Goudsche Courant, woensdag 11 december 1872

at in ii iiir irerai gen is om haar fabrieken iian den gang te liiiiniM boliden üii is niet gemakkelijk daar een foed gnsstoker eerst eenigen tyd oefening uoodig heelt Nochtans nju thans alle plaatsen door nieuwe arUiiders bezet die eeu goed loon voeding en huitvestinp l nJK c iu 4 i fl Êf odstal die w r wil t weA fi Jen A geiegid lJlioor jin geen plants meer isr Toorak in Je scbotlfbiriten s de awiblik allervieimdlt tSt Jan s TliA e a mei Ttaïfwff fl iBVe Svlflmttien en wat i feêtrisèï licht brnikbaar ge n iakt In het Princesaen Theatre bestond de verlichtiny nit laippen en k adels8rs en werd de Macbeth n il w mlfv i eeii listen Utip aft speeld De Vaiidt 1ir t h t lOl deakbare sturen verlichting rtUg i 5tSl f T érVijt de direcfié van de Goiety oliepitten dt ed liranden en t beetje gas dat werd aangevoerl voor het tooneele6Pect gebruikte Voorts werden Cbineesche lantaarns in menigte gebruikt t Was in ées wbord een tuooe t d r tchromelyksie verwarring t l ubliek was echter volstrekt Rial entdvredett Kn laoaU t mear gaat wisi thans ieder een reden te noemen waarom het gas toch eigenlyk eer na leetig is als voor longen oogen enz De gewone Engelsohe veerkracht deed de mtening veld winnen dat t voorUllrend vad dien toestand een goede aanleidiiiè on zijn tot t nitviiiden van een nieaw eu belar i iiddel vaa TerliotitMijj Vo rloopig 19 die aiileidiug thans opgeheven Mogelyk echter dat ze in de toekomst wordt herbuald l e geriiif spoed welke tegenwoordig te Ve aailles met den wH veMfara iiTwrcft enaMK zou alleen reefis voldoende z n om eeoe VsrklAring te geven iian het feit dat bet Ofet ll ngeUnd gesloten htiudelsverdrag nog niet door 4on heer Thiers ter bekrachtiging is atmgeboden i doen er Kjjn nanr hrt sohgnt nog andere redenen in bat r J w lke tot vertraging leiden CD ondanks de ondar ek uiag door de wedertij Ische miiiisiers en gevolmaqhtigden zelfs het lot stand komen van het verdrag in gevaar brengen De gedelegeerden der kamer van koophandel te Manphester die alt deskundige leden dar gemengde oommissie naar Par s i r iren vertrokken hebben vooi deze commissie een helder licht doen opgaan zoodal d door het Fransobe gomernement verleende compensatoire rechten gebleken zyn iets geheel anders te behelzen dan men onderstelde en de beer Kennedy de Britsche gevolmachtigde ze als anvoliloeude heeft afgewezen Meu beweert verder dat zelfs zgn Pranscha collega de beer Ozenue overtuigd is van de onmogelijkbov 99 i bedoelde rechten werkelijk ala compensatgir aan ta namen Men schijnt tot de orertuigiog pt zjjn gekoijaeii dat deze rechten slecbts dan kunnen wolden opgelegd wanneer alia bg verdrag verbonden nogendheden tol het fiscale stelsel van den heer Thiers toetraden eu zoo ware bel licht mogelijk dat bet verdrag nimmer in 1 gansche beteekenis tot uitvoering kwam De kamer vau koopbandel van Manchester vleit zich reeds met da gedacjite bet tegenwoordige venirag opgeheven eu de handelsbetrekkingen met Frankryk öp eenen breederen groudsbig gevestigd te tien trek van alle u tgwen blijft npg over njfm van 40 040 tb waarvan üa gedane afschrijviiigtn enz een flink dividend aan de aandeelhouders uitgekeerd zal kunnen worden De president voegde nog de n lge dft m l kuliDg Ufk lüi vu toei tjat de tissoi ij l el n al p ii HapEnda e ipanlat uitL Zeil krü ftiuk doet vooruitgaan waarvan meir zich in den o eloopen zomer meer dan eens heeft kunnen ojert uijeq I a 9 W l ai W k iiW t iii ai rerig P Ml