Goudsche Courant, vrijdag 20 december 1872

Zondag 22 Dwefflber De oudergeteekende bericht dat tegen het aanstaande NIEUWJAAR bij hem te bekomen zyn EXTRA NETTE GESTEENDRUKTE N 1300 1872 GOUDSCHE COURANT ieu ivs èn Adverlenlieblad voor Gouda en Omstreken Order worden ten ipoédigste ingewacht itt A BRINKMAN Lange Tiendeweff 5 S Ü Beden overleed mgne gelietde Echtgenoot J BOWLS mfl vier zeer jeugdige Kinderen nalatende H J W HüBER Gouda 18 December 1872 Voor de rele bewezen van deelneming ondervonden bö bet overladen van rayn harteIgk geliefden Echtgenoot den Heer JOHANNES GERARDUS van BAALEN betuig ik biJ deze ook namens mijne familie mgn oprechten dank Wbd C M van BAALEN Spooe Gouda 18 Dec 1872 NB Da horlogiemakera ffaire zal met behulp van eenen Bediende op denzelfden voet worden voortgezet BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter algemeene kennis dat daar dit jaar de tweede Kerstdag op DONDERDAG valt de gewone wekelijksche markt gehouden zal worden op den volgeuden dag VRIJDAG den 27 DECEMBER Gouda den 10 December 1872 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester Droog LEEVEU Fortui n van Beroen IJzendoobn Als Lid der Kamer van Koophandel wordt aanbevolen de Heer C 1 C I RI CE De verkiezing veroorzaakt door het bedanken van den Heer P de JONG zal plaats hebben VRIJDAG den 20 DECEMBER a s tusschen 11 en 1 ure Eenige beUmgttellende Kiezen Stads Muzijkschool Het examen der leerlingen van bovengemelde School zal gehouden worden op MAANDAG den 23 DECEMBER a s des avonds ten 7 j ure in het lokaal Nüt en Vermaak Ouders voogden en belangstellenden worden ui genoodigd hetzelve met hunne tegenwoordigheid te vereeren Namens de Commissie KNAAP Secretana NB Belangstellenden worden alléén toegelaten op vertoon van een Bewijs van Toegang uitsluitend verkrggbaar op den dag van het examen van des morgens elf tot één ure aan bovengemeld lokaal Dppubaro Aanbestedingf Het BESTUUR van den Polder Stotw jk is vanmeeningop ZATURDAG dpn4 JANUARIJ 1873 de morgens ten elf uren in het Polderhuis aldaar in het openbaar aan te besteden Het éénjarig onderhoud van benevens eenige vernieuwingen aan de molens sluizen bruggen enz van gezegden Polder De bestekken zullen van af Maimdag den 23 December 1872 ter inzage voor belanghebbenden gereed liggen ten huize van G van DAM te Stolvijk en van C F van den BERQH aan de Stolunjkeriluis terwgl de gezegelde en behoorlgk gesloten insehrijvingsbiljetten op den in het Bestek bepaalden t d en plaats moeten bezorgd worden lulichtiugeu zyn te bekomen bg den Heer P J HOFMAN te Gouderak PUBLIEKE VERKOOPING in het lokaal TivoLi te Gouda op MAANDAG den 23 DECEMBER aanstaande des namiddags ten 1 ure ten overstaan van den Notaris Mr KIST van eene fraage Collectie fijne Geêncadrcerde StaalgravUrcn allen naar Schilderyen van beroemde Meesters als LANDSHEER ANSDELL HERRING BROOKS en anderen Zaturdag Zondag en Maandag vóór den verkoop te zien van af s morgens 10 tot 4 nren Magazijn van Schrijfbehoeften Kleiweg E 107 Ontvangen eene groote partjj KANTOORBOEKEN als Grootboeken Journaals Rek Cour Boeken Memorialen Kas Wissel en Huishoad Boeken Copiëer Persen met toebehooren Rekeningen Nota s Wissels en Quitantiën Boeken met buitengewone Liniëering en in verschillende Banden worden zeer spoedig en zeer sotted gemaakt Rekeningen Papier per boek 35 cents Gevraagd in