Goudsche Courant, woensdag 25 december 1872

Dfl d rntif onder welke omstandigheden aan den prtsident der republiek machtiging zou kunnen worden Terleond om de tittingen der nationale vergadering by te wonen Het denkbeeld schijnt boven te drijven om a da wetsontwerpen betreft die aan drie beraadslagingei worden onderworpen den president te machiigeu jn advies te geven by de derde lezing en hem verder het recht van veto te verleenen aldus geregefti d t hij Toor mgant verklaarde wets ontwerpen eene tweede beraadslaging zal kunnen vragen waarbij hij dan aan de discussie zal kunnen deelnemen Over deze v rsohilfeuile punten is slêolits voorloopij Tan geilachton gewisseld Er bestaat bij deze subs eommiasie teil nbeoluut verlangen ora zich met den president der republiek te verstaan Er is besloten dat pien alvorens een beslissing te nemen over de Xerachillende puulen die onderzocht moeten worden van gedachten zal wiaeelen met den heer Thiers en met den miuib er van Justitie A azst ji ENGELAND I e Poll Mali GazetU bevat de volgende vermakelijke verzochting Er heerseht toenemende misa egdlieid njet alleen o er de inkomstenbelasting 9fuu ook over den staat van het weder Ons snerk ae i fit het vermogen verloren te hebben van iets an4er te doen dan regenen Week op week kruipt porbü en onje parapli ien vinden geen rost Het if waar ook droog winterweer heeft zijn ongerieflijkbieden i snerpende winden sneeuw en verkleumde rio rM ppen Doch niets brengt ons zóó uit ons humeur als de plaag van voortdarenden regen Dóóro t reeds in den margen vangt de huisvader zijn ageiyksehe bezigheden aan doornat komt hij s avonds t is Zijn vrouw die tot kamerarrest veroerdeeld d n ganichen dag tijd had om te mokken over hare fechten is knorrig en gemelijk waarvan hel gevolg is dat de man om troost en afleiding te vinden jdph verdiept in e n roman meer rookt en drinkt dm goed voor hem is of de elementen nogmaals tafrtfnd op de sociëteit zijn toevlucht zoekt Zóó vsrbiitert de tegen one huiselgk leven Maar zeirs Af politiek lijilt onder de algemeene gedruktheid van geest Zelfs de groote conservatieve reactie kwgnt zel het Hjdepark staat leeg en weergalmt des Zondags niet van het liefelijk gekweel van Odger en de Fetii s Wat weldaad zon dus een fiksohe Oostenwind voor ons zyn De vraag ia echter hoe di £ aan bet waaien te krögen Een meeting in Guildhall onder voorzitlcrsciiap van den lord mayor zou T rmoedelyk weinig baten Doch wellicht ware het niet kwaad eene depntatie af te vaardigen naar den m nitfter Lowe Het zou in eJk geval aan de natie iq dezQ droeve dagen afleiding verschalfen te vernell en welk antwoord Zgne Excellentie zou geven T Op en mjeetiiig onlangs te Birmingham gebeden ter bespreking van het vraagstuk der inkom atfi belasting werd te kenusn gegeves dat in een 2iü c van zoo groot gewicht de stad Londen behoorde Toor té gaan Naar aanleiding daarvan werd inde Tijrigf w ek de groote bijeenkomst in Guildhall b le waarvan wy reeds met een enkel woord mnlc og maakten Ikie vergadering was zeer belajigruk vooral om htjL Ji it dat daardoor over het eigenlijk kar ikter der ii M stenbelasliog in Engeland verspreid werd Het eqiat ty rd die belasting geheven in t laatste gedeelte ir m den grootefl revolutie oorlog toen elke andere b 9a fan inkontstm geheel was uitgeput t Wns J ei poudH iddel Wel traditie de regeering in 1816 eeji zoo gemakkelijke wijze van geldinning te behouden Huar t Huis der Gemeenten gaf niet toe De daarop volgende 26 jaar werd aan geen iukomsteiibelaating meer geda t in 1842 echter herleefde zü weder Sir Robert Peel vond de inkomsten van het lüjk inzecrslechttfn taat zeii jiiar lang wa er telUne eui deficit geweest en t liet zich niet naii irn dat de geuoue lirpnnen rijker zoudrn gaan vloeien Over t geheel was er een tekort van bijna drie milliouu Uuarvnn I millio ii veroorzaakt door de