft er nu t te bestaan 700 voegt de regeering er bij iu dè memorie van toelichting Niet in Europa IS het dat bet artikel vooriiaraelijk wordt getrokken verri weg de groots e hoeveelheid gaat naar China ludie en naar de biiiiieiilanden van Afrika waar voirtdurend een levendige vraag naar hel artikel bes aat T ü R K IJ E In berichten uit Konstantinopel van 14 November leest men Sedert eenigen tijd wordt hier ongemeen veel voor de scholen gedaan en het is alsof de onderscheiden nationaliteiten kerkelijke gezindten en p irtijen elkander daarin zoeken te overtreifen Zelfs afgezette ministers trachten zich een naam te maken door het bevorderen van een schoolwezen Kidhat Pascha heeft daarvan het voorbeeld gegeven De onderkoning van Kgypte heeft aan den Bosporus te Kmirgian nanst zijn paleis eene rijk gedoteerde jongensschool opger cht en binnen kort zal aldaar ook eene door hem gestichte meisjeschool geopend worden De Turksche minister van onderwas Achmed Bfik ESendi is van zijn kant onvermoeid werkzaam om naar vermogen in de behoeften te voorzien Niet alleen verrg en in alle provinoien nieuwe scholen maar er worden ook speciale iiidustriesckolen voor de opleiding der Muselmansche jeugd in alle hoofdsteden van het rgk gesticht De sedert drie jaren te Konstantinopel bestaande kunst en bandwerksschool verkeerd in bloeienden toestand zij leve uitstekende resultaten en behoeft de vergelijking met de goede Ëuropeesche polytechnisehe scholen niet te schuwen Uit eene goede bron verneemt men dat de heer de Lesscps het plan gevormd heeft on de duorgravjng der landengte van Koriiithe te onderpen en welke reeds door d Romeimen onder de regeering van Nero en lati r door de Venetianen beproefd was Het Sue katail is 129 kilometers lang ter ijl een kniilal van Kalniaki naar Lutraki slechts tgf kilometers lengte zou hebben horwei het terrein bij dit laatste eeniwrwis hooger gelegen is De uitvoering schijnt dns aan gecne buiiengewuiie bezwaren onderhevig te zijn en dat het kanual met het oog up de hoogst gevaarlijke scheepvaart rondom de l elopoiiesus ter nuttig 70U wc7en is mede niet te bct i ten BINNËNLA Dr Gouda 80 Novembeb Schaakwedstrijd GOUDA KAMPEN wit zwart 4 5 Zet H 5 nt H 6 46 i Zet G 7 nt H 6 O 2 F 3 46 O 4 D 2 f F 5 nt F 4 47 D 2 nt A 2 Met 1 Juli 1873 moeten van de leden der Kerkelgke Collegicn van de Hervormde Gemeente alhier nftredan 3 Kerkvoogden 5 Notabelen en 5 CoinmisaarisSen van Oppertoc mht Ter voorrieuing in deae raCfiturcs en ter vervulling van de plaats in het I Oollegie van Oppertoezicht opengerallen door het overlijden van den Heer van Gennep zal lu de maand April 1873 eene stemming plaats hebben Tot die stemming zgn ingevolge het Iteglement bevoegd en ttUeeit bevoegd ig die op de Stemlijst voorkomen Die Stemlijst wordt jaarlgks vóór 1 December opgemaakt en vQorloopig vaatgeiteld en nd na weder van S December e k ten huiie van den koster der St Janekerk ter inzage vtn de leden der gemeente worden gelegd Hoeveel zorg ook door Kerkvoogden aan de opmaking dier Ijjst it besteed zal dat stok in de eerste jaren altgd nog onvolledig blijven en wel om deze reden stembevoegd worden verklaai o a alle manslidmaten te Gouda gevestigd die den ouderdom van 23 jnreii hebben bereikt en ten minste èéa jaar vóór de voorloopige vaetatelting der Stemlijst aldaar belijdenis des geloofs hebben afgelegd Al die personen komen wel in de Lidmatenboeken voor doch bun ouderdom ii daarbij vroeger niet vermeld Dien tengevolge weten Kerkvoogden niet van allen of zij reeds de 23 jaren hebben bereikt en kunnen hen bij die onzekerheid niet op de stemlijst brengen Wie dus belaug stelt in de aanstaande verkiezing en zich niet wil bloot stellen ann eene afwgzing g i zich tttsschen 2 en 7 December e k overtuigen of zijn