Goudsche Courant, zondag 29 december 1872

te gaan WQ 8 mUtioen aaosbMr dow Ifjaarlyksche annuïteiten Aanbiedingen wordea tot 22 Januari iagewnobt VerflalUes 27 Dec De tjfeede subcommissie onderzocht heden het onlwerp Marcel Barthe heeft geeii beslissing fjeuomen en hare zittingi daagd Ict a s Vrijd ig Te lïante zijn een 8paai se deserteur en twee Carlisten geariWrteeid verthelit vhn een moordaanslas Qp den Spaanschen uitgewekene if né Alsa BrUSSeL Ü7 Dec Een goederentrein komende fran Antwerpen is in botsing gekomen met eenpassagierstrei die het station Brussel verliet waarvaneen derailleering hal gevolg was Er zyn vele geknrfsten New York Ï7 Dec Er hebben talrijke onheilen ter e plaats gehad St PeterSburg 27 Dec Het bulletin omtrent den gezondbeidstoestalid v mi den Russischen troonopvolger oonst eert d it de koorts des ochtends over het Igemeen uiet is toegendiiieö de verheffing van koorts die men des avonds tegemoet zag beeft niet pl ais gehad De Grootvorst sliep in den voor nacht en wel dnafgebroken gedurende vter uren De toeaiand sijner krachten ie zeer bevredigend IfOIKjea 27 December Aan den ïïmeJ wordt bericht dat de troepen van Khiwa een inval hebben gewaagd op Uassiseh grondgebied Een aanzienlijke strijdmacht sluit de rivier Emba af en belegert een paar forten aan die rivier Aan de Bussische expeditie worden versterkingen tiegezonden Rome 27 Dec Men verzekert dat de diplomatieke betrekkingen lusschen den H Stdel en Zwitserland zijn afgebroken en dat de Pauselijke zaakgelastigde te liucern me het personeel der legatie al er wordt terug verwwm maar en ver UABETBSmCHTEM Oouda 17 Dec Bü zeer weinig handel bleven de prijzea nagenoeg onveranderd Tarwe puike Zeeuwsehe 13 a ƒ U 0 Mindere ƒ 12 16 l f 13 80 Polder ƒ 9 7S a ƒ 11 Kogge puike 7 8 i f 7 7 Mindere ƒ 60 it ƒ 7 Voer 6 2 i ƒ Gerst puike 8 26 ƒ 7 Mindere ƒ 1 80 a 8 20 Haver korte ƒ 8 0 a ƒ 4 26 Lange ƒ 3 40 a ƒ 4 Hennepzaad ƒ 8 60 ƒ 8 60 De veemarkt met gewonen aanvoer alles werdtot enorm hooge prijzen verkocht Vette varkensvan 27 ü 82 eenti per half kilo Kaas weinig aangevoerd ƒ 28 a ƒ 32 Boter ƒ 1 20 a ƒ 1 30 Burgerlijke Stand Gkboskx Sd Dec Wilhelmiiia oailcrt J de Roti en P 4 Mol Adriais Pitleruclla ouden tl J laa Leeuwen CD J Nonner Willemiiia DudcrB M Kaatdcin eo W de UroijQ Coroelie ouden P M HoUkuyacn ca J vea dea Berg 27 Cornilia ouden 0 Tcrluuw en M Vonk OïEBM DIIi 24 Dec J B Mirters S w O J Mn der Kiod 1 j 4 m 25 O Ouwel 01 j 28 A i de Kcui 1 d 27 T vaa dea Heutel Sm 8 A A Cooiacl hirievr vta W J vao Kijmeium 73 j GlBUWDi 4 Dec i laa Vollcnhoeen en T do Vries J Zoet en A M Piieemier 28 A £ J Uol crda en N Jonkheid D Ancu eo l J Logthart ADVERTËNTIÉN as J AR I G E ECHTYEBSEin ING VAN mijne geliefde Ooders P A ZONNK ÜN W J DK RUITER Gouda 29 Dec 1872 Han eeéig kind FJU cI A Getrouwd A B J HOLWÈHDA en N JONKHEID Gouda 26 December 1872 ♦ Bevallen van een Zoon P C IJSSELSTUN VAN Eeuwk v Oouda 27 December 18 2 t Bevallen van een Zoon A SMIfS VAN Leent Woerden 25 Deo 1872 OApj r T r 8 H ffi V tléol milfaibijilrngCK vnn velen liarer sladjfenooten hiertoe in staat gesteld hadden üij een keurig veraierdeii en rijk beladen Kerstboom in de kerk opfferiabt di qfM tal T i licbtjea aar het orgel stond te