invoering van hel uijiKirm porf een maatregel die wel is aar later rijkê vruchten a w erp maar in den aajivaiig de schatkist vai jBen aanzienlijk gedeelte harer ontvangsten heroufde Uaftrhij kwam iing dat Pei l den h nidei geheel wilde vrijmaken en dus ook voor t geen daardoor in het eerst zon worden gederfd een lijdelgk equivalent moest hebben Peel stelde derha ve een inkom tenbelasting van li pCl voor den tgd van driejaar roor en hoezeer de volksvertegenwoordiging zeer t 9en t herleven van een belasting was lot dusver als eg onrlogsbelaeting beschouwd eterade zij toch seboor roetend loe Later onder O ails one crd de inkomstenbelasting telkens in stand jji houden met het oog op den vrijhandel echter stieils in de hoop dat zij eenmaal zoa tl orden afgeschaft Zoo altlians beweert men nu Men zou moeten aa ncinen dat de inkomstenbelasting na een miiurdenleefti d etceJs te zijn verlengd in Kngeland inhremsch is gunurdrn Ja de voorstanders dier wgze van geldheRlng op t vasteland wijzen op Engeland a s op het meest praotisohe voorbeeld Sommige Eiigelsohen zelf beginnen er nu echter anders over te denken De overige inkomsten zeggen zij zijn overvloedig genoeg is er niet genoeg dan moet er maar wat minder voor den oorlog worden uitgraven Maar de inkomstenbelasting moet volgens hen verdwyiien omdat zij zeegen z j gepaard gaat met het indringen in de paiticaliere zaken van den burger en zoo tot willekeur aanleiding geeft Als f dat met andere belastingen nog met ih veel grootere mate het geval ia Om echter nog meer kracht aan bon redenen bij te zeiten gebruiken ten laatste de voor standeri der afschalUng t argument van le voorstanders dezer belasting in mgekeerden zin zij wijzen namelijk op groote Staten in t overig ISuropa die geen inkomstenbelasting hebben Dat dit argument nochtans weinig kracht en waarheid heeft kan b r alleen reeds blijken uit den toestand in Pruisen waar men niet alleen een inkomstenbelasting heeft maar er thans sterk aan denkt niet ze af te sohaffen maar ze te versterken en te verbeieren De anti inkomsteu belasting bewe ing in Engeland is dus een zeer vreemde verschijning De beweging is echter van te uitgehreiden aard dan dat het alleen bij deze meeting zou blyven Het is nog niet te bepalen wat het einde zal zijn De pers houdt zich druk met de zaak bezig Daily Ntm Daily Telegraph en Qlobe zijn zeer voor de afaehalllng De Saturday Review Timet en Spectator willen de inkomstenbelasting behouden hoewel zy toegeven dat in den tegenwoordigen toestand verbetering wenschelyk is Laatstgenoemd blad merkt zeer terecht aan dat de inkomsten belasting soms ja drukkend en binderlijk is maar dat dit een gebrek is aan de meeste belastingen eigen en dat men in elk geval niet tOt afschaffing dient over te gaan als er toch eene andere belasttng in plaats dient te komen Ons komt hel voor dat de nu begonnen beweging wel veld kan winnen en vele ontevredenen op hare hand krijgen doch zoo t waarlijk op afschalfen der inkomstenbelasting aankomt zal stuiten op den bekenden practlschen ïiü der Engelsehen V XSZS ji BELGIË Vrydng was in de Kamer van Volksvertegenwoordigers aan de orde bet ontwerp van wet tol vaststelling van het contingent voor 1873 Deze gelegenheid heeft de heer Firmez zieh ten nutte gemaakt om zijne jongste rede over de reraplnijanten welke zooveel sensatie in het leger heeft gemaakt nader toe te lichten en aan te toonea liit hij van z jne reehten geen misbruik heeft gemaakt maar zijn plicht heeft gedaan De beteekenis der woorden door hem gesproken dus beweerde hij heeft men zeer overdreven men heeft ze onjuist uitgelegd De spreker verbaasde er zich over dat men hem heeft kunnen beschuldigen met voorbedachten rade bet leger te hebben beleedigd terwijl hij het woord nam om het Gouvernement geluk Ie ivenschen dat het eindelijk zijn militair programma heeft te doen kennen de