Goudsche Courant, woensdag 4 december 1872

zou kunnen zgn dat versta ik niet Bijval van alle zijden Het geldt hier de vraag om het recht te handhaven tegen macbtsoversclirijding Dat is het cardinale punt van den strijd dien men ons heeft opgedrongen Wg hebbeu ous de vraag gesteld kunnen wij den strijd aauraarden en die vraag hebben wij be ii9tigend beautwoürd Wij treden in het stru4perk tejéu de woelingen van het Mainzer Ka thojUekenVerein tegen de btsschoppelgke memorie en tegen de opruiingen van de heethoofdige kapetaana Wij kunnen dien sirgd echter niet alleen strijden de natie moet ons bijstaan en om die reden uit ik den weusoh dal gij het voorsti l M iUinokrodt zult verwerpen Êeit storm van bijvalthetuigingem volgde de rede door den Minitler gehouden De uUêlag der utemmmg is reeds in ons vorig ocerzioU medegedeeld AMERIKA I Een part correspondent van het Handelsblad ichrij t 1 uit Brooklyn 1 Nov Slechts een paar minuten gaans van hier ligt eii delijk de pionier van do lijn die Nederland met Amerika zal verbinden aan den wal vastgemeerd De Rotterdam kwam hier eenige dagen geleden aan en zul Dinsdag a s de terugreis naar het vaderland aanvaarden Hiermede is eiudelijk een zoo langgekoesterde nensch vatt ieder rechtgeaard Nederlauder die bier woont verwezenlijkt Tut nu toe kwam in I I deze prachtige haven wier handel zich over d ge I I heele aarde uitstrekte nimmer een Nederlandsche stoomboot de geliefde driekleur vertuoneo om e bewijzen dat dezelfde natie wier zonen de grondslagen Isgden van deze stad eigenlijk Breukelen en van onzen nabuur aan de overzijde der East River het groote New York iNieuw Amsterdam steeds vooruitgant en niet is achteruitgegaan gelyk biu in den laatslen tgd door velen gedacht werd zoo zelfs dat in een alhier uitkomend dagbhid dat kennis gekregen had van het vuoin men om eene stoombootvereeniging tossohen hier eu Nederland tot stand ie brengen d uitvoering van dit plan werd onmogelijk geacht wegens gebrek aan kapita il Dit werd I toen eotter op goede grouden door eeu Holhmder I woderl Wie genoten tot uu toe de voordeden van het vervoer der groote hoeveelhedeu meel tarwe I gezouten vleesch en petroleum die naar Holland verzonden worden Niet de Hollanders Daarenboven hocvelen verlaten niet maandelps ja wekelijlra hunn woonplaaleen iu Nederland waar zg m t den besten wil geene kans zien vooruit te komen om iu dit land van belofte met kracht en moed zich een ouafluiiikelijk bestaan te veraohalfen waa van zij in het noederland zelfs niet durfden dra men De e moesten tot nu toe eerst hetzjj naar Antwerpen hetzij naar Hamburg of naar liiverpool reilen um die groote steden maar e dikwg door getdzuchtige logementhouders en andere gewetenlooie personen van een gedeelte van hun met veel moeite eu miisckien na vele ontberingen vprgaaid kiipita dtje als ik het zoo noemen aagj beroofd te warden Wel is waar en ik beu da irvan getuige geweest waken de agenten der te Amsterdam en te Rotterd im gevestigde ondernemingen tut overbrenging van landverhuizers zooveel mogelijk tegen deze misbruiken doch die bezwaren worden nog beter vermeden nu de Hullaudsche emigrauten iu hun eigen vaderland reeds aan boord kuiineu gaan van het vaartuig dat hen iu weinige dogen naar de nieawe en hoopvolle wereld zal ovei breugen Ër heerecht hier veel syppstbie voor deze nieawe lijnj ik was daar gisterenavond getuige van toen ik ingevolge eene uitBOodiging vau don heer Rudolph C Bnriage te z gnen huize alhier eene diner bywoonde door ZEd gegeven ter ecre van kapitein Hus den gezagvoerder van de Rotterdam De heer Burlage is cunsul geueraal vau Nederland en zgne bekende firma Burlage C is de agent voor Amerika van deze stooujbooloudernemiug De passagiers