omneig au pe woaw ipfiu 9PH jq ift 1 jl4aimB St Xiattlaaabiift Huiatratiit niet vergetea en ia 4lar afgestapt waar de meeste kleinen ii vinlan ren namelijk in de scho Vddk tHüil wél ilóhA goede aoqeo van veen dl mijlé Qiuler voorzitting van den predikant Da Macki pstfin en zyne virouw de choolkinderen bijeeo om deg go en kindervriend op te waoktni 6e dames onthoaiAen sITe Vindered op 4iu Mf u ii at a1u 9d vergeoddvan Ml ekeade feestgebak l f t tcwdt St Mieokua met zyo luaebt kct iocaat Wnnen beladen m t een paar zware VftttiÊÊn Mimniit otierlei fraaie Irracbenkea vT rs A9ta l ramq J 4v klfine tfc 18 ia edd oqtriag een aurptise ond r een gMiaste toespraak Uit de lu idea ran St Nldolaaa Wog eeuigen ïyd bTeven de dM a oaa hi aa aut iBgtti bf ket bemgam niet u hT zal de berrinnering aan die pret uitgewischt worden Alle ingeiiitnien die bijdra n eTM llwWfll rosr W fMie d el warea legmnrobrdig en qok 4f oudttt hoddefi loeraig om van de vreugde huuntr kinderen get uifren le ijq Uot roo ae a bestaat oB dit best ren volgend jaar te herhalen Ifiaar dfui alteen die leerlingen ie mnum dir ucb aan geen achoolverzuia hebben Den oMwSSn an het e oolfeest en den milden gevf 1 1 Jqf tw r kun n ttig werk De miliciens oteling o van 4e lichting 1872 dieniet moeten dieq tot Anvitlliug van bet ineompleetaan vrüvillifm ouder de wapenen zqUen deit 1 Jolldaii k in ket genot van onbepaa d verlofhuitwaafta konea j ondaworlMn dan na tt die apoetBIe p da aMibén ia geplaatst Ook Dordrecht begint thans zijn stem te doen booren in het concert van bittere kUuhten over posteu Bpoorwq diensi Een reeds driemaal teleurgestelde schrijft o a in de Dorir Ct Is ooit loso verwachting leleurgeiteM dan is bet wel die door velen g koMterd ia omtrent de opening van 4a iju Dordrecht Botterdam De tot ttand gekoffleti rerhinding beeft zaken doen gebeurt n die men vroeger nüit zag Driemaal in 0 maand werden b V de ce prantan s morgens van Rotterdam verzon lA es beéteitad naar onze rtad of meê doorgenomen of wel blevea ze aan t station te Rotterdam lia 1M ▼ neger m t ijtCaog b v niet eens gAKonle ziet men nu pl t b bhen VVoeger mechiaa aMnnten o paatpakkaten aMa aea Wr of 4 a £ te hut komen nu we brqggeu en afieortn nen keh n komen ze zoo uu en dan eens 7 a 8 uur te laat Scboone verbeteciag raarwaar ons baoat den oudea tocatand terug zou doea variaageo Aan wien de schuld moge rtggén t is te wenschen dat aan dergeigk scbandelg k v znlat oomiddelijk e n aade kome o we gelooveu om 4at te erlangen niet beter te tunnen doen dan bet bliek te waarschuwen tegrn een wijze van etpeditie tlie zooijter de publieks belangen benadeelt en da bevoegde antoriteiten beleefd maar tevens drinj ad te vereoekoo aan zulk een ellendigen toeatand Onmiddelijk een einde te m iken De Bedactie der Dordr Ct verUpart nat d tea HH trn tM felle ia t rfmm n t tentW VólIe in te stemmen In bet Awau Hollandt rtcU van Simon vaa Leeuwen ataat oangeteekeiid dat ten t de Van Jaeaba van Beieren in ona Vaderland op boete van gondguldens bevolen is om drenkelingen met de bteiien in het water te t n Uggea l t gebod werd later weder ingetrokken doch bet kostte de grootste moeite ons volk daaraan te ontkennen zoodal zeifa ét Staten van Gelderland in de tweede helft der vorige eeuw bfld resolutie bepaalden dat jaarlüks alqm éen pair malen moest gepubliceerd worden dut men dfeukelingen niet oeer met de bedien in het water beboafde ta late liggea DerMl ke publieatiir döer alle Bckoolueeaters aaa ket efike iA ud gesMkt Mre