Goudsche Courant, zondag 8 december 1872

Zondag 8 December 4 n Ahj i q 1872 N 1294 Ji GOUDSCHE COURANT eo AdverteDtieblad voor Gouda en Oinstreiien In de Donderdag door het Pruisische huis der heeren gehouden zitting beeft de voorzitter de Igst medegedeeld van de nieuwbanoemde leden van het huis Deze lijst komt behalts wat den voormaligen minister van financiën von d Heydt betreft met de reeds vroeger medegedeelde overeen De meeate der nieuwbrnoemden wareuin de zitting tegenwoordig Het huis heeft bepasIdpMt de voorloopige beraadslaging over het wetsontwerp op de vkreisorduuiig in openbare zit jjpg zal plaats hebben De Proe Corr bevat een artikel over de nieuwe benoemingen bij het huis Ier heereu en behandelt daarbij het meermalen geoMerde denkbeeld dnt de regeering alvorens tot die Mnoemingen over te gaan bod bcbooren te traefaten acne verzoening met het tegenwoordige huis der heemi tot stand te brengen Het blad gaat vervolgens aMi voort Indien ook al eene meer verzoenende sieiatiiag van vele leden niet zouder invloed op het besloll der regeering kon blijven scheen het toch in wederzijdsoh belang raadzaam de hoop en verwachting op eene nieuwe berudslagtng niet uitsluitend en bij voorkeur op een ommekeer iu de vijandige gezindheid te doen rusten De regeeriug rekent er echter blijkbaar op dat eenige leden dar vroegara meerderheid zich met verder zullen verzetten tegen een maatregel welke de regeering vast besloteu bieft tot stand te brengen Door den rijkskaiiselier is aan den bondsraad eenuitgebreid wetsontwerp gazouden betreffende het on derwjj ip Elzas Lotharingen Volgens dat ontwerp wordt zoowel het lager als ko ger oudvrwys geste d onder het taezioLt en de leiding der bevoegdestwtamacht Het nieuwe ministeria ih Hongarije is evep gemakkelijk als spoedig tot stand gekomen Siiavjr resident en minister zouder poitefenille heeft deleden van bet vorige kabinet weten te behuudeu en de ernige nieu e yanoon is graaf Zichy gon erneur van Fiume die minister van koopimndel is geworden Szlavy heeft het nieuwe knbinet aan hrt Ligerhuis voorgesteld en gezegd dat de tot heden gevolgde staatkunde zou warden voortgezet de wcrk aambedcn van bet minil erie zullen zich bepaleu tot fiuaneiëele zaken zeker mit het jaarlyka klimmend deficit van hoog belang Over de wording von hel nieawe ministerie woAU meegedeeld dat Szlavy niet alleen iu overleg is ge treden met de hoofden van de Heak prtij maiir ook van de linkerzijde met fisia en Uhiczy ENGELAND Uit de Boyal Adelaide M iandagavood der vorige week op de Cheail bsuk met wr van Portlaud geatrond is ecu groot aantal vaten sterken drank aangespoeld waarvan de volksmeoigte die op t strand bijeengekomen was zich onmiddellyk heeft meester gemaakt onder dagteekening von Woensdag wordt dienaangannda uit Portland het volgende aaii the Timet geschreven Nog steeds duurt up het ttrand waar de Uoyal Adelaide vergaan ia bet drinken en plunderen voort Verscheidene personen daaronder een knaap zijn op het strand dood gevonden zij waren nan overmatig gebruik van sterken drank omgekomen Twee mannen zijn gisteren avond in het Passantenhuia te Portland gebracht die ten gevolge van onmatigheid in een hopeloozen toasiaiid verkeerden e n hunner ia spoeilig oa de opname overleden Verscheidene welgesteMe lieden zijn ia bet bezit gevonden van gestolen goederen welke