Goudsche Courant, woensdag 1 januari 1873

zij dien Iwt is ingedaan Zelfs zi die het onrecht in de practijk begaan durven toch deze leer in theorie niet ontkennen Oa volksvertegenwoordiging verklaart den kapitein Jansen is onrecht aangedaan door zijn ontslag uit den militairen dienst De minister zc t Bij mijn departement beschouw ik deze zaak als afgedaan De volksvertegenwoordiging berust in die uitspraak Ter wille der politiek of omdat er ten bijionders militaire reobtsopvattieg gelijk een bijzondere militaire eer bestaat Of moet die koele berusting m sschien hel bewijs hecten van voorzicKlige co poUneke brradenheid van kalm overleg en echt nationaal phiegma Die z k Jansen wordt werkelijk vervelend waarde lezer maar nog veel vervelender is in een welgeordenden sisat het blgvend bestaan van een niet herstelde rechtskrenking die daarom de te demoraliseerendcr werkt omdat zij is bedreven door den staat relven wiens roeping is het gtperumijieerd redt te zijn PaUii van Juititie Door den kantonrechter te Leeuwarden is achtereenvolgend in d e zaken eene beslissing genomen di4 voor het Israëlitisch kerkrecht in Nederland vanhet hoogste gewacht is Het betrof de vorderingenvan parnassijns jder Ned Israel hoofdsynagogealdaar tegen dne barer leden tot betaling van contributie als anderszina l e gedaagden bestreden dievordering op verschillende gronden waarvan de voornaamste die was dat de groota kerkeraad die inMei 1862 het nienwe kerkreglement had vastgesteld uit kracht waarvan de bedoelde contributiên enz werden geheven geen legislatieve bevoeedheid hadbezeten De kantonrechter heeft in alle dne de zaken bij breedvoerig arrest dezen grond aangenomen en mitsdien de eischers in hunne vordering niet ontvankelijk verklaard Jongste alloentie gedaan heeft Hei h te verwaclten dat de Duitsche gezant die in laat had den Paus op Nieuwjaarsdag zijn gelukwens h aaa te bieden ten gevolge der dlocutip dien dag niet op het Vaticaan zjI Terechijnen Berlijn 30 Dec in Posen en Koningsbergen hebben de dagblsden officieel aanzegging ontvangen dat rij in beslag znllen worden genomen indien ze de jongste allocutie ran den T ans oveniemen waarin I coo herige aanvallen tegen Duitschland en zijne Regeering Keulen 30 Dec Aan de Xöh Zeitung wo heden utt Itome getelegrafeerd dat de heer Stnmm secretaris der Duitsche legatie bij den paus aan kardinaal AritoneJii heeft medegedeeld dat hij in last heeft ontvangen onbepaald rerlof te nemen Volgens het bericht IS bij reeds heden naar Berlijn vertrokken I Rome 30 Dec Naar men rerneemt is de Duit sche fïiakgcljistigde bij den paus heden morgen naaP Berlijn ertrokitcn Men gelooft dat hy rooreerat door geen andir zal worden rervangen en dat zj vertrek veroorzaakt is door de bonding van het V ticaau tegenover Duitscbland Parijs 30 Dec De IhUon zegt dat de heer Corcelles alTorens de betrekking te Rome aan te nemen per telegraaf bij kardinaal Antonelli informatie heeit ingewonnen of hij goed ontvangen zou worden Antonelli zond hierop een berestipend antwoord De heer Corcelles wilde echter alvorent een definitief be loit te nemen ook het gevoelen van den pAits vernemen en daartoe is bij Vrijdag naar Bome rertiokkeu Volgens de Liberie is hy naar Rome vertrokken met optlracht om aan den Paus te verklaren dat da ahreding van den heer Boorgoing