Goudsche Courant, vrijdag 6 december 1872

VrUdag 6 Decefflbef N 1293 1872 s GOUDSCHlf COURABTT Nieuws m Adverlentiebli y voor Gouda eo Oinstreken KLEIWEG E 107 A QUANT KLEIWEG E 107 Ontvangen eene mime sortering ARTIKELEN bgzonder geschikt voor CADEAUX waaronder eene fraaije keuze voorwerpen in Bois dnrcie en Weener verguld eene geheel nieuwe collectie Cartonagea in de fijnste dessins eene groote sortering PAPETEBIËN SCHRIJF en ZAK PORTEFEÜILLES PORTEMONNAIES SI6ARENK0KERS TABAK en SIGARENPIJPJES Diverse voorwerpen in Schotsch enz enz Eene groote sortering der nieawste KINDERWERKJE waaronder vooral het TOOVERPBENTENBOEK de aandacht verdient Eene geheel nieuwe keuze in K niTIDEK SI EELC3 OEIDEI E iT DONDERDAG 5 DECEMBER eene buitengewone finaye TOMBOLA zonder NIETEN ad 30 Cts liet Lot lïe0I AAS Ontvangen eene ruime keuze Fransche en Duitsche SURPRISES CHOCOLADE en fijne SUIKERWERKEN alsmede verkrggbaar groote en kleine GEBAKKEN beste POEDER en geconcentreerde CHOCOLAAD geurige waterhoudende THEËEN uit het Magazgn van M RAVENSWAAU ZONEN te Oorinchem in pakjes van 2 en 1 ons M van der Burg Banketbakker Wydstraat Dagelijks verkrggbaar goed gevulde Botericttcrs Spritsletters Saucysebroodjes enz Dehudodlng van sdTerteotieo kan gescbieden Itot éto var des oamlddags op den dag der nitgave efiBRS KAHPHUUSEN HOFLEVERANCIERS hebben de eer aan hunne geëerde Stadgenooten en Begunstigers te berichten dat met het aanstaande St Nicolaasfeest hun kamer ruim voorzien zal zijn van een fraai assortiment Chocolade Sulkcrwerkeo NB Dagelijks te bekomen goed gevulde warme TEVENS ONTVANGEN it de Fabriek van de Heeren DB BAUVB GALLAIS uit Parij zeer geschikt voor ST NICOLAAS CADEAUX St MCOLAAS FEEST De ondergeteekende heeft bjj dezen de eeraan zjnen geachten begunstigers en het verdere geëerde publiek te berichten dat hy metziJB St NICOLA AS ÉTALAGE gereed is Ruimgesorteerd zynde hoopte hj met een drnkbezoek vereerd te worden PS ALLE DAGEN Hm EOTmETTEBS H W M STEEVENS Banketbakker Hoogstraat OpcnI are Verkooping op DINGSÜAG 10 DECEMBER 1872 des voormiddags ten 9 uur aan het Jaagpad wgk Q N 24 te Goitda van EENEN INBOEDEL waaronder GOUDEN en ZILVEREN WERKEN en JDWEELBN Daags te voren te zien Nadere inlichtingen zgn te bekomen t n kantore van den Notaris W J FORTUIJN DROOGLEBVER te Gouda Openbare Verkooping op MAANDAG 23 DECEMBER 1872 voorm Elf uur in Vkedrbest te Gouda van N 1 Een OEBOüWen ERF met open GRONDof TUIN daarachter aan de Turfmarkt Wflk H n 228 te Gouda Dadeljjk teaanvaarden N 2 Een HUIS en ERF in de Kappenaarsteeg Wjk 6 n 19 te Gouda Verhaard bij de week N 3 Een bijzonder gunstig gelegen stukBOUWGROND gelegen aan het Plant soen bfl de Kleiw brug te Gouda uit komende aan de Breedstraat aldaar ka daster Sectie B 1055 en 1056 enged 52 te zamen groot ruim tien vierk Roeden Te aanvaarden ged 1 Mei 1873 en ged DADELIJK NB Onder het te verkoopen perc n 8 zijnwel begrepen de daarop staande BüOMEN nietechter de GEBOUWEN en HEKWERKEN Breeder bij biljetten en nadere inlichtingen ten kantore van Notaris Mr KIST te Gouda I IIBMW lu HOFLEVERANCIER van Z K H PRINS HENDRIK der Nederlanden Voorheen Vfe A vak deb KLEIN Bjj gelegenheid van het St I IICOL A AS FEEST goed Gevulde BOTERLErFERS FIJNE BORSTPLAAT CHOCOLADE en SUIKERWERKEN Marbrerie Steenhouwerij Magazgn van SCHOORSTEENMANTELS ruime keuze in verschillende modellen tegen con fnrreerende prjjzen villa Soeracarta bfl de Rgnspoor te Utrecht KOOLEN Co IEMAND van middelbaren leeftjjd zoekt hier ter stede eene fatsoenlijke betrekking hetzij OPZICHTER of iets dergelijks om een gedeelte van den dag nuttig door te brengen het is hoofdzakelijk te doen om bezigheid te hebben Adres onder letter D aan het advertentie bureau van G B van GOOR ZONEN te Gouda Urbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte recept van de Wed KÜENEN ZOON Chemisten S M aar schuwing Deze URBANUS PILLEN zjjn door ons in doosjes a 377 Cent en in