Goudsche Courant, zondag 22 december 1872

Woensdag 25 December 1872 T I0 mft 1 N 1301 GOUDSCHE COURAN R Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Wi L 8L0TEMAKER 0 aan de WestHaven alhier te bekomen BESTE CITROEN FDHGH k ƒ 1 30 per fleaeh Magazijn van Schryt bchocftcn Kleiweg E 107 Ontvangen eene groote partij KANTOORBOEKEN als Grootboeken Journaals Rek Cour Boeken Memorialen Kas Wissel en Huitboud Boeken Copiëer Persen met toebehoorrn Bekeningen Nota s Wissels en Quitantiën Boeken met buitengewone Liniëering en in verschillende Banden worden zeer spd ig en zeer soiled gemaakt Rekeningen Papier per boek 35 cents PilBLIEKK VERKOOPIXG in het lokaal ïivou te Gouda op MAANDAG den 23 DECEMBER aanstaande des namiddags ten 1 ure ten overstaan van den Notaris Mr KIöT van eene fraaije Collectie fijne Gi êncadi ccrde Staalgravuren allen naar Sohildergen van beroemde Meesters als LANDSHEER ANSDELL HERRING BROOKS en anderen Eatewdag JSondag en Maandag vóór den rerkoop te zien van af s morg ens 10 tot 4 oren Uithoofde der feestdagen zal de stoomboot D IJSSEL i en 2 Kerstdag niet varen De Directie r N C G C J v D GARDEN I HOESTTI De hoest met slgm is meestal een gevolg van onrein bloed en gestoorde spgsverteering waardoor zich slym I in de longen ophoopt en daaruit met I inspanning moet verwgderd worden Die I hiertoe noodige inspanning verzwakt het lichaam ten zeerste Het beste middel dit kwaad tegen te gaan of het I ontstane te doen verdwgnen is het HOFF scHS Malz Extract t welk het I bloed zuivert de spflsverteering regelt I en zoodoende de oorzaak van het kwaad I wegneemt 1 fl 45 c 6 fl y 2 20 13 fl ƒ 4 70 I zonder flesch en vracht N 8765 De heer HOFF heeft mj I zgn Malz Extkact tot onderzoek ter I hand gesteld Door een naauwkeurig I onderzoek omtrent zjjne bestanddeelen I en bereiding heb iü de overtuiging I erlangd dat hetzelve voor lydenden aan I de respiratie organen een hoog st doelI trefiend middel is Db GRATZEB I Kon Saniteitraad Breslau I N 8972 en kan ik ÜEd tot mijn I Kroot gtnocgea melden dat ik van den I loestj r ara n ik sedert een jaar leed I en die mij zeer verzwakte bijna geheel I hersteld ben en raad ieder aan die aan I deze kwaal laboreert dezen heilzamen I drank te gebmiketi I K HAAS Almelo I xiJ 9654 Voor ragnfezuatm die door I aw heerlgk Malz ëxtkact van eene I langdurige hardnekkige heeschheid die I ons alle zeer bezord maakte geheel is geneisB verzoek ik enz PHILIP Vrgheer von Kanne CarUhafen I HOFFJa Centraal Dépöt Bloemmarkt I bfl de Stilsteeg 154 en verder te Gouda Vg J C van VREUMINGEN te WoerI deu by HENRI J van den BE RG OPRUIMING VAN DE NOG VOORHANDEN WINTERMANTELS TOT VEEL VERMINDERDB PRUZEN BAHLMAlXiV Co taalwiir aangenaam en gemakkelijk in te nemen gzerprmparaat door alle geneesC l aaiYVljii jjggjgj aanbevolen omdat hg ligt te verteren is en volledig in de sappen des ligchaams overgaat De Staalwgn wordt voomamelgk en met de gunstigste uitwerking bruiktjbg bleekzucht gebrek aan eetlust zenuwachtige hoofdpfln en vooral bfl beginnende ongtering De flesch a fl 1 Engrelsche Bruischpoeijers Etraf n irpt s eKcr Analherin Mondwater tSn Thfiro de VliStC tanden en scorbuut Het is het eenvoudigste zuiveringsmiddel voor de tanden daar het de slijmen oplost dus de vorming van wgnsteen voorkomt Het werkt verfrisschend in den mond zuivert den smaak en verdraft den onaangenamen reuk welke door holle tanden door overblijfsels van spgzen of tabakrooken ontstaat De flac van 100 Gr h 75 Cts E iiiYoIcnh