Goudsche Courant, vrijdag 3 januari 1873

127 ferw n nm Vo6 C wnarvan OS tA de min schap Vlioordcn cu 29 pSabiigiuis iunU e wirileii 13 van genen evcuceus 1 vermist Utt gedrag van Jozef ïtistau wotdt t a zeerstf geroemd Dit is de twejde mwil di de vnkk re visiolier inet eigen leveif ooT ar scUpttfenkelmaen van een wissen dood redt In 1869 dead iij namel k hetzelfde oor het sohiw t A van Nnntaa Voor jn Inoedig gedrag bi die gelegenheid toocht hij de reddingsmedaille venverven B N O E 11 A lï P Tegen den tijd wa irop het Parlement weder bijeenkomst zegt Daihj Nem zijn er gewoonlijk geruchten in omloop beueffeiidc wijzigingen in het ka biljet 90k ditmaal is zulks het geval eu die geruchten honden thans zelfs langer aan dun te voren Men verzekert zegt het blati dat lord Spencer gaarne zou ophouden lord luitenant v m Ierland te zijn en dat het vaeaot komen van deze betrekking gelegenheid KOU geven om de plaatsen in hel kabinet zóó te veranderen dat de heer Bruce bUcr gelegenheid zou krijgen voor zijne talenten dan hem het departement van biunenlaudaohe zaleen biedt Voor dit departement zou de heer Clhlilers de geschikte man zijn De heer Ajrton zou in zijne tea enwoordige betrekking ook niet op zijn rechte plaats zijn en zoo zijn er nog vele nutlere geruclitmi van dezen aard in omloop De meeste al zijn ze ongegrond zouden voldo de gerechtvaardigd kunnen worden door het feit daj de tegenwoordige regeling blijkbaar te wenschen overlaat De h i ChiUlers ia kanselier van het hertog dom Lancaster eea betrekking waardoor dé regeatipg rich de medewerking kan verzekeren van iei innd die vau gqedeii raad kan dienen of een nitstjkeiid debater is maar die niet in staat of gaj igd is om de werkzaainhe an te vervuUca welke aan een departement verbo uleii zijn De heer Childo nu i juisl can admniietraleur bij uitnemendheid vooftvatend nrbaidlievend vol geestkracht hij is voor verouderde en Iradiiioneele instellingen wat de rattlhol voor spinnewebbeu is Bovendien maakt men deopmerking dat de afgeloopen zillmg bijna geheel werd ingentJineu doot de AUbama niestie Ziet men op haar terug dun s het alsof het Parlement zich m niet dan met Washiiigton en Geuève heeft bezig gehouden Lord Granville sloud uientengevolge in het eeiia mr Gladstone in bet andere Iluis op den voorgrond Zij hebben ziph goed en loffelijk van hunne moeielijke taak gekweten maar in de aan ïtaaiide zitting zal er geen Alabamn iuffi tie zijn die alle f amUire zaken ia de schaduw stelt en alle administratieve ark over het hoofd doet zien Dan zullen de hojofdrn der departementen meer op den voorgrond treden en blöolsti Jii nu scherpe criliek En hoe zou bet met de laatste zi tin zijn gegaan indien laar n gebeurd ware wat nu te wachten is Slechts doordien andere z ikeu aan de orde waren kw im het gobseWkig samenstel der adminlstnitie weinig üil Boïijndi uust de rcgecring in het Lagerhuis een kraéhtig wfiordv iirder wanneer de heer Gladstone afwezig is Egliigo wijziging ten deze zou dus zeer weiisehelijk zijn Zij is di or reeoiistrnctio van het ministerie te verkrijgen jMi schijulijk zonder dat het noodig iö het personeel te veranderea RUSLAND VA Bnsstsche regeeringsblad bevat de volgende lièTiendtnuking van het hoofdbestuur de drukpersaau4 ëfti enheden In eenigc speeinle of streng wetenschappelijke periodieke of andere werken worden dikwijls historische of critische beacHouwiiigeii artikelen en documenten medegerleeld waarvan de inhoud niet voor alle lezers geschikt is Schuori zij u t sluiteiid voor wetenschappelijke doeleinden bestemd zijn maar niet om als voedsel voor bloote nieuwsgierigheid of als middel tot verspreiding van eene of andere opgevatte theorie te dtenen zoo verkrijgen die artikelen toch Rulk eene ntet beoogde beteekenia wanneer zij volledig of bij uittreksctó of gedeelten afgedrukt worden in eschriltcn welke een geheel ander karakter bebSen voor een ieder toegankelijk zijn en in een a mzicnlijk aantal exemplaren verspreid worden gelijk de