Goudsche Courant, zondag 8 december 1872

ponten uitrtMrii toe UAit en wordt SmM tevens overgelegd eeu orerzièiit van een ziekenlbhdl zooals bedoeld wordt Bjj kon bealltit tui 1 Deo jl is ingetrokken het kon bealliit vau 2t Mei 1871 bevattende bepatingen omtrent et boiMeo van oMobare Ttrkemiogen van ruirtivee in de pÉoviooiSn ZsidboUand Nooldtnlfeud M Utreèht Men verneemt dat Z M de koning de wet houdende voorzieuiug tegen besmittelgEt ziektfeo heeft bekrachtigd Staten Oeneraal Tweede Ejiiieb Zittlhgen vao 6 eu 6 December In de itting v u Donderdag is de algeaeeae discussie over hel Ho Ustuk Marine a eloopen De heer van Zuyleu heeft geweien op gemis aan homogeniteit by d i minister dia naast verschillende ministeis Van oorlog gezet eu aan onderscheidene planuen van defensie zijne goedkeuring had gehecht Ue minister beeft daarop geantwoord dat zQue verautwoordelgkheid omtrent de defensie zich niet verder uitstrekt dan tot haar verband met de kuslverdediging Overigeus Zal de minister behalve die verdediging en die jn Indië nimmer medewerken tot dure eskaders of de zoogenaamde actieve marine lu de zitting vnn gisteren zyo de verdere onderdcelea der begrooli g voor marine behandeld en Is ten slotte dat hoofdstuk der begrooling aangeuonen met 48 tegen 14 steiuuea De kamer heeft iset ii tegen 26 ateaimen besloten dat er reden van billijkheid besUan om aan de aannemera Schoonenberg te Amsterdam schadsveigoeding te verleenen wegens het tegenslaaii van bet bouwen van bet bit ia deu Imader en Westbglmerpolder Uit Middelharnis meldt men aan d N R d Men is hier algemeen zeer ongeruai ö ér de vilohsloep Midddfkntu stuurman G Smidt die ruim vier Wekeu geleden ter visohvangst vertrok en nog niet teruggek rd is Ruim veertien dagen geleden is de sloep bet laatst gezie door eeqe andere vin bier varende vischslocp de lehuit bad toen met hooggaande zeeën te worttelea en tweemaal achtereed wfes M zeil stuk geslagtn £ lke da die uu verloopt doet de uugeruithetd toenemen ie meer daar veischeiden viscbsloepen M di tyd uitgeieild faAöniM yn teruggekomen zonder eeaig nariohl Ikedk to brengen Door Burg en Wethouders ia te Leeuwa den aanden raad ingediend een voorstel tot een nieuwe inrichting der politie Het stelsel van speciale nachtWBohten wordt daarby algewhaft El zullen dab Voorlaau zyn éé onderinspecteur nieuwb beirekkiog 8 politie dienaars van de klasse l minder 9 van de 2 klaise 1 meer en 24 vau de S klllsse 21 minder welke Uatslen echter iu tegenstelling vad de tegenwoordige dleu ren 3 klasse diè slechts boofdzakelyk voor den nachtdienst zyn bestemd zoodanig tullen wurdeu bezoldigd dat zij zich geheel aan hunne betrekking kunnen wyden De tegenwoordige inriohtiuf kost jaarlyks ƒ 16 050 j volgens hetnieuwe plan zal zij jaarlyks ƒ 20 985 vorderen Hetvoorstel is naat de sectien van den nad gezoudeutot onderzoek Woensdag is te s Grivisiihage teu huize van den secretaria de 44 algameene vergadering gehouden san de Vereenigihg van en voor Nederl Industriecleu Behalve een discussie over het driemaaiidelijkscb verslag waarvoor wij verwyzen moeten naar De Nepitl IfiJiulrieei die den 8 de r zal verschyuen verdient vermelding dat zyn benoemd tot leden dpi commissie voor hit nazien der rekening 1872 73 eb het onlwerpeii der begrooting 1873 74 in overleg met den penningmeester de heeren H L Entboven Lz en L SimooSi tot leden van het Bewind der Vereeniging de hBeren J C P Hotz en A de Bruyn Brma de Bruya en Co Ie Zevenbergen ter voorziening in de vacaturen veroorzaakt door het bedanken