l nrlnnp lpr enen ververschenden reuk hebbende en vrfl van llgeiSLIl IdlIUpueilCl yten g zelfstandigheden ia elegante doozen van 100 en 50 grammen 45 en 25 Cts Vulval nffilv Pvfl lpf moutstroop uit 70 pCt moutsmker deztnne eiwitiCiUIvei ifmai£ UA I ldl t ag jge stoffen en piosphorzure zouten zamengesteld wordt door prof VON LIEBIG door Dr BOCK en alle geneeskundige autoriteiten 9I eea licht te verteren en voedzaam middel zeer aanbevolen bg hoest schorheid borstkwalen kinkhoest en voornamelnk bfl scrophuleuse kinderziekten in plaats van den walffehjk $ makendtn Itveriraan De flesch van 3 hectogrammen 75 Cts Dl Uomershausens Oogwater l etïa aTed Itet fo n door inspannende bezigheden door aanhoudend lezen of door ziekte verzwakt zgn ten zeersta aan te bevelen Groote flacons i fl 1 en kleme flac a 30 Cts O r i g i n e e 1 f 1 e 8 8 c h e n van Apoth GEIöS i fl 1 50 Ongmeelprö n a K ilcam Eau de Cologne philocóme zuivert het hoofd van de schilfers belet tiaai Uaiseill n het uitvallen der haren n krengt m een korten tgd een geheel nieuwen groei te voorschijn Hij is zeer verfrisschend van het fijnste parfum en maakt het gebruik vSn ha4h liën en pomaden geheel onnoodig Groote flacons a 90 en tleme a 45 Ct AUes eeht verkrögbaar te Gouda bij L WELTER Gouwe L SCHENK Hoogstraat en J CZELDENRIJK Markt Bij elk artikel is eene gebmiksaanwgzing PMMERiK KL VOIsT C3 I3S CBOI 3Sr I 7 Apoth n Fahrik van Chemüek Uchnueke PraparaUm Openbare Verkooping op MAANDAG 23 DECEMBER 1872 voorm Elf uur in Viu deÈest te Gouda van N 1 Een GEBOUW en ERF met open GROND of TUIN daarachter aan de Turfmarkt Wgk H n 228 te Gouda Dadelp te aanvaarden N 2 Een HUIS en ERF in de Kappenaarsteeg Wgk 6 n 19 te Gouda Verhuurd bij de week N 3 E n byzonder gunstig gelegen stuk BOUWGROND gelegen aan het Plantsoen bjj de Kleiwegbmg te Gouda uitkomende aan de Breedstraat aldaar kadaster Sectie B n 1055 en 1056 en ged 52 te zamen groot ruim tien vierk Roeden Te aanvaarden ged 1 Mei 1873 en ged DADELIJK NB Onder het te verkoopen perc n 3 zgn wel begrepen de daarop staande BüOMEN niet echter de GEBOUWEN en HEKWERKEN Breeder bg biljetten en nadere inlichtingen ten kantore van Notaris Mr KIST te Gouda Uitgegeven door A teb GUNNE te Deventer t Freillkant van Vrjjburg vaOEOlK PEEDIKANT VAN VlIBTHUIZBn OVER GODSDIENST EN WETENSCHAP DOoft Dr E J DIE8T LORQION Hoogleeraar te Groningen § Pnjefi m In een popnlairen vorm worden in dit werk de nieuwste resultaten op het gebied van godsdienst en wetenschap behandeld Voor Geleerden en Ongeleerden durven we t een belangrgk verschgnsel noemen Afschafflngs Genootschap OPENBARE VERGADERING op aasstaanden MAANDAG AVOND Vj xa Lokaal Hbil dus Volks Peperstraat Spreker de Penningmeester der Afdeeling Oouda Bgdrage door N N m Steenkolen Turrmagazyn KATÏEN31NGEL Must de KIEUWE STBAAT OEOCTROUEERDE MACHINALE RAHDERTURF Het gebruik van bovengenoemde TURF die voor Gouda en omstreken alleen bg nü te bekomen is beveel ik door deze beleefdelijk in UEd gunst als uitmuntende door ZUIVERHEID ZUINIGHEID en de bgzondere eigenschap van HITTBGEVENDEN BRAND v dkomen gelgkstaande met STEENKOLEN of COKES daarom zeer aanbevelenswaardig ab geschikt voor alle gebmik Na proefneming hetgeen ik UEd beleefdelgk verzoek twflfel ik niet of zal met ÜEd gunst vereerd worden Goiida 1872 u lui a ÜEd Dk Ditutar J H Spierings NB Nog ruim voorzien van puike Engelsch Duitsche Haard Kagchel Smee ett MachineKolen tot concuierende prgzen Qoait Drak ni A Btioknuii Donderdag