Goudsche Courant, woensdag 18 december 1872

de ioite heeA geweldige orerslroomingen reroor ewkt meu rreesde dat bet water daar heden eren hoog Züu staan als in 1813 de hoogste waterstand grdureude deze eeuv Ook in Nantes staan straten onder wMer terwyl sqpunlfie pftatsen i Sm omtrei van alle gemeenschaf zijn afgesloten ood t door gebrek aaa roedMV inwonen de vlucht moeten nemen Do SaSa i8 tvene is buitan hare oevaiS getredrn T An ftts kmilt4 Mwne oreMrooming veroorziittkt te Poitiers verwekten de OUin en de Boivre groote onrust In Pas de Calais en de Noorderdepartemi uten zyn lawias jke OMer kteu geinundeerd De verwoestingen io Parijs en geh el Frankrgk veroorzaakt jn te v elvu di om ze allen op te noemen Op den Boulevard Ornano werd de tent van een kunstenmaker gedurende de voorstelling met al de personen die de vooratelling gaven opgenomen b halre de dikke doma die dank ty haar gewieht of hare plaats bJee £ De N R Ct verneemt uit 8 Hage dafrde nUngabenoemde Staatscommissie tot herzienij vin hef muntstelsel met baar verslag gereed is en dat daarin tot het aannemen van den gouden mnntstoodaard wort geadrieMHi Btatdd GtaneraaLtTwitDK Cuuut ZittingeD itn 14 en 16 DeoelÜKr lar de zittil vA ZkCerdaf z n eiwge khiine wet ontwerpen aangenomen waaronder die tot bekrachtiging vau provinciale belastingen Vervolgen kwan in behandeling hoofdstuk Vil der begrooCii nationale schuld dat mide werd aangenomwb Baarna weeden de atgenÉeoe beraadslagingen geroerd over hoofdstuk VllZt financiën Dsarby werden besproken de wensch naar belastinghervorming de vraag nopens den gouden of den zilveren stapdaard speciale vragen over Soaneieele onderwerpen bet beginsel van scheiding van kerk en staat in verband tot het we etnen vaa d begreotiog van den post tractementen voor nieuwe standplaatsen of verhoogingen voor geeeteltjkeas In de zitting van gisteren is na langdurige discussie het regularisatie ontWerp tot aanwijzing der bestemming van vroeger niet uitgekeerde lodiiche saldo s aangenomen met 37 tegen 34 stemmen De discussie over het traetaat met Spaiga nopads wederzijdsehe rechten en vrijdommen der consuls is aangevangen om in de avondzitting te worden voortgezet Heden wordt de bebtadstiiia ui het hooOstnl Financien vervolgd Te Alkmaar ie Vnjdtaf bf de opveering van Lugarta door bet tooneelgezelschap vaa de haeren Storapff en Veldman door eene kleine onvoorzichtigheid de heer Touruiaire met de prop vau een pistool naast het Oog getroffen en het gezieht door het kruid geschroeid Wij hopen dat het ongeval voor denkunstehaar zonder gevol mag blijven Met I Januari aanst is het een jai gelédni iü flut Psleii iw Jmlttie populair weekblad voot Binnenen Boitenlaiidsehe Rrehtspleging werd op gericht De buitengemeen groote oudefstenning dW dit blad rta de zijde van bet publiek moeht ondervinden doet de nitgevers bealniten dit blad met het Nieuwe jaar uit ti breiden Tot dusver was de inbond hooMzakelijk gewijd aan bet trafproeea voortaan cal ook het MifWl k pnkeet en de reebisgedingell betreffende kuidekiiaken I daarin een mlgusre plaat beklerdea Daartoe tal aan het Weekblad een B9Uadwor ea toegerdegld dat eehter Alleen Mnj baar ia roor iMn die op het weekbUd ieabonneeM xijri DüBijUadzal kosten 1 40 per drie aiMmda niet voMoende om in de steeds toenemende behoeften te roorzifp Daarom worden onafgebroken door de Zoogenaamde haaqf fsrs de nooit te verz Jigen genten van dieu treur en handel de steden en do der ersaluUaiideJand n alg rai d pa eh r ig g9 lp aiop te spoMu al dtfc oogelnkkig veof ewi spotprijs haar boofdsieraad af te troggelen Eu nog altijd btijlct de oogat oototdoeniU te wezen t Naar eeo blad m M r ieille meldt is de aanvoer van baar in het jaar 1S71 tot 