Ü 0 o i rceks 850 Mnderen weezen bestccdeÜli n sohoo ganger8 ran de armen en tusschca achAlca en nwlcrtu vaa min gegoedtf oMfan aak attm nvntéfot de Mliajes zelre hiertoe kaarijea waren uitgereikt wierp de boom een rijken oogst bestaande in kleedingstukken boekjes koek en eenige verdMe versnapering af Vóór het echter hie ge l vain khi de n ikant der gfoieente met een k rt woord de kindeaaB op de fenlijk beteekenis van een Kerstloom opmerkzaam gemaakl en waa door eenige leerlingen der zaagschool het bpkende lie van tan Alphen iïïkj dt K mdermritmd net de ronziek van vmi der Wulp onder begeleiding van lift orgel op eeiie voortreffelyke wijze uiigevoerd Met bat liiigen van de Inatsie woorden van Psalm 72 d qor al de aanwezige kinderen op wier gelaat de vreugd te lezen stond en die alhier nog nooit zulk een a iBgenamen Kerst avond beleefden werd het feest besloten Pauk zy uit bunnen naam allen toegebracht die in meerdere of mindere mate hiertoe het hunne hebbeu bygedragen De natnen van beu die met prijzen vereerd werden bij gelegenheid van het examen drr stedelijke muziekschool die wij in een vorig ii beloofden zijn devolgender In de 1 Zangfci 6 prij e M C van den Hoek A Krmjt M Iloogenboom M Seholten K Hoogendijk 2 Zaïigkl 4 prijzen G M M Krom B T Galen J E Seheltema A van Beekum 3 Zniigkl 8 prijzen G van der Laar G Weitér j4 A Gnbfij B Moiiaêeh C Tbim van Schoawenburg W i d Kr irts J Touw 1 diplopa Neeltjc Kwast 1 Yioolklasse 2 prijzen N vm Veen J Krom 7 Vioolklasse 2 prijzen J Séhenk L v d Werv 5 Vioolklasae 3 pfijïeü T Draiier J Monaach a KoU Blaasinstrument klasse 8 prijzen C H Gabrij C ran Teen F Sehenk ifpn schrijf ons dd 24 Dec jl Beil ttiel Mer talryk maar blijken de andaeht die er heeriehte zeer belangstellend gehoor w s gisteren laamgekomen in de zaal van Het Heil dis Volks tol bijwoning eener open mre vergadering v n de Afdceliiig Gonda der Nederlnndsehe Vereeniging tot afschaffing van sterken drank Na opening der vergadering door den voorzitter ds P W Haverkiimp Begemann trad als spreker op de penningmeester der nfdeelmg die beginnende met een overacht van het jaar 1872 uit het oogpunt der drankbestrijding z jnen hoorders in herinnering braeht dat het 1 Januari e k juisl 18 jaren zal geleden zijn aat de afdeeling Gunda werd opgericht Uit zgue rede ontleenen wij het volgende De Afdeeling ïouila telt nog geen ¥ l leden en ihag zich niet in toeneineuden bloei verheugen omdat zij die buiten haar staan ofeohoon het beginsel en Hoe der vereeniging goedkeurende het gemakkelijker vinden zich niet bij haar aan te sluiten Ook wordt zij ten onrechte nog slredj beschouwd als een genoot cliap lot bekeering van dronkaards terwijl zij integendeel eene vereeniging is van hen die geen sterken drank drinkende noch schenkende hun kring steeds grooter zoeken te maken en daardoor de dronkaards Inten uitsterven terwijl in hunnen zich leeds uitbreldenden kring een nieuw geslacht verrgst dat door zcltonthouding den sterken drank terugdrijft na ir de plaats waar hij voor 2 eeuwen van daan kwam en waar hij ook blijkens de verklaring van de mannen der eti nsehap alleenlijk thuis behoort de lergifkast Van den apotheker Aan het lidmaatschap is geen verplichte contributie verbonden