van de beeren C F van Serokel en A Nolel herbenoemd zijn de heeren Leden F W van der Patten en J J Beynes De overige tijd werd meerendeels besteed aan een voortzetting der besjfteking ter voorgaande Algameene Vergadering afgebroken Over de gevolgen van het nieuwe Indische tarief voor de nationale ny erheid had een breedvoerige gedachtenwisseling plaats Men twyftslde niet of de industrieelen zouden met 1 hun vermogen trachten het verworven overwicht op de baitenlandscHe eonearrenten te behonden i maar men drong er uiéitemin op aan dat het bewind van nienws den mmister van buitenlandsehe Zaken zou aansporen om woord te hondrn en vooral in het Tolverbond tot ve taging van invoerreohlen zyn invloed te doen weiden VoorU werd gesproken over de belemmeringen die Registratie Ten kftntore der Registratie te Gwda wordt een KLERK gevraagd neigd was o de miolti tusschen d radicalrn en de republikeinen te verdeelen en wel omdat bq roonag dat een republikcinscii gourerjiement eerlang nietonmogelyk waa daarom wilde hg ich Wy voorbaat het leeuweiiaaudeel venekereu De repitUikeinsn atelden daarop voor dot Caatelar Miuiaier van Staat lou worden en ook Figuera ees portefoiilll ou verkrügea Zdrdla weigerde ia dit voorabil t traden eell trg teherpe ooMemria t tóg r lj d i en van de beraamde verzoening kwam qiets integendeel de breuk tusschea do radicalen en republikeinen ie grooter geiverdeii B U S L A N D r e 10 Nov jl ia door het gerechtshof te St Frtwaburg vonnis geveld in de geruchtmakende zaak van den üriekaobeii prins Michel de Lusignan beschuldigd van aan de wisselbank te St Petersburg vaisebe wissels ter betaling te hebben aangeboden Tot de getuigen behoorde ook de vader van den besishuldigde prins Louis de Lusiguan officier der hutareu in Bussischen dienst die o a Verklaarde dat h prins vim koninklijken bloede was in rechte IIJD afstamde vau de koningen vau Cyprus eu Jerulalrm en dat hij van ryn vader een vermogea van 40 millioea ruebrls had gerrfd dooh dat vermogen had hy in 1828 t Coustantiuopel verloren De president bevestigde de waarheid van dew verklaringen en deelde medi dat de door den getuige overgelegde papieren met oiilietwiitlwre zekerheid aantoonden dat hg in rechte lijn van de koningen van Cyprus Jeruzalem en Armcuic afstamt en dat een van tyne voorva leren den titel drorg van beschermer van het heilige graf dat verder bleek dat de vader vau prins Louis aan zijn zoon een fortuin tan eenige millioenen had vermaakt bestaaude ia ducaten piasters en andere gouden muut itukkeu en o a een som vau 4804IUO HoUandsche duci ten Het testament wat geteekend door verscheidene Griekscli bisschoppen en priesters Het geld w 8 toen gedeponeerd bg den metropolitaan van Coostantlnopel Uit het getuigenverhoor bleek verder dot prins Louis in 1S28 in Bussischen dienst trad zonder evenwel Bussi ch onderdaan te worden in 1848 kwam hy nel zijo tooa te St Petersburg waar laatstganoeade de universiteit beioeht Hy en zijn uioa beionden zich dikwyls in geldverlegenheid eu in een ogenblik van grootcn nood had lya zooo eeu vilscheii uoan Gorsky aangenomen en daaronder valtehe wissels by de bank aangeboden De jury r k de sdiuldiüverklsring uit doch onder aanneming van verzachtende omstandigheden Het gerechtshof veroordeelde prins Michel dé Lnsignan voerende den titel van kouiiig van Cyprus Jeruzalem en Armenië Grieksch onderdaan tot verlies van al zijne burgerlyke rechten en tot ballingschap naar de provincie JAiissi ïk De e uitspraik moet hier nog door den czuar worden bevestigd