die den overtocht met kapitein Hus hebben gemaakt zijn er allen over Uit wat betreft de goede behandelmg gedurende dien tgd genoten Menige feestdronk werd gistereuavond gewijd aan den goeden uitslag der onderneming die voorzeker aanspraak heeft op ondersteaaiug Ook de gezondheid van koning Willem UI werd van harle gedronken Onder I de unwuigeo bevond zich ook de heer John £ Planten die hier reeds sedert ettelijke jaren ia gec Testigd en die geene moeitie ootziet waar hg zulks I kan zijne landgenooteq voort te helpen namelijk daar waar hq zijne hulp als goed besleed beschouwt Ik vond het niet onaardig u blad eenige regelen over dit onderwerp toe te zeuden Er alt van hier nog zooveel te schrijven doch de tijd ontbreekt mij tbnns uit te wijden over den vreeselijkeu brand die II Zondag zulk eene verwoesting in Boston heeft aangericht zoodat bijna het geheele busiuess gedeelte der stad ter waarde van circa 100 millioeu dollars eene prooi der vlammen is geivorileii De sensatie bij het uugaan der Jterken toeu op de hoeken der DUITSÖHLAND I De rede door den minister van onderwijs den i heer Falk Douilei dsjf in het Huis van Afgevaardigden gehouden iiwft in hooge mate de aauduobtne j trokken lu behandeling vus Itet voorbtel des hoeren Mallinckrodt hetreffeude de uitsliiting der leden van geestelijke orden eu coiigre£4iën Tan deelneming I aan bet undxw s m de lager scholen Nadat de heer Mallinckrodt zijn voorstel in een zeer uitvoerige rede welke luim l s uur duurde had tOP elicht j vatte de minister Falk het woord op en zeide onder anderen het Tolgeiid De spreker door wien loo even het wourd is getoerd heeft ernstige bMchiildi gingen op mij geoorpen Hij verwijt mij bijvoorbeeld de grondwet te heblien geschonden Bewijzen voor die brsaholdiging heeft htj ecbttfr niet aangevoerd Alleen aan de bevurgde autoriteiten komt de bevoegdheid toe om onderwgzersa in te stellen ilie bevoegdheid moei door de regeeriiig worden verleend Indien nu de leden eener gansche categorie vnn onderw jseressen in £ ot diiuig ouderling verband tot elkander staan iii zoodanige betrekkingen tol elkander leven dat lij tengevolge daarvan dat is op grond dier onderlinge betreklÉiug niet toegelaten mogen worden tot het e cn vnn onderricht dan mag du regeering niet slechts verliiiideren dat zij onderwijs geven maat dan muet zij dat voorkomen dut is het haar dure plicht aldus te luiideleu De uitgevaardigde verotdeniag treft hoofdzakeluk onderwijzeressen gel jk ile heer Mallinckrodt zeel te I recht heeft aaii imerkt Zij toch vrouwen namelijk 1 lijn in de wel niet opgenomen onder degenen dié bevoegd zijn verklaard tot het geven van onderricht op de volkssohülea In do wet wordt overal gesproken van mannen De spreker heeft met hoogcn lof gewaagd van die ouderw ijzcressüu maar daartegenover mag staan dat haar grooie gebreken wqrdeu aangewreven Keeds in 1857 hebbeu inspecteurs van het onderwijs en wel katholieke inspecteurs haar het verwijt gedaan dat zij eeu liekelyk godsdienstgevoel aankweekten schijnheiligheid bevorderden Zy die inspecteurs hebben destijds reeds zeer ernstig gewaarschuwd tegen de uitbreiding van het onderwyzend personeel door leden T n geestelijke oiden dewyl daardoor het gevaar noest ontstaan dat de staafinchool zou overgaan in handen der geestelijke orden De regeering heeft zich deze vraag ter beantwoording gesteld wordt de jeugd toevertrouwd aan de ioede der geesiel ke zusiers upgelrid tot gaheoKtkmd en trouw aan het vaderland wordt aan de jeugd door die onderwijzeressen eerbied foor de wet ingcscherpt ioodat de leerlingen bij het opwassen doordrongen geraken van de overtuiging dat zij hun vaderland boven het vreemde land m9eten stellen luide bijealfietuiginft