Goudsche Courant, woensdag 18 december 1872

N 1299 af wat er gebeuren zon indien de nationale vertegenwoordiging lu een mm of meer verwgderde toekomst vernieuwd wordende aan den wOan van den dag toegaf Het was natuurlgk dat men in dien staat ran zaken dachi dat er iets gedain moest worden en men vroeg de Regeenng Wat denkt g U dpen Ze antwoordde het initiatief behoort uiUluitend aan de Nationale Vergadering Wil mea una raaJplegen dau zullen wg onze meening zeggen Maar maatregelen zul en wg zelren met voorstellen Alzoo werd het denkbeeld geopperd om het Uitvoerend bezag te orgamseeren en eene Kamer naast da bestaande op te richten Met het oog hierop heb ik mgne boodschap tot de ectegenHoordiginggeiicbt Het bouveriieinent wist wat het wilde maar eer het ach verklaarde enschie het de inzichten der Kamer te kennen Vandiar dat wg in onze boodschap te kennen gaven d it er iets gedaan behoorde te worden Hebben wg nu getracht de groote quaistie dl Ftmnkrgk verdeeld houdt de qntestie Monarchie at Bepobuek zelven op te lossen Neen wg hebben enkel de Vergadering op de noodzakelgkheid gewezen om aan de loekomst des lands te denken Ho meer men de toekomst ducht hue meer men op maairegrien bedacht aoet zgn Ik vuor mg vind m de oprichting eener eerste Kamer een stevigen waarborg een middel van behoud Het recht ran ontbinding kan niet beotooB zonder twee Kamers Aleu ruert ons te gemoet dat het Uitvoerend Gezag eu de Naiion de Ver adering met elkander moeien bigven en heenga in omdat zg een gemeenschap pelgk bestaan beiiben en dat mitsdien de Uitvoerende Mocht niet gelgk men zegt ieder oogenblik aan onzekere kansen bloo stoat Doek h t w roa doa anderen kant met minder waar dal er moeilgkheden kunnen verrgien tussohen de beide machten waardoor het U itroCrend Gezag in eene netelige positie komt Nu eens brengt de K imer een volnm met eene kleine meerderheid uit ten gunste van het Gouremement miar onmiddellgk daarna stemt zg tegen de fiegeering en noopt alzoo een of meer Munsters om of te treden Zulk een staat van zaken is buiten den gewonen gang van zaken en mag niet duren De Kamer zelre kan het met wenschen Heengaande I Kan zg hel land met in dien tuestnnd laten die gtraarlgk big It zoolang er maar eene Kamer beI staat naast het Uitroerend Gezag hetwelk er bet I uitvloeisel van is Vooral mig die staat van zaken niet diirLii als men ongerust is omtrent de samenste liiig dtr toekomstige Nationale Vergadering Wat mg aingant ik koester dis vrees niet Ik beb gtzegd en zeg het nogmaals het latid is verstandig eu de nieuwe rerkiezingen znllen mei in slechten geert uitvallleo gelgk sommige beangste gemoederen onderstellen Koiium toen ik mgne boliKlsohap tot d Knmer riclitte ha I ik op al die ken het oog MIen nu waren het eens dat er iets gedaan moest worden en men roegde er bg de roiiiisterieele verantwoordelgkheid moet worden geregeld Maar deze hebben wg reeds en zg wordt ook toegepast Ik ben steeds bereid op de tribune te vers hgaen om mgne daden te rechtvaardigen eu mg terug te trekken iiiditii mgn bestuur geen goedkeuring vindt Kn 700 denkt ieder Minister er roor zich over Allen tiinn bj bei minste teeken ran af keuring der Kamer geieed hunne portefeuilles neer te leggen Hieruit bigkt dunkt mg voldoende dat bet niet de ministerieele verantwoordelgkbeid is die in het bestaande euvel kan voorzien en het verwondert mg derhalve te hooron dat de ministerieele verantwoordelgkheid voor alles regeling vereischt Men veroorlote het mg te zeggen ik zie hierin een toeleg perooonlgk tegeo mg geriUii Men heeft de goedheid gehad van te vtrklaren dat de verschgning van den President in de Kamer gruute ongelegeubeden medebrengt bg mag er geene zaken hooren die hem onaangenaam zgn Maar ik ben reeds sedert veertig jaren gewoon