Goudsche Courant, vrijdag 6 december 1872

in stand rnl hosden hetgeen hoog noodig is opdnt de onwettige handelingen d e de greuslcölonien verontrusten ophouden De opstandelingen op Cuba hebben geen hoop om voor goed te 8 agen Spanje evenwel slaagt jynerlijds er met lo den opstand te onderdrukken Het voortduren van de slavernij is ongetwyfald de hoofdooriaak van het conflict toaschen die kolonie ao het moederland Eene verschrikkelgke ongerechtigheid is oorzaak van eene verschrikkelijke ramp De president zegt het verder te betreuren dat er Amerikanen op Cuba ijn die alsnog slaven bezitten Aan den sennat en de kamer an afgevaardigdenis medegedeeld dat in de maand November de openbare schuld IS verminderd met 1 217 500 dollars In de schatkist is 8 625 000 aan goud en 10 125 000 aan papier = sss© 3 e i=r FRANKBUK Op de boulevards der ei hoofdstad liep eergisteren en ook gisteren het gerucht dat Thiers en al de minisiers oudeB aftreden Dat niet alleen Lefi anc maar ook de overigen hun ontslag hadden ingediend schijnt vrij zeker te zijn Het wordt ten minste van verschillende kniilen gciueld Thiers zou echter enkel de demissie van den minister van binnenlandsche zaken hebben aangenomen üe beurs in da open lucht op Zondag was fliuw gestemd en ook den volgenden dag werd veel verkocht voor rekening van angstige houders die voor verdere verwikkelingen vreezen en bijtijds geborgen willen zgn Dat zulks onmogelijk is zal niemiiud durven beweren Wie neet welke verrassingen in den trant van die op Zaterdag dei heer Thiers nog wachten Eeeds doemt een nieuw gevaar voor hem op van den kant der commissie voor de vcizoekschrifteu die een gunstig rapport gcmaikt heeft nopens de petitie van prins Napoleon over zyn uitzetting Ue Bonapartisten hebben de andere monarchalen in de Nationale Vergadering dapper ter zijde gestaan in den driedaagschen velilsl ig van Donderdag Vrijdag en Zateidag Zij verwachten na dat zg op hun beurt gesteund zullen worden wanneer het debat over het Bonapartestsche verzoekschrift a de orde komt Niets is naluurlgker De eene dienst is den aanderen waard De parlementaire berichtgever der Iniépendance klaagt in zijn jongsten brief over de lauwheid en Teriieeldheid der linkerzijde waarbg de vastberadenheid en eendraiht der tegenpartij zoo gunstig afsteekt Geheel ongelijk heeft de man niet Aan den éénen kant vergaderen de zes afgevaardigden der mduarchsle fraotiun dagelijks na afloop der zitting om de gemeenschappelijke gedragsign dier fracfièn vast te stellen wairin zij hun besluiten aan de verschillende groepen meilfdeelen die ze strikt eerbiedigen en opvolgen Aan den anderen kant aan dien der republiekeinen ziet men niets van dien aard Er is geen afspiaak er heerscht geen overstemming geen tucht in hun gelederen Vrijdags hadden zij onmiddelijk na de stemming bijeen moeten komen om hun toekomstige houding te regelen Men wist dat Zaturdag da interpellatie des herren PraxlP iri3 plaats vinden tou en toch deed men niets Wiit geschiedde toen £ eu deel der linkerzijde zijn eigen weg gaande bg gemis aan afspraak ontfaield zich van de stemming of stemde tegen de regeering Aan het hoofd dezer fractie stond Bcrenger die ten gevolge zijner neutralitcitaverklaring zelfs met lléiuusHt in woordenwisseling geraakte Van Bcrengér s volgelingen stemden 74 niet mede H tegen dé regceriiig De heer Thiers moet al den ernst van den toestand inzien Dugelijks vindt er uu ecu ministerraad plaats In dien op Zondag elke van 9 tot 12 nur duurde kwam het ontslag des hceren Letrauc in Over den toestand werd lang en breed gcredekaveld zouder dat men tot een besluit kwam De ber indsli gingen erdtii gisteren voortgezet Of men toen een