mogelijk een afdoend middel ter bestrgding van dit volksvooraoidcet e £ ite pi9r der StaM Qenanal ia Sijeengeroepeo to kcfvatMog vau hare werkoambedea egen Woensdag den IS dezer dca avonds te 8 uren In de aftlealini van de Tweede Kamer der StatenQsaeriiaJ ia gisteren ondertoehi het mrgzigd wetsWtt erp haMauda eeae aiaawe nohleiigkfl inrioUlhig Ta 8élMAnk r W i eana afileeUng faatidrt vaa kat n i a hoolwetrarbond Dia i Uaeliiig is den 28 November jl gevestigd en teli tbana 31 i den Hetbesti qr beotaot uit de hb F II Diterdgk predikantk da tauHst Gaitf gemeente voorzitten C van Gelderen Pa Seoretaitti J K Spema Weiland vioe ecretaria t ft rati 4 liW MVi PanuiiigBUwster Uit de 57e jaarlijkacke rckaoing en verantwoording W 4e directie der weduwen en weczrukas voor de me intp van de landmacht a er den jare 1871 door den atnister vèu oorlog opgenomen en gesloten Ujkt dat de ontvangsten hebben bedragen 80 6 ü 4I aa de uSgaren 809 1 81 08 zoodat op 1 Januari i 72 meerder ianitjegevu dan ontvangen 270 65 Ann inicbrij ingeu op bet Grooiboek der nationale ICibuld rentende S g pCt is voorbanden rene kapitahi som van 300 000 Op I Januari 1871 bednag bat aaoial walswea 854 hetxelk in favt jaar 1871 ia varmeeitderd iaet 32 te zamen 886 Doarenleget zjja er ojrerleden 59 en herlroawd S naardoar op 1 Januari 1872 het grial gepeuaioneerde weduwen bedroeg 624 $ en d r beiaogrijkate werken van lt Utr linie is thans geh voltooid wj bedoelen de verbrejiding van denKrammen Bijn en bijbehoorende werhen ijttde e n kolossale sluis te Wijk bij Duurstede j behalve deze elu ia zijt er nóg twee gebouwd en wel cpn t Cothen en eeq te V erkboven ze belang rijke werkey waarvan de aanl ongeveer vier jaren geduurd heiBilt zgn de voornaamste om daJJtr linie Van het benoodigde water te voorzien Behalve het aangeduide nut ia tigd vaai gafaar kiadan lü reeds aff een gr90 voordeel aan de eahiiqifr die van deie vefbreede en uitgediepte vaart g iruik maakt De ininiiier van ynrl g ontwaard habbeode dat 4 or de militaire adminintratieve autoriteiten by het teger niet op gelijke wijze werJt gehandeld ten Mnzien vnn bet doen registreercn van de contracten wegens aanbestedingen van leveringen die aan zijne e keuring moeten worden onderworpen beeft tld dat in het algemeen de contrilcteii negens leveringen van verschillenden aard die van eene iipos ille van goedkeuring moeten n orden vooralen niet B het recBt van registratie zullen mogen worden Men meldt uit Biakel Ten gevolge van het bij vemieuwine anel en buitengewoon wassen van de Waal zfn da Bareif 7 er a r n en de veardam alhier oadergaloapai lOddol let water thaua van dyk tot dijk staat al de üuiteadgks gelegen gronden van Loevestein tot Zalt Bomuiel ter weèrs ydeu van de ririar iQn geinundeerd Ook te Gorinebeui alaat de Jcade dtanende tot aauigg ta 4 49ombooten geheel l ff 4 Hen meldt DUITSCHLAND Donderdag jl heeft de Duitscbe Vereeniging tot bevordering der visscherü gowoue ftlgemeene vergadering gehouden het dagelijksch bestmir der hoofdsud had hiiar de groote burgernaiil in b raadhuis tot dat einde besahikbajr gesteld De eerste mededeeliiigen aan de vergadering gedaan betroffen de onheilen welke de visscbersbevolkiiig langs de gansche kuat der Oostzee dezer dagen hebben geteisterd Tut voorkoming van een gedeelte der nadeelen welke stormen in den regel aan de kustbevolking doen ondervinden is door een der leden een voorstel van den volgenden aard gedaan i dedueciie tan Iitt raeteorologisjli instituut zal worden