Goudsche Courant, vrijdag 20 december 1872

Als niterst eenvoudig en goedkoop middel tegen het ioroesten van ijzeren houtschroeren wordt aanbevolen de gaten en de sohnoeven of bouten met zinkvijlsel dat vwrsf met eene vetochtigen stof van weiten aard ook tot een deeg is gekiieed te bestrij ken Verg gksi e proeven hebbei bewezen dat bi den tijd van 5 Jaren schroef en hout zich volkomen goed hadden gehouden terwijl vm schroeven waar men dit voorzorg niet genon u had de driad erg weggeroest was en zelfs het h 0ut was aangetast De kosten voor toepassing van dit middel zijn gering doch het belang er van vsoral voor waterbouwkundige werkeo kaï groot zijo In de tweede openbare vergadering van het departement Boskoop drr maatschappij Hat K t Algemen trad Maandagavond de hr W Julius uit doa la op en sprak pver de opleiding der jeugd zooalsdirgego en werd bij de Spartanen e Athenera Na de pau e werden onderscheidene bijdragen geleverd Van de reeks van rolkavoorlezingen in dezen winter te honden hebben ook reeds twee plaats gehad He eerste maal sprak de heer C Douw Snijder over vuurspuwende bergen en de tweede maal de heer W il K Haaaem over de ges liedeiii8 dea Vaderlands Wij vernemen dat dior de heeren H J Schimmel J G Jager H de Veer F C de Brieder W J Hofdijk en Dr H F B Hubrechf als op richters der vennootschap de Stad Schouwburg aan B en W van Amsterdam aanvrage voor de coneessie I ter bespelliug van den siedelgkon schouwhurg is gedaan De Eerste Kamer heeft gisteren eene avondritting gehouden De Voorzitter hétdadit de verdieusteu van den beer SdimmelpenmiicJt va der Oije vau wiens orerlqdeo bericht was ontvaogen Van de Tweede I Kamer zijn ontvaogen de tot dusver door haar aangenomen brgrootingsontwerpen en de kleinere wetsontwerpen Naar wij met leedwewn vernemen is de heer Motley die thans te Londen vertoeft ern tig ongesteld Een hevige bloedspumng moet hem Zeer heb beu verzwakt De buitste berichten luiden echter eeuigzins gunstiger f ad Door het Nederl Onderwijzers Qenootsekap zal In plaats van de tegennoorJ ge correspondentie bladen en het tijdschrift Om Ondtrwijt in het volgende jaar worden uitgegeven een veertiendangsblad geti teld O OnderKJ O giau van hrt Nederlandsch Onderw zersgenootschap Het eerste nommer zal verschijnen 5 Januari 1873 en aan alle rechthebbenden op de stukken worden toegezonden terwijl het hoofdbestuur hoopt aan de eemtvolgende algemeeue vergadereng de noodige voorstellen te doen waardoor de toezending van het blad aan alle leden des lienootschaps nog iu den loop van IS7S zat mogcigk worden Aan het hooft van het Detenter WeehUad tia i men De uitgever van dit Weekblad verder suUeleu met bezwaarlijk te vinden rednct e moede bericht dat het Deventer IfeeHlad met 1 Januari a s zal ophouden te bestaan L aatste Beric hten Londen 1 8 Dec £ r heeft een vreeselijke storm op de kust gewoed waardoor Shields Grimsby Hartlepool Malton St Andrews zwaar zijn geteis lerd De scheepvaart heeft veel schade geleden De telegraphische gemeenschap feiet Liverpool Leeds en Huil IS gestremd De wnt i stand op de liticren wordt steeds hooger Menige plaats is overstroomd De regen houdt aan Berlijn 18 Deo De Provincial Correspondem bevestigd het bericht dat prins Bismarck ne ischt ontslagen te worden als minister pretideni maar dat hy de portefeuille van buiteulundsche zaken zal be houden Her blad voegt er bg dat de voldoening aan dien wensch niet geweigerd