Goudsche Courant, zondag 29 december 1872

Zondag 29 December N 13Ó2 1872 GOUDSCHE aOURAIfT Wm en Advertentieblad vir Gouda en Omstreken kna teimwoonlige woning betrekken traarroor isa 7 l Cfiits moeten betalen Die hour worilt voldaaj met hlt bedrag hunner beileeliug Vroeger hielden lij 40 en than slechts 6 cenis per week orer 2 De miin iS geheel onbekwaam geworden om een zakje aardappe sohillen te dragen en daardoor zijn de inkomsten Tim het kleine genin verminderd terwyide behoeften vermeerderden Deze arme lieden lydcn gebrek daarom wensohtcn wij M aan de weldadigheid onzer medeburgers aan te bevel Wij hopen Hat de weldadigen den oudjes een bezoek zullen brengen en naar de inspraak van hun hart zullen handelen dun Toor eker zal het iirme echtpaar betere dagen zien glooren en menigeen zal zich verheugen in het bewustzijn teu neldnad bewezen te hebben Eenige Burgers v n Gouda ï O L I T I El Aan het IiüRE U tan TOLITIE is voorhanden een BEURSJE met GELD gepiissecrden Donderdag alhier gevonden Burgerlijke Stand Glkob N 80 Dec JohaDoea ouder P Hoouhout en M Bragiteni Willeiaina oodérs W de Mink en L Korver 21 Neeltje ouden T Ssoders en B NoorUndcr 28 SiiMinna ouders E Hey en J van Harten 23 Pirlcje ouders l vnn Harezand en P Prince 24 Pieter Cornells Corstianus ouders C C Knaap en C E de Klerk OTHltOPK 21 Dec G M Heukens huievr an P Willeinics 3J j A ff Wieier 12 m H Schouten 6 23 L Kabonl 4 d C M Brüikman 4 m 24 n P de Bruin 3 j ADVERTENTIEN Bevallen van een Zoon C E KNAAP DE Klebk Gouda 24 December 1872 Voor de vele en treffende blijkeu van belangstelling betoond gedurende de ziekte en na het overlgden mjjner geliefde Echtgenoote betuig ik mijn innigen dank Gouda 24 Dec 1872 H J W HüBER Moordrecht 24 December 1872 Ook namens hunne Kinderen en zijne Verloofde betuigen de ondergeteekenden harteljjk dank aan allen die hun een blijk van deelneming hebben gegeven wegens het overlijden vin hunnen veelgeliefden Zoon MARINUS JOHANNEa M J VAN LAKERVELD M K TAN LAKERVELD Feanjois Aan allen die bij het overlijden van onlen joD n zoon blaken gaven van hunnedeelneming betuigen wij onzen hartelijkendank D W O VELDHORST A M VELDHORST DiJSMOMT 24 December 1872 ileor ht MESiffi ® Namens de MEISJES die bij gelegenheid van het Kersfeest aan Weez n en Kinderen van mingegoeden een aaugenamen avond wens en ie verschaften in de Kerk der Remonsttanten alhier den 26 December des avonds ten zes nre wordt bij deze aan het publiek bericht dat ter voorkoming van wanorde alleen zuUm worden toegelaten 1 Kinderen die daartoe een Kaartje ontvangen hebben 2 Diegenen barer stadgenooten die voorlien ïijn van een BEWIJS van TOEGANG verkrijgbaar voor zoover de voorraad strekt bij den Koster der Gemeente Raam op den 25 December e k van 12 1 uur Hen vraagt te HÜÜR een PAKHUIS aan den Ki iweo of in d ® onmiddelijke nabijheid daarvan Adres franeo onder lett P H aan het Advertentiebureau van A BRINKMAN alhier Tegen Februari worden Twee ongemcubllcerde Kamers TE HUUR gevraagd Opgaven van prys onder bet motto K mkrs aan het Bureau decer Courant TADS fflDZUKSGHOOL De COMMISSIE van TOEZIGT voor de Stada Muzijkschool t Qouda brengt ter algemeene kennis dat zij op ZATURDAG den 28 DECEMBER 1872 inschrgving zal houden voor de kinderen welke aan het onderwgs in de Vocale en Instrumentale Muzijk op genoemde school wenschen deel te nemen De inschrijving zal plaats hebben op bovengemeldeu dag des namiddags van een tot drie ure in het gebouw Akti Legi Vereischten voor de toelating zjjn a De leeftijd van negen jaren voor Jongens en van tien jaren voor Meisjes b Vatbaarheid voor het onderwijs dat zij wenschen te ontvangen waarvan ten genoegevan den Onderwijzer moet blijken Het aanschaffen van Instrumenten is voor rekening van den leerling Ouders of Voogden worden indachtig gemaakt dat na de inschrijving geene kinderen op de Stads Muzijkschool meer zullen worden toegelaten voor de volgende inschrgving welke in de maand December 1873 zal worden gehouden Gouda 12 December 1872 Namens de Commissie van Toezigt overde StadsMuzijkschool C C KNAAP Secretaris NID RHUNSPOORWEG Verpachting der Restauratie met WONING c a op Station GOUDA Voorwaarden h fO hO te bekomen op de Hoofdstations der Maatschappij Nadere inlichtingen verstrekt de Ingenieur der Maatschappij die ook aanw jzing iü loco doet den 9 Januarij 1873 des voormiddags ten half tien ure Inschrijvingsbilletten franco aan de Directie te Utrecht in te zenden vóór of op den 16 Januarij 1873 Utrecht 21 December 1872 DE DIRECTIE J BREEBAART voorheen A v d KLEIN Sz Confiseur van Z K H PRINS HENDRIK DEE NEDERLANDEN Delleleuse RKRSTKRANSEN gedurende het Kekstfkkst v e r s c h te bekomen tevens bjj hem verkrügbaar de beroemde uit de fabriek van den Heer J J LOUËT FEISSER elke quantiteit is aan een scheikundig onderzoek onderworpen en bevat circa 17 eiwitstof Tengevolge van het ingestelde onderzoek omtrent Dr J G Popp s Analhei iii Mondwaler door den heer Prof OPPOLZER Rector magnif Professor te Weenen Kon Sachs Hofraad enz werd dit middel heilzaam tegen alle MONDen TANDZIEKTEN bevonagn en aan deK K Kliniek te Weenen ingevoerd Insgelijks wordt hetzelve door de beroemdste Geneesheeren en Hoogleeraren van andere steden tot reiniging en onderhoud der tanden aanbevolen Te verkri gen te Gouda bg h Schenk winkelier op de Hoogstraat ijk A 123 te Rotterdam bg F E v in Santen Kolff apoth en A Schippereijn V blaau e porteleiuwiukei te stlage bg J L F C Snabilié apoth te Leyden bg E Noordgk te Utrecbi bg F Alleiia npoth te Amslerdnm bg F van Windheim k verkoophnisj Ie Oudew iler bg T J van Vreiimingen Ie Schoouboven bg A Wüllf Drok ao A Brinkman LOKAAL TIVOLI Spoorstraat te Gouda Matinee en Soiree te geven door Duitsche Fransche en Hollandsche Artisten waaronder een Hollandsche Komiek onder directie van den Heer op DONDERDAG 26 DECEMBER 1872 Aanvang des Middags ten 12 ure Entree 15 Cents en des avonds ten 7 ure Entree 25 Cents Beide in vertering Na afloop Wed VAN SOLINGE C Bg L SLOTEMAKER C aan de WestHaven alhier te bekomen BESTE CITROEN PUNCH i 1 30 per flesch Mevrouw ROOSEBOOM Fluweelen Singel verlangt zoo spoedig mogel k eene Dienstbode Wordt gevraagd tegen 1 Febr e k of eerder Een knappe Dienstbode Adres Mevrouw BRACK te Reeuwijk NIEUWSTE ROMAiXS voor LeeBgezelscbappeu uitgegeven door A TER GUNNE te Devent er E MARLITT het Heideprinse sje 2 70 L MUHLBACH Keizer Jozef en z n Lansknecht 4 dln 12 70 3 K GÜTZKOW de Zonen vanPe talozzi door G P Kits van Hkyningen 2 dln 7 15 4 A MEISSNEE de Kinderen vak Rome 2 dln 7 50 5 W VON HILLERN eene Ziel ge red 2 dln 6 90 Ue Deventer Ct N 21 zegt er o a van Moeyelgk kon een uitgever gelukkiger greep doen nit den stroom van romans die ons mildelijk uit het buitenland toevloeit dan de heer Tkr Gunnb gedaan heeft toen hjj dit werk het Nederlandsche pubUek aanbood Vroeger verschenen de volgende met bijzonder succes ontvangen romans I C M SAÜER Kinderen des tiJd 2 dln f 4 90 Dit is zeker een der belangrijkste verschgnselen op romantisch gebied Even als in Duitschland en Amerika waar het reeds herhaalde vertalingen heeft gevonden is het ook bij ons met de hoogste goedkeuring en toejuiching outvanceu DINGELSTEDT De Amazone ƒ 2 75 ELIOT Silas Marner de wever van Raveloe 2 60 GERSTüCKER De Zendelingen 2 dln Q KINKEL Hans Ibeles in Londen Een famieliebeeld nit het Vluohtelingsleven 2 dln 5 MARK LEMON GoudenKluisters 2 dl OLIPHANT Mrs MadonnaMary 2dL 6 SPIELHAGEN