Goudsche Courant, woensdag 11 december 1872

Vrijdag 13 December N 1296 1872 GOUDSPHE COURANT mvm en Aèerlentieblad voor Gonda en Omstreken tdfnr VMt ftdvartentieit kan gescMeden tot éW anr des nsmiddaei op den dag én nltgare der dienall m i is asageaofM nle roonlrtdit utile mu kq icide gftm nkd ranaerntief bejiiisel untut loet wtrnite M nrdedigd VersaillOR 9 Dec By d diacnasit in d N tioD l VergKlenng oTer den begrootinfrspoat oor openbaar ODilerwys hebben reracheidme spreken wur onder monsgr Dapanloiip het Gounraenent aangevallen wegens de benoeming ran eeo leeraar die Toor een athést wordt gehouden e Commissie tot onderzaek ran het roorstetDa Siure heeft hnre eer te zitting gehonden De heer d A udiB ret ad risee rd e eerst te beniidslagen orer de mmisteriaele Teta itwoorilelgkkeid en daarna andere ooustittttioneele i iiaestieu te onderzoeken £ enige leden der meerderheid maakten birrop de aanmerking dut de Commissie met beroegd is om in een onderCOek te treden nniigaande de qnaestie monarchie of rejiubliek ma ir dat iij slecht moet traditeo een modM vivenSf tesscheu de Nationale Vergadering en di n beer Thiers tol stand te brengen lu den rerderen loop van het debat rerwierp de Commissie met 19 tegen 8 stemmen een voorstel van den heer Amgo om het Gouvernement te raadplegen alvorens eeiiige brsl ssiogtè nemen Daarna werd aangenomen eei vosrstel tan don heer Foamier strekkende om aai de Regeenng mede te deelen dat de Commissie bereid haar adriea te v raeBen voor het geTnl dat zy mocht wenschrn inlichtingen te geven tot btl formaleeren van een wetsontwerp Berlijn 9 Pk IM Natümal 2Wte meent het er toor te motten honden dat de M irister van Oorlog generaal van Roon definitief is afgetreden Brussel 9 Dec De hd iimct bevat de volgende depêche uit Versailles Se repnblikeinschet fractie is op dit oogenblik vergaderd tot het vaststellen van een miinlfcft aan de kleien ten gnnste van de ontbinding der Nationale Vergadering Ook de baotie van hft liuler cenlrum is veigaderd Zgial den beer Target candidaat stellen ter yervanging van deu heer Tourton in de Comaisaie van 30 leden BnrgerlUke Stand OkBoais 8 Dee OcerlriiiiU Msria ouden i W Peeter n sO Ooiterlinir 7 Willem ouden P vso Dem en i M Perk CorBtln ouden 6 de Bgk en C van der Hey Arie Jicobiu ouden A i de Beu eo S de Koning WilhelniJna Frsniipa ouden J W P mn Ede vin der Psb en A M F Kramer 8 Jwoh Bmdrilc oadoTi O Hoitingk en k de klier Wlllea ouden W vu der Mei en A Verhei Johsnnei ouden C I Verheg eo C Ha Ik 9 Pieterorlk ouden H Melkert en P Leeüing 0 sBUOBiis t Ore P A Weerpn 4 d 7 H Bouthaorn 79 j tl A Schmrti 9 j S n 8 A E Wildschut 1 i m W J KrUMvild 4 n 9 O Wagenaar wed A Mal 74 j ADVERTEl IËN Voorspoedig bevallen van een dochterA M F VA EDE TAN DU PALS 3Wfa 7 Dec 1872 ïeamee Voor de vele bewyzen van belangstelling yö liet overlgdsn van aiyn dierbaren Echtgenoot den Heer JACOP DUXHOORN zoo vanhier i s elders ondervonden betnig ik ook namens m ne Kinderen mgnen welmeenendendank Wed J DUXHOOKN Oduda VAN Bektvu December 1872 De ondergetee ende bericht dat tegen het atinstaande NLËUWJAAR bg hem te bekomen tya EXTRA NETTE GESTEENDRUKTE Ordm Kordat ten t ioedigtte imfnuelU WSk A BRINKMAN