bepaalde bcsliss iig genomen heeft is nog onbekend De heer Thiers heeft het thans druk roet zijne nieuwe vrienden der linkerzijde Zaturdng had hij onderscheidene hunner bg zich aan ia el gcnoodigd o a de heeren r igo Kicard Mattel Gauthier de Rumilly Albert Gruvy Picart de Fourtou enz Zoowel het rechtermïdden als de republlkeinsche linkerzgde hebben Zondag in bet Grond Hotel vergadering gehouden De heeren monarchalen waren schaars vertegenwoordigd en niet meer dan 45 in getal Men sprak over de wenschelijkheid om de overige ministers te vervangen door andere meer oidenlani e M n verheelde het 7ich met dat een w jziging noodig wordt en besloot half en half de allereerste slagen te richten tegen Jules Simon Dupanloup moet den aanval leiden naar aanleiding der jongsti circulaire des ministers over het middelbaar ondervlrijs De linkerzgde was talrgker vertegenwoordigd In haar bgecnkomst was de discussie bijzonder levendig en duurde tot B uur De heer A Grivy voerde het voorzitterschap De heeren Abóline l crnoUet Arago Duoarre Rolland en Laboulaye spraken allïtf over de wenschelijkheid om de bestaande unie tusselien de regeering en de linkeriijdo door eendracht en standvastigheid te handktvM en te veraterken Pe heer Liebloa ontwikkeld de noodzakelijkheid om een volkomsi of althans parlieele herziening der Kaner tot stand te brengen Algemeen was men van gevoelen dat en purtiette hernieuwing onontbeerlijk is om uit denonmogelijken toestand van het oogeiiblik te geraken en besloot bg den heer Thiers aan te dringen op het kiezen van dezen eenigen uitweg AMERIKA De man die nog zoo kort geled aan t hoofd der democratische beweging in ds Veweiitgde Staten van Noord Amarika atond en daarbij een z ldzame veerkracht en werkzaamheid vertoonde is niet meer Horace Greeley was een Tan die Ameriktnen d e hoe langer hoe zeldzamer worden In vele opzichten verschilde hg van Franklin en toch heeft Amerika in onze eeuw geen tweeden persoou opgeleverd wiens karakter zoo vaak aan Franklin deed denken Wy Europeanen kunnen ons moeielgk eea voorstelling maken van iemand die grootea staatkundigen invloed heeft die de middelen in handen heeft zoo hg ze slechts wil aanwenden onv tgl m te verzamelen en die toch in een van de grootste en schitterendste steden der wereld een evetl leidde zoo doodeenvoudig dat t slechts met dat au een ouderwetschan boer te vergelgken was Zulk een man was Greeley Zijn uiterlijk was even vreemd als zgn innerlijk zelfstaudig en zonderling Zijn portret is over de geheele wereld rooral door talloo e karikaturen bekend Opperv kkig zon men gezegd hebben d t t zoo ongeveer een persoon was als mr Wilfer in Diokeiis Onze wederz jd8 She vriend Maar in dat hoofd vvoonde een ont elteuile kracht t was t groote sterkS hoofd van den man die zich zelf gevormd heeft Radden zijn handelingen iets in zich dat de menigte deed lachen en hem liefhebben zg a verstand was van eene zeldzame grootte krachtig helder en doordringend Echter had hg vele zwakheden Ng preekte steeds spaarzaamheid en strooide zijn jgeld rond want zeide hij t verleden is t zekerst Een ander zijner zwakheden was dat hg zich joor een Volmaakt landbouwer hield Zgn hoeve te Cbappa ua was zgn troetelkind en hij was kinderlijk trotsch op de vrnchten daar door hem gekweekt gekweekt met onkdeten die zouals deskundigelt zeiden voldoende waren om die producten van t andere einde der aarde te doen loinen Greeley was geen spreker Stgl stem en methode ontbraken hem ten eeuemale Toch boeide hij zijn helder doorzicht deed hem steeds het jne van elke zaak doorgronden nimmer gebruikte hij twee woorden zoo hij er buiten kon en zijn humor gaf aan zijn rede iets eigenaardigs Steeds