Goudsche Courant, zondag 22 december 1872

Aao HD Scboeomakers De ondeigeteekende beeft het genoegen kennis te geren dat hg zjjn winkel voor alle goorten van LKEDEE in t groot en klein Wft geopend en dat terens IjS hem verkrijgbaar zflu alle goorten van SCHOENMAKEESFOÜB NlTüEBN Daar aUe door de Madam w ad gestikt zoo is h in staat om zoowel oud als nieuw werk tot de billgkste prgzen zeer spoedig af te lereren Gourfa Hooge Gouwe C 253 P dk HOET üit Parijs ontvangen een niéuw soort Dit soort LIJM orertrefl alle andere soorten wordt koud gebruikt en is geheel zonder reuk Men kan hiermede Igmeu glas porcelein marmer hout papier enz Prgs der groote flacon 50 Ct dito halve 25 Ct De Directie he de eer belanghebbenden te informeren dat de deelneming voor de lich ting 1873 is opengesteld Zg worden tevens gewezen op den grooteren Wwiterg wrike de mei ds Maatsdiappy aiM gejane kontrakten opteverm iwven e Commütitmnaira of alben ueriende personfn gatloten welke laataten zicb enffla§elijk kuni verbinden tot Vrijstelling van opvolgende brfj dere daar deze bij eventueel overlijden in Jè omnogetijklieid zijn hanne verbindteniwen 6 koDnen naleven De Directie beveelt hare onderneming tf laefdelijk aan en rerwgst een ieder naari ganstige bepalingen ran haar Reglement we o a bevatten dat de betaling daneec beUoeft te geschieden als de pli vervanger ingevolge Art 80 der W t vijf jaren gediend heeft pe Hoofd Administratie is gevestigd te ji 6 1 jfg Jiage ten kantore van dea Heer J J HE liÈNS Beestenmarkt L 48 Verder kan n Inemen bg onderstaande HH Corresponitt in te Gouda bg P WANDERS Café Ie de bonne Espérance te Soetermeer fag A ra ZÜTPHEN Mr Smid te Leiden Iq P VKS KEB Breestraat n 208 Wet stuk is Tan h t begin tot het einde vol Ta illerlei onwaanoljijnlijkheden en overdrerenheden en scènes die gehée op het effect tijn berekend en waar niet de minste degelgkheid of geestigheid in te Tindeii aas Lugart U d zo n na eene q rin wier meester lijn rader wat ea elke laatste by zyn dood al lyue scliattMi aan zgn toon naliet Lugarta heeft op tweft hootljfersooen uü bet stuk grooteu invloed en miffirunct lie om de Tronir Tan lijn Triend onder zijne mncbt te krijgen ea haar te 9ntvoeren Ba ir een afgelegen oorJ Juist by tydi echter daagt er hulp op Lugarto wordt weggejaagd ea znn slachtoffer is gered Lugarta rerschijut eehier spoedig weder ten toooeele doch wordt S eldra geduod bü gelegeuheid TAn een duel waarbij hij secondant is door een der duelleerenden die reeds doodelijk getroffen nog anw Toor by dood ter neder ralt zijn secondant doodsteekt Het spel der acteurs en actrices rerdient OTer het algemeen geroemd te worden De heer Veltman Terrulde de rol Tan Lugarto en sprak als gewoonlijk met uitdrukking doch o i maakte hij zich ditmaal schuldig aan orerdrijving Wij hebben op bem echter nog eene aanmerking die wel nitt Tan groot gewicht is maar die bewijst dat de heer Veltman nift op kleinigheden let Ook daarop behoort een goed acteur attent te zijn De gelaatskleur Tan Lugarto Was als geboren in de heets luchtstreek donkerbruin doch toen hy in de drie laatste bedrijven zijne handschoenen had uitgetrokken bleek het dat zyne handen zeer blank waren Een Treemd verschijnsel MeTr Kleine en MeTr Tan der Finek Toldeden ons Zeer de laatste sprak echter eenigszintt eentoonig iins dat zeer O iaaagenaam is De heer