36 338 kilo gestegen terw i die vroeger niet meer dan 12 000 kilo bedroeg Vooral vtndt men daaronder het hsar dat uit Italië komt hoewel ook de CUaeetclie en Japaansche vrouwewba r con ngcot lereisa Het mak i vaa al die di Bon bkartoeren en pruiken houdt in Marseille een aanbtl handen bezig htt meereudeei gaat naar Parje maar veel van die haren gaat weer naarde plaats van wa v zij gekomen waren want de kooplieden halen ze soms uit Sicilië en auderen dMlea van liaÜe waar tij z van de landbevolkinc koopeo eu brengen ze dan iMigs een omweg weer daarheen opdat de voorname dameg zich er het hoofd mee kunnen versieren Ook ih Spanje Algiers zelft in NoordifAlmerika neaatdia walgelqka industrie mek den dag toe Is bet niet dcgoutaiit dat de dames er niet tegen wiea ziob bat hooM t versieren met de harenvan d mwwtf vrouwen uit China en Jlapan zelfs de kans hebbeo zich met het baar ceuer overledenvriendin Ie toogen Ü HuutrouK De bceicn Pary Pretto en C te Londen vervaardigen sedert kort gwrüijnen cndeiigelgkearukelrBuit papier De fabrikanten van deze flrmp zija opde Landeneohe teotooostellmg die ia ditjaacgeliouden wordt bekrooad Zg hebben wegens hat sierIglkhcid en lagen pnje spoedig lóó graoten artnkgevonden dat zich thans eene vereenigiog met eeakapitaal van 100 000 pd st gevormd beeft die de eindustrie op nog grootere echul wU uitvoeten De Engineer kan zieh over dezen ieawe tak annijverheid en gne snelle ontwikkeling niet verheugen de geheele alfaire is naar het blad meent eeue belasting op bet ouderwg s Het papier toch is reads te duur rn het vervaardigen van gordijnen enz uitpapier zal het nog duurder maken zoodat als er geene nieuwe grondstoOW voor papier opgespoord worden de gwdkoope pennybloden niet meer verschgneu kunnen Ongetwijfeld is eze opmerking juist maar wat staat ous te doenP wat heeft devoorkaat i gaedkoopa ganljjaen ts kabbeo tt gaed koope dagen weekbladen f Ea al men VW Woning ia dat het beter is goedkoope bladen te bezitten dan goedkoope gordijnen ia men d n ookva oordael ilat bei CUiriaeezen van papieren gardij m yerbsden noel worden f Dat wpce verkeerd b tm toch ook niet uitvoerbaar wezen Als het papierdtoer eeoe nieuwe teepaaiing die men er ven maakt duurder wordt dat oogeiwgfeld S9h lelijk op debe having werkt dan moet de iodnstrie er op bedacht z meer en goedkooper grondMof te baaoi pn waaruit papier bereid ksu orden Uan zullen w goedkooper schrijf en drukpapier en goedkooper gordijnen verkrijgen Moor dit is gdmakkelijker gengd dan gedaan aveowd is hot niet onmogelijk De oplossinx van het vraagstuk komt vaorul tenlaste der schfikunde deze moet bel mogelijk maken hoat zoo gaedkoop mogelgk in papierstof te veranderen en evenzoo alle planten die tot papieutof verwerkt kunnen worden In de tneede plaats moele de middelen van verkeer belpen oodat g iu staat worden gesteld de oorspronkelijke boe eh u voor papierfobricatie te gebruiken Ën eind gk moet menop de middelen bedacht zijn om misd uk en bedruktpapier in bet algemeen weder tot wit te verwerken Ka f Ct Uit de vergelijking der opbrengst van s rijks middelen over de maand November van 1871 en 1672 aott men kanoen besluiten kot een gunsiige uitkomst omdat oppervlakkig blijkt dat er een voordeelig overschot bestaat van 14S 000J zoo men nist bij nader onderzoek bemerkte dal die iiitkomst ajleen il toe te schrg ven aan de rpeerdcre fpbreiigst van 162 000 op hpt reoht van aucoessie terwijl de overig id4elea i rootendsels minder lOpbnohteo bij de ditept belastingen wa het oqgunstig vprsehil lelfij anderlialve ton De scognsen in het geheel mft 108 000 meer maar toèh op hti zotti 6000wMiier daareptegaq ide suiker JS OOO n de wijn 26 000 meer In het totaal der Mcijnsen over Ndv 1871 moet een drukfout zijn ingeslopen want volgea de optelling is het 00 000 minder walke font dan ook op hei totasl geticraal der maand Nov 1871 van invloed zou zijn Over bet tijdvak van de elf aente jmunden der beide jaren is de opbrengst 4 356 500 meer hoofdzakelijk te danken voor ticee en een Mf millioen an de opbrengst der registratie en suotfssicrochten en voor ruim leventten ion aan de aceijnien waarvan millioen aan de toenemende opbrengst van den j accijns op het gedestilleerd Boeds nn dat is over I de elf eerste moopden van 1872 is de opbrengst by ti 18 ton meat i n de raming ovej het geheel jaar slleen te daften aan de toevallig ruime opbrengst yjui h t re iht vap snpcessie De ditvcte belastingen een middal dat me de we nlsike volkswelvaart in het nj RjWs en bove aq ere mid lelen in een rechtstreek8 ili vband sta zijn slechts derdehalve ton meer dan over heizelfde t vak van 1871 wellicht door een verscherpte toepassing der dwangmiddelen i Dag Uit HnrÜBgen verneemt Ben dat aldaar vóór eepigp d en een seliip uit Big wa aangekomen I met een lijk aan boord dat gezegd werd t zijn bet lijk van een persoon die zeer waarschgulijk op zee r aan de cholera waa overleden B j bet dadelijk ingesteld onderzoek van den genef kiuidigeu a j inspecteur mp zgn gebli en d i d iédoilde persoon eeU matroos na verscheiden dagen ie zijn ziek geueest aan aeaj typheuse koortt it overleden eu ddt alzoo de vree alsof men hier met choi te doen had gelukkig ongegrond i geweest Kolpniënf ENOEIiAND T e storm die in den naeht vaii verleden week Zondag op Maandag woedde sehijot nergens sterker te zijn geweest dan in Engeland Omtrent de daar plaats gehad hebbende ongelakken en de veroorzaakte schade wordt nog gemeld dat bij Plymouth oht sche teii waaronder het Nederlandsehe schip CiirttfmoPtclxt ïijn gestrand maar van de bemannifig en de passagiers dier schepen is slechts één persoon die weigerde zijn schip te verlaten om geki inen De spits der kapel van het St Johnscollege te Cambridge eu die van het Orièl college te Oxford zijn afgewaaid het in aanbouw zgiidenieuwe Great Western spoorwegstt ion te laatstgenoemder stede is geheel vernield Te Exeter zijn de toren pitsen der St Thomas kerk afgewaaid tot groote ontsteltenis der personen die in die kerk de godsdienstoefening bijwoonden msar met Jen schrik vrij kwamen Te Bristol is een klein huls door den 4torm goeddeels vernield en vier personen zijfl onder tet puin begraven waarvan er twee nijn omgekomen Te Londen zijn op verschillende plaatsen grooteaanplakborden luiken en dergriijke door den wind verHield j een paviljoen dat te Crojdon werd opgeslagen Om vóór een feest te dienen is geheel omvergewaaid hetzelfde i geschied met eene groote tent te Portsiown die 1600 menseben bevatten kon en waarin prins Christiaau den dag te voren den eersten steen Toor eea sehoolgeboaw gelegd h id bU deze en bg lerger ke ongevallen die in andere wijken vaa Londen hebben plaats gebad zijn verschillende personen sunder of meer ernstig gekwetst Aan hel algemeen overzicht v a De Indiër Niemo Bat HandeMlttd ontleenen w het volgende De voortdurende stijging d t rijstiprijze trekt bier het meest de aandacht De Begeerii beeft b uoodig geacht naar aanleiding van de loopende gernchten dat in enkele gewestea vaa Java rgstgebrek althans builoMgewoue rgstprgzen te yn a u ujn de boofdeiv van gewestelijk bestuur an tesf veo di iomtrent de uoodige inlichiingen te geven Met oiScieete Uad heelt ointttnt Deli de beriobten beventigd die wg in ons rurij orerzicbt reed hebben medegedeeld Van Mandhar is nog nieta nader vernomen Men verzekert dal 2 £ x £ de luitenant generaal iCroceen tegen I Maart e k verzocht heeft v u het legerbevel te worden