avond wordt de COüB A N T niet uitgegeven INSCHRIJVING VOOR DB Nationale Militie TWEEDE KENNISQEVINO BUBGEMEESÏER en WETHOÜDBES der gemeente Gouda gezien de wet ran den 19den Augusta 1861 SlaaMlad n 72 betrekkelijk deJVo oniaU MUiiiê horiDaertn bij deze alle beianghebbendca MD hunne verpligtiog tot bet doen ran aangifte ter imcbryving Voor de Nationale Militie in de maand Jamarij 1873 en brengen ter Imoner kennia de volgende bepalingen der genoemde wet Art 15 Jaarlijks worden roor de Militie ingeschreven alle mannelijke ingezetenen dieopden Isten Jauoarg van bet jaar hun 1 9de jaar waren ingetreden Voor ingezeten wordt gehouden I Hij wiens vader of is deze overleden wien moeder of zyn beiden overleilen wieus Toogd ingezeten is Tolgeos de wet van deo 28st n Jnlij 1860 StaaiMad u 44 2 Hij Iie geen oudera of voogd hebbende gedurende de laatsti ann het in de eerste zinsnede van dit artikel vermelde ty dstip voorafgaande achttien maanden in Nederland rerblijf bield 3 Hij van wiens ooders de langstlevende ingezeten wiis al is ijn voogd geen ingezeten mits hy binnen het rijk verblyf houdt Voor iiigrzeten wordt niet gehouden de vreemdeling behooreiide tot eenea staat waar d Nederlander niet an de rcrplinte krygstiionst is onderworpen cf waar len aanzien der dienstpligtigheid bet beginsel van wetlerkeeriglieid is ftaiigeooiaen Art 16 De inscbi ijving geschiedt 1 Van een ongehuwde in de gemeente waarde vader of is deze overleden de moeder of zijn beiden overleden de voogd woont S Van eeu gehuwde en vi n een wrdawenaar in de gemrenie waar hij woont 3 Vaii hem die geen vader moeder of voogd heeft of door deze is aoUergcInten of wiens voogd builen s lands gevestigd is in de gemeente waar hij wuoiit 4 Van den buiten s lands wonenden zoon van een N drrlander die Ier rake van s lands dienst in een vreemd land woont in de gemeente waar zgn vader of voogd het lantsl in Nederland gewoond heeft Art 17 Voor de Militie wordt niet ingeschreven 1 Oe in een vreemd Rijk achtergebleven zoon T n een ingezeten die geen Nederlander is l De in eeu vreemd Kyk verblgf houdende ouderlouzc zoon van een vreemdeling al is zijn voogd ingezeten 3 De zoou van den Nederlander die Ier zake van s lauds dienst iu s Bijks over eeeche bezittingen of kolouicn woont Art 18 Elk die volgens art 15 behoort te worden ingcschreien ii verpligt zich daartoe bij Iturgemeester en Wethouders aau te geven luaschen den Isteu en Sisten Jauuarij Bg ongesteldheid afwezigheid of ontstentenis is zgn ader of is deze overleden zgne moeder of zgn beiden overleden zijn voogd tot het doen van die aangifte verpligt De wgie waarop van het doen van do aangifte blgken moet wordt door Ons bepaald Art in Hg die eerst na het intreden van zgn 19de jaar doch vóóf het volbrengen van zijn 20ste ingezeten wordt is verpligt zioh zoodra dit plaats heeft ter inschrgving aan te geven bij Burgemeester en Wethou lors der Oemeeiitc waar de inschrgving volgens urt 16 moet geschieden Daarbij gelden de bepulingcu der 2 en 3 zinsnede inn art 18 Zijne ioBohrgvinf geschiedt iii het register van het jaar waartoe hg volgens zijnen leeftijd boliuoit BuTnenteeattr m Welhouder poornoemd roepen dientengevolge do iiigezeleueii dic iu het jaar 1854 zijn geboren en overeenkomstig het roreustnande in deze Gemeente tot aangifte lerpligl zijn op om zich op de volgende dagen en io de daarbij vermelde orde te doen inschrijven te weten die woonachtig zgn in de w ken A B ü D E F O H en I op Maandagdea 13 Januarg 1873 en die