Goudsche Courant, zondag 15 december 1872

f H t ffee 5 4 kü Woensdag 18 Decemlier 1872 N 1298 GOIISCIE COURANT faws tn UterleDlieliy wr Wa ei Onslreleii Taa sdT rttolSfia kan gescbieden tot éöii nur des namiddags op den dag der nitgave sloten dit is ten stelligste dnjiiit Overal in die kerken heeft meu godsdienstoetéoingen gehouden Of een diséipliosir onderzoek deiwege tegen sommige geestelijken ia ingesteld Weet aeo met met zekerbeid Daartoe bepaalt zieh de gtnsche zaak Zuader eenige plechtige haadeliog hervatte de Dostent jksche rijksdag Donderdag i jne zittiiigen De afgevaardigden der beide nltraBontaansche landen der Cisleithsaosche monarchie IVrol en Vorarlberg schitterden door hunne afwezigheid De minisier van flnaucien diende een voorstel in waarbij de re geering gemachtigd wordt voorlot g voor de eerste drie maanden van 1873 de bdMtingen te blijven heffen en den ioopenden dienst voort te zetten De commissie uit de kamer heeft reeds terstond tot aanneming van dit voorstel geadviseerd Tionwens in Oostenrgk ii men reeds aan dezen kunstgreep gewoon In den Oostenrgkscben rijksroad heeft de minister rtu flnancién de zeldzame mededeehng gedaan dat de begroeting voor 73 ten gevalgc Mo overschotten van vorige diensten kan eindigen met een batig slot van S millioen Daar niemand dit in Oostenrgk meer mogelyk achtte is die meedeeling natauriyk luide toejuicht t Is te hopen dat decgters juist zgn de beursmannen hebben er intusschen reeds van geprofiteerd Twee motiëu tot afkeuring van het regeeringsheleid der Italiaansche regeering de eene in verband met het wetaoutwerp op de godsdienstig genootschappen te Rome de andere naar aanleiding vaneen voorstel van den minister van flnaiiciên houdende wgzigingen in de belasting op de richesse mobilière b V effecten aandeden en andere rentegevende papieren nerden door de kamer verworpen De meerderheid welke de rrge ring beide malen verwierf beliep omstreeks 90 stemmen In deze zitting zal de liiikerzyde er das waarsohynigk nog niet in kannen slagen het kabinet Lauza Seila ten val te brengen In het Spaansch congres heeft Zorilla meegedeeld dat de nienwe leening is volteekend De oomaissie heeft haar rapport ingediend over het wetsontwerp tot afschaffing van de plaatsvervanging met 1 April 73 zijn alle jongelieden van tO jaar dienstplichtig Woensdag nacht is te Madrid een begin van oproer ontstaan Dea avonds te B t uar werden eenige schoten gelost als signaal voor den opetand Het garnizoen bijgestaan door de Madridsehe rrgwilligers een korps dat door bgrondere goedkeuring des konings georganiseerd is slaagde er spoedig in de rust te herstellen Men vermoedt dat het oproer op t getouw was gezet in de hoop de nieuwe leening te doen mislukken en zoodoende de regeering in miskrediet te brengen De hoofden dsr republikemsche party ontkennen ten atarkste hunne solidariteit met deze mislukte poging MEID UÜISUOUDSTER IEMAND van fatsoenlgke familie van goede ituigen voorzien zoekt tegen Mei eene Betrekking liefst als MEID HUISHOUDSTER bij verkiezing in den Burgerstand Men adressere zich met franco brieven onder Lett O O bg den Uitgever de er Courant Een ongehuwd persoon van middelbaren leeftgd zoekt te Gouda eene betrekking in den handel hetzg als REIZIGER of BEDIENDB Adres met franco brieven onder n 12 bg den Boekhandelaar P C MAAS aldaar FRANKRIJK Ziehier den tekst van hel manifest der ÜHum lUfmblkttint Waarde Medeburgers I Sedert drie weken wordt Frankryk beroerd De arbeid verslapt de