Lange Tiendeweg op een der beste standen der Mwkt een wel ingerigt en goed onderhouden WINKELHUIS met TUIN en PAKHUIS Adres franco brieven letter A bij den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier Gebr GIESSEi Kleiweg berichten dat hnn winkel van heden tot woensdag avond a s gesloten is Gmda 10 December 1872 Sociëteit OnsGenoegfen Zaal KtrasTMiN JEUDI 12 DECEMBRE 1872 Première Repr ntation de la TKOÜPE FRAN AISE sous Ia Direction de Mr E MAÜGÉ SPECTACLE EXTRA ORDINAqq Ira Representation ds i LES CONTES SS LA WE DE Lim Comédie en 5 Actes dn Théatie Franjais de MM Sc iBE et Lsooüvi PBIX DES PLACES Heeren LEDEf DAMES en KINDEREN van LEDEN Eerste Rang 1 50 Tweede Bang 0 75 NIET LEDEN Eerste Bang 1 99 Tweede Rang 1 Plaatsen igii te bespreken van s morgens 10 tot des namiddags 3 Ure a 10 Cts extra voor elke plaats Bg den Heer GRENDEL Houtman racht wordt met Febmarg aanstaande een DIEIMSTBODK gevraagd en om dadel lc ïn dienst te treden een NOOlDHXJLP Gouda 10 December 1872 Openbare Vrijwillige Verkooplog van eene in volle werking zgnde OLIE SLAGERIJ gediev tB door stoomkracht met het daarbg behoorend hecht iiterk en zeer onlaf nieuw gebouwd HEEÉENHUIS met TUIN ERVE en GROND alles bfl uitnemendheid gunsbg en voor het bedrgf allerdoelmatigst staand en gelegen aan den Bgn in het begin van het dorp en binnen Bodegraven De veiling op DING8DA6 17 DECEMBER def a ltg op DINGSDAO 24 DECEMBER 1872 beiden des middags ten 12 we in het Stations Kofiijhuis Tivou te Gouda Te aanvaarden De Fabriek 1 Jannarg het Heerenhuia 5 Febmarg 1873 Dagelgks te bezigtigen mits belet vragende hg den Heer eigenaar eu bewoner Alle inlichUogen zgn te bekomen bg dien eigenaar bg den Heer J MULDER mr timmerman op de Kamemelksloot te Gouda en bg of ten kantore van den Notaris A N MOLENAAR te Waddiiuieeen die eiken Donderdag van tien tot twee luir is te spreken in het ScHAAKBoan op den Kleiweg te Gouda Tand Ongesteldheden alsmede dekten vKn het Tandvl esch worden steeds verzacht door het gebruik van het ANATHERP MONDWATER van Dr J G POPP Keizer Köningl Hof Tandarts te WeeneA en in de meeste gevallen volkomen genezen FiliB pef flaoon f 1 75 Te verkrijgen te Gouda b j L Schenk wibkelier op de Hoogstraat wjjk A 123 te Rotterdam bf E van Santen Kolff apoth en A Schippereijn r blaaowe porceleinwinkel te s Hnge bij J L Snabilië apoth te Leyden bij E Noordijk ie Utrecht bg F Alteua apoth te Amsterdam bg F van Windbeim Ie C verkoophuis te Oudewnter bg T 1 van V amuifeD t Sebqonhovell bjj A VVolff SOUOOIiTEr Onder de Fransche zoowel als on 5 der de Engelsche Pabriekaten vindt 3 2 n en raoegelgk eene TOILBTZBBP 9 S COC degelgk zoo aangenaam ver 5B sterkend en verf risschend S fc en daarbg in verhouding zoo so e d g2 koop als de alom bekende JOHANN O HOPF scHE p5 IMalz Kruidenzeep Van aangenamen hoogst aromatijchm7geur vtg van minerale bestanddeelen verfijnt en verfraait de MALZ ZEEP de Hnid verwgdert alle onreinheden als daanwwormen q R eteii enz maakt de huid zacht en elastisch hergeeft en onderhoudt eenen witten en jeugdigen tint en werkt door hare rgke moaigehalte 1 zonder gunstig op het door zenawxwidrtB ttstane beven der handen Prgzen 17 et 6 stuks 95 et 36 et 50c 70 