desniettemin is na 18 jaren bestaan de afdeeling niet zoo groot als men met recht bij hare oprichting mocht verwachten Haar verder lol is geheel in de hand van hen die nog buiten haar staan daarvan hangt voor de toekomst veel af Indien b V het ledental te Gouda dat hij de oprichting der afdeeling 20 bedroeg elk jaar slechts met de helft ware toegenomen zon een groot gedeelte der inwoners thans uit afschaffers bestaan Thans worden alhier nug circa 3 maal houd Hl duizend gulden per jaar aan sterken drank uitgegeven Intusschen is het de afdeeling aangenaam te ontdekken dat andere verecnigingen hare beginselen toepassen Als zoodanig werd genoemd de zoogenaamde Geuzetuoci£ltd eigen lyk de vereeniging Nedarland en Oranje albirr die thans 200 leden telt op wier bijeenkomsten het gebruik van sterken drank verboden is Het was den spreker onbekend of die bepaling ook in de zoogenaamde Zouavtnsoeitleit bestond doch zijn inziens sprak dit daar van zelf omdat pans Pius IX bij decreet van 23 Juli 1851 de oprichting eener broederschap tot afschaffing van sterken drank nadrukkelijk had aanbevolen en deze met on f f if f derscheideite illltóri cgHinsligd j zoodat ak hier sterken drank werd toegelaten men hoe gehoorzaam Katholiek ook in rechtstreekschen strijd zou handelen k OMt de iMiiscJKii des Heiliuu Vad a tu U ltU tes en Katl lit en elk op hunne wijze denzeltten vijand van fïïe godsdienst en zedelijkheid bestrijdelade noeadede spreker een verblijdend verschvn i Mf hiéAtit tev us aanleiding nmende om het n e standpunt der Nederlandeche vereeniging aan te prezen als boven geloofsverdeeldheid verheven en zulks een mildcn cbristelijken getst adeaendai dat een l dsaRostig Isi eliet of eniati Trfjde ikgr in z jni godsdienstige mfaeningen geea hinderpaal tot aansluiting vindt Voor hen die in de eertte plaat wenaohen dat de wetten des lands bevorderlijk mochten worden gemaakt aan hel streven der maatschappij naar eene betere toekomst werd do aanslaiting aangeprezen by de zeer onlangs door de pogingen van den heer J F Schuld geneesheer te Meerkerk opgerichte Vereeniging tot veririjgen va wettelijke iepalittjfert tegen ofethare iroaktftachaf a dit woord traden als sprekers op de heer de Kochefort die eene komische beschouwing ten beste gaf over liet schrikkeljaar in verband met ten huwelijk vragen en trouwen een geestig woord dat eeue aaugcnaine afwisseling gaf met bet ernstige batoog van den vorigen spreker en eindelijk de afd ecret ris ds van Amerom die een prozastukje voordroeg uit en ter aaaheveling rao den almanak der Vereeniging over 1873 Met dank aan sprekers en hoorders werd de vergadering door den voorzitter gesloten VERGADERING van dik GTHMEENTEBAAD Maandag den 30 Dec 1872 des namiddags ten I ure waarin zal worden behandeld De a lressen van D Woerlee o s te Gouda en van Th Verbruggen te Waddiniveen om afstand van een gedeelte van het Bolwerjc buiten de voormalige Potterspoort ten einde daarop woningen te bouwen De adressen van den Kassier en de verdere beambten bij de Baak van leeuing om verhooging van bezoldiging Een adres van den heer C J C Prinee Iwudende verzoek tol verwijding der nieuwe brug op de Gouwe bij de Nieuwe Haven met aanbieding om in de meerdere kosten