Morin epeelde eren goed als de Torige maal en sprak tegen zijn gewoonte Try natuurlijk De hh Tourniaire en Kistemaker Merr Stoetz en ook de orerigen deden het hunne om het geheel te doen slagen VVy hopen echter zeer dat Toortaan stukken gegsTen zullen worden die meer de moeite waard zijn om goed gespeeld te wQiden Tot slot werd gegeren een blyspel getiteld it 6y mijne moeder dat zeer gunstig afstak b j de meeste andere nastukjes De hoofdrol werd rerTald door Merr T d Finek die allerliefst ipeelde en die geholpen door da hh Toarniaire en Morin en M Verweert de ongonttige indruk van Lugarto eenigszint deed Terdwijnen De cummi saiis des konings in deze prorincie heeft bekend gemaakt dat de vaart op de Gouwe geheel ia gestremd tot dat het in de rivier gezonken raarti ig zal lyu geligt Te Moordrecht is een kind van Teertien maanden terwijl de moeder afwezig was in brand geraakt en gadeeltelijk verkoold De moeder bad htt kind in een tafelstoel met een warme sloof geplaatst Gislerenarond bad te Oudewater de tweede NutsTcrgaderiiig met dames plaats Als sprekers traden op de heeren Jonker Idenburg J Kiewiet de Jonge W Haeotjena Dekker G C van Aelst Jr Dr H P Tao Vraag en A C tbu AelsU E k Dinsdag zidy daar de uitbesteding plaats hebben an itt TergirOtften en terhctcrcn deropenhere school alsmede van hft bouwen ran een aan de school Terbouden gymnastieklokaal De aanwijzing van een en ander heeft reeds in tegenwoordigheid Tao verscheidene belanghebbenden plaats gehad Tot kerkToogden bij de Ned Hervormde gemeente H g Ambecht zijn heckow de hh G Voorslnijs J en W Verduifn Wz Op Donderdag 17 Deo werd te Berg Ambncbt voor dezen winter de eerste vergadering gehouden van den Nedi Protestantenbond Ds A F Kamp predikant te Uerkenwjude wekte in eene zeer nette lezing zijn hoorders tot godsdienstig leven op naar aanleiding van het beeld van Hanna in vergelijking met dat van Eli den Hoogepriester Daarna werden door genoemden spreker en Ds W A Terwogt van Ammerstdl op eene uitstekende nijze een pa r gedichten voorgedragen van onze dichters le Gencstet en Ter Haar zoodat deze vergadering die ook druk bezocht wfis door vreemdelingen borennate aan aller Tetnacbting voldeed Den I8den en 19den de er had te Zevenbtiizeu het Teffielykend examen plaats naar de vacante betrekking ran Hoofdouderwgzer san de openbare school aar Van de 16 sollicitauten die zich liadilen aan gejaeid iiamen i i aan het examen ilee Het zestal ralphabetisch bestaat uit de heeren O C Beuae kamp hulpondfrwyzer te Ziitfcn A Doelemau idem te Schiedam A rati Oanswyk idem te Schiedam H Qarveliuk idem te Botterdam H Koppenol id te s Gravenhage en L Pot hoofdonderwyzer te QieasenOudkerk Btat n Osneraal Tweedi iumek zittingen van 1 $ en 20 Deceniber De algemeeue discussie in de Tweede Kamer over de aldeeling eerediensten ia algeloopen en liep hoofdzakelijk over de opvatting en toepassing van het beginsel der scheiding van Kerk en Staat in rerband met den waren zin en beteekenis van alinea 2 art 168 der gruudwet Daarna beeft de heer van der Maesen zijn amendement toegelicht om niet weg te laten den post roor nieuwe tractementen ofrerhoogingen en personele toelagen ad 6000 De heeren C ran Nispen eu Verheijen ondersteunden het In de zitting van gisteren ia na langdurige beraadslagingen het amendement van den heer ran der Maesen de Sombreff aangenomen met 42 tegen 30 stemmen waarna de minister het tweede amendement overnam Het geheele hoofdstuk flnaneién is ten slotte aangenomen met 54 tegen 18 stemmen Heden ia het hoofdstuk koloniën aan de orde De Minister van Financien brengt bij deze ter kennisse der belanghebbenden dat in de maand April aanstaande in het lokaal van het Departement van Financien te s Gra eiiliage teu overstaan ran de daartoe benoemde commissie eeu rergelykend onderzoek zal plaats hebben van adspiranten voor de betrekking van surnumerair bij bet vak der posteryen waartoe minstens twaalf plaatsen ter rervuUing worden opgesteld Nadere bijzonderheden meldt da Staatteourmt Tan gisteren Naar de N R Cl verneemt heeft de Minister Tan Binnenlandsrlie Zakeu de aanrrage der hoofdcommissie afdeeliug Beeldende Kunsten voor de liiternationale ïeutoonsteUing te Weenen in 1S73 tot het bekomen van eenige schilderijen voor die tentoonstelling uit de Bgks rerzameling ran het Parriljoen te Haarlem p het gunstig uitgebracht ndries Tan de commissie dier Bijks Mosea toeatemmend beantwoord De justitie heeft lOOO belooning uitgeloofd aao hem die aanwijzing of aanduiding doet ten gevolge waarvan de daders van den dubbelen moord te s Hage in hare handen geeakeo De aandacht wordt in het bijzonder gevestigd op de nommers der ontvreemde effecten Inlichtingen te gerca aan de oommisaaria ran politie Benkmon te s Hage De hoofdcommissaris ran politie te s Hage heeft bekend gemaakt dat by gelegenheid van den dnbbelen moord de volgende effecten ontvreemd zyn 6 pCt Amerika 1882 2 a Ds 1000 ii serie 268S4 63187 13 a Ds 500 2 serie 24800 39807 30 serie 4571 9853 llSll 1344S 16402 16422 22566 29463 4 serie i 19873 23686 36336 Wij ontvingen de Almanak Üilenipiegel mor 1878 die geschreven is door de Bedactie en medewerkers van het weekblad Uilenspiegel De almanak is in denzelfden trant geschreven als het weekblad en ook met talryke platen en plaatjes versierd die uitmunten door geestige teekeniog Wij bevelen hen die Uilenspiegel wekelijks met genoegen lezen zeer aan ook de Almanak annteschaffen en gelooven dat zij er menig amusant ooganblik n te danken zullen hebben Men meldt van den Bijnkant aan de leidtche Ct Er is lang naar eenige rorst verlangd omdat hierdoor de kans ran droog weder zekerder zou kannen worden Want de winter kan lang genoeg duren al komt hij na Kerstmis maar een bijna onophoudelijke regen ran drie maanden is een waar krols Men heeft zich echter niet rergist dat toen het eenmaal zoo geducht begon te regenen bet nog wel een gemimen tijd kon aanhouden Het heeft dan ook letterlijk met alle winden dag en nacht geregend terwyl de overlast ran water die hierdoor oreral is ontstaan bijna zonder roorbeeld is De herfst van 1872 verdient dan ook aangefeekeod te worden Naar men beweert beeft het in 113 jaren in zulk eeu kort tijdsbestek niet zoo geregend als thans al is het natte jaar ran 1815 noch by eenigen in heugenis Van de 92 dogen toch begonnen met 19 September tot heden heeft het 84 dagen en nachten geregend met een rerschil van stortvlagen tot een etmaal achter elkander Men hoopt dat hiermede bet laatste water bericht geleverd zal zijn Ook roor de landbouwers in onze streken achten wij Tan fielang de uitspraak van de arrondissementsrechtbank te Arnhem in de zaak van een veehouder te Bennekom Deze was aangeklangd van het