uitgeiioodl d om ill geval storm op hnuden is daarvau per telegnini bericht te zenden aan alle kustplaatsen welk voorstel ulaéiataa tieid goedgekeurd Uuder de vtiediir behandelde onderwerpen trok vooral het volgende de a uidacbt Door den h r Cf rl I nziger pre8i4eut van bet bestuur der nieuwe haringvisGcbarij vereeniging te Ëmden opgericlit werd een uitvoerig veislag betrelfende hel eerste dienstjaar uiigebracbt Van bet mantsohappclük kapitaal groot JUO UOO tb ia slechts 70 pCt gestart Zes loggerBchrpen i n tli ns in de vaart z hebben e k vier reizen gemaakt 21 waren zeer gunstig 3 zeer ongunstig naot toen werd niets ge aagea Ue op brengst is geweest 55 000 tb daarvan is 28 pCU aan de bemanning uitgekeerd als het bun toekomend deel terwijl zy buitendien nog vr eo knst erlangen Dit bedrag h ft de vtsschery gedurende 5 maanden opgeleverd lu bet volgende jaar zullen 6 nieuwe loggerschepen in de va nrt komen deelt de president mede dewijl de ii su talen wo gunstig ijii hopi ii wy in het volgende jaar ook een grooter aantal NederInadacbe vnachera herwaarts te zien komen Koloniën OOBT INDIÊ Aan het alge ieen overzicht van e N Btt Urndeltitdd ontleenen wjj het volgende P eifoditie in DeK heeft een schitterend sneees behaald en de strgd mag ala geëindigd worden beschouwd Uen 26sten des avonds ontviqg de Begaering een telegram houdende dat de twee Datoe s in onderworping waren gekomen terwgl onze trofjKii Tandab Benoewa en andere plaatsen zonder tegenstand hadden genomen Den volgenden dog oötvintten wij per telegram het bericht nU Pinang dat 4 drio hooMdn van den opstand door een detachement van onze troepen onder bevel van den luitenant Ponstgn geembarijueerd waren aan boord van Zr M stoomschip Ben Sml dat naar Batavia ondei stoom was gegsan De Javaiche Couroxt van 29 dezer deelde bet volgende mede Ten vervolge op de in n 86 dezer courant gedane mededeoliiigen nopens fen staat van zaken en der krügsverriobtingen in bet Bgk van d eli strekken de volgende Lerichten ontleend aan twee rapporten van den resident von Riouw respectieveIgk gedagteekend 9 en 14 dezer ieraolwjW i Mllér een uit BelTyn wMin de nreaw oenoemae lOdea Ttn het buia der Heeren worden beaprukcn Daarin leest men o het volgende J De ltf d nieflrf r lef 4il IK Wük kajaktet er t mt l fli parlementair persoon wetemyte verSienaten BeïIfoL die als staatsman enigermate heeft nitgeblonken Het zyn generaals en aSmtenireii met uitzondering van een drietal o s e groutKig t ren Vooral wat de laatatgenotoiden betraft zal ifleqriM durven beweren dat zg niet altoos en allen 1 4 in den gewenschten geest zullen stemmen maar i eder zal betwyi elen d t hi n eenige staaikunjjÉe JbAeekenia mag wordcü toifeticend De heer ÏAjeAlort de eerste Tan het èridta i preaidrnt eenêlf lijajiiscbappg van Lalidbouw V e Ugiiikiiden kent n t niets meer ter harte dan een eéuzijdige bevoiaerjng der belangen van den Ikudbonw Dé beer van Bethmann Hollvveg Rfood ig niar ii os n is ednrende een korten tyd IW eV t vafi hél Httis der Heeren De beer Neum u d Ijat te yv het drietal he ft éijti iinizitfaigte bt Riii in de niftijheia in Gumbinnen en is zeker veel mrer bekend om zyn humoristisch karakter dan zijn st U tl uudige bekwaap In éë 1tpzi it Terdient de lijst tpet garoepd e mag met het volste reoht worlen gaapgd diit H practiach talent is aaaagetteld Ttreei cden van denienvr beroemde leden wonen te Qerlyaeo qieiib derhalve slechts eenig droacbki a te bezjgen om alde nieuwe leden jn h t liui bijeen te