ct te Gouda bg C v VBBÜMIN6EN en de Wed A C SCHOUTEN t Wouden bg HBNRI J van den BBBG NIEUWSTE ROMAIVS Toor LeesgeaelBohappen uitgegeven door A TBR GDNNE te Deventer E MARLITT het Heideprinsesje 2 10 L MUHLBACH Keizer Jozef en znn Lansknecht 4 dln 12 70 3 K GÜTZKOW de Zonen vaaPes talozzi door G P KitsvanHbtningen 2 dln 716 4 A MEISSNER de Kinderen na Rome 2 dln 7 50 5 W VOl HILLERN eene Ziel g red 2dhi 6 90 Le Beventer Ct N 21 zegt er o a van Moegelgk kon een uitgever gelukkiger gnep doen uit den stroom van romans die ons mildelgk uit het buitenland toevloeit dsu de heer TEE Gchne gedaan heeft toen hg ditwerithet Nederlandsche pnblifek aanbood Vroeger verschenen de volgeada not tqpnoder saccès ontvangen romans I a M SAUEB Kind Nn dea iflda 2 dln 4 00 Dit is zeker een der belangrgkste verschgn selen op romantisch gebied Even als in Dnitsch land en Amerika waar het reeds herhaalde v talingen heeft gevonden is het ook 1 ons nwt de hoogste goedkeuring en toq niohing ontvangen DIN6EL8TEDT De Amazone ƒ 2 75 ELIOT Silas Mamer de wever van I veloe 2f 60 GERSTbCKEB De Zendelingen 2 dln 6 KINKEL Hans Ibeles in Londen Een famieiiebeeld uit het Vlnchtelingsleven 2 dln 5 MABfiLEMON Gouden Kluisters 2 dl 6 OLIPHANT Mrs MadonnaMary 2dL 6 SPIELHAGEN Raadselachtige Ka rakters 2 dln 6 85 9 SPIELHAGEN Door Nacht tot Licht 2 dln 6 35 19 SPIELHAGEN Hamer en aanbeeld 3 dhi 8 30 II TAYLOR Hannah Thurston of de Emancipatie der Vrouw 2 dln 5 50 12 TROLLOPE Bet kleine Huis te Al lington 3 dln 8 40 13 WINTRHOP Een Idefflejacht in de Prairiën 60 14 YATE8 Madeleine 2 dln 5 34 Leesgezelschappen Welke nog niet in t bezit dezer werken zgn durven wg ze in gemoede fls aanbevelen Isnda Drnjc v a A Brinkaian l U De uitgave dezer Courant geschiedt KONtOiG WOENSDAG en VBUDAG In de Sted geschiedt de uitgave in den avond vai k DmSDAÖ DONDERDAG en ZATSK j DAG De prgs pél drie maanden ia 1 7ftf franco per pc De Certlflcatbi vaa Oorsprong BÜRGEMEESTKE en WETHOUDERS van pouds gelet ep art 3 v n het Koninkigk besluit vtn deu laten December ISfiS SlaMhlad tfi 181 Ivideode Jaarlijks in JanBkrg ofdt door bet Gemeente e lan eene Igrt opgemaakt van hen die in de gemeeate een tak Van nijverheid oitadlBaeD aarvaa de voortbren selen nut certiflesten van Nederlandaehsn oorsprong M beirerking legen een lager icgt in Kederlnidseh Indie kmaeg worden ingeeoerdj TOor 00 ver lif op ie jze in da volgende tinSnede bepaald be vooraesKn hebben te ki nuen gefieven om goederen ter verzending naar Nederlandseb ln4i te vervaardigen of te bewertfn Om op die IQst f eplaatat te worden aieiden t iangbebbenden daartoe bg openbare kenuiagevinf opgeroepen lich san ter Secretarie der geaieente M oVerleÉting mn eeo afiehrift van hun fa néMad Hoepen by deze op alle belanghebbenden die Op dt bovengemelde Ifst renicben geplaatat tewofden ia ileh tot dat einde met iw er lagi ng nm eea ahetnilt van hnn palentUÉd tlsr Meretarie doet gemeente aan te melden vóór of uiterlnk op Jen SItten dezer maand ooder opnerkini dat ly niet ep ds ISst geplaatst z n en oertiflcatenvka oorsprong tertai tn ter bekoming daarvan hnnne te doeAe verUariBgen vboiaf voor den Heer Kaatontagter moeten 0o ida im lO De eii £ jl LZj Bargemeester