Goudsche Courant, woensdag 4 december 1872

Socieleil OnsGeiioeg eii Zaal Kcnstmim te Gouda Buitengewone tooiiecivoorstelling op ZONDAG 1 DECEMBER 1872 te geven door li t Tooneelgezelschap OEFENING BAART KUNST Tan Rotterdam John de Bedelaar Groot beroemd Vulkjdr raa in 4 Bedrg cn of 9 Tufereeloo nu het HoogiloitBeh d D ScumitM Muziek lau J DAHMt GEVOLGD DOOB TWEE IIVVALIDÉN Blijspel met zsnj in één bedr f naar bet Franncli Tin EloEKB ÜKAiiCE en l iMDUT Thiboist duor J P Hiom In bovengenoemde stukken zullen medewerken de Dames M van DOESELAAR en G VAN DER VEQT PRIJZEN DBK PLAATSEN Voor HH Leden hunne Dames en Kinderen eli Kinderen van Niet Leden 1ste Rang 0 50 2de Rang f 0 35 Voor Niet Leden 1ste Rang 0 75 2de Rang f 0 50 3de Rang ƒ 0 25 Om de uitgebreidheid der Voorstelling aanvang ten 7 ure Plaatsen zijn Zondag van 10 tot 3 ure te bespreken a 10 cenis extra per plaats Woensdag 4 December 1872 N 1292 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave 6E6BS KAHPHUIJSEN HOPLEVERANCIERS hebben de eer aan hunne geëerde Stadgenooten en Begunstigers te berichten dat met het aanstaande St Nicolaasfeest hun kamer ruim voorlien zsl zgn van een fraai assortiment Chocolade Sulkerwerken NB Dagelijks te bekomen goed gevulde warme TEVENS ONTVANGEN uit de Fabriek van de Heeren DE BAÜVB ft GALLAIS uit Parijs zeer geschikt vooy ST NICOLAAS CADEAUX P i L VAK HEES Conflseur Patissier Kleiweg Gouda Heeft de eer zonen gieachten Stadgenooten te berichten dat zgn étalage voor het St WICOLA AS FEEST KSÏ i Ö voorzien is van de FUNSTE SMAKEN van BORSTPLATEN zooals au Maraaqmn au Punch au Jus de Citron a 16 VaniUe a la Fleur d Orange enz dagelps is hfl voorzien van delicieuse versehe Boterletters ook beveelt hg zich nogmaals beleefdelgk aan tot het laveren ym Partgen Koude en Warme Schotels en aUes wat tot de KOEK en BAN KETBAKKERSAFFAIRE behoort ds m HOFLEVERANCIER van Z K H PRINS HEN DRIK der Nederlanden Voor heen Wed A van dbe KLEIN Bg gelegenheid van het Si MCOLAASFEEST goed Gevulde BOTERLE H ERS FIJNE BORSTPLAAT CHOCOLADE en SUIKEfiWERKEN Voor St MCOLAAS Truffel en Cervelat Wurst versehe Patés de Foies GrasPerdreaux Rouge Faisant Galantine de Veau en Volaille alles getrufeerd Alsmede alle soorten van fijne Chocolaad in elegante Doosjes en Pakjes Fruits Glacés in nette Doosjes Paling in Gelei Kastanjes Abricozen Prunelles etc ste Eenig depot van Staal en Santonine Wormkoelges met gebruikaanwjjzing geneeskundig onderzocht Haven 15 p J MELKERT I 4 BOI IECJR Hoogstraat A IIC TRAP en HANDMACHINES van de beste Fabrieken kosteloos onderricht en Garantie alsmede Gareo i aaldcu Zj jdccii01le KLEIWEG E 107 A OUAMT V KLEIWEG E 107 onlf l ARTIKELEN bjjzonder geschikt voor CADEADX waar er eene ft Be keuze v K rwerpen in Bois durcie en Weener verguld eene gehll e SStoSSICpS pSTERiËN icHRijr p p ErSs i L rs KIND KWERKJES waaronder vooral het Tol Sni BOmtZ v Snt Jiene geheel ntenwe keuze in venueni DONDERDAG 5 DECEMBER eene buiteng wone lti TOMBOLA zonder NIETEN ad 30 Cts het Lot Ontvangen voor het aanstaande ST NICOLAASPEEST bl GOUDA eene groote kenze PRENTEBOEKEN waarvan op aanvrage collecl f Z gü worden Voorta diverse soprten van ALMANAKKEN 8CHEÜRKALENDERSP0RTRFT ALBUMS POÊZIJBOEKEN SURPRISES 8CHRUF ZAK en wSl rokSEmi Büimv ys T J w f SüKPareES chocolade e jne BÜIKERWERKEN abmede verkrflgbaar groote en kleine GEBAKKEN beste POEDER en geconeentreerde CHOCOLAAD geurige wat rhoudende THEÊBN nit het Magazijn van M RAVENSWAAU J50NEN te Gori ich m in pakjes van 27 en 1 on V M van der Burg vi Banketbakker Wpstraat Dagelijks