naam wel op de Steulijst voorkomt en geve wanneer tijn naam daarop ten oiiregte is weggelaten binnen acht dagen na dien 7 Dec daarvan schriflelgk kennis aan Kerkvoogden Wij worden verzocht de aandacht te vestigen op achterstaande advertentie waarbij eene tooneelvoorstelling wordt geannuneeerd tegen Zondag a s die gegeven zal worden door het tooiieelgezelschap Oefening baart Kunst van Rotterdam Onwillekenrig vercuimden we nog te vermelden dat onze geachte stadgenoot de Heer N van Rijnberk voor eenigen tijd met gunstig gevolg het examen voor olDcier van gezondheid 2 ki heeft afgelegd VERGADERING van den GEMEENTERAAD Dinsdag den 3 Dec 1872 des namiddags ten 1 ure waarin zal worden behandeld Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot aankoop van grond en water in de Boelekade en tot verbetering van den daarin gelegen weg Verzoek van Mejufvrouw J Tauw om verhooging van bezoldiging als hulponderwijzeres aan de bewaarschool Voorstel van de plaatselijke schoolcommissie tot het geven van nitbreidiug aan bet openbaar higer onderwijs Verzoek van den Heer Bandet te Wageningen betrekkelijk bet verleenen van subsidie aan eene door hem op te rigten school voor meer uitgebreid lager onderwijl Z U heeft d kb van S7S voor ieder regiment toegestaan tot betaankoopen van brandstoffen ten einde daarmede gedurende het aamtaande wintersaizoen een of mtef kamers in de kazernes te verwarmen Staten Oeneraa 1 Tweede Kahek Zittingen van 28 en 29 November In de zitting van Donderdag is de behandeling voortgezet van de spoorwegbegrooting Onderscheidene openbare m erken zgn daarbij ter sprake gebracht Ten slotte is die begrooting met algemeene stemmen aangenomen De gisteren gehouden zitting is geheel gevuld door de discussies over het verleenen van dispensatie vnn de academische examens De slotsom was dat de conclnsio der commissie verklarende dat d spensatien als vooruitloopende op de regeling van het hooger onderwijs niet meer behooren te worden verleend met 33 tegen 32 stemmen werd aangenomen Heden zal de behandeling van het hoofdstuk binnrnlandsche zaken voortgezet worden Te Amsterdam hebben zich Maandagavond II 43 doofstommen uit Alkmaar Gouda Rotterdam en Utrecht verernigd om den geboortedag te heidenken van den heer Guyot den oprichter van het gesticht voor doofstommen te Groningen De Baad der gemeente Schoonhoven heeft benoemd tot hulponderwijzer aan de school van den heer Westkoek den heer C 11 Robert te Katwijk aan Zee enitot hulponderwijzer aan de school van den heer Akkerhuys den heer 11 P Tempelanr te Aalsmeer Het zestal te Schoonhoven ter beroeping van een predikant bestaat uit de heerem P E Barbas te Otterloo W J Geselschap te Delfshaven P Huet te Dirksland 11 van der Meulen te Vuutsche G J Noomen te Bruinisse en G J VoSj te Katwijk aan Zee Bg het onderzoek in de afdeelingen der Tweeie Kamer van het wetsontwerp tot regeling der ontvangsten en uitgaven van liet pensioenfonds voor burgerlijke ambtenaren over het jaar 1873 werd in ene aldeelinf de wensch uitgedrukt dat overeenkomstig hel in de Memorie van Toelichting uitgedrukte verlangen der regeering het wetsontwerp tot wgiiglng der wet betreffende de burgerlijke pensioenen door de Tweede Kamer spoedig in behandeling worde genomen opdat die herziening voor zoover vau haar afhangt nog vóór 1 Januvi 1873 tot stand kome Ia eene andere afdeeling merkte mao daarentegen op dat de regeering naar het schijnt zich tan ourechte vleit dat de doorloopende korting met 1 Janiuri 1873 nd kunnen worden afgeschaft ook kon Ben niet toegeven dat die afschaffing in geen geval wijziging der na voorgedragen begrootmg onvermijdelijk maken zon Immers zon daardoor het middel a in art 2 van het wetsontwerp de opbrengst over het jaar 1873 der doorloopende bijdragen komen