een druk gezin op het platteland tusschen Rotterdam en Gouda EE FATSOENLIJK MEISJE P G geschikt om in het huishouden te adsisteren en met kinderen om te gaan Adres met franco brieven onder letter H aan de Boekverkoopers M WJJT en ZONEN te Rotterdam ANOLO NETHERLANDS Mercantile College Pens Deze Pennen in 12 soorten Kantoor en Schoolpennen zgn steeds voorhanden bg de Boekhandelaren G B van GOOR ZONEN J VAN BENTÜM ZOON A BRINKMAN P C MAAS Jr A QUANT Uitgegeven door A ter GÜNNE te Deventer BI IE Geschiedenis en leer der Jezuiten orde EENE BIJDRAGE TOT VERKLARING OER ULTRAM0NTAAN8CHE WOELINGEN ONZER DAGEN Naar het Hoogduitsch van P L F HOFFMAXN DOOR 6 P KITS VA HEIJNINGEN Prijs f 2 50 Inhoud Inleiding De Hervorming Ignatius Loyola De organisatie der orde De uitbreiding der orde De geestelijke oefeningen der Jezuiten De theologie der Jezuiten De moraal der Jezuiten Opvoedingswezen De staatkunde der Jezuiten Gruweldaden der Jezuiten De inquisitie de heksenprocessen en de Jezuiten Inwendige zending der Jezuiten Zendingswerk der Jezuiten in Azië en Afrika Het doel der Je zuitenorde De ophefBng der orde De orde sedert hare herstelling Wie zijn tfld begrjjpen wil moet met een der hoofd factoren van dien t d bekend zijn en dat is ongetw feld het Jezuitisme Dit werk van den beroemden HoitMANN dat op even bezadigde als populaire wijze de Geschiedenis en Leer der Orde bevat en in Duitschland ah het nieuwste en beste over dat onderwerp gewaardeerd wordt zal by ons gewis een niet minder belangstellend Publiek vinden Prof Pergrer d Alion HaarKxtracl Dit bovengenoemde Extract geheel gegrond op de regelen der wetenschap en gelouterd door de ondervinding en het gebruik is een haarmiddel geheel eenig in zjjne zamenstelling geheel afwijkend van alle andere tot nog toe uitgevondene haarmiddelen Dit Extract vereenigt alle voortreffeiyke ejgenschappen in zich welke tot versterking n voeding van het haar en hoofd dienstbaar zijn het verfrischt en verheldert daartoe dezelve houdt het hoofd rein van roos en andere uitwasemingen maakt de ziekelgke haren weder gezond zet den wortel vast zoo zelfs dat de reeds verouderde en verflensde haren weder langzamerhand opkleuren zonder dat het Extract eenige kleurstof bevat De niet geringe eigenschap van dit Hoar Extract buiten alle andere Haar Olie of Pomade welke altyd met vet of olie verbonden zgn is dat hierin alle vermengselen zorgvuldig vermeden zyn dis wel voor het oogenblik eenigen glans aanbrengen doch spoedig de haren weüer dof loet worden door hare meerdere vatbaarheid tot aankleving van itof en vuil en het dus dubbel waardig is daarvan een proef te nemen Het is met eene volledige gebruiksaanwyzing a 40 ets per flacon verkrijgbaar by Mej de Wed BOSMAN Gouda T A G VAN DETH I H KELLER Rotterdam F A BOR ONIE GouiU Druk aa A Brinknun BDlIenlaHdsch Ovenicht De rmotuende temming waarin Thiers de Dofiuue conainie bracht had door zijn rede U niet vw bigtenden aard geweeit Inderdaad waa bet weer een rrde met twee haadratteli en by nader innen ujn DU de mannen au de linkerzijde nog het meelt tevra en omdat de handhaving van de bestaande repsbliek de alotaoa van Thiers betoog ia Ue commiatie van dertig beeft dan ook nu weder baar earste besluit gehaudhaafil om da miniatarieele verantwoordelijkheid door een afiondertuke commissie te lateq voorbereiden Wy laten nu een kort orereicht