zaken staan stil Onrust hocrscht in alle gemoederen Het notionale leven is als het ware geschorst iiVtuff onaangename toestand is outlitaan ten gevo e der verdeeldheid waaruit de Nationale Verga deriog niet schgnt te kunnen geraken die deregee Medio Januaiij a b verschijnt LOON MAE nmi Oorspronkelöke Rot jan 2 dl gr 8 Sociëteit ONS GENOEGEN Zaal Kunstmin te Gouda N 4 van het Abonnement door de Vereenigde Artisten van den Stadsschouwburg onder leiding Tan de Heeren W Stumpflf en L J Veltman DONDERDAG 18 DECEHBEB I872 LLGARTO of MISDAAD en VEHQELDING TooiiffUprl in 5 iJedrijvcn nanr den roman vud EiifièoeSne uit het Fransch roor dit toooeel bewerkt doori L J VcltmaB s GEVOLGD DOOR lEEETEIJMElEDEL lit 9 iLl 10 eco Bednjr imar b€t Fransch door Mr ran der Braggheu AANVANG ten 7 URE PRIJZEN DER PLAATSEN 1 Bang voor HH lieden hunne Dames en Kinderen f 1 per persoon Voor Niet Leden hunne Dames en Kinderen per persoon ƒ 1 49 3 Rang 40 Ct Op Maandag 16 December des BvoudA ten 7 ure precies zal de loting der te bespreken plaatsen voor HH Inteekenaren plaats hebben tegen betaling van 10 Ct voor elke plaats Heeren die aan de Loting deelnemen worden heiiivnerd dat z geen grooter aantal plaatsen kunnen bespreken dan waarvoor zg op depreseUtie Iflst teekenen Het Bureau tot het bespreken der plaatsen is geopend Donderdag 19 December van des morgens 10 tot des namiddags 3 nre tegen betaling van 10 Cents voor elke plaats fff Het is ten stelligste verboden in de zaal te Rooken Wed J F van der VLIST Openbare Verkooping te GOUDA i f op VRUDAG 20 DECEMBER 1872 des voormiddag ten Elf ure in het Logement D £ Zalm aldaar n Een HUIS en ERF slaande en liggende in de Peperstraat te Gmida Wijk K n 222 Een HUIS en ERF in de Doelesteeg aldaar Wük L n 148 En een HUIS en ERF aan den Fluweelen Singel aldaar Wijk R n 346 En op VRIJDAG 27 DECEMBER 1872 des voorraidd s ten elf ure in het Koffijhuis db Haevonib aldaar van Een HUIS en ERF aan het Jaagpad te Qotula Wflk Q n 24 Een perceel WEILAND enz als voren groot 4 Hektaren 4 Aren 50 Centiaren En een perceel WEILAND en WATER in den Winterdijk te Omtda en Waddinxvem groot 1 Hektare 8 Aren 70 Centiaren Nadere inlichtingen zyn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTUUN DBOOGLEEVER te Gouda De ndergeteekende bericht dat tegen het aanstaiuide NIEUWJAAR bg hem te bekomen zfln EXTRA NETTE GESTEENDRUKTE Ordkrt Korden te oedu ite ingexacit A BRINKMAN Lange Tiendeweg Goada Druk vhq A Unukmau 30 Cfts Blaauwe Zakjes 3f Cis mout kmiden en jen hoest heesch ivalleu geplaagde Ig nachtrust verschaft liken Navolgende inwe zending Dr uwe voortrefi el ke Ivens van uwe tegen In zo Erbach Schöntegen mgne vermiddel gedaan heeft daarom met uwe it de onder gelykgebrande suiker met e fegen den jjJboest r eerenden fjQraaf ionen een fifêékend itBonbonS werken iffflijke MalZHBoulijdende Vjras den briev colgd i I Ier te Öo a jbn HBNRr der gepatenteerde JpHANN HOPP sokb MALZ BORSTBONBONS den fijnsten suiker zamengesteld zyn zg een onwaardeerbaar middel heid enz en hebben reeds au duizende door beangstigende hoest ders door hunne onniiddelijk kalmerende werking lang ontbeerde Doeltreffend is het 4 a 5 bonbons in een kopje heete melk te g brieven maken eene verdere aanbeveling overbodig N 2265 Van uwe slflmoplossende Malz Bonbons verzoeke Danzmaybr Pattenbach IJJ 2480 Ik verzoek nieuwe zending v Malii Bonbous Gravin von Moltkb P inerhof N 2692 Gelieve den hoest zoo uitstekend werkende Malz Bonbons bij te voegen