niet is uitgegaan van het Gauvernement en dat het ook volstrekt geen verandering Tan politiek ten opzichte van den H Sto l en Italië beoogt De keuze van een opvolger van den heer Boör going is nog niet vastgesteld Het bericht dat de heer Foom icr Fransch gezant bij bet Italiaansche lia was teruggeroepen wordt ten stelligste tegengesproken St Petersburg 29 Dec Het bolletia va gisteren namiddag 3 nre luidt dat de Qrootroret den rorigen nacht zes ure beeft geslapen Df koorts ia tegen den ochtend afgenomen Over t algemeen is de toestand gunstiger = lerde öffèfcq e maalidMor de gtóre ven L h T I l Vffi b t h iXel Thans heeft te s Hage hef licht gezien de eerste jaargang 1873 van het Jaarboekje van ket Nederlanducie Fred ond Dat jaarboekje uitgegeven door bet hoofdbestunr behelst het volgende Vredekalender Samenstelling van het Nederlandsche Vredebond hoofdbestnur en lilselingen de vredevereenigiogen in NederUod door Bachieoe versbig van het hojfjbestuur uttgebraeht in de tweede algemcene vergadering op den Sden Juli 1872 door den algemeenee seervtaris Mr O Belinfante notulen van de tweede algemeene vergadering op S Juli lb72 floancieele toestand van het Algemeene Vredebond rrglemeiit van het Algem Nederlandsche Vrdebond pneadvie van het hoofdbestunr over de wenschelgkheid der herziening van de art 511 en 57 der Grondivet adres van liet hoofdbestuur aan de drie Keizer vereenigd te Berlijn en antwoord op dat adres Dr P lileeker iigt oorlog in de wetten der Natuur Ds A S Carpenter Alting Wat il eeigevpclP Mr J de Hoscl Keraper flluste en geen illusie Dr Wap Vrede Ilijwnie opgeilragen aan Z K H Prins Predenk der Nederlanden op muziek gebracht door Bioh ird Hol en Vredewoorden Vergadering Tan den Gemeenteraad llMnda 30 December Tegeswoordig de heeren vm Ber ea IJxeadoora Tooriitter Tirnlj Remjr Kut Layten WeaterbuD MBMemakfir Tta Straatea Toit Dro it Hoogeoboom Samsom eii Strirer De Dotulca der rocige Tcr ailcriug worilvo gelezen as gearresteerd Ingekomca eeae missive fan heerea gedepnt staten dezer proTinc koodenie goedkcariag Ttn bet rtadabeglail tot aankoop vu grond CD water in de Boekkadc loform eene miftsive an detelTde ter goedkeariog der regellogvay de nitbftaliog der fcenoodigde gelden lolom ecQc miasire run dezelTde ter goedkeuring raa de achsdeloosBtelliDg aan den ebipper bij de Haastroehfsche brag Inforra eene miHive rao Reaeott ssen van de beide Gasthuizen ter voorzicDing iu etift faciture veroorzaakt door betbedan ken an Mevr Knaap Koot houdetide aanbeTeling ao Mevr Soijaardi gq Me r cbone eld vsuder Cloet TerTvie eene miidjve van K van Gent daukbetuigeude voor de gunstige bc9chikkiDg te zijocD behoeve loforo Aan de orde fjl 1 De adriMcn van D AA oerlee c s te Gouda en ran Ph Verbrugge e Waddmxvecn om afstand ran een gedeelte ran bet Bolwrrk builen d roornuhg Pottenpoort im einde daarop woiiin teii Ie bouwen Het rap ortder ruioini sie ran rahricage luidt dat lij groota bezwaren ziet ia het oulMcrp eu tot rwyzing moet adrisee ren De beer Stravcr ran een tegenovergesteld ndvlw on lo het bolHcrk ook in htt belang dor gemeente gaarne bc bonwd zien De De hctr Samsom hccfi de platic gntid nsgelien ea on d eU bet tarreiutevvns gOMihikt en votdoMde roor bet beowcn an vier huizen nis dua tuof het tuvstaaa ran bol reralek van Woerlee c sj i De heer Kist