Goudsche Courant, zondag 29 december 1872

11 4 IV ondergttteekeDA maakt aan zgne geëerde Btadgeuooteu bekeua dat hg Heden Ontvangen heeft beste HOOFDKAAS ZOLTWORST Haabsche LEVERWORST CBRVELAATWOEST BLOEDWORST FRANKFORTERWOaSTJES METWORST SAUCISE DEBOLOGNE ROLfENS OSSENTONG alsmede Gekookte ÜELDERSCHE HAM Zichmincaam in UwEd gunst aanbevelende heefth de eer te znn UwEd Dw Dienaar F VA GENT Hoo Gouwe C 253 Het A raster damsch Zoet Roggebrood is Toortdarend verkrggbaar bg L GROENENDAL Brood en Beschuitbakker i Chittoe 2 Aut van rf Keizentraat Medio Januarij a s verschijnt LOOK NAAB WEBEEN Oompronkeiyke Roman 2 dl gr 8 1 9 è In de meeste gevallen in de meeste zitken ishetgemakkeljjkertewroordeelen dan te Reoordeelen en zonder verder onderzoek wroordeeld te worden dat lot heeft in den beginne wij herinneren er aan dat de heer HOFF mede de eerste was die een Kgt verteerbaar voed ngsmiddel in Extractvorm daarstelde het MalzExteact ook ten volle ondergaan en nu nog na een mim twintigjarig bestaan zjjn er vele die in het MalzExtract Schwindel llximbug gelieven te zien En de bewijzen voor het tegendeel bewijzen voor de werkelijk buitengewoon genezende en voedende kracht van het Mai z E tbact sedert ontelbaar en onomstootehjk gebracht i O HOFF i rijk en met en door geld ü viel te huigen Zoo Ook brevets van wetenschappelijke genootschappen V Attesten van houderde der gea chtste beroemdste genecsheeren Zouden die uit complaisance of wat ook zonder overtuiging hunnen naam onder een stnk plaatsen wat zij weten dat gepubliceerd wordt Of zouden ik laat in t midden de verschilleude prijsmedailles otdena benoemingen tot hofleverancier der meeste hoven van Europa zouden de getuigschriften en dankschrijI ven voor herstelling door zijn fabriekantf I den heer HOFF van duizende en dnizende I bekende personen van den hoogsten tot I den geringsten stand geworden te koop Izijn ttrijn die brieven wel echt T Nu I men oveH uige zich en dan zonde in dat I geval bj publiceering van dnizende I schreven en attesten gedurende twintig I jaren niet eens én tegengesproken zijn I Ten slotte het Mai z Extiiact is niet I geheel en alleen een medicament tegen borst en longlijden het is en bljjft I een ligt verteerbaar buitengeuloon verI fterkend Voedingsmiddel hg maagkwalen gebrek aan eetlust en algemeene ligI chaamszwakte en zgn wg vast overtuigd lêat ieder die met het Malz Extkact een proef neemt spoedig de waanle er van zal erkennen en bij het verkregen I gunstig resultaat ons voor de aanbeveling I dankbaar zgn HOFF a Centraal Dépöt Bloemmarkt I bij de Stilsteeg 154 en verder te Gouda bg J C vanVREÜMINGEN te Woerbji HENRI J VAN BLN BERG J C SIBBES van OOUOA maakt afm z ne Stadgenooton bekend dat toIgens oad gebruik bg hem met de Oudejaarsavond zgn te bekomen VEBSCHE WARME WAFELS den geheelen avond op de NIEUWE HAVEN aan huis Bestellingen worden zoo spoedig mogelgk verwacht NED aHlJHSPOORWEG Verpachting der Restauratie met WONING c a op Station GOUDA Voorwaarden k 0 50 te bekomen op de Hoofdstations der Maatschappg Nadere inlichtingen verstrekt de Ingenieor der Maatschappg die ook aanwgzing in loco doet den 9 Januarg 1873 des voormiddags ten half tien ure Inschrgvingsbilletten franco aan de Directie te Utrecht in te zenden vóór of op den 16 January 1873 Utrecht December 1872 DE DIRECTIE x lagazyo van Sdirijfbeliocften Kleiweg E 107 Ontvangen eene groote partg KANTOORBOEKEN als Grootboeken Journaals Rek Cour Boeken Memorialen Kas Wissel en Huishoud Boeken Copiëer Persen met toebehooren Rekeningen Nota s Wissels en Quitautiën Boeken met buitengewone Liniöering en in verschillende Banden Vorden zeer spoedig en zeer soiled gemaakt Rekeningen Papier per boek 35 cents ANGLO NETHERLANDS Mcrcantiie College Pens Deze