Goudsche Courant, woensdag 11 december 1872

t Woensjaft li Becemlier 1873 N 129Ö GOUDSCHE COURAITT Nieuws en Advertentieblaivof Oouda en Omstreken Do in ndhig van advertentlto kan geachleden tot één nnr de a namiddag op den dag der n r tfltioneele bervoniiagmi Tbien beeft daarop den minister van loancién Ooohrd benoemd roor binnenlandsche zaken Goulard heeft tijdens de eriiis veel voarliefde roor de rechtrrcyde betoond en werd om die reden door deze geweuscht verder is C l mon seeretaris bij binnenluulscbe zaken die bestemd wat op een amendement ran de recbterzgde tot rermindering van zqn jaarwedde te vallen in plaats fa Uoa Sajr tot prefeot der Seine benoemd dit ia de tweede oopoesiie L Sajr is benoemd tot minister vao finanoi en in piaata ran Goubud een benoemiDg die evenwel weder niet bij deze eoneetaiaa fÊ 4 Uo 8s epublikeia is bat defutement vaa laaneiên oefent evenwel op de binneniaadaebe poütiek minder inrloed kit Tot minister van opnibMW werken is benoemd Fowtoul lid ran de nationale vergadering Intusscben weet meo nu wat de heeres monarehilen niel en wat zij m dir etntt fUuU willen Voor allee wenseheu z j de miaisteriëele verantwoordelykheidj terwyl zjj ran gedeeltelijke vrrnienwing der kamer niet willen boo ren omdat zg wel wetende dat ze bet knd nie achter zich hebben daarmede ban eigen doodvonnis zouden teekeoen De crisis in Frankrijk blijft dt aaadaebt trekken van Europa hoe elecbt de Dwtsehe pers zieb hierin ook sehikkeu moge Beide rgandea ran 1870 doorloopen een groote srisis maar aller blikken vestigen zich op Frankrijk omdat tij daar acuter en geraarroller ts Men weet nu eenmaiil dat welke stagnatie er in het raderwerk ran den Pruisiaoheu staat ook ontsta de moeilykheden aldaar steeds op min of meer kaliM wijze tot oplossing komen In IVnisen dreigt geen rerolntie en omrerwerping ran bet gezag maar integendeel is daar het einde steeds de verrulling van d eiscben der regeering Dit bleek ook weder in bet beerenbuit bjj de eerste lezing der kreisordnung Ondanks de uitdrukkelijke rerklaring van den minister ron Eulenbuig dat de benoeming der nieuwe leden geschied was m de aaoneming der wet te rertekeren it a w de meerderheid te dwingen was de tegenstand dar Ctodalen en conservatieren uiterst gering Slechts i sprekers rerklaarden zioh tegen de wet en reeds in deze eerste zitting werden de algemeens benuidslagiiigen gesloten Bg de discussie orer d artikelen der wet t jn artt I tot 7 pnreranderd aanganomen Een amendement der fractie Stahl op art 8 werd door den minister van binnenlandsobe taken ouaanneemlijk verklaard en met lU tegen 87 stemmen verworpen De fractie beeft daarop hare orerige amendementen ingetrokken en van verdere discussie afgezien welke qtedideeling met lereodigen bgral werd begroet Vtrsania de orerige artikelen zonder discussie achterf nrolgeus werden aangenomen Na de behnudeliiig der artikelen ran de distriota et werd een voorstel gedaan om na een half uur pauze of in eene arondzitting tot de eindstemming orer te gaan Dit werd rerworpen en de eindstemming bepaald op gisteren Maandag T norer de geruchten waarbij gemeld werd dat Sociëteit OnsGenoegfcn Zaal KuKSTMiN JEüDirr2 DECEMBBB 1872 Première Beprésentation de la TKOÜPE FRANgAlSa oas la Direction do Mr E MAUOÉ SPECTACLE EXTRA ORDINAIRE Ire Representation de LES CONTES D £ LA SEINE DE NAWE Comédie en 5 Actes du Theatre Franfais de MM ScBiBK et LBGOüvii Socicleit t ns ienoegfen Zoal KüNSTMis SO H O IJ WBTJI a onder Directie van l I J Stoete fe Co op ZONDAG 8 DECEMBER 1872 Grooi Drama in 7 tafereelcn Toorflfgvgaan door een voorspel DE KIXDWIUÜOFSTER M n ce tafereel naar t Fransch Aanvang ten V j urt Hlltrfe voor HH Leden Dames en Kinderen