tolj dtn op itzt Koordtn Die zusters hebbeu een eed van getrouwheid afgelegd en heblien zich door geloften verbonden tot gehoorzaamheid aan overheden die allen of buiten ons laud wonen uf de wetten onzes lands niet ala verbindend erkennen Ouder derge ijke omstandigheden is het niet mogelijk dat de staat een toezicht oetene hetwelk goede vruchten kun voortbrengen Wat betreft de opmerking des heeren Mallinckrodt dat mijn voorganger andere beginselen ten deze volgde di opmeiking is volkomen juist Ougegrmd is hetechter d t mij er een verwijt van wórdt gemaakt datik diens beginselen niet beb aangenomen Mijii voorganger heelt indertijd reeds verurdeiiiiijfeiMUstgesteld ten einde verandering in dien staat vnn zaken tebrengen want ky keurde dieu toestand af Intnsscheubeeft hij die verordeningen niet uiigeviinrdigd en Ie regeering ik erken het draagt voor een gedeelte de oorzaak van den toestand die thans heorscht Mijnvoorganger keurde in beginsel dien toesiitiid af maarik ben verder grgnan Ik moest ook met klem iatidelen en dat beb ik gedaan eu om die reden heli ikhet ireveii van onderwijs op de volksscliuol aan ieleden van geesteiyke orden eu congregation verboden Ik had niet slecliis het reclit om aldus te handelen aar ik moest Uieii weg bewandelen Deze Koorden ontioldten lulde hijr aUbetuiyiit j€n aan het Huii In 1S09 bestonden er b26 st itiën mei 5326 leden d Jezuïeten uirt medegcrekend tlians 892 statiën met 8050 leden Teekmen van verbazing Vervolgens deelde de Minister mede hoe groot het aantal onderwijsgevende zusters was en zeide was het niet hoog tijd dat ik tussohen beide trad Bijval m M Uuit Van dit alles neem ik de volle terastwoordelgkheid op mij Ten aanzien van de armoede waarin de nu broodelooze zusters zyn gestort zooals de heer Mallinckrodt heeft gezegd die schildering zal wel iets of wat i overdreven z n uuar ik veronderstel De voorstelling is wat scherp géteekeiid J id voltomen juut De tegeeriug staat leo aanzien van de Katholieke Kerk in dezelfde vtrhouding als dit met ai de re kerkgeiioot 1 gchappen het gcral is w it de aljji nieene wet aan Ml naaraon allen gehoorzaamheid verschuldigd zijn j n hoe daarin een krenking van iemands eer gelegen straten de evtra edities der couranten werden uitgeschreeuwd was onbeschrijfelijk ieder uur meldden de pas ontvangene telegrammen dat de vlammen steeds voortwoedden Ik bracht een gedeelte vau den dag door aan het telegra ifkantoor van het beroemde oFiftt Avenue Hotel waar het ftieuws zoodra het OntVaiigen was werd afgeleen het wai moeielgk zich in de menigte te bewegen Maar ook dit bebehoort al weder tot het verledene Binnen korten tgd ia er stellig weder eene nieuwe sensatie de eene volgt op de andere in dit onbegrijpcigke land waar het publiek zich steeds met iets verschrikkelijks sehijnt te moeten voedeii zoo niet een brand dan een moord een apoorwegongeluk het springen van een stoomketel ol eene aardbeving De laataien worden als ik mg niet vergis te voorschijn gehaald wanneer de chrij ver door de eerste tijding plotseling wat duizelig is geworden BINNENLAND Gouda 3 Decembe Tot surnumerair bg het vak der postergen is o a benoemd de heer F von Hnben Op de tweede vergadering Volksvoordraohten den 30 Nov te Stolwijk gehouden trad als spreker op de heer C de Vreugd Boeiend w is de wgze w rop hij eene verhandeling hield over het Nut van het lezen Na de pauze werden er door eenige heeren bijdragen gclevai d die allen hoogst voldeden zoadat de talrijk opgekomen toehoorden zeer tevreden huiswaarts keerden i Hr i u i i i i n jj iJ j Men schrijft ons lilt GoHncHesi Sedert eenige dagen schijnen de muizen die de landerijen leiterlijk omwoelden merkhair te verminderen Vele weilanden zijn zoozeer