Gi BERG Carlsruh N 2901 Uwe Malz Bonbons hebben zoo heilz schrikkelgke hoest geikrerkt als dit nog niet door een tot nu gébrufl W Mayek Schönharijenstr 11 Berlijn N 2199 en is Malz Bonbons zoo ingenomen omdat men tot de overtuiging komt soortige namen aangeboden Bonbons van andere fabriekanten slech vanüle bevatjk W 3 Mj fea Co rnhem N 3205 Van zoo weldadig itrerkenje MaB Bonl onE wordt zend verzocht aan Heineich vo i SoHÖBURG QiÖiucacAü Wi 23J0 Ü e Borst Bonboii middel tegen hoest te z JilBarsn Karo Miiderp i N 3387 U e uitmuntend Baron FLiÉssiftB Budwei bons ibm ndj van heeschhein ea aaml radilcaal gen zen Th J J sElt s B JOH HOÏ F s Qentraal mpöt BJoet J C VAN VREUMINGEN en de We VAN Dtsij b rg Door uwe vij tparaan hg 8ed ich i too fien de a bum Itilsteeg ÏENj m Wofi I + Gerégtèlijkf Ve LRICIfjte Berf voor M gmpi lebben hfqi tb l eeft in lidkadeelig produét liJ4 in TWEE INlem nn depothouder De hér ASSMANN eigenaar der firma C W bJadenraijiitlNIVEëSBEL ZÜIVERINGS ZQUT Is gebrandmerkt Deze pogingen om mg te benadeeleji SJ ANTIËN eene veroordeding wegens laster berokkend De leer Sai eó leverancier der Assmannsche jtooverpaketten maakt er zich een genoegei van in Nederl dsohe Couranten de bovenvermelde advertentiën die door dé Pruisische chtbiinken als l ter gestigmatiseerd te doen herdrukken en het Nederlandscbe publiek tegen mgn Zout d een gevaarlgk namoaksel te waarschnwenl Deze even walgelgke als lage bewering schraagt de heer Sardemann door attesten die met de namen van ROGGEN en BAKKER geteekend zjjn terwijl de hieronder geplaatste verklaringen van deze heeren bewgzen dat zij den heer Sardemann nimmer gemachtigd hebben om van attesten met hnnne naamteekeningen gebruik te maken waaruit M kt dat de heer Sardemann van die namen misbruik heeft gemaakt tot misleiding van het p ibliek Dat zjjn de middelen waarvan de heeren Assmann en Sardemann zich bedienen om het beproefde Zont van den ond rgeteekende dat met het Zout van Bullrich volkomen identisch is in de schatting van het publiek te doen dalen Ieder denkend en weldenkend lezer zal evenwel njt het hierboven medegedeelde de onzuiverheid der bedoelingen van mgne Concurrenten genoegzaam erkennen en tevens met mg overtuigd zün dat bet met eene zaak al heel slecht moet gesteld zgn wanneer men om haar staande te honden tot zoo walgelijke middelen en praktgken zgne toevlucht moet nemen De heeren Assman eu Sardemann zouden inderdaad èn wijzer èn nobeler handelen wanneer zg zich den ondergeteekende dankbaar betoonden daarvoor dat hg hun zoo menig artikel aan de hand heeft gedaan door welks namaking hun en hunne handlangers de gelegenheid wordt geboden om verbetering in dea staat hunner zaken te brengen De ondergeteekende verklaart dat de heer H Sardemann mgnen naam onder zgne adrer tentiën gemisbruikt heeft s Hage J van Rgggen Droogisi Ik ondergeteekende verklaar bp deze aan den heer Q Sardemann nimmer eenig regti te hebben gegeven gebruik van mgnen naam in Couranten te maken Alkmaar W J Bakker Apotheker Mgn UNIVERSEEL ZÜIVERINGS ZOUT is alleen echt in 1 1 pakjes a 60 in 1 2 h 33 en in 1 4 a 18 Cts verkrijgbaar gesteld te Gouda bg L WELTER Gouwe en L SCHENK Hoogstraat Bg aankoop van dit artikel lette men niet alleen op bovenstaande prgzen maar ook naauwkeurig dat ieder pakje groot of klein geteekend is door E M M E E I K H V01 T O HMIBOR Isr Afioth en Fabrik van Chemisch technUche Praparattn Steenkolen Tnrfmagazljn 1 KATTENSINGEL na 8t Ie NIEUWE STÏlAAT GEOCTROIJEERDE