ontheven De uijze waarop net de begrooting van tgn departement roor Het telegram waarbg medegedeeld wordt dat de poet van een uilÜoen uit de Ipdi e begrooting voer 1S73 ia galiekt ia bier lecdwezeu outvau gen omdat dit iu elk gevat vertraging veroorzaakt De haven van Batavia i Bochtnns eeoe zoo dringeode behoefte d t n p hoe eer des te beter de handen aan het werk moet slaan wil men aan Java s welvaart geen knak toebreugen dien men niet te boven zou koqpt Ondanks de zucht o steeds op Indiaehe baten te big ven l uneni oojji nerkbur in de rad vaa iaa Miitiatar va yüanciau blj fla aanbieding der staatsbrgrouting voor 1873 geldt het ki r eeue onvormgdelgke iiitfa Vc Kik uftt l heeft j de meest nadeelige gevolgen De handel van Batatia hee k den 2 dezer eene vergadering in de Hniidelssoeis t geboiulca qm de grieven uiteen ts zeiteu die t g a het Ikantoor aihiar bestaan Uit bet uitvoerige verslag dat on e redicteur r n liet rcrhapdejde op die bgfeukoiusi hecfl opKcmaakt blijkt dat de bezwaren grooter iii aantal en v u me r bcjaug waren dan neu uit Jamhode zou opmaken die cej loopje i et de zaak neemt en qpzeii ha plelar n het vi rii kkelaais naar bet hoofd werpt ileu klaagt o er te hooge taxatie der goederen over de beferaraerendeformali teiten die het gevolg zijp v n het vereuderde reglement van 1818 waarvan de herzieijyi sfdert jaren is toegezegd over verschil in taxatie ols een schip koffie van de eene haven naar rle andere vervoert en over den langen fijd die varloopt eer men tot restitutie van wettig aan den handel toekomende gelden overgaat Eene hoofdgrief i eienwelgemisaan ruimte aan den Boom als stoomsclifpen aankomen dan is alles verworring De Re jeering erkent dat gebrek maar schijnt tot nog toe palliatieven te wrilen aanwenden ofschoon de vertegenwoordiger van de Maatschappij Nederland reeds sedert laug een uitecat geschikt lokaal aanwees fiene Commissie uil den handel die en odrea sin ds I gecring z l onlwerpHn heeft o a tot mandaat liepaidd op het i twin v n ll t lokaal aan ie dringen Ten gevolge van voortdurende naamsverwarring tusschen t Nieutc Balariamck HanièltUai en t S rImiaaich IJandriailad heeft cerstgenpemd orpfaan zichzplf verdoopt nls De ladiO NieuK Batamaaeci üandehiM De dood van luitenant Hagen is door berichten van Mnlakka bevestigd Met nog een ander Europeaan en eenige Sepoys in handen van den vijaad gevallen werd hem lu koelen bloede de hals nfeesneden Bat Banddsilad B EL GIÊ Aut het JounuU de Qatd wordt gemeld Ik ben getuige geweest vaa een zeer trelfcnil geval van het redden van een dronkeliug Tegen half 4cn kwam ik van Mariakerke langs het kanaal toen ik eensklaps de hartverseheureude kreten hoorde van en jonge dame wier kind een mei e fan jaren in het kanaal was gevallen Wij waren daar met Hun zeasen maar koudrn geen van allen znemmen Het was een vreesèi k oogenblikl Dnar komt eea vigilante aan en toen de reiziger die er in zat naar de oorzaak onzer ontsteltenis gevraagd had wierp hij zijn hoed neor eu pioug te water maar in zyn haa t vergat hg een vrij zweren wiiiterj is uit te doen Nn verloop van eeiiige dccuiiden zagen wij hem weder terwijl l j I okI buveii nater hield dat dadelijk werd aangepakt maar tueii begon een hevige worsteling voor den redder daar de zwaarte van zijn overjas bf m belette den oever te bereiken en ij lagen hem verdwijnen maar wcldri werden ij iiem weder genanr aan den ander n kant van het kan ial ontlast van zyn jae hijgende en uitgeput jelukkig konden wij hem de nuudige hulp verleenen eu lieui gezond en wel ien vertrekken Hy weea alle dnukhetuiping af ra nam alleen het kaartje aan van le moediT die builen ziehzelve van vreugde was Ik verneem d t de moedige zwemmer een Hollandseh schilder