door deze dieren aangetast dat in het nanstoande voorjaar niet dnn betrekkelijk laat voldoend gras daarin voorhanden zal zgn Bij den gunstigen stand van het polderwater deerde de veelvuldige regen de muizen weinig en aan da hooiscbelven en hier en daar aan den hennep deden zg veel schade De beetwortelteelt higkt niet geheel aan de verwachting te beantwoorden de bieten waren niet groot vau stuk van daar minder ge wicht dan men hoopte De prijs was van 1 0 tot U j de 1 000 kilo s Vermoedelgk zullen wat het oog op de hooge prgzen van den hennep een volgend jaar vele landbouwers zieh weder meer op de hennepteelt toe lef en aangezien dit produkt bij dien prijs voordeliger blgkt D toettand ran den veestapel gttustig Tan ziekte hoort Uen niet meer Staten Qeneraal Tweede Kaheb Zittingen TAD 30 November en 2 December In de zitilng van Zaterdag z jn de algemeene b raadslagiugeu gevoerd over de afdeeling onderwije Bij die over het hooger onderwijs ie breedvoerig gesproken over den post tot uitbreiding van het akademiegebouw te Leiden en de wenschelgkbeid ott een nieuw gebouw te plaatsen op de Knine De minister heefl nadere plannen toegezegd De verhoogiiig voor het onderwijs in de dierkunde en Tei getgkende ontleedkunde is mede Aangenomen In de zitting van gisteren is de diaouseie over het middelhair onderwns voortgezet De minist beeft o B verklaard dat het bezu aar nopeat deb grooten omvang van het middelbaar onderwqs ih verband tot bet uitgebreide programma van het eiAdexamen onderzocht wordt zoomede de wijze waarop daaraan zon kunnen worden te gemoet gekomen De minister is legen het doen vervallen der hoogere burgerscholen met driejarigen cursus Hg verdedigde daarna breedvoerig den nieuwen post tot ondersteuning van de oprichting van middeltere scholen rotr moiiges alleen in die gemeent n die niet zehre de kosten geheel kunnen dragen De heer Saaymans Vader SLclde een amendement voor om dien post uit de begrooting te ligten maar na langdurige disoossie werd dat amend ment verworpen met 43 tegen 25 stemmen Het Vaderland herinnert dat de voorschriften omtrent de verplichte koepokineuting hier te lande niet zoo vreemd zijn als de opgezweepte agietatie daartegen wel zou doen vermoeden Voor Amsterdam werd den 27 October 1823 de koepokinenting oor alle kinderen bepaald voorgeschreven De bepaling is er steeds iu stand gebleven i men heeft daar intusashen t ergst gewerkt alsof men de inenting wel bij plnateelijke verordening niet krachtens de wet wilde Den 31 Maart 1825 richtte de min van binncnl zaken een cirkulaire aan de goeverneurs der provinciën waarbij werd gezegd dat de bepaling volgens welk geen kinderen tot de scholen mochten worden toegelaten dan die voorzien zijn vun een bewijs van koepokinenling toepasselijk was op alle scholen bij arl 6 van t Kon besl van 18 April 1811 omschreven dus ook voor naai en breiwiukels speel en kinderschooltjes in een woord alle verzamelingen van kinileren welke opvoeding of onderwijs ten doel hebbeu De prov besturen stelden daaropreglemen ten vast die tm Zuid Hollaiid den 16 Aug 1825 van Groningen den 20 Sept 1825 van Utrecht den 23 Dec 1826 van Gelderland den 7 Juni 1820 van Friesland den 4 Sept 1832 van Overijsel den 25 Juni 1834 Schier overal jrerd de koepokinenting verplichtend voorbeschreven voor het toelaten van kinderen op de soholeu Uit werkte gunstig o de pok iekte Van lieverlede zijn de voorschriften of bepalingen ingetrokken of in onbruik geraakt Alleen in Friesland zijn ze gehandhaafd En at heeft men gezien Dot ter ijl bij de pokkenepidemie van 1870 en 1871 in Nederland lfï 423 inwoners er aan stierven dat is 1 op 230 inwoners de aierfte in Krieelond slechts 67 bearoeg of 1 op 4499 inwoners terwgl van de