BINNENLAND Gouda 7 Decïmbek Schaakwedstrijd GOUDA KAMPEN wit zwart 48 Zet F 4 ut A 4 4S i Zet A 2 nt B ï De nachiwacht P H is iu den nacht na St icolaasavuud door eenige vroolyku jjiijielui omvergeluopeii Naar wij vernemen schijnt hy daarby eene huud gekneusd te hebbeu Tot secretaris te Moordrecht is door den gcmeehteraad benoemd de heer D Nugteren Op de aaiibi vAiig was ueveiis den benoemde gepLiatst Jhr M J de Mnrees van Swiudereii Bil beschikking van deu minister van tt cien is o a bepaald ile surnumrniir by de posteryen F B0 Huben lijn functie Zal uitocfeueu te s Gravenhnge De geucfskundiiie inspecieurs hebben dezer dagen eene circulaire verzonden aan allo gemeeiitebesluren iu Nederland waarin ly wijzen op het hooge belang van eeiie doeltreffende geneeskundige armenverzorging op de groote gebreken die in dat opzicht hier te lande bestaau eu op de besie middelen hoe doarin te voorzien De grondaUgen door de inspecteurs voor een beteren toestand aan de hand gedaan ziju de volgende vyf 1 beperking der geneeskundige armen enorgmg tot d werkelyk armen met behoorIgk toezicht hierop 2 vaste belooning voor den geneeskundige 8 vaste belooning voor het gereedmaken van de geneesmiddelen 4 levering van de bestanddeelen der geiieesmiildeleu volgens een tarief van schodblocssielliiig 5 bevordering üooveel mogelgk vau de oprichting van een ziekfnfonds voor minveriBOgenden Iu 4e circuloire worden al deze land en watertollen en brievenpostery tegenwoordig nog opleveren voor de nyverheid over dé verbeiariugen die hierin reeds zyn en nog verder kannen worden aangebracht oxer het gemis aan een behoorlijke dienstregeling aan sommige postkantoren s OravenUge DdR Ütreohi en den oaaiskenbattn iüvloed nn een wslwiUind postdireotear Bbttérdam bv uit welk een en ander hien afleidde dal de kUehten iaa bet pnUiek niet in de bettaabde initrinHieu maar in de chefs dié ze op kttn kantoren naar ffoeduunkan sohünen toe te passen haar oorzaak vinden Ten tlotté ontvingen de leden eenige vcrtreuwelgke Aededeelingen XtA eerste omtrent den stand derpogingen van de Cobimiliie vroegef benoemd om een plan te ontwerpen tol het vestigen béMr geregelde markt en notering van indnstrieele waarden ten andere omtrent de aitzichten op eeu Voldoende sabiidietot goedmaking der koeten welke zullen vallen op Nederlands Aandeel aan de wereldtentoonstelling te Weenen Men bleef het er algemeen voor houden dat zonder zekerheid dat ook de rantportkosten en assurentie door het Ryk zonden worden gedragen een aantid indi triclea zich zon terugtrekken of onthouden Iht Kl Hen lohriift nit Tiei dd 2 Deeember Zaterdagavond bad alhier een aanranding phuiti Een zadelmakersknecht s avonds ten llVi van zyn werk huiswaarts keerendei werd op bet Plein door een man aangerand met wien hy daarop aan t worstelen geraakte met dat gevolg dat de aanrander t onderspit moest delven eu onder raakte Daarop kwam er een tvieede bg met de weinig vriendelgke woorden steek hem het mes doo z jn lyf De zadelmskfnkneeht genokte op dit gezegde gebral vsn zyn stak waarop de beide aanranders heoi van z n porteaonnaie waarin zyn weekloon was berOoMen en hem lieten liggen Eeiiigeu tyd later werd hji door eeb paar nachtwachten gevonden eu door hen naar zijne woning vervoerd De justitie doet onderzoek tot heden echter zonder gevolg Het is te hopen dat da daders dezer brutale auraudinf kun straf niet znllen ontgaan In bet DojfiUd least men bet volgde dot verdient gelezen te worden t Wij zijn in de gelegenheid een feit te vermelden dat ongetwijreld