van Leden 1 Rang 50 Ot 2 Rang 25 Ct Niet Leden 1 Rang 75 Ct 2 Rang 50 Ct 3 R ig 25 Ot Plaatsen zjn te beapreken van s morgens 10 tot des namiddags 3 ure a 10 Ct extra voor iedere plaats Lokaal tivoli Spoorstraat te Gouda koNDAG 8 DECEMBER 1872 Matinee en Soiree te geven door de CA8SELSCHE KAPEL onder Directie van den Heer WILHELl HAGEL Matinee Aanvang ten 12 uur Entree VRIJ Soiree Aanvang ten 7 nur Entree 25 Cte de Persoon Des avonds ten 10 ure BAL onder Directie van dem Heer GORISSEN Wed VIN SOLINGE Cf Aan de DAME van omstredca twintig jaar Met schitterende oogen en fraai blond haaf Z i bericht dat aan haar vragen Voldaan wordt binnen weinige dagen Indien slechts een volledig adres wordt gebracht Op de aan haar welbekende gracht TE HUUR TEGEN 1 MEI 1873 EEN KAPITAAL HUIS bevattende 5 KAMERS KEUKEN KELDER en verdere gemakken met daarbgzgnden TUIN fer aangenaam even bniten de Stad staande en gelegen Adres franco onder lett H H aan het Advertenti £nr8iMi van A BRINKMAN te Ookda Een JONGELING reeds op een Kantoor werkzaam geweest zgnde zoekt een BETREK KING Adres met franco brieven onder Letter A P bgden Boekhandelaar P C MAA te Oouda ii Openbai Verkooping te GOUDA op VRUDAQ 20 DECEMBER 1872 des voormiddags ten Elf i in bet Logement ds Zalm € aldaar van Een HUIS en ERF staande en liggende in de Peperstraat te Gouda W k K n 222 Een HUIS en ERF in de Doeksteeg aldaar Wgk L n 148 j Ben HUIS en KRF aan den Pluweekn Singel aldaar Wflk R n 346 Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTÜLJN DROOGLEEVBB te Gouda Openbare Vrywilllge Verkooplog te ZEVENHUIZEN op VRIJDAG 20 DECEMBER 1872 des voormiddags ten 11 ure in het logement van G Hkbhsbbbgen te Zeoenkuizen van eene BODWlANSWONINIi en AANHOORIGHEDBN alsmede eenige perceelen zoo Wei IIool als Bonwlaoilcn te zamen groot circa 15 Bunders staande en gelegen in den Znidplaspolder van Schieland in de Gemeente Zevenhiiien Na afloop van bovengemelde Verkooping zal nog worden geveild en verkocht Een Huis en Erve zjjnde het vroegere Secretarie van Zaïenkuizen groot 25 vierkante EUen Nadere inlichtingen te dezer zake zgn tb verkrögen ten kantsre van den Notaris A N MOLENAAR aan den Kerkveg te Waddinxeeen Openba2 q Verkooping VAS Eeii Huis n 35y ingericht als SMEDERIJ verhuurd tot 1 Mei 1873 voor 50 s jaars alsmede 6 Hektaren 64 Aren 15 tüentiaren WEI en HOOILAND in 2 percelen en dadelflk te aanvaarden alles staande en liggende op en bg het dorp BerketuBOude op MAANDAG 16 DECEMBER 1872 des molens elf uur in liet Rechthuis te BerkentBOude ten overataan van de Notarissen G J 8PRÜLJT te Ouderkerk aan den IJttel eaJ G BROUWER NUHOFF te Haattrecht De Notaria J BROUWER NUHOFF te Haaateeht zal op MAANDAG 16 DECEMBER 1872 in liet Gemeentehuis te Berkenwortde geiyktydig met de dan aldaar geannonceerde veiling nóg verkoopen 8 BUNDERS 76 ROEDEN 90 ELLEN Wei en Hooiland in den Achterbroek en op de Wellenpoort te Berkemcimde Dadelgk te aanvaarden EAU d ANVERS het ver issendste het aangenaamste het duurzaamste der renkeu voor het toilet en den zakdoek is te veftiTJgei bg n B SCHOLTEN XoIffcur eenig Depóthouder Hooge Gouwe te Goüda De ondergeteekende bericht dat tegen het aanstaande NIEUWJAAR bg hem te bekomen zgn EXTRA NETTE GESTEENDRUKTE Ordtrt orien ten y cedij tteinffrttcif99 A BRINKMAN Lange Tiendeuteg GELEGENHEID tot het AANLEEREN van lODERNE TALEN en andere vakken van onderwgs iederen avond van 6 8 uur uitgenomen Zaterdag Informatie bg H ZEE6ERS bgz onderwgzer Gouwe C 28 Men verlangt te Gouda tegen 1 Februari a 8 EENE KNAPPE DIENSTBODE Loon 60 Adres onder Letter A aan het AdvertentieBureau van G B vak GOOB ZONEN te Gouda wm i Ter genezing van de meest ingewortelde Kbumatiek Bhumatische