in de H etgrrende Vergader ngen onaingen ame dingen die men nu zoo welwillend is mg te willen besparen te vernemen zoodat ik alle prikkelbaarheid op dnt punt heb verloren Men heeft gemeend dat men gourernemeiitce e crisissen kan voorkomen als men mg uit de Kamer verwgdert Men bedriegt zich iiiltgendeel do on Socictelt ONS GENOEGEN Zaal i unstuin te Gouda TÜ 4 ran het Abonnement door de Vereenigde Artisten van den Stads Schonwbnrg onder leiding Tan de Heeren Nv stump ff en h J Veltmaii DONDEBDAG 19 DECEMBER 1872 LUGARTO of MISDAAD en VEBOELDINa ToonerUpel m 5 bedr veo aanr den romaD vbd Ëugèae Soe uit het Fransch voor dit tooneel bonerkt door L J Velt man GEVOLGD Dooa lEEETBIJMElEBEE filgipel m een Bedrijf naar M Fraittck door Mr fan der Bruggheit AANVANG ten 7 URE PRIJZEN DER PLAATSEN 1 Rang Toor HH Leden hunne Dames en Kinderen 1 per persoon Voor Niet Leden banne Dames en Kinderea per persoon ƒ 1 49 3 Rang 40 Ct Op Maandag 16 December des aronds ten 7 ure precies zal de loting der te bespreken plaatsen voor HH Inteekenaren plaats hebben tegen betahng van 10 Ct voor elke plaats Heeren die aan de Loting deelnemen worden herinnerd dat ig geen grooter aantal plaatsen kunnen bespreken dun waarvoor z j op depre aeutie lijst teekenen Het Bureau tot het bespreken der plaatsen is geopend Donderdag 19 December van des morgens 10 tot des namiddags 3 ure tegen betaling van 10 Cents voor elke plaats Bl Het 18 ten stelligste verboden in de zaal te Rook en Wed J P vaiji der VLIST STADS HDZpiCHOOl De COMMISSIE van TOEZIGT voor de Stads Muztjkschool te Gouda brengt ter algemeeue kennis dat z op ZATÜRDAG den 28 DECEMBER 1872 inschrijving zal houden voor de kindei n welke aan het onderwgs in de Vocale en IntiTumeniale Mmijk op genoemde school wenschen deel te nemen De mschrgving zal plaats hebben op bovengemelden dt des namiddags van een tot dne utB in het gebouw Aim Leoi Vereischten voor de toelating zi n o De leeftjjd van negen jaren voor Jongens en van tien jaren voor Meisjes h Vatbaarheid voor het onderwgs dat zg wenschen te ontvangen waarvan ten genoege van den Onderwgzer moet blijken Het aanschaffen van Instrumenten is voor relrenmg van den leerling Ouders of Voogden worden indachtig gemaakt dat na de insrhnjving geene kinderen op de fetadsMuzflkschool meer zullen worden toegelaten voor de volgende inschrijving welke lu de maand December 1873 zal worden gehouden Gouda 12 December 1872 Nameus de Commissie van Toezigt over de Stads Muzijkschool C C KNAAP Secretan KAMERS Op een van het beste gedeelte der Markt oMier wordt te HUUR aangeboden GEMEUBILEERDE KAMERS Adres met ranco bneTen onder het motto Kameb aan den Boekhandelaar P C MAAb te Gouda AANBESTEDING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda z n voornemens op Dmgsdag den 24 December 1872 des namiddags teu 1 ure in het Baadhua aldaar bfl enkele mschrgvmg aan te besteden De Leverantie van de ten dienste der Gemeente gedurende het jaar 1873benoodigde MATERIALEN als 1 HOUTWAREN 2 UZERWERK 3 SPUKERS en ligte UZERWAREN 4 I VERWWAREN en GLAS O TEER 7 KALK 8 GRIND 9 ZAND 10 76 000 blauwe LTSSELSTRAATKLIN KERS 11 50 000 IJSSELMETSELPLAVEIJ 12 50 000 vlakke grijze Vechtsche KLINKERS gewone vorm 18 45 000 BAZALTKEIJEN en 14 5 000 Lmksche STRAATKEIJEN Zullende van de vflf laatstgenoemde nummers de monsters aan de STADS TIMMERWERP kunnen worden bezigtigd De Bestekken en Voorwaarden zullen dagelijks de Zondagen uitgezonderd des voormiddags van 10 tot des namiddag 1 ure ter plaatselflke Secretane en aan de Stads Timmerwerf voornoemd ter inzage liggen terw jl de Inschriivmgsbiljetten op zegel geschreven geteekend en gesloten uiterl k des namiddags ten 5 ure van den 23 December 1872 op gezegde Secretarie moeten ingeleverd zyn EAU d ANVERS het