Goudsche Courant, vrijdag 13 december 1872

Zondag 15 December 1872 N 1297 GOUDSCHE COURAWT Nieuws en Adverlenlieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIÉN worden geplaatst van 1 5 regels i 50 Genten iedere regel uüeer 10 Centen GROO TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte AftonSerlgke Nommers VUF CENTEN L ir s De inzending van advertentien kan geschieden tot één nnr des namiddags op den dag der uiigave Cbrr wordt de rijkskanselier dezer mamd te Bermn terug Volgeus de Prat tusscheu 16 en 20 verüvacht De Arni reifm verneemt dat de wyzigingen in het kabinet eerst na den terugkeer van prins IJisomrck zullen plaats hebben Volgens de Norii AUg Zeit lijn de beraadslagingen in den ministemuid over kerkelyk stoatkwidige qdoestiea iot na den terugkeer van ffins B i iuarc k uitgesteld In de Belgischelcamer b eft de minister MatOn de redenen medegedeelde die aanleiding hebben geven tot het afireden Tan den minister van oorlog juillaume deze bed geen bezwaar tegen de iegérorganisatie op zichzelf mooi verlangde ufsckading van de plaatsvervanging en de uitbieidipg van de artillerie De andere leden Tan het ministerie achtten ook dit laatste onnoodig In het by de kamer ingediende wetsontwerp lot Taststelluig vou de lichting TOor 73 wordt d f iaittvervaaging derhalve gdtuiühoafd en in de memorie van toëtichtiitg gezegd dat alleen de gebreken moeten warden weggenomen die door de onderTinding zy gebleken de legerorgauiMtie wordt rdldoende verklaard eu or r de mobilisatie Tan 70 over het geheel een gunstig oordeel geveld Er bestaat derhalve Mndigi de memorie van toelichting geen noodzakt lykheid om den Ittt ran den militairen dienst te verzwaren Indien het ter versterking der teg hwoordtge legerargan Matie of ter rerhooging der bruikbaarheid des legers uuodig was grootere lommen aan de kamers aau te vragen dan zou de regeering niet anrz len eeu beroep ie doen op de vaderlanusliefde der vertegenwoordigers des lands In de Deensche kamer ia ingediend een wet op het biger onderwy s waarby liet toezicht der bisschoppen op de school wordt opgeheven en bpgedragen aan door de regeering te bcuoenieo distnctsinspec teurs de bisschoppeu behouden alleen het recht om toe te tien dat het godsdienstoiiderwys op de scholen wordt gegeven overeenkomstig de leer der kerk De linkerzijde de oppositie is over de indiening van dit ontwerp zeer verslagen omdat daardoor een van haar zwaarste wapens baar iit de hand wordt genomen £ Na LAND Men heeft gehoord tan de nu feitelyk geëindigde werkstaking der werklieden in de Londensche gasfabrieken Zy is spoedig gevolgd op een gedeeltelijke weilcstaking der politieagenten in de Ëngeische hoofdstad eu zy heeft bij de bevolking een sooit van paniek te weeg gebracht Men begon zich af te vragen wat geschied ware indien aaui het coalities steem van w kliedeu eu nog grooter uitbreiding were gegeren zoodat b T politieagenten en werklieden van de gas brieken eens te gelijkertijd het werk gestaakt hadden Het groote Ixindeiv ore dan overgegeven aan de genade der heeren huisbrekers en dieven Zoo de werklieden aan de waierleidiiigen de machinisten op de locomotieven en de bakkers zich hadden aangesloten aan he bond zou Londen door honger e dorst tot de overgave kunnen worden gedwongen Moeten alle werkstakingen op dezelfde wyze worden behnudeld oet de ngeering moet de rechtbank iii ulk geval onzedig blijven in d ii twist tusschcn werkslskets eu kapitalisteu De werkgevers en v erkne Kantongerecht te Gouda TeraBhtiiitiag ntn den 4 Dooember 1S7S 1 W T E S J d W 8 C N Teroordeeltl mier tot eene geldboete ¥ n 10 of ieder dri dHgao aulw gerangciuistraf met rbeurdrerUarinK an de onwettig gevangen riaoh en bevel tot nitlereriug of betaling ener aom ran 16 oenten en uet bepalmg lat indien ly in gebreke blaren binnen twee manndeii na aanmaniug dasrun te Toldoen ilka lal worden verhangen door een dag gevangenisstraf rooT ieiler wegena bet m rereenigtng en geIgkt jdi Viaeeheu iii eena andera riadiwater tonder Tooreien te ujn ie ler rau aeu aohrideiyk bewya van Tergnnuing van deo eigenaar ofregtbebbepde opdat viaeliwaler e talks by nacht A B Yerourdeeld tot eeue geldboete ran 5 of twee dagen tube gerangeuiutrof wegene het te Uoordrecht als geleider van een met honden beapv ncD en orer deu openbaren weg rydend voertuig zich plaatsen op dat voertuig en talk bij herhaling C V v rooraeeld tot eene geldboete Tan ƒ 6 oi twee dagen subs gevangeuiietraf wegens het IeGouda als schipper op de eerste vordering ran eenbeambte ra politie ryn fautuig niet zoodanig leggen als door dieu beambte is acBCewexm I L S veroordreltl tut twee geldb eteii elk Tin 3 of een Ing sttb gevangenisstraf Topr elke boete wegens 1 hot dryven vao ee overeen voetpad in de provincie Zuid Holbind ea i bet laten loopea van vee op eens aodert in deo oogst staan den grond H VI veroordeeld tot twee geldboelen elk ran ƒ 1 of ecu dag nl gevangenisstraf voor elke boete wegen bet te Uoudii buiten ooodtaak beryden vun een met klinker bpstraat voetpad met een met ern hojid bespannen blerkeiswagen terwyl die aange fk inen hond uiet nas voortien Tan eeu muilkorf Kfi alleti in de Q ifn dat Qooda isTorderbaar bjj Igfadnanx MARgTBBBICHyEN Ooada i Dec B j weinig handel wM de slea4t iBg fliaw tafwe puike Zeeuws 4e ƒ 18 i 1 Mi te ƒ 11 60 a 1 90 folder 60 i f 1 Bégge puike ƒ 7 J ƒ 7 Mindere ƒ 6 S0 ü 6 80 Voer ƒ S 8 ƒ i Gerst piflka ƒ 6 60 è 7 20 Mindere ƒ 8 70 1 40 Haver korte ƒ 3 50 8 ƒ 4 8U L nge 3 10 f 4 6t Hennepl Éd ƒ MO è ƒ 8 60 De feemarkt met weinig asnroer ofschoon de ftryien enorm hoog iCareh was 6chter de handel iets nakt Vette i srkene van 30 il 33 eent per halfino magere rsrkens ving r Kaa AaAgevqerd 30 psrtKoii pr ran ƒ 80 a ƒ 38 BotrrJ 1 10 ƒ 1 80 Bargerlilke Stand lOcioatK t Dec Jsniie ondtrn H i Biet m B BcDiiii Pkter Cbrnilit Jokuan eniien W Beer ra H C Seliif 4 ii 10 i Hia is J MpilMr ca W i Vuik Wiilea ouden W Uekbortt e H A Ie rtit 11 JohBDMS ouders J Oaephias a J L H Jmigens A4riaj IMeria oóders A van Veen en M van ivt Heydca Wil bclmtna ouders C Noorlinder ea C A orie Oriaitsiiii o nee C Boot I J g m 10 P vu Bük 10 I L J Hoerken i j i m T Uarier f j 11 C Vl k l 8 J r Ysn Krereld 4 m CimiWO 1 net J nnderTegt en M C Verblaii w J J Zu vi d 00 A TBii loon ADV£RTENTI£N Ondertrouwd A E J HOLWBBDA en N JONKHEID G mia 10 December 1872 TolHrtlU eenijf Ji Getrouwd 1 A GIE8SEN is van Oouda S 1 icrr A P TBWB8 ï ji JMft 11 Dttsember 1872 Die tevens hunnen harteljikeD dank betoigenvoor de belangstelling bg de Tol rpkking VMt htfll hgwel k ondervonden Toonpeadig bevaliea van een Zonm H C BOER ScHiwwöanii Ï nhU 9 Dtp i 73 Vooiqioedig beTsllen Tan een Zoon WILLEMINA DB GIDTS geUefde Echtgenoot m W VAK LIMBOBGH Gouda Il December 1872 Toor de vete bigken van belangitelling en deelneming bg het overlgden van Onzen Vadef en Behawdvader ondervonden betuigen wg omen hartelfiken d nk Uit allor naam F C KEUUT OI EÏIsnB A KJa Verhuringen Verpachting BORGEMEESTi en WETHOUDERS v n Gouda zfln voornemens op DINGSDAG den 17 DECEMBER 1872 des namiddags ten 1 ore in het Raadhuis aldaar te VERHUREN of VERPACHTEN 1 Een HUISJE staande bezjjden de StiJans kerk te 6oii i geteekend lett A n h 2 Een dito staande als voren gei n 6 3 Een dito 7 4 Een dito 5 Een dito 