tand hals en hoofdpgn Rhumatische kramp en aandoeningen in oen rag en de zgde enz door koude ontstaan bestaat er tot nog toe geen heilzamer en tevens goedkooper middel dan de krachtig verkende Abshaubbin s of Anti Rhumatisclie Watten Ieder Igder zal de gewenschte nitkomst ondervinden van deze heilzame Watten wanneerhg slechts zoigt zich van de echtfe AntiRhu matische Watten te bedienen die kenbaar zgn aan de witte kleur aan de fijne kwaliteit aanhet kleine formaat aan de stevige pakking enaan de onderteekening der blaanwe omslagen welke daarenboven nog met twee naamstempels zgn voorzien van den Bereider en HoofdDé póthouders A BRBETVELT Az te Belfi die deze Watten o a verkrggbaar beeft gesteld voor den prgs van 80 Cents bg T A 6 VAN DETH Gouda Wed BOSMAN A PRINS ZevenfaUzen G WILHELMUS Woerden T W DBN UIL Schoonhoven A KAULING Alphen J GOUDKADB o fa op J H HELLER Weste Wagenstraat floJterrfam A REIJNARDT Oostpoorii OTTO HOOGBNDUK CapeUe a d IJttel Uitgegeven door A teb GUNNE te Deventer De P redlkant vdn Vryburg VBOEOEB PEBWKAHT VAW VlIÏTHOBBBIi OVER GODSDIENST EN WETENSCHAP DOOE Dr E J DIE8T LORGION Hoogleeraar te Groningen Prijs ƒ 3 60 In een populairen vortn worden in dit werk de nieuwste resultaten op het gebied van godsdienst en wetenschap behandeld Voor beleerden en Ongeleerden durven we t een belangrgk verechgnsel noemen Gwuh Onk na A Brioliman De uitgave dezer Conravt geschiedt ZONDAÓ WOENSDAG en VBUDAG In de Sti4 geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATEBDAG De prgs per drie maanden ia 1 75 frwieo per post fffJ l f j i Bekendmaking BURGEMEESTER en WBTHOUDERS van Goads doen te weton dtt het UKalliag Kohier voor de plutaelijki directe beUtting deter OesMente voor bet dienitjssr 187 1 door beo voorloopig vutgesteld gedurende veertien degen vso det Toonaiddage ten tien tot des namiddig een en vu drie tot ry Secretarie der gemeente voor een ieder ter lezing ie nedergelegd binnen welken Igd elke langcelogene tegen sgnen MMJag bq den Baed bezwaren kan inbnmgen by rertoekeehrift op ongetegeld papier getehreren Gouda den 10 December 1872 Baig meester en Wetbonden voomaemd De Seeretaiis De Bni jemeerter Paooounvaa Foaimnr tah Buoas UcBroooiur Kennisgeving Verkiesing van een Lid voor da Kamer van Koopliandel en Fabrieken BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Oonda doen te weten dat de Vergadering tot bet kiezen van EËN LIÜ roor de Kamer van Eoopbandel en Fabrieken aldaar noodip doordien de Heer V Dl iONG de op hem uitgebrsgle benoeming tot Lid dier Kamer niet beeft aangenomen zal worden gehowlen Vrjjdag den tO December 187t ten Raadliaize dezer Gemeente Dat de iolereriog der atembrieQea door de kiespregtigden in ds ter rergadering aanwezige itembue zal aanvdngeo des roormidilayi ten eit nre en Toortdaren tot dei namiddags ten een nre na welk laalstgemeld nor geeoe stembiljetten meer aangenoBun zullen worden dan ran dr in de taal tegenwoordige kiezers ztülende onmiddellijk daarna met de opening der bjlleiten worden aangerangrn Vii aan ieder kietgeregtigde acht dagen voor den dag der verkiezing eru stembiljet zal vorclrn bezorgd en dat wanneer eenig kiezer geen stembiljet mogt bebbeo ontrangen by zich tot bekoming daarvan ter plaattetyke Secretarie zal kannen rerroegen Gouda den 10 December 1872 Burgemeester mt Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DeOOOLBUVKE FOBTUIJK VAN BbEOBN UzïNDOOaV BUITENLAND Buitenlatdscli Overzicht In on vorig nummer hadden we oog gelegenheid den sitslag van de stemming mede te deelen die in de afdeelingen der nationale rergailering Kchoude is voor leden voor de constitAtjpneele commissie of looals meu zegt naar den voorsteller de oommissieDufaure