Goudsche Courant, woensdag 1 januari 1873

I I Vrijdag 3 Jamari N 1304 1873 GOUDSCHE COURANT Nienws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken X e iniendine van adrerteDtien kan geacbieden tot één nnr des namiddags op den dag der nitgave 1 Xm tAtiA ua Am heef C J C Frbiee boaiendt T rcofek tot iibnrijding éer aieowfl brag op d Gouwe by da KttavA HiMn met anbiidiog om ia de meerden koatCD tm gedeelte bg te drtgea I e commiMie v d fabricage tdriseert ganitig over de tweede geringste gerraagde ferwgdiog waarroor ƒ 200 il aangebodeq Na korte diKussia goedgekeard door alia aanweziga laden i d beer Kiit bleef boitas atemmiDg ttaarw wofdea 4 een ooralel faa B d W tot w jïfgkig tan b t raadibeslnit latnkkeljjk de regeliag der foudaea Tan het voornalig annb ataiir vao Steia en 6 voarttel Tan B OD W tot af en oferacbryTing van pq tan op de begrooting van uitgaven dienit 167 aangenomen met rigemccDB atemmen 4 Voorviel van a da W tot TUtatelling vaa het luppWtoire kohier der plaatselijke belaating wordt goedgekeurd tot ccD bedrag Tan 679 864 7 £ ea verzoek vaa hei Iiraelitiseb Armbeatnar tot wgiigiag igner begrootiag van inkomsten en uitgaven dienst 187S wordt goedgekeard met algemeeiie stemmen Da voorzitter deelt medo dat de verkiezing van een raadslid ter vetvulliDg der bestaande vacatnre aal plaats hebben op SS JsD 1 78 D rrorden dogr de vergaderiog benoemd lot ledea fan het steuborcsn de bh Boogenboon en Straver CB tot plaatsvervangers Saoiwm ea Poet Drost Ha nachttgiag aitvoeriot rader resumtie eindigt do IftderiBfr Tjyiip i mil i Mii I Burgerlijke Stand Geboben 87 Uee Dirk ouders G IJsselstgo eu P C van £ enwen S8 Francina ouders J Mullaart eu C Ijobei Nela Catharina Clam ouders F N Maas en J G Franke Willemina Alida ouders J Mijngaard en A de Pater Uarendinar ouders B van der üpg en J B Snel Alida aqdara F H tan Leenwen en J £ Recbeen 2 WiU lem onders N van Egk en B de Brain Miet e oodcra U IJpelaar en V Bakkor OTiBLeDui 87 Dee G de Jong B3 j 88 W C éa Kroon 8 m N A Gerritsen 8 m 80 A van EaJbomoMl 68 j B Raoselaar hnisvr van 3 van der Zaanit 74 j 11 m J S Kurstner 1 m N Ram hoisn van K de Boer 70 j 80 G C Verveen 5 w ADVERTENTIËN BcToUen Tim een Zoon A SMITS VAs Leent WWdwi 25 Dec 1872 Bg den aanvang van het nienw begonnen aar wenscht de ondergeteekende z nen geeerden Begunstigen heil n segen toe en hoopt het rertroawen waardig te mogen blÜTW hetwelk hem in het afgeloopen jaar geschonken is Gouda L J FLORIJN 1 Jannari 1878 öoutM De ondergeteekende wenscht met den 1 Jannari aav alle Heoggeplaatste Personen en Medaborgers van Gmuia als ook aan alle Vrienden en Bekenden Gods besten zegen Kauentwgü B BEGEER A W van KLüUVE Het compliment van den dag aan alle mgSen Vrienden Begunstigers en Stadgenöoten M VERMAAT Hotel DU Paaüw Gouda De ondergeteekende brengt bg deze den Heilitensch vaa den dag aan zgne Vrienden euBeguAstigers zoo binnen als buiten deze stad dankbaar voor het tot biertoe genoten vertrouwen beveelt hg ziek bg vernieuwing minzaamaan A BRINKMAN Gimda 1 Jannari 1873 Lokaal TIVOLI Spoorstraat te OOUDA Matinee en Soiree Musicale van Doitsche Fransche en HoUandsehe Artis teo vraaronder en Hollandsche Komiek onder directie van den Haer op WOEMSDAG 1 JANUARU 1873 Aanvsng des Middags ten 12 nre Entree 15 Cents en dea avonds ten 7 ure Entree 25 Cents Beide in vertering V ed VAN SOLINGE C Openbare Verkoopingpen te GOUDA op MAANDAG 13 JANUARU 1873 de T0orImddaga ten Elf ure in het Logement ds Paauw c f ldaar van een Huls Gebouwen Jrven en BOUWGROND zeer geschikt Toor de oprigti g eener staande en liggende in en naast de Boelekade te Oouda w k B b 158 