verfrissendste het aangenaamste het duurzaamste der reuken voor het toilet en den kdoek 18 te verkregen bg B SCHOLTEX Coiffeur eenig Depöthouder Hooge Gouwe te Gouda Uitgegeven door A tbe GUNNE te Deventer CALIFORI IË EM ZIJNE BEVOLKINO Uit het Hoogduitsch van R VON SCHLAGINTWEIT door W TBN ENTEL Jb Met pi fi 50 Inhoud l Vamelv kende Statistiek II Natuurl ke gesteKmeid der oppervlakte IH Het klimaat IV Landbouwproductie V De wouden in Cahfomie en Indie VI Het Yosemite dal VU De ontdekking der goudvelden VUL De verscheidene wgzen waarop het goud en andere metalen in Cahfomie worpen gewonnen IX Het leven der mynwerkers voorheen en thans X De Chineezen Geen land ter wereld heeft zulke snelle en Terbazende veranderingen onderdaan en wacht grootscher toekomst dan Cahfomie Debeschrflvin van dit wonderland door den beroemden reiziger Schlagintweit moet ieders belangstelling wekken Staatiiuishondkundigen Industneelen en Leeêgezelschappen die de gewone romanlectuur eens met een degelgk werk willen afwisselen wordt het ernstig aanbevolen Men leze het hoogst gunstig beoordeelend verslag over dit werk mhetN Leesiabinet ü ll De oudergeteekende bericht dat tegen het aanstaande NIEUWJAAR bg hem te bekomen zyn EXTRA NETTE GESTEENDRUKTE Order icordm ten ifteiigite mgetmekt Vi i i a A BRINKMAN Lange Tiendeweg 1 OM d ir Tanden en Tahdvlee ch gezoHjl te houden gebruike men dagelgks het Auathenn Mondwater van Dr J G POPP Keizerl Komngl Hof Tandarts te Weenen Stadt Bognergasse n 2 Ook wordt dit middel met het betste gevolg aangewend hg Tandziekten daar het de kalkvorming en het bederf tegengaat zacht en ligt bloedend tandvleesch alsmede tand en mondziekten geneest en den kvraden reuk van holle tanden wegneemt Te verkrijgen te Gouds bij L Schenk winkelier op le Hoogstraat wijk A 12S te Rotlerdum by V Ë viin Santen Kolif apotb en A Schippereijn C blaauwe porceleiuwinkel te s Hage bq J L F C Siiabilie apoth te Leyden bg E Noordqk t Utrecht bij F Alteua apoth te Amsierdam by P van Windheim C erkoophuis Ie Oudewater bij T J van Vreumingen te Schoonhoven bg A Wolff Levend Mcnschen en Dieren Haar te VERWEN zonder de huid te vlekken Het EAU CHROMATIQUE verft m blond brmn donker brmn of zwart ƒ 2 de flacon voor 1 jaar voldoende Alleen verkr gbaar b THEOPHILE haarkundige Kerkstraat bg de Vgzelstraat 514 Amsteidam Dus geen Depots Aanbeveling 18 overbodig want mgn practgk verbied iets nadeeligs voor het haar te verkoopeo Opregte verklaring Bunschoten hy Amersfoort 19 Oct 1871 Mgn Heer Daar ik met een maagkwaal bebebt ben zoo gebruik ik nadat alle andere middelen daartegen te vergeefs waren UEd C W BÜLLRICH S UNIVER8EELZUIVERING8 Z0UT kan UEd verklaren dat ik aanjdit zont veel verschuldigd ben want zonder dit was ik ongeschikt om iets te doen van de maagkramp ea ik heb menigmaal ook reeds bet genoegen gesmaakt om ook anderen met vrucht zulks aan te raden die even als ik het nomooiMlgebruikt hadden en daardoor erger werden Wees dus zoo goed en zend mg spoedig groote pakken enz Z VAN ROSSÜNG Het ECHTE UNIVERSEEL ZUIVERING ZOUT uit de fabnek van C W BULLMCH te Berlijn een beproefd middel tegen Maagpgn Zuur Brakmg slechte spgsvertenng gebrek aan eetlust hardnekkige verstopping enz u verkrggbaar ge steld m verzegelde pakjes van V küo i 25 V kilo ït 48 ea van V kilo it 90 Cents te Gouda bg J C ZELDBNBUK Het HoofdrDépót voor Nederland Emmbeik a d Run H SARDEMANN Men wachte zich voor schadelgke namaaksels en lette er op dat ieder pakje de naamteekemng draagt van H SARDEMANN Geada Drati na A Brmkmu 1872 Vrijdag 20 Dcceml er GOUDSCHE COURAIfT Nieuws Adver eDliel lad voir Gouda en Omstrelfen nationolen raad ingediend De vrjittndige katholieke leden van dezen raad hebben vooifesteld den bonds raad nit te noodigen maatregelen te nemen