is van ccn ander gevoelen is er grond ooodig om te boowen men rindt dto nsn den nteowen weg Na korte discnasie wordt het verzoek ran Woerleo ttt stemming gebrtcbt en ar ewezen met tO tfeQ t atn oRn die van de hh Samsom en Straver terwijl hel verzoek van P Verbrupge te Waddinxvecn wordt e genezen met algemccQo stemmea 2 D adressen van den knsaiér en 4e rerfrfio JMna4 tem bij de Bank ven Letning om rerhoojin i van bezoldiging Het adres vati de pommisslc Qv r de beleenbank strekt om den kassi r e rrhaöpcn met 100 den on kprkHBsier met 48 en do vier iidore bf nil len elk fliet i4 De heer DroogJre komt ter vergitoring De heer r Straatcn verklaart zich om aangevoerde redenen tegen bet voorstel De heer Mrsseiinmker adviseert gunatipfcr De beer Droogicevw is teftcn elke verhooging indien niet die trsetementea voor goed gei egeld wolden Na korte discnssie wordt lu sleimning gabrackt het verzoek nn den kassier eu ni cvvezen niet O tegen vier stemmen dulvandcn oiidi rkassier toegestaan met ID Iti ew 3 sfemmen en van de vier heamblcn met II tcgon 2 sR mmen In strijd met het gevoelen van het Openbaar Ministerie by itet Hoogen RAm heeft de burgorlfke kamer vau dat college Zaterdag uitspraak gedaan op het beroep ia cassatie van den heer Mr J Frescmnn Vu tor advocaat en notaris te Winschoten tegen een arrest van het Prov erechtihof in Gruniitgen waarbij eene veroordeeling tot geldboete was nitgesproken wegens het door genoemden heer in zijne betrekking van nularis gebruiken van het woord dagtDtri lils benaming van een tiMoi Het Openb Ministerie van meeniug zynde dat de door het Hof gegeven beslissing ongemotiveerd was concludeerde tot verwijzing der zaak naar een ander ierechtshof De Hooge Raad verwierp hel beroep en veroordeelde den ref oiraat in de kosfea Zaterdag heeft te Amsterdam een vreeselijk ongeluk paats gehad Ëene kee die naar men zegt uit een slaohtery nas losgebroken heeft op de Schans bg de callelüit gevangenis twee dame en een jong meisje die daar wandelden omvergeworpen en deerlijk gewond Een der dames een reeds bejaarde vrouw iB zoodanig gekwetst dat zij heden len l nre is over l = l i aJ 4 jB6 r flk eyond lerwgl het meisje er met ee noSle kwetsuur is a ekomfcn rir irr irx Ji I 1 m t i i i i Laatate Berichten St Petersbnrf 29 Dm Vetg ne het birfiptin ta hetleti ochtend werd uitgegwrea hefeft le grootvurst troonopvolger een ruaügeü nacht doorgebrncht Hg stiep 5 wen aehtereen l e koots qbié noüh nf nocli toe De krachten van den zieke zijn bcTretiixend Rome 30 Dec I e Sfenefêché iiMff wgi lAt de rnu9 op de naitatoande Nieuwj rs receptic wnar schijniijk nog hunger enl uitVKren tegen dtn tegen woordigon toestand in Duitschinnd dan hij in ijnc kring van den prosijgnt kan mon nog manr niet an TCfZoeni lig gsloorea Deie bezjclit op den eersten kèhitddg de groote Optra om den voortgang der werkzaamheden binnen het gebouw te constateeren Hij nitte de hoop dut zy s poedig mggen afgclooppu ïijn Van de c r i begaf bij zich n r dcns Engel8cheo gezant iwt wieo j eea lange bijcenkonat h l In bericl n uit Rome ordt gemeld 3at de re den iMlkejifn bear de Bourgoing heeft geno t om zijn ontsMf te neöien nis niïrfiassiideur uij deri 11 Stoel gelogen is in het bevel door het Fransche gouvernement aan de officieren van het fregat Ore nogtte gegeven om deQ komi vmi