was Qrceley voor ieder te spreken t Best Op t bnreel van de NewYork Tribune waar men hem sfeids werkzaam kon vinden te midden van een stapd boeken en papieren die zonderlinge hiéroglyphen neerschryvend die zoo moeilijk waren te ontcijferen Zijn behoeften waren uiterst gering iijn goedhartigheid groot ledereen in New Yorï was met hem bekend In de keus van zijn vrienden was hg echter zeer streng Ook maakte bij zich vele vijanden door zijn vaak zonderlinge uitvallen t Moeilgk leven van zyn jeugd en t gebrek aan goede opvoeding waren daarvan oorzaak Later was hg goed van alles op de hoogte Hg had veel gereisd in Engeland en t overig Europa en was goed bekend met de staatkunde der Enropeesche staten En boe eenvoudig pok de strijd des leteps en zgn eigen veerkracht en werkzaamheid makten hem niettegenstaande zgn excentriteiten tot een d t eersten van zijn land Algemeen wordt dan ook zijn verlies gevoeld BINNENLAND Gouda 6 Dbcïmbib Tot bulponderwgzer te Krimpen a d IJsel is den 28 o dezer benoenid de Keerde Begt van Rotterdam Door testaneotaire beschikking en een besluit van HH Kerkvoogden der Hertormde Gemeente te Krimpen a d IJsel is het prcdikaiitstractement aldaar verhoogd met 200 en alzoo gebracht op 1000 Te Cappelle en Krimpen a d IJsel bestaat het plan om eene spaarbank op te richten In den loop dezer maand zal eene vergadering ynn notabele ingezetenen belegd worden om daarover samen te spreken en de eeret benoodigde stappen te doen om tot dat doel te geraken 0 In de Dinsdag te Rotterdam gehouden ergddefing van de afdeeling Rotterdam Schiedam eb Omstreken der Hollandsche Maatschappij van Landbouw werd door de afgevaardigden ter algemeene vergadering te sHage verslag nitgebracht van het aldaar verhandelde Op voorstel van het Bratnnr werd besloten tot het houden eener tentoonstelling van rundvee schapen varkeus en pluimgedierte te Schiedam op Woensdag 2 April 1873 Het prog ramtna hiervoor itA tijdig verspreid en bekend gemaakt worden Eindelgk zgn ter vervanging der aan de beart van aftreding tijode beatntjrsleden de heeKO D P Van Caft ell B te Cai llf a d I sel en Areot Buys te Bergschenhoek gekozen de heeren H W Wachter te Kralingen en H Uitdenbogett te fileiswgk terwgl de Heer H De Bie die mede moet aftreden als secretaris is herko n j i gtaton Gtonera Twiedi Kameb Zittingen van S en 4 December In de Dinsdag gehouden zitting waren de t era dslagingen gewgd aan het lager onderwg De hèar Moens drong aan op herziening der wet met betrekking vooral op de tractementen der hoofd en hulponderwijzers terwijl de hh Saaymans Vader en van Wassenaer Katwyck klaagden over achterstelling van het bijzonder onderwgs en de godsdienstlooshetd der openbare neutrale school Onderscheidene spreker namen deel aan het debat De minister van binnenl zaken was nog niet overtuigd van de noodzakelijkheid eensr wgziging dezer belangr ke organieke wet In de bezoldiging der ondcrwgzers komt gaandeweg verbetering Het bgzonder onderwijs heeft geen reden tot beklag want het is vrg eene godsdienstige overtuiging bg bet onderwgs te laten domineren maar bg de openbare neutrale sehool kan en mag dat niet De beraadslagingen over het onderwgs zgn in deze zitting afgeloopeu In de zitting van Woensdag zgn beraadslagingen over het hoofdstuk binnenl zaken ten einde gebracht en is dat hoof Istnk a ingenamen met nli eiorene stemmen op eene na die van den heer Hoffmau Burgemeester en Wethouders van Amsterdam hebben den gemeenteraad eenige namen voorgesteld tot benaming van nianwe straten en kaden Zoo geven zij in overweging om de straat tussohen de Sarphatutraat en Andrittzkade naar den bekenden wgsgear Spinoza den naam te geven van Spinozatlraai