dubbele doozen te GOUDA alleen en uitsluitend verkrögbaar gesteld biJ den Hr L SCHENK op de Hoogstraat Wij waarschuwen voor het gebruik van namaaksels welke men tracht in omloop te brengen Beste Friesche Turf a 5 25 per dnizend stuks of a ƒ 5 75 franco aan huig Te bekomen bg S LAFEBER Vogelenzang te Gouda TEGE1 TAIVDPIJM van eiken aard zoowel als tegen alle ziekten Ton den Mond en der Tanden in t algemeen verdient het ANATHERIN MONDWATER van den Tandarts Dr POPPie Ween Stodt Bognergosse N 2 boven alle andeten tegen soortgelgke kwalen aangeprezene middelen met recht hier aanbevolen te worden Niet alleen dat een voortdurend gebruik van het ANATHBRIN MONDWATER door zgne verzachtende en heilzame werking op ongemakken die dikwgls aan Monddeelen en Tanden voorkomen als Zwammen verzweringen Ontstoken Tandvleesch Zenuw én Rhumatische pgnen Caries en Scorbttt verdrgft ze maar het verhindert ook harem terogkeer en geeft aan de Tanden zoowel als aan den Mond een duurzame gezondheid en frischheid iets wat tegenwoordig al zeldzamer sch nt te worden Daarom is het ANATHBRINMOND WATER voor velen reeds een zeker onontbeerIgk voorbehoedmiddel geworden en zal dit voor een ieder worden die het tegen een der veelvuldige in den regel zeer pynl ke Mond en I Tandpijnen tot zgn gebruik aanwendde Eene bgno twintigjarige ondervinding spreekt bovendien voor de voortrefïelflke eigenschappen vin het middel dat zelfs reeds lang buiten Burop verspreid en ook in de hoogste kringen gewaardeerd en veelvuldig gebruikt is geworden Te verkrijgen te Gouda bg L Schenk wioktlier op de Hoogstraat wijk A 123 te Botlerdaro by VB van Snnten Kolff apoth en A Schippereijn C blaauwe porcele in winkel te i Hage bij J L F C Snabilié apoth te Leyden by E Noordijk te Utrecht bij F Alfeua apoth te Amilerdani by P van Windheim C verkoophui Ie Oudewater by T 1 van Vreumingen te Schoonhofen by A Wolff Gooda Drok rai A Brinkmn De niigave dezer Contant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den arond ra DINSDAG DONDERDAG en ZATEttDAG De prys per driemaaftden ig 1 7 iranco per post 2 BUITENLAND BDlIeolandscli Overzlclil De minUterieele erieii io Frankryk ten gevolge van d intnpelUtie Pr Paria i grootrr geweeet dan men eerat dacht Het geuunenlgke mioistcrie keefi in den Zondag gehouden miniaterraad rijn ootstug ungeboden de preaident beeft het echter oiet angenomen en naar het tohijnt lal men zioh bepalen tot de rerranfiing Mn dw beer Victor Ltfrano Ids miniater van binneul zaken Aaogiaode de itemning der nationale vergadering over da adreueo der gemeentrraden kan nog worden gemeld dat de door de regeering geleden nederlaag roomamelyk u te wyten aan de handelwyie van een deel vau het liuk rccntrua aan welka hootl Béreoger ataat ea dat zich van alemmiag onthield Rénaga die aan de ministsra mededeelde dat hü ea ziJDC vrienden io deie foaeatie tegen da itgeaat a vooniamatvk tei n Barthéleni St Hilaire aecretatis vim Thiera loóden atemmen geraakte deswege zelb in woordeowiiaeling met den minister de Bémnaat Bij da stemming onthielden zich in hat geheel 74 al vaardigden veertien leden die Zaterdag vó Sr de rrgeering waren stemden na tegen Ten gevolge van dere weifrtaade houding der nieowe meerderheid verkeert men in het paleia van den preaidcot in niet geringe verlegenheid meo vreest wel niet dat de regeering wanneer het om haar bestaan te doen is de nederlaag 7 Igden maar men begint te gelooreu dat de moeiiykbcden zullen vermeerderen totdat het regeeren met de tegenwoordige meerderheid teu ilotte eeue oomoge gkheid wordt Dat de mooarcbalen en aleriealen oa hnnne nederlaag van verleden Vrijdag met zooveel vastberadenheid hunne oppoaitie voortzetten wordt daaraan toegesehreven dat zij kandelen naar de instructicn hnn door den graaf van Chambord en bet panaelijk hof gegeven en welke in dien geest luiden dat Thien in elk geval moet omvergeworpen worden Een artikel van de Soir waarin onderacheid