zal kunnen worden Eeae regeling van het voorzitterscliap van bet staatsministerie alsmede dé betrekkingen met de rijksregeering maken het onderwerp uit van een nadere overweging bg de staatsregeering Versailles is Deo De Nationale Vergadering heeft het voorstel van den heer Wolowski goedgekeurd ter gemoetkomiiig iu de behoeften van de Eliassers en Loihariiigers die de Fransche nationaliteit aangenomen hebben De Kamer heeft vervolgens aan de Kegeermg het gevraagde crediet verleend tot bevordering van Frankrgks deelneming aan de algemeeue tentoonstelling te Weeneii sifsfi mliea m ii gtval Teel bedenkelijker worden eloM niet dat ik eene buiteosporige begeerte heb om BÜ in de discussien der Kamer te mengen Ikben er sedert eebe maand niet rerecheneu en laat iker l jr eg a dat ik d rdoor ia staat ban i gesteld rü wat walk f tt doei aan ka kni Maat mèt mt al konneo er itken in de Kamerbeh deld Morden jdfe dringend avjnet nifoordigheiciifergiiAen Ik wij sleohta op de ijscuwie orerde ng rwet Zoo de Kameifl met het Het eeht van mto aelttte d heer Thiers in de verdleren loop z ner rede geen vaUlolud mdd li Voort gaf iig den wensqh te kentien dat Commist iil kg liet ontwerpen der eonsuiutioneple ht rvormingmbea nief eniirt hoorde mafir in pverjcg jet hemL r i4 f Aan dit Verlaek beeft de Commissie ierklaattl U allien f liloeu l E lï G E L A Verleden Vrijdag is in GuildhaA ie Londen eene o enb ire vergadering gehouden tot besprekiüg der inkoioetenbelniltiug Vele leden van het lagerhuis en andere belangstellenden waren tegenwoordig tefWÜl van verec ieideu kanten brieven van adhaesie met het doel der bijeenkomst waren ontvangen onder Anderen van graaf Ruasell die als zijne meening te kannen gaf dat de inkomstenbelasting welke hg als ene gedeeltelijke ontzetting van den eigendom beschouwde alleen behoorde geho en te worden in buitengewouen nood maar met in vredestyd ten inde in de gewone behoeften van den dienst te voorzien doch dat hij tevens begreep dat de schatkist eene zoo ruim vloeiende bron van inkomsten niet kon ontberen Hg achtte het daarom gewaagd een besluit dienaangaande te nemen vóórdat de regeering zou hebben te kennen gegeven welk gevoelen z j over dit gewiebtig en moeilgk vraagstuk koesterde Na en korte toespraak van den lord Mayor ilie de vergadering presideerde en onder anderen op merkte dat ofschoon toegevende dat er veel gebrekkigt was in de wijze van toepassing der lukometentelasting naar zijne meening echter in den rrgel directe belastingen ver boven indirecte te verkiezen waren werd als eerste resolutie door het parlementslid Massejr voorgisteld en in het breede toegeliehl dat de inkomstenbelasting inquisitoriaal is m haren aard onbillijk in hare toepassing en onzedelijk in hare gevolgen Spreker gaf een kort overzieht van de geschiedenis dier belasting om te duen uitkomen dat zij alleen als een tijdelijk hulpmiddel was ingevoerd en somde voorts de bekende bezwaren op welke legen haar worden ingebracht Een ander spreker deze resolutie ondersteunende beweerde dat vooral taarom le inkomstenbelasting zoo onbillijk was omdat de mnti die zijn jaarlijksch inkomen irok u t een in staatsschuldbncveii belegd kapitaal daarin over dezelfde kam werd geschoren als de kleine winkelier f de beoefenaar vnn kunsten of wetenschappen die een onvast en veniuderlgk inkomen had eu niet berekenen kou hoe groot zijne inkomsten in een vol geiid kHaitaal zouden zgn hij noemde daarom de inkoinsteabelaating peiu belasting op het verstand ie eelkracht en alle beste kraehten van den mensch Het bezwaar dat de opbrengst Ier inkomstenbelasting door de schatkist niet gemist kon worden was volgens deze spreker gemakkelijk weg te nemen door bezuiiiigiiigeii bij voorbeeld door vermindering vao het leger De verdere besluiten der vergadering evenals het eerste met algemeece stemmen aangenomen h eldeu in dat de inkomstenbelasting steeds als eene oorlogsbelasting besebouwd thans uit een gevoel van billijkbeid jegens de belastingschuldigen behoorde afgesehaft te worden en dat um de verwezenlijking der in de beide eerste besluiten oedergelegde denkbeelden te verkrijgen een nationaal aiitiinkomsten beiastliig verbond zal worden opgericht Bij de voorstelling en toelichting daarvan werden de reeds door den voorsteller van het eerste besluit aangevoerde bezwaren door verscheidene sprekers herhaald en nader bevestigd Naar aanleiding van deze vergadering houden de meeste der Engelsehe dagbladen zich met het onderwerp lier inkomstfubelasting bezig De Timet benevens de weekbladen Specitilor eu Saturday Renlev willen die belasting niet afieschaft zien maar reiflangen verbetering in hare toepassing De Dailjf Ifeiu daarentegen is van meening dat het doel hetwelk nUn zich bij de in voering derinkomateubelnsting voorsteltfe bareiky h en dat het tbaas ti wordt haar af ke sahafffB oadat zij onrechtvaaraig van aard is en moeil kheden in de heffing aanbiedt walke bezwaarlijk zgn weg te nemea De Daily TeUfraph hetwelk doorgaans aangiaode de bedoeliugea der regeerii g godd is ingelicht noemt ne inkomstenbelasting een geneesmiddel der wanhoop dat slechts voor bijzondere gelegenheden mag bewaard worden De bijeenkomst in Quildhall wordt door het blad beschouwd als een bewijs van ontevredenheid hetwelk door den minister van financiën niet in den wind zal worden gestagen De conservatieve Ghbe wenscht de inkomstenbelasting alleen als een tijdelijk redmiddel uiet ali eene regelmatige el isting geheven te zien en ze t d t sich thans vdbi een degeulijk staatsman eene Scboone gele enheid siibiedt tot bet vinden van pder j middelen m uitwerking eren doeltreffend maal niet aansteotilij c JO o S T E N B K Uit gp iciie schrijft men aan ds Oel und fett Zeilung di flet venamelen van petroleum daar voortdureÉd grddtere pioporlién aanm mt Tot holen bebbeii gebrek aan zaakkenni l aaDi kaptiaal eia geschikte aiiddelen ité gemeeniichap eene goed geregelde en op groute iihaal geilreven eiploilktie Irerhinderd Geen booijg is nog tot op 8Ü0 dlet te gedrongen terw l in Aijerikii bij d ze diepte de olit eerst vour den dag Mht e met tot I5U0 l ot en moet om een goede a luctïe te verlangen Ns alle waarschijnlijkheid beek Oal lioie onmetelgka beddjhgen van aardolie en V ilgens de meening van Amo ikaansebe deskundigen an bet geroepen gn om eeii moeielijk te verivinne i concurrent te warden van de Amerikiiansche pet Tolenm BINNENL D Gouda 19 D cembee i Bij Kon besluit is pensioen veri end ten laste van den Staat aan 1 Papeuhuizen iwezen hoofdonderwijzer te Haastrecht ten bedragü van 533 s jaars Maandag avond had de laatste vergadering plaats van de feestcommissie voor de viering van het 600jarig beslaan der stad Goada Bg deze gelegenheid werd door de gezanentlgke leden der commissie aun den president den heer Scbeltema een cadeau aangeboden als een bewijs van erkentelijkheid