Raadsekchtige Ka rakters 2 dln 6 35 9 SPIELHAGEN Door Nacht tot Licht 2 dln 6 35 10 SPIELHAGEN Hamer en aanbeeld 8 dln 8 30 II TAYLOR Hannah Thurston of de Emancipatie der Vrouw 2 dln 5 50 12 TROLLOPB Het kleine Huis te A1 lington 3 dln 8 40 13 WINTRHOP Een Liefdejacht in de Prairiën 2 60 14 YATES Madeleine 2 dln 5 34 Leesgezelschappen welke nog niet in t bezit dezer werken zfln durven wiJ ze in gemoede aanbevelen CORRESPONDENTIE Het rapport over dp vergadering vao do Afd Gouda der ed Vereen tot afachaff Tan aterkeu drauk in het volgend Nr Wij maken onse lezers opmerkzaam op de geschikte gelegenheid om in ons nummer van Woensdag 1 Januari hunne jaarvenschen aan te bieden BUITENLAND BuUeiilünilsch Ovwzicllt De tegenwoordige dagen leveren weinig politiek nieuwa op l e kentdiigeu waren gewijd aau hiusselyke feeiten en overal lijn de volksvertegenwoordi gera naar kanne liaardttedea vertrokken om uit te rattea van palitieke vermoeieuiHea Thiers ii thans te Far js docb hü eebijnt plan te hebben tegen het einde van Januari een reis naar het Zuiden te oadernemen Uij wil het aanzienlijk etablissement der artillerie te Tarbes bezoeken en 09k te Bourges lich ophouden Biiaiarck ii xwls wij reeds in de laatste berichten van ons vorig Nr mededeelden op zyn verzoek ontslag verleend ak president van het stoats ministerie De ollieieuse organen verklaren dat met die aftreding niet de staat tan zaken veranderd maar eenvoudig het feitelijk bestaande formeel bekrachtigd is loodat Bismarck belust blyft met de leiding der Pmisieehe aangelegenheden en dat de overdracht van bet preaidentichsp aao den oudsten Minister gnaf von Koon slechts een tijdelijke maatregel is De f rcle raak Eou dus enkel hierop ederkomen dat Bismarck voor zoover den vorm betreft ontheven is van de verantttoordelgkbeid ten opzichte der Prui itehe augdegfohedea eo vna renahiUeiide warkiaamheden Niet ten onrechte wordt de opmerking gemaakt dat echter op deie wgze de aangelegenheden des lands eigeiilyk achter de coulissen zullen worden behandeld HH publiek is omtrent de zaak te minder bevrailigd omdat de uitkomst lijnrecht in strgd is net de beweringen der officiense organen sedert hunne ededeeling van het gerucht dot er met Biamarck eene verandering zou plaats hebben Men vermoedt don ook lat de uitslag anders is geweest dan Bismarck had bedoeld Naar hetgeen men van ter zijde beweert had hij verwacht dat de Koning ign ontslag I als Minister president met zou aannemen en in dat geral zou hij onmiddelgk hebben aangedrongen op de meaitelling van e u ander Ministerie of dei nooda op dl benoeming van een anderen Minister vau Binnenlindsche Zaken en een paar andere Ministers op grond dat hg met het bestaande heterogeen Kabinet niet vouruit kan komen Als dit gn plan wos dan is het door de aanneming tan zijn ontslag rergdelt Te Berlijn is de politieke stemming zoo wordt niet onaardig aan de Aug k AUg ZtU geschreven ondanks de kerstdagen geenszins feestelgk lu plants van met tattbnro feiten verrast de regeeriug ipe dit tMiig mcwi Daarna geeft de correspondent een geestige beschrijving van de lange gezichten der ollieieuse prra en der liberalen en van de misnorgdheid der talrijka goedgezinde vrienden wier lertruuweii in de regeering nooit geschokt wordt Uit de Köln Zeit blgkt echter dst de regeering nog eene alleraardigste verrassing in bet zout heeft die wel verre van een diudmng cieK te wezen voor de burgers van het moderne rgk des vredes zeer merkbaar en voor de belosiingschuldigen niet minder tastbaar zal lijn Als eene der redenen voor het aanblgven vau inister von Eoou wordt opgegeven dat hg juist de geschikte man is om het verzoek der rijksregeering tot rerhooging van het Pttutchquantum het