door pUeo 4 e het wel meenen nut dea firiwidendeB atood een der boo lzenuweu van de maatsobap y Jf V rtX zal worden vernomen r jW Osiyk maa weet MRU aog maar al te vealibi bet bsnwHi van wonfflgte het misbruik om zoodra het knis enfler dak komt H werkvolk op pannenbier doch t welk thans eigenlijk panneujenaver moest beeten zoogenaamd te vergasten Oe dronkenpianstooncelen die door t gevolg van waren zyn bekend waarom dan ook sedert lang stemmen vrrden gehoord welke hervorming van deze gewoonte dringend vorderen En die aandrang strekte niet om den ambaehis nan een voordeel te ontbonden maar enkel om hem ieu goeds voor het verderfelijke in de plaats te geven De heer J van Lith Jr timmerman te dezer stede geeft een goed voorbeeld op dit gebied Bü het pannen hei I voor een drietal woningen dat door gsnoemden aannemer aan t Kaqaal wordt gezet zalbü looh heden aan de werklieden in plaats van jenever of andere sterke dranken brood met varkensvlee ch doen uitreiken een hartigen brok die tevens als Si Nicolaas gave den ambachtsman welkom wezen en die hem ten slotte beter dan de teu san t verhittend vocht bekomen zal t i i Moge deze handelwijze van den beer van Litk weldra algemeene navolging vinden I Laatste Berichten Versailles 6 Dec Het is iet waarsohynlijkt dat binnen eenige dagen nieuwe minisiers beuoeiul zullen worden Het gonvernement ziet met ongeduld het rapport der commissie die gisteren door de kamnr benoemd is tegemoet In geheel Frankryk heerscht tengevolge van het voortduren der crisis eene groote onrust Nergens echter heelt er eenige wsnonielijk beid plaats gehad Berlijn 6 Dec in het heerenhuis is hedéh de discussie begonnen over het gewijzigde ontwerp betreffende de Kreiaordnmg De minister Van UindMlandscfae taken wees op de ooodzakelykbeid vo d regeering om nieuwe pairs te benoetfrn daar i j d aanneming dezer voordracht noodzakelijk achtte Als da rechteriijde beweert dat de goedkeuring dtzö wet verderfelijke grvolgen voor de maatschappy zal hebben don is dit niets anders dan eene holle phfas De groote meerderheid des lands keurt de voordracht goed De wet is niet gelijk de tegesUnders beweren de dood van het conservatisme zy zal een bezielend element in de maatschappy zyn Zij is de eerste schrede op den weg der binnenkindschc hervormingen NAdat vier sprekers tegen en 6 Voor bet ontwerp bet woord h en ev k d is de algemeene diacnssie gesloten Uergen beraadslaging over de afconderlyke ahiVileta IfodÜda t n e Hm Obngitt kMt Twijcfend besehifct e Wt yodvAei attt t vétkHiringvind neo lige stappen om Sagasta in stiat van beschuldiging M stellen Het offioiMe d glna dMlt mede dat de republikein ehe bendea ia Catolonië zgn uiteengedreven en dat t ov i I tiit ftasttg WOVdt Langs telegraph ischen weg hebben tal van overheden en co nttén deU Koning gelAk geweoscM Met zyn herstel Versailles 6 Dec In de Vergadering liep heden t debat over de begrootingen van Justitie en Marine it Morgen is Buitenlandsehe Zaken aan de orde £ r beeft geen enkel incident plaats gehad ROBae Kaansr heeft heden de Minister Sella in antwoord op eene interprllatie van dan heer Macchi medegedeeld dat krachtens de wet die eene inschrijving op t grootboek vaststelt ten behoeve van den Heiligen Stoel de rente daarvan ter beschikking was gesteld van Kardinaal De disenssie over de begrooting dnnrt voort Aan bet BUREAU van POLITIE is in bewaring een iu deae gemeente gevonden GOUDEN OOEBELLETJE j BargBrliJkeBtitnd iSKaeaVKi i bce I nras Jokaann Csfulti ouAen F Wil Isiuwa ca 6 M Ueaken Jobauna