fpu pr u dien hunne tegeawoordigbeid plo eiiiig wpoht wofi en vereiaobt Deze oontawdigheid verkrijgt nog vi lhonger beteekeuis iudi men in URierking neem dat hoogstens 70 a $ 0 ed u 9pi oa en w rop fozeBerlynsche leden bet gewicht huneer tegei roRr jdigbsid kunnen doen gevoelen i De beide diplomaten von Ëicbmano eq vo Magnus zijn naar ten beweert voornamelijk op de 1 gebracht dewyl zij bianeq neer korten tijd iiit Hf W burg en Dresden waar g tii delgk v rblgf bqfide kunnen overkoaen indiep 4 4 Too de Dud Kw4t gevorderd Met betrokking tot de beufefiide a j ttenM i Wg te reeht worden gezegd dat veies et lieedfmxi hebben gezien dat zg op de lütt zijng bnf ht Bravf aobtenswoardige mannen bel waaq m Imm d daardoor uit ban aleer gerukt meq beeft b w tg b staatkundig terrein gesleept n hen gevoerd iq 4S4 maalsiroon van den etaatkundlgea strgd Voot JvMi oogenblik is dat niet bgzonder geraarlgk zoo lo namelijk het ministerie gelijk thans bet g val ia ia vr goede verstandboudmg stAat met hrt Huis van A evaisrdigdfD la r iudiw er een verandering van ministerie en van stelsel plaa s heek vêl i n P Zal en die geianteo die uinist ieele ambtonarea die grperaids dan tevens de begioaeleu van hft nieuwe iniuiaterie deelen of zullen zij de vergwin iAg erlangen tegen hunne nieawe cbe i te stemmen P Gelgk overal elders zuo leert mep ook hier weder dM men geen oud kleed met leuwe kinten erttelt Het Mpt niet indien men het beproeft Men verwacht d t een tweede bezending nieuwe leden in het Huia zal warden gazonden en dat daArtoa zullen gebezigd worden ambtenaren dje een trap lager stian dan de tegenwoordig benoemden benevens luitenant generaals ip plaate Van generaals zooala uu het geval ie geweest Kog een versohijnsel dat zeer de aandoeht trekt ouder de militaire leden bevindt zieb geen enkele generaal die eeu commando heeft Naar men van goederhaud verzekert heeft de beer von der Hejrdt oor zijn bdnooming bedankt v lgena een gerucht heeft ook de heer Webrmsn Reheimfaad den rens h geuit om niet als lid vfin hetHuis der Heeren op te treden lu de plaats ief aftredenen heeft de Koning nieuwe benoemd Hetgetal leden is daardoor van ü zooals het oorsprpnkelgk was op 26 gebracht zoodat de ofReieuse Pf Comtp dit eqfor id haar homner van 4 jl vermeidende reeds kennia nm het kier verinelde oet hebben gedragen l M E Bk E A nwat meolde vlami loor Bpato voor een g A vlammen meester wp gróót gedeelte in Weinige aren geworden waardoor de aecb werd gelegd begon men de pninboqpen weg te ruimen en plannen te maken om het verbrande nit de asch te doen herrgzen De dagbladen die in den avond van den rampspoedigen dag verschenen Na afI waren opgevuld met advertentico woarby de bande laars wier huizen door bet vuur vetniejd warèp aankondigden dat zg elders een gelegenlieid in de stad hadden gevonden om hun bandel of bedrijf voott te zetten op de puinhoopen g men bouten borden ijiwjve na van den de rftup te boven zal komen Igke nulp die ntt alle oorden IS Yaa keinde en vereigoe i CU l uwnulen JieMten amed per rd mlalU liletleriykd IBfeeat eb zelfs tfóNewYorkTimes verbaast zich over den spoed waarmede men p te boven zal komen Qee ei l handelaar nw m oBbitil geen bank it pe r if de geldélen des lands werd aangeboden werd beleefdelijk van de hand gewezen Met een honderd duizend dollars kunnen de weinige arme miliën die slachtoffers ren den brand verdm lk P iJtt bdighedra wdrd n gebracht d n iSSt lten rnl$ Sfnrt Tl W g l lef ïhe e jden betalen yifkr ig kapitalisten bieden