letterkundig politieke tijdachriilen en dagbladen Op grond van deze overwegingen welke reeds vroeger aoti de redactien van tijiischriften op olflcieele wijze zijn medegedeeld maakt het hoofdbestuur der drukpersa ngelegenhfcden met goeilkeuring des ministers van blnnenhindsche zaken bij de e bekend dat Toortnin de tijdschriften welke zonder voorafgaande ceusuur verschijnen wanneer zij dergelijke beschouwingen artikelen en documenten of gedeelten daarvan overnemen te dier zake onverwijld en met de meeste gestrengheid aan de vastgestelde administratieve straffen onderworpen zullen worden BmNE llJ LlSrD Gouda 2 Tinumu I e commissaris de boniiigs ia Zuid HoHntid heeft ter kennis van belanghebbenden gebracht dat aé lang dit voor de lichting van het in de rivier de Gouwe gezonken vaartuig en de lossing der lading niet hinderifjk is de vaart o die rivier tijdelijk weder IS ojieugesteld voor schepen met een diepgang van hoogstens S a voet Groninger maat en voor toombooten met een diepgang vaa ten ho K te 6 voet Schapers en bevelvoerders van stoopiDOotei zullen zich bij de vaart langs het gezonken BÓhip hebben te gedragen waar de bevelen hun door of van wege den burgemeester van Alfen te geven iTit het eindverslag der Commissie van japporteurs uit de eerste Kamer over het ontwerp tot verhooging van hoofdstuk V der Staatsbegrooting voor 1873 voorschot aan de Amsterdamsohe Kanaalmaatschsppij blijkt dat vrij Igeméen de vorm van het Regeetingsvoorstel afkeuring vond Hoevyel men voornemens scheen de nieuw amgevraag de tijdelijke bnlp hoe noode eri met aarzeling toe te staan werd bijna algemeen in de afdeelingen weinig vertrouwen in de Kauaalmtatechappij betoond en de vraag behiodeld of het eerlang tijd zuu worden dat de Ee ering in overweging nam het werk door den Staal te doen overnemen omdat met grond m g Worden aetwijfeld of het in handen der Maatschappij wel ooié tot een goed einde zal gebracht worden In het Kegeeriiigi antwoord betrelTende de ontwerpbegrouiiug der Siaats spoorwegen over 1873 wordt gezegd dat voor Rotterdam is aan te nemen dat de werken lu het laatst van 1876 voor Amsterdam in het laatst van 1878 voor eïploitatie kunnen geleed komen De regecring is er op bedacht het gebruik van de eetie Breda Roosendaal ten behoeve van de exploitatie der staats spoórwegeu ofi volkomen voldoende wijze te verzekeren Onlange werd bericht dat van Groningen een detachement infanterie was uitgerukt naar de grcnsgemerntc VlachlwediJe om daar de lei lijkcn tegen t doorstekeu van ilcu kant onzer Pruisische buren te bewaken lieden is ter versterking een tweede dctaeliemeiit derwaarts vertru lneu Bg den tegenwoordigen zeer hpngea stand van het boveiiuater bestaat er meer gevaar in dezen dan iu gewone wiutei s Zaterdagavond werd IleiiJrik Conseicace s OOsie gebüüitedag te Brussel feestelijk lierdneht Door de voornaamste zijner vrienden en vereerders was hem eeu feestmaal aangeboden waaraan eea I2 ltal gaiten deelnauieii terwijl raeii velen had moeten af vijzen om de beperkte ruiuite der fciml lalrijk waren de telegrajumeu zoo uit België a s Nederland ter gelukwenscLiing door den jubilaris ontvangen zoo s u n uit Lelden van de heeren tie Vries Verhijs Kern en Cüs jii luidende De ondergeteekendcn ook uausens andere afwezige vrienden brengen hulde aan I Consoieiicu deii Oüjarigen Viaamlerens roem ie llolI Innils roem NederlautU roem is eLti Daartiui juic it Nüürdeu met Zuiden Lang leve en bloeie onsi tcnce ala sieruad vuii Nederlaiul Door den voorzitter van het feestmaal werd hemeen gulden l iuvveiknins aan gebüdtn liet feest kenmerkte zich voorts door een aantal toasten en duurde tot laat in den nacht Maaiid igavüiul omstreeks neht uur is de boeren kneclit P binten de Koeiioort te Leirlen door eeu persoon die hem achteropkwam bij den hals gegrepen en werden hem door dezen oppijje lngoq toegedieiul ïoen tie k lgisht zich had luigernkt ging de aanvaller op den loop en nam de vluelit op liet erf van deii boel bij wien de aangerande