verkrggbaar goed gevulde Zilfcren KrtiU Londen Voor St IVICOLAAS Voorhanden e n fraage collectie PARURES VE8TKETTIN6EN MÉDAILLONS CHAHIVARIS FLACONS etc etc bgzonder geschikt voor St Nicotaat Cadeaux alsmede Gouden ea Zilveren HOROLOGIÉN met een jaar Garantie J VAN DB PAVOORDT Jr Dnbbele Buurt Gouda T Geschenken Oeimiiorteerde Hafioi merltea vio af SO tol 500p r mille Eigeo merken van af l tot 80 f m Keurig verpakt in een vierde een tiende era twintigste of een veertigste kistje C G VAN DI R POST Hoogstraat Boterletters Sprltsletters Saus sebroodJes enz ët icolaas Groote Verloting te Woerden van PAARDEN KOELJEN SCHAPEN enz ter bevordering der zes nieuw ingestelde Paardenmarkten vallende daags n de UtrechUche Paardenmarkten goedgekeurd hg Z M besluit van 23 October u 21 Deze verioting zal bestaan in zes seriën elk vanp m 12963 Nrs terwgl aan elke serie behalve de overige prgzen een HOOFDPRIJS is verbonden ter inkoopswaarde van f 5000 aan Vee zooveel mogelgk op bovengemelde en de overige markten aan te koopen De prfls van het lot is f 1 voor f 10 ontvangt men 11 loten en voor ƒ 500 in ééns 570 loten Inlichtingen te bekomen bg de Commissie te Woerden en op de alom verspreide aanplakbiljetten Namens de Commissie J DE VRIES ROBBÉ Seer HUIS te HUUR Voor 375 gulden per jaar is te huur het Huis beboorende aan de Stearine Kaarsenfabriek Gouda en gelegen aan den Rotterdamr schen Dgk Franco aanvrage bjj den directeur ZIJNEN nda Drnk van A Urinkman De nitgave dezer Conrant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATEIU DAG De prfls per drie maanden ia f 1 15 franco per post 2 BUITENLAJfD BniiciilaDilscJi Overziclit ZoosU uit oDse Torige Instate behcbteu bleek is bet duel tuuchen TbierI en de commiaaie Kerdrel of wU men lierer de worsteling tuuchen derepubli ktinea van alle scbakeeringen en de rechterajiie uitgeloopen op de rolkomen nederlaag der laatate ijj bet dan ook met de geringe meerderheid van 36 stemmen op ruim 7 iO leden Voor bet oogenblik ia het gevaar van monarchale intrigues en nieuwe onrust in het geteisterde Frankrijk geweken AI is eene meerderlieid van 36 stemmen in eene rer gadering van 70 1 personen zeer luttel onder dettgenwourdige omstandigheid mag die zegepraal van Thiers s hittereutl genoemd worden Wanneer men bedenkt dat die vergadering vóór ÏO maaodeu te Bordeaux geen 200 republikeinen telde en dat zich thans 370 stemmen voor de republiek verklaren dan moet men erkennen dat Thien in dit korte tgdiverloop een succes behaald heeft waarop weinige staaislieden met hem kunnen wyzen Die zegepraal is ook daarom nog zooveel schitterender omdat bij en scherpe afscheiding ran rechter en linkerzijde de meerderheid zich aan de recbterzyde bevindt en Thiers er dus m slaagde ongeveer SO stemmen voor zich e winnen Die stemmen brengen de grootste bolde aan den gr zrn staatsman want door het oSer kunoer monarchale weuschen erkenden zy dat het bestuur van Thiers voor bet vaderland ououtbeerhjk is al geschiedde dit ook onder een door hen gehataa vorm Intussohen kan elk oogenblik een dergelyke crisis losbarsten By minder goede opkomst is de regeering niet zeker de meerderheid te hebben gelijk reeds in de volgende zitting gebleken is bij de interpellatie van den heer Prax Paria De nationale vergadering heeft toen met 305 tegen 299 stemmen aan genomen de door de r chterzyde gestelde orde van den dag waorby de minister van binnenlaudsche zaken tot toepassing der wet vermaand wordt omdat hy niet heeft tegengegaan de adressen door de gemeenteraden ingezonden dw strafbare mauifestatien zyo Het