de maatschappijen ooveel fondsen aini dat er kant beaiaat dot zij de tikm Ü4nder stagnatie zullen kunnen voortzetten BINNENLAND Het bestuur der afdaeling Gouda van het Nederlandsch 3cboolverbond heïll aa d t fipaflttwi der AfdeeH gen m het NederHwdUetC SaKmMirbond de volgende circulaire gericbit De Aldeeling Gouda van ket Nederlandtoh Sisboolverbqnd heeft zooala V bekend al zijn in de ran i Aigemeene Vergadering bet voorstel gedaan om oaa de Ho iige Begeeriog en rirzoeksekrift ia t dieitw tot het verkrggen esaer W t waorby de leerpnelil voorgeschreven wordt OCschoon dit voorstel gevallen is meent het Bestuur der genoemde Afdeeliog p den ingeslagen we te moeten blgven voortgaan pmdot bet zMt overtuigd kuudt dal het Schaalve boud nie t bij maohte is het schoolverzuim tegen tf gaan én dit de leerplicht toch het eenige radic tf geneesmiddel 4 Mittegen is Het i sm deze redenen dat bet U uktbiidigt dit voorstel in uwe eersirol1 4 vergvdeww W PtA t kreBgen om daarna wanneer het bluljl dat Gg melde Afdeeling GoHfia betzeJraê gevoelen deelt vereenigd genoemd voorstel ia de volgeade Aigemeene Vergoderii ta faerhai en einde door eendraoht zoo mogelgk een geweijeeh resultaat t verl ttwiy Het Bevtn v KnMlk tfi Hg te orden Ingelicht of het op uwe medewerking rekenen kan Ondê iteember ml fooriittw m t f if wn Buureo PeonUgnaMter H USY Saoretori Qedfirpude de mOand Xor zijn iu 4 ga tmii overledun 17 mannen qn IB vrouweo t w in h t le l reu ov 7 m eu t rr totMd II Tan Se e 7e 14e 16e iQej 1 le aot 606 Ble 95e 88e 8 boven t 80e 81e 6 17 1 Hiervan zouder geneaekundige hulp iQ Jirr in t le levensjaar totaal 2 m en r i 4 Daarenboveu levenloos aaugegeven 3 19 m 1 4 De minister v oorlog heeft ter kepnii gebnwht van het leger dat aan een aantal olBoieren maohtigiiig wordt verleend om overeenkomstig bet btpaalde bij kon beel v den lt i t Kari 1844 n 48 het cijfer in bet vro r aan hen uitgereil té onderscheidiifgsteeken te doen verwisselen Oqdèr die of ciereq bevinden èiob de kapt F C Krayt en J F M ïemminok hier in garnizoen die het cijfer nn XX in dqt van XXV kunnen ver iiselen eu aan dan kapt A G H va der PopT die dot vaü X ta xX kan rerwlseelèa Naar mm vin t f ê tii H kigiii Mn de inaand Januari een SoiriSe Aftisti ge gegeven worden door den Heer J Jacobs met medewerking van eenige Mnstig bekende toqn kaastenaars Door genoemden heer zal voor die Soiree eerotdoaga eene Igjri tot deelneming aan ons kunstminnend pnv bliek w dhleii aangeboden Wg hopen dat velen op die lijst bullen teekeneq ook oiu een bewgs van sympathie te geven aan den Heer Vacobs die door zgn ijver en energie de muziek onzer atedelijkt schut Nadat Op 27 Sept Ikinaigo n op 2 drzertkeePotBh zonder veel tegenstand veroverd waren i 4M den Sdeu een kolonne tegen Soegei Bekiluag afgezonden Ook daar werd evenmin tegenstand oiitmoet Alleen vielen uit een wachthnisje vier tcbotett Dit de omatoudigbeid dat de bevolking in de onmiddellijke oabybeul der plaats bezig was de r velden te beo erken Werd afgeleid dat zij ia de meaning verkeerde dat de troepen na het gerecht bij I ioePotah niet zoo spoedig zouden wederkeeren Den 4deu begaf zieb de expeditie commandant aar SoeogeiBekiioug en werd door hem bealotan 2 dit punt een versterking op te ricblen ton einde drput en als uitgaogapnnt te dienen voor de verdere operatiën Het aHoopen van eene woning in de kaaipon g I Soeoggal door kwaadwilligen die beschouwd weiden als tot de opetaodeliiigen te behooren had ten gevolge dot de bewoners dier