werk n ira is en trok de deur van het hek dicht voordat de eerste hem kon inhalen De knecht die door den schrik z jn spraak kwijt was maakte zoolang be tv eging aan t hek dat hem werd opengedaan door de boerin cii gaf door teekens te verstaan wat er gebeurd was Lattr kvvam de boer zolf thuis deed onderzoek om zijne woning maar kon niets ontdekken terwijl de knecht die intusschen geheel buiten kennis geraakt was naar zyn huis werd gebracht P hetft zijn spraak herkregea maar verkeert nog in een bedcukclijköu toestand Te Delfehaven hebben ecuige gruwde daip s jcb tot den gemeenteraad gewfnd met vejaoek 00 do schooluren aan de school van meer uitgebreid lager onderwijs voor meisjes aldaar te vij igen De ge meenteraad echter in overweging nemende dat yil het ingedienile verzoekschrift niet bleek dat adresaanten daartoe door hunne echigenooteo warön gemachtigd en het request alzoo niet aan de vereiachten van de wet beantwoordde heeft besloten ten aanzien van dat request over te gaan tot de orde van den dag Men mehlt nit den Haag aan de N Roll Ct Wet zekerheid kan worden gemeld dat fati l it Franiehc Gonverneraent uitlevering geviaigd is aa tivee Hagenaars thans te Rijsacl zich bevindende genaamd Beluigcl kleederjuuliur en Verliiid oppermmi beiden verdaoht van deelgeaootieha aan den tabbelen mowd alhier gr ploegü Onlangs hebben de ukramontaanscha bladen een artikeltje de rondte laten doen wnarhi beweerf werd dat prins Frederik op zijn ouden dag een groot vjjund van ie vrijmetselaars zou zijn gewoitlen$n prins Uea4rik tterk zou hebben af erAdeu de plliits van grootmeestertiatiomal aan U n mea Heden zagen wij in een door Prins Frederik zelf onderteekenden brief de officieele logenstrafTing van dat bericht In dien brief verzoekt Prins Frederik namens het College van Groot officieren zijn nee dringend om de waardigheid van OroobQeesiar uatiouaai te aanvaarden Dezen morgen ontvingen wij op ons bureaa van een onbekende een levenden meikever Waarschijnlijk heeft de inzender slechts uit bescheidenheid lyn naam verzwegen Het feil intusschen dat in de maand Deoemtwr niet alleen de vliegen in onze huiskamers ons gezelschi blijven houden en de vlinder met zijne bonte vleugelen tuseeheu de btaderloo e takken schittert maar ook de meikever door de mildheid der temperatuur misleid het jeugdige groen meent te inden is meenen wg ze r merkwaardig Ge woonlyk ziet men in dezen tijd vaq het jaar slechta mbikevers vi i chocolade Werden üj nu uog maar door de roeikenen gevolgdl Jr i Cï De heeren Licraqr en d Bnijrn Kops hebben bij het stedelijk bestuur te Berlijn een adres ingediend waarin tij wijzen op de gunstige proeven te Amsterdam en Leiden genomen en de roordeeltn van hun stelael aoo voor de stad wnt de kosten van aanleg en onderhoud aangnal als voor den landbouw en den ge ondheidsioestand in het licht stellen Ook voor Berlijn is een verbeterd rioolstelsel alles behalve weelde en de belangrgke uitbreiding dié thans aan de stad gegeven wurdt brengt deze vraag van zelf aan de orde Maandag etohd voor het Prov Gerechtshof ta Amsterdam terecht ile hoofdonderwijzer aan de openbare tnsschenachool letter a Philippus Uauk Lt ia h oger beroep van het vonnis der arrondissementa rechtbank van 13 NuV jl ivnarbij hij ter zake vaneene min zachte kastij bug van een zgner leerlingen den 12jarigen Dirk de Moll veroordeeld is tot eene cellulaire gevaiigeiiisstrat au 6 weken en eene geldboete van 8 De verklaringen der 7 thans gehoorde getuigen waarvan 3 d clmnje de kntapenzijiaouders kwamen hoofdzakelijk uvcreeii mei die welke voor de rechtbank waren afgelegd V oortableek het ook weder hier dut het verzuek van deKt vader a in den hoofdonderwijzer om den jouf en eetugoed oxdfr handen te neuten ens door een kweekaliog wasovergebracht londer de waarschuwing i r düknaap aan vnllende ziekte leed Overigens werdende metst gunstige verklaringen omtrent het karaklek enz van den beklaagde afgelegd De Adv tien Mr J Spoor betoogde even als i e lulist Offