Goudsche Courant, vrijdag 13 december 1872

kerken die verbonden zijn aan de mr ichling9n van en honden zgn Tergiftigd Ook de hazen hebben niet onderwdl il ft oor l bp bkj M q dagen weinig door het genot van het voor drMtMTii ook wel bezooTit worden do of flie t lterlingga de stemde gift geleden Op een enkel jtafitre lM schoheieu krqjeu vrgheiii onr eldeis aair boir kerkede braitter niet minder dan 30 doode hazen Vossen jjlmitoiéir ou jöi f a J ff jfrw i W ÉmJm x k De httti YktM teaT0 kiaki dmtMm êtm0 mÊÊ emArrom in k JSlmehnom leden ui t hrerenhuis benoemd Daaronder zgu ongedierte in massa te verdelgen geringe waarde profeseor Hoefler en baron Lonia lUber hebban dat alleen de natBur iooala zjü de overmatige Ijl dé Selgiwhe kamrr ♦ aa llr ii Aij i i i r hüoè kèliinklülii belliètenji men de aanvrage om ontslag ingediend door den minister van oorlog en de portefeuille ren oorlog ad inttrim wordt iipgedfiJpBl aan den minister van buitenlandsch zaken Nu de minister van ooriog afgetMêi is handhaaft het kibiiiei éta ttatut fte iu de muittire aangelegenhedeo nrzakende dé beloften aan dé kiezers gedaan dat dit jttdget zdtl worden Tetmladerd en de verbiütèïtiaÉa I Miorer kft 1 V pgei an Tot désidènt va$ è9B 2 l ersohen wwdiaad isgekozen de beérVmialt jjlTaèdland eii kit vicepresident V dé fiéer Seheitk Bsrti tej ratanjlers dor grondwetsEerzieninj y beguati iu t C é erenirioht abteu lijn de loestiind irerkelqk weinig reranderiug httft oiiderglliiii E tïUls de RépuUique Frain aite ia dé rrpublikeii 8clie tenir National aii meeniDg dat Thiers alcclitü de crisis voor het oogeublik heeft bezworen ten einde den gang der handelszakeUi vooral tegen b NiM jtlu AttiTte zeM te behriHMM M aan d bawei jt welte tut jUI defl4 er £ oplaÜ sing moét Toereii d Q oüdigM njd te PMi De orgnB u vau ttt finkcrjHNÏin t wu JKh w Big b rrc ii r Eeif Mrtwr I M W mi w ft É l zij ontevredenheid onrerholem lucht en meent dat indien Thiers alle andere vraagpunten ter z de bad worden Het Orieanistische Journal de Pari alaat een vrij vricndschappelijkeu toon tegen de nienwe ministers aan het voegt er echte bg daj de Pt d Tliiere aftn liiei roKloeiiue is oB K iiok dlleel bjj at rechter ü te moet aansluiten T è fiisIdiilstrsilM fr cdit Vettl aH Zich mét de miniatejieele beuoemingei niet tevreden het blad TeHan jl dat d reehiertijfie Uutdvilstlg UI Tei om l hiera tjl volkomen ouden erpiog e dwingen enscherp töè te ièh ÜpAiX hQ de rtclittrtfiiè nietversqlialke O e legitïoliaCscl Oaittfélle Aa kM MUtVhtt niet bevredigd het blad tiet geene wgziging hoegenaamd iu ile politiek vau Thiers Nog suherg lateu ais da BltM 4 tli ini3tis9hE t Uniim en de clerii i e iiireri hit ifét eerstgenoemde b ad mèént dat Thiers een nieuw musker heeft voor aA en het laUtktgenoeüide Wil iélTs niet géTooTe itat de rböhUrïljde dei sifinA d è4het véragéutt 6 rléh idl deft b toestand is dui ii de werkelijkheid sleeiits tónig yeranieifd üe re clUeriïJJè Sïnat lióg altijtf ïfiudig tej éuóver tlllei è tèTWijl ie li nkei ile ilet uug steeds voor hen opneemt Dte olftóieife Buik Plüiii iéA óVèrigen te reré ti a l hiit vWrM éb d r ft èeriir slechti wi é urn aan de tegenwoordige crisis Wëtke elk oogéablik tot eene d stïstrop ks kon véèl en eeu imle te Dnk en door t de discuaaie ov te gaaa Hrt land zegt bet blikl kan dan tut zgné zaken tërugkeeren en bijna onitmjijil k Je groote8tem èV frgef ta irwe tieh door de per iA idresaen o petttië heeft geuit De republikeiiiaob ai bacft oen tekat aageoomen rai een msnifest mp e kieiers Mmin zy dezen aiiaporen wnkzaa M M 4 cfrde4rft£ulding der nationale vergadering ï e eommiasie iutiiitiri büeft atèa iMtdntMll den beer d UauAohvillV a ige riigSB éeo iM ilf ata den keer Thiers ter band te télkll nwriu kem berisfat irardt dut de ebmutsaie baitf4 W ktn telioanm ih b $ dit raadzaihi acht In Pruiaen i de kreieordüBng BBMtiemflnidigdj bel wetaohtwerp ia Maandag in b t beeftubllis ia iiiit lezlifg net 116 tegen 1 stemnenilnn ent i men de fekdden njn ei Mi derhahre igetrauir gebleT n wnrdoor ij weinig aadei hebbeu gcdafli dan de bervoniiia r tan het lieeMHthaia verhaasteR ide minister van binnenlandsohe t kdn iroerde dp uieu bet woord oiu te bcteogeu dat een énkel oonserTatief beginsel was aangetast W t op de liberale parlij die zidi bdt e t tr ir di hoeft geïuteresseicifl a ztyidcrliugeu indrujc Biuat makeo Üit eene goude bron verneemt ds AVfiij iftw datde mihiiteTTiiB oirroit bij den kernér lijn Oiltslagheeft eangevraagil Udtnlfde vri moedt t blad vandaa DitaHter vau ap ahare werkrn daar deie aanden jong5kn mui tel rnad geen deel nam VuOrts verklaart AliféutteWw lUt da laar uiStre bladen medr deelde grrucuten als zouilen er met t oog op d B gestand iii j nipkrijk van l i tfChe zijile militaire a trcjjelen lyn engtneo geheel nit da luóht gegrepen zga ir üe Duitsoh b aden deelen het elcgrafiaah bericht ait Vuseu madif wriu wjrclt geweld datdePruieisclie xé eeAnf all nnn den slaat tutbvliiiuceude S thl liek kprkjielioiiwfii i i die irovincie heeft doen Hiteii omdat ér ec c gyd B lieustoefeniiig waa oaugïkouuigd die jeu 4pè h J fl S Bféngen ypijjens isiNalu teilUng was he een rtioulier telegram Wj kwaiu daarin nog hjt vol génde yóor l katUofié ft gqdsdienstleeraaff en di reoteuren V an katholieke instell g Taii pjldjrwys fijn door iTe provinciale schoolcommissie er terautwoórdlnff geroepen wegens voorlezing van den her dierlijken brief viin den hilrtebissoliip Ledochowski Tegen den kjitholieken godedienstleeraar Sehörer het Poienet gj mnaaiuu is een dieaipliaair aderilbek inges eid wegens eigcnm4 Mi ie opeitbuar lndiing fan dal stuk De maalreKel dcf regcer iug heeft overal Veel srnsnve te weeg gibracht j Ixior hf ielt zi t éat de sluiting van de Pr vlu kii4eii iu l usen alleen gelast is voor oiiM tg loen e wij ling der kerk aan ht t Aller lopuite haft van JcïUi moest norden gevierd de stuIiiHg heeft tich ttwit dièn aUean bej d tot di Gelgk sedert Jaren de toestand der fabriekarbeiderj een rraiig itu vrf dat 4f g wer ld baeiK hield zoo is thaiu in Êugeiand e macatie der laqdbuuwende berpiking aan de orde van den dag Met welic igéVirfg dèife Séwegk b l xiè l étonw s geiet bew iteu dli gebeurtsftisaen in den afgeloo n timer de vorAilug ainer TeNMiigt ic AidagloOBïrsttij httlhiidbouwbedrij eene rmeiiigièg ifelké hal Itedën Veedt bi tföndenwIuiztMtten relt en de tt richting ran p chterivereeuiiigeD ten dotfl ebbenrle debehaHigin WtB tfe beMgeB drï Werkgevers Het Ye dtft mannen i le do lötvis Derby SolisbuiV Wéstfirin ster eA v scVciimt btseeinftpeu oVer 4en tiMftU teier klassè deir maatschappij redevoeringen hebbeu gehoaden dut VoMr imk Week tédef bdriüHèftiellijji Mn üta MMm f r eene gHiete ergadëring t Vlèa isr A kxtrfdi wMrik over hetnMe SutfentW Hial Wardeli VéaM sttogt ta wetkb rf or deo skiMbiaMliol Münhinl di audn t i d i bi oe 4 j taiK te be 4ze van de uitbreidiitg juMkt dQV bpireging genomen hfeft W £ O S r gm dt joortje zet Lord m wm t JWjIu ziljh iteeda d Kh riekarlMtd féfi ui g tf ilckÜ n hen qi et XÜH Cf f l IPf p i V U W mttl élen lieeft ISg taan lieeft aezisr dogen i Md brief a o de Tim Z jne deukbe eu o 4en ti Btaöu der Jaudboiiwdnde béjii kii ouU il Kla Het i öhiiiógelyk zegt h j om voor de airl id 8 op fcet platteland die te Teg afban e Vau jaa gétywa klimaat enz eene Be fisdip Ujke V t jtej oq zooB s de r eeriui dit ip Vet beuuig i er fitbriekvbeiders héelt kunniu doch Wat échter uoo4ig vyel pp het platt hmd als in iie steden bcreiktaar I ivordFep geacht ta éep goétie doeimaiige gbed koope wf iiing èii de pi chters zyn daurtoe vei plic t j zu owél lil hun eigen belang als in dat der rbciderA Liiird Sj aj sbugr vetlau i verder de tóéwy i i g vun slukk é n land aan de arQé idérs de bétaIiiig van deloo j neu in geld hét sluiten van kleine TeMiiiiglén mét goid geregeUe én stipte ajlpssingeu penstellen taO geè hikte gelégeuhedëa óm ffs ae kleinste s puiirpénningeb té kunnen beitsen tij hétoógt het npt Viani een én ander en dringt vooral aan op hét betrad len van Bpnarzaam heid éeue deugd welke bij lën Bngf 1 Eciien landb uner zoo wéinig liekjénd Is Véril riC lj van méeniiig nat nl ét liitzohileriug van len herfst voortaan geeqe vrouwen roor j n veld rljeid moeten gebezigd w6 3en Üok moet let den artiüiders in S et algemeen tieigrijpelnk worden gemaakt dut niemktid in staat is hen zoo goed te helpen als Z lvén Wttte n iiuun misbruiken uit léh weg ruimen j de weldadigheid kan oudersteiininj verléennn mnir sl clils dó or zijn eigpn giifir ddór iati héid orde eerlijkheid en Vigt kan één inan ïy waar galnk vtetij n In it frerineie lUiino ar hdofdiric k jo £ et Hildesheimsche en Lun bargeohe iebllen de muizen groote schade aan het Bintergraan tpegebr isbt Buizeaden morgen rqgge zgn door dit ongedierte vernield Maar alsof dit jiog niet genoeg ware hebben ook de pogingen oin 4e niuizén te vecdclgen niet geringe oadeelen veroorzaakt Men ginf met het veigift dat men daartoe gebruikte zoo onroorziebtig om dat niet alleen een menschenleren door deze lichtzinnigheid te betreuren is miiar ook eepige patirden n ruüdereD e hé ihenigte schapen Torlcens BINNENLA ND edtJDi li CteÜMBM Wi vbriwfien tM dedèfband dat dMt M tnbcomité alhier voor bet huldeblgk aan de gedachtenis Ttiei m i B l horiiéok een som van 82i SOV Mt d n BenflingB etster vau I ot hoofil jopiaiti isgezöhdeij m h ëtto bedrag vin de bif het sub cimité oirtfapg n gsJilen wm ahderVl r 1tit Beèa gk en 10 uit Haastrecht De luitenant van der Voort alhier in gamitoeo ia orergeplaatet by bet regiment te Breda t r tflol i3 h nfi v imi fV r De becren die zicb de moeite hebben getroost om alhier gelden vooi den onderwgzer Caaiatra in ie zam tfi Nl iHM oiH t gêM Itéjiiji èan den ieer Be au orer te maken VÈtóADEttlNQ VAK Dl OF MÉENTEBAAD YfiiAag d n 130 iitff 1872 des namiddags t 1 ure waaci zal worde behandeld i Het verzpi k van den hulponderwgacr ran Oendt cm rerleuging raa verlof eu rer gjng van wa t Iji £ en ooratel r n Buigeqteaster en Wetttouden taiwjiiwiag 4ex Wigrpotiac raa aitgaven dienet 187 i ie ifffomeir Jjil ea in r rsclfiJI Hda omoisiieB ter r r iip n i i Wn cIm pet J iaauojiji 1873aaar den i q i lAr fjlf c B KenMu te tefÊ tê f den nitalag faa iet azaawfl X tad wiziekia eat r eu reirder rowkooiende Q a ri hf er i Jpa 4jr 6rw9 J m C 1 x Miagerijaat Foar am stpfMiilK ot4i s totM r rdtyiep Jl f fcrMU tmm m re ii ehan l a t 4 js M m jamM Si i jetot 9t 4 i V pMl t 4p f n dea oor de ractniM heti kking ran hoofaon enrjjzer de apenban MiaM M l 4wéöhHtt r iAA a Voor aan te Ztim lmm hebbiw li Aïili ttau a ipb atfeemeld Het vergelgkrad examen pfd gjf Wo fudag den d éftr Jiftuts hebben 1 II II l l l ll t ié l i St ton 09Xl C Mhl I w a mi IU mw 7 it t i gen ran 10 eu 1 1 PBO qi r Ingekomen tgn iiaantal stukken noDene de oensusre ilig taaïali s ABiiité n it n fl de leden en onder geiieimhoudiug Daarna is oe discussie aaugeviiii en bfiir bet biidgit fan Oorlog De heer Bieberstein verklaarde zich tegen het hooge eilidcijfer en Se nltkreiJfdg der enie rerten Dé éer Hè dftirljok is Voor déïe begröoting Titiiar wrtMht dat de minister üiéh duideigk rerMwe rtatrent 1le volgorde tutter hi te dieiieh planöen De heeren Brèdids n ritri AkeHnken ïgn niet geneigd dit hoog bodget nn e tteniéii t f ij de 8 miltioen buitengewede i it én i iHdebdekeat M liit gelicht WörUèn en de Kamer roet de irtj firtg een dèSnitifcf delfehsleatelsél 4i rièine De heer Sifpeetein vindt de 4 egtdoli g ask zeer Ho ieHs in vetgél tiiig ét Btlgie lfttoif aim 6k Wil j waa bbi ge r vooi ene koeie lB ilfe Qa b rl mbar MwpieHctü er edi t de hegi g der vesting Peveflter Bn zal4en rérdériln l op cr dispiissie a jfa ht n pe Jheer Jfiërstriite wil iederén minister v h opW steunep van welke rióhiing ook die éen beppird pip bloo legt om het land iu leljporlgken staat van verdelging te brengep en vefkljoart ten jlotte fle l ij J toestemiping der begfoptiiig af hankeHjli ftW ü de voördfacht van een vast defensieplan hftisg bg de wet of bg uit en overeenkojnsti de kraefcten van het land I e heer Bergsma sonjt uithetinonilisatiérapport alle gebreken onzer defensie op en vindt zich bezwnjird 17 millioen toe te elemuitn zonder d t de minjstef n v sj pip blootlegt In de ijijüng rw gUMWi W eme M M raadsU iagen over de bc optiiu rw Vt OKntiüli oorlog jèèiffmtH t et eirai geanimeerd Nadat de he c Lenling op de bejiarliging ra dé rérdé Gaarbéid dés thtiii had aangedrou n laaft M heei dé o AUsr téM ia hel braad M K ctitiek grievard Ta S mif pl Miw w den mmiiter en roofal et vopruitlaopeii 9p4e rea tN el mti tt kéa JU lieer Storm réil drataatn ah tft d Dpnlf9rs va den wmtf $ f Vedfrlegd en den minisifer rerdedigd nopens het niet üiÖienén dér reslSfigwét en de dóOr Tiem voorgeAulde eudietni dis in ieder ittiié pasaeit De hb het streven y a de liber party gp militair gebied ékèM eii een üWiitdetn 1 gekblidi V ovde ifitgaTét T it iTi Ufltlen üaa k b K fdtra a M TMrMi IJ jie Wiiitged iepf bek belang XV imt rèroèdig bjarïeia betoogd Door den hèér vaii Naadiisn wVd Kle organiaaué der persoónlifkeslrijdkraolï tjpj pp d TQpjtpon gestisld l f er Bli e8a betoogde dat de oegrpoiiii vooruitloopt opde fioan$iëele ijSifeiSte Dê minister ran o orldg voert HèiJefi let wboM De bh de Lauga en rJan Loon hebiqi ij ik TO f f l l Voorts is nog lan en warm gediscussieerd over n vbérstél aii derf Këev HeeSük k om inkrijJ K l iKIt i f tel flfr cfutjrale awtle de kivMet wot bet ifinteryreces w in de afdeelingen te brjia idé 7èn Nadat lïe regécririg Vemani d Biil ibo mogelijk bpl a lec Mk nn bti weta oiitwerp betreffende den Cjjnsiif vq bet r fi te rc tcjifp ket Mf tftl Tan den iiéer Heemskerk daartoe strekkende nnge dMben mét W tegen H stemmen De Miqi t r van BiBnenlaiidr l Zakep h eu iSsten I ovembér jl de volgende circutóire gericlit ÉM A roi aaiale beaianen i Bij het naderen vfo Jiet tü f ip waarop KJWr lükscl e loo der bevolking ver het loopende jpr toet worden opgemaakt aiSit ik liet raadzaam dat 4e gaateentfibeaturen awcr nrartacie op eene nauwkeurige bijwerking der beyolkiflBagialef i q d i opmerkzaam gemaakt welke vboriu door Wei rondgaan i4li i ii n m ecetM n Ba 4e eftittUütg in NorenAer an worden bevorderd Steeds wensch ik uwe fil klf A lfgen f9 de tii aliiig ran art li a ran Zr Sis besluit van den d n mei 1870 duatKadlfi 7 kra MéljIs tke wii IminHèns a 4 r iiar nitdegnt MemrtrekkeqiaiBMehalaa tó d e beralkingreBistera Vm m geschrapt r rde riet gevolg vaü die begaliiig Is dat voortaian aan Ua tnèl rta èa UUt 9 f a 8 to ooji der be Mmf iafal l M ir petaofan b geaehnwen in 4 H W f vilf i e igBWïlirapte mét onderaeheiaiiur van gethcht lal jaoétea trprden ëSÊÜig De oor deu mjnisler ran binuenlandachê taken aiin de iweede kémi èrergélef e bésdireiH en betreftcnde den cenaus bestaan iii i 0 advieaen der gedii tfterde jltaten T er okillende pmvinciën in hiit jakf VifiV OTer lherzlening van den eonsns uitgebragt welke reed rroegef aan de kamer werden roedejredébRl b rapporten van de burgëBiiiérter van eenige groote gemeenten omtrent den paataiihoppelgkep en huishóndelgken toeitand van de uigezetèheq buniier gemecrttèn die tot zeker e fér in de rgks directe bolastilti gen 7 gn aangeslagen alsmede Je door bet dep irti BnanciCn ontvangen rapporten der amfeenaren rah srgks belMtingen over dètetlUe aaogefcgeiliieTd De kaafef Wèrtt béiloten ifrte bescheiden ter inzage van de leden ter griffie neder te leggen tUe ouder lit h onder geheimhouding in ovéréenstpmming met het pivoelen vni den ininister van binnenlandséb e lakeb Wffl lênnen fcod gegeveft dat deze niet roor opekbaaft iu bestemd wiiren Volgens een bericht in OuMSMgsjr roorkomende is het bestuur der afdeeliug Delft van de réreeeigiajT fArbéM WSKT iroorneinens aan vrouwen en meisjes die dit verlangen onderricht te doen eveuin bet gebruik der nMlniiebiné 6m later aan haar wier vlyt en vorderingen reden tot tOTredenheid geW9 de iMobine t tsialbeid in eig il4oPi af te StOfB j i De iled Ji tnttl w at r p h e ui weinigi jaren Amerika de palm h eft etlfingd in het tikel boter en kaas en weldra de markt naftr Engetancl b eerschte door z jiA enOrnJe atassa s pverhcerlyke tams die hét daar afscheept Roor zijite töl 8S ilB fabfiekmatigt amwhtiftgen Toqr jW jUiinule kiMihani ding heeft Amerika et Top tjne aUerhieJaugrgkBte Bopgle gebracht Volgens stniiifieke opKi VfB w órijen üit de télrgke fabrieken dfcr Veréèhigde lateii gé uakt Ml millioen £ng ponden uidaas hMivelk aïu kapitaal yaii l07 5Op 000 ï erfegwwoordigt In navolging van Amerika heeft Engeland nu ook kaas üibHekeii opgeri 9 t b a te Bévby en te KnffTord In lüweden zjjtf twee séholen opgericht waaritt het hbriekmatigc kaosmal eii wpr t üiij w zen Met deze feit 0 vo or jogen niM vraszen ze het blai d t vbor Nédertinddê tHa n r i j n tullen BMeer BH de bakena BlA Verzat én ja ntrti n ran A i ri 9V ïlpgolaijd ff Zweden niet de handa legt aan eene oprichting en inrichting van kaasfabrieken die zich de géldaakteexperimenten ddorhet W W l f tflteedsflh ppen die de proef hebtien dodrtfiili ten aitte mak n Daarbij Is vooral niet Ie rargaleo dat wetnaschap n piaktijk eckennen i Holl a tie Ksem llf tjlj uiti end ieid eschikt is tot het vervj nrdigen van kaas Wel zgii hier op kleine schaal JSmereé geaoftim o ütoéik Amerik mMkie vyia eiiinu eindelijk volgens de verbetafd £ M of fabriek van den heer Werninkjé IVaddlngsVeen maar die kleine iuriehtingen sleepen a e jl kosten na vjn onbwjardendé productié i eo zouden bij v a r ei li g nldigiBg van om i n é nMe MatPet schoeid pm genpi za B te Ifnqnen veryaarfligei ten éla ile èlgeWeeirè bedrijH en tóindelskosten tektan Te Brlelle zal in deze eek aillbSléM WoVïen Séioaidildl rbuB ing raa Het bnis id het voogaar a iiigekocht om daarin ter herii nklna yjin ljet 30Qjarig Jecst van April 11 eén veeSuia te stichtenrMf kiHderéö vSb ieel4e8éi Hél e Stiiis zal dénnai dcagffi m gei iM tyti S Witkelmug van Noasouien I i r t flet geqeen N iderlaijdsch JVerklie ie verbond 1 den 26sten en 26sten December te A sterdaip epne eerste a eB fcene jfarlgkdfehe vetgaderi ng houden Be punten van behandeling zijn ile rojlf ide HP AI c iaf ng i d r bel Ming op de flBiafe VensbehoefhM iri té leiderf dbor 6 fl Heldt 20 Afd Deveiitér Wa4 = kaii er j Mtkan wonlM tm h veetingtn té ontri a tfrwgl juer ais elders g rrk h ataa aan ai b erswpningen in te leiden door cm nfmrpttdigde dier alfleeiing 8 Afd Rotterdafti ffit ilgemeen stemrecht 4 Gelijkstelling in het faooger ondejwjJBf fM W gejraardigde n dier $ 1déèling 6 Conaumlie of winkelvereenigingen zijn aan te bevelen om den toestand der WCTkliedci te r rb tfiriiiii i te k tdat orV Voa 6 6 Wh ef vereenigin tf f taitaz im Vroti cfie of samenwafidliae i èreenigin eu z n aai té bevelen afs préctisch Middel tfit pWlBiW ran dtn stir tuswhea kapitaal en