Itkliè op den 1 Januari hunnt gekkwrueiien te gaan aanlliêdea na vooraf op fc rstroest het gewone bezoek aan Jen paus gebiacht te hebben De heer de Bourgoing Hvas van oordeel dnt de ambassadeurs waren geaccrediteerd bij den H Stoel en dat het fregat Oréiwque waaraan aej bijiioudere zending jsi apgiiftragen iok ter be schikking moest staan van den nmbassiideurvan Frankrijjt by het Taticaan De heer de JJourgoiug heeft diensvolgens zijn ontslag genomen l ei fficieuse orgaan van den minister von Ealenburg de Provincial Correspondtmz wijdt in zijn iiommer van gisteren een artikel aan het ontslag vaii prins Bismarck als Vtuisiscli minister president en zegt mtrpife het doet dezer wijziging dat you Bi8 marck door wiens scheppende ideeën tusschen de hoogte welke de piJiticK van het rijk heeft bereikt en I ruisen s ontwikkeling de nauwste zauieuhang is tot stand pB raoht nog verder de ziel der ünitjche en Aa daarmede innig verbonden Pruisische politiek m li blaren zonder dgor den laat der tallooze amnlsbezighedeu en zorgen gedrukt te worden Het l TUièische ministerie blijft overigens een inini terie von Hi mvck üe Fmialerhe minisiers vcrvvacht B en verlangen dat de rijkskanselier hun eigculijEe ware pi esident blijve zij zullen steeds dit als hun hO Jgst en eervolstcn plicht bcechoawen den groots n staatsman die sedert lü jaren op de Daitsche ca Pruisische politiek den stempel van zijn grooten geest dl te helpen om hem de voortzetting van n ta k ten gerieve van het gefaeele vaderlanil p ema kelyk te maken Dat zegt de Provincial Cc r tponiimz is de beteeketiis der jongste veranderi ig in krt Prnieische ministerie Re Timei deelt een bericht mede dat d troepen van Chiwa een inval op het Kussische gebied liefcb ii gedaan en ter sterkte van 9000 man de forten van Ondi en Nienw Emba belegeren Buslaod had versterkingen derwaarts ge oiideii D paus heeft na Kerstmis de gewone gelukwensche ontvangen van de gezanten van Brazilië België Oostenrijk en Beieren en daarop zjjn voormalige officieren ten gehoore ontvangen onfeilbaarheid schj t niét te vrijwaren voor inconsequentie de paus verklaarde den vrrile voor het schoonste geschenk en iin njd i dat de iijvolutie door haar eigen wapenen zou worden gedood Maar waarom scheldt de paus dan op de halve wereld of is alles vrede watti aer er slecfais geen zvanrd wordt getrokken 5 Is de p us zoo zeker van den zelfmoord der revolutie wa irom dan zoo geagiteerd voor een oud man H t heèicM lat de Gricksche regeering van Euslaud Oostenrijk en üuitsohland den raad tou hebben oiitiangen om in de Laurium quiPStie aan de biKijke eischen van Itiilie en Fr mkrijk loe te geven woiJt zoowel ait Berlijii als uit Weenen van olficieuse zijde bcc ald tegengesproken w it de twee kalste M ogendheden betreft 5 tSiNGELAND Het gerucht dat de Britsche gezant t Petersburg aan prins Gortschakolf eene nota zoa hebben onerhanJi d inhoudende dnt de Britsche regcering zich met Ruslttnd s operaticn in CenlraalAzie niet zou inlaten zoolang Kushiud de aao dan BovenOxus gelegen vorstendommen die het gebied van den emir van Afghanistan uitmaken ongemoeid liet geeft den 2V t aanleiding om te betoogen dat zulk eeae verklaring volkomen zon etrookeo met hetgeen volgens dat blad Engeland s Aziatische staatkunde moet zijn Engeland behoort ronduit te verklaren welke streken het beschouwt als tot zjjn gebied tii behooren hctzg in den vorm van onderwerping protectoraat of bondgenootschap Daarmede behoort dan tevens een einde te komen aan het on waardig geschreeuw en gejammer hetwelk opgaat by lederen stap voorwaarts die Rusland in CentraalAziB doet Een ander bericht volgens hetwelk de khan van Khivanou z n begonnen aanvallenderwijze te handelen en Russische forten zou hebbep aangetast acht de limes geensïins onjvaarscbijniyk Benigen tijd geleden was te Petersburg tot het uilruaten eener grootere en betere innenchte expeditie ilan de vorige besloten en de Khan wiens onderdanen tot de vermetelste en hardnekkigste ïartaarsche stammen behoorfn zou het verstandig hebben kunnen oordeelen om niet 1 wachten toti tt die expiditie gereed zal zijn Intniaèhen kik er Volgnn den TTm omtrent den ndoop der worsteling geen twijfel bestaan ofschoon de ondertverping van het door een uitgestrekte ïiuiiestija fan alle kanten beioliermde Khiva nog eed langdurig en moeilijk erk ktn zijn DüiapSCHÏ AIID De berichten aangaande het weder gedurende de jongst verloopen acht dagen uil de verschillende streken van Beieren ontvangen koman in êéa opzicht allen overeen oa meldt een IVankbr er cqrregpondent Het weder ia zoo buitengewoon zicit ak bevonden wij ons in het voorjaar De oudste bewoners des lands herinneren zich weinig voorbeelden van dien aard te hebbai aanschouwd De stedelingen trekken bij talrijke scharen naar het gebergte om zich te verlustigen i i de heerlijke vergezichten waartoe de voqUtige daApkring thans oneindig b ter ge legenheid mbiedtj dan n het warme jaargetgtjef steldheid n o oangenattol ir als het waTe on clieuwj prachtige Donaudal treft t dettaburiOBsirelunifau mdaingen H Allerwi en JetpoidJ dier fijiiie aarl ÏJ et zeer re Andel l lande j cnigte aqde OocoA 81 Decehbes Naar wij ifmtmm zijn d luit lïoogwinkel en MiraudoUe alhier in garpizoan overgeplaatst naar Haarlem dan Daarenboreij ia de weei en liefelijk dot de nati schijnt taJiontnakjin Iqi hi men dnU f den bezoekers beilevens i een menigte v het vee ttder in de weii dig gr 19 ïliPeft te met Boterblopi ipjcs en een sipradeu aan het Veld woMt men alom tegenstaande hef buitengemeen yachte schtiic we ler is de geioMiheidstöcstani lijkio bevolking zeer gunstij f De ware oorjaak van de ontsporing op den Rijnspoorweg nabg deze stad IS Dec jl voorgevallen is thans ollioicel bekend De minister van binoenl zaken deelt nl in zijn memorie van antwoord op hel afdeelingaverslag au hoofdstuk V dep van biunenl zaken der staatsbegrooting voor 1973 op de daartoe in dat verslag gedane vraag het volgende mede Naar de oorzaken van de ontsporing op den Egn spoorweg bij Gouda 18 Dec voorgevallen is nog diénrelfden avond door den rand van toezicht op de spuorwegdiensien het onderzoek aangevangen en den volgenilen dag voortgezet Bij d it onderzoek is gebleken dat de weg ter plaatse der ontsporing in zeer voldoenden toestand en van verzakking geen spoor of tecken was dat derhalve de oorzaak niet iii den toestand van den weg was te zoeken Uit de verklaringen van de op den trein in dienst geweest zijnde beambten en nit de omsiniidighedcu bij het onderzoek waargenoinen meent de raad te kunnen aannemen dat de oui poring op het ontmoetuigsijuiit fi x beide wegen is aangevangen met tien