mititiewet en het contingent van 1200Ü man heeft gehandhaafd waardoor een gevaarlijke dubbelzinnige toestand voor het land en hrt le er werd weggenomen Er bestaat zei de heer l innez in het leger een purli pris tegen het remplneeiiriniisstelsel eu tegen de reinpia anten daardoor wordt het stelsel geschaad en het vormen van goede soldaten van de rempla anten wordt belet de indiscipline an de demoralisatie in het leger wordt daardoor bevorderd De heer Pirmez i echter niet van plan geweest de militaire autoriteiten te beschuldigen vaji kwale trouw en dat zij voorbedaclilelijk het reinplaceeriugsstelscl in een slecht licht plaatsen om hit afgeschaft te krggen Deze vefklaring zijner woonleit vierpt bij verre van zich ix is echter meer De heer Pirraez weigert aan Ie nemen dat de beweging in het leger door zijne rede is ont taan Wat toch is het gevali Weinige jaren geleden heeft de heer Muller lu de militaire commissie opmerkingen gemaakt ten opzichte van het remplaceering stelsel die geheel met de zijne overeeilkwameu Dit geschiedde in tegenwoordigheid van hoofdofficieren dea legers en deze oIBcieren hebben er niet tegen geprotesteerd Door mijne rede zei de spreker is t tot eene uitbarsting gekomen De ware reden voor de bewegin moet elders gezoeht worden Zij moet worden gezocht is den toestand waarin het leger door het ministerie gebracht is dal in plaats van de wet op de militie ten uitvoer te leggen er aanvankelijk op bedacht was de remplnceeriiig af te schaffen en dal na dit voornemen te hebben kenbaar gemaakt plotaelings volte face heeft gemaakt waardoor tel leger werd lelenr gesteld en gebelgd was dat men tot speelbal was gemaakt De spreker hailde voorts verschillende citaten aan uil milit iire geschriften die in de twee Inatite jaren in België het licht heblieii ge ien en die allen hetrekking hadden op hfl remplaoeeringsstilsel en den persoonlijken dienst Daarbij gaf hij verraaseiide staaltjes van de overdrijring waaraan de tegenstallf ders van het remplaceeringstelsel ziv h schuldig maken en waardoor men elkander opwindt De spreker was overigens overtuigd dat de groote meerderheid bg het leger met déze overdrijving niet instemt Ten slotte drong hy aan op de goedkeuring van het wetsontwerp De discossien zqn rerdttgd tot da volgende zitting e e=5v£ £ 5ï 2j 5r T DUITSCHLAND De voordracht tot regeling van het lager onderwgs in Saksen is door de beide Kamers behandeld De daarover geroerde discussiën hebben ten duidelgkste aan het licht gebracht welk een verschil van zienswgze te dien opzichte bg de genoemde lichamen bestaat De Tweede Kamer verlangt dat de Ugve school in den vollen zin dts woords zal zijn eene inrichting staande onder het toezicht van den slaat en de burgerlijke gemeente Op den grond dtarvan mogen de leden van de commissiën van toezicht alleen door den staat en door de gemeentelgke autoriteiten worden benoemd Da eerste Kamer daarentegen verlangt dat tusschen school en kerk een zeer nauw verband zal bestaan zg weuscht derhalve dat geestelgkeu uit den aard hunner betrekking de personen zijn die als inspectenra van hel onder gs moeien optreden De Tweede Kamer verlangt dat de privileges der bezitters van riddermatige landgoederen roor zooverre die het onderwijs betreffen zullen warden opgeheven Zg dringt op de aanneming van dit beginsel te krachtiger aan omdat nergens in Dnitschland een zoo groote invloed aan de riddergoedbeZitters is ingeruimd als io Saksen hrt geval is De Eerste Kamer daarentegen is voor het behoad der bestaande bepalingen De Tweede Kamer vordr t dat indien geestelijke instellingen een inrichting van onderwgs wenschen te stichten daartoe bg de wet de noodige vergunning moei worden gegeven De Eerste Kamer eischt in dit opzicht veai minder want zij wil dit beperkt zien tot aanvragen uitgaandfl van geeatelijke orden en corporation Onder de leden der Tweede