Onder de voorgestelde namen komen nog voor de Jacob van Campenstraal de Daniel Stalpertsatraat naar da bouwmeesters van het Koninklgk paleis de Hembrandstraat de Gerard Donstraat de van der Heltsstraat de Ferdinand Bolstraat de van Buyedaelknde naar de bekende kunstenaars van die namen Burgem en Wethouders stellen den naam Vdn Pieier Ooneliszoon HooftsstraSt voor ten behoeve der straat die zal leiden naar het Vondelspark en het Vondelsbeeld en den naam Huggensstraat voor de straal verbindende de Vondelstraat met den overtooa Voorts zijn nog voorgesteld de namen van Marnixstaat en Marnixkade Wg vernemen meldt het A n d D dat bet lokaal Het Vosje aan het Rokin te Amsterdam IS aangekocht door eene vereeniging van boekhaodeliiren ten einde daar te vestigen een inrichting tot expeditie van pakken en brieven uitsluitend tan dienste van den Nederlandschen boekhandel Hoezeer de nauwgezette waarneming van den Ne derlandschen zeeman zoo door de Hooge Regearing als buitenslands erkend en gewaardeerd wordt lgkt wsder uit de mededeeling van het Meteorologisch Instituut te Utrecht dat de heeren E F Boujef H F Planten C J Rotgans en K J Swart door Z M Koning en de heeren C J Bax C A Trappen P C Rosier J B Lusink H C Hanoke en R Brouwer door de Auociation tcimtiflque dt Frmct met medailles zgn vereerd Njur men verneemt heeft Amsterdam een waren triomf behaald op de Exposition Uuiverselle d Ëoonomie domestique die te Pargs in het Palais de rindustrie van Juni tot 2 December is gehouden De Maatschappij voor den Werkenden Stand behaalde het groote eerèdiploma de Maatschappg tot bevordering der Bovwkunst de gouden eo de beejr J H Lelimau de groote zilveren eerepenning df eerste als waardeering voor haar streven dfe tweede voor de tentoonstelling van een compleet 9 iemplaar baref boek en plaatwerken en de derde voor zgne ontwef poi van arbeiderswoningen in het bgzonder voor df vereeniging Salerno ontworpen of gebauwd Men meldt uit Maastricht dd 1 December De hooge waterstand en de daardoor ontstaande sterke strooming waren oorrnak dal er gisteren avond een droevig ongeluk plaats vond hetwelk het naburige dorp Borgharen in ronw dompelt Negen in oners van genoemd dorp in de stad werkzaam keerden gisteren avond naar hun dorp terug en lieten zich te dieo einde by het dorp Smeermaas de Maas overzetten De stroom sch nt den veerman overmeesterd te hebben waardoor het bootje is omgeslagen zoodat allen hun graf ih de golven vonden Jn militaire kringen te s Gravenhage loopt het genick dat de Minister van Oorlog voornemens zon zgn eenige luchtballons bg t leger in te voeren en eene afdeeling soldaten in alles wat de behandeling dier werktuigei betreft grondig te doen instrtieeren Vooral bg de inundatie werken zouden de ballons bestuurbaar volgens de nieuwste ontdekkingen grootnut voor de armee siitAUen i iinn Ct Uit Renku t wordt gemeM Zondag avond is de omnibus rijdeiidb i deij laatWten trein ym t station Ede naar Wageiiingen bestolen geworden De condi c eiir hi het brievenpakket roet couranten oangeteekende bi ieveil enzl om d n grooteii omvang niet bij zich honileo maar in if ledig zijnde omnibus gelegd In het dorp Bennekom komende hield hg op en was niet weinig verb i8sd en verschrikt toen h j zag dat het portier openstond de trtde omWa en bet gansche pakket verdwenen was De justitie doel onderzoek Zondag hebben de bekeude ledeA der Internatirmale J 8 Van der Hout en F 3 Saner te Amsterdam afscheid genomen van de gewot e bezoekers van Dalritt Beide ifiannen zijn gistereit ntmr Londen gegann om daar evenals hun vriend Potharst werk te zoeken dat zjj hier niet meer vinden kunnen Zg hibben hunne familiên achterirelaten en aanbevolen san do liefdadigheid der vrienden an Üalnat die daarop terstond een colleote hebben georganiseerd De reden waarom vele officieren der schntterg te sHertogenbosch hnii ontslag vragen is niet omdatde maj ioreoinmandanl n iar elders vertrekt maar debehandeling die de uenernal majoor Van derSc iricckzich eoiiigen tijd geleden an het sationsgebouwji cnsbet korps officieren derachuttorg heef veroorloord enwaarvoor zij tot dusverre gcene genoegdoening hebbeu verkregoi V O Men leest in het Amtterd Ilandeltblad n 11905 Bij de afwisselende weergesteldheid der laatste d igen met de daarbij gefiaard gaande vatbaarheid voor Longen Büritlijden Hoest Hee chlieid Asthma enz vestigen wij wederom gaarne de aandacht onzer geaehte legers up geneesmiddelen die duirende bewijzen gebracht hebban en nog brengen degelijk en doeltreffend te zgn Wij bedoelen de JOHANN HOFF sciiK Mout Malz praBparaten het MalzExtract Oezondheid8Dler en de Mals bonbons met het U9tio blaau mfAgtel Zijn er wel ook weinige die niet reeds met het en of ander der HOPF scre pfSBparaten hebben kennis gemakt en dan ook zeker met het verkregen reeoltnat tevreden waren zoo hebben wg bij de vele geneesmiddelen die dagelgksch aangeprezen i orden eene kleine herinnering aan de HOFF sche artikelen toch niet voor ongepast geacht en zal onsdaarvoor mogelgk oieuige Igder niet ondankbaar zgn D B De HOPF scilR prodnctcn rgn tier ter stede verkrggbitr bg den Heer I C van Vreumingeii en de Wed A C Schouten Laatste Berichten Bal Onne 3 Dec Een bende ran 250 geiMipende unrÜBUn is gisteren op 3paansoh grondgebied verscheneii BerlijO Dec De Frov Corresp constateert dat de lichtwig van manschappen in Elzas Lotbnrin gen in de beste orde en rusttg is nfgetbopen en dal teUi tjslen vrywiUig dienst hebben genomen Tersailles 4 Dao De VergMlering gaai róorl mrt At discussie ovef de begrooting Geen i nkel incident beeft plaats gehad De miuisterieele wijzigingen EsgQ uitgesteld tot na de terkiesiug der bu reanx op morgen Lopdep 4 Xkü Pe werkstakende arbeiders asm de Londensche gasfabrieken bieJdeo beden een optocKt naar Trafalgar sijnBre Zy hadden muziek voorop en de republikeiusche driekleur in hun midden De Btoet was eon 3000 man sterk Op TrafalKBr iquare werd een meeting gehoudeni en besluten bm in de strike te volharden én fian alle pogingen tot intimidatie weerstand te Meden De meerderhpid verklaaide zich echter bereid om t geschil aan arbiters te onderwerpen Londen 4 Dee De Globe yerneemt nït Mnn dhestcr ditt de Fransche regeeruig blijft rtandrinp rn op de vaststelling van t door den heer Thiera voorgestelde tarief van rechten De Britsche reopenng eUoht vau hrieujde dat aleohtscompensatuire rechten zullen geheven wbrdcn Indien Prankrijk niet toegeeft gelooft men dat t bandelstraotaat niet zal worden geratiBceerd Vergadering van den Gemeenteraad DlQidag 8 December Tegvnwoordig de bh tsd Bergen IJuDdoom voonitter Virutjr Rem Kist ÏMyita Prince Weaterbaan Meweinakvr Uuchner Dioogleavcr Poet l r it Hoofjeutraom Samsom co Striver De Dotuleo der vorige Tergaderiag worden geleien en ge rreateerd It iogtkotnei eea door Z M den Koning goedgekenrd beiloit van hh gedepat ataten deser prortncie waarby het tractemeiit van den Burgeineester verboiHcu wordt tot 200U flQ dat der beide Wetfaoaden tot 1600 waarbij gevoegdeene miuive van deïelfde met terDgsending der begrootiogom hé ia dezen sla te wyxigen Notif en oitv een mitaive van dezelfde houdende goedkeuring der lubeidie Tkn 8300 ten behoeve van bet bcatedelingbnis over I873 JuforiD eeuige miuives btitreffeoj de periodieke aftreding vao eenige coruiuissien I er viue en benoeuing in eea v gende vergadering eene ii Mtve van Mevroaw Koaap