159 en 90 groot 15 aren 62 ceifliareii En op DINGSDAG 14 JANUARU 1873 des Toormiddags ten 9 nre in en TOor de gemelde perceelen ran een netten ITiTBOBIDElIi Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore yan de Notarissen FOBTÜLfN DROOGLEEVER en KIST te Gouda Opeb bare Verkooping op DINGSDAG 7 JANUARU 1873 voorm 9 nur aan het lokaal Veadn in de Nieawsteeg E 16 17 te Gouda ten overstaan van de Notarissen MONTUN en KIST aldaar van MEUBELEN HUISRAAD en andere ROERENDE GOEDEREN Daags te voren te zien Die nog goederen ten verkoop wil byvoegen adiesseere zich bjj den afslager M tam DANTZIG bëstë friëscoë turf ik ƒ 5 25 per dqüe d stuks of a 6 75 j vrg aan huis BESTE STE fKOLEN ƒ 1 15 per Mud Ie kW HAARDKOLEN ƒ 1 35 Te bekomen bg S LAFEBER y Vogelenzang te Gouda Met 1 February s wordt gevraagd eaue goed kutanende Nstüen en Strgken en verder Huiswerk verrichten Adres Bureau dezer Courant Waarschuwing Ttr voorkoming van bedrog wotdt een ieder attent gemaakt dat het eenig alCédn eehte onvervaUdUe UNIVERSEEL ZÜIVERINGSZOUT proefonderVindelgk ais het beste middel tegen cMt maaghealen bekend in heele pakken a 60 ets in 7 a 33 cta en tot proefneming in Y pakjes a 18 ets is verkrggbaar te Gouda bg L W£LT£U Gouwe L Schenk Hoogstraat en J O Zeloehkuk MarkL £ n in de andere plaatsen in de bekende depots Brochures over gebruiken Getuigschriften gratis g9 Bg aankoop van dit artikel wachte men zich voor schadel ke namaaksels en lette er naauwkeurig op dat elk pakje tot waarborg der echtheid dt naamteelcening draagt van H VÖNGIMBORN Apoth en Fabrik van chem techn Pneparaten Emmerik a d Rgn i Inktpraepkraten Al mgne tannin alizarin analin salon zwarte gallusschrgf en andere inktsoorten en stempêlinkten zgn volgens de nieuwste beginselen der wetenschap verbeterd en onderscheiden zich door hare levendige kleur groote vloeibaarheid ea het snelle dfoogen van alle andere iukti brikaten Deeopiëerinktenleverennognaeenige dagen scherpe afdrukken beschimmelen niet en geven half met water vermengd goedkoope en roede schrgfinkten Verkrijgbaar bg ieder o led boek en kautoorhandel Ihimerü H von QIMBORN Apoth en Fabrik v chem techn Prseparaten Thans we r te kr j en MARLITT GOUD ELSJE Door het ongemeen debiet en de aanhoudende aanvragen aangespoord is de thans verschenen tweed druk m i 2 fraaie plaatjes versierd zonder verbooging van prgs zgnde ingen 1 90 ia xtra iraaien baud 2 75 Nog enkele es zgn te bekomen van MARLITT gravin Gisehh 2 60 geb 3 30 In de Tijdepiegel N Il wordt deze lonian een juweeltje genoemd en de lezing er van dringend aanbevolen MARLITT het Heideprinaeqe 2 70 gA f 20 Dev Cour l Hor i Het boek bevat in den meest aantrekkenden vorm een schat van levenswgsheid en menschenkennis De Heibewoners Heini en vooral lize herinneren w de beste figuren van Dickiks ens Het geheim der Code Jnfrroaw is gebed oitverkocht Goud Elsje het Geheim der Onde Jnfrroaw de Rgksgravin Gisela en het Heideprinsesje zgn in t Engelsch Franaeh ïtnniseh Ciechiseh Poolsch Deensch Zweedsch Spaansch It liaansch Hongaarsch en HoUandsch vertaald Op toogenblik is MARLITT gewis de meett gelezen Auteur der gefaeele bescluafde wereld Uitgaven van A na GUNNE te Deventer Urbaniu Pillen bereid volgeiu liet aloode ü ebt Recept waarop men in bet bijaonder attent maakt Zgo zeer oultig in oogateldbwtaa der MAAO en werken hei m op dt SPIJ8VEBTERINO Z9 iljn uitmuntend legen de OAL 8CHEBPTE ia htt BLOED en UITSLAG der HUID ly tga ZACHT LAXEREND en 8LIJMAFDRIJVEND Verzegelde dooien van 37 Vi f n dubbel dooien ign verkrygbtar b j d bh Jmtttrikm M CIe banfcCo droog heilige wegDSIl BmtAuüt ü den Bonmeeater BleuKÜk 8 V d