van t schip afkomstig waren en znlleu vervolgd worden Metr en meer begint onder de scheepsbouwkundige specialiteiten de meening veld te winnen dat het bopelooe pogen is de pantsering van oorlogsschepen gelijken tred te doen houden met de immer lornemende krocht der mul leien van aunval Keeds nu rijn de nieuwste en sterkste pauiseischepen bij ruw weder bijna onzeewnardig en voor verre re zen neinig geschikt Bn toch is de pantsering dier bodems volstrekt niet voldoende daar men ze met eer projectiel nit geschut van middelmatig kaliber als papier duorbuort Onmoftelyk kan nog zwaardere bescliuttiug vcreenigd worileu met bet dryfvermogcn en de siie heid van beweging Hoe zal hel dan wezen Da hMr B ekiar Ttrlnt 4e Tergs riDS 4 Verioek t d dcD beer Baodet te Wageniugen betrekkel k bet verleeafltt vao lubtidte un ecne door hens op te ricbtcQ avbool voor oieer oitBcbreid leger onderwija Ue voorsitter meent det dit Tenoek na da vorige temming is TervaUrn Ue beer kift TeraebtU eeaigsxina Tan opinie na ia er wel is waar geco sprake fast aahaidie maar later koa wellicht daartoe aanleidiog s n en wanneer die school dan aan de vereiicbten Toldecd dan lou de spreker wel tabeidie willen geven De heer Prince in geleken xin sprekende wil dit punt oog aaahoudeu Oti Voorxitter geeft de groodeo op watrom ne afwyseode beschikking moet volgen q steinniiog gebracht wordt bet verzoek aFgewcMn met 12 tegcD 2 atemmen die van de bb Prince en Samsom De beer Drooglcevrr verlaat de vergadering Wordt ter tafel gebracht en nnsDiem goedgekeurd eene supplctoire l i pMting van bet Wees en £ lemoizeuierBhuis Do voorxitter stelt voor en de vergadering keurt goed de intrekking van drie raadsbesluiten 1 J Betreffende de aanlegplaats der atoombootdienst van J KDÜffvAgii 2 Da foftgifte van grond aan de Bogen ten behoeve van C A Sohootl 5 Het ten gebrnike geven van een gedeelte van bet buisje aan de Vjiebmarkt aan M S CaU Tut hii ponder Ü i Mo de irraenachool wordt met algemernu stemmen benovnid de br W Brouwer De VAwrxitter ileelt mrde dat de benoeming van den gaarder aan dn Haastnsektacbe brug slechts voor ééo jaar is gcscbied on Blelt dte zaak aan de orde voor de volgcude vergaderiufc Na maeMigtHg tot uitvoering xouder resumtie eindigt de vergadering MA RKTBERICHTEN Gouda 6 l ea Bij weinig omzet vn de atemming flauw Tarwe puike Zeeuwschc f 12 86 18 85 Mindere 11 75 18 Polder 9 75 k f 18 liogge puike f 1 th h f 7 60 Mindere ƒ 6 25 a ƒ 7 Voer B 2S n f Gerat puike 6 26 a 7 Mindere 5 80 A ƒ 6 20 Haver korte 3 60 a ƒ 4 50 Unge ƒ 3 20 a 4 10 Puire 8 85 a ƒ 8 60 Hennepzaad ƒ 8 30 a 8 70 De veemarkt met weinig aanvoer de handeliets trager Vette varkens 26 34 ent per halfkjlo magere varkens traag Ie verkoopen Kaaa Aangevoerd 30 portgen prjjzen van 30 a 33 Boter 1 04 4 1 24 Burgerlijke Stand GFBoalHs to Val Buliana oudirt A de Mol en M StreeBaud i Dec Leen oudiri 11 Kijnevcld ea J Baitalur 4 Eliubeth ouders K Glaileek ea O Bguhoat üuSilBua Mana ouders D vau Leeuwco eo A de Vries OvBLsoKNi 1 Dec A J Tsn Gen 7 m 4 A Peek 70 j J de Rruin huiair vao J vao Toorenbnrg 58 j P H Feoaet i m Gmiuwd 5 Dec K P J Maija eo B J van Boveae W F Bkk en N Kramer ADVERTENTIËN BÖ L SLOTEMAKEE C aan de WestHaren alhier te bekomen BESTE CITROEN PDNCH a 1 30 per fleach Vaarschuwinjy Ter voorkoming van bedrog wordt een ieder attent gemdakt dat het ecnig alléén echte onvercal hu UNIVERSEEL ZÜIVERINGSZOUT proefondervindelijk als het beste middel tegen alle maaghealen bekend in heele pakken 60 ets in s 33 cts en tot proefneming in V pakjes a 18 cts is verkrijgbaar te Gouda bg L Weltee Gouwe L Schenk Hoogstraat en J C Zbldenbuk Markt En in de andere plaatsen in de bekende depots Brochures over gebruik en Getuigschriften gratis flV Bg aankoop van dit artikel wachte men zich voor schadelijke namaaksels en lette er naauwkearig op dat elk pakje tot waarborg der echtheid de naamteekening draagt van H VON CrIMBORN Apoth en Fabrik van chem techn Piteparaten Emmerik a d H n j De ondergeteekende bericht dat t en het aanstaande NIBUWJAAB bg hem te bekomen zgn EXTRA NETTE GESTEENDRUKTE g Orduri worden ttit ifoedigate ingetBOcU Wti A BRINKMAN Lange Tiendeteeg Uitgaven door A tbe GUNNE te Deventer m JKiiTii Geschiedenis en leer der Jezuiten orde EENB BIJDEAOI TOT TJSBKI AIUHO DIE ULTBAMOMTAANSCHB WOKUMGEN ONZBK DAOEN Naar het Hoogduitech van P L F HOFFMANN DOOK G P KITS VAN HEUNINGEN Prij f 2 50 Inbond Inleiding De Hervorming Ignatius Loyola De organisatie der orde De uitbreiding der orde De geestelgke oefeningen der Jezuiten De theologie der Jezuiten De moraal der Jezuiten OpTO dingswezen De staatkunde der Jezuiten Gruweldaden der lezuiten De inquisitie de heksenprocessen en de Jezuiten Inwendige zending der Jezniten Zendingswerk der Jezuiten in Azië en Afrika Het doel der Je zuitenorde De opbefiSng der orde De orde sedert hare herstelling Wie zün tijd begrypeo wil moet met een der hoofd factoren van dien tgd bekend zgn endat is ongetwijfeld het Jeznitisme Dit werk van den beroemden HornfANN dat op even bezsr digde als populaire wgze de Geschiedenis en Leer der Orde bevat en in Daitschland als het nieuwste en beste over dat onderwerp gewaarI deerd wordt zal bg ons gewis een niet minder belangstellend Publiek vinden I Heden verschgnt de NIEUWE UITGAVE VAJi DB ZELFBE WARING Geneeskundig Volkshandboek OVBE BB GBNEZING DBB ZENÜWVBESLAPPIKO VA HET UGCKAAH als een gevolg van geheime gewoonten of buitensporigheden door Dr LA MEET N 37 Bedford Square te Londen Lid van het HeelI kundig Genootschap in Engeland enz Hjj is dagelijks ten zijnen huize te consulteren Wie niet bg hem kunnen komen worden met goed gevolg door middel van briefwisseling in de Hollandsche of Frauscbe taal behandeld en de Geneesmiddelen wolden in het geheim en op veilige wijze naar alle deelen der wereld verzonden De ZELFBEWARING LA PRESERVATION PERSONELLE onder zgn onmiddellgk toezigt door een deskundige op nieuw vertaald en voorzien van vele nieuwe af beelingen ia door hem verkrygbaar gesteld bg den Boekhandelaar H A MEIJER N Z Voorburgwal over deMolsteeg te Amsterdam doch alleen op franco aanvraag met vooruitbetaling de Nederlandsche Uitgave voor 70 ets en franco per post 85 Ots de FransrfLe Uitgave voor 50 Cts en franco per post 60 Ots Door het toezenden van 1 postzegels kan men de zelf bewaring direct door geheel Nederiand van den Schrgver ontvangen IEMAND van middelbarra leeft wekt hier ter stede eene fatsoenlgke betrekking hetzg als OPZICHTER of iets dergelgks om een gedeelte van den dag nuttig door te brengen het is hoofdzakelgk te doen om bezigheid te hebben Adres onder letter D aan het advertenti burcan van G B yam GOOR ZONEN te Gou da Openbare Verkoopinjr TAN