driejarig oorlogsbudget voor den rgkadag te verdedigen Niettegenstaande de plechtigste verzekeringen dat de regeering met 100 millioea thai jaarlgks zou rondkomen wanneer de rgksdag öp nieuw voor drie jaren afstand deed van zgn grondweitig budgetrecht eisuht zij dus verhooging nadat zg te vergeefs getracht had idoor een achterdeurtje nl in de wet tot verdeeling der Fransche milharden cenigi hoiiderdduiiieudeii thai voor de administratie van het leger binnen te amokkelen Aan eene weigering door den rijksdag wordt blijkbaar niet gedacht llet is volstrekt uug niet te bepalen leest men in de Kötn Zeit welken omvang ket PauwJtqucnbm verkrggen zal Slechts zooveel scfagnt zeker dat op eeue verhooging aangedrongen zal worden De heer Gladstone heeft eea rtdevoering gebonden bg gelegenheid der prgsuitdeeiin aan de Icerliiigeu van t Liverpool College over bet doel van het ouderwgs Hg beeft toen zijn jeugdige hooiders gewaarschuwd voor het ongeloof en een christelijk leren s hun beate bescherming aangewezen Het regeeringsblad te St Fttersburg deelt een bulleiih mede omtrent de ziekte too den Grootvorsttroonopvolger waarin wordt medegedeeld dat hg sedert 19 November ongesteld is geweest en dat sinds dien dag de ziekte bepaaldelijk gebleken is eene typbcose aandoeniug der üsgewanden te zgn Zijn toestand is uiet onWenkelijk doch voor het oogenblik zgn er nog geen keoteekenea van werkelijk gevaar De Zwitoersche Nationale Raad en de stendennud hebben Dinsdag de wet betreffende de spoorwegen aangenomen waarbg de bevoegdheid tot het erleenen vkn couocssién van de kan t onnale regeeringeo aan dit Bondsregeering wordt overgedragen Daarop ia de zitting der Bondsvergadering gesloten FBANKRUK De veraehUlende dagbladen Baken zidi vroolgk over de verrukking welke zich moet hebbeo meester gemaakt van de a evaardigdcn van linker en rechterzijde toen zij afscheid van elkander namen bij het begin der kerstvacantie Zü hadden de zekerheid elkander in geen U dagen terog te zien Wellicht was echter vreugde bet aUofgnwtat van de afvaardigden die d g aan dag Jbwynt worden door den Pijiaro De ongelukkige aMSntoSers der liokerzgda hebben veel te verdragen van den snaakschen barbier Bg uitzondering steekt de Figaro echter ook den draak met leden der rechterzgde De Figaro neemi de vrijheid den heer Batbie een lid zgner partg eens lachende de waarheid te ziggen Batoie een zeer Ung en zwaar man heeft door zgn woeste redevoering tegen Thiers eu de linkerzgde zijner partij veel kwaad gedaan Hg heeft verzuimd zich rekenschap te geven van den werkelgken toestand hij is niet in staat de teekenen der tgden te lezen De beer Milloud U pofU badi van den Figaro heeft dit in den volgenden bbel aangetoond M BATBIE ET L AFFICHE ht long Batbie un jour vouloit lire une affiche Qu on avait cullce au ras dn trottoir Trop gros pour se baisser trop myope pour voir H ne pourait la lire et pleurait Panrre bicbel Quand M Thiers survint qui loi lut cette altche MOaAUT Ma bble fait voir comme qnoi On a sonveiit besoin d uu plus petit que soil Dit is geestig amd no mistake Voor de afgevaardigden moet het niet zeer vleiend zijn de opgewondenheid de hartstochtelijke vreugde op te merken waarmede in het geheele land hun vocantïe begroet wordt Het is een vreemd voor reclit voor eene Kamer zich alleen te doen waardeeren wanneer zij afwezig is Uumoa dis wien men eens vroeg wat hij dacht van een allervervelendste vaudeville dic den rori en a ond was opgevoerd antwoordde Muar ik heb mg volstrekt niet verveeld I ge vergist ui Er wsreo alleramusantste oogenblikken gedurende den arond I En welke dan als ik vragen mag De pauseeringen I Een der Fransche dagbladen gebruikt een ander beeld Het vergelgkt het volk dat