kaoapong die men tol dusverre weinig vertrouwd had zich openlijk tegen d partg der datoe s verkla irden liea Sateii had te Soenggal eene conferentie plaab tosacben den resident van Uioow den commandant der eipeditieuairr troepen den adsistent residsut vau Slak en den tationS aoinmaudant in de wateren VMi j Biuuw Daarop erd in brginsei bestoteu bg voortI during te trachten op innelyke wgae tot eene schikking met de ppstaiideliiigen te geraken doch innkidj dels de krggaoperatieu op deu door deu uieqweo I xpe Iilie command nt ingeslagen weg voort te zetten I ieuzelfilen dag werd deti adsisteut resulent door zekeren baginda Mor ih medegedeeld dat de datoe s Kftfll ea l jalil zich wenscbien tp onderwerpen Ingevolge het verhandelde og de conferentie zond de adsiatentresident dien persoon terug met de boodschap dat de datde s zich vrg konden aanmelden t zg bg de civiele t zij bij de militaire autoriteiteu Het tchijnl dat na de bezetting van Soehgei kilong de Batalit rich hebben teruggetrokken hajr hunne eigene kampongs en in weerwil vau de p gingen door datoe Ketjil aangewend zich niet amir wildea Jateo orerredeu od ds Rapenen 0 te vatten Zelfs zou het houfd van Goenoeg Liotang dat ziek ot dusverre onzgdig had g ehouden dien datoe dep toegang tot zijne kampong hebben geweigerd Uen l3den dezer kwam baginda Uorah van da oprocrige datoe s terug met ket bericht dat zg liek wddeu komen onderwerpen Inniddels waa door den eipeditie commandeideeoé kolonne gedirigeerd naar Sapoeroek I e e plaats eti O ongBarat w erd verlateu bevonden en beiwt Van S poeroek zonde opgemkt worden na ir Taarf Benoa en Katiminbottaii de versterke verblijljdaifta von datoe Djalil Ook aoude Namiwnarassi of Timban Langkat bezat worden ten eiude de opstandelingen den w g tur ket Laiigta sche af K sm den Blykeus een telegram van dra resident van Riouw rhn den 27alen dezBr zijn de beide boo dèn va den opstand in ket itgk Iteli kunne onderwerping komen i nbie4en en zullen zij met hun gevolg aan boord ran it Ms stoomschip Deu JSriel naar Java orden opgezonden Nadere telegrammen op gisteren den 2 yü Peoiug ontvnaffen bevatten het bejiaalde bériclil ok de datoea l ialil en Ketjil alsmede Soeideng BarW zieb overgegeven hebben en onder eeu aterk gelotdn naar boOrd van het stoomscliip Dtn Jiritl zullen orden gebracht ten einde ddarmede naar Batavia te worden ovorgevcerd Het derft alzuo allen schijn dat de eipediüe af haar einde loopt en althans eau gedeelte der iroapea spoedig naar de garnizoenen zal terugkeeren Men veiiieept dat de vroeger ter dood verpordeelde tuiten int Hagen en een paar andere Europeanen die 111 een der iulandsche staten op bet sehiereil iud Malakka dienst hadden genomen vermoordzyn De onbrengst van den spoorweg Botavia Bui ieutor UI de maand Juli jl beeft bedragen ƒ 7 f36 lS en ren den spoorweg Samarang Vor stciSanden 136 2 i6 84i De redacteur van hei Soerahyateh Handeliblad de heer KIberg is door den raad van justitie te Soerabsja veroordeeld tot een ja ir gevaiigenisjtraf en J 500 boete wegens eène beoordeeliiig van halidelingen van den vroegereu adtisteut resident voor da politie Noltbenips W j vernemen dat eenige inlanders weWen geoefend op velocipedes ten einde van dit vervoermiddel gebruik te maken by de bezorging van telegrammen Bat Hind I SLAUte Bezichten BerMjn Dec Het Heerenkuis heeft beden de wet betreffende de Kréitoréhanis in haur j eheal aangenomen met 118 stemmen tegtn 91 n idat de Minister van Binneulaiidsobe Zaken nogmaals de Cbe