BEN Woonhuis Moestuin en perceel Bouw of Rietland te HAASTRECHT De Notaris J Q BROUWER NIJHOFP te Haattredtt zal nit kracht van het bevel van de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam of WOENSDAG den 11 DECEMBER 1872 des voormiddags ten elf ure in het Huis dbn Hoek bg Ls BLANKEN te Baattrecht in het openbaar verkoopen De ONROERENDE GOEDEREN beboo rende tot den boedel van Hk van WUNGAAB DEN en DIRKJE van BAREN als N 1 Het WOONHUIS B n 48 met Erf en Schnur aan de Hoogstraat hoek Veersteeg te Baattrecht Sectie BN 69 en 70 groot 3 aren 40 centiaren Uitmuntend geschikt voor allerlei bedrgven ook door de gunstige ligging vlak naast de weldra door een veerpont te bewerken overgang over den UsseL 1 Mei a 8 te aanvaarden N 2 De MOESTUIN met uitmuntende Vrucht boomen beplant aan het Marktveld te Baattrecht Sectie B N 1749 en 1751 groot 7 aren 63 centiaren En N 3 Het perceel BOUW of RIETLAND in Beneden Haastrecht te ra u recA Seo tie A N 1269 en 871 groot 49 aren 30 centiaren Beiden 1 Januari 8 te aanvaarden Alles breeder bg biljetten omschreven Inktpraeparaten Al mgne tannln alizarin analin salon j zwarte gallus schrgf en andere inktsoorten en stempelinkten zgu volgens de nieuwste beginselen der wetenschap verbeterd en onderscheiden zich door hare levendige kleur groote vloeibaarheid en het snelle droogen van alle andere inktfabrikaten De copiëerinkten leveren nog na eenigedagen scherpe afdrukken beschimmelen niet engeven half met water vermengd goedkoope en goede schrgfinkten Verkrggbai bg ieder soiled boek en kantoorhandel Emmerik H TOn OIMBORN Apo th en Fabrik v chem techn Praeparaten GOEDKOOPE inZIEK voor Piano Solo VUgave van F KOKS MA U Franehr Hofleverancier van H M de Koningin LiEBiCH Die Spieldose musical box B 0 40 Zauberglöckchen salonstnck B 0 40 Smith Sidney Der Freischütz Grande fontaisie de concert B 0 75 STEAUS8 Morgenblatter Wftlzer C 0 50 Langbb Grossmütterchen Landless C 0 20 Wagnbe Immer lustig Polka C 0 30 SuppÉ Ouverture zu Dichter und Bauer C B 0 60 Mendelssohn Hochzeitmarsch C B 0 40 Alle nummers dezer Uitgave zjjn steeds voorhanden bij den Boekhandelaar A BRINKMAN U Gouda Gondt Droit na A BriiikinaD BUITENLAND Balltnlanilscli Overziclit In de Uatate zilliugen van de nationale vergadering heeft men zich aitslnitend en met de meeate kniinte bezig gehouden met de begrooiing Vol ongeduld wacht meo op den uitslag der atemming in de bureaux voor de commiuie Dofoure die Üonderdag moest plaats hebben Van den aAoop hangt ook de oplossing der miuisteiieele oriais af Latere berichten melden dat 19 leden derrecbtertegen 11 der linkerzgde gekozen werden Een nieuwe en gevoelige nederlaag voor het gonternement De agitatie te Parijs en elders neemt toe Voor de verdediging van het budftet voor binnenlandeebe ken zijn twee leden van den staatsraad aangewezen Men gelooft niet dat de budgetcommissie vóór t einde van dil jaar met haar arbeid gereed zal ijn lie miuiitrr van finaooien heelt daarom een ontwerp in gereedheid geliraclit waarbg hy gemachtigd wordt om ia t beUstingen voorloopig te heifen Men vreest dat de rechterzyde daaruit aanleiding zal nemen om den minisier van Suancicn omver te werpen Ti Nanojr is een Ouitsoh soldaat vermoord en men mag derhalve ges i enge nuatregeien van de Uuitsche overheid te gemoet zien De vermoedelgke moorde naar is door een