tolgen van het oordeel der Parijsohe pers ten deie De lerklaringen ran Thiers in de oommisaie van dertig hebben de radicale en repuUikeinacfae bladen tamelijk wel bevredigd Zij bewhonwen de toespraak ala een tweede editie der boodachap hetgeen ieitelgk ook waar ia De monarchale organen faoudeu uch onder de omstandigh ftt zoo goed mogelijk De frmfai voert een auikenoete taal Hg heeft oieta tegen een tweede kamer in beginsel maar verzoekt dat zg eerst worde opgericht na de ontbinding der nationale vergadering Het Journai di Pari Orleanistische eouranl neemt een voor iehtig stilzwggen in acht maar de lagitimi tische Oatttte de i ronce noemt de ivdevoeiittg des heeren Thiers een tweede rerbe totda ea verzwakte uitgaaf der boodschap De Oattttt Deeant geen rgsodige houding aan maar zg wenscht dat i Manaiaai aa 4crtig daa pteauleut der re pablirk dwinge zijn overdreven aanspraken op autocratie te laten vaien of zich te stellen op bet st ndpunt der aanspraak van Do ure en des votums dd 14 I3 c Ue Uimert en de U im komen ruitarlgk voor hanne ontevredenheid uit en manen de oammiaaie ernstig aan pal te blgren staan De Bonapartiatische bladen ziju niets ia hun schik Zg leggen dat de crisis weder begonnen is hetgeen ook in han kraam te paa komt De nationale vergadering heeft eenige briangrgke bealaiten genomen en amendement van Pouyer QoerUar strekkende tot ahohaflng tan de hypothecaire ehuldbrieten is met toestemming van de regeering aangenoaiaa Over den tijd van invoering van de belasting op de grondstoffen zal worden beslist na de behandeling der begroottng De nationale verga denng zal van i i dezer tot 6 Januari vacantia ne a een groott raat £ r zal geen permanente aonmiaaia warden benoemd maar de president der kamer zaT het recbt hebben de vergaderiug bgeen te De Seine rgst ten gerote van den vooctdnrenden NgcB w anniatbarende wijze Uit Berlgn wordt naar men egt nit goede bron kcriebt 4at von Boon a ontslag niet is aaiigenomm en idat omtrent de aanvrage om ontalag van vou Selokow nog niet ia beslist Men beweert dat niet alleen de keizer maar ook Bismarck zelf den mi niater van oorlog heeft overreed te bigven om mi sisterpresideot te worden Uit Frankfort wordt oMilegedeeld dat het onderloek betreffende de zoogenaamde Dachauer banken met groolen ernst wordt voortgezet Ten gevolge na de feiten welke daardoor ter kennia van de jutitiei ign gekomen ie op 17 deiar in verzekerde bewaring genomen een directeur van drrgelgke inrübtingi graaf Frtedrioh von Uolateia De oommisaie van rapport over de Eomeinsche Uooaterwet beataat nit vier leden van de recbterm drie vao de linkerzgüe De kamer zal van 31 December tot 10 Januari uiteengaan In den Ooetenrgkschen rgksraad zgu wetaontwerpen ingediend tut regeling van de jnnrweddon ler ambtenaren en tot aanvrage van een nieuw krediet voor de wereldtentoonstelUng welk laatste terstond in handen werden gealeld van een eommiasie Verschillende wetsontwerpen warden eveneens tot nader onderzoek verwezen qnar een commissie het postIraotaat met Duitscbland goedgekeurd en daarop de sitting verdaagd tot IS Januari De overeenkomst Inssrben 2 eden Noorwegen en Denemarken tot aanneming vaa den gouden standaard is heden te Stockholm gataekend De ratitcatie zal eerst plaats hebben nadat da vertegenwoordiging dier knden de overeenkomst lal hebben goedgekeurd Een nirnwe zege heeft het kabinet Zarilla dezer dagen in het Speansche congN behaald Na eene interpellatie omtrent de in ta Voeren hervormingen iu de koloniën welke de minialar preaident met eene uitvoerige rede beantwoordde nam de kamer met 18Ï tegen 8 aUmmen eene motie van vertrouwen in het politiek beleid der regaering aan Of nit die redevoeriiig bigkt dat de Spaaaafhe regeering nota genomen heeft van den wenk dien president Grant in zgne boodachap tea aanzian van dan alovenhandel op luba gaf worA in M telegratseh bericht uiet vermeld iaat men te rade met de ontraglgke meerderheid dan zon men gewigd zijn die vraag beveatigcnd te beantwoorden doek Iet men op het feit dat ruim 100 leden der kamer niet mcdeatemden en herinnert men zich de vroegiia verklaringen van dit kabinet omtret t de slaverug op üaba Cma beataat er grond te vreezen dat Zorilla in dit ofóeht niet van gevoelen veranderd is 7 B A N KR U K De Seine ia gestadig aan iiet waaaea Baeds ataathet water hooger dan in 18 U an gaat het zoo voort dan zal de stand van 1881 de hoogste in dezeeeuw bereikt worden Alle la era wijken van Pargs en de veUea aan de oevers der Seina en der Mame ign overatrooasd De eiewA if ff de l lanlitiie vervoert dagclgka daiaeaden aiaawagierigen naar de vctswoJgeB gaiiniiaa aaiai Uwm ioinTiUs CcAeil Champi y AaniSns Anteai trekken het meest de aandacht Hen roait aut schniljes door de everstroomde bnitenplaataen eu er ea op het gevaar af in de takken van een appel of pereboom te blgren ateken Waar de deuren van tuinen open zgn bigven ataan beproeven de vlagaten met ban bootje doorden ingang heen te schieten Kuitom de Pargzenaarmaakt er weer een pretje vaa ondanks de abetekenbare schade die aaa daizenden worden berokkend De administratie heeft voor een aaatal platte bodems gezorgd die in de geteisterde gedeelten hulp aanbrengen door het vervoeren van mkschen en goe deren Ook ait andere gedeelten van Frantr trkSHSirde trenrigite berichten Alle groote stroomen zgn buiten hun oevers getreden vooral de Loire die veel schade heeft aangericht Op een oogenblik waa door wegspoeling VdO een gedeelte a rweg de gemeenachap van Pargs met het weaten afgebiokea Te Nantea liepen de lager gelegen straten geheel onder rn wat erger is ook de gasfabriek zoadat de stad overgeleverd was aan den vorst der duisternis Men bracht bijeen wat er nog van onde réverbères te vinden was en plaatste ta in de plaata der gaalaataarns Die nare olielampjea voldeden natnurlgk niet bij uitstek Ieder moeat zich trouwene wel gntwongen behelpen In den schouwburg werd MarUa voor een door de uieawsgierigheid aangetrokken publiek met kaarsverlichting ook op het tooneel zelf ten gehoore gebracht Niela was grappiger op het tooneel dan de kronen van boomen of zelfa van wolken te zien nederkangen Eenmaal ontstond er brandgevaar De aaanrantiemaatschappgen hieven alarmkreten aan en de ovetheid waa gedwongen het theater te doen sluiten Ook de colleges der AoU de meiUM zgn voorloopig geschorst ag r ENOKLA IfD De heer Disraeli heeft bg het overlgden zgner gade Udy Beaeonafeld kunnen bespearen hoe zeer hg de aebtiug geniet van geheel het Britsche volk Geen blad van welke staatkundige kleur ook dat niet de diepste belangstelling betuigd heeft in hel verlies hetwelk dien staataman heeft getroffen Geen blad ook dat niet vol waa van den lof der afgestorvene Inderdaad moet lady Beaconsfleld aan haren talentvollen echtgenoot niet slechts met de innigste genegenheid zgn gehecht geweeit maar ook steeds hem haat helder oord eel en groote b aafdheden als raad geefster hebben ter zgde gestaan In baar zegt de Dailji Newt vinden wjj een voorbeeld vaa da invloed dien eene verstaadige vrouw toch vroaw blgrende en zonder zich in bet minat ta vernederen tot de rol van intrigante zelfs op staatkundig gebied kan uitoefenen Lady BeaconsBeld was in dit opzicht voor haren man het ideaal van eene levensgezellin eene vrouw die den arbeid van den man begrgpl daarin behng stdt en hem dien helpt volbrengen en die toch van haar eigen vroawelgkói werkkring in huisgezin en huwelü sleven geen schrede afwijkt Vt PM tUU Oautte beducht dat bet verlies vaa en zoo beminde gade en vriendin aaa den heer Diaraeli een geweldigen schok zal toegebraebt hebben ea dat wellicht diens staatkaadig leven den weeratnit daarvan lal gevoelen Lady Beaoonsteld had den leeftgd van 83 jarea bereikt Haar eigen naam waa Evaas e at ia 18S8 werd zg tot den adelstand verbeven Zg waa vroeger vaa 1815 tot 1838 gehawd geweeat mat dea heer Wyndham Lewia Diaraeli s voorganger aia afgevaardigde voor Maidatooe Ia 1838 stierf da heet Lewis aai een jaar daarna trad xijne wedawe ia het huwelgk met den taekomatigen leÜac der oonservaJtievepaitq DUIT8CHLA ND Aaa da inwoner van H toa bg Daaaeldorf ia aalangs de verkoop van hoaiag groenten vnuhtea vee en melk vcrbodea teamavolge van vergiftigde bectamMaeien in die pitidaeten door sebeikoadigea gevondea ea waardoor bü m e a aehaa ea dicsta giftigiBgaa hebben akaU gdmd DU aUeahaeftMI ta Janken aan de ikbrid van arsetiiaam zaar nabg bat station te Haan waar verfstoffen met arsenicum worden vervaardigd Beeds in het eente jaar vaa de oprichting der fabriek werden de bgen in den omtrak vergiftigd en vielen dood neder het vee werd ziek eu gaf einig melk meer De in de nabgheid wonende Mraonen hadden veel vaa den took te Igdea en kregfen boratkwalen hoofdpijn btakingen eaa Da arbeidfers in de Csbriek leden inxondarheid aaa dia kwjMtn en daarenboven aan nitwendige wonden ea heid der leden In den laatatao tgd waa door aanleg van een nieuwen oven de toeatand zeer verergerd mensehen en dieren hadden veel te Igdea alle produelen m den omtrek werden vergiftigd ain delgk heeft de bargemeester de lahtiek doen sluiten BINNENLAND Gouda 21 DxctMB Sebaakwedatrgd GOUDA K AMPKN wit zwart S Zet F 3 E 3 52 Zet D D T Z M heeft benoemd bg de dd sebotterij aOiiar tot 1ste luii adj H W G Koaiag thans lata luit tot officier van geiondheid Me kl Dr F B Q van Ileraou thana Sde luit lot laten lBit W F C V Ëasen thans 2d luit lot 3den lait H vaa de Velde thans aehatter A Spamaay ao J Spamaay Toor de verkiezing van een lid der kamer vaa kaaphandel en bbrieken alhier zgn gisteren ingekomaa 11 biUetten waarvan 10 stemmen werden uitgebracht op den heer C J C Prince en ééne item op daa heer I A Biezenaar zoodat eerstgenoeada hmgakozen ia De zaal Kunstmin bevatte Dondeidagavoad weder eene groote menigte die gekomen waa om door de Amsterdamsche tooueelisten onder directie der hh Stumpff en Veltman te i cn opvoeren itufortt f Mitdaad en FergtMing Waren wij bg de vorige voorstelling van genoemd gezelschap uiterst voldaan over het opgevoerde stuk tot ons leedwezen moeien wij zeggen dat Lagarto ons in het geheel niet is bevallen