ontslag dientengevolge aangeboden door den Minister van Binnenlandsche Zaken deu heer Victor Lrfranc ia aoogenoaen De poriefenille van Binneobndache Zaken zal waarschynlyk ad interim worden opgedragen aan den Minister van Buitenlaudsche Zaken den beer Rèmusat Een ministeneelc combinatie om de portefeuille van Binnenlandsche Zaken met die van Openbaar Onderwys te verbinden is nog niet vastgesteld Te Farys en te Versailles was in de laatste dagen de opgewondenheid groot zij nam toe toen het gemoht zich verspreidde dat Thiers concessies had gedaan aap de rechterzydc het aantal Paryzenaars dat naar Venailles was gestroomd bedroeg eergisteren 30 000 Is er meerjioodig om een denkbeeld te geven ran de verantwwdelijkheid die de rechterzydc op tich geladen bent Nog altyd geen nieuw bloed in het heerenhuis te Berlyn De ministers zyn het met vrel moeite eens geworden om 26 nieuwe leden te benoemen en geen 40 zooals men eerst meende Het bericht heeft in liberule kringen een onaangenamen indruk gemaakt ll De lang verwachte scheuring m de conservatieve party is eindelijk een feit gtworden 50 leden van den landdag hebben zich a noheiden van ds Kreiz zeitungsconservatieven en een eigen fractie gevormd onder den naam ran gnaiionsil eonservatieve partij De opening van het ËngsJseha parlement is verdaagd lot S Februari Ondanks de aaüvallen maroan de Italiaansche minister van bnitenlandache itktn van de zijde der linkerzijde der kamer blooMond is ziJA budget Donderdag aangenomen In en uitvoerige redevoering verdedigde de beer Vittonti Venosta tyne politiek welke slechts het beisng van Italië en van gansch Europa beoogde napelyk den vrede den vooruitgang en bet behoud d rmaatschappelyke orde De koning ran Spanje is Morer hersteld dat hy Zaterdag eenige uren heeft opgtteUa en dat het uitgeven van bulletins omtrent tyn gezondheidstoestand is geslaakt L it de provlnciln komen gunstige berichten oaitrmit kat nnUuua B utamjiigan der hen den opstandelingen De Zwitsers zetten den strijd tegen de ultramontaoen voort de groote Raad van het kanton Solothorn heeft een wetsontwerp bepaleuda de periodieke herkiezing van de geestelyken met 80 tegen 14 stemmen aangenomen Voldoet de bisschop van Bazel niet aan het verzoek van de kantons gedelegeerden uit zyn dioecese geeft hy geen opheldering over zyn gedrag en heft hij den ban niet op over de pastoors Ëgli en Gschmnnd dan znllen de noodige maatregelen worgenomen om den zetel vacant te verklaren De bisschop is niets op zyn gemak hy heeft Solotburu verlaten en is naar Luoem vertrokken om raad te vragen aan den Pauselyken Nuntius FBANKRUE Een correspondent ran l InJepeKtlance Belgt geeft het volgende telegrafisch résumé der redevoering welke Thier Vrydag io de nationale vergadering uitsprak Mijne heeren I Ik sta hier ota n de inliditinfen te verschaffen welke iedereen verwacht Indien mgne woorden niet iets anilers zeggen dan myne wenschen beoogen dan is elk misverstand opgehelderd Het geldt hier niet de verdediging van myn gezag maar de verantwoording mijner daden Gy zijt eene souvereine vergadering Nooit heb ik uw recht betwist Wy denlen er niet aan eenig gouveraemeiit uit te roepen maar gij moet ons ook in staal stellen om te kannen regeeren Myne boodschap heeft eenige agitatie te weeg gebracht Gy hebt eene commissie benoemd om daarop te antwoorden doch die haar mandaat is te buiten gegaan De quaestie van algemeene politiek beeft zij beantwoord met eene personeele quaestie Zy stelt voor my ran deze tribune t verivyderen Het is zeer natunrlyk dat ik weigerde Beweging Ik maak geen