Kamer bevinden zich reien die nog rerder willen gaan Tot dat einde is door den heer Ludwig ondersteund door vele leden der liberale party een voorstel ingediend van den volgenden inhoud Leden van geestelijke orden congregaliën kerkelijke stichtingen of vereenigingen onverschillig onder welke benaming zij bekend zijn mogen in Saksen geen onderricht geven aan de jeugd of woril n gebezigd om mede ie werken tot de opleiding eu opvoeding van het jongere geslacht Dit verbod strekt zich niet alleen uit tot de openbare school maar insgelijks tot de bijzondere scholen en inricbtingen van tyuderwijs Met het doel om overeenstemming tuesehen da beide Kamers tot stand Is brengen heeft man het volgende middel ter hand genomen Elke Kamer heeft eenige leden benoemd die een deputatie vormen aan deze vdeputatiin is de laak opgedragen de punten van geschil nil den weg te ruimen H de indiening van bèt voorstel Ludwig ia het uitzicht op een vergelijk niet verbeterd Gouda 21 Decembïb Een gelukkig rereehijnsel mag het ongetwijfeld worden genoemd dat de belangstelling in onze tê ddijhe mutiekichool klimmend is Uit bleet ook gisterenavond weder door het bijzonder grootfl publiek dat bet examen der schooi bijwoonde in de zaal Nut en Vermaak En ill V ivaarlieid onze muziekschool verdient die belangsteliiug ten volle het daar gegeven onderwijs bleek ook in htt nfgcloopen jaar wederom vruchtdragend te zijn geweest dat bleek vooral uit de beid duo s oor viool maar toch ook uit alle overige N van t progr iinina wat werd er kcnrig gezongen wat werd d instrumentale inleiding flink gespeeld wat belooft hel onderwijs in kopörtn blansinstrnraenten onder ile leiding ran den heer Jacobs veel 1 Kortom het was een avond vol van veredelend genot niet alleen VOO de kleinen maar ook voor de groeten gee wanklank wat t dat de Voorzitter der Commissie in den aanvang twee betrenrde dooden herdacht dit hunne krashten mede aan de mnriekschool hadden gewijd Menige snaar van weemoed zal hebben getrild toen Dr Terpstra de personen van Braggnr en ran Gennep noemde en hnn ijver voor de muziekschool in dankbare herinnering bracht Dezelfde spreker had ook het voorrecht de prijzen san de leerlingen te mogen uitdeelen Wij hopen in ons volgend N in de gelegenheid te zijn de namen Jer bekroonden te kunnen mededeelen Dit alleen wenschen we thans daaromtrent nog te constatcercn Dr Terpstra zeide dat er Ie weinig prijzen waren in verhouding tot hot aantal dergenen die z hadden verdiend i er zyn er dns dia den verdfenden prijs niet verkregen omdat anderen er meer aanspraak op maakten Een woord van dank aan de hh onderwijzers Kwast eii Jacobs vdor den eerste tevens een woofd van afscheid een woord van dank ook aan de toehoorders en toen dielieve cantate van T d Wolf Jezu it een kinderiHini geheel onder den indruk van t gesprokenei voortreffelijk door de leerlingen gezongen en diiarmede was hel feest afgeloopen Bloeie puze Goudsche muziekschool st ds voort en mogen hare vruchten zich meer en Beer in onze samenleving openbaren Naar wij tot ons genoegen vernemen is het concert dat ons door den heer Jacobs wordt aangeboden thans bepaald op den vierden Zondag in Januari Tot dit concert hebben hunne medewerking reeds toegezegd de Heer en Merrouw Alart Violoncel en Zang terwijl waarschijnlijk ook de Heer en Mejnfvr de Blanck Piano en Viool hunne medewerking niet zullen onthouden De Heer Jacobs doet daartoe al hel mogelijke we vertrouwen dat het pnbliek zijne pogingen zal willen echragem Men deelt aan hrt VtK Dagblad mede ilat de oorzaak van het spoorwegongeink dat Woensdag 11 niet ver van onze stad plaats had gele n it in de gedeeltelijke v rzakking van den weg door aan hondenden regen en Ifet vele tegen deiv weg staande water waardoor de vaste sparen zijn medegezakt doch nietof althans veel minder de losse wisselsporen waardoor de locomotief gedeeltelijk een goed gedeellelijl een verkeerd spoor zon hebbon gegrepen waarvan ontsporing het gevolg moest zijn Ingeval deze oorzaak de ware Ie dan WordSÉén strenger toczielit op de wegen hoogst nooflrakelgk opdat nirt amlerraaal toovele mensebenlevens in geraar worden gebrarht een gevaar waaraan ditmaal rerwonderlijk genoeg de reizigers gelukkig ontkomen zijn Naar het Vaderland mededeelt zijn twee personen uil de lagere volksklasse gisteren nacht gearresteerd e s verdacht wordcntle de daders te zijn ran den dubbelen moord Op uitdrukkelijk verzoek noemt bet echter geene namen noch de feiten die de justitie op hel vermoeden hebben gebracht dat die twee de schuldigen zijn Ook bestaat er vermoeden dat er medeptichtigen Eergistcrnaolit hebben twee manspersonen getracht op eene buitenplaats op deq lA 06duinscherf eg in la breken De eigenaar gernnht boorende nam terstond ern geweer ter hand en trachtte dit op de inbrekers te lossen zg kozen echter onmidde iyk het bazenpad en liepen naar den Haag alwaar zij gisterenavond door de politie op bericht van den burgemeester van I 0 MJuiiien in verzekerde bewaring zijn genomen Statea Oeneraal emstb Caxes Zitting ran 21 Decemli r In de e ittiiig heeft ile Voorzitter medegedeeld dat door de afdrelmiteii lot rapportenrs zijn benoemd voor ecii deel der in t koraen wetsontwerpen de heere n Beerenbroek Prins Borsius en Michiele en voor een ander deel ile heeren Tonckens Coenen v Bijokevorsil en Kahnaen Voorts deelde de Voorzitter mede dat van de Tweede Kamer 0 itvangen is het ontwerp tot vaslslolling van hoofdstuk VI IJ Financien der Sti atsbesrooling voor 1873 Verzonden ninr de afdeeliugen narna de vergadering wordt gescheiden StatfJiVGenijraal Twp ïdï Kamer Zittingen ran 21 en Vi Ui ocmber In de z tmg der Tweede Kamer is na hH slnitetj der mgemêcno diroassle over t hoofdstuk koloniën tot de behahdeling der artikelen overgeijann en daarna de bcgrooting voor Suriname en C uni io aangenomen en hit gcheele hoofdstuk koloniën vervolgens na voortgezet e discnseio mede aangenomen met 61 tegen 1 etrra die van den heer Foreèït Bij de Kniner is ingekomen eene missive van de Ministers van Biiinenlandsehe Zakan en Pinonoiën waarby op verzoek drr commissie van rapporteurs het ontwerp betrfOëiidc de kanaalmnatsohAppij tot nader wordt verdaagd en tot een voorloopig voorschot van 1 roillioen ivorrtt beperkt onder dezelfde waarborgen als de Wslnande schuld Het hoofdstuk onvoorziene uitgaven is met algemeene stemmen aangenomen In de zitting van gisteren ii de wet op ds middelen aangenomen met algemeene slenimen De oud knpitein der infanterie P A Jan isen is lid geworden van de red icfre der Negen gemeenten een blad dat twifeinaal s weekste Akkrum verschijnt I De Rechtbank te Rotterdam heeft eene sinds ve7 jaren bestaande quaestie luaechen de administratie van Rijksbelastingen en pachters van zalmvissoherijen uitgemaakt Het gold de vraag of de laatsten van patent behoorden Ie zijn voorzien De pachters beriepen zioh op art 3 der patentwei van 1818 waarbij visschers vrijgesteld zijn van patent terwijl de administralie meende dat zij niet als visschers konden worilen beschouwd omdat zij de gepachte znlmvisscherij persoonlijk niet bevi sohen maar voor hunne rekenin door middel van andere personen laten bevisschni met het erkende doei om de vangst te verkoopen en zoodoende winst te behalen Geruimen tijd werd door de pachters het patent betaald doch hnn steeds het geld gere titneerd ten gevolge van de beschik king van Gedeputeerde Staten op het daartoe am hen ingediend adres die van oordeel waren dat in deze hel nemen van p itenl onnoodig was Om aan de zaak voor goed een eiadc te maken deed ite pachtster van de zaUnvisscherij De Merwede alhier geene aangifte voor patent en werd diensvolgens gedagvaard De Bijksadvooaal mr H C Verniers v d Loeff re nireerde hare veroonleeling