arbeid in teleideu d r A Poati p Scheepstjmmerliedenyereeniging Amrterdam Invoering yan ld ttseh arfeid per dhfe i te fWden dibor AsSenbroek 8 Metseliiiït ëpé ÏNadlcdenverainigingAoii et rdfip Wette jni tf l kj BPJ f orden aa e nd i J rjiftap M jwzoM woning in ïi en4p beffen Iij Jeidfu cipor G van wiorkuny Door de Maatschappij ran VTeldadigheid de latid boBwkqlonien Fr erikeoo jr Willemsoord en Wil lisi iP Md jju rWBoJiilienite Jré6 v tpén a iiwi verraardiji ingeijigd n op de teutqons lüog exp kHiim tniieftelk JféöhoiHii dómètligiii Üié te Parijs in het ayrerbeidspaleia géhoadan it i W ITO b ioht joo oipwde ja iof in aulfrielle het sprciale orgaan roor le ruote tentötfeélellingen is aan dé intemfing Vah tf7Mairtschappij Ril aWaWadigheidilopr de jpryiet groóle eererdiploma grand diplome d honneur toegekend en wel in de zevende groep Verschillende instellingen t n t belaag au jAeli ai eirtend ii 8t f inzi ding bqatqufl it eff gio kolofij tenwoning plannen en tf keni ngeii voii de bóérjarijen en andere gebouwen rerschiiidride gfranires geiifchten in dé kolonii i roorgtidiendo tatkeoingen co scjlriftcfl n jit ef d r leerlingen i o jifi ta ere cUqol eene rölledige vérziiraeling jaarbpékjjs statutin reglement ran brfiBer rapporten en jaaWersJi en Wat zekeren fiibriekark vj betfpfl w are a 4 Wi 4e Maatschappij van VVeldadigheid ipgezonilpo eene tropee v n toijwiVétk in vbrschillélide dikté eéne collectie ibandenwêik siroohaodou en ittearleohten jiervaardigd op dp syojiyiljfcljtefij i eni u t9B kvlpezakken en kofdetken l i l I I ti De tksrkeraad der Herv gepunte teOronwgen h fi1Je9lóUn ééirhiofdelij1ten oWslag in Ic i öerwlot eo bedraf itH Ca M teii eittda uitde opbfenfnttdaari van a n ie ief jf i 9f ï H 1 iJpF 0 g V VW i tra cfé ment jnet J pöO uit Ie keerpn zgude qe r réilHe ƒ 509 joodig vopr adarinistfaiiéekz Voorde berekening vah dezen omslag zijn de folgende grond slagen aangenomen Het ziejentnlrder herv gemeente bedraagt 2 itê Vi mt i a wittm fVn die minstens een fiilólnêrt K BftNïft TTTjIikrs Hun Wtliir ïw4t csc t qp IIO lf as s u fx fgflm vijf klassen worden omgesjagen te weten l kl 30ü ziélfti bettelt ƒ I sPli SMi ï béi alt a S kf aÓO belahlt 4i é XU 300iZ4 bctaÉll4 il M 1 290 ta j j sn su tf in hMftiaeédsilang opgewi kt dat bet ledtrgo n statten door de ammoniak dampen hard en l rRo wordt H et gebruik ra i ret of andere imeeipiddelen ia aiet voldoeóÜè gi Üéa ttli itmi volkomen het doel dopr onder bet vtt of de plieeene kleine hoeveelheid glycerine te mengen hel lefr ü jft daii gped en buigbaar Dinsdag stond o a roor de A T ond Rechtbank te Rotterdam terecht P H metsalaarskneoht wonende alhier aangeklaagd ran het tweénlaal plegen éèner mishandeling roór dit feit werd gevorderd belaliiig ran twee boeten elk van 8 of een dag ubsidiair voor elk der boeten Óp Dinsdag f k Ja da ultoproak bïpaald T i Hén s hrfift Mn de Leifyche Ct Waar de polders bijna Wi het wa er i érloet waren is per óvW last en waar zij veel bronnen té winnen zijn ty wpder belangrijk betwaard De regen valt dan ook dikwijls de nachts met geweldige stortrlagen neder HOög Is de iteéfls door