Krute OoJefnven B Vereloot Boilaopi J H ttoibergen Vel t H W de Kraijff Deventer Oebroed Timen Gouda L Schenk op de Hoogttrsat Haaitreekt K Ooilerling Lekkerkerk A den Oudeten Linuhote B Krailhof lefdeH 1 T Terburgh Httrlem hoek Bakkereteeg boordreeU G H Port Rotterdam r d Toom k Beker weeie wagenalnaf SckooHkove A Wolff liel A F F 8 en Utrecht F AJtens op het Steenw over de Don kentr n 87 J Zetenhuiten A Frini Hel depot deier ecbte Urbanni Pillen eindt zeorele jaieii met roem bekend en in elgemeen gebruik il loor 001 t Gouda aUeen en uit Ittitend geplaaUt bü den heer L SCHENK op de Huogttraat WAARBGHUWINO Mm wordt inttantel jk venooht wel attent tt willen tijn dat door oo bjj niemand andera da UrbanusPillen bereid volgeni het oude en echie Recept in Dépót tijn verkrijgb nr getteld m de hitrboveit opgegeven Steden e plaatsen dan bij de kier bovengenoemde D pdtiouderi In elk doosje i een biljet voorzien met de eigenhoniige naamteekening van de vervaardigen Wed KvEMZN fc ZooK Apotheken elke Handteekening zich ook bevindt op het Zegellak waarmede de Dooijet verzegeld lyn Wy verioeken de gebruikers mitantelyk dsar wel op te letten en raden hun aan Wel toe te llen bg wien men de Doosjes Pillen haalt Alleen die Doosjes waarin een biljet met onze Handteekening is zich aan te ichaffeu en zich te achten voor het gebruik van de vele namaaksels Gouds Orak Tsa A Brinkmu De uitgave d MrConrant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRLIDA6 In da Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATEBDAQ De prgs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 BUITENLAND Bnltegianilscht Overzicht In Frankrijk ach jnt men eent no de groote vardicMten van den heer de Bonrgoiag loTwaardig te kwien na hy opgehoaden heelt getant te iqo V dariealea sehynen dos zalf te begrypeu dat een geeantsehap op het Vaticatn te bekleedea geen beogdenswaardig poa e ia en dat iemand die dit renigen tyd waaruan reeds daarom alleen op den dank der natie aanspraak kon maken l Union heeft een adres ter ondcrteekcning aan ai zijne abonnenenten gezonden waarin i le dankbaarheid van alle Fniiseken dia de kerk en bet vaderland in eeae lidde omvatten wordt nitgedrakt aan den man die aBprotesteerd beeft tegen de politiek welke ouen beiligm vader den pane raof en beleadigiaaan beeft overgcleveid Al vaU geunten aan andere hoven nooit of althans hoefet telden mik eane oadeneheiding raa de zijde dar aati wier belangen zy behartigen tt beurt niemand al den beerea Daehiialel of de Bonrgoing die bijzondere eer misgun n i Doeh eeu eerste vereischte om dankbaar te kannen weten zal toch wel dit tyn dat men weet waardoor die heerm lich dan too vetdienatelyk maakl n Niet aldus echter de Franasfae elenealen de nkele daad van het ontslag wn gevolge van conflicten dia wij niet ta beoordeelen hebben is een tehittartMU af keuring eni zeggen zij lo hnn adres ofschoon toor de appreciatie van het conflict in aanowrking lou moeten komen Omtrent den opvolger tan den keer de Bonrgoing is oIBcieel nog niets bekend De openbare SMcning bendt aan den naam Je Coraellee vaat en bij gerarbtc boort men van verschillende zijden verzekeren dat deae hrer naar Rome vertrokken is om persoonlijk by den paus te informeeren of op het Vaticann geënt zwarigheden tegen lyne evenineele benoeming tonden bestaan Een correspondent der Xöln Zeil beeft een heerlijke ontdekking gedaan De nationaal liberalen zijn er verlegen mede de oplossing der ministerieele crisis voldoende te rerklarcn in die verlegenheid komt bü hoewel wat laat hnn te hulp Von Bismarck beeft tijn aalslag genomen om geleidelijk andere s dwa d eta laa de iware taak te gewennen die op kam alleen rust dien wenseh heeft men herhaalde iijk uitgesproken vreezaade dal andeis by tijn dood plotseling het raderwerk zon stilstaan en na by dien wensoh vervult keurt men ondankbaar genoeg xyn hacdelwyze af De 67jarige von Bismaick wil das Bet kei oo op tyn mogelijken dood de sohonders van den byna SOjarigen von Roon aan de tware lasten tan het bestuur gewennen vrijwillig kiest hy daartoe den metst reactionairen minister I Inderdaad de spitsvondigheid der nationaal librraltn kent geen gfanaen wannaer zy nit liefde voor de aangabeden ngcering wit willen noemen wat iwart u Oahaai anders klinkt de jaiste ea mannelijke taal der liberale Folkt Zeit Gok ons ugt het blad beeft het einde der crisis geenstios bevredigd wanneer wij ook al met het oog op het rusteloos vooitaohrydende volksbewustzijn daarin een nieuwe periode van ontwikkeling van het Duitsche ryk zien die zelfs vruchtbaar ton kunnen worden indien de volksvertegenwoordiging eindelijk eens den moed had te be sluiten rich niet Unger ais weeke waa door de iegeering te laten kneèden De hMste erisi die zeih den onbekwamen minister vaa landbouw niet aekijnt op zyde gent te hebben lal miascMen bet goede gevolg hebben allen onbevaagn leden der nationaallibet e party die nog geen ondersokcid leerden maken Insscfaen een waarlyk vrjjtinnige en een nationale politiek het voldingend bewija te leveren dat bet persoonlijk beatnnr nög in vatten Ueei bestaat en telfs over den mceal eaergiekea mianter diea Fi isea ooit bost kan lageviena Het iocidcnt Gramont u o swt steeds grooteren omvang aan en het schqnt dat Ooatenryk o h BU eilijk gebael van de aantijging nut dea bonuartiatiaohea minister tal kunnen schoon wasschen Hat blad vin von Bismardc steekt de regecring der Ooataiu kaehe monardiie eea hart onder dea riem in een itroerig artikel legt de Norddemtt it Mlfemeuu Zeitmmg dat vati Beaat valkaaMa in Dia tmi ana wana a ar kji m 1870 afliaatiëa tegen MWibhmd in bet belang van Ooatenrijk wilde sluiten Die recpminaliin leiden eebter tot niets en hebben slechts aen kislarisehe waarde daarom kan men e veilig ter lijda laten Van meer gewicht is daa ook de innige vriendschap welke Ooatenryk en DuilacUaod thans vsrb ndt De dubbelzinnige positie waarin ha indiscretie vaa den hertog de Gramont Ooetenrijk gebracht heeft ton aanleiding kunnen geven tot tenige verkoeling tnsaeben de beide rijken die leker hoogst nadeelig voor Oostenrijk maar niet minder noodlottig toor bet Dnitsche ryk zou weten Zeer terusbt teide Andrassy ia de Cisleithaansche delegatie dat Oostenrijk bovenal den vrede wenschtr maar niettemin als vy and geducht als bondgenoot gewaardeerd moest warden Ook von Bismarck schijnt dit met hem eens te wezen en daarom wil hij liever alle onde veeten vergeten dan gevaar loopen dat de gewaardeerde bondgenoot vroeg of Uat bij een eventueel inter nationaal conflict de geduchte vyand van Doittehland wordt FBANKBUK De Courier de In JUxheUe bevat eenige byiondsr bedeu over het vergaan der groote pakicrtboot Oermanf op weg van Liverpool naar Nieuw Orleans via Bordcaaz Santander en la Coruna Daaraan ontleenen wij het volgende Zondagavond te 8 nar kwam de visseher Jozef Tristan van het eiland Croix de la Roebelle met zyn vaartuig aan bij zich hebbende een honderdtal personen Als een loopend vuur verbreidde zich daarop door de stad de mare aener teeramp en de schipbreukelingen werden ontscheept onder het oog eener oaafiienbare menigte Het waa een akelig schoawspel De ongelukkigen met hun kleederen aan flarden gescheurd en doorweekt van zeewater waren afgetobt en konden te nauweroood loopen In den treurigen