tot eene geld j boete van 25 400 welke eiach door den gemaehtigde der gedaagde advocaat mr J C Ueepmaker werd bestreden De Rechtbank steble de gedaagde in het gelijk oordeelde dat zij onder visschers behoort te worden gerangschikt en dus voor de uitoefening der zalmvisscberij van geen patent behoeft te zijn voorzien In eene Vrijdagavond gebonden vergadering van de vereeniging ter beoefening der krijgswetensohap te sGravenbage is de heer W H Doorman tot lid van het beslnnr verkozen Voorts werd besloten aan den aecretaris en den penningmeester elk 160 sjaars toe te kennen als een ssfasdaloosstelling voor ban talrijke werkzaamheden De bijeenkomst werd voorts ingenomen door een zeer belangrijke roordraeht Tan den heer de Petit orer de oefening en rechtwijze der hedendaagsohe infanterie Goede oefeningen en het bezigen eener deugdelijke methode worden z i tegenwoordig te veel acbtergesteld streven naar hel bezit van voortreffelijke vuurwapenen Hij 7 etle zijne denkbeelden omtrent verschillende voorbeelden nil de jongste Pruisisch Oostenrijksohe en FransebPraitisohs oorlogen bijbrengende tot ondersteuning ran tijn betoog Tot uitbreiding der badp aats Soheveningen werd Zatenlag van wege de onderneming daartoe aanbesteed bet tweede peroeel bestaande in het bouwen van een hotel garui aan het zccstranil der badplaats bcheveuingen Voor dit werk waren dertien inschrijviiigsbiUetten ingekomen Minste inschrijvers waren even als van hel eerste perceel de hh W Doon eu J van den Ende te s llage 224 500 De haringvangst die dit jaar bij lang zoo gnnslig niet was als in 1 71 is te Sobeveningen thans afgeloopen De vloot bestond dit jaar uit itil bdmmen elk bemand met 8 koppen De gezamenlijke vangst dier vaartuigen bedraagt behalve de 10 pCt i toegift i2 447 3 lO stuks stenrharing waarvan do besumming is ge etst iJl 170 17 Nog zijn 705 ton pekelharing op den publieken afslag verkocht die hebbén opijchracht 4880 81 De overige aangebrachte pekelharing is door At reader onder de hand verkocht De 604 ton geschonden haring welke de visschers voor hel grootste gedeelte nitn boord tot pekelharing hebben gemaakt is verkocht voor 7324 66 De hoogste prgs besteed voor den vollen steurharing was 38 30 hel dui endtnl De laagste prijs ƒ 10 De hoogste voor den ijlen ïl en de laagste 8 Drie pinken hebben 6 drieënveertig 5 een en zeventig 4 een en veertig 3 twee 2 en een pink 1 reis gedaan Voor het vervoeren van den horing van boord naar den afslag en naar de bokkingrookerijen werden 4635 wagens en karren vereischt elke vracht komt op 1 20 te staan zoodat dit vervoer 10 167 kostte Bij de nerkzaamheden aan den spoorwegaanleg onder nnsaem had naar het Ilbl meldt dezer dagen een ongeval plaats dal vreesselijke gevolgen had kunnen hebben De locomotief bod een vracht zand van het hoogc terrein tiissehett Bussem en Hilversum naar de Naardermeer vervoerd en keerde ledig terug Twee wagens waren voor en nirt minder dan 18 achter de looomoiief gep aatst bij eene kleine bniging der lijn raakten de wagens uit het spoor do tender schoof op zijde en drong drie root diep in den anrdcnwal terwijl de locomotief met zulk een vaart over of tegen de eerste wagens kwam dat zij geheel worden verbrijzeld Ue stoker die juist in den kolenwageii was overgestapt raakte door den schok tusschen de locomotief en den tender in maar kreeg geen ander letsel dan eene erii tige kneuzing aan de hand zoodat hoop is dftt hy die nog zal kunnen gebruiken Het werkvolk zat niet zooals anders op de wagens slechts eenige personen zaten by den machinist op de locomotief en kwamen er met den schrik af De heer dr L Mulder in bet Bijblad van ds LandbouwCourant een overzicht opnemende vanden uitslag der examens over landbonwkunde gedurende 1865 72 zijnde in dit achtjarig tg dvak van de 38 geczamieerden 23 toegelaten besluit zijns mededeeling met deze vragen Maken die 28 onderwijzer voor landbouwkundo van hel hun verleende radikoal gebruik Ouk ja met welk gevolg Zoo neen waarom niet Ook nog deze vraag zon het niet nuttig wezen alsdelandbouwvereenigingcn de on derwij ers in hare provincie die met goed gevolg examen in landbonwkunde aflegden met den een of andereu eeretitel oan zich verbonden bijv met die van buitensewoon lid Zij zooden ze jaarlijks immers in die hoedanigheid bijv kunnen uilnoodigen te rapporteren omtrent door hen gegeven onderwija in landbonwkunde en de resn taten er van Dr Schnit van Ba erwijk wijst in het N d Dag op de hoogst vergiftige ei eii chBppcn der zoogenaamde muizentarwe naar aanleiding vaneen de er dagen in zijn praetijk voorgekomen geval dat binoen een paar uren een krachtig volwassen persoon overleed na het gebruik dier tarwe Hoewel tijd en gelegenheid hem ontbraken om de stof scheikundig te analyseren deden alle verschijnselen lie hij in hel beiloeldegeval waarnam denken aan strychniiie vergiftiging ten minste ze kwamen volkomen overeen met die welke na bet gebruik daarvan worden waargenonen Stryclnine is een der snelst en zekerstdoodends alcaloiden uit het plantenrijk en wordt dikwijls tot het dooden van ratten en muizen aangewend een reden te meer om aan de aanwezigheid daarvan in de genoemde stof te denken welke gedachte bijna tol zekerheid werd door haar insentief bitlereg smaak De geneesheer spoort tot voorzigtigtigheid asn in den omgang iet een artikel dat door lagen prijs enz in zoo veler handen komt J aatste Berichten Kopoabagen 2d Dec De Ministar v Oorlog de heer Hafuer heeft zijn ontslag gepR en De hrer Thomson is tot zijft opvolger benoemd Madrid 23 Dec piet ollieieele blad bevat M Koninc ijk besluit waarbij de aanvrage om ontsla ingediend door den heer A £uilar gezant van Spanje bij de hoven van België en Nederland is niigenomen Men verzekert dat de Koning gisteren het besluit heeft geleekend waarbij mac ttging wordt rerleeud om onmidJnlijk bij de Cortes in te dienen een ontwerp ion Het tjt arschafing der slavernij op Porto Rtbo liet ontwerp zal heden ii den Sena U gelezen worden Berlijn 2 1 Deo M Riiehmmeiger bevat etti besiait des Kei rs van ilen 8tfn waarbij Von liisinarck op zgn verteok omslag v ardt verleend als r ident van het Staats Ministerie Hij behoudt eohhet recht om voorstelleB aan den liktizer He doen ten opzichte vaii üijkaaaikjaiegeiihe len so i buiten liiiilsohc politiek wordt hij verhinderd persoonljjk deel te nemen aan eene zitting van bet Staali Ml nisterie dan ksn hij ijn votara in zaken dl h t rijk betreffen onder zgne veranlwoordelgkbeid door den heer Dolbrnck doen uitbrengen Het praesidioa van bet stsats ministerie wordt aan den oiidsten Minister opgedragen INGEZONDEN Mii keer de Bedacteur Het nummer van uw blad waarin wij n verzoeken deze regelen op te nemen verschijnt op een feestdag voor de geheels bevolking voor christen en israêliet en wij mogen gerust zeggen dat ieder dien dag uoor zijn vermogen op de beste wijze viert Maar terwijl duizenden in wol verwarmde vertrekken het vette der aarde genieten lijden velen gebrek Wij welen wel dal hel hoogst moeilijk is daarin geheel te voorzien maar er beslaan armen die duor i ij ondere omstandighdSCah meer aanspraak hebben dan andcic f knip 1 medewerking In de epeldemakerssteeg wijk G NO 66 wonen twee grijzaards de man VV llranicrt is bijna Wi eti zijn vroiy tjnn 89 jaren oud lïrainert was gedurende meer dan een haho eiinv pijpiuaker tot hy voor eenige jaren wegens onJerdom luotst ophouden te wei ken Van toen af h iahle hij en zijn vrouw aardappelschillen aan de liui nn op die ervolgena werden verkocht dat wns jaren Innfj het midieldat het sobamela stukje brood opleverde In den laatsten tgd hebben de oudjes twee groote ongelakkeü te lijden gehad 1 zg inoestcu verhuizen Zg mdellen hun kamertje verlaten dat 35 cents huur deed ca