ltoot bedauLdude wegens nekte ala regentes vao bet Wees en £ lemt ezt uierfitiuis Het ontslag wordt eervol verleend eene missive van regeateuen vaa bek We i en £ leaioezeniershuta buudca4 aaab veliag ter beaoeüMg la de Vtfcaturr Haarufj ge laatst ujn Mevr de IiD V Leeuwen en Mevr CUus tiooii van Ostade aae mib iv vaii de oomRS voor d BUMiekaebool kenaiagevindc d it bet vourgesebreven exaouD op den 28 Dec plaats zal hefabéa □ het locaal Nat en Vefnunk en woi en ter bgwoi iag uifgenoodigd de leden vaa d n rud Notif Mue misaive vaii P Jaaseo en Ddsren b okeodL voor de verltfcode tracteniiiitsverboogiDg luform ceoc raissive vau dua bulponderwyzer E van Gent Jr ver zotkenda vcrhoogtng va i wachtgeld Gesteld ia hsudea van B en W tco flue eitz Aan de ordei I een voorstel van Üurgemeester en Wethooders tot aankoyji van grond en water id de Boelekade en tot verbetering van den daahn grlt gro weg De heer Messcmaker vraagt of men aïet de geheele Boelokadb zou kunucu bestraten De heer Oroogleever zegt dat bier aatoorlgk oateigeniog tirn algcmceuu iiulte zon kuunen plaats bibbea maar uit hoofde van de vtle moeielgkbeden durato verbonden zou hij daar iooralsnog Diet voor zuu De üorzitter meent dat de overige eigenaars wel ia schikking xolian trtrdea als zy zien dal de weg goed wordt aangelegd De beer Kist il met de begrinjiag ook doorgaan langt den tuia vau de B C kerk De heer Üacbner meent dat dit ongeoorloofd is daar van oadther die weg aan de eigetuoTt der tuinm daarin gelegen bahourUe De heer Kranenborg komt ter vergsderiog IJft tooratet wordt met algameeot tUmnien nangeooaiea terwgl de beer Krauenburg buUeu stanuning blgft Op voorstel van U W wordt Je begrootm gewgxigd en de post der BoeUkada elders overgebrueht Leo bedrage Verzoek van mejufvroow J Tauw om verhougtng van bezoldiging alt hnlpooaerwgzcres aan de oprnb biuaarKhooi B en VV adviseeren goustig oiu hel trattcmeut te verhuogen tot 16ü dat door al du leden wordt goedgekenrd 3 Voorstel van de plautselgke schoolcuuiunuie tot het geven van uitbreiding aau htt upci baar l gvr onderwijs Ue beer Droogleevvr vraagt bit woord en zegt bet ulgi nde Dankbav aas de Plaatselgke SeboolaowiDiaaie voor de eU zorgt n welke zg voor het J er Onderwgs heeft eu op pnjs ttflltande de gver en volharding waarmedi zy haar xoof iel haudkuift Bieen ik mg tegfu dat fooratel verklarende de redaaen dtarvsa to atoetoo opgt vm De schoolcommiuie verlangt dat aan bet I ger Onderwgs zoodanige uubreidiug worde gigeveo dat bet ook voor jongens omvat de f raascbe Jbngelsche ea Duitacbe taleo en de wiskunde l aeki du noodtg en door de Kct geeuchi Art 16 der wet op t lagrr onderwgs van 1857 zegt wnur behoefte aan aibreidiug btiltitt frordtn een of meer of alle vakken van het meer oilgibrud lager oiidcrwga in het onderwgs 0 eD0ii 1 Voor juugCDS vosniet naar mga inzien de Hoogere Burgerschool in die behoefte zoo al voor mbisjis de school van ufvr Ilardemaa Toen toch het Gymaaiiam en later de Hoogere Burgerschool werden opgerigt waren er niceu ik vier Bcboleo waar dat onderwga gegeven werd die der Hf eren Terweu Kuiter Begter eu bcheffelaar Klots AHc gingen te kwgnen en Werden de eene na de andere opgeheven Dat zou niet geschied zgn wanneer er werkelgk behoefte aan wat gLWeest No is wet de bevolking in de laatste jaren toegenomen maar met zoodanig dat daaioin behoefte aan nithretditig bestaat want op de Hoogere Ünrgerscbool is nog plaats De C ommtsaiu haalt ook art 1 der genoemde wrt aan waar staat lat tot hut meer nitgebrdd lager onderwjij behoorea de beginsekn der levende tnlen eit zigt nu dat dat vcrpliehtüudiBeu dat ddt zgn die der Kr £ ng co Hoogd UIbd Ik ksD er dat crbtcr met uitlezen WilJe