te vervallen l e eommisaie van rapporteurs in aanmerking nemende dat het onzeker ia of het bedoelde wetaontwerp vóór het begin van het nieuwe dienstjaar tot wet zal zijn verheven is van oordeel dat het aangehaalde middel e van art 2 op de voordragen begrooting dient te worden behouden Aan onzen jeugdigen landgenoot den componiat en violist Martinus van Gelder is door de jury en de directie der tentoonstelling in het Falai de VI duUrie te Pargs toegekend de gouden medaille en het eerediplomn voor de opdracht en uitvoering van zg ne compositie Marche fantatique de bravoure De Vereeniging van en voor Nederlandschc Indnatriëelen zal op Woensriag 4 Deo e k haar 44e Algemeene vergadering houden Onder de punten van behandeling komen o a voor 1 bespreking van de gevolgen der nieuwe wet op den in en uitvoer in Ned liidie voor de Nederlniidsche industrie en 2 voortzetting van die over regeeriiigsZuig ten aanzien der nationale nijverheid inzonderheid met betrekking tot de middelen van verkeer ie water en te land de briefposterg en de telegraafdienst Da Weldra zal er van de hand van onzen geleerden landgenoot a O D J Schotel bij de uitgevers de Breuk Smita te Leiden eene brochure het licht zicij waarin met het oog op de feesten die in 1874 n 1875 door Leiden en hare hoogesehool zullen worden gevierd de vraag wordt beantwoord die vooral in onze dagen door zoo menigeen werd uitgesproken Zal Nederland na sedert drie eeuwen de vruchten te hebben geplukt van het manmoedig en edel beleid van den verdediger van Leideus veste in 1574 zal de dankbare nazaat aan van der Werff een standbeeld Wijden f De schrijver schetst in deze brochure dè verdienaten van van der Werif omtrent het vaderland de stad en hare hoogesehool en laat ten slotte na dit in zgne waarheid en eenvond 100 krachtige pleidooi aan lijne Und en atadgenooten de beslissing over of er binnen Leiden voor van der Werff u of niet een standbeeld zal verrijzen Daar door of namens dr J van Vloten te Bloemendaal geen cassatie is aangeteekend tegen het arrest van het prov gerechtshof van Overijsel k in men hieruit opmaken dat hij zich bg dat arrest nederlegt De afdeeling Arnhem van het Scboolverbond maf zich in zulke goede uitkomsten verheugen door har bemoeiingen verkregen dat er thans 700 kinderen aanspraak op eenige beloQning kannen maken bij het St Nicolaas feest tegen 200 in het vorige jaar Wel een bewijs dal volstrekt niet overal de pogingen van het Scboolverbond geen vruchten zouden dragen Het betrekkelijk verzuim wordt er hier en daar krachtig door bestreden De vereening de Eendragt te Deventer welke zich ten doel stelt het bouwen en tegen een geringen prija in huur geven van arbeiderswoningen en welke vcreeiiiging bestaat uit afgevaardigden van het Departement van Nijverheid Sociëteit van N veren Gezondheidscommissie Departement Deventer der Maatschappij tot Nut van t Algemeen Vincentins Vereeniging Bouw kundige Vereeniging en het B C Armbesruur beeft zich per missive tot den Baad gewend dat zg in het besluit van den Baad waarby deze baar een subsidie van 4000 in eens toestaat zoodra zg voor het Gemeentebestuur beschikbaar ttett en houdt 10 goede gezande woningen en die telkene voor niet langer dan ócn jaar tegen een buurprgs door Burgemeester en Wethouders Ie bepalen verhuurt aan bewoners van huizen door het Gemeentebestuur vot r onbewoonbaar verklaard geen genoegen kan nemen doch dat zij met den Baad dicnafingaande in nader overleg wil treden r JU J2Sl Laatste Berichten Madrid 28 Nov De troepen hebben de republikeinen uit Bejar verjaagd Bijzonderheden ontbreken De Commisaie nit de Cortes beitst met bet onder oek van het ontwerp Van wet betreffende de jury beeft hare werkzaamheden geëindigd Er heetaoht agitatie te Saragotta maar r zijn maatregelen