Coroslis aKleri B L SB mo aa N A vu ia fifi 1 WiUulaas Hukn F SéuM ta k 4é Gra l OTaaitOMi Das H Rmntrstea I w ADVERT£NTIÊN Voorqioedig bevallen Tan een Zoon C KAPTUN feoöT WoertUn S Deeeihbét 1872 IKMAND Tan midddbsrM lecftgd zoekt hitt ter itede een Mtaoeniyke betrddcing hetzgali OPZICHTER of iets deigel hs öm een gedeelte Tan den dag nuttig door te brengen het is hoofdzakdijk te doen om beiigheid te hebben Adres onder letter D aan bet adrertentie bareau Tan O B VAN GOOB ZONEN te Gouda EEN WONDËllLIJK MAN Zoo hoort men de Jongeheeren anaTelen by een glaa Beierscb over THEOPHILE en toch hoe gek het ook achgne om de BAAKD te ontwikkelen is het nogthans WAAR dat er reeds duizenden zyn die éen knevel enz bekomen hebben De ontwikkelingg periode is 6 8 of 13 weken daarna kat men dezelve groegen en overtuigd zich weldra dat men zgn manndgk voorkomen aan een flacon MINDON BALSEM te danken heeft Eenig in Nedeiv land dus GEEN DEPOTS Té hoornen k ƒ 2 de flacon bg Mr THEOPHILE Haarkundige Aataterdam KericstnuLt bg de V zelatraat 514 Vit fadjt ontvangen eeb nieuw soort Dit soort LUM overtreft alle andere soorten wordt koud gebroikt en is geheel tumAat reuk Men kan hiermede Igmen glas porcelein marmer hout papier z Prgs der groote flacon 50 Ct dito halve 25 Ct Sik 12 flacons aanzienlgk rabat Verkrggbaar bg Hoogstraat A 128 Agent roor Gouda en Omstreken Nieuw bloed nieuwe moed Heeft de Heer JOHANN HOFF ook vele navolgers gevonden die een voedingsmiddel in iiraci volm wilden daarstellen overtroffen is zgn product het Malz Extrect niet Het Mont Tertenden met plantenstoffen en bereid naar het geheim recept vaA lien Heer HOFF wordt door de zwakste maag verteerd Het Malz Extract gast het spoedigst in het bteed over en wrfrt de gevallen levedskrachten weder op Een schitterend bewgs voor de dengdelgkheid van het Malz Extract geeft de navolgende beoditfeëlihg Tinn eén beïoemd fransch geneesheer N 59 Het an ohze goedkeuring onderworpen MALZ EXTBACT van den Heer HOFF uit Berlgn Neae Wilhelmstrasse N 1 hebben wij zorgvuldig onderzocht Dit heilzaam BIER heeft bij disüllatie 3 pCt alcohol opgeleverd Het residnnm der distiUatie werd aan eene uttdampinj onderworpeh en braj t een Extract voort dat eene zeer sttrke snikerachtige lupulinlucht bezat en eene tamelgke hoeveelheid plantenigmstof in zich bevatte die ToorzeW uit het Mate voor de bereiding van het Bier aangewend voortspruit Daarenboven traden nog zekere slijmachtige bittere aromatische bestanddeelen te voorschijn allen van vegetabelen oorsprong doch geen spoor Van mineraliën deden zich voor Dit Preeparaat bezit ontegfenzegèeïijk verzachtende kalmerende en tevens voedende tonische en versterkende eigenschappen Het is vooral een voortreffelj k diëtetisch middel bgzonder geschikt voor ptMoaeA van zwak lichaamsgestel of voor zoodanigen die door hevige ziekten verzwakt zfinj voor vrouwen na ieene moeielgke verlossing die door de ondergane operatie verzwakt zgn of geen genoegzame aanvoer van melk erlangen De heilzame invloed van het MALZ EX TRACT bepaalt zich echter niet dnarbg alleen het behoort eene hoogere plaats in de hatkkia Medica in te nemen onder de werkzame heilmiddelen bg de kuur van zekere klassen van ziekten en zekere soort van ziekelijke toestanden Dien ten gevolge kan hetzelve bg catharrale aandoeningen van de ademhaling spgsrertering en damdcanalen bg ingewortelde heeschheid bg het ontstaan van longtering bg Meekzuent klier wdleb en nicbitis gunstig aangewend worden voorts bij iiiaagvei algming en bg atome der