teeen de oanmHtiginffen der Hoomscbe ca men zil dat de znkea zoodra iij eenmaal aait de orde zgn m Zwitserland vlugger gaan dan in fruisen De Italiaansche kamer heeft een gewichtig besluit genomen de beslissing over bat iiehond van de rl n raalshuizen der orden te Rome aras itgesteld tot het onderzoek vso de geheele M op de kloosters was afgeloopen de afgevaardigd der I nk r7nde Niootera stelde ecbter voor en de vergsJenng vereenigde zich daarmee om de genenalshaizen van de Jezuïetenorde m elk geral op te keffen Ne mt men in aanmerking dat jmst deze ord de steun en de spil IS ran de tegenwoordige Koomuohe kerk dan kan men nagaan elk een op h ddiiig dit bes uit op het vaticaan zal verwekken Of de regeenng rich reeds met dit bteluit vereenigd heeft wordt niet gemeld BUITENLAND Bulteulaudscli Overziclit FBANKHUK Omtrent bet privaat leven van Thiers den presi deot der fransche republiek wordt het volgende mee gedeeld Thiers beeft geen bepaalde hartstochten miar is zeer driftig Hg rookt snuift of speelt niet Bg het drinken volgt hg de leer van den wijsgetr ran Salemo den wgu bg kleine teagjes te gebruiken Zgn meest geliefde dranken zgn gj de liordeaux wgn en echte Cbambertin Zgn ootbgt is zeer een roudig Daarentegen eet hg s aronds orervlwly na het tweede gerecht laat hg zich reeds sedert on heugelgke tyden men wert niet ra rom een warm servet geven legt dat over njn kniegn n nauw IS de tafel afgeloopen of hj geeft zich gcruimeu tgd aan de armen van Morphrns orer waartoe bg een bgzonder ingencbten stuel heeft Dit is reeds zoo gewoonte geworden dnt zgn gasttii er ich mei eens meer over verwoodenn dat hun gastheer in slaap valt Is dat slaapje voorbg dau rerschgut hg weder in het salon waar hg leilereeii duor zgn gecs 1 tigbcid aan t lachen maakt s Morgens zes aren lil den winter en rgf uren in den romer rerlaat de grgsoard zgn bed eu werkt dan tot het ontbgt in eens door indien hg ten minsten met door onmo gehjk af te w j en bezoeken wordt g stoord Die rgf of zes uren mnken zijn voornaamste arlieid uit Zgn werkzaamheid is daarmee nog Inng met geemdigil Hen ganschen middag besieedt hg aan loopende zaken bezoeken w indelingen enz trrwgl zgn avonden am zgn vrienden gewijd zgn voarzooiecr hg nltliansuver dag geen langdurige rede heeft gehuudeii In dat geral waakt hg den ganscbeii nacht om zelfde car rectie op zich te nemen van hel Jourtia fficul Pargs bemint hg bovenal en niets schonk hem in vroeger tgden meer genoegen dan een be oek in het holt 1 Drouot het groote rerkooplukaal voor kunstwerken of een wandeling op de boulevards Te Pargs heeft de vorige week een he ige storm gewoed De stevigste huuceii schudden been en weer en de lacbtdrnkking was zoo sterk dat de muren ais t ware naar binnen werden geper t De dakpannen werden doorgesloten blinden heeugcduwd l r bndilen vele ongelnkken plaats o UU seliuorstre iien werden gedwongen bun verheren stelling te ver loten De wind blies een rrouw vnn da straat in een winkel dwars door een spiegelruit heen dO boomen in den tuin van het liuxemburg werden ge knakt en een iqnrmeren standbeeld werd verbrijzeld Twee politieagentcn te Versailles hebben de kennis making met ettelgke dakpannen met orerleefd on de stoelen in de Champs Klyseea dwarrelden als snippers door de luobt De heer Thiers n de minister van ju litie hebben den 16 dezer de zitting der oommissie Dn faure bggewoond Do president der republiek was dadelgk an t woord t Is het vurig verlangen van hel gouvernement zeide hg om met de commissie tot overeenstemming te komen Ik moet tut mgne boodschap opklimmen om u duidelgk niteen te zetti n wat diiatbg de leidendegedschle geneest is De ver kiezingen die vour het reets plaats hadden hebben de groote oonserraiiere pertg met eonigt oiirU t vervuld die ik