n Wetkoadevs veonMemd De Secretaris De Bni gemeester Dboooleevee Fortuun van Beroem IJzendoorn INSCHRUVING VOOR DB Nationale Militie KEHSTE KENNISQEVINa BÜHGEMEBSTEH en WETHOÜDEHS dev ge eenta Qonda gezien de wet van den IDden Aagnstns 1861 StaaUtlad tfi 1 betrekkelyk deAsUnitlê MUUit herinneren b j deie alle belanghebbenden ao hnnne verpligting tot het doen van aangifle ter imdirijviag voor de Nalio aU Militie in de nwand January 1873 en brengen ter hunner keooia de volgende bepaluwen dar genoemde wet Art 15 Jaarlgks wolden voor de Uijitis inge obreven alle aiannelyke ingezetenen dieopden Isten Jaoaari vaa het jaar hnn 19de jaar waren ingetraden Voor ingeaeten wordt gebonden 1 H j wiens vader oi ii dete overleden wiens Eioeder of z n beiden overleden wiens voogd ingC eten is volgens de wet van den 28 ten Jalij 1850 StaattMad n 44 i Hy die geen onders of voogd hebbende gednreode de laats aan het in de eerste zinsnede van dit artikel vermelde tijdstip voorafgaande achttien maanden in Nederland verblijf hield S Hy van wiens ouders de langstlevende ingezeten wis al is zijn voogd geen ingezeten mits hij kinnen het ryk verblgf houdt Voor ingezeten wordt niet gehouden de vreemdeling behooreiide tot eenen staat waar de Nederlander niet aan de verpligte kr gsJienst il onderworpen f waar tea aanzien der dienat j l p t igtui d het beginsel vso wedeikaengkeid Art 16 Ds insoliryviof gescliledt 1 Vso ten ongebawde m dt gemeentti waarde vader ot i desa overleden d oeder o t jn beiden oveileden de voogd woaafci 1 Vaa aai gehawde en vaa eo wednwenaar in de gemeente waar hg woont 3 Van hem die geen v det moeder of voogd heeft of door dóe ia aokteigslatm of wieae voogd bui a a lands gevestigd is ia oe geaieeote aar hg woont i Van dea huitao a lands tioaeuden taoa van eaa Nederlander dte ter ta ke na s lauds dunst ia c n vreemd land woont in de gemeeute waar zgn vader of voogd het laatst ui iVnfarJf if gewoond h elt Art 17 Voor de MU1 I wordt niet Ugesobrevesi I Pè tn een ntimé A tAtérgOierm soea vso een ingezeten die geen Nederlsnder is S üe in een vrtand Bjjk verbtyf houdende oaderloaze zoon van eta vreemiieling id ia zijn voogd ingezeten S De zoon van den Nederlander die Ier xake van s lands dienst in s Sjjks aver eesdie bezittingen of koloniën woont Art 18 Sik die volgens art 15 behoort te worden ingesebre cn is ver i t zich daartoe bij Burgemeester eo Wethondt s aan te geven tusschen den Istea en 3 laten Jauuarg B ongesteldheid afffetigheid of ontstentenis ia n vader of ia deze overleden zgne moeder of n beiden overleden zgn voogd tot het dOen van die aangifle verpligt De wgze waarop van hel doen van de aangifte blijken moet wordt door Ons bepaald Art SO Hg die eerst na het intreden van zgn I9de jaar doeh vóór het volbrengen van zgn 20sie ingezeten wordt is verpligt zich z9odra dit plaala hfirfi ter inschrijving aan te geven bg Burgemeester en Wethouders der Gemeente waar de insehryving volgen art 18 moet geschieden Daarby gelden de bepalingen der f ea 8 ziiy snede van art 18 Zgne inaehrgving geaehledt in het register van het jaar waartoe hg volgen ljnen leeftgd behoort SurfemeeiHr WetMaïtrt momoemd roepen dien tengcvolge de ingezetenen die in