ibS gevallen 74 er vau biHen de provincie waren ingebracht Deze uitkomst is leerrijk Het U D deelt mede dat het ongeluk op het fort te Honswijk niet aan roekeloosheid s te wijten Uit hel onderzoek dicnaantiaiinde door den kolonel vau Kxter gedaou is tocb gebleken dat bij hf t ledigen der granaat geen gebruik is gemaakt van een stalen beitel welke laatste alleen gebezigd werd om verwijderd van de plaats waar de ramp gebeurd is de buizen der geledigde granaten te kloven Dit kou niet schaden omdat in die geledigde granaten geen buskruid meer te vinden is Te Seheveningen heeft men de droevige tgiling ontvangen dat de stuurman en twee matrozen van eene aldaar thuis behoorende pink ten gevolge van eene zware zee over boord geslagen eu in de gjlven oiiigckouiea zgii Koloniën OO ST IN pifi Men ssbrgft uit Menado d d 30 September j l Het volgende h eft zich in het Gorontalosche voorgedaau De beide lioofdupstandelingen Bobihue en Antoela hg het verzet iu 1S71 zfjii te Makaas an de mnitboot oiitsnspt en kwamen in het begin van Augustus na een avontuurlgken tocht over Loewoe eo Possd u Poguejama aan Toen zy eenigeu tijd daar vijrtoefdeu werd eene poging gedaan om hen op te Vatten De man die daartoe uitgezonden werd was dezelfde die hen ebn vorigen keer met mooie woorden had weten t fiiea Ook moet hij de achtergebleven familieleden slecht hebben behandeld en tten spreekt zelfs van toeeigening van hnnne küittingen Natuurlgk sloten ie amilieledpn zichdadel k by de rebellen aan de poging om ben gevangen te nemen nlislukte toen de zendeling van hel bestwu kwam vragen om toegelaten te Worden antwoordden g ioleh tetap bakoe pottong en de p ppeu iwareu aan bet dansen De twe hoofden nestelden zich weder iu de loge te Panipi Tot SI Augustus werden die lieden die reeds een aanhang hodden gcjtregeu rusiig gelatep De adaia tent residrnt vau Goruntalo besloot toèn tegen hen op te trekken Volgens geruchten bracht hij een legertja op de been rterIË ongeveer 1000 man waarvap een aaiiial mit geweren waren geuapend Ook éefdea tea drieponder en eenige lilla s medegevoerd Ogitreut de verrichtingen van den adsisteutreaident en den uitslag der expeditie loopen de nllerzotste geruchten Genoeg dat het legertje m erd teruggeslagen Het eenige voordeel dat behaald werd was dat Bobihoc gedood werd Aan onze zijde sueuveldede kapitau Lawoet van Goruntalo Een dag later liep te Gorontalo het gcmoht dat Limbotta was aangevallen en Gorontalo gevaar liep Geduchte maatregelen tot tegmweer werden genomen overal hcerschte schrik maar tegen den avond bleek dat men zich door een canard vrees bad kteii aanjagen Met de mailboot van 12 dezer vertrok daarop de Besident van Menado naar Gorontalo vergezeld door den djaksa van Menado een Sksch ambtenaar die zich ook bg de overige verwikkelingen ondersclieidde en daarvoor een geschenk tan het Gouvernement heeft ont vangen Zij keerden heden met de boot tciug met lioh voerende een 1 2tal gevangenen waaronder de hoofden Antoela en Gani Hoe die lieden ih de rtar ht fan den resident zgn gekomen is mij niet bekend zeker ia het dat geen bloed is vergoieu Soerakarta In het laatst der vorige maand begal de resident zich naar die streken welke het meest van de jongste uitbarsting van den Mcr ipi geleden hebben De toestand aldaar leverde redenen lot tevredenheid op Onafzienbare aanplaiitingen vat djn ong beloofden een gunstigen oogst én de rijstprijzen waren middelmatig te noemen Vrees voor gebrek aan voedingsmiddelen behoeft dan ook niet gekoesterd te worden De bevolking die nit de dessa s gevlucht was is teruggekeerd op sommige lauden is het zielental zelfs toegenomen Uit alles blijkt dat de bevolking zich van lieverlede begint te herstellen van de in