meq dat artikel woordelgk opvatten dan zoo men ook onderwas tnoetea doen geven 10 het Husaiacb i nteh Itahtaateh ca alle aiuiere talen die Aog door alle levende volkon geiproken worden maar de wetgever xal dat tooh wel niet bedoeld hebben waat bet onmogdgku kan met gevorderd wordea en zg liet dut de Gemeentibeatarco vrg in de keuze der tnlen en de Gemeenteraad van Gouda begeerde do Hollandsche taal en de beginsi len drr Frensche taal en dat is volgens mgneovertnigtiig wettnhjk voldoende M iai de Commissie acht bet ook wemtg kostbaar yij meent dat de ottvucrtng van haar voorstel gemakkelijk te virkrggen is door eene betrekkelgk kleine vetbooging van sommige schoolgelden Zij wil dus de ouders van de tegenwoordig schoolgaande kinderen doea betalen de kosten dit voor ouders welke nut vcriangeu van de hoogere burgerMhuul gebruik te maken gemaakt zouden worden Ik geloof aict mgnheer de Voorz dat dé Riad em 20odtnig middel mag te baat nemen en roa ook mfenen nl deed hg dit dat dit tot teleurstelling aanleiding zoude geven daar voor sommigen de betaling der hoogere schoolgelden hunne firtantieelc krachten zonden te bovengaan en honne kinderen daardoor van t onderwgs verstoken zouden worden en andere wellicht hnnne kinderen van de openbare school zouden afnemen om op eene andere gocdkoopere te doen overgaan waardoor de inkomsten der gevestigde openbare sehool lu pl iais van te vermeerderen zonden vermidlleren Ka wilde meu nn pp andere wgze de kostm dtkkeo dan geloof ik dat de fiaantien der Gimeente dmrdoor te veel zouden worden gedrnkt en we moeten ook ni t tfiffetendat die dan bijna uitsluitend zonden motten worden gfdtogen door die eutn welke er geen genot tan hrbben Eindelijk raeeot de Commissie ook dat dp maatregel tff hei welbegrepen belang der Hoogere Burgerechool rondf i Jn Had onze gemeente eene bevolking dubbel z o groit als z na heeft dan geloof ik dat de aaaatregel uittevoeren zoude zgn en twee inrichtingen tonden kannen bestaan maar zoo ols die au IS aeht tk dat de een de oodergüiig der andere ten gevolge loode hebben Wij moeten ons niet gelgk stellen met zooveel aanzienlgkere gemetnten dan de onze want die te veel wil hebtwn oogst in den regel tcleuiHtelting De heer Hutbner stcrat hoofdzakelijjk in met den vorigeo spreker hetft vele bedenkingen en vreest vyor sectescboleo De beer Kist zegt dat hg de inrichting der scholen albier niet volmaakt vindt Naar z n inzien wonlin du jongena te weinig opgeleid op de bchuico voor het mastschappelgk leven Manu ren leeren zg er met De ondcrwgzers letten niet genoeg op de schooljongens Hg gelooft dat bet onderhgs op de b Surgrrschool zeer goed ti maar zon met zgn Icgrn het subsidieercn cencr oiluwc school mits die dan ook atin de door hem gestelde vereischen beantwoordde i e heer kranenburg viudt veel waars in ketgeeu de schoolcommissie aanvoert Ier endcretenniag van haar verzoek Naar zgn intiLQ wordt er lu Gouda een overgang gemist van da school van d u keer Haher tot de b bargersehool Tot bewijs daarvoor haaldt de sprcktraan vaorbnlden van jonguos die op de b b bcliool ufgc wizen werdm nadat g bg deu heer Hober de kL ssen baddeu dooiloopin en die op een school buiUn de stad ia kurtio tgd geschikt werden gemaakt tot nnttige leden der maatschappij Het argument vaa dL groote koa baarheid van eene school kon spreker niet deetea Aavc hg oor onderwijs mtt meer genoegen geld toestond dan voor zulke dure onnoodige bruggen die nog niet lang gthden warm gebouwd Voorts was hg bet niet eina met dm heer Uroogleever dat onder levende talen andenn kondeu begrepen worden dm Fnuuch Duitsch en Rngelsch Spreker zeide wenscbelyk tn achten eene uitbrtiding der school vaa dtn heer ïlubir door b v daaraan ecu onder gz r te btuotmtn m di talm De heer Messeiuaker sprtekt tegen het voorstri der schoolcommissie Hg IS ha m t deu vongen sj r ker rat eins dat een goede overgang geiaist wordt van di schi I van den heer H t9t de h b whool Dat jongens d e af twcren waren aan de b b sehool aibter eldtib goid terecht kvv iiorn kwam volgeus fiprtker hierdoor dat op die kchoul eUtra de joDgena van s ochtend ot savooda onder tseztebt der meestera stonden terwgl op de h b school di jungens alleen les kregen en dan naar hais gaande oud r geen toezicht stonden daar vele ouders met genwg Kttea op buuae kiuderen Spreker z t dat de vorige sprtker de school vaa den heer Huber uitbreiden wilde door ook daar talen te doen leeren maar dan leerde men langzamerhand op die school hetzelfde aid op de h b school maar met veel kant dat daar eiez zuo goed onderwezen werd ala op de h b ecbool wur apeciuhleitea voor ledir vak tgn De heer Viruly tietoogt tigen den h er Kraoeoburg ket nat en de noodzakelgkhcid van den bruggenbouw en de goede vruchten die de gtmeente daarvan plukken zal Voorts Wat de quffistie der schoolcoiumiMie aangaat wgst hg op Rotterdam waar juist t omgt keerdo gedaao is van wat men o hier wil doeu Daar is een school voor 111 a 1 o opgeheven eu iiog een school v m o opgericht Dit ia gedaan op a viet van vele autoriteiten Xerdtr vreett hg dat in dcaba luuie de b b school zoo er eta nieuwe school werd op erirbt zou ktvgiieo eo misschleo verplaatst worden doch dat dan zou blijki n dat een slvdals Ovoda niet kan beataaB zuilder ccue h b school en dat dan de geuteute telve er eene zou moeten oprichten natnurlgk tot groot nadeel dar gemeente De heer Droogliever beantwoordt even den faeer KraDcnbai en zegt dat drfar de wet spreekt van levende talen wwkclgk alle Uvende talen daaronder kunnen begrepen worden De rtdactie der wet is wel onnauwkeurig en het is nodcrt bedoeld maar rgnv interpretatie is volgens hem de juiste Hiid do wutgevtr alleen en bcpaaldetgk de Fransche £ ngtUche en Hoogdaitsche talen bedeeld dan zou hg evenala ia d w oh M O die talen speciaal opgenoemd hibben De heer btraver is voor bet voorstel der pi schooleomm maar vraagt of de school vanden heer Hober geene uitbreiding zou kunnen ondergaan Do heer Prince vraagt of er behoefte ia aan m o 1 o Hq meent van ja De hiwgere burgerschool is met voldoende volgens fprektr Etn nuuwe school v m u 1 o zou voOr lutnigtn jongen guuocg zgn Niet leder behoefde et 11 geleefid i tt worddi II om later een nuttig lid van de uiciatsehappg te zgn behoefde men zoo veel aiet te weten De jongens op de h b school verbeelden zich te veel aStndentjes te zgn dat was niet goed Volgeba tpreXel zou eei nieuwe school voldoende zgn voor meuigeen om fte voor azaken doen geschikt te maken De voorzitter beantwoordt den heer Prince Hg zegt dat jaist bet doel van het m o is algemeene kennis te verspreiden onder de burgers en geenszins om zooalt de heer Pnnca cbgnt te meenen geleerden te vormen Daarvoor zgn 4e gymnasiea en academies Voorts iB het vdorstel der sehoolcommissie uaar tijn idee een anachronisme Kenige aren geleden was spreker lid van de pi sehoolcom missie olhitr en toen had spreker medegé werkt om een school te trachten op te richten als waarvan aa hier qaaestie waa Toen echter waa het jaar 1863 oog niet daar Toen wartn wg nog niet in het bent van de wetap hel ra o Nu echter achtte spreker do oplichting der nieawe school geheel onnoodig en hg 70U bet een ro kelooze onrernntwoordilijke uitpnat vinden van de gelden der getoeento In stemming gebracht wordt het voorstel der pi sehool comm afgewezen met 12 tegen 8 ttemmen die van de bb priDce Kiaccuburg en Stravcr v