als houder van ree waarbij zich rerschijnselen van eene besmettelijke ziekten longziekte hadden geopenbaard nalatende 1 onmiddellijk daarrau kennia te geven aan den burgemeester der gemeente waar dit vee zich bevond twee malen gepleegd en f dat ree onmiddellyk ran het orerig ree te rcrwijderen en zoolang afgezonderd te houden tot daaromtrent door den burgeoieesier oreteenkomstig de bepaiingeu der wet zou zyn beslist Door den beklaagde wae bMrwrd drt h j niet wist dat zyne beesten aan longziekte leden De rechtbank heeft echter beslist dat dit beweren niet kan opgaan omdat de reracbynselen der longziekte genoegzaam en algemeen bekend mogen wo en geacht om den veehouder strafbaar te rekenen die de aangifte rerzuimt ook al beweert hij onwetendheid Zy reroordeelde hem mitsdien tot eene gevangenisstraf ran vier maanden en drie geldboeten ieder van ƒ 60 of teven dagen snbs gevangenisstraf roor elke boete Als rersehyoselen der longziekte worden in het Tonnis genoemd een doffe toon bq pereuaaie op de plaats waar de long lijdende was by het gehepatiseerde gedeelte der long heeft het adembalingswerktttig opgehouden roor en tegen het zieke gedeelte der long rerneemt men op sommige plaatsen een suizend en knetterend adembaliogsgeraisch de beesten staan met krommen rng hebben eens stootende ademhaling openen de neusgaten sterk bij het uitademen en werken daarbij tevens met de buikspieren waardoor diepe groeven in de flanken ontstaan Het oprichten ran eenige der pijlers die tot stem dienen ran de bnig aan den Moerd k door aidkiet ran samengeperste lucht heeft bg reien zeker d rrnag doen oprijzen zon bet werken in zulk een rerdichte lucht niet nadeelig werken op de gezondheid der arbeider P Nu er reeds eenige jaren in reraohillende hinden rao dit zeer rjudingrijk middel isgebruik gemaakt kan men eenigziiie over het al o niet geraarlijke ran dal werk roor de arbeiden beslissen Francois deelt mede dat de ziektererBchynselen onder de werklieden die in zelke verdichtelucht bun arbeid dagelyks verrichten daarbij 4 uren werktea en 8 aren uitrusten op de volgende neerkomen Oorpijn ontsieking ran t gehoorwerktuig spieren gewrichtspijn berseneongestie neosbloeden bloedspuwen kortademigheid sterk jeuken van dehuid rerlamming der onderste ledematen stotterra Al die gebreken hielden op loodra de lyders weder uil de samengeperste lucht werden gebracht Meakan zeer reel ran hen het kwaad roorfcomen doorslechts gezonde mannen roor dat werk te gebruiken de samengepeiete lacht steeds goed af te koelen door slechts 4 uur te laten werken door roor de rerdichting der lacht in de arbeidkamer minstens eea kwartier unrs gebruiken en roor de rerdanning ala de arbeider de buitenlucht gaat inademen minstena denzelfden tijd te besteden U S Ct By de Tweede Kamer der Staten Oeneraal zya ingekomen vier weleontwerpeo als 1 1 tot aonroUing der provinciale wet met bepalingen omtrent dt inrordering van provinciale belastingen Uit de memorie van toelichting blijkt dat de strekking ran dit ontwerpis om de regelen tot inrordering ran rijksbelastingen ook voor de provinciale belastingen ran toe passing te rerklaren Terens wordt bepaald dat deopeenten Op s Bijks directe belastingen te gclqk met deze door s Bijks ambtenaren moeten warden ingerorderd 2 tot vaststelling ran nadere wettelyke bepalinx gen betreffende den yk ran