10 60 De visscherg in de gracht aan den Flaweelen Singel van af de brog bg de Doelensteeg tot aandebragvandenTiendeweg 7 De visseherg in de gradit van den Rlee kerssingel 8 De visscherg in de gracht van dea Kat tensingel 9 DevisschefgindegrachivandenTurfkingel lO De visscherg in de rivier de Gouwe van Jaa Kattenbnig totuover die de gemeente Gouda toebehootC Alien vooi den tgd van drie of zes jaren ingaande den 1 Jauurg 1U73 Waarvan de voorwaarden dagelgks den 2ondag nitgetonderd van des voormiddags 10 totdes namiddags I nre terplBatselgke Secretarieter lezing ziulen liggen ï Opeiibaa e Ver ooping op MAANDAG 23 DECEMBER 1872 voonu Elf aar in aVsBDiBist te 0 uda v n NM BenGBBOJJWenERFmetopenOROND k TUIN daarachter aan de Tarfinarkt Wgk H no 228 te Gouda Dadrigk te aanvaarden f N 2 Een HUIS en ERF ia è K penaarsteeg Wgk 6 n 19 te Gouda Verhaard bg de week N 3 Een bgzonder gunstig gelegen stuk BOUWGROND gelegen aan het Plantsoen bg dé E wegbrug te Gouday uitkomende aan de Breedstraat aldaar kadaster Sectie B u 105 en 1056 en ged 52 te zamen groot ruim tieii vierk Roeden Te aanvaarden ged 1 Mei 187 $ en ged DADELUK NB Onder het te verkoopen perc d Sïgji wd begvepen de daarop staande BÓOMEN niet echter de GEBOUWEN en HEKWERKEN Breeder biljetten en nadere inlichtingen tan kantore van Notaris Mr KIST te Gouda KaïishandeL Een solied Winkelier te AmtUrdam welkeveel scheepsleverinsen heeft wenschte in co neotie te konfen met HH aaslamddaren voorde geregdde leKeringeo Adres onder piotto JKaas aan ti t Biinaa deaer Covai Brieven franco i u Twee STAIVDARD WERKEK 1 Dr J VAH VLOTEN Aesibelika of leAc an den Kunatsmaidc Met platen 2de ved Vermeerderde en verbeterde druk 2 dln ƒ 5 85 Betzelfde in één fraai EngJinn bd geb f 6 10 Bei ongewoon succes aan dit weA ten ded gevallen maakt alle verdere aanbeveling onnoodig Volgens t algemeen oordeel voorziet hek in eene ericende leeitate in tmse Ikteikn de 2 Dr O ULE P air Natnnrkui ae Met talrgke hontmedem Uit het Boogdnitschdoor Br F B JÜLAJS Leeraar aan eRgkiB Burgerschool te Zwolle 2 iUn i eO Hetzelfde in één firaai Erig linn bd ƒ 8 30 Niemand beter dan ï r Ule is er in geslaagd om denouingewgde eenig deukbeelii te geven van de verscfagnselen hun onderling venband en de wetten waaraan zg onderworpen sgn Niemand beter dan hem is het gelukt voor het denkende en meer beschaafde gedeelt onzer maatschi pg een vddoende verkluing een logisch overzicht te geren zoowel van d r meest alledaagsche zaken éla van de meer vak gewikkelde verschgnselen Dr F B J Op verschillende Inrichtingen van Onderwgs is dit werk ingevoerd Inzonderhn wordt hal ook aan Dames aanbevolen Van VAN VLOTEN Didtt en Ondicht uit de 10de eeuw is dezer dagen de derd dnik vaa het Iste deel verschenen Uitgaven van A tu GUNNE te Dpmter Siijffl eOjNaagpillen Deie FILLEN die aioda vele jaren aet kt batte gevolg tegea de Blljin n sis maagfOP sterkend gebruikt worUea door hare weVkiA spijsvertering e r beyordereo btjund r goed tegu de gal en aeertaftallt lÊOUIttiaAi t jn x n tegen St i a doosje met berigt Tan het gebmik rerkrggbasr bQ de naTolgeod Heeren te Amaterdan M Clébu II C04 K 0f Hsitifl WcgS 381 Bleiswyk 8 t d Krasis Bommel fZalt Jf t d V gi 5 i 8 itïntn d Delft K Wilsehut 4 Delfsbaren J Koch i Devenler Gebroed Timjn j i rt s m DiAsland p de Vries fe i Tl n Dordrecht H i Giltav z h a Gouda L Schenk op de Hoegsiiaal t Hage Visser in de Spuistraat f Harderwijk A Greidanut Haaitreoht K Ootlerliog Leyden J T Terbnrgk HasrU toMnlnai Lekkerkerk A den Oiiditea Linscholen B Kruithof v Moordrecht G H Post Rotterdam t Santea Kollf korte oofdttceg Schiedam Wed A H SoabonU