persooiiigk niet deelde Iklen vroeg zich Ter irille ran de behoefte die Frankrijk heeft san kalmte en mat ter ontirikkehng zgner mateneele welvaart is de heer Ihiera teruggekeerd tot 2ijn vorige laveer politiek De linkerzijde kan hem op den duur geen meerderheid gefen dus een zwenking ler rechterzgde Dit althans scbgnt de betee kmu van Dufaure s houding verleden Zaterdag en ran ihiers verklaringen in de rcammissie van dertig Ziehier de laatste berichten De eommissie van dertig heeft Maandag den president der republiek geboord De beer Ihiers heeft gezegd dal hg in £ gn boodschap de quaestie ffrepubiiek of monarchie niet heeft willen beslechten hg heeft alleen de noodlakelykhetd willen aantoonen om pp de toekoost het oog te reatigen Hg heeft verder asngedruugen op de roriaing eener tweede knmer l e republiek bestmt telde hg dit is een feit men moet haar omrerwerpen of h ar de middelen verscbalfen om zich vrg te benegen Hg drong aan op een organisatie van den bestaanden etaat van zaken op den voet door den heer d AudiSret Pasqaier verleden Zaterdag aangegeven gil dien gg er ook zóó over denkt zeide hg dan zgn ivg bet eens Hg verlangde vurig eeue verstandhouding en wenschte dat de commissie er zich met toe mocht bepalen bem te hooreo maar met bem in gedachtenwisaeling mocht treden De beer ije J rcy beeft den president voor zyue rede dnuk gezegd en de commissie heelt bepaald dut er ged ichteuwisseliiig met den president der re publiek zal plaata hebben Aanst Woensdag zal net de discussie op dien roet ren aaurang wurden gemaakt Zie uitvoeriger bericht onder Frankr k Volgens de bencaten ait Vertaillee van Zaterdag rond heeft de redevoering door Thiers in de commissie van dertig gehouden een groeten indruk ge maakt in den geest van verzoening en zgn de leden der commissie nerkelgk gunstiger gestemd De aan fhiors guondeo adressen gaan het cgfer van dOOO reeds te boven Kr rgu bedroevende berichten ontvangen aangaande orerstroomin eii vuoral van hit stroomgebied der Liire De spuorweggemeeuschap met Nantes ia af geliiokeu Het bestuur der bank un Frankrgk heefi bekend gemaakt dut het niet in tiaat is om de in de overstroomde streken betaaloare wissels op den verraltgd a lU te bieden en beeft de belangbebbendeii opgeroepen om ze op den verviiltgd te betalen IJe Spenertcie ZeUung zegt uit zeer goede bron vernomen te hebben dat de Duitache rgksksiisener den koning verzocht beeft om ontberen te worden rail het roorzittersobap van bet ministerie De ko uiug verklaarde daarop dat bg geneigd is den rgks kanselier zourecl mogelgk den arbeid te verlichten liieuieugero ge zou de minister ran oorlog als oudste lid ran het kabinet voorloopig met bet voorzitter chap belast zgn Daar deze even el zgn ontslag gevrangd beeft ia eene gebeele reconstructie van bet kobinei nood kelgk Bismarck zou toch Pruisisch minister van buiten landsche zoken bigren De hoofdbepalingen vao bet nieuwe ontwerp van kieiwet voor Oostenrgk zgn de volgende De afge Wdrdigdeu voor den rgksraad zulletf voortaan recht treeks door de kiesgerechtigden geko n worden tel aa ital der afgbvaardigden oor denrgksraad wordt art 120 verhoogd Jilk kiesdistrict vaardigt een vertegenwoordiger al ieder kiezer roor Ann landdag U ook gereclitigd om voor den rgksraad te kiizeu I e keuze geschiedt door middel ran stembriefjes met rolstrekte meerderheid van stemmen Hg dit zgii SOite levensjaar bereikt heeft is m olie landen der nmnarohio voor den rgksraail verkiesbaar Het man Osat Voor de kamer der afgevaardigden duurt zes J i vjoegere afgeroardi dBn ryn iierkusbaar De 1ief lening der witsersc ic boiidscoustitutie zal rsohgiilgk nog dit juar oaii de orde komen een ootBtel strekkende om den boiidsrnod daartoe uit te noodigcu is door oen groot nnntal ledeu rnii den