Goudsche Courant, zondag 15 december 1872

f Laatste Berichten Versailles is Dee Men verzekert dat de keer Thiert eerst Maapdag de zitting der mmiasie tut onderzoek van het voorstel Dulaara zal bgwonen en dat hg morgen niet tegenwoordig zal zgn iu de zitting der Nationale Vergadering Voorts zegt men dat de heer Dufaure morgen zal verklaren dat het Gouvernement hoewel het recht van petitie eerbiedigende de wet zal handhaven waarbg de vaststelling van petitiep op openbare plaatsen is verboden Wijders wordt verzekerd dat de rechterzijde in eene orde van den dag alle verantwoordelijkheid voor de tegenwoordige agitatien op de linkerzijke iial werpen en in herinnering zal brengen dat de verkiezingen van 8 Februari de beteekenis haddeo van vrede met bet buitenbind en reorganisatie des lands Voorla zal zg in bet licht atellen dat de Nationale Vergadering die taak moet volbrengen en niet mag uit eeni n voor het Fransche grondgebied geheel door vredbde troepen eatraimd ia Berlijn 13 Deo IndeBcrlgnacbebladen wordt gewQien op eene eorrespondentie van hier aan de provinciale bladen waarin wordt beweerd dat Prins Bismarck beeft besloten als Minister President van Pruisen af te treden ten einde zieh uitsluitend te kunnen wgden aan zijne ftinctijhi als Bijkskanselier Het is niet bekend of men eene beveatlging van dit beticht kan te gemoet tien Rome 13 Tho pe speciale oommiesie uit de Kamer heeft met ligna eenparige stemmen goedgekeurd artikel 1 van hel ontwerp van wel betreffisnde de kerkelijke corporatiën Op artikel 2 handelende over de eueraliteitahuizen of hoofdkwartieren der verschilleadc ofden tijn door eenige leden ainendemcntan ingediend welke naar eene oooiuaissie va onderzoek zgn verzonden Parijs 13 Dee Het linkercentrum is van plan morgen een orde van dta dag voor te stellen waarbij bet zich bepaald van de radicalen scheidt er zich t gen verklarende dat hel juiste oogenblik voor de outbinding is aangebroken en t aan het Gouvememeat overhilende daartoe het voorstel te doen wanneer daartoe de tgd zal gekomen tgn De republikeinsebe linker gde ia besloten om het vooratel tol ontbinding minile kraebtig te onderatettnen ala het linker centrum tich bg de politiek ontwikkeld iu de Boodachap aaualnil Parijs 13 Dee Iu de Zitting der oommiasie Dubure beeft de beer Marcel Bartbe voorgelezen nieuwe coaatitationeele rstellen houdende eene prorogatie van het gezu VP keeren Thiers en het vice preaidentschap van m lieer Grevj alsmede eene gedeeltelijke vemienwinr M Kamer op 18 Februari Er zgn twee subcomraliwen benoeaHl van 7 lade de eene is belast met h t onderzoek van ket vooratel Deoezes en de andere van hel voorstal Bartbe Vergadering vaa den Oemeeuterasd Vrijdag 13 DcMiaber TegeQwoordig it bterm vtu llcrgen JJiendooro toortitlcr Virulf Reinj l uytcD De ootulen wordea gelttea co na een kleiae vzifiBg tra getalge eeoer Mening vaa tei k r Uwluar focdge lagikomcn eene niiuive nn HH Geile i Stalen deter provincie tandende goedkeariug vsa besinitsn t r f en TSnefarijving van posten op de begrooting van 1872 lot afstand vaa grond an da Ui van da Gardi d Co en tot verhoring vaa de kelder onder bet raadbuii aan den heer Verdries eene miwive van den genaenteonlvaogrr vornekande w zigfng zijner instraetie om oamelgk tilting te honden van des voormiddags van 10 lol des aoaiddifs lea 1 ara i Ter visie eene missive der commissie ter ezamioalie der aspimnlennaar de vaoaale betrekking van gcnMealemaiiekueettar aarhy eene aanbeveling van drie personen de bh J W Waniink ait Zwolle A de Jong aU Middelbnrg en H Edurd Grefa gil DeveileVi Tar visie