een gedeelte by te dragen Een voorstel van Burgemeester en Wethouders tot wijziging van het raadsbesluit betrekkelijk de regeling der fondsen van het voormalig armbestuur van Stein Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot alen overschrijving van posten op de begrooting van uitgaven dienst 1872 Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot vaststelling van het suppletoirs kohier der plaatselijke belasting Een verzoek van het Israclietiseh armbestuur tot wy iging zijner brgrooting van inkomsten en uitgaven dienstjaar 1872 De uitslag der aanbesteding van 24 Dec luidt aldus NO 1 Minste inschrijver A de Jong en Zonen U beneden tarief N 2 van Berkel en üotle 260 beneden tarief NO 3 G Langeraar 150 0 beneden tarief NO 4 Geen NO 6 Minste van Dillen en Zoon volgens tarief NO 6 L Visser 140 beneden tar NO 7 n Wed Wcrnink en Zoon Oudshoorn volgens tar NO 8 L Broere 40 1 beneden t ir NO 9 L Broere 120 ioM tarief NO 10 iv g P Molenaar Goudarak ƒ 7 60 per 100 NO 11 Dezelfde ƒ 7 41 per 1000 NO 12 ir Colemans Beyne Willescop ƒ 16 65 per 1000 NO 13 de Erven H Trip Utrecht ƒ 57 42 per 1000 NO 14 T J Smits Dordrecht ƒ 91 91 per 1000 Uit Capelle op den IJsel schrijft men ons dd 21 Dec Nadat dooreen aantal ingezetenen uil deze en de tegenoverliggende gemeente Krimpen a d IJsel belangstellenden waren geinvileerd tot het bijwonen eener bijeenkomst in het schoollok l op het dorpteCappelleop den IJsel op Vrijdag aitond den 20sten dezer werd in die Oemeene een spaarbank opgericht werd en dienvolgens besloten dnie heeren te benoemen tot het opmaken van een reglement voor die spaarbank nadat deze heeren zich in contract zouden gesteld hebben met twee leden door het departement der Maatschappij tot Nut van t algemeen Cappelle c a te benoemen De drie borenbeduelde heeren die in de vergadering daartoe met volstrekte raeederheid van stemmen gekozen werden zijn de hh Mr P 3 i Kley advocaat G W Uns SleenfabrikanC fe Cappelle a d IJsel en J W ran Hoogstraten pre dikant te Krimpea a ij UseL Door de eerste kamer der ataten gncmd zigt aan f ïuomen de ontwerpen gitterea un4e rAe guteld egen heden ten een ure was jun de Qtde teld de wet op de middelen es hoof MÉlt l hx staatsbegrooting 1873 zullende daarna eenebeslissing worden genomeu omtrent het tijdstip van de be aadeling deroverige wetaontwerpen De afdeelingen der tweede kamer hebben Dinsdag het wetsontwerp tot wyziging der kieswet onderzocht en tot rapporteurs benoemd ds heeren Van BeeneBi voorzitter Jonckbloet De Boo an Aldenrerelt Ja cobs en Van der Linden Aan den Gemeenteraad te Amatardiun is een odrai gezonden door bestnurderea der verschillende vak vereenigingeu te Amsterdam allen aangesloten aso het Algemeen NederlandicA Werkliedenverbond waarin zy op grond dat wegens de roortdurende sty ging der levensbehoeften en huren der woningen vooralsneg een geleidelijke loonsverhooging noodzakehjk is en dat eehter bij het aanwenden van pagiagen tot het verkrygen eener loonsverhooging nietalTeen een beroep moet warden gedaan op patroons en werkbazen maar ook de werkgevers en rerbruikers der producten verzoeken dat de vergadering als werkgeefster na mens de gemeente besluite de tarieven der arbeidi loonen bij het verrichtten