bngagewageii en die kan veroorzaakt of bevorderd zijn door de inrichting der vieren gepaard met eene ongelijkmatige belasting van dien wagen Uet ongeval is zonder ernstige gevolgen voor de reizigers en hét op den trein dienstdoend personeel afgeloupen £ en couductaur b kwaai eene lichte verwonding aan bet hoofd de machinist hud een duim eenigszins verstuikt I e sehade aan den weg en het materieel was veel minder dan aaovaukelgk verwoed werd eu door doeltreffende maatregelen waren de rgtuigen en de tender opgeruimd en naar Goada gebracht en was de weg hersteld vóór den aanvang van de dienst op den volgenden dag 19 Dec terwijl de locomotief op 21 daaraanvolgende reed weder op den spoorweg ge braoht en naar Gouda verroerd Iwaa Het onderzoek naar de freaken der ontsporing heeft derhalve tot geen andere opmerking geleid dan herhaling der aaniwveling om met matige snelheid door bet aauslnitingspuut t rijden en het voorschrift om in de sneltreinen uitsluitend bagagewagens met verbeterde inrichting der veeren te gebruiken Men schrijft ons uit Oqdewater lil Vrijdagavond hadden we hier een recht prettigeu avond Eenige jonge dames gaven onder de leiding van den heer Jb van t Kruijs en mat medewerking van den heer J Kiewiet de Jonge een Soiree Musicale Aan daverende toejuichingen over de flinke uitvoering van t programma ontbrak het niet en algeneen was de wensch dat genoemde dames en heeren spoedig weer eens voor hunne aiedeingezetenen zouden optreden Met een zeer geanimeerd bal werd deze werkelijk genot olie avond besloten Z M heeft bj met wijziging in in art 12 van ded corpsen van het reorut n bea dea besluit van 16 Dezember jl verre van het voorgeschteTene nstructie op de werving voor de iger hier te lande bepaald dat lA oodardom van 1 S jaren tam boMs tz daarondipr begrepen zich voor v f jaren moeten verbindoij goor d a n j beOTSg der aomi bij de landmachti te goed gedaan sammea welke worden betaald en van de konini schatkist wofdt Voor lederen den graad van ki jaren heeft hem bladers daarondeijj tamboer en h lederen milicipn bij het leger te beneden den hij zich vóór zijn isttt nn OMT is jhl d het welke gedurende het jaar 1873 oor het werA onds zullen worden jtsgaders van het Biatimum der ir band aanbreoggcld mogen de irfVel4cBii gen na de corpsen Ike militaire akademie met s rijk oed gedaan w aangenomen militair beneden iraal die den ouderdom van 18 i trompetters thiiboers en hoorn kigrepen mitsgédorsvoor iederen i llll laz4 beneden wien leeftijd en zicH verbiildt m al vrii rilliger len ƒ 45 vppr iederen Van korperul telkens levensjaar op nieuw een l ieuw l l giyon eo mili iainen licien di zicHjrer ia t om al Trijtwilli te dienen M woor een nieu i aanj iboer enl hobrribfcr pencden den j f n Jf 16 vqW eejh zieh oip bm d mi itjsir JmL terwijl ei5 de iln h t s b 4ng U beiraagt éénogen i ndt om n milici4l Ue fi llig r bij het legerlte n hoornblazer belgedA i voor recruten jl pat ement van oorlog irsrdèa aangenomen en vpor die hèrkomstig nit de verptngdila van de gestichten te Ominerschans en te Veenhuizen wordt geen aaubrenggelil betaald De hiervore vermelde sommen worden toegestaan voor dienstverbindtenissen van zes of meer jaren Voor verhing tenissen van kortrren duur wordt voor ieder jaar eei zesde deel van het toegestane bedrag gerekend Staten Qenersal Bxbste Kak Zitting van Zaterdag 28 December In deze zitiing zijn al de kleine aan de or le gestelde ontwerpen aangenomen alsmede de wet op de middelen en het l hoofdstuk huis des koningt der staatsbegrooting De kamer heeft des avonds nog eenige kleiitft oatwcrpeB af gedaan maar niet d it betrelfende de Ainsurdamsche kniiaalmaatschappij Voorts is besloten dat de kamer 7al uiteengaan tot Maandag 13 Januari om alsdan de behandeling der staatsbegrooting voort te zetten De oudste leeraar bij de hervormde gemeente tf Amsterdam I Prins hield Zondagmorgen indeZoiderkerk zijn afscheidsrede naar aanleiding van Petmi Ie brief vers 24 en 25 Ken overgroot getal op gekouieuen brachten den waardigen nestor der Proteslaiitsche kerk eene warme hulde toen de grijze predikant zijn amen gwegd had klonk onmiddellijk het lied door dr gemeente aangeheven f Ual tUf ren zegen op U daal enz Ziclitb iar aangedaan verliet de lecraar het spreekgestoelte en eene ge meeute waarbij 4 h eik aan waf geweest Eenige vereerder vrienden en leerlingen van wijlen prof Kaiser hebben zieh tot eene Commiesit vereenigd om een hem waardig gcdenkteekeii b v een borstbeeld op te richten aan de Leldsche Sterrewacht 1 OedurenJe de beide kerstdagen is te Amsterdam in het lokaal Neerland WerhM een congres gehouden van werklieden uit alle oorden des land afgevaardigden van verschillende vakvereenigingeu die te zaroén uitmaken bet Algemeen Wertliedenverhtmd De disoussien waren nn en dan van Imang wekkeuden aard en liepen in de meest bebeorlijka orde af Uit de voorlezing van het algemeen èn van bel financieel verslag bleek da Uoei der jeugdige vereeniging die reeds ettelgke duizenden leden telt Onder de genomen besluiten naar aanleiding der punten van biBhandeling zijn deze de Toornaam te Het zenden van adressen aan de Twasde Kamer en de regeering om daardoor te verkrijgen de af schadihg der accijnsen op de eerste levensbehoeftepi de opheffing der vestingen met uitzondering alleen der linie Utrecht Amsterdi m en het bezigen van het emplacement der vcstingwerkon tot den bouw van arbeiderswoningen enz het openstellen der instellingen van burger onderwijs en het stichten van induslriescbolen ten behoeve der arbeidendf klasse enz Voorts verklaarde zich het congres voor comsumptie sumptieen productieroreenigingrn voor het algemeen stemraobt en voor de ievoemig van een werkdag van niet meer dan IQ uren Naar wij veraemdn is door het HbeteM Vêti te Berlijn onze landgenoot de heer Francais P L Pollen tot Gemachtigde voor Nederland benoemd voor de te bonden tentoonstelling van visscherijgereed cbappen en producten welke op last van dèn Minister van Landbonw in Pruisen in het begia van Maart te Berlijn zal gehouden worden ter voorbereiding Tüat de wereld tentoonstelling in 1873 te Weenen De Geannteraad te Rotterdam heeft Zaterdag de ontfverpovereenkomst met de Kotterdamsche lïandelsvereeniging behoudens enkele wenschen tot wijziging aangenomen met 27 tegen 8 stemmen a 8 mogen verhengen in eerfe nieuwe stichting de Gerincherasche Bank een Vennootschap voorden tijd van 25 jaren aangegaan Uaar bestemming is het koopen en verkoopen van eITecten en geldswaardrtl hei incassecren Sn disconteer van wissels het sluiten van assurantiën ais makelaar i e w bet tloen van w sel en Iwnkzakeuj Uaar kapitaal wordt bepaidd