eene missive lan den beer A M tedeboer te Deventer ten goscheoke eeu boekwerk aanbiedendej Da Boekdrckkers Doi kverltoopers en Uilfevera in Noord Nederland Op voorstel van den vooriitter besloten dea dank Ie betuigen voor bet boekwerk en plaatsing in de Librj een adres van W Kroiphost ca en van de overige badidodco aan de Sladabaleenbaak verzcekaada verheoging van traclamenti geateU in hauden vaa de commiltie ovar do beleenbank eea adres van de beide lorénwseblert versoekeada virhooging van besoMiging Te viaia een adria van D Woarlea en a Mnllart versoekende afstand van grond aaa bet bolwerk bg de voomaliga PoUerspoon legen vergoeding om vier baizen te bocwen Gesteld handeu van de commisaie van fabricage Pe voanitter deelt mede dal H 8 Cats sieb no genegen hoeft verklaard om de geeiacUe hoor van 10 te beulen De heer Droogleever is tegen snike bandeliageti In stemming gebracht wordt bel veriock toegealaaa met 8 legen 4 slemuea J Aan de orde Urf 1 Hel verzoek van tM Holpondarvöx r van Gent om vci lenging van verlof en verlioogiiig van wachtgeld U en W geven io overweging om het wachtgeld te verlengen tot lo Joli zonder virbooging Een opnierking ittro wij achter makpii Volgen de et tegenwoordig in Engeland van kracht ïijii de politnagenteu eu stokers in de gasfabrieken die het werk hebUeu gestaakt reeds hard gestraft De tokers die zonder een week te voren gewaarschuwd te hebben hot werlc helibeu gestMkti Q veroordeeld tot ces wakas gsvangeniastiar met dwugnrbeid üe rcehter btfft aangenumeo dat zij kun lontract Verbroken hebben l 8ur zij per week betaald erden rijn zij Terboudeu per week en kunnen dus niet op strl en sprung deu arbeid staken Doch bovendien hebbt it d gi fibrikaaleu van het tand het besluit geuoateu oat et der werklteden die ran huB post zg weggetoopeu ooit in hun dienst te neuieu De JotVy i hoe gematigd ze steeds ook is ze t wniemand zal dit een al t gestrenge straf achten doch wij zijn bevrecMi dat de Daily Nett v ok door 4 algeuieeiie ptniek heeft laten niedcsliepen Wij vinden de straf zeer hard vooral u aBui er inca ia aftuauiiking ueemt dat zij by het begin van deu winter eenige duizendtallen van gezinnen broodeloos maakt De mannen hebben hoogst verkeerd gehandeld met dus plotS fUnf bet we k te staken doch ze hebben het niet gedaau om ern onedele beweegredenen De erkstakiug ba on oorsprookel k ten gnaste Tan een viertal uerklieden die ineen fabriek waren weggfjiiagd uiuir de nerklieden verklaren omdat ze deel uitmaakten van het bestuur der Unie van gasfabriekgezellen Door dal alle gezellen i Londen tot deze Unie bahooreii hebben z allen geumenlgk bet weit gpstukl ketgecn zeker bitter onUll jk is tegen de febrikanten die aan het wegzenden diier vier gezelleu part uocb deel heibben Doch nicttamin is du straf van wcrkweigering zeer hard Want wen et è wel op dut deze stmf alleen daarom mognlijJc is omdai het werk van gsaitokera niet moeiel k is aam te leeren zoodat zij gemakkelijk te srvaogen z n Doch nu m iakt juist dit gemak waarmede sy door anderen vervangen worden hun misdaad ofoveitreding minder groot Deze straf zou niet kunnen opgelegd worden aaa arbeiders wier werk lanf e voorbeieidiug groote ervaring eu handigheid veri ischt gaen denka b ai n letterzaters en die dus niet zouden kunnen vervangen worden al waren zg sjouwerkliaden die liekaanskracht dooh geen kun le behoeven En tock ia ae algeaaeene werkstaking van onoutbeertgke lieden zoo er van straf sprake kan ziJQ een veel strafbaarder laak dan een werkstaking van gemakkelijk te ékvau eu werklieden DENEMARKEN Behalve het wetaontwerp op bet