genomen ten einde de pogingen om wanorde te stichten te verg deleu De telegraafdienst tusaehen Valencia Mnnna en Cartagena is geschorst De troepen m oeuvreeren overal met den grootalen g ver tegen de opaiandelingeo Uadrid 29 Nov De Koning beeft heden zea vren het bed kunnen verlaten Gisteren is besloten geen bulletin meer nit te geven De opetend in Malaga is onderdrukt In de nabgheid van Bilbao ia eene republikeinsche bende gezien In de zitting der Cortes ia met 104 tegen 44 stommen aangenomen artikel 1 van het budget van Eeredienst Versailles 29 Ndv De beer Thiers heeft in de Nationale Vergadering ten 2 de tribune beklommcR en het wootd genomen Zgne rede strekte om aan het dubbelzinnige vkn den toestand een einde te miiken Hij verklaarde met alle vrijmoedigheid daarover te zullen spreken maar alle vernntwoordrlijkheid van zich af te werpen ten opzichte van den etrad die heden wordt gevoerd Versailles 29 Nov Na de rede van den beer Thiers gevolgd door redevoeringen van de heeren Ernoul en Lucien Brun is het regeerings oürstel aangenomen met 370 t gen 334 stemmen INGEZONDEN Mgnkeer ie Htdaeleur f In awe Courant van Woensdag 13 dezer komt foor een ingezonden stuk getiteld Polder Blocmcndaal bg Gouda als gecummiteerde verzoek ik UEd beleefd een plaat je van bet volgende De grachte inzender handelt of ter kwader trouw of onwetend bet laatste neem ik aan en wil ZEd eens op de hoogte der zaak stellen aan ieder onpartgdige beoordeelaar overlatende te beslissen wic hiir de schuldigen zgn Dr grootste oorzaak dan waarom genoemde pol der zooveel laat heeft van het water is dat er in de Singels rondom Qouda zooVeel duikers ja zelfs tjvipduikers zgn gelegd die bun water in Bloemen daal laten loopeo zonder dat het Bestuur ooil gevolg Jieeft gegeven aan de herhaalde klachten en verzoeken die duikers op peil te houden Gecommitteerden hebben steeds alle billijke verzoeken toegestaan zooais het verzoek tot het plaatsen van een molentje door een ingeland onder de bepaling hg tteedi zoude te zorgen hebben bet overvloedige water niets dan tot op peil uit te malen ook hebben tü op gedaan verzoek aan het Bestuur ver ocht het peil te verlagen ook hebben zij direct toegestemd tot het plaatsen van aes locomobiel die veel geld heeft gekost en niets deugde Wanneer uu het polderbestuur de duikers volgens keur had op peil gehouden en de machine door Rijnlond geplaatst goed werkte waren alle be waren uit den weg geruimd eu zouden de laaglandert geen overlast hebben Aan wien dus de schuld niet aan ge committecrden of hooglanders maar men oordeele zelve Ontvang Mijnheer de Redacteur de verzekering mijner boogaehting Namens Gecommittiïeuen Burgerlijke Stand GuoazN 86 Nov Aothonin Cornelia oaden C v n Eijk en N vin dar Tooren 27 Jobaunt ouden W lUuk en C JsomBBt 28 Cornelia ouders P B Sliciflarid IB C Tin Losa Hendricui oaderi M van Dillon en W C Onwel 29 Sophia oudera I Gompera ea L Sonderi OviBiEut 2 Nov B J de Jong Il m ADVERTENTIEN Ondertrouwd A J VERHEUL Ton Edam van Gouda Geen receptie Gouda 29 Nov 1872 ♦ Overleden in den onderdom van tij na zeven jaar HENDRIK WILLEM jongste zoon van D W C VELDHORST en Meordreeht A M VELDHORST 22 Nov 1872 DiïMONT Voor de vele bewgzen van belangstelling ondervonden by de geboorte van onzen Zoon betnigen wfj onzen hartelgken dank A ROOZEBOOM J J ROOZEBOOM V Gooh Depot van THJÊË urr HET MAOAzijji van M Ravenswaay Zonen t GORINCHEM Deze THEEËN worden B eleverd in verzegelde pakjes van vijf tieee en een half en een Ned óns met vermelding van Nommer en Prijs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd I Zich tot de tiitvoering van geëerde orders aanbevelende J BREEBAART LZ Botermarkt te Gimda Ma rbrcrie Stceolioiiwcrij Magazijn van SCHOORSTEENMANTELS mime keuze in verschillende