optocht nam men eenige trouwen waar wier bleek en verwrongen gelaat nog de sporen droeg van den vreeaelyken angst dien zy hadden moeten doorstaan I oor de bevolking ondersteund heeft het gemeentebestuur aaustonds de noodige maatregelen beraamd om de eerste hulp te tecleenen Levensmiddelen werden verdeeld en kleederen gekocht De schipbreukelingen werden in groepen in de verschillende logementen eu in het hospitaal Saint Louis overgebracht ADVERTENTlfiN worden geplaatst van 1 5 regels t 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plantsmimte Afzonderlgke Nommers VLIF CENTEN Het verschrikkelijke drama heeft plaats gevoadea aan den mond der Gironde D n IMe vertrok het sebip van Liverpool naar Paoillae aan boord bebheade een loods der Gironde om opontbood hq het binnenstoomen te voorkomen Zaterdagavond tl December verbrytelde het geheel ea al op de punt der Conbrt Aan bet veralag der odeieren ontleena wj hst volgende Het vaartuig strandde des avonds t 8 anr De booten werden door de zee verbrijield loodat het oomogelijk was bet schip te verUlen Toen de dag aanbrak Ueek het dat een van de booten hoewel in teer slechten slant nog gebraikt worden kon Zij werd nedergeWan ea men atsveode laadwaaiis Toen waa bet dat men de pink van Jouf Tristan eiland Croix tegenkwam ta naar het addfi temgvoer De stoosner Mandoaa de Giraade vaditeode naat Xaraeilla lond drie booten en cinM koodea aUa sehiphrenkel ingen bat wrak verlaten W in bet venUg niet te baea ataat dat ia ket afsduiwelyk lyden der ongelnkkigen gedurende achttien lange uren waarvan twaalf doorgebtadit in dsa donkeren killen nacht Eenige oogenUikken nadat de ge r ma aj r geatrand wat spookte de tee met tooreet woede dat het schip et water getuid werd Het leren van allen verkeerde in het grootste gevaar Het was nacht Hel vaar laig werd langtamerhand vernield en onmogelijk kon men tich op het dek staande konden dat vio den achternaar den voonteven door de musde baren werd gezweept Te hair ntgeo nar viel de groote maat Sen half nnr later tial ook de bezaansmast teven ongelukkigen met tieh voerende die ia de raas gcvlodit waren Het wat eea vreeselijk oogenblik voor hen die slok nog aan de oterblijhelen vaatgekUatpt hielden Zj hoorden onheilspellend kraken De Germanft werd slok voor stuk verbrokkeld en nu en dan vernam aMu in den nacht wanhopige kreten hartverscheurend hulp roepen waarop niet geantwoord kon worden van vrienden die men niet vermocht by te staan De baren welke onophondelijk het schip beukten rakten eenige penonen mee Een tellde golf nam een arme moeder met hare tier kinderen weg Tegen vijf uren in den ochtend wilde een meisje van 18 jaren die den nacht voor op het schip had doorgebracht en door de wanhoop verbysterd waa xioh op de scheepsbrug begeven Door ecu golf omver geworpen werd tij weldra en ondanks den bijstand van een der mannen mat geweld tegen de verschansing aangeworpeo en leiierlijk doodgedrukt Haar einde was rreeselyk en de kreten der ongelukkige deden de hareu der overigen te bergen rijten De Omrrier de la Rochelle behelst nog andere bijtooderheden die wü korthedshalve moeten samenvatten Er blykt il dat de redding n veel moeite en gevaar volbracht werd doordien allen lioh te gdykertijd in de pink wilden werpen en haar vol water deden loopen Aan zes personen kostte da eerste poging het letea Het is nog niet duidelyk aan wien het onheil moet worden geweten Uen beschuldigt den loods van onkunde doch deze verdedigt zich door lich op de force tuyeure te beroepenEen onderzoek is onvermydelyk De Oerpuuty was een prachtig schip van meer das 3075 ton Het hiid by ziju vertrek uit Liverpool