April j l geleden vernezcn Langer evenwel zal zich de schade doen gevoelen die aan de koffie ondernemingen is toegebracht Het is vooral de voortdurende schaarschte van water deels ook tengevolge van de droogte die in de laatste dsgeu heeft gebeerscht waardoor een nadeel ge invloed op de koffie wordt geoefend Verscheiden waterloopen zijn nog altijd geheel onder zand en asüh bedolven Ook wordt in eenige rivie reu de waterafvoer belemmerd door vuloanische uitwerpselen die in hare beddingen zijn neergekomen Dit eeu en ander heeft bovendien de vrees doen ontstaan dat in den r enmoni Sou vee la t van bandjirs lal worden ondervonden Door het bestuur worden maatregelen beraamd om dit gevaar zouveel mogelijk of te wenden WE ST IN DIÉ PARAMARIBO 31 Oct De Koloniale Staten hc ben in hunne zitting van 29 Oct nadat de troonri re lot opening der Staten Generaal in het I Moederland ontvangen was de motie van den heer van l raag c s ivelker behandeling nitgeeteld was tut nadat men van dit stnk zou hebben kennis genomen aai genomeo Die motie strekt om een dank adres aan den Koning te richten ter zake van iu het belang van West lndic genomen maatregelen en I in de troonrede gegeven toezeggingen Het voor I stel werd aangenomen met 5 stemmen tegen 4 Van we re de tegtiistemoirrs erd echter u ldrukkelijk j geconstateerd dat zg evenzeer als de vooritanders dankbaar waren voor de genomen maatregelen en toezegde belan stelling maar dat zij het in strijd achtten met parlement lire uaantiën om van de zijde der koloniale Staten een dankadres te richten tot de Hooge regeering ter zake van regeeringshandelingen De redactie run het adres is opgedragen aan Cv n commissie bestaande uil de hh Verbeek van l raag eo Boacb Ueitz De hier gevestigde consul van H Britscbe ajesteit heeft aan den Gouverneur vau Barbados iiiirchtiiigru veréchaft omtrent de zaak der emigratievau werkvolk uit die kolonie herwaarts wrwruver ineeu blad vau Barbados onjuiste beriehten waren gegeveu De Gouverneur voormeld beeti daarop betuigd dat hij met genoie u de gcvoelcna tinr Nederlan Ische o erhedsu heeft opgemerkt ten einde de emigranten voor onbillijke behandeling of mueiüjkheien te wijwarwi Uit de jongste baUns van de SurinaamwheBank blqkt dat z op 2li Oct bg eeu pecievoorrasd van 265 499 voor eene som n 195 S20minder aau bankbiljetten in omloop had dan witartoe zij gerechtigd i en de spede vourraal ƒ 78 328 meer i dan vereischt wordt gj B r g i i I = Laatste Be richten Loadeo 2 Uec Gist ren werd m t Hyde Park eene meeting gehouden om te protesteeren legende bill tot regeling van t verkeer in de parken Kr werd besloten tot t indienen van eene politie strekkende om t ontslag van de i Minister vau Openbare werken deu heer Ayrton te terzoeken Deordswerd niet verstoord Versailles 2 Dec in de parlementaire kringen IS men van oordeel dut eene gedeeltelgke vernieuwing der Kamer uit de crisis zal voortspruiten Versailles 2 Dee De Nationale Vergadering heeft in bare zitting van hixlen verscheidene artikelen van de begrooting vqpr 1873 goedgekeurd zander dat liierbg eenig incident plaats h id De afdeeliiigen zullen Donderdag de Commissie van 30 leden benoeaen voor de eonstitütiooeele herrorniiiigcii overeenkomstig het liegeeringavoorstel Londen 2 Dec De erklieden in de gasfabrieken alhier hebben deu arbeid gestaakt oülat twee stokers weggezonden zijn Berlijn 2 Dec Eergisteren heeft de Koning 25 personen tot leden van het Heerenhnis benoemd Jet zijn de generaals v Herwarth v Steinmetz I eucker lloUeben en Stosoh de heereu v d Heydl en V Patow de diplomaten v Bnl m Mahnus en Kichmann de auditeur gmeiaal v Fleck de opperpresidiut v Bardelcbrn de onder ieoretaris vau staat Sulzer de heer Friedberg de hoofd