is Guslave Merlier wonende te IJzcudijke Zjjn naam verdient alleszins vermelding irTe= iLïJii l 3jr s DUITSCHLAND De National Zeitung spreekt over het gerucht volgens hetwelk prins Bismarck zgne betrekking bij het Prhisisch ministerie zon nederleggen om zich Voortaan uitsluitend aan zijne funetien l ij de rijkskansekrij te kunnen wijdeu Bism wek zegt het blad heeft zich te zeer met de politiek kerkelijke quastle ingelaten en is daarin te zeer betrokken om thana het ministerie te verlaten Het zou ook lijnrecht in trijd zijn met zijne vroegere duidelijke verklaringen Eenmaal loeh beeft hij in den rijksdag ronduit gezegd dat de betrekkingen van kanselier des Dnitsehen rijks en minister president ran Pruisen altoos in ééa persoon moesten vereeiiigd mjn ja dat bij zieh de Trijdagaraiad werd te GranB a e en rreeiel jke mis ad gepleegd Mevr van der Kouwen wonende in de bocht van Guinea werd met bate dienstbode gruwzaam vermoord Geld effecten en vele kostbaarheden zijn gestolen voor een bedrag naar man zegt van 20 00 1 Justitie ea politie doen ijverig onderzoek doch tot nog toe zyn de bedrijveis van deze miadaadl niet ontdekt Voor eenige dagen kwam te Seheveniagen vand haringvangst binnen eene aldaar te htais behoorende pink Aan de bem uniog ontbraken twee koppen en men maakte zich al reeds ongerust dat zü evenals helaas zoovele vissoben in de golven waren omgekomen Hun achterblijven had eehter een andere oorzaak De Seheveningers zgn gewoon wanneer zj van de vischvangst naar hun vaderland terugkeeren eenigen tijd de kust aan te doen eu alsdan aan wal te gaan om levensmiddelen iu te koopen ten einde ze hier te lande binnen te brengen Zoo wai het ditmaal met deze visschers het geval bij Lowestoft waar zij o a meel moesten inslaan Na een en ander te hebben aangekocht drongen zü bij bet doorkruisen van laatstgenoemde plaatu de woning van eene wasehvrouw binnen en eisohten geM ven haar D vrouw gat daaraan in zooverre gehoor dat tij oq van dit lastige volkje be rijd te zijn hét eenigt shillings ter hand ste de Zij gaf intusscben vau dit onverwacht en min aangenaam bezoek kennis aan d politie die dan ook weldra twee bélhtmels in arrest nam en de overigen eene geduchte les gaf Deze laatsten zijn thans te Scheveniugen teruggekeerd met achterlating van bun twee kameraden die later naar de gevangenis te Ipswich zijn overgebracht ten eind zich weldra bij den Engeleehen rechter wegens hunn eldafpersing te verantwoorden De gewis zeer afkeurenswaardig neiging onzer hedendaagsche dames om haar hoofd niet alleen met eigen haren maar ook met die van anderen te tDoiia heeft den ellendigen handel in dit menseben product in het leven geroepen en bovenal in de laatste jaren daaraan een nooit geboorde uitbreiding gegeven Het haar dat aan de lijken ontleend wordt ia lang zaak i iot anders ken voorstellen Al kon meij dat gezegde niet beschouwsn als een voor alle t jden geldig axioma het geldt toch als zoodanig noj op dit oogenblik De aangelegenheden van het rij en die van Pmien n toch lèodteigin IkandeTverivikkcld dat men a niet iwa elKnnder kan scheiden Met het qog hieroj gelooft i Hatioiui ZeUuiyJ dat indien Biamaiek werkelijk ttn Pruisisch Ministeil wil aftreden dit niet aan hem maar aan h niniéisrie ligt Maar indien dit werkelijk het geval mscht zijo gel ooft het blad dat iiet veel bete zon ijn bet ministerie te doen altüden dan Biamaick aii Minister te verliezen in het eerste baricllt atB aande zgne aftaeilrag werd alleen gezegd dat hij de betrekking van Miniiiterpresident zou nederleggen In een heden ontvangentelegram uit Berlyji wordt dat insgelgks gezegd doch met bijvoegisg Ai bij Minister ran Buitenlau cheZaken zal blgren en c l it bet Miuisterie zal