uitschrijven of aanbesteden van werken wegens de gemeente Ie verhoogen en vast te stellen voor iekwaae mrUiede M alte takken op 25 cetiti per uur en voor de opperlieden kandUaf ger ent op 1 centi per uur Zij voegen er bij dat de aanbieding van dit verzoek niet ontipruit uit de meening dat bet Gemeentebestuur kan optreden als bemiddelbaar in gesehillen welke door wanverhouding tnsschen kapitaal en arbeid bestaan dit ligt ook niet in hun bedoeling Wel meenen zij dat de Kasd om redenen bovengenoemd veel kan bijdragen tot beperking dezer wanverhooging In sommige dagbladen is gemeld dat bij oommissarissen der vrije koloniën van de Maaticbappij van Weldadigheid het plan zou bestaan om de gewone jaarlijksche vergaderingen van bestuiirderen en leden oortaan in het logement te Krederiksoord te doen plaats hebben D t bericht is onjuist Onder de gewone jaarlijksche vergadering kan alleen verstaan warden de gewone algemeene vergadering van afgeraatdigilen der afdeelingen en deze byeen komst moet volgens art 40 der statuten jaarlijks te Amsterdam plaats hebben Wel is er in Juni jl op de algemeene vergadering over gesproken en op aangedrongen om zoo mogelijk nog in dit jaar een vriendschapprlyke bijeenkomst van afgevaardigden en leden der Maatschappij van Weldadigheid te Krederiksoord te houden zouas in 1869 plaats hadj maar eommisiarisien achtten het wenwlielijk die samrnkumst een jaar uit te stellen zoodat het mogelijk is dat de bijeenkomst in 1873 zal plaats hebben Mnar in elk geval ia dit eene van de jaarlijksche algemeene reigaderingen geheel afgescheiden zaak Pe groote of zoutharingvisacherg Ie Vlaardhigeir die gerekent kan worden in het begin van Juni t zijn aangevangen is met 7 Dee als wanneer bei laatste schip van de visscher hier aankwam g ëindigd Door de oprioliting der Xmbder Harittgijhekerier ActièHGeielhcha l aan het hoofd waarvan de heerKriitliotfer van s Hage als directeur staat werd dien vloot die uit zes loggerschepen bestand naar Ënbe den verplaatst waarmede onze vloot in aantai va minderde Zoo ook verviel dit jaar de gaiisohe vloot 6 hoekers die het vorig jaar nog aan de visscher j deel nam van Enkhiiizen en door nog enkele andere omstandigheden is de visscherij met 108 schepen tegen 122 in het vorig jaar gedreven geworden Deaevloot bestond uil 44 schepen oude constructie eu 64 dito nieuwe constructie de eersten maakten 61 reizen en brachten 13 846 ton gezouten en 69 760 stuks stenrbaring de tweeden maakten 242 reieen en brachten 45 052 ton gezouten eu 1 986 460 stalii Bteurharing te zamen 68 898 loui gezoMeD aa 1 768 200 tuks stenrharing zyndo 1 000 goioutea en 3 612 800 stuks sleurharing minder dan in het voorgaande jaar Bij deze minder gunstige vangstkomt nog de schade en het verlies aan usefawant als gevolg van het aanhouden ruw weder den visechers berokkend j Mogt al een enkele maatschappij of reeder j l j uitzondering goede zaken gemaakt hebben 1 over het algemeen is veilig aan te nemen dat de uitoefening van dit tak van nijverheid voor deze plaats inzonderheid van zoo groot belang een verlies heeft geleden van p m ƒ 250 000 De isrimitwele Kamer ran het prov Gerechtshof te Amsterdam heeft Dinsdag uitspraak gedaan in een belangrijk jech 8gediug Een