aanspraak op uwe aandacht maar wel op uwe toegevendheid want ik ben uitgeput en kan mij slechts met moeite doen verstaau Gemor rechts Ik moet deze eer der commissie laten zij heeft wat de personeele quaestie betreft van geen omwegen gebruik gemiinkt De politieke quaestie echter heeft zy niet ruiterlijk aangevat De heer Batbie heeft eene lange beschryving gegeven van l armce du désordre Deze scharen be ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels i 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afeonderlgke Nommers VLIF CENTEN staan maar men moet er de personen niet ondar rekenen die er geen deel van uitmaken Men moet bet volk niet misleiden door valsche leerstellingen welke tot haat tegen de werkgevers opwekken Nooit heb ik dit aangemoedigd integendeel Hier bracht de heer Thiers de woorden in herinnering welke hy in 1848 sprak en verzocht hy de kamer met te vergeten boe hy vóór nog slechts eenige ma inden krachtdadig handelde Ik was ter neer geslagen aldus Vervolgde bq toen ik de wallen van Parys moest forceeren welk weerstand hadden geboden aan bet ontzaglijkste leger Het atheïsme is eene dwaling van het oogenblik ik heb bet recht iet te antwoorden wanneer men vraagt of ik leerstellingen begunstig welke door 40 jaren van myn politiek leven veroordeeld zijn Te Bordeaux hebt gij mij het bestuur onder zulke voorwaarden aangeboden d t ik dit mandaat als een bevel moest opvatten Het behoud van den titel van republiek als naam der Fransche regeering wn noodzakelyk voor de rust van bet land Men moest na den oorlog m t den vreemHeling den burgeroor log vermijden en te Bordeaux zoudt gy het met gewaagd hebben van eene monarchie te spreken Oy vraagt waarom men my toejuicht Ziet hier het waarom Herbaalde toejuichingen Ik deel goeoszins de denkbeelden van zekere party over de sociale organisatie maar ik ben overtuigd dat geen andere regeeringsvorm mogelijk is dan de conservatieve republiek Dit is het geheim mijner politiek Vermijden wy ds politiek die haar kracht aoa slnjd ontleent De stryd heeft met de politiek niets gemeen Ik ben niet de man voor eene strijdpolitiek Ik wil eene politiek die in rechtvaardigheid en varzoeningsgezindheld haar steun vindt Zyn met de eerste adellijken van Frankrijk aan de gezantschappen verbonden Wanneer men zegt dat het land niet republic keinsch is kan ik antwoorden het grootste deel der natie is het Waarom Omdat gg wildet dat de verkipziiigen in den geest vau die strijdpolitiek zouden uitvallen Gy zijt daardoor gekomen waar wij nu zijn alleen zij die de vaan der republiek voor het algemeen stemrecht ontplooien zullen ook in t vervolg gekozen worden Onder de republiek is dit het parlementair aysteem Een hoofd van bet gezag die tot de kamer spreekt en die wanneer hy haar niet overtuigt zich terugtrekt Rumoer rechts en ook by de eerste afkeuring heengaat Zoo moet het hoofd van het bewind zich gedragen Men 7egt met teérhartigfaeid dat men mij de tribune ontzeggen wil om mij pijnlyke kwetsuren te besparen Myne afwezigheid zou geen enkele crisis verhinderen Wilt gij een dienaar die bet steeds met u eens is neemt er dan een Daaraan is geen gebrek Toejuicbing n ter linkerzijde Indien gij geen vertrouwen meer in mij stelt hergeeft my dan mijne plaats in het ambteloos leven Het geldt hier niet de ministerieele verantwoordelijkheid maar de vraag of gy vertrouwen in my stelt Stemt gij tegen mij dan zal ik het bestuur mei dr c woorden rerlateu Ik zweer dat ik mijn vaderland gedurende twee jaren met grenzenlooze zelfopoffering gediend heb Daverende toejuichineen