zooveel water onderhouden boezem wedef geste en njtermate verandertyk is dé wind die schoon meestal uit het zuidwesten waaiende den vochllgen luchtstroom liaar het schijnt l een en weer voert te oiibestSfitlig zelfs doiideracbtig ö dé luehtgisteldlieid oin kilmte Vé taeht de temper8t iur om wihtef bjj voli drbo 5 ler Ie mpfe verwaijhtcn Ats d wind voor een dag nanr het nrfcfrdtBosfen is gekeerd waaruit andere koude wordt tege moet geiieii lonien de regenbuien met verduV belde yaort kén icttch Tot dusver is nog geeli nadttvorét in reni belang ingevallen Zoo heeft déiè geheéle Üérftt éen Jti dlfe iie en langdufiite worSteKrij met het water doen ontstaan die velen zal béngrnl tf 9f e Berichte Parijs 11 Pt Het manifest der republïkeihaóhe unie ten gónste van dé ontbinding der Kimer is geteekend door S6 afgevaardigden Het wysl op de noodzakclgkheid om een einde te maken aan het ónbondbare vairBè n t Mwoordigen toestand di t een uitvloeisel is ran de Heéldheid der partijen en de oqmiicht der Nationale Vergadering Detgdiegekoiricii dat ie nalié op nieuw gebruik moet makeaya hare souver iiuteiilsreftHte i Un e ndedie eschillcniaft den wég te tjiüién ï fiièe ian dit j H f jj niTest doet v er uit êunen dat le kieiéis in taljpiueen en voijMs feu fÖtienïijjkdeelder ï ft pntbio4 ing Mn gp wettigen weg verLiogén daar lij uit af tiet nj ilddel beschouwen om uienwe gevaa te voorkomen Eén onstnimlgen aandraag tot out ifi wUlw de ondertekenaren niet evenmin eei i fcf Zy zgn vijanden van de wanorde M wj z u kunnen dpor in herinnerin é lireiytfi dat zij den heer Thier n reeds rca twee jaBMt 91 4 leW Zg Wsoeken de iialie dhn génd om Ook filtferryd s den lieer Thiers tp blgrea ondersteunen door bij elke nieuwe verkiezing mannen Mar de Kamer te zenden van wie men ver faeMSj kah SiT zg de repuljlikeinsche insteffingeïi door rféetféaae mStdeltii in stiinU wiflen gelondeh tien ITen nlptte wordt met h t oogop h ttegcpwpQrd g petitionqenient gezegd dat het récht van petitie iónsoln adbear en t nauwste rerboitdea is met bet ba glasel der nationale souvereinileit Dot recht te wille verkorten staat gelijlt diet éene aanrand riig vS 1lï algemeen sfemredit 1 B USétel M Dec i Ind endmee meldt nit Madrid van gjstrieii dat ae Cortes bet roornaaaste gedejlte van hft Budget dal dfrontvangaten hfbiifn goedgekeurd over het overige zal wardei geii pid zonder discussie A on allen die door de tn t bezoldigd wordep worden Eene oproerige bend on Jr JtWpl Taa Agajlar is gevangen n fien Aguilaf hfeft de wyk naar Portugal genoïhe it De lenden ondef h ev yan arrprs en Bejar zijn vernield OPGAVE DES BRfETON jjsezo kuen cit GÖPDA OVER DE 1 Hai T BfantifaitfNOVEMBER 872 OEXi tetJ D N ONBEKENDENDIE op schkif TELUKE AANVRAGEN DBBi AFÏENDEES OF GÏADEES SEEEDIN AAN UÏT MsiJIAN ioojipALHIEE KÜNNEM y MAvs jA oukeebd ff Verzonden geweest aan 8léën e te Mgdreoht S F v Garderen te Amsterdam C G Sucard te A b ti ïë lto r te Pmi m i t irtgemlij Me l npen H f 4 S r te Hi j 8uSl Johanna den Haag te Velsen en W ed p de Wilde nist rermeld G mda dm 11 m iSr n 7 lAH a imSl Direct r aH het Postkantoor D J A i 7KB Iïtólil c A