maagorganen de be ite diensten bewijzen Bij alle de opgenoemde gebreken kan ik op mgn geweten het MAtZ EXÏBACT GKZüNDHKlÜriBIKli van den HeÏBr HOFF ten zéérste aanbevelen en znlks des te eerder dnar een groot aantal mgner an btgenooten hetzelve met Ugkbaar n tige gevolgen hebben aangewend en vele Medi waarde van dit Product een allezins gunstig oor sche Autoriteiten over de therapeut ded geteld hébben g t Dr W ZIMHSBHAK Pract Ar t Lid tail obdericheidene teleerde Genouttcliatjpvn N 9654 kjta konstateer ik hiermee gaarne ten behoeve van soortgelgke Igders hersteld tan vieijarige zenuwkwalen eu daardoor ontstane lichaamszwakte dit zoo buitengewoon gunstig resultaat door uw MALZ EXTRACT verkr en Wordt vervolgd P T GEVE Anuterdam Prge 1 flesch 46 Ci ö 8 2 20 13 fl 4 40 zonder flesch en vracht JOHNHOFF s Centraal Dépdt Bloemmar bg de lilsteeg 154 en verder te Gouda bg J C vah VREIIMINGENi te Woerdeyt h H SUl i vau BB BERG Rbf tlUtStillCh s MiakiJiJtttt mout ango zwavel en nit extract van slaapboUea UWli3i Hli3l llll ll aünengBsteld en goed vaij smaak zgude worden door alle doctoren betonden het beste middel tegen hoest schorheid ked en borstpgn te zgn In ƒ en i do zen 50 en 30 ett in proefeakjes a 15 Cts Rababeft Siyn eii Maag illeB per doos met 50 piuen 25 ets W OnilpairODCH tot venlryving der wormed bg kinderen en volwassenen per stuk 6 bts KolRriNM Ip karnen van uren tot p minuten en maakt da ItVWjl FWVUC I vaster beter van smaak en verhindert hel spoedig sterk worden In V kilbpAhken toldoende Voor 1500 kan melk a 00 Cts Veepoedcr tcgCD Zogkoorts ter bevordering der Alelkafscheiding Eenige dagen vóór het k Iven wordt tan dit poeder met j l n laanw Water ingegeven Na het kalven strooit men driemaal dangs en eetlepel vol over het voer Bg verstopfiing vermagering gebrek atfh eetlust alsook bg bloauwe en dunne melk wordt dit poeder met leer gunstig gevolg gebruikt Het vee krggt hierdoor een beter uitzien en dè melk wOrdt rgker aan boter In V kilopakken a 60 Cts llniirpPCfivl yiliVltpiltirS ynllf i eenvoudigste en goedkoopste haismiddel tegetiUlinClSttïlAUIVtl lllgiS HVU niaagpijn maagkmmp slechtespijsvertering zuur hooMpyn duizeligheid hartkloppingen enz en moest daar het ook bg het inmaken van zure vruchten het weekkoken van groenten vooral peulvruchten als erwten boonen linzen enz zeergoede diensten bewgst in ieder huisgezin gevonden worden Iu i pakken a 60 in 33 en in pakjes k 18 Cts i liuiikii llptkHniiltü zonder schadelüke bestanddeelen bevrijden oogenblikkelgk van de heIUI tlUII Uiy l ti jggtg KIESPIJN Het fleschje 45 Cts Zeker Middel ter verdrijving vau ratten en muizen zonder vergif Een bns van 80 Cts is voldoende om het grootste huis of schip een geheel jaar van alle ratten muizen kakkerlakken schwaben enz vrg te houden Proef busjes kosten 50 Cts Alles echt verkrijgbaar te Gouda bg L WELTER Gouwe L SCHENK Hoogstraat en J C ZELDENBIJK Markt Bg elk artikd is eene gebruiksaanwijzing ê EMMEBIK 3EI VOIT 0 T3i nB D Rjl r Apoth en Fabrik van Chemitck tecAniseht Praparatmt Iemand eenige stondureu beschikbaar hebbende wenscht deze te besteden tot BUHOUDING VAH BOEKEN op hit VERRIGTEN VAK SCHRIJFWERK Inelineienden adresseren zich franco oiider letter BB bg den Uitgeter dezer Openbare Scholen De gewone inschrijving tan leerlingen zd plaats hebben op WOENSDAG den 11 DB CEMBER 1872 des n iddags ten 5 ure iA de respectieve schooUokalen Wgders wordt diena gaande verwezen naar de aanplakbilletten De Secretaris der Plaatselgke Schoolcom missie te Goxtda Roijaarde