directeiir der belastingen Sciiuhmnnn de lieer Philippsborn de presiiieiit der bank Decheiid de president der Seehand luiigGeselsoliaft Guntlicr de vise president bg het gerechtshof lleiirici de procureur generaal Weber de diiectcurgcneraal der posterijen Stephan De overige benoemden zijn groote grondbezitters Kantongereclit te Gouda Terechtzitting van den 20 November 18 72 P V V veroordeeld tot drie geldboelen elk van 3 of een dag subs gevangenisstraf voor elke boete wegens het draven van vee langs eene ten dienste van het algemeen liggend voetpad in de gemeente Moordrecht provincie Zuid Holland eu het vervoeren langs een weg in de provinc e Zuid Holland in de gemeente Moordrecht van stieren elk onder dan ander half jasr zonder voorzien te zijn van een ijzeren of koperen ring voor den neus en daaraan verbonden leistok ketting of touw L R veroordeeld tot twee geldboeten elk van ƒ 3 of een dag subs gevangenisstraf voor elke boete wegens het te Gouda 1 als geleider van een met bonden bespannen voertuig niet gaan nsast de honden 2 bet rgden met een aangespannen hond die niet voorzien was v n een muilkorf A V t R veroordeeld lot eene geldboete ran 3 of een da subs gevangenisstraf wegens het in de gemeente Beeuwijk als geleider van een met een hond bespannen en eer den openbaren weg rijdend voertuig niet voor of naast zijn hond gaan En alleu in de kasten des noods invorderbaar bij lijfsdwang lil T i 11I l aBB Burgerlijk © Stand GlBoBKN 29 Ndt Johaiiua Metta ouders J vaa £ ijk eo J Verdoold JolianoJ ouders M J ïliii en C W Tan Kijswijk JulniiiM Sahina oud r II J O Furatner en C C K V W Crciiir 30 Siaion ouders A KlonsoB eo S Arnoldna Oeertntij oodi rs J G fjcbooiiderwo d ea G l let irje ouders A o E jt en J Kennel 1 Dec Jail Ijimberttii ouders J MuM r en M 1aas land Adrianot ouders A van Leeuwen en M J Jaspers Lceodert ouders V Jaosioia eii C vau Lciunen 2 U il j helmus ouders W van Lc sl en A de irmjl Gerarda I Qttdera H J Praakeo en A Il tas Elisabeth Jacobs oudera VV Clltacus en M E Jaus Dirk Adriaau oudera C van Oije en A L van Eeuwen OïtutOEKi 29 Nov M C Houthoir 1 j 4 n D H de Brugn buuar vau 11 1 de Biel 22 j 11 m n L van Vliet 59 j M Jansen 81 j A vai Daijl 3 w J C van Baaien 28 j 1 Dec M Ooaterwijk 1 j l m i h RielTeld 19 d M M Niauwenkiizen 3 j ADVERTENTIÉN Heden overleed na een langdurig en geduldig lyden mgn hartelgk geliefde Kchtgenoot JOHANJSES GEBARDUS van BAALSN in leven horologiemaker alhier Gouila 30 Nov 1872 Wed C M VAN BA ALEN Spook Ook oamepB mjjne kinderen en behuwfikjnd ren betaig ik myn opregten dank voor de veelvuldige blijken van deelneming soowd gedurende de ziekte als bg het overlgden VM mijne onvergetelüke Echtgenoote ondervoadm JOSEPH OLMAN Uitgegeven door A Tm 6ÜNNE te Detenttr CALlFOR llË EN ZUNE BEVOlaKING Uit het Hoogduitsoh van B VÓN SCHLAGINTWEIT door W Tim ENTBL Jï Met pi ƒ 2 50 Inbond I Vergelijkende Statistiek II N tuurlflke gesteldheid der oppervlakte IIL Het klimaat IV Landbouwproductie V De wonden in California en Indië VI Het Yosemite dal VII De ontdekking der gond velden VIH De verscheidene wijzen waarop het gond en andere metalen in Califomië wof len gewonnen IX Het leven der m nwer rers voorheen en thans X De Chineezen Geen land ter wereld heeft zulke snelle en verbazende Veranderingen oni ergaan en wacht grootscher toekoiijstdanCaliforuie Dclie jhrij ving van dit wonderland door den betoeiudeu reiziger SchlagintweIt moet ieders beliuigstel ling wekken Staathnisliquiikundig n Indns trieelen en Leesgezebchuppeti die do gewone ro maiileotuur eens met een dcgeljjk werk willen afwisselen Wordt het ernstig aanbevolen Men leze het hoogst gunstig beoordeelend verslag over dit werk inhet A Leesiaiinef N 11