oaderwga waarvan in ons oTeriioht ia melding gemaakt znllen reracbetdene andere bttlangrgke wetsontwerpen aan de Kamera wortlen aangeboden daaronder behaoren de voonlraohten of deu openbaren onderstand de in en uitgaande reeliteu de belasting op de beeiwortelsuiker en de inlaudsclie tabak de wijziging der belasting op de roereudc ggederen ten gunste van de werkende klasse enz Doch vóór alles zal de voordracht tot heciianing der rot op de millitaire organisatie den Bijksdag bezig hoodeu bet is deze voordraont welke oornamelijk de aandacht tuq het publiek eu vau de dagbladpers bezig houdt Meu is hier zegt o a de CormpondoKct ScandiDme evenmin als elders op hooge uitgaven roor het leger gesteld doch wg moeten ona cnJerwerpeu aan de lasten door deu toestand gelwren opdat wij in tlaat zijn d tgeue te Terdedigrn wut ons is overgebleven Meu hoopt dan ook dut de Bigsdag den grondslag van de tegenwoordige orj nisiitie tal eeroiedigeu iinmelijk den verpliohten krggadienst met aauwezighrid onder de wapenen gedurende zes maanden vereeuigd met groute maooeuvrcs in legerkampen eiken zomer Verder is er sprake van bel vir erken van het laud dour fortificatiewrrken en OTUumelgk van het beveiligen der hoofdstad legen e ke verrassing Wanneer men by du allea voegt de beraadslaging over de staats bcgrootiog dan behoeft niet gezegd te worden dat da ntking onbelangrijk zal ign i Aau de beide kamers is een ofScieel en uitvoerig verslag geiunden over dé rnmpen door den orkaan van 13 November verooraakt Uit dit verslag blijkt dat de schade zeer groot ia hoewel de eerste belichten uit de overstroomde steJen niet van eenige overdrijTÏng sgu vr te pleiten Genietroepen zgu naar verschillende pnntan gebonden om de dgken te herstellen Het ia nog niet mogelp om het verlies van den ëtaat te bepalen evenmin als het bedrog tue te wijzen aan de gemeenten en particuliere personen die zonder alles verloren te hebben evenwel veel hebben geleden VVat de nooddiuttigen betreft het centrale comité te Kopenhagen heeit ongeveer 600 000 kronen bgeengebraoht en de e som is toereikend tot schadeloosstelling van de visschers landbouwers en mindere klasse ds dagbladpers van Kopenhagen heeft daa ook voor verdere giften bedankt Wij hebbeu oulengs gesproken over een adres door de Deeuscue miuderheid iu den landdag van Sleeswgk Ilolatein aan dan keiier ran Duitaebland gezonden De beivouers van Noord Sleeswijk zijn thans voornemens e ne petitie te zenden aan het huis der afgevaardigden te Berlgn tot vernieuwing van bon proteal ta ea kaïiae inlijving bg Pruiaaa f Da betiekküig n taischen de drie Scaudinaviscke landeii zgn in de laatalt jaren zoo Mer vermeerderd dat men vooneiaens ta een eenvoudig nuotatelsel aan te neorni en onderhandaUagea lija deawege geopend op deu grondslag van den gouden standaard Het vraagstuk i onderi ocht door eene commissie van afgevaardigden der drid stkteu ao uj heeft eeuontwerp in gereedheid gebracht dat aan da regeeringen der respectieve landen is tocgeioadaa Men verwacht dut dit ontwerp spoedig aan de overwegingender wetgevende m ich cal worden onderworpen entot wet verheven Iu vele bititeolaniiache bladen ia mrlding gemaakt van een huwelyksplau tusschen princej Tb ra de jongste dochter van den koning van Deueimarken Christiaan IX en prins Erueat Auguat eeuigen loon van den ex koning vaa Hanovet Ue Deensche bladen hebbeo daarvan geen ge a gemaakt eu wij kunnen veriekerau dat dit beticbt van alloa grond ontbloot is SmNgNLAND Gouda U Deceubkb Sckaakwedatiijd GOÜDiA KAMPEN wit zwart 49 Zet i nt A 8 1 49 f Zet H a G 5 80 A A6t 50 GB P6 