hier woonachtige tapper P Theunisse had t wu hy onderhandelde over den verkoop zijiier tappery Mn een paar gegadigden vijf geauitterdtt rek aingBaJr rtoand waanut o B moest b n dat een bepaalde leverancier hem lüfl Uter gsuever per week zou hebben geleverd Die rekeningen bleken intusschen verdicht en wel op verzoek vvjI KoUiiiV dofr da leveTaaoier t rzfooenhn vODr Toldafu geteekend De verkoop kwan njet tot staqd en de isaak in hantien der justitie fheunisse stoiid dibntengeralge ap Woensdag iS en Vrijdag 23 December Jl voor hel hof tereohl beschuldigd van het desbewust gebruik maken vnn 6 door verzinning van verbintenissen en bevrijdingen valsohe onderhsndscfi gescViAe Iveemaal gepleegd met het bedrse gelijk oogmerk om door het groHter doen voorkomen van zijn winKel debiel dan het werkelijk was bij den verkoop zijner Affaire een hoogeren prgs te bedingen Nadat 16 getuigen gehoord en de Iiesctiiildigde de feilen erkend maar hel brdriegelijlc pogmérk ontkend bid re oircerd de advocaat generaal jhr Ar C H Backer up jtroild van bavengeaield quajilicatie tegen den beschuliligdc piid r no imipg ran v srzaoh tende omstandigheden eene cellulaire gevangenisslr f van 6 maaHdeu en 10 geldboeten ieder groot ƒ 60 Do advocaat mr P Pet hield daarentegen een rede waarhij hij op onderscheiden rechtsgronden uiteenzette dat hier geen bij de wet strafhaar gesteld feit wnsgepleegd Na re en dupliek werd de uitspraak bepaald tegen Dinsdag 11 Daarbij verecnigde zich hel Ilof in Hoofdzaak mei het gevoelen dee verdedigers en besliste dat hier geen intelleotueele valtchheid in den zin van art 147 Tan den Code Penal was gepleegd omdat dcgeen die Verondersteld werd zich verbonden te hebben de verdichte besvrijding werkelijk geteekend had terwijl die verdichting niet te zijnen nadeele was gepleegd maar de strekking had een derde te benadeelen die niets met de veronderstelde contractanten te maken had Ware daarop een algifte van gelden of geldswaarden gevolgd dan zon de beschuldigde schuldig zijn geweest aan poging tot oplichting Thans verklaarde het Hof dat de bewezen feiten noch misdaad noch wanbedrijf noch overtreding opleverden en ontsloeg het den beschuldigde van alle rechtsvervolging Koloniën 008T INDIÉ Den ISden dezer kwam bet stoomiobip Prins van Oranje na een reis van 37 dagen en II uien te Batntia uit Nederaiid aan De passagiers zijn zeer tevreden over de reis en de behandeling aan boord Bf aeiiigeeii zegt het Bat BandeUilaJ heeft bet een ütt iangenamen indruk verwekt in de jongst gepubliceerde notulen van bet Bataviaasch genootschap van kunsleo en weleuschappen een missive van de directie der stoomvaurt maatschappü Nederland te lezen waarin zij een verzoek van bovengenoemd genootschap om twee of drie maal sjaari een kistje me boekwerken vraohtvry te verzenden afwijst op grond dat bet hier ecu beginsel geldt waarnaar volgende aaiivr geii zouden moeten worden behandeld Wij kunnen daarin niets anders zien dan een gebrek aan belangstelling en wel om iets voor het genootseliap te doen want de directie der maatschappij Nederland zal hopen wy wel zooveel van Indie weten om het aantal wctenschnppelijke verecuigiiigen Sier te lande die haar wellicht met een dergelyk verzoek zouden histig