i Schoonhoven A WolC Stolwyk A ZyderlaaiC Tiei A J Fattten Utrecht F Altena op de Bttwaweg ver de Dea kerstnatf n 878 Vlaardingeu i V Li rweff ZeTeohaiien A Print M SLUM MAAGPILLEN bereid olg het echte recept zjjn door mg t Gouda aOtén m uiUlialtnd verkrygbaar gesteld by dee Heer L SCHENK op de Hoogttraat LETC WEX 1 Om elk dooqe der eelUt en nts oitbengelyke jareo gebruikte Slijm en Haagpillen ia ten biljet Toorzien met de bandeeekeinng van J J SCHBEUDER apotheker welke handteekening tiebook bevindt op bet legetlak waarmede het doosjeTertegcid il Men gelieve daar wel attent op tezyn en lich te wtchtetf voor het gebraik Tan een Damaaktel dèt men Iraobt ia omloop te brengen Goods Drek vti A Brinknu De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDAG Li de Stadgesèhiedt de uitgave in den avond vaju DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie m aanden ia l t franco per post 2 f BUITENLAND DullDDlandsch Overzicht Nit de nationale vergadering zoo duidelyk als bare mceniiig te kennen lieeft gegeven dat zy rooreerst nog met kan gemist worden trachten de Franiche republikeinen van de linkerzijde de ntbii ding te verliaaslen door een extra parlementaire agitatie Overal teekeat m n petitièa aan de nationale Tcigaderiug waarin men verwekt dat nieuwe verkiezingen mogen worden uitgeschreven Het w zeer twyfelachtiK of dit doel i al bereikt worden De regeeriug heeft om de rechler yde te bdlieven haren prefcoteu gelost hdt nederle gen van die rekwesten ter teekevinK te verbieden a koffiehuizen en andere publieke plaatsen Voorts sob nt ey gezind alle oneerbiedige uitdiokkingen te zullen vervolgen ais aanrandiagea Tan den souverein de nationale veigadering Dat hei aantal onderteekenaars groot zal worden op die adressen is niet waarschynlyk vooreerst door de t enwerking der regeeriug en ia de tweede plaats aradat velen niet durven teekeaen i zy vtéeaen dat bij een mogelijke verandering van regeering die lijaten zullen dienen om de verdachten aan het licht te brengen en zy wel eens konden narden verbannen In de Woenadag door de nationale rergadering gehouden zitting heeft de heer Gaslondc een voorstel ingediend strekkidide dat de vergadering bare zittingen niet sluite ródr de ontruiming van het Fmusche grondgeliied door de vreemde troepen v Ue heer Lambert Saiiitc Cruix stelt voor om a s Zaterdng de p titien der disaointienisteu in behandeling te pemen Oambetta ondersteunt dit voorstel en vertlaart dat de liokerzyde nwt ongeduld de dieenisie afwtcfat De kamer heeft dienovereenkomstig besloten De eommisslo Dufanre heeft met 18 tegen Sstetnmen besloten om zich in d allereerste plaats bezig te houden met de bevoegdheid der tegenwoordig be taaiide machten en met de ministertcele verantwoordelykheid De heer Thiers heelt schriftelyk kennis gegeven dat by ziab naar de commiseie Dufaure zal begeren om te trachten gemeénschappelyke resolutien vast te stellen Hij zegt de aandacht der Tergadcriiig te willen Vestigen bp de onderwerpen welke aller gemoederen bezig houden hg cal geene ontwerpen in Sereedheid brengen maar er één formnleereii inien de Hewisselde rerklaringen hét nut daarvan aantooneo Het manifest der republikeinsche linketzyde draagt lOü onderteekeningen daarin wordt bet petitionMeren voor de ontbinding der nationale vergadering goedlekeurd en rerUaard dat zonder hdt denkbeelil Der partieele bemieuwing gel af te keuren de Igeheete vernieuwing der nationale vergadering Zal ondeiMentad worden De Berlyntohe Prot Carr zegt by een beschouwing over het wetsontwerp op de KrtiBordnun bet volgende de regeering des konings is zoonet noeger als thans overtuigd dat zy met het tot tand brengen der begonnen echt Trijzinnige hervor ing juist in het tegenwoordige ogenblik een duwn plicht vervult zü reftnt bij de moeilyke lanlc der prectische tenuitvoerlegging der wet evenzeer op de conservatieve krachten des lands als op de vndernndiliefde der liberalen K tiMSt mers moeten bet zamen maar uitvechten heeft het publiek tot nu toe steeds geze d doch de laatste werkstakingen hebben het genoopt er bijzonder op aan te dringen dat elke soort van temrumii en bedreiging door de wet gestreng moet gestraft worden en dat iedere werkman of iabrikant die zijn contract verbreekt door boete of gevangenisstraf moet getuchtigd worden I vendien eiseht het publiek dat het recht tot werkstaking beperkt worde van alle werklieden die de eene of andere benoodigdheid verschaffen welke onontbfflrlijk is voor indheid of orde Iedereen die zekere zaken rerscliaft welke alleen in het groot kuouen worden voorlgebraefat moet de rechten van het groote publiek eerbiedigen De rrybeid van politieagenten die de stad kvnnen orWveren nan drmisd pdigers moet beperkt worden hetgeen m hun geval met zeer moeiel yk is daar zij een asi militaire maclit uitmaken welke zich niet au desertie mag chuidig maken Doek eveneens moet het recht Ofa zonder voorloopige waarschuwing het werk te staken onthouden worde nan de stokers der gasfabrieken die de stad in het duister kunnen laten aan de machinisten der spoorwegen die den toevoer van levensmiddelen kunnen afsnijden aan de postboden die den hsudel tot stilsUnd kunnen brengen aan de werklieden aan de wateileidingen die een stad kunnen doen omkomen van dorst en bovenal aan de loodgieters en werktuigkundigen die waar eetfreritandigiysteem is toegepast iau afvoer van fsecaliën eeu pestilentie ionden kunnen doen ontstaan Zy die in Engeland er bijzonder op aandringen dat de stent bij pirlement sacte aan deze verschillende klassen vsn werklieden verbiede een werkstaking te beginnen tenzij ze een maand te Toren hiervan kennis hebben geiieven redeneeren aldus Dat het groote publiek het recht beeft deze bepaling te eischen blijkt hieruit dat zij krt tig woidt gehandhaafd tegen hen dre dezC werklieden gebruiken De spoor wegmaatschnppijeii mogen het werk niet slaken mogen niet eigendunkelgk een trein minder laten loopen en dit wel op boete van zware straffen De gasmaatschappijen joan wie concessie gegeven is en dus een soort van monopolie bezitten mogen niet weigeren gas te leveren de waterleidingen maften niet den watertoevoer afsnijden wanneer ze oneenigheid hebben met de stad het gemeentebestuur heeft het recht niet Ie stad zonder politie of de riolen ougeleegd te laten en daarom is het billijk en rechtvaardigd dat aan de werklieden het recht onthouden wordt dat aau de meesters verboden is Bovendien beweren zy dat de werklieden ook daarom nog jegens bet publiek verantwoordelyk zijn omdat het hooge loon dat zij ontvangen te danken is aan de concessien welke het monopolie geftn aan de maatschappijen waarby ze werkzaam zyn Werklieden wier werkstaking het publiek aan groote gevaren blootstelt zouden dus een maand ran te voren hun besluit moeten kenbaar maken en zouden gehuudeu zyn gedurende die maand goed te werken gelyk een fatsoenlyke dienstbode doet aan wie de dienst is opgezegd of die zelf de dienst heelt opgezegd De straf die de Spectator zou bepaald wenschen voor hen die it contract verbraken is eeir boete gely aan hun loon gedurende drie maanden of een gevangenisstraf Tan een maand Wij geven voorloopig zonder commentaar beriólit van deie beweging in Kngelaiid tot het beperken rnn het rcclit ran werkstaking fel ff