51 AB B5 51 B2 D2 De vooratclling Oosdeolag 11 albier gegeven door het toonaelgezcla ap van ti k r Mauge beeft uitstekend voldaan Z coa m dt l Sttiati dt titvo e werd afgespeeltl mat een vlugheid waaraan wy i WT het UollanUscbe touneel niet gewend ijn orwgl de óléganoe vau Marguerite Mme Marcel ea het waudige kalme mivestueuse spel van Karel V Ur Acnand den toeschouwer vau het begin tot het einde boeide waa het ensemUa van dien aard dat het grosteu laf atdiwde Xfe ooatiuaaa ifatta ptaehtig aa getrouw aan de gesobiedeuis Wy ensohen zoet dat de heer Maugé een tweede voontelling zal trachteu te geven eu dat alsdan een talryker publiek tegenwoordig xün want alle aanwezigen luilea t baveatigea la uieatt ont eu lort Donderdag werd Voor de Arrond Bechtbank te Botterdaot o a de zaak behandehl van C H dienstbode oud 16 jaar sihior wonende die aangeklaagd waa van diefstal van een paar bloedkoralen kinderarmbaudjea en een oorbelle e Niek ter terechtzitting aanwezig werd verstek vaileend eu de behandeling der laak voortgezet Uit het getuigeuverliuor volgde dat de outvreeinda voorwerpen wareu verkocht Twee naaodeo oellulaiie gevaugeuiastraf waa de eisoh voor dit misdrgf Den 12 Deeember werd de derde vergadering oWiutarlezingett te Berg Ambaoht gebonden Als spreker RT op deu heer J G Betlink die eene keruachtig u boeiende rede hield over de Lichtlijde vau den Ourlog Dat deze lezing allen hoogst aangeoaam was bewees het daverend applaus dat geaehten spreker t deel viel Eeuige bedragen gegeven door de Uereu Blok van Hum eu Oskam beatoten deze genoeraijke bijeieukonut Bij de Ned HervoVmde gemeente te BergAm bacht zijn herkozen totj ouderling den heer C de Groot en tot diaken de teer Ji van Lit In de gemeenteraadsvergadering van Boskoop werd Woensdag mededeeling gedaan van een besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid Holland waarb j het besluit in eene vorige Raadsvergadering genomen tut niettoelatiog van deu heer C W Boer vern tigd en zgiie toelating bevolen werd Na eenige discuasiéu werd door deu voorzitter gevraagd of de Baad in i ix beschikking al dan niet kon Dsrualea Bji de stemming hierover slaakten de steinnien waarop de voorzitter verklearde da de b sr C W Boer toegelaten waa Woensdag avond werd door de afdeeling Kotterdam van het Nederlandsoh schoolverbond eene vergadering gehouden Onder de stukken die ingekomen wareu behoorde de bekende onlangs verzonden circulaire van de afdeeling Gouda houdende aanzoek om bij de hooge regeering aau te dringen op leerplicht De president meende deze qnaestie thans niet ter sprake te kunnen brengen omdat dit punt nirt voorkomt op bet con vocatiebiljet doch vooral omdat reeds twee malen een voorstel in dien zin met groote meerderheid is verwerpas üg atalt taveua voor ter behandeling dier zaak geea aparte vergadering te beleMen welk voorstel door de vergadering weM goedgekeurd Dezen winter hebben van wege bet departenent dei maatscbappy tot Nut van t Algemeen en tnet medewerking van vele ingezetenen niet leden dier maatschappg t Haastrecht lezingen plaats dia druk beledit worden en algemeen genoegen geven Hadden de beide eeriie voordrachten van Ds Mackanstein over de Hok en Ds Koopnani van Boekeren Leiden over het Eiland Urk zeer voldaan de eerste het meest 11 Donderdag avond werd de spreekbeu rt waargenomen door den Heer C A Tebbenhoff onzen stadgenoot die eene interressante lezing biebl sver Het maaliciappelfjk leven Bgdragen van de beereo NijholT Mackenstein en Simons verhoogden het genot van de avond Wg wenschen bet departement Haastrecht aaooes op cgne pogingen tot