treden 1 Naar hetgeen nader wordt verhaald omtrent de aftreding ran den Minister van Oorlog Graaf ron Boon is het het daarmeJe aldus gegaan Graaf von Boon had een kort verlof aapgevraagd daarop kad de Koning hem een verlof vaa eenige maanden jangeboden en dit had op den Minister zulk een ongunstigen indruk gemaakt dat bij onmiddelijk ign ontslag verzocht De Konipg heeft toen door usschenkomst van den luiteuantrkolonel van Albedyll getracht hem tot andere gedachten te brengen naar alle daartoe aaiigewende pogingen waren vruchteloos geweest zoodat er voor den Koning niets andera overbleef dan m de zaak te berusten Volgens medcdeelingen uit Maiuz zyn dW resultaten der tlians geëindigde Verkiezingen in den eersten trap voor da Tweede K amer afgeloopn De opkomat der kiesgerechtigden is algemeener geweest dan gewoontijl hoewel zg bij vroegere gelegenbeden enkelen malen is overtroffen ia Maiiiz lieeft de demoerutisehe partj gezegevierd öp de candidateu de r partg hebben zich ongeveer 1600 stemmen vereenigd op die van ultrainoiitanen van ruim 1100 en op die van de nationnaHiberale partij tusschen de 200 eu JO üO Het gevolg van deze stemming is dat de afgetreden leden de heeren Dumont en Oechaner opnieuw zullen gekozen worden Wat betreft de candidaten door de ultramontaausche partij stellen te dien aanz en in niets bekend hnuue namen zijn niet openbaar gemaakt De sociaal democraten hebben zieb van de stemming onthouden zij beweren dat de eonoak daarvan m est worden gezoeht iü de wg waarop gekozen wordt Alleen aan reehtstreekscbe verkiezingen willen zü deelnemen naar hunne vierklarin In de naburige kiesdistricten op het plattelaad heeft de liberale part j met een kleine meerderheid over de elerieale partij gezegevierd In de eenigszins meer verwijderde kicsdistrioten heeft de liberale partij gunstige resultaten kunnen eriangen Dit is zelK in die mate het geval dat in steden in streken waar de bevolking hetzg in overwegende meerderheid ofl gelijk In sommige bet gsval is bijna uitsluitend katholiek is die partij rale de overhand beeft verkregen Te Neu Isenburg is het biJ gelegenheid der verkiezingen tot ernstige rustverstoringnii gekomen Weldra zuilen verscheidene personen deswege voor het hof te Offenbach te recht staan De MaiuZmtuny deelt dienaangaande een uitvoerig bericht mede Daaruit blijkt dat de aaoleggurs van den strijd sociaal democraten zijn geweest De overwinning van de liberalen op hunne partij b baald bracht ben derwgze in woede dat rg een aanval deden op de woning van een der meest geachte inwoners van Isenburg den heer Bourdon die het onderste boven haalde en len genoemden ingezetene der stad op verregaaude wijze mishandelde De aangevallene verdedigde zich krachtig Na eenige losse schoten op de woeste menigte te hebben gedaan begroette hg hen met scherp velde een hunner nediir eu bracht aan versi beidene anderen meer of minder ernstige wonden toe BINNENLAIsTD Gouda 17 Decembk Gisteren werd in een der lokalen van het pror bestuur van Zuid Holland aanbesteed 1 Het onderhood vaa de M allégatsluis te Gouda met de daarover gelegen dubbele ophaalbrug de sluiswacbterswoning en verdere daartoe behoorende werken van den 1 Jan 1873 toten met den laatsten Dee 1878 2 i het onderhoud van de Gouwesluis onder Alphen met de daarbij behoorende dubbele ophaalbrug en verdere daartoe behoorende werken gedurende een tijdvak als voren Voor deze bestedingeji waren minste inschrijvers N 1 Mallegntsluis de heer H J Nederhorst alhier voor 3370 en n 2 Gouwesluis de hccf M Butgers t $ Aarlanderveen voor 928 per jaar J ats ® Beidchteiii Berlijn 16 Dec De Spenerêdte geitung if rteH over het gerncbt d it Bismarck de Pruuische Slnstsdiepst zou wil én Verlaten om