vallen te kennen Genoemde maatscbappij heeft reeds concurrenten Tegen het einde dezer maand vertrekken van hier door het Suez Kanaal rechistreeks naar Amsterdam het Eugelsch sluoiuscliip tumlej Cattle en het Italiasusohe Bmilia Laatste Berichten IiODden 7 Dec Renter s agentschap spreekt t gerucht legèil dóór de Russische bloden verspreid als zou de Britsche gezant te St Petersburg aan Frins Gonschakoif een nota hebhen overhandigd betrelfende Engeland p ilitiek ten opzichte van de veroveringen van Rusland in Centraal A zie Brussel 27 Dec Antwoordende op eene in terpellatie in den senilnt ter zake van de plannen van aankoop der lijnen van dcGrooleliUxembergsehe Spoorwegmaatschappij door eene mmitscliaprij die zich heeft geconstitueerd zeide de Minister van Pinanoiën dat dit eene Belgische maaischnppij is zijnde door Belgen voor twee derde van het kapitaal ingeschreven Bucharest 27 Deo in den Senaat zijn levendige discussien gevoerd naar aanleiding eener interpellatie over de spoorwegen Het Gemeentebestuur van Bucharest heeft besloten eene nieuwe leeniug aan V J e Heer en Meyrouw HOLWBRDA f JONKHEID betuigen hnn httrtelflken dank Toor 4 wie bewezen ran beUngeteUiag b hun Hnweljk ondervonden ♦ Voor de bewezen ran belangstelling bj de beTalling zgner Echtgenoote ondervonden betuigt de ondergeteekende ook namena haai zgnen opregten dank J A BIBZENAAE Moordrecht 24 December 1872 ♦ Ook namens hnnne Kinderen en zijne Verloofde betuigen de ondergeteekenden bartelgk dank aan allen die hun een bljjk van deelneming hebbeu gegeven wegena iet overlgdea van hunnen veelgeliefden Zoon MARINOC JOHANNES M J VAN lakbrVbld kK VAN IAKERVELD Feanjois M K VAN1 Burgf waarschool te GOUDA De INSCHRUVING van Kinderen voor het 1 kwartaal 1873 zal plaats hebben op MAANDAG 30 December 1872 des atondsomS nnr J N SCHELTBMA Voorz VAN ZEULBN iSeer Gepasseerden Zondag ia een Gouden Armband VBRLOBEN gaande van de Fkweelen S t gel naar het Spoor De eerljjke vinder xal eene goede belooniug genieten AdresJBoiaMi dezer Courant L F DARTIiVG Pktograplie GOUDA Ootthaven Wijk B N 14 Het is mij een voorrecht mijne geëerde Stadgenoten te kunnen mededeeleu dat H M db KONINGIN DïB NEDERLANDEN bij een vereerend Schreven mjj kennis heeft gegeven het H M behaagde de opdracht te aanvaarden van mijne uitgaaf in PHOTOGRAPIËN naai de beroemde GOUDSCHE GLAZEN De nitgare geschiedt maandelijks afl r iringen van twee Photographiën met tekst de inteekening daarop is gedurende de maand January geopend by den Heer DIJXHOOBNen bij den Uitgever J i Steenkolen Turfmagaztjir KATI ENSINGEL nnnst de NIEUWE STRAAT GEOCTUOIJEERD £ MACHINALB RAHDERTURF Het gebruik van bovengenoemde TURF voor Gouda en omstreken alleen bij mij te fjlkomen is beveel ik door deze beleefdelijk h UEd gunst als uitmuntende door ZUIV HEID ZUINIGHEID en de bijzondere eigonBchap van HITTEGEVENDEN BRAND rri komen gelijkstaande met STEENKOLEN of COKES daarom zeer aanbevelenswaardig als geschikt voor alle gebruik Na proefneming hetgeen ik üEd Ijeleéidoiat verzoek twijfel ik niet of zal met UEd gtuut vereerd worden l Gouda 1872 f üicd Du m T J ïï Spidrlii ï Nog ruim voorzien van puike EngclscheDuiteche Haard Kagchel Smee n Ï achine Kolen tot concurerende pijflM