MACHINALE RAHDERTURF Het gebruik van bovengenoemde TURF die voor Gouda en omstreken alleen bg mij te bekomen is beveel ik door deze beleefdelgk in UEd gunst als uitmuntende door ZUIVERHEID ZUINIGHEID en de bijzondere eigenschap van HITTEGEVENDEN BRAND volkomen gelijkstaande met STEENKOLEN of COKES daarom zeer aanbevelenswaardig als geschikt voor alle gebruik Na proefneming hetgeen ik UEd beleefdelgk verzoek twijfel ik niet of zal met UEd gunst vereerd worden Gouda 1872 UJSd Dk Ditnaar J H Spierings NB Nog ruim voorzien van puike Engelsche Duitsche Haard Kagchel Smee en MachineKolen tot concurerende prgzen De nitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG De i bijiteHland Billteniandsch Overzicht IJi ZatcrdM is de fitting der nstiönllle vergadering f naar omnaDdigheileD vry rustig geweest daiik zg f vooral de gematigde houding van de linlicrzijde De eer vsnij den dag komt vooral aan Gambetta die met groote helderheid en juistheid de gepastheid eener outbiiidiog aantoonde Zooals men zich herinnert waren enkele vroegere petitien om ootbiódtog der vergadering aan de orde De comnissiën telden voor eenroudig tot de orde van deo dag over te gain De rwliter yje had besloten hoewel zeer laat om de vroeger vastgestelde motie waarbjj de vergadering verlengd werd tot den tgd dat de rredeavoorwaarden gdifel zouden zijn vervuld en de reorganisatie des lands voltooid t laten varan aa zieh vereenigd met de oouclasie van ds verschillende rapporten over de ontbindiiigsjKtities strek ieode om over te gaan tot de eenvoudige orde van den dag Ook de regeering bg monde van den miuiater van jnsiitie Dunore verklaarde zioh voor de motie die ten slotte met 490 tegen 201 stemmen werd aangenomea Zooals het meermalen gaat met de Fransclie partyen allen zyn met dezen afloop tevreden de rechterzijde dat de molie met zulk een groote meerderheid is aangenomen de linkerzgde dat zg een zedelgke overwinning heeft behaald en de ontbinding eenmaal aan de orde gesteld niet meer van de dagorde zal verdwijnen de regeering eindcigk dat de motie van dien aard is dat zij in geval van nood wanneer de onderhandelingen met de Duburecom missie in t eind tot gern reealtaat leiden op de ontbinding kan terugkomen de quaestie ia zoogoed als verdaagd Toorts houdt men zih steeds met de begrooting bezig waarvan verscheiden hoofdstukken zyn aangenomen Allerlei geruchten doen in de Pruisische bladen de ronde omirent de ministerieele crisis Niet alleen von Boon en de minister van landbouw von Saslohow zouden heengaan maar ook Bismnrck zojK zgn ontslag nemen sü Pruisisch minister president en zich voortaan alleen belasten met de leiding van de bondszaken als kanselier Wat hiervan zij officieel is men er nog mei van ingelicht en brpsalde plannen schy en er nog niet te zyn Verscheiilen Berlgnsobe bladen gveren zeer voor het aanblijven van von Bismarck met hei oog op de belangryke maatregelen die nog in iet vers iet zgn Uit de latere berichten door de dogbladen medegedeeld ten opzichte vau het gebeurde in de provincie Posen op den 8 jl blykt dat de eerste uededeelingen niet van overürgving zyn vry te pleiten Door de geestel ke autoriteiten is het honden eener kerkelyke plechtigheid bevolen in verband met het plaatsen van hel bisdom onder de bescherming van het zoete hart van Jezus uithoofde van do vervolgingen waaraan de kerk van de zyde des staats is blootgesteld Dewijl men daarin zag een demonstratie tegen de regeering hebben de plaatselyke autoriteiten