verbreiding van nuttige keimii en verheugen ons over het nieuwe leven dat bet aan de winterbgeenkomaten heelt wetea te geven Staten Qeneraal Tweede Kamer ZitHngM van 12 en 13 December Ia de zitting van Donderdag heeft de minister van oorlog een overzicht gegeven van de militaire plannen der regeering D wet betteSeude het veatinitaielael zal binnen weinige dagen verzonden worded naar dw raad van state De wet tot ahohalfing der plaativervauging en uommerverwiiaeling ia reeds naar dat lichaam vanonden Daarna zal da indiening gesekieden van de wet op de militie en aekattery en tindclijk de legerorganiaatie ingediend worden De minister achtte zich niet verantwoord om de buitengewone uitgaven van da begtootinu af te nemen Da zaak Janaaeu bncbouwda bg ala afgedaan De miniitei van justitie beeft meda bet woord gevoerd ca verklaaitl dat bet gansohe kabinet de militaire taak beschouwt als eene zaak vau uitnemend belauvoor hei vaderlaud en tevena als eene tcgaeringaziai Da algameene beiaadslagingan over bet hoofdstuk oorlog zijn daarna gealoten Bij art 50 ia aao amendement aa den keer db Lange tot loekauning acuer toelage vaii 1600 aas den voormaligen kapitein Jauasao verararpen Bft 13 tegen 21 stemmen In de tilting van giaterea tgn de beraadaUgfia gen o r d begrootiag vau bet departement van oorlog voortgezet Na een aaar uitvoerig debat ia een door deu keer Kap njme vaa de Coppello voor I gesteld amendement atrekkenda om de buitengewooa uitgaven voor oorlog an wel voor de verbetering der ytreektaehe linie met bet oog op de te verwaobtea indjeoiug der vestingwet te acbrappen verworpea pA 47 tagea 81 stemmea Tea slotte ia ket kooU stak Oorlog aangeaamen mal 46 tegea Stataameo Doof den miniater van biunenl taken ia aan d oommisaarinen dea koninga bet volgende scfargvan gericht t Ot w ze waarop tot duaver aitvoeriag ward ga geven aa art 8 der wei van 2S Januari 1817 IslaatMad xfi 6 acfagat te wenaoken over te laten In bet behing vaa de aitgevera heb ik de eer K daarom te verzoeken de aandacht van de grmecutabesturen in uw gewest op da volgende paulen te vestigen Opdat 4e afgifte van het re bedoeld in Mt 6 litt C van die wet geen ijdele fonnaliteil bigve zooals tot nu toe het geval sohgnt geweest te tgn niet etrookende met de belai n der uitgevers zijlen burgemeesters en wethouders zoodanig re u niet behoorèn af te geven dan na zich overtuigd te hebben dat aaa alle vooraebriften van art 6 nauwkeurig is voldaan Blgkt bg de inlevering dat dit niet k geval is dan zullen tg da aitgevera daarmede bekand dienen te maken De bij bet gemeentebeatuur ontvangen werken aa opzichte waarvan aan de voorschriften van art 9 ia voldaan behoorèn door burgemeesters en wetbondera en niet zoo ah meermalen geaobiedt door dm M maente4ecretaria aan mgn dapartemeot te wordan ingezonden Da inunding b oort plaats ta bebbw gelijk de wet uitdrukkelijk vootachrgft dadalijknap dat aan het gemeentebeatuur zal zgn gebleken dat aau de voorschriften van meergem e wet zal igtt voldaan daarmede mag niet wordaa gewacht tot jdat een aantal werken bgeenvenaaeld i Blijkens besluit v Qed Suteo tal de jacht Of klein wild in deze provincie gealoten worden op Dingsdag 81 Deo aantt met unsoadergang De Kamer van Koophandel te Utrecht heeft ga meend niettegenstaande de benoeming eener ttaaia oommissie tot herziening van het munatalsel inmid dels de aandacht van den Minister van Financien nogmaals te moeten vestigen op den voortdurend toeaeuenden invoer van Belgische tweeceniimesttuk ken waardooi de handel van Utrecht vooral in den laataleu Igd al meer wordt benadeeld daar