wordt gemaakt tusMshen de hoofden en toasohen de eenvoudige leden der aamenzwering zinspeelt hierop Ja men beweert zellb dat Thiergde onomstootelijke bewyrra van dit dryvcn zgner vgandni in handen hreft Dit alles neemt echter niet weg dat ds monarobalen in werkelykheid ontmoedigd zijn ty gelooien niet dat het hun voorshands ge lokken zai aan het bewind te komen hoe vaatbera den zij overigens ook mogen zgn on het gezag van Thiera door alle mogeiyke middelen te ondermgnen Dat de jongste stemming in de nationale vergadering aiet tegen Lefranc maar tegen Thiers gericht was wordt bier door niemand betwgfeld De frmijau zegt dit zonder eenig voorbehoud dit Uad zwaait lelfa lof toe aan den minister Lefranc en meent dat bet Thiers ii geweest dien men heeft willen treffen Ten einde meer eenheid in hunne oppositie te brengen zuilen de 83S legitimisten Orieanisten sn Bonspartisten eene groote gemeenèchappelgke vereeniging vormen Het Journal det VSatt reiile het Zondag en herbaalt het Maandag dit ondanks de zegepraal van Vrgdag de toestand ernatig blglt Hedding zou slechts aanbrengen erne gedeeltelgka vernieuwing der nationale vergadering hrcft deze niet plaats dan bigft de toeatsud der regeering zeer moeilgk De bureaux zuUsn saust Donderdag de eonstitu tioueele eommiasie benciemeo Bsar aanleiding van t voorstel van den minister Dnfcore Gelgk men weet tal deze commissie belast t met het ontwerpen der bekende wgziging ifi het staatsbestuur De nstiouale veigsdeting heeft Dioadag het budget vso oorlog aoaeenomea alsaede 49 artikelen van bet budget van Eet miuisteri na openbire werken De telegraaf heeft oni gem dat generaal Ducrot naar Versailles oiitbodea is van zyue bandelivyie opheldering te gevea Bet geldt ditmaal een op zyn bevel nitgeviiudigde titeulaire aan de gendarmerie waarin cüpoBdanéseUkte politiemannen aangemaand worden kaar as nasMB noedanigbedeo enz op te geven vaa alle peraouc die door hun denkbeelden of door hnn strelven genailijk iunium worden Te recht merkeu de vr riiinige ttiaden op dat dit een herleven van de beduchte loi in tu pecü is De Doitsebe liberale Uadea dnUlca hno teleurstelling uit over de bem miog rmk slants 26 laden van het heereuhuis bjin i e tiaast is dat er oog Beer zuilen wordeq benaead w ana a rr dit aaderhand aoodig mocht blgkea De geruehiea over een wgziging vsa bM i niuisterie ten gevolge van die benoemingen sgu nog niet veraiomd maar ichgnen seer oppervlakkig 4 scbgiit de heer v Boon om radenen van gezobdheid zgn ontsl gevraagd te hebben Bismarck stelt men roDt ala een vooratattder van den grooten pairschttk De lyst der nieuwe leden vtn bet huia der heeren maakt overal een goeden indrak Volgens geloofwaardige gerochten ia ook het tot ttaud komen der keikelgli staatkundige etsontwerpen verzekerd Üok gelooft men dat de reriirre Inop van zaken tot aan de verkiezingen niet zoSder invloed zal bigven op het bezetten van verscheideue hooge posten De feudale paitg beschouwt de voorloopige beslechting zichtbaar sis een nederlsag De resultaten van de so uüe conferentie te Berlgn zullen worden opgemaakt xn aan de beide regeeringen gegeven om er eventueel gebruik van te maken bg bet ontwerpen van wetten op dat gebied het publiek deelt nog niet In de geheimen en wat de f ou Zrit onlangs als den uitslag van dieooaferentie meedeelde was niets anders dan de punten van bespreking die vroeger l g een andere conferentie gediend badden De verwaohtingen der Weener Neue frtie Preue welke dit blad zelfs tegenover oIBcieuse orgsnen taande hieU dat de hervorming der kieswet Dunderdng een onderwerp van discussie in den miniaterrsad uitmaakte wsike onder vooniiterechap des keizers gehouden werd zga oiet beschaamd De te Weéneo verachgn ade DitMcU Zaimig verzekert dat de keizer bet ontwerp vai deu minuter von Lasser heeft goedgekeurd Het ermoeden van de Pmte omtrent het ontslag van I den heer Lonyay met of zonder zgu ministerie is ook bevestigd Zaterdag