het hou den dier godsdienstoefening verboden in de kerken behoorende ann het gymnasium en non andere inrichtingen vnn onderwys door den stoot in het leven leroepeu Wat betreft het bericht dot die kerken zyn ge ADVERTENTIËN worden geplaatsi van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen ÖROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afiouderlöke Nommers VUF CENTEN ring der republiek tot onmacht doemt en die elke hoop op stabiliteit verstikt Eerlijke maar schroomvallige geesten hebben tot dusver kannen meenen dat behoedzaamheid en telnporiaatie voldoende zouden zijn om aan den slaat vau zaken een einde te maken Tkaus zgn illusien dienaangaande niet meer mogelyk De laatste votums der Nationale Vergadering hebben doen zien dat eene meerderheid daarin geen vosten voet heelt veel minder nog rich handhaven kan Ook schijnt de regeering tot werkeloosheid gedoemd niet alioos zeker te wezen dat zij zal blgven leven Crises die allen belangen gevaarlijk zijn ontstaan ieder oogenbbk Vondaar dat bij alle helderziende vaiierUudera de overtuiging tot rijpheid is gebracht dat het tijd is voor het land om zgiie suuvereiniteit te heniemen ten einde een geschil te beslechten dat anders onopgelost blgfi Heeds in Aan 1871 t r leUder zitting waarin de Nationale Vetgaderiug zich de oonstitueereoda macht aanmatigde heeft de groep der UtUm S puUicaiiu in een wetsvoordraoht de voltomen ontbinding en een hernieuwd beroep op de kie7ers geeisoht De aanneming der voordracht zon ailn moeilijkheden vermeden hebben die reeds een aunvaii namen aan het land de beproevingen hebben gespaard dia het na dien tgd werden opgelegd ïhaos erkent een grxrate fractie der Nationale Vergadering dat de ontbinding de eenige uitweg is voor ben die nieuwe onheilen wdlen voorkomen De kiezers ondersteunen van alle kanten die vrijzinnige gedachte De ontbinding langs wettigen weg verkregen dat is ons doel dnt is blijkbaar de wil der natie Wjj verwerpen verre van ons elke gedachte van gewelddadige pressie Wij wraken coupa de force van woar ig ook mogen komen VVy zijn vijanden der wanorde Gedurende twee jaren hebben wij sfh van veelvoldige bewijzen gegeven Men heeft oST steeds rondom de regeering des heeren Thiers geschaard gezien telkenmale als zij bedreigd werd Wg vragen dat bet land ons werk voortzette dat de natie door nieuwe verkiezingen een sterke meerderheid tot stand breiige in staat om aan de regeering der republiek een krachtige medewerking te verleeuen de vredelievende overwinning van den volkswil en de duurzaamheid der republikeinsohe in stellingen te verzekeren Waarde landgrnooten Uwe vaderlandsliefde is ons ter hiiipe gekomen Door uw ijver tuit gg den triomf der openbare meaning beslissend maken Bedenk vooral dat het recht van petitiounement een heilig recht is welks uitoefening door de wetten des buds gewaarborgd zgn Het is op onverbreekbare wgze verbonden aan bet beginsel der volkssouvereiniteit Het te willen aanrenden zou gelgk slaan met eene inhouding van t algemeen stemrecht Pasijs 10 December 187 De Seine wast met nieuwe kracht onruatbt rend nemen de ovrrstroomingen in i rankrgk toej in verschillende gedeelten vau Parjjs is alle commuui ostie behalve met voertuigen gestremd Ook in Versailles zjjn de lage gedeelten overstroomd In de Hue Herald nemen de beivoners uit de bovenverdiepingen liiet hnn inboedel de vlucht daar de beuedenverdiepingen reeds onder water staan Verscheidene fabrieken hebben den arbeid moeten Ukea Ook i