het schijnt dat acdert de aansluiting der spoorwegen die reemde munt meer en meer naar Vireeht vloeit Ala ecu bewga hoe kraobtig de wind waa deelt het V D mede dat een machinist van een der spoarwegoa zga ontalag gekregen beeft omdat hij volglM zgn verklaring den trein niet met 120 pi in bewwlug kon brengen en daardoor het cgfers tot 140 had opge oerd hetgeen omdat er alsdau gevaar ia T or de reiti ers m t een onmiddellgk ontslag gaatiaft werd Uit Haarlemmermeer sohryft men aan de N R Ct In ket vooijaar heeft de verbouw van ioikerbeetwertela in den Haarlemmerpolder eene niet onbelangrijke oitbceidlDg gekregen De uitkomat ia over bet algemeen gontlig te noemen terwijl bet tuiketgebalta gemiddeld 1 pCt bedraagt Hel kat atk aanaia dat dia teelt hier teer tal Itoeneaxn Ia eene bgeenkomst van landboawera tegen 4 Dea i uitKesobrevea van wege de afd Haarlemmermeer der Uollandsehe Maatsehappjj van Landb ufv werdende Wheeler a dorscbmaabinea en Corbeft s wnamoleot met uitstekend resultaat beproefd Er waren twee steUela vau dorsohmachinea ter plaatae en bei dei toonden in de werking geheel ann het doel te beantwoorden De eene leverde het graan dadelgk marktbaar aekoon de andere gaf het atroo geheel weder en wel zoodanig dat bet onderacheid tusschen deze wijze van bewerking eu de one doraobing met den kueppel bg bet ttroo niet merkbaar waa De dagelijks te dorschen hoeveelheid koom bedraagt meer althjiia niet minder met de7e ouichines dau met die van oudere oonstmetie lerwgl belangrijke verbeteringen aan den treemolea eene aaniitnlgke besparing van werkkracht gevea Carbett a wanmeien viet toodaiig ia dea geest dat er ataande de bijeenkomat veracheideoe ataka van werden verkocht Naar men verneemt tal door de Algemeene Verecnigiag voor bloembuUeocoltuur te Haarlem gevea tigd in Maart jvan het volgeode jaar weder eene tentoonstelling worden gehouoen van bloembolgeivasaen a plauteo Hrt daarvoor uitgegeven programma bevM iV ttitloviogen waarvoor 78 medailles beschikbaar tijn geateld Is weten 12 gouden 22 zilverva gntdc 19 zilveren en 16 kleine zilveren tergezamenlijke waarde van HOS De teotoonatellingui plaats kebbeo in da nieaara taal der aocietett De Kroon oj de Groote Markt die èn door de ruimte die tg boven andera bkatea aanbiedt èndoor het uitmuntend bovenlicht voor dit doel alleetiaa gesobikt sobgnt te zyo Da nadere bgmnderheden zoowel als de juiite dagen dezer tentoonatelling lullai later wanten bekeml gemaakt Ala mededia gende inzendert worden alleen leden der Vereeniging toegeLiten £ r beataat echter altgd gelegenheid omlid t vordeq door zich aan te melden bg den secretaris der Vereeniging den heer D Bakker te Haarlem tf C Bjj den brand in den stada timmartoin te Amateirdam hebben 46 timmerliedea hun gereedschap omstreeks 1600 waard verloren De burgemeealer vercoakl den ingeceteneo door giften die liedea behulpzaam te zijn om die gereedschappen terug te bekomen Uit da gemeeutekaa mag dat verliea niet veigoed worden Wat zgn Kaaperzakkenbomen vraagt M i m rau Zgn het werksigk boomeo er de ontbrekende o op toegevende Werkelgk worden bier boomen bedoeld Toevallig lagen wg dezer dngai bg een onzer vrienden eene nota van een boomkweeker te L waarop stond geleverd 4 Kasperzakkenbomen Onie kennia der boomnamen tohoot hier te kort e we moesten dus inlichting vragen Thana bleek dat we vótSr pus hadden een staaltje van cacograpfaie van de ergste Wrt Wat denkt ge dat er bedoeld werdP De man had geleverd 4 KH Pertikeboomen Sedert eenigen tgd vertoeft te Breda in het kdtel de Kroon een IVansebmaa die Noord Binbant baioekt om aandealen