modellen tegen concurreerende prjjzen Villa Soeracarta bg de Rgnspoor te Utrecht KOOLEN Co PROVINCIE ZÜID HOLLAND AANBESTEDING Op MAANDAG den 16 DECEMBER 1872 des voormiddaffs ten 11 ure zal onder nadere goedkeuring door cwn Commissaris des Konings in de Provincie Zuid Holland of bjj zgne afwezigheid door een der Leden van de Gedeputeerde Staten en in byzijn vanden Hoofdingenieur van den Waterstaat in het 10 district aan het locaal van het Provinciaal Bestaar te t Gravenliage worden aanbesteed 1 Het onderhoud van de HALLEO ATS UIS te Gouda met de daarover gelegen dubbele OPHAALBRUG de Slulswachterswoning en de verdere daactoe behoorende werken van den 1 Januarij 1873 tot en met den laatsten December 1878 en 2 Het onderhoud lijnde GOU WESLUISonder Alphen met de daarUj behoorende dubbele OPHAALBBUG en verder daartoe behoorende verken gedurende een tijdvak als voren Deze aanbesteding zal geschieden bij enkele inschrijving overeenkomstig § 434 der Algemeene Voorwaarden Het Bestek ligt ter lezing aan bet locaal van het Provinciaal Bestnnr van Zuid Holland te Gravenhage en op alle zoodanige plaatsen alwaar gewoonlijk de Bestekken van Waterstaatswerken in gemelde Provincie ter lesing gdegd worden Zullende 6 dagen vóór de besteding de noodige aanwijzing in loco worden gedaan en voorts nadere inlichtingen te bekomen zgn bg den Hoofd Ingenieur van den Waterstaat in het 10 district J F Augiee en den Hoofd Ingenieur L H J J Mazel beiden te t Gravenhage zoomede voor de Mallegatsluis bg den Opzigter J H VAN Echten te Gouda en voor de Gouwesluis bij den Opzigter D L A van de Kbgke te Alphen Dt Commisiarii dee Konings voornoemd POOK Openbare Verkoopinjf Op VRLIDAG den 6 DECEMBER 1872 des Toormiddags ten 11 ure zal op de Stada Timmerw rf aan de Turfmarkt te Gouda in het openbaar worden verkocht Een METALEN KLOK wegende 410 kilogrammen een UURWERK met 3 Wgzerplaten een partg KOPER gesmeed en gegoten LIZEB AFBRAAK en heigeeu verder te voorschgn zsl worden gebragt Bedoelde goederen znllen Donderdag den 5 December van des morgens 8 tot 12 ure aan de Stads Timmerwerf kunnen worden bezigtigd Openbare Verkooping VAK Een Huis n 35 ingericht als SMEDERIJ verhuurd tot 1 Mei 1873 voor 50 s jaars alsmede 6 Hektaren 64 Aren 15 Centiaren WEI eu HOOILAND in 2 percelen en dadelijk te aanvaarden alles staande en liggende op en bg het dorp Berkfnwoude op MAANDAG 10 DECEMBER 1872 des morgens elf uur in het Rechthais te Berkenwoude ten overstaan van dé Notarissen G J SPBÜIJT te Ouderkerk aan den I hwl en J G BROUWER NIJHOPF te Haastrecht De Notaris J G BROUWER NIJHOFP te Haattredit zal op MAANDAG 16 DECEMBER 1872 in het Gemeentehuis te Berienwoude gciyktydig met de dan aldaar geannonceerde veiling nog verkoopen 8 BÜNDEltö 70 ROEDEN 90 ELLEN Wei en Hooiland in den Achterbroek en op de Wellen poort te Berktmooude D a d e I ü k te aanvaarden Men zal op ZONDAG 1 DECEMBER geven groot Bal en Danspartjj bestaande in BOGEN VAANDEL en LINTENÜANS De Dansen zullen door een bekwaam Balletnieester gedirigeerd worden Van de nieuwste Costumes zullen de Dansers en Danseressen voorzien zijn terwijl ondergeteekende tevens zal zorgen voor eene goed verlichte zaal en noodigeConsumptie zoodat hg zich durft vleijen meteen groot bezoek vereerd te zullen worden j De Kastelein C POOKSMA s Bossche Bierhuis van onda genaamd Salon EEN EINDERIEISJE gevraagd van 12 a 14 jaar Te bevragen bg den Boekhandelaar P C MAAS te Gouda Uit Parijs ontvangen een hieuw soort Dit soort LIJM overtreft aUe andere goorien wordt koud gebruikt en is geheel zonder reuk Men kan hiermede Igmeu glas porcelmn marmer hout papier enz Prijs der groote flacon 50 Ct dito halve 25 CL Bg 12 flacons aan ienlgk rabat Verkrijgbaar bg Hoogstraat A 123 Agenti voor Gouda en Omstreken