Pennen in 12 soorten Kantoor en Schoolpennen zgn steeds voorhanden bg de Boekhandelaren G B van GOOR ZONEN J VAN BENTUM ZOON A BRINKMAN P C MAAS Je A QUANT Als Amsterdamsch ingezeten kan men contracteeren om zgn kalen schedel met haar bedekt te hebben maar als Nederlander verkrggt men gratis consult en als ik ZEd dan mededeel dat er mogelijkheid bestaat om het haar volgens mgne methode weder te bekomen zoo kan men er verzekerd van zgn Het is mg niet te doen om een flacon te verkoopen met bedrog neen waarde lezers het is om het wantrouwen tegen te gaan ontsproten door den verkoop van dusdanige opgeschroefde haarmiddelen door haarkunstenaars of scheerders Bg haarziekten verzoek raad aan uwen Doctor daarna aan mij als Haarkundige Américan Balsem om de Roos te verdrgven het uitvallen der Haren te staken en de hergroei van de behaarde huid te bevorderen a 2 de flacon Theophile Amsterdam Kerkstraat bjj de Vgzelstraat NB Om het namaken te voorkomen bestaan er GEEN Depots noch Reizigers voor mgne Artikelen Met 1 Fehrnarg a s wordt gevraagd eeuAi goed kunnende Naaien en Strgken en verdeï Hnisvrerk verrichten Adres Bureau deser Courant Twee STANDARD WEUREIV 1 Dr J TAN VLOTEN Aesthetika of leervan den Konstsmaak Met platen 2de veelvermeerderde en verbeterde druk 2 dln ƒ 6 35 Hetzelfde in één fraai Eng Jinn bd geb f 6 10 Het ongewoon succes aan dit werk ten deel gevallen maakt alle verdere aanbeveling onnoodig Volgens t algemeen oordeel voorziet het in eene erkende leemte in onze letterkunde 2 Dr O ULE Populaire Natuurkunde Met talrgke houtsneden Uit het Hoogduitschdoor Dr P H JULIUS Leeraar aan de RgksH Burgerschool te Zwolle 2 dln ƒ 4 60 Hetzelfde in één frafi Eng linn bd 5 30 Niemand beter dan Dr Ule is er in geslaagd om den oningewgde eenig denkbeeld te geven van de verschgnselen hun onderling verband en de wettep waaraan zg onderworpei zgn Niemand beter dan hem is het gelukt voor het denkende en meer beschaafde gedeelte onzer maatschappg een voldoende verklaring een logisch overzicht te geven zoowel van de meest alledaagsche zaken als van de meer ingewikkelde verschgnselen Dr F H J Op verschillende Inrichtingen van Onderwgs is dit werk ingevoerd Inzonderheid wordt het ook aan Dames aanbevolen Van VAN VLOTEN Dicht en Ondicht uit de 19de eeuw is dezer dagen de derde druk van het Iste deel verschenen Uitgaven van A tbe GÜNNE te Deventer I Dr Ctiantomelanus Oogenwater Onder de verschillende kwalen waarmede het menschdom voortdurend bezocht wordt is blindheid zeker wel een der ergste zelfs niet oed en volkomen te kunnen zien is reeds iostig en gevaarlgk jal het minste wat men aan de oogen gevoelt is zeer pgnlgk en ongerieflijk want het gezigt is niet alleen het onmisbaarste maar tevens ook het gevoeligste zintuig der mensebeu Wat is nn de gewone toevlugt wanneer de oogen beginnen te verzwakken Dadclgk besluit men een bril aan te schaffen doch het is ontwijfelbaar zeker dat de oogen door het bnllengebruik niet versterken men weet toch zeer goed dat brillen alleen dienstig zgn om met gebrekkige oogen te zien doch nimmer de oogen kunnen herstellen of verbeteren Tot herstelling van zwakke stekende en jeukende oogen is een onfeilbaar middel gevonden in het zoo gerenommeerde Oogenwater van Dr CHANTOMELANUS Alle Igders aan verschillende oogkwalen wordt dit krachtig werkend middel met vertrouwen aanbevolen eu zullen zg zich bg een oplettend gebruik volgens voorschrift voor vele gebreken voornamelgk verzwakking vrgwaren Het is verkrijgbaar met gebruiksaanwgzing a 60 Ct per Flacon bg T A G VAN DETH Gouda J J BEUZEMAKER Leiden J H KELLER Weste Wagenstr Rotterdam Mej L A ScHOUTENs ScHLüter Oostmolenstraat J J GROENHUIZEN C Utrecht En meer bekende Depots in ons rgk Gouda Drnk jm k i3nalÊman V