weegwerkliigen Daarby wordt Toorgesteld de te geren roorsohriften oulrenti de Teiflcjtie der balansen te rekenen ran 1 Janneri 1874 alleen ran toepassing te rerklaren op d lieaww weegwerktulgen en die welke eene belangrijke herstelling beben ondergaan en de thans ia gebniik zijnde balansen nog tot 1 Jaauari 1880 raa dSa Toorschriften vrij te stellen 3 tot wyziging ran eenige artikelen der wet ran 7 pril 1869 omtrent de maten gewichten en weegwerktuigen De strekking rao dit ontwerp ia instelling ran een inspecteur roor het iykwenj i zijne Miening zal uitoefenen rolgene door OM minister ran Binnenlandsche Zaken te geren roorsohriften En 4 tot wijziging ran hoofdstuk V der staatsbegrooting roor 1871 Die wijziging sterkt tot rerhooging der nitgaren foAr drukwerk ten behoere ran feet Departement ran Binnenl Zaken en ran de Staatscourant met Ujblad Die rerhooging rordert gaa rerhooging van het eindcijfer der begrooting Volgene bet Nieuw va den Dag is t onjelst dat de heeren Sohimmelpenninck Jager de Veer dt Brieder Hofdijk en Hnbrecht als oprichters de Vennootschap de Stadi Schouwhvrg aan B en W ron Amsterdam aanvraag gedaan hebben roor de concessie ter bespeling ran den stedelijken schouwburg Wel hebben zij B en W gerroagd of de gemeenteraad genegen zon zyn de concessie te rerleenen aan een rennootsohap die zich in dien geest zou kanoen rormen en zich bereid rerkhiard bij gunstige beantwoording dier vraag pogingen in het werk te stellentot de Oprichting ran dergelyke reniiooischap Eendoor hea ontwotpen phin hebbeu zü daarbit orergelegd 1 By adrertentie in de Haarl Ct noodigt de burgemeester raa Haarlem alle particuliere gasverbruikers aldaar daaronder begrepen kerken inrichtingen sbrieken enz uit om hunne gasquitantien over het weldra geëindigde jaar zooveel mogelijk byeeo to honden daar de Baads commissie benoemd ter be oordeeling ran de nieuwe door de Imperial Oont me tal öaê auooialUm aangebodeu roorwaarden aan die beoordeeling eene nauwkeurige kennis ran het geheel debiet dier fabriek ten grondslag weoacht te leggen Zou het niet eenroudiger zijn de boeken der Haarlemsche gasbbrick na te slaan of stelt het gemeentebestaur daarin zoo weinig vertrouwen In dat laatste geval is het wel te betreuren dat men met een zoo weinjg vertrouwbare administratie een nieuwe overeenkomst wil aangaan Mru meldt uit Middelburg aan de N R Cl ran 13 December Ter aanmoediging van het goed gebruik makea raa het rerstrekt wordende omlerwijs beeft de Gemeenteraad io zyne heden gehouden zitting besloten dat Wfuneer de boofdonderwyzers van de scholen roor kindereo ran miu en ouTermogeodea en de plaatselyke Schoolcommissie rermeenen dat er zich op die scholen eenig leerling beriudt die door berattelijkheid eu aanleg in hooge mate uitmunt boren zijne medeleerlingen Burgemeester eu Wetboaders alsdan bevoegd zyn dien Teerling gratis te plaatsen op eeae der scholen roor gewoon ea meer nitgebreid lager onderwys roor loorer de beschikbare mimte zulks zal toelaten Laatste Berichten Madrid 20 Dec De Senaat heeft ket ontwerp betreffende de dotatie der geestelijkheid aangenomen De tiitingen der Cortes zijn geschorst ten gerol e der mioisterieele crisis De heer Kchegaray zal de portefeuille ran Financien de heer Beoerra die ran Openbare Wvim j tL i Mt Itonoan die rao KolonicB bdumeo M i i New York 20 Dee Ooald die wegens