op ƒ SOD oèo verdeeld in 120 onsplitsbare aandeelen van 1 2500 Commissarissen van toezicht zijn de heeren VV J U van Roosendaal notaris B Jansc 8teen abr i nt beiden aldaar en Th G M A vah Dam g oiideigeiinnr te Hees De Di rectie bestaat uit een directear en twee oommiaBaris en Het honor irionij der dlrecue wordt bepaald op f 000 De directie 1 bestaan uit de heeren Mr J A Ahing Bösken I advocaat aldaar directeur C van Aodci Tï lid van hel huis Teunis van Andel tei Qorischem commissaris en A Smil recder te Slikkerveer eommissari Aan de After Ct wordt nog het volgende medegedeeld dat ie s H c vtrhMid WK treat de aanleiding tot ile arreslatie van de Jong en zijn medebeaehuldigde De Alter Ct geeft bet looils bet is medegedeeld zonder voor de waarheid te willen inslaan nadat de ƒ lOOO door de familie van mevr van dor Kouwcn niel door de politie was uitgelojld vervoegde zieh iennnd bij de politie zeggende dat hij 700 de Jong op wien de justitie reeds een aterk vermoeden had de dader of een der mededaders was bij wel kans z ig om van de Jong gewaar te worden wat er van dé zaak wns daar hy zeer goed met hem bekend was en eenige jaren met hem in het tuchthuis te l euwarden had gezeten hij vroeg echter een voor chot van 50 op de lOOU die hij hoopte te verdienen Deze 60 werd hem verstrekt Hü zocht nu de Jong op deelde hem in vrrtrouwrn en diep geheim mede dat hij op den weg naar Rijiwijk njn iemand onder bedreiging van moord 50 had afaez et en noodigde hem uit om dat met hem Ie verteren De Jong gaf hieraan gehoor beide gingen naar een kroeg gebruikten veel sterken drank zooilnt de Jong gaandewsg dronken werd De andere wist hem nu in een zeer vertrouwelijke stemming te brengen en ontlokte bem bet verh ial van het gebeurde en de opgave waar zich het gestoleiie bevond dit zou namelijk onder de hoede van een knecht vsu de Jong luinr Antwerpen in eene door de Jong opgenoemde berherg gebracht ziju De andere wachtte nog eeuigen tijd en stelde toen voor naar huis te gaan hetgeen gebeurde Hij begaf zich daarop onmiddellijk naar de politie en de arrestatie van de Jong en z u medebeschuldigde die een slager moet zijn was daarvan het gevolg terwijl hij zelf namelijk de aanbrenger met een vertrouwd agent vnn politie naar Antwerpen vertrok en den knecht die ter aangeduide plaats werd aaiigetrofFen de uoodschap zyni meesters overbracht oiu dadelijk naar s Hnge terug te keel en met het gcstolrné nadat hij hem door medeileeling Tan de bijzonderheden die hij wist vertrouwen had inge boezemd De kneett is daarop met het gestelene teruggekeerd en op Naderlondseb grondgebied gearresteerd Voorts wordt nog aan de N Balt Ct geschreven dat de Jong beproefd heeft zich in het huis van arrest door ophanging van het leven te berooven Hij wordt nu zeer streng bewaakt Het zal onzen landgenoolen waarvan jaarlijks in den zomer zoovelen naar het bekoorlyk Clere trekken ongetwijfeld aangenaam zijn te vernemen dat naarwij nit eene goede bron vernemen op dit oogenblik eene maatschappg v n Dnitscbe en NeJerlAiidsclie kapitalisten bezig ia zich te conslitueereu ten eindehet bestaande en het nieuw in aanbouw zijnde badhuis zoomede de hotels Styrnm en Bobbers nan tekoopen en die te exploiteeren llandelM Door alle tgden heen stond het vast dat het onrecht moet hersteld worden wie de persoon ook