Kranschman aangegeven en ih hechtenis genomen Gr af de St Valher Fransoh gevolmachtigde bij het Duitsche hoofdkwartier is w oa deze aak n iar Versailles ontboden om bericht Ue Bi public weerspreekt de mededeeling van Bomraige bladen dat Qo p t Birqn ds Ftaaaobe gezant te Iterljjn zyn antM Heefk genomen Da toeatnnd heeft overigepi vBi verandering ondergaan Aangaande een wijii ag van het kabinet ia nog niets met zekerheid t melden Het genoemde bbd spreekt het be noht tegen dat Thiera ontiBoedigd zou zijn Reeds vóór hef votum van Vrijdag was hy vastberaden rn is dit thans nog meer sadert hij de meenleiheid der kamer vóór zich heeft en bet land hem door tal van adreaseu bet bewys heeft geleverd op z jne zyde te staan De Bim public beschuldigt de monarchaleii i oh met eene sameniwering te heblKD in elateo welker doel waa om den president der republirji omver te werpen en na eene kortstondige regeeriiig van genenul Changamicr din hertog van Aumaie aan het hoofd der regeenng te plaatse i en den te ug eer lot de monarchie voor te bereiilen Thiers aldus besiuit het blad heeft het doel aangewezen op hetwelk men moet aigaan en el zouder eenige wankelmoedigheid ten einde z ue vrienden die hem hunne onmiddeligke ondersteuning hei ben ve leend niet Ie ontmoedigen en zonder ovrrijling ten einde aan de aarzelenden tyd te gevsu zich by hem aim te slu ten Wat de rechterzijde betreft zij heeft besloten om den strijd tot het ultrrste voort te zetten De heer ds Bómusat heeft sis minister van binnenlandsohe zaken ad interim een circulaire aan d £ profacten gezinden waarin hjj hen uitnoodigt om streng te waken voor de ten uitvoerlegging der wet van 5 Mei 1855 rakende de gemeenteraden De minister herinnert dat het de plicht der prefeo eu is om besluiten der gemeenteraden welke buiten hanne bevoegdheid rijn te vernietigen De Londenschs Glolie verneemt uit goede bron dat de Frauscbe regeering blyft aandringen op da Vaetetelling van bet onlangs gepubliceerde tarief gelijkluidend met dat hetwelk door den heer Thiera bij de opzegging van bet verdrag is voorgesteld De Brilache regeering eischt van haar zijde dat slechts oompensatoire rechten znllcn geheven worden Geeft Frankrijk niet toe dan zal het handelsverdrag waar ohijnlp niet ger atiflcefrd worden In ons laatste nummer werd reeds melding gemaakt van de werkstaking op de Londensche gasfabrieken Daaromtrent woidt nog gemeld van 4 Pee Het gebrek aan gas duurt voort Aan de spoorwegen der hoofdstad wordt petroleum en olie gebrand De politie wordt met het oog op de torneracnde duisternis des nvonds versterkt De besturen van verschillendegasmantschnppiji n hebben 500 nerklieden aangeklaagd wegens het verbreken van hun contract wanneer het zecgeschut nog de zner belangrijke verbeteringen zal ondergaan hebben die men met zekerheid te gemoet ziel Het pantserschip zal dan slechts te kiezen hebben tusschen twee kwade kansen in den grond geboord te worde of door zijn eigen gewcht te zinken Het zijn deze ovci pgingen welke de overtuiging hebben doen geboren worden dut het oorlogschip der toekomst geen pantserschip behoort te zijn en dat men verstanilig znl doen met voortaan zich mei r op offiiisief dan op dellnsief vermogen toe te leggen meer te doelen op vlngheid in den aanval dan op onkwetsbaarheid hij de verdediging In die richting hiat zich o a de luite