wonende in de wijken Ar h M N O P Q B S en T op Dingadag den U Januarg 1873 Voorts strekt tot inüArmatie van de Belanghebbenden dat het register Van ioschryving op den Sisten Janaarij des namiddags ten 4 ure voorloopig wordt gesloten en zij die alsdan verzuimd hebben de voorschreven aangifte te doen ingevolge art 183 der wet vervallen in eene boete van Ï6 tot 100 dat ieder die voor de Militie moet worden inge schreven zich behoort te voofzieu van een extract nit het geboorte register hetwelk bij de aangifte moet worden medegebragt dat dit extrict aan hen die Uaaen deze gemeente zijn geboren op hunne aanvrage op het Bureau van den burgerlgken stand i ralii zal worden uitgereikt terwijl zg die elders geboren zija zich ter GemeenteSecretarie kunnen aanmelden ten einde genoemd extract ran het Gemeentebestuur hunner geboorteplaats te doen aanvragen en dat een ieder gehouden is te torgen dat hij bij de inschrijving Wgk en Nummer zijner woonplaats juist kan opgeven Gouda den 23 December 1872 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DaooffEScfm Fonmnr At n ÖKir IJzRniooBN BUITENLAND Bullcnlcinilscli Overzlclil Er heerscht in den poliueken atmoipheer in Frankrijk kalmte maar t is wnarsohgnlyk nie s dan de stilte die den storm voorafgn it Verzoening conci liatie is het wachtwoord zoodat de republikeinen er zich reeds bezorgd over maken want al te conciliant wd men ook niet zijn tegenover de monarch ile en clericale partijen De begrooting is afgehandeld Na de vaeaiitie komt allereerst aan de orde overeenkomstig het voorstel van Ernoul hpt rapport over de wet op het loger onderwijs van Jules Simon of liever het tegenomwerp der clericale commissie waarbij onstuimige delialteu zijn te wachten en de rtchterzijde waarsohijnlgk de gelegenheid zal te baat nemen om Jules Simon te verwgdoren de man heeft als minislcr de olerioalen wel zooveel kwaad niet gedaan maar rijn naam is nu eenmaal een ergernis Thiers is naar Parijs vertrokken om op het Elysce te zetelen daar zullen in de vaeai tie eenige diners en groote recepties worden gegeven De nieuwjaarsreceptie waaraan de Franschen sedert Napoleon UI een bgzoniler gewicht hechten zal echier te Versailles worden gehouden De Pruisische landdag is verdaagd tot den 7 Jan en het schijnt dat de kerslvacantio zeer rustig zal zijnj te Berign althans is men algemeen overtuigd dat de opdracht van het presidentschap van het ministerie aan den heer von Roon een teeken is dat vooreerst aan een reorganisatie van het kabinet niet wordt gedacht ook de minister von Selohow ton njn verzoek om ontslag hebben ingetrokken waarschgnlgk om von Roon gezelechnp te blijven houden zij vormen het streng conservatieve element in het minisicrie De conferentie te Berlijn over de Dnitsche reehlseenheid is afgeloopen Beieren en Wurtemberg zijn naar men uit goede bron bericht met in beginsel tegen een hooggerechtshof voor geheel üuitschland maar wenschen de regeling op eene wijze die Pruisen met aannemelgk acht de onderhandelijigen zullen later orden voortgezet De Vi urtembeigsche landdag is tot den 2 Jan De groothertog van Hessen heeft Zaterdag den landdag geopend met een troonrede waarin hg wees op de gewichtige taak die er voor de afzonderlijke staten ook ua de verecniging met het Dnitsche r jk overbleef De volgende ontwerper werden toegezegd gemeentewet voor stad en land wet op bet lager onderwijs en tot regeling van de verhooding nut staat en kerk Het Spaansche ministerie beeft een wijziging oBdergaan