voor de vele moeiten en zorgen die genoemde heer zich getroost had voor bet feest eenige maanden geleden door Gouda gevierd Dit cadeau bestond uit een prachtigen bokaal met zilveren voet waarop de inscriptie Uulde der feestcommissie van het 6U0jarig jubilé van Gouda gevierd op 26 Juli 1872 aan haren president Ds J N Scbeltema 13 Vis 72 en de werd overhandigd door den heer G C ran der Want die in liartelgke bewoordingen den beer Scbeltema toesprak en o a zeide dat de goede uitslag van het gevierde feest eu niet het minst van de gehouden teiitoonstelliiig voor een groot deel aan den president te dankrn was Die woorden werdeu beantwoord door den faerr Scbeltema die wederkeerig de medewerking die hij van de leden der commissie had ondervonden zeer roemde Bij het cadeau was een naamlijst gevoegd van de leden der commissie welke in een keurig gebonden étui zich bevond Na afloop der vergadering bleef men nog geruimen tgd genocgelijk bijeen Dinsdag had op het st idbuis alhier de openbare verhuring plaats van eenige huisje stamde bezijden de St Janskerk en de verpochting van de visscherijen in de verschillende grachten aan de Singels alhier en wel met den volgenden uitslag N 1 G N de Vooijs 21 j n 2 D Samsom 18 n 3 D Scholten 16 50 j n 4 J Goedewoagen 18 n 5 M A Trijbits 40 60 n 6 10 gecombineerd M Cabont 82 VERGADERING van din GEMEENTERAAD Vrgdag den 20 Dec 1872 des namiddags ten 2 ure waarin zal worden behandeltl Het verzoek van den Gemeente Ontvanger tot wijziging zijner instructie Het adres van de Torenwachters om verhooging van bezoldiging te benoemen Een Stadsmuziekmeestcr Een Brugophaalder en gaardermeester aan de Haastrecbtsche brug Naar wij vernemen kan eene Afdeeling van de Damesvereeniging Teisebchade hier ter stede zich zoo goed als gevestigd beschouwen Zg telt thans bet daartoe rereieohte aaatel v b uit leden waarby zich met April nog verse ieideneir tallen voegen Als eerstdaags de benoeming van 5 bestanrderesaen draer Afdeeling door bet HooMbcstnur te a Qravenhage is geschied zsl in deze Courant eene nitnoedigingworden geplaatst voor wie mochiea vcrlaogeo nader te bepalen werkzaamkedeo voor dia vueeniging te verriohten Het doel dier vereeniging is de va betering het lot der onvermogende vrouw nit dei i beachilafdeastand door aanmoediging en bevarderMg jran bwen konaten arbeidditii 1 De vereeniging zoekt rroawelpe i jverheid rn talenten te ontwikkelen en te verbeteilei en dé irAten daarvan in den hindel te brengen doQr dia tegen de traarde in te koopen en weder te venköopen door qpficbtiug van depots en bet boudeuffsn tenteonstellun lMuarl I door verlating of nd4refi Naar w vernemea is er gisteren middfg eitva i ure tusschen i Oravenbsge eu hier een trein iÉleraillerrd lOe looomoiief is in de sloot tereehtgeib men pelioonlijke ongelukken zijn gelukkig njet te ¥ 1 I 1 Bij betjchikkinir ICelegraphle is dfti van 14 December 187 $ sfdeeling lOor den Miaisler van FinanciMjament den Koning tot wederopzeggens toe aan lei lullegie van dgkgraafen hoogheemrailen van BijnlaWt lergnnili g verleend tot deo aanleg en bet gebniik an een qlectrisclien telotrsaf tuswhen het gebotjw Tqor weèi kundige waarnemingen aan de oude Weljerjng gemeente Alkemade en Alphen De Minister van Oorlog heelt uit aanmerking van de duurte van bet zool en ander leder bepaaldidat bij de legercorpsen te beginnen met 1 Januari e k het tarfrf voor schoeiireparatie dat bereids in Februari