nantkolonel Strange in ei U schrijven aan de Times uit Kolonel Strange bepleit den aanbouw van eene talrijke flotille kleine ongepantierde vaartuigen zóó gebonwd dnt ïij zoowel ouder zeil als onder stoom zich mrt de meest mogelijke vlugheid kunnen b aegen Die vaartuigen wil hij wapenen met 6én stnk van het zwaarste geschut welk stuk volgens de nieuwe uitvinding vau den heer Bessemer ondanks alle schommelingen van het schip op ren horizoutaal vlak rusten zal en dus met groote jnistlit id zijn projectielen rol kunnen afzenden Tegen drie of vier zulke vlugge dwergen meent kolonel 8tran e zou het reusaohtigite panterscbip macliteloos zijn De kosten van aanbouw zooden zeer gering ive en En wat ook niet weinig beteekent de kolonej hoopt dat met dit oorlogschip der toekomst de zeemansknnst en de zeeinaiisgeest herleven zollen welke de dienst op panlsarsehrpeu grootemlecls bij da Britsche marine dreigt te zullen doen verloren gaan en waaraan Kngeland toch zijn grootheid te danken heeft Laat ons zoo besluft de schrijver a s van ouds Weder meer gaan lellen op de kracht van onze slagen dan op de dikte van ons schild I SPANJE De hoop dis sommigen mo en gekoesterd hebben dat Spjiije onder het lirachtige Ministerie ïorHIa tot rust zou komen wordt eiken dag meer de bodem inges agen De oppos t e in het Congres d minderheid vormend doet zich des te meer gelden daarbuiten door ondersteuning van de verschillaade oproerige bewegingen t zij die uit ain van de Carlisten of van de republikeinen hsar doel is omverwerping van do dynastie en als middel danaoe van het radicale Ministerie dat beloofd beeft de bestaande Grondwet te zuUeu eerbiedigen en ook te ban Ihaven De lichting vau 4U UUU man veischnfie een uititekend middel om op vcrjchilleude plaatsen bewegingen te orgaiiisceri n Wel zjn de e onderdrukt maar hier eu daar niet onder harduekkigen strijd Te Murcia zijn nanr men zegt meer dan 300 dooden gevalhin te Btgar heeft het gevecht niet minder dan 7 uren gednunl te Linares zyii de opstandelingen naar het geliergte gevlucht maar erst nadat zij een aanmerkelijke som als oorlogsaohattiiig hadden geheven ïr Malaga heeft men de voorstad door de opstande ingen bezet stormenderhand moeteq innemen Ta Madrid meende men dat de opatand nu zoo goed als gedaan was en alleen de verstrooide benden moesten worden vervolgil latere berichten echter doen zien dat de oproerlingen op verschillende punten o a te Malaga en te Amuriadel weer een offensieife houding hebben aangenomen In de omstreken van Toledo zijn de Carl sten geslagen en in Valencia de republikeinen de Itegeering behaalt derhalve wel de overwinning maar deze is nog verre van volkomen Het hoofdcomitc van de republikeinen heeft tot heden geweigerd om den weg des gewelds te betreden Die houding heeft goeden indruk gemaakt ook op bet Ministerie Zorilla meende van de gelegenheid gebruik te moeten maken om de republikeinen of federalisten naar de federale republiek nauwer aan zich te verbinden Hij noodigde de hoofden van de republikeinen Castelar Figueraa l i Mnrgall e a uit tot en siimtnkomst Zaril f betuigde zijn dank voor de houding die zij bnddeii nnngenomen en gaf te kennen dat men zich met elkander moest verst ian om op zekere omstandiglieden voorbereid te zijn Deze meedeeling werd echki tamelijk k iel omvangen men trok er de ooncWe uit dat Zorilla ge