de afgevaardigden Versailles ziet verlaten met den man die in het voorjaar zijn vrouw en kinderen naar het station brengt en bijna snikkende van vreugde den trein imstaort die hem gedurende een of Gelderland met het gevoel van iemand wien een pak van hel hart genomen wordt En in elk geval toont hij het niet zoo hg het gevoelt Van Zaterdagavond tot Maandagmorgen gaat hg naar buiten want de huiselijkheid der Hollandera is wereldberoemd Een derde dagbUd ook weer echt Fransch spot eveneens met de heiligste gevoelens von een echtgenoot Het stelt het Fransche volk voor als een door smart gebogen man die terwijl de tranen hem langs de wangen biggelen een opschrift bijtelt ia de zerk die het graf dekt der dierbare ontslapene zijn onvergetelijke vrouw de Nationale Vergadering SPANJE De telegrafische berichten over den toestand in Spanje luiden in den laatslen tgd zoo gunstig dat men tot het vermoeden komt dat het ieenings dan daarop grooten invloed heeft uitgeoefend De meer betrouwbare correspondent van de Tempt deelt dan ook geheel andere berichten mee in het congres I lOge het ministerie de meerderheid hebben doarboit in heeft ZarilU alle partijen t en d Carlisten i Jphonsisten republikeinen conservatief liberalen allet 1 edijvert om de regeering tegen te werken de opr lerige bewegingen hebhen op zichzelf weinig te bet kenen maar zj belemmeren handel en verkeer e regelmatige inning der belastingen enz het koI inklijk gezag nergens populair wordt niet meer I eéerbiedigd het ontzag voor de wet ia verdwenen aarbij komt de vacdaeldheid van het ministerie zelf de wijziging van ket kabinet wordt toegeschreken aan verschil van gevoelen over de afschaffing der alavemij op Fortorico maar het ligt voor de hand een diepere reüten te vermoeden de radicale portg bestaat uit een gematigd deel eea meer denmntisch bekend onder den naam van de fractie der Cimbrioa waartoe o a Martos Rivero en Becens bebooren Deze laatste fractie schijnt blijkens de opneming van Becerra in het kabinet gezegevierd te hebben Martos was reeds minister van buitenlandsche ken en Ri ero president der oortea vandaar waarschijnlijk ook de warme wgze waarop de republikein De CasteUr voor het ministerie is in de bres gesprongien Dat een ministerie van die richting echter op den duur houdbaar ia is niet waarschijnlijk De financieele toestand is volgens een correspondent van de Teupt evenmin gunstig de belastingen komen slechts in en keurt het congres al nieowe belastingen goed wie verzekert dat zü ooit zullen worden opgebracht De onmiddellijke afschaffing van de slaternij heeft buitendien nog het nadeel dat men zegt dat dit besluit van de meerderheid van het ministerie genomen is op aandrang van de vereenigde staten en da eigenliefde van de Spanjaarden is zooals gewooolgk bg volken en menschen grooler naarmate zg minder recht van bestaan heeft De generaal Gaminde ia met uitgebreide volmacht naar Catalunic vertrokken naast de sabel en het geweer ail de beurs dienst doen om de Carlisten ten ouder te brengen met t laatste wapen zal men waarschijnlijk verder komen het heen buitendien het voordeel dat do beden omgrkochten morgen op een andere plaats eder op nieuw kunnen beginnen Hoe sterk de CarliUen nog altgd in Catalonië zgn blijkt ttit een bericht van den correspondent von de Indépendance i de postgemeenschap met Barcelona is dagen achtereen afgebroken BINNENLAND Gouda 28 Decembeu Schaakwedstrijd GOUDA KAMPEN wit zwart bZ Zet F 2 F 4 53 Zet D 7 Q 7 Op den 2cn Kerstdag werd er in de Bemoiistrantsche kerk alhier een eigenaarilig feest gevierd Eeuige meisjes catecbisaoten van den predikant dier gemeente bndden het plan gevunud om iob zeUen eu vele andereu eui uaii cunHu i Kerstavond te vcr i