De opgewondenheid over deze reactie onder de meerderheid is groot Id alle tedeo en vooral te Parijs ziet men met bezorgdheid de toekomst te gemuet ADVlBTENTlfiN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen j iedere regel meer 10 Centen 6R00TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afconderiöke Nommers VUF CENTEN Wat Thiers na doea lal ia niet bekend Heengaan zal b j niet na de talrjjke Wyken die hü uit alle oord ontrangen beeft boeze men zijne werkzaambeid op prqs te Oe laatste geruchten waaiden uit den boek der vsrtoeoiog men sprak van eea aehikking mrt de cbterzpe Thiers need toegestemd dat de miaisteriëele verantwoordelijkheid de ministers ran oorlog en ran landbouw hnn ontslag hebben Ingediend wordt door de Kre i Zei ung ten stelligste gemeld dat de minister ran oorlog een langdurig rerlof beeft aangerraagd dat hem tot de maand Haart is rerleend De Beklu Oorretp houdt evenwel rol dat de beer ron Boon zijn ontslag gerraagd en rerkregen te t zoB worden bebaodeld met de andere Jl De Dnitsche kroonprins gaat steeds Vooruit maar mag Karlsruhe nog niet verlaten en in geen geval spoedig naar Berlijn zoodra hg reizen kan vertrekt hg naar Wiesbaden De Zwitsenche standenraad beraadslaagt orer een roor dat land gewichtig wetsontwerp het betreft de beroegdbeid ran de centrale regeering ten opzichte ran den aanleg en exploitatie van spoorwegen men heeft vooral aa het siniten ran de rerdragen met Dnitsehland es Italië orer den Gotthard spoorweg de noodzakdgkbeid ingezien om de berorgdheid ran den bond nit te breiden en die van de kaotoue i te karteo bet wetaontweip in dien geest opgesteld ontmoet geen orenregeode beswaren bg den standenraad Te Zurieh St Galhsn Schaffhansen Bazel enz worden eveneens vergaderingen gehouden door vrijzinnige katholieken om buu ioatemmiog te doen bigken met de besluiten op de groote rergadering te Olten gehouden De hoogleeraar R einkens schijnt een reisje door Zwitserland te maken om door openbaie voordrachten zoo mogelgk in de kerken het oudkatbolicisme aan te bevelen Te Lnzeru beeft hg gesproken in de Froteatantsche niet in de Roomsche kerk Zorüla heeft een nieuwe zege in de Spaanseba Cortes bevochten Het congres heeft namelgk de urgentie van bet roorstel ten aanuen ran bet in staat ran beschuldiging stellen i an bet ministerieSagaaU verworpen Zooals men zich herinnert was de meerderheid oorspronkelijk dit roorstel zeer genegen Zorilla s politiek inzicht en bezadigdheid hebbeo dus blijkbaar de partijhartstoohten weten te bedwingen Urt de prorineien luiden de laatste berichten bijzonder gunstig Waar de koninklijke troepen met de opstandelingen élaags raakten joegen zjj de benden uiteen en maakten tal ran geraugenen SNOBLAND De werkstaking der stokers aan de Londensche gashbrirken kan als geëindigd worden beschouwd Zg gaf aanleidig tot allerlei gelukkig niet treurige tooneelen t Gebrek aan gas deed op alle mogelijke middelen denken om de duisternis te doen rerdwguen en de Daly Newt vond zelfs iets rermskelgks in dien toestand De spoorwegstations werden voor t grootste gedeelte door spirituslampen veriicht Elders zag men rijtuigisntaarns van alstand tot afstand geplsatst Mansion honse was daarentegen in een geheimzinnig duister gehuld De voorname winkelt hadden kaarsen opgestokfn Sommige gedeelten der stad waren nog goed veriicht maar t meorendecLKat op half rantsoen gesteld of moest maar zorgeirwlf in de behoefte te voorzien Alles werd mtuasohen aangewend om de Uuibternis Ie doen verdwijnen Zoo liet t Koninklijk Folj technisch iustitunt s avonds ran 6 10 iiür eeii Ihachtig electrisch licht schijnen in de richting ran Oil rden Eegout Street De gas maatachappgen doeu ajk I