diefstal ten nodsele rao de Krie spoonreg maatsobappy ppleegd door bet besluar gereehtelijk rvrrolgd werd qeeft bet door hem ontvreemde ten bediage van 16 millioen dollars terug betaald in contanten en cinnerende goederen Rome 20 Dee In het oIBcieele blad wordt medegedeeld dat de koning sedert gisteren ongesteld is Hg lijdt aan rbeumat schs koorts die geen ernstig ksrikter heeft De nacht werd rustig doorgebracht De koorts was heden ochtend belaagryk a enomen Madrid 20 Dec De nieuwe ministeis hebbe i gisteren den eed afgeleid Zorilia Ui kaden iu len Co tea e in den senaat opheldering geven omtrent de crisis en zyn programma ontvouwen De lagbladan leggeo dal de crisis is rerooruakt dom de ep Port Kic in te voeren berrormiugen Psrf l Ift Deob SemloiMer ranla ngi heeft bepaald dat de behisting op de buitenlandsche fondsen eo waarden aao de beurs genoteerd en m Erankryk nitgegeren tal wordsn berekend naar dentelfden maatstaf lit het recht ran zegel en van ovenlrooht DiensvolgeiM zal da berekening wat betreft bet aantal atidtlien roor de beide laatstgenoemde rechten vastgesteld ook gelden roor de belasting ep de dirideadea liuu ekr Ier reteiiM Vergadering van den Gemeenteraad Vrijdag SO December TegcDwoordfg de bh vso Bergen IJzcadoom voorsittcr Virflf Rem Kilt Kraoeabarg I4 skeiaaker Uuchner üroogIsever vaa Straatea Fort Drost Uoogeabóoia Snniom es Mmtsr De DotolsB dar vorige vorgsderiog worden gelexen sa gesrresteerd iDgekoflseai eeoe missive van hh Gedepilt Staten dezer previseie hoadende goedkearing der plostHlyke bogrootiag over 1878 lof Nog vtii dezeTAle eeae missive ter goedksnriDg vso dea r ollelükeii atstsnd van ceo koisie aia de isehmirkt sia S Crti laf Twee missives vso het bestour der nienwe geoctro eerde Cssbereidiag bdriohtcnde dat t met leedweseo veriiomeo nsbb Q dat de r ad goedkeurt de baDdeliogeo der hh van Ie Gsrde k VrljUndt De hoer Wetterbsea komt tsr vergadering B de voormelde missive as gevoegd eeae verklaring tan den heer Tb vftii Dücsburgh dat het gas door hum op twee avonden is onderzocht en voldoende faevooden 1 Voorts nog een brief van de directie dat de gasleiding bii da bk van der Qarde fe Vrglaadt op baar saabondend aandnngea Bsgeiisa en verbeterd zya ten genoegen der rerbmi een idres via P Verbrnggen te eddiDiveen veruekendo afstand van grond aan bet bolwerk der voormalige Polterspoort tot bet boiiwea van 000 kollikiis Gasteld in baaden sn de eofflia vau fabricage 1 een ad es van den hulponlerwiJK v Dam verzoekende eervol ontslag uit zgne betrekking B en W iu overleg met den beer Seboolopzieuer stellen voor dit te verleenen na tvvee maanden dus 20 Febr 1878 Na door de bh Droogleever en Kist gevraagde en door den Vz gegeven ioliehlingen oidt het voorstel aangenomen De Vz doet mededeeling van de gehouden verpachting verburing en verkooji van luase goedereu eigendom der gemeente Aao de orde iss 1 Het venoek van den Genesate Ontvaaaec tol wiizigiuE zgner instructie i B en W adviseeren gunstig op bet veriock De beer Samsam zegt dat aU de kantooruren verminderen ook het tractement moet ingekort wordin Do beer Measiimaker geeft toe dat de werkzaamheden zijn verminderd en dat zoo er eene nieuwe keuze moeat geaebieden hij advuA ea zou tot vermindering De beer Kranenburg apreekt in gclijlien zin ala de beer Samiom De beer Droogleevor vraagt of bet der bnrgery ongerief kan verooizaken De beer Kist ala de heer Droogleever maar meent dat van U 10 ure een druk bezocht nor voor het publiek is Bg 12 flacons aanzienlek rabal Verkrggbaar bg Hoogstraat A 123 Agent voor Gouda en Omstreken I £ crit ordt in stemming gebracht of bet kantoor geopend zal worden dee morgens ten 9 of tan IU nre Msl t tegea 5 stemmen wordt dit bepaald op 10 nor Tegen stemden de bh Kiat lloogenboom Krananbarg Samaom oa Stnrsr VervoJfeaa wordt met 1 tegea itemmen bcMald het kantoor te alaiten ten 3 ure S Het adres vau de Torenwaebtcra om verbooging van be oldiging B Ml W adviieena oia afwüiend te besebikken op dit verzoek Verzekcring Maatscbappy VOOB Dl i Nationale Milities De bh van Straatea est Measemaker zijn voor de verboogiog De Vs adstrueert ket advies vaa B ea W en beUut de tergaderiog tot afwyziog met 9 tegen 5 stemmen Tol biadsmuziebaeoster wordt beneemd 4a keer J W Wtasink te Zwolle Tot Brugopbaalder en Gaardemseester voor een jaar aan de Hiastrecbtscbe brug wordt lierbenocaad H Stuiter Gedurende de tergidenng is nog mgekomen eene soppletoire bcgrooting over 1872 van het Isnetitiscb annbeetuur die gesteld wordt in banden van B m W Na nuebtigiog Kr aitvoering zonder resumtie eindigt de Vergadering Kantongerecht te Gouda Teraehtzittiog ran den U December 1872 J d B reroordeeld tot eene geldboete ran 25 an tot twee geldboeten dk M 7 of suba gsraogenisstrai ran dagen voor de boete van 26 en 2 dagen roor elke boete ran 7 wegens 1 hel als schipper ran eene stoomraartaig met dat atoomraartuig bg het onlaoeten in tegenovergestelden koers van een ander sioomv iartuig in de rivier de Gouwe ouder de gemeente Gou la niet naar atuurboord te hebben gehouden en 2 het op twee verfchiileude tijdsUppeu npzettelyt toebrengen van schade aan eens anders roerend eigendom A r B reroordeeld tot eene geldboete ran S of een dag subs gevangenisstraf wegens het binnen de gemeente Gouda laten stilstaan van een met een paard bespannen voertuig zander dat de eigenaar of een ander geschikt persoOu de teugela hield of onmiddellyk by of voor de be panning geplaatst was L d M eu E M ieder veroordeeld in eene geldboete ran 1 of ieder een dag snbs gevangenis straf wegens ket te Gouda harten noodzaak met een kruiwagen niet beladen met gl is of hardewerk beryden van een met klinker bestraal voetpad En allen in de kosten des noods invorderbaar bij ijfsdwang iiiiii II I l i l II V I Glsobkn 19 Dee Lanbertas ouder D l Kabont en N Blonk Antbonie ouders W van der Neut en i de Jong 20 Joaeph ouden J Straver tn £ il S Spykermans 21 Hendrik Daniel ouders H van den Heuvel en P vau Gogb Ovuinsai 18 Doe C Kraan U j C Sleenwinkel 5 B U i de Mol 70 J W H Verateegh 2 j 11 m A van Stavel I j 2 m 20 P van der lan 79 j GsuuWD 18 Dee A Terheul en £ M Rijtf Burgerlijke Stand Urbanus Pillen ADVfiRTENTltN Iwreid volgens het alon4e en echia recept vaa d Wed KÜENEN ZOON Chemisten Bergen op Zoom 19 Dec 1872 Voorspoedig bevallen van eene Dochter A J VAK BSB iHOOP Laiebee Koffijhuis DE KAP Heden ZONDAG AVOND ten 7 ure ÏIUZIEK en DANS Entree voor Heer en Dame 10 Cents WANDEES I3P t aarschi wing Deze URBANUS PILLEN zgn door onsj TOosjes il 37 7 Cent en iu dubbele doozen GOUDA alleen en uitsluitend verkrggbaar g eld bg den Hr L SCHENK op de Hoogstri Wg waarscbuwen voor het gebrinlj nam a aksels welke mtn tracht ia te brengen 4