heeft de Hongaarsche minister president zijn ontsbig san deu keizer aangeboden In het Hongaariche Ugerhuis is de mecdecling ran de benoeming van Szkvy tot preeiilent miiiister door de gehcele Imker gde met gquioh door het gnwlste g leelte der reetit rrgde met diep stilzwijgen ontvangen de iinkerzgde lieeft de eer van het mi nisterie Lonjay te hebben doen vsUen f De Zwitsersehe nationale rasd is door den kolonel Stebelin als oudste in jaren geopenA Hg zeide dat de volksstemming van i Mei enide verkiezin gen tot vernieowing van dSa raad mm elkander in ADVEBTENTlfiN worden geplaatat van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte AfcomJerijke Nommers VUF CENTEN tegenspraak waren doch dat de herzieniug der bondsconstitttiie weder ter hand zou worden genomen De steodenraad is evenzeer met eene redevoerini in den geest van wgziging der bondsconstimtie geopend Kognin van Lansayne ueid tot vooreitter Kopp van Lucem tol ondervoorzitter gekozen De nationale raad heeft zich bezig gehouden met het onderzoek der geloofsbrieven van de nieuw benoemde ledeo en benoemd tot zgneu voorzitier den heer Wirth Sand tot dusver ondervoorz tter en tot zijoen ondervoorzitter deu afgevaardigde Desor beiden bg eerste stemming Zaterdag heeft het Spaanaohe ministerie Zorills een icliitterend aucoes beliaald Met 67 tegen 19 stemmen nam de senaat de wet tot het stichten der hypotheekbank en het sluiten eener nieuwe leeniog aan Men verwacht dat die leening tegen den 16 dezer maand zai uitgeschreven worden Gelukt deze finaneieele operatie waaraan weinig twijrel bestaat dsn komt de radicale regecring de eer toe Spanje s geruïneerde floaueiën weder op solieden voet geregeld te kebbeo Uit New Tork wordt gemeld dat de ongelukkige democratische candidaat voor den presidentszetel der Vereeuigde Staten Horaee Greeley Vnjdag na een kortstondige ziekte ii overleden Onder Amerika vindt men eeoige bgzouderhcdea van zijn leven De president der Vereenigdc Stiten heeft bij het congres eene boodschap ingediend Hg wgst met dankbaarheid op het behood van den vrólc binnenslauda en met liet buitenland en op den olgemeenen voorspoed Alleen de brand te Boston heeft op dien voorspoed eene uitzondering gemaakt Hy besj enrt geen enkele oorzaak in t verschiet die den vrede bedreigt De geschillen mi t Engeland welke de goede betrekkingen met dat hiiid konden verstoren zgn op de meest bevredigende wyze overeenkomstig A merika s staatkunde uit den ueggcmimd De uitspraak van den Duitsuheii keizer betrefieude de Sau Joanquaestie kan met in t minste strekken om aan de vrieudschsppeigke betrekkingen met Engelsnd afbrenk te doen Het Amcrikaansche volk ia den keizer zelf zeer erkentrlgk voor de moeite en den arbeid dis hg zich in deze raak getroost beert Verder wordt ook aan de drie mogendheden dank betuigd die arbiters benoemd hebben voor het sobeidsgerecht te Geiiève I e arbiters hebben hunne taak met waardigheid geduld en onpartgdigheid vervuld Door de nitspraak vnn den Duitsoheo kei er hebben de Vereeuigde Staten voor de eerste maal in hunne historie thans met niet édn mogendheid een geschil over grensscheiding 8sn Jusn zal nu spoedig door dt Ëngelsohe troepen vrgwillig worden ontruimd De anie heeft vele redenen om vriendschap te koesteren jegens Frankrgk hoor oudsten bondgenoot jegens Rusland haar Voortdurenden en standvastigen vriend en jegens het Duitsche gouvernement en volk De betrekkingen met de andere mogendheden zgu almede zeer vriendscbappslgk Door de algemeene tentoonstelling te Weenen zalde beschaving weder eene schrede voorwaarts doen en de goede versisndhoadmg tnssehen de natiën versterkt worden De prtsident Grant brengt holde ssn de verdiensten van wglen den president van Mexico generaal Juarez en geeft de hoop te kennen dst de nieuws president den goeden dnnk omtrent gne wysbeid en vaderlandsliefde zal bevestigen en de rnirdsehnppelgke betrekkingen tusechen beide naburige SiRlen