zich uitslniteud te kunnen Wijden aan zijne fbilctij ii als Bgbskanselier Er is zegt b t blad vap znlk eenverandering geen spraljCj Wpl wprdt verzekerd dat hij voornemens i kb M n s ec pi ideqt af te treden maar nooi hcA hij gez 4 o PgW Pruisisch Minister te willen zijn gens verkregen iRfarmatién Wijf hij Minister vjw Buitenlandscbe Zaken en komt er ook geen ver dirinf iij bet verbajd tassehen t Pruisisch Ministerie en de Rijkskanselarij Wiesbadeü 1 Dec De Duitsche Kroonprins en Kroonprinses zijn alhier aangekomen Daar de I ongesteldheid van den Kroonprins nog niet gehetl is geweken was alle ontvangst verboden Weenen 16 Dec De grondtrckkeu der hervorming van het kiesstelsel rgii deze De leden van I den Rijksraad worden benoemd bij rrditstreekscha verkiezing Hun aantal wordt met 120 vermeerderd Elk district ze t één afgevaardigde Ieder die kies gereclitigd is voor den I anddag is dit ook voor den KgksrAad De erkie ing ffcachi6ilt door middel van stembriefjes Tot de bpioeniing wordt verfischt de volstrekte meerderheid vliii het aantal uitgebracbto geldige stemmen Het aaaiidaat der afgevaardigden donrt res jaren V ersailles fS Dee De beer Thiers heea in de zitting der Commissie nnfaure verkla ird dat hij met ziji e bood p aan de Nationale Vergadering niet had bedoel d de oplossing der quaestie Rppohliekof Monarchie te provooerren maar alleen te wgzen op de pop4 keliJklieiU a op de toekomst Ie lettrn Hij drong aan op d ijpricliiing eener Tweede Kamer De Republiek ztide bij liest lat dal i een feit ddch nu moest men ht haar ouverwe rpen f haar in staat steHen op den ingeslagen weg voort te ga in Hg verlangde dat er een Staal van raken wt t leven zou worden geroepen als w irloe de h d Audifret eergisteren heeft gendviseurd YitfauxF de compi aie dat wilde as Thiers b met ha g eens Hij wenscjite vuiig da ajeii tot eene g x erstauflbaudiiigmocbtlomen Ter be ordering daarvan zon het hem aangéniam zijn sts de DJoimis in plaats van hem enkel te ren met hem iu oierteg wiMe trtilep De Commissie heeft zich met dit laalste denkbeeld verrenigd en haar overleg met den heer nieii ad alsna javemoiKea piairf hebben Farijg l C Dec Volgens de berichten alt Versailles Iredaii avond ontvangen heeft de rede van den beer S zitting er Catfnamit lie de defécie uit Feriuuilei een buitt ngewoqen indruk gemaakt De leden der Commissie schenen geziiid OM eene venHieniiijt te bevorderen De heer Tli er heeft reeds meer dan drie duifeod adressen en verklaringen van sympathie ontvaiigen HL i I rnTiTT Tcnjirr rJ =zir r T r c Vii B IP O L I T I E Aan het Bureau alhier zijn de volgende gevonden voorw pt n vpurb nden 15 gzeren baards iUeo een stuk zink en een ijzeren emmer rechthebbenden kunnen dezelve terug bekomen IJ 1 li L 11 Bitrgexlijke Stand I Gutouhk U Dec Nanne ouders W van £ ik eu G den Uil 15 hik I 6 ie onder L Cats en ft Willtkm JSagelWrta oudrra M P Oosterltetk eu h Overbeeu Marffurethn ouders C de Vo eu C Jougeliiig 16 Vnlem l ioler oodera W de Kuijter en U HSesen Arie ouders J Mes eu M aptiju Fredenk ChriatiMO ouders C N A Krccvc eo C Wolff Ovfciil li ii ia I M J B Goudriian 6 14 N D Ooms 9 m II de Kcdts Uoutniuu ï l 16 J Je Hoop Sm H vaader Vorm huisvr viu C vin Wganaarde iOj m jvêrt ëntx ëm Bevallen van eene Dochter J W TAN MAAESMVEEN ÜOKHovBN Amsterdam 15 Deoember 1872 Moordrecht 14 December 1872 Op den 2 OciKjber jl overleed te Soerabaija iot diepe droefheid van ons zyne broeders en zusters en haar met wie hij eerlang in den echt hoopte verbonden te worden onze imjifl geliefde Zoon MAIUNÜS JOHANIjJKri VAN LAKÈRVELD Luit ter zee 2 klasse in den ouderdom van circa acht en twintig jaren M J VAN LAKBRVELD M K VAN LAKERVELD PaAHjo Volstrekt eenige kennisgeving I