het jaar 1854 zgn geboren en overeenkomstig het vorenstaande in deze Gemeente tot aangifte verpligt zgn op om zich op de volgende dagen n iu de daarbg vermelde orde te doen inscbrgveii te Weten die woonachtig zgn in de wgken A B C D B F 6 H en I op Maandag den IS Jamnrg 1878 en die woneode in de wgken K L M N O F Q B S en T op Dingsdag den 14 Januarg 1873 Voorts strekt tot informatie ran de Belan bbenden dut het register van Inschrijving op den Sisten Jannarij des namiddags t n i ure voorloopig wordt gesloten en zij die alsdan verzuimd hebben de vodrsobreven aangifte te doen ingevolge art 188 der wet vervollen in eene boete van 26 tot 100 dat ieder d e voor de Militie Uoet worden ingeschreven zich behoort te voorzien van een extract uit het geboorte register hetwelk bij de aangifte muet worden medegebragt A0VBBT2NTIËN worden geplaatst van 1 5 regels ii 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte i Cl Sijth ffi i Afrottderlgke Nommers VUF CENTEN dat dit extract aan hen die binnen deze gemeente zgu geboren op hunne aanvrage op bet Bnrean van den burgerlgken stand frali zal worden uitgereikt terwgl zg die elders geboren rgn zich ter GemeenteSecretarie kunnen aanmelden ten einde genoemd extra ct van het Gemeentebestuat banner gebcArteplaats te doen aanvragen en dat een ieder gehouden is te zorgen dat hü bg de inschrijving Wijk en Nuaaer zgaer woonpkuts juist kau opgeven Gouda den 10 December 1872 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester Dbooolebver Foitdi vak Beroek IJzendoobk SC 3 QT7 W t nMWMjKS9TBK ea WKTHOUDEBS van Gonda Griet qi art 1 der Verordening op bet zuiver bondes van Watemgea Sloten en andere Wateren die aan bgiuiadeR persoSea toebehooren brengen ter keanis van de eigenaren der Slooten langs de bede z len der Boelekade en daaraangreozende zgslooten dat op Woensdag deu 18 December IS72 over die wateren zal worden gedreven eene SCHOUW ten eind te onderzoeken f ze behoorlgk gezuiverd zgn vaa drijreod vuil eu andere stoSen die de doorstroomiag van het water kunnen belemmeren of stank of schadclgke uitdampisgeo veroorzaken en welke zuivering door en ten kpste van gezegde eigenaren behoort te geschieden Gouda den 10 December 1872 v Bui meester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DROOOLEEVEB FoETDWN van BbRGEK IJzEHOOOKk Kennisgeving De BURGEMEESTER van Gouda brengt by dele ter kennis van de belanghebbenden dat door den I eer Provincialen Inspecteur der Directe belastingen enz te Sotterdaa op den 7n December 1872 is executoir verklaard bet kohier van bet patentrecht 8 kwartaal dienst 1872 73 Dat voormeld ïohier ter invordering is gesteld ip handen van den Heer Ontvanger dat ieder daarop voorkomende verpligt is zynen aanslag op den bgde Wet bepaalden voet te voldoen en dal heden ingaat de termijn van DBIB MAANDEN binnen welke de reclames behooren te worden ingediend Gouda den 11 December 1872 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN UZENDOORN BUITENLANP Bullenlandscli Overzicht De kabinetswijziging te Versailles heeft de verschillende partijen sieciits einig bevredigd eu over het algemeëu is men van gevoelen dat moge ook al voor bet oogenblik eene soort van wspefistilataud gs