geplaatst ie krygen in atn nieuw op te riofaten Franscb daglilad dat propaganda moet Ibaken voor den Graaf van Chambord Gisteren avond werd hier omgebeld too sohrg t men II Deo uit Enschede dat eene portefeuille met e Q inhoud van p m 650 daalders verloren was en den vinder een premie van 20 daalders toegticgd Na in drie verBohillende banden geweest te tgn werd bet verlorene nog dienzolfden nvoiid oor den eerleken vinder aan den bnrgemeeater ter hand gesteld Dit Hordt goedgekeurd 2 Wordt insgelgks goedgekanrd een voorstel vag R en W lot wijziging der begrooting van uitgsver dienst 1872 8 Acbtereenvolgeas worden herbcuoemd tot Curator der latÜnscbe school de beer mr A A van Bergen Uieodeom Tot hd der commissie over bet ftlidd Onderwys de heer A A G van Iteraoo Tot lid der PI tjfhoolr ile beer J G Booseboom Tot lid der eomm over de Stadsinuziekschool d beer a 8 B Smelt Tot lid der beaondbcids commissie in pisats van den heer H Coaijn die verzocht beeft niet meer in aanmerking te komen de heer J M Noothoven V Goor I tot legrat der beide GastbaiKU wordt herbenoemd de boer H F N Koensns tot regentes derzelfde gcstiehlen Mevr de Wed Boest van Limborgh van der Meer van KufTeler tot regent van hel Wees en Xlemoozeniertknis C Knaap i lol regeates ia hetzelfde gesticht Mevr de Wed Kabel Biezcnaari tot regent van het Hestcdelingshois de beer J Hrakel tot lid van het Borg Armbest de beer F C van ZeijlCn an tol rageates van bet Wees eu £ lema zeniershnia Mevr de Lange van teenwen Na machtiging Ier uitvoering zonder resnaiplic eindigt da vergadenng Burgerlijke Stand GLbOREN 11 Dec Jan ouders W van Limborgb en W de Gidis Leenden aaders A Verblaaaw en N vaa Vliet Giielja ouders J H Kok ea S H Langenar II Ingel oudaa R Bietkerk en A Vooidewiad Maria Calbarioa Pia coders F A J üeaomoof en A vaa dav BiJL PieieraclU Apoloaia oialrrs J Taal ea 1 W van derHeg 13 Johannes Hendrikns ouders J H SteenaHB en J T Boaaiok 14 l eeodert Johannes ouders M A ijecrkens en B Spijkerman 11 IVc P de Bruia wed D vaa Ingea M j J A E van Kersbergco 1 j 2 m APVERTENTIËW Heden overleed myn oadate Broeder de WelEdele Zeer Geleerde Beer J B BOLL Med Doktor e Amtterdam Gouda B F BOLL 13 Deeember 1872 Eenige Ketmiagtving Dit Parij8 ontvangen een nieuw soort Dit aoort LUM overtreft alle andere aoorten wordt kond gebruikt en ia geheel zonder reuk Men kan hiermede l ateu glaa poicelein marmer hout papier enz Prga der groote flaeon 50 Ct dito halve 25 Gi Bij 12 flacons aanzieolgk rabat Verkrggboar bg Hoogstraat A 123 Agent voor Goada en Ooutrekeo Thans weer ie krygen MARLITT GOUO ELSJE Door het ongemeen debiet en de aanhoadende aanvragen aangespoord is de thans verschenen ttceede druk met 2 fraaie plaatjes versierd zonder verhoaging van prgo zgude ingen 1 90 in extra irnaien band 2 75 Nog enkele ei zgn te bekomen van MARLITT gravin Gisela 2 60 geb ƒ 3 30 In de Tydepiegelfts 11 wordt deze roman een juweeltje genoemd en de lezing er van i ringend aanbevolen MARUTT het Heideprinseqe 2 70 geb 3 20 Dev Cour 1 Nov Het boek berst in den meest aantrekkenden vorm een schat van levensw sheid en menschenkennis De Heibewoners Heinz en vooral Lize herinneren aan de beste figuren van Dicksns enz Het geheim der Oade Jnfvrouvv is geheel nitrerkocht Goud Elsje het Geheim der Oade Jufrrouw de Ryksgravin Gisela en bet Heideprinsesje zgn in t Engelsch Fransch Russisch Cxechiscb Foolsoh Deense Zwéedsoh Spaansch Q liaansch Hongaarsch eu HoIIands h vertaald Op t oogenblik is MARLITT gewis de meest gelezen Auteur der geheele beschaafde wereld Uitgaven van A ras GÜNNE te Deventtr