jl met 6 pCt is verhoogd met 4 pCt zal worden vermeerd d Staten GeneraaL Tweede Kaheb zittingen van 17 eu IS December In de zitting van Dinsdag is de diseussie over het hoofdstuk Inancicn voortgezet Onderscheidene sprekers voerden r66t den minister nog het woord Daarna heeft deze ben allen beantnoord wat het financieels betreft daar hij de qucstieder weglating vau nieuwe traeteaenten en verhoogiogen voor standplaatsen wenschte nit te stellen tot bg de afdeeling eerediensten en de voorgestelde amendementen Dt minister heeft zijne financieele gedragslijn verdedigd zoo ook de reden opgegeven waarom hij met het oog op voldoende middelen medegewerkt heeft tot hrt hooge budget voor oorlog Tegenover den aandrang tot belastinghervorming vroeg de minister of na de verwerping van den incometdx iemand kon verwachten dat hij dadelgk met nieuwe hervormingsplannen zon komen Hg wenscht tijd tot voorbereiding en zal geen inkomstenbelasting voordragen evenmin belastingen afschaffen zander equivalent Een ontwerp tot herziening Am huurwaarde van gebouwde eigendommen komt na het winterreces in behandeling De replieken der leden zijn daarop aangevangen In de zitting van gisteren is de behandeling der bedoelde begrooting gevorderd tot de afdeeling Kosten der eerediensten Afgehandeld zijn de afdee lingen grootboeken schatkist muntwezen administratie van belastingen en accijneen zegel en regiatratle posterijen en telegraphie Het voorloopig bestuur der Ned Vereeniging ter beperking van openbare dronkenschap heeft voldaan aan de taak die het in de op 20 November te Rotterdam gehouden vergadering heelt op zich genomen Een concept reglement voor de Vereeniging ten einde wettelijke bepalingen tegen openbare dronkenschap te verkrijgen is samengesteld en medegedeeld in de Nederl Huisvriend ran 14 December Dat ontwerpzal behandeld wordtn in eeneden 21 Decembera i s namiddags te een uur in het gebouw voor Kunsten en Wetensehatpen te Utrecht te houden verpwlering j Het reglement van de Nederlandsohe Vereeniging tot bevortlering van Koepolc inenting is goedgekeurd Te Groningen is een fonds opgericht ten eind behoeftige jongelingen die aanleg bezitten te onder steunen door betaling van schoolgeld of gereedschappen Dit fonds slaat onder beheer van leeraren der burgerdagen avondschool aldaar Het aan de A R Cl gemelde bericht in ons vorig nummer medegedeeld als zon do Staatscommissie voor het muntstelsel met haar verslag gereed zijn en tot het invoeren van den gouden standaard hebben geadriseerd is onjuist Alt een bswgs van den zaohlen winter tot nu toe na alt een bewgs borèadien boe sppedig hoenders bg goede behandeling tot ontwikkeling komen kiw dienen dat bij Berg en Dsl ep dezer zes kuikens geboren z n van 10 eieren ondvrgelegd aan en b Bv die ia Mei van ditsslfde jaar gieboren waa Sen aantal onderwijzers in Overijsel zijn begonnen eens vereeniging op te richten waarvan t doel is dnil leden hij bun overlijden eene toelage in eens ten behoeve van hunne weduwen kinderen of naaste betrekkingen te verzekeren Men acbrgft nit Amsterdam van 16 Dec Werd onlangs door de Semonstrantsche Broedersdup hit besluit genomen dat de godgeleerde kweekschool der Remonstranten van Amsterdam naar Leiittt zal worden overgebracht de laatste hoogleeraar der Amaterdamsche kweeksehool de heer Joannes Tidemsn meende dat zij niet de hoofdstad verlaten BOcht zonder op eenigazioa plechtige wijze te worpen u geleid In eene belangwekkende rede heden namiddag in het gebouw van het Athenaeum lllustre gehouden schetste hij met korte ma ir welgekozen trekken wat de kweekschool te Amsterdam is geweest eu wat zij daar genoten beeft De verdiensten Tan vele barer professoren op het gebied van godgeleerdheid en wijsbegeerte de bescherming die zij te allen tijde van de regeeriug der stad de gunstige invloed dien zij in baar betrekking tot het Athenaeum en de andere bier gevestigde godgeleerde semjnarien ondervonden liad werdeu op waardige wgze herdacht Een talrijk i zeer belangstellend publiek woonde deze afscheidsplechtigbeid bij Behalve de Amsterdamsche professoren werden ook vele predikanten en leden der Itemonstrantsche gemeenten in ons vaderland onder de aanwezigen opgemerkt en lakcr vereenigden zich allen in den wensch aan het eind der rede met aandoening uitgesproken dst ds kweekschool onder leiding van den begaafden en geleerden Tiele een nieuw tijdperk van bloei mocht te gemoet gaan Kerkvoogden der Ned Herv Kerk te OudBeiei land hebben gedurende de jongste vacature van een predikant allerlei personen waaronder zelfs gewone arbeiders uitgenoodigd en toegelaten om van den i predikstoel zoogenaamde leerredenen te houden Hierover door onderscheiden leden van de gemeente geklaagd zgnde bij het classicaal bestuur van Dordrecht zgn zi door genoemd clasiioaal bestuur onderscheiden malen gewaarschuwd daarmede niet langer voort te gaan en daar zij weigerden gehoor te geven eindelijk op n na die terstond had gehoorzaamd ontslagen uit hunne betrekking en vervallen verklaard van hnone kerkelijke rechten Doch mder zich hieraan ook in het minste te storen gaan zij voort hunne gewone collecten in de kerk te bonden besluiten te nemen stemmingen nit te aehrgven en verder hunne betrekkingen in het openbaar waar te nemen Tlians tijn zij bij deurwaarders exploit door den eenig overgebleven wettigen kerkvoogd aangemaand tot de overgave van boeken bescheiden en geld op de kerk brtrckking hebbende Met belangstelling ziet men den afloop van dit kerkelijk rechtsgeding dat weldra op butgerlgk rechtsgebied zsl worden overgebracht te gemoet Den Ssten October 1873li it Alkmaar het derde eeuwfeest te vieren van lijn lOlitzet Dit feit lal feestelijk worden herdacht Er beeft zich eene Feestcommissie gevormlf die zich voorstelt het belangrijk geschiedkundig feit van Alkmaars kloek en gelnkkig verzet tegen liet Spsansehe leger door een waardig gedenkteeken te huldigen Zij hoopt op den 8sten October van het volgende jaar op de plek woar men streed en overwon een beeld te doen onthnllen dat getuigenis geeft van de hooge naardering van dit feit door het tegenwoordig geslacht en zijn beteekenis ook bij het nageslacht in dankbare herinnering lol doen blijven Geiyk echter bet feit zelf niet was van plaatsclgk maar van algemeen belang behoort ook het gedenkteeken door bet Nedcriandsche volk niet door de ingezetenen van het kleine Alkmaar alleen gestiobt te worden Daarom vraagt de Commissie van allen die nog met dankbaarheid terugzien op den wakkeren itrgd onzer vooronders tegen vreemde dwingelandij o de oprichting van dit nationaal gedenkteeken te Alkmaar met vrijmoedigheid een bijdrage Evenals in 1573 het Nederlandsche volk overtuigd was zegt de Commissie dat het voor Alkmaar i M zaak gold aal het zeker in 1873 aide voordeelen genietende van de nationale onafhankelijkheid en de volksreohten en vrijheden waarvan toen de grondslagen werden gelegd niet te vergeefs worden opgeroepen om mede te werken tot waardige herdenking van deZC nationale victorie Eene circulaire is door de Commissie verspreid Wij twijfelen niet of haar denkbeeld zol toejuiching vinden en de som die zg noodig heeft om het gedenkteeken op te richten 10 000 ü 12 000 l worfen H onzer l ndgen ottn ge Op nooratel van den kfler d Chaamnd heeft de Kam0r besloten vacaotie te nemen van 23 dezer tot 6 Januari zonder eene permanente Commissie te benoemen De President der Kamer zal echter het recht behonden om de Vergadering buitengewoon bijeen te roepen indien hg het noodig echt Versailles is Dec De Commissie Dufeure heeft heden uitvoerig beraadslaagd over de orde bij de discussie over de constitutioneele hervormingen te volgen Zij heeft ten slotte besloten geen nieuwe zitting te houden vóórdat de beide subcoa m asien ecu rapport zullen hebben ingediend De Bien Fuilic bevestigt dat men sedert Maandag aanmerkelijk is gevorderd op deh weg der verzoe ning Men gelpolt dat de Commissie zich met het beginsel eener Eerste Kamer zal vereenigen maar dat het eerst nadat de tegenwoordige Kamer niteen zalzijn gegaan zal worden toegepast Brussel 18 Dec De lad pendanee Bdge be helst een telegram uit VrrsailU waarin gemeld wurdt dat in ile zitting der Coramissie Dufaure de hf er Amgo een voorstri heeft gedaan om de beide Bubommissieu tot eüie samen te smelien Hij meende dat de Ciimmissie aldus een bewijs van deferentie jegens deu heer Ibiers zou geven daar men door die samensmelting ruu tuonen dat men de quaestie der ministeneele venptwoonlelgkheid niet meer afroiiderlijk iMe regelen Ds Commissie beeft het voorstel verworpen Stockholm 18 Dec De overeenkomst tusschen Zweden Noonve cen en Denemarken tot aannemingvan den gooden stamlaard is hrden alhier geteekend De ratificatie zal eerst plaats hebben nadat de Vertegenwoordiger dier landen de overeenkomst zal hebben goedgekeurd M A R E T B E R I C H T E N Oouda 19 Dec By weinig omzet Ueren de prijzen onveranderd Tarwe puike Zeeuwsche 18 a ƒ 18 70 Mindere 12 60 a 12 90 l older tarwe 9 75 a lï Kogge puike ƒ 7 25 ü 7 70 Mindere 6 75 t 7 20 Voer 5 30 a 6 Gerst puike 6 8li a 7 75 Mindere 6 80 4 6 70 Haver korf 4 ü 4 S i Lange 3 i0 a 4 25 Hennepzand 8 40 a 8 50 De veemarkt met goe den aauvcfcr de handel vlug Vette Varkens van 28 a 32 cents per half kilo magere varkens vlug ie verkoopeo Kaas Aangevoerd 30 partijen prijzen van 28 i 32 Boter 1 20 a 1 30 burgerlijke Stand j ïLBoatA i 15 llte Murgaretba ouderv C do Vos en C Juntriling 17 Fetrui Gerardut Ooraelli ooders J C Z lilenruk en U B Krombeek 18 Jaunetje ooders D Schaap en A van Zoomeren Pieter oudera F Uooimoger 1 en J van Uuurin Hendrika Jotiua oodera ü Helleatello CD M b rloDje 19 Petrua Leoaardus oadera A Roze atrateb en M HamoDn 17 J ec F van CappeUe 4 m 18 N llarDein in Z m BonU huutr vao H 1 W Huber 31 jr A vao Egk 17 d ADVERTËNTIËN Getrouwd A J VERHEUL van Edam E M BUFF van Gouda Gouda 18 December 1872 Die tevens honnen hartel ken dank betuigen voor de belangstelling bij de voltrekking van hun huwel k ondervonden BeTaüen Tan een welgeschapen Zoon M B KEOMBBBK geliefde Echtgenoote van J C ZELDBNRUK Gouda 17 December 1872 Eenige kmnisgevtng Heden overleed te Schiedam onze geliefde zuster GEERTBÜIDA LAÜRENTIA T BLONK JÜBRIAANSE J BLONK JÜBRIAANSE Gouda 18 Dec 1872 van Ebpecüm j e ipe kennisgeving l