Goudsche Courant, woensdag 1 januari 1873

N 1303 NT 1873 Woeasdag t JugarL 1 GOUDSCHE CO Nieuws en Adverleotieblad voor Gouda en Omstreken De nitgare deier Courant geaohiedt ZONDAO WOENSDAG en VaUDAG In de Stad getehiedt de nitgare in den arond tmK DINSDAG DONDERDAG en ZATElL DAG De prgi per drie maanden in 1 7 fraaeo per poet 2 ADyEBTBNTllK votte eplMtat Tan 1 5 ngeli k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GBOOTK LETTKES worden berekend naar plaatmiinlik Ahonderigke Nommen YUF CENTEN Do Insending ran adTWtantUn kan eocOiiedOB tot 6 a nur deo namiddag op dm dac dor oitgaTO Bekendmaking BUBOEMEE8TER en WBTHOUDKaS tu Oaaia doen te weten dat het I Aanrallinf kohier Tuor de plutielqke direete hel tin dezer Geaeenie Toor het dicaitjwr 1871 door den Baad rtitfeeteld rcdarende acht daKan Tan dea Tooraiddagi tien tot dea naaiddafa een n Tan drie tot r t are ter Beeratark dar feaeesta toot een ieder ter leilof ia Dedet el id binnen welken t d elk aangeali ene tegen iggen aaualag bij Oedepateerda Staten in beroep kan kamen by Tenoekiehrill op aogeicgeld papier eaehreren Gomda den 90 December 1872 Borgemeeater en Wethooden Toomoemd De Secretaris De Bargemeester Een nieuw Jar Het jaar 1872 ii geiindigd Bg dm overgang Tan het eene jaar in het andere u het een behoefte dei harten een oogenUik itil te taan bg dit mftpnnt De herinnering voert oni ab van aeli terug in het verledene De veriieeldiag doet om onwillekeurig in de toe komit itaren Bg de herinnering aan het thani geëindigde jaat ttverralt ons een gcToel van weemoed en ons gemoed wordt droerig gestemd wanneer wg denken aan het Terlies dat w $ in dit jaar hebben geleden De maand Juni was getuige van den dood eens mans die aan Nederland onschatbare diensten heeft beweaen De dood Tan Thorbecke werpt een donkeren sluier oTer die maand en over het geheele jaar 1872 en de dankbare Nederlander stort een traan bg de gedachte aan dat onherstelban verlies Thc becke s dood werd betreurd door het gansche land en al spoedig gingen er uit den boezem Tt dat volk staauaen op om een monument op te riekten voor dien grooten staatsman Wel Werd er Moge het Toorbeeld van TkoAadu die eenToodig Tan l Ten flink rm karakter gTerig in den arbeid en braaf tm gemoed was den Nederlandaohn borger opwdAsB tot naTolging Naast de droerige tonen nn da maandJoiii dringen nog tot ons door de vmotgke tiengd klanken Tan de maand ApoL Den 1 April was NederlMd getuige Taa een feest dat tan Tdb waard w a a g svietd te wotdoi SCO jam was bet geleden idak het SpMaaehe juk door bet Nedwrtawdanlli volk werd a aadindt dat de godadJenstvfShHd jarenlang onderdrukt trinmpheerde dat da Tmemde dwingelanden sool gedold w w d t n Terjaagd feestea op bf9 plaaftaen en ytWaiei vaa ons land ge die optoehtan 4ie iUumiBaties die concerten die opgewtUidenlieid die uitgelatenheid alles ter ewe van de heikrgging onzer vrghcid Toor 800 jaren Uitoemend was die feestvilering en warm klopte bet hart bg bet zien dier burgers varheugd Trg te sgn En toch de Trengde by de herinnering aan de riering van dat Trghetdsfeest ubg ons niet onv ermengd Ua Tieogde maaktplaa TOor droefheid wanneer wg nen dater onder de Nedertandache buigen neg oo Telen geTonden worden die telkens en g idurig toonen die Trgheid niel te waardeeren zoo Telen die in plaats Tan Trg te zgn zich zeWen slaTen maken van hunne hartstochten zoo Telen die Trge burgen schgnen maar Teeleer slaafiMhe Tolgelingen zgn Tan slimme eigenbelang zoekende leiders De goede stad onzer inwoning heeft het Trgheidsfeest Tan 1 April Tan harte medegevierd Naast 1 April rgst echter 26 Juli voor onzen geest Toen Tierde Gouda een plaatseIgk feest Toen herdaekten de Goudsehe burgers bet zesbondetdjaiig bestaan der gemeente Gouda de stad waar zg woonden die zg lief hadden waar velen Tad hen geboren waren waren Telen Tan hen hun graf zonden vinden Zeshonderd jaar was het geleden dat Gouda muien had gekregen om haar te beschermen tegen jaanTallen van buiten muren die nu door de e meerderde beschaving Goddank onnoodig zgn geworden Het feest van 26 Juli zid blgven loven in het gdieugen van lederen Gouwenaar en u eM het zgn dat de nakomeling dat niet meer gadaehtig was een museum van Goudsehe oadheden waarvan dit jaar de grondslag gelegd is zal hem dan ongetwgf het Ibact spoedig weder voor den geest brengen Na bovengenoemde feiten van beta gek op a Jaar ia herinnering gebracht te hebben koai ons ten slotte een Traag op de lippen en Tnu die niet ongepast schgnt bg bat eiads Tan een jaar Zg is deze sgn wg dit jaar goed burgara geweest Hebben wg onzen plicht gedaaa ah Nederlanders Vals aattsa deM viaag tot haa sfhand oatkennend moeten beantwoorden Te Telen ign er nog onder ons die allaMi leTia voor ziehxelTen en hunne zaketi en die wranig of geen belangstdling tooaea ia de publieke zaak T Teloi zga er nog onder ons die vergaten dat staatsrecht ook staatsplicht is ea dia er niet aaa denken dat tegenwoordig htl welk oA inWoed kaa oitoefeBen op dta gang der staats san gelegenheden Te Telen zgn er nog ondM ons die als da Stembus hen roept om Tertegenwoordigen te kiezen onTersckillig genoeg zgn om niet te stemmen maar lieTer fhuis blgTea terwgl sg Tergeten dat het belang Tan het laad Van dia steauiing afhangt Te Telen zgn er in één woord die sleelite burgers zgn Mogen in 1873 paUieke aangebgenhedea meer sympathie onderTinden Het j ar 1873 ligt Toorons Dat ieder tooaa wat hg kan Dat onverschilligheid lamleadigheid en egoïsme meer en meer wgke en plaata make voor belangstelling in bet algemeen welzgn Dat onze land en stadgcaOoten trachten te worden goede burgers ea dat itafiom da welvaart van vaderland en gemeente moge bevorderd worden dat is onze hoop en tevens ouze nieawjaarswensch BUITENLA Bnilciiliindscli Overzicht Zaterdag heeft de uuaenkanut van Thien met da eerste aateommissie der dertig plaati gehad Ia den