Echegaray heeft de portefeuille van Inanciën verkregen in plaats van die van openbare werken welke is opgedragen aan Beoerr De verandering is vreemd omdut door het slagen van de leening de Unanciëele plannen van Buiz Gomez voltooid waren De eigenlijke reden der verandering ligt dan ook nog in het duister het publiek is echter met de wijziging ingenomen Aan de Jmd endance Beige wordt uit Madrid onder dagteekeoing S3 Dec gemeld dat eeu motie van vertrouwen in de rrgeering door bet congres met 214 tegen 12 steramen is aangenomen De Cattelar heeft uit naam der republikeinsche partij een schitterende redevoering uitgesproken ter gunste van hervormingen en de afschaffing der slavernij alsmede tot beloog van de noodzakelijkheid om de openbare orde te handhaven De Cortes hebben besloten tot 15 Jan niteeo te gaan De rust is volkomen alle berichten uit de provinciën ontvangen zgn van den meest geruststellenden aard Ue Zwitsersche nationale raad heeft met 103 stemmen tegen I een motie aangenomen waarbij de liondsraad wordt belast mei het doen vaa nicnwe voorsielleii tot herziening der constitutie In eene discussie bij den nationalen raad over de bezoldigiiig der be ls mabtenarHi is geeonstaleerd dat gedurende het tijdperk van de invoering der bestaande vet op de tractementen tot 31 Dec 1871 de prijzen der levensmiddelen dooreen 40 pCt zijn gereten en eene nieuive rijzing van 10 pCt te getn et gaan De bondsraad heeft in zijn ontwerp voorgeetelil de tr ictementen 25 pCt te verboogen ten gevolge a r nn de bondskas op de nitgareo zal worden liezwaard met eene vermeerdering van fr 402 000 De eommis ie van rapporteurs in den nationalen raad adviMerde alsnn dat ontwerp in handen te stellen van een speciaal comité en levenf te verklaren dat de nationale raad bereid is om voor het jaar 73 een buitengewoon orediet van fr 900 000 voor de gezamenlijke tractements verhoogingen toe te staan Dit laatste gedeelte van het advies ia wel verworpen maar daarentegen is besloten een speciaal comité te benoemen met opdricht ia Juli rapport uit Ie brengen en 2 aan te nemen dat de verhoogingen die naar aanleiding van dat rapport zullen worden vastgesteld gerekend zullen worden te zijn ingegaan I Januari 1878 = S= i aESOBa i FRANKBUK De beide sub commissien der eommissie Dufaure hebben bare werkzaamheden aangevangen De eerste bestaande uit de heeren Albert Grivart Delaeour De Larcy den hertog De Broglie Batbie Loeien Brun en Richard is belast met het onderzoek van het voorstel van den henog Decazee hiertoe atrekkende dat de commissie io de eerste plaats zal onderzoeken de regeling der bevoegdheid van de thana bestaande openbare machten en de bepaliogeo der ministerieele verantwoordelgkheid Deze suboommisaie heeft zich allereerst bezig gehouden met de vraag of het twee kamers sielsel zal worden ingevoerd en op welke wijze de tweede kamer zal worden gekozen Men moet de moeielgkheid hebben erkend om uit de nationale vergadering een tweede kamer te vormen Wel is men hAt eens geworden over het beginsel om in de toekomt eene tweede kamer in het leven te roepen maar voor het oogenblik ion men een titodui vivendi willen vestigen met de tegenwoordige vergadering alleen Een of twee maanden vóór het definitieve scheiden der nationale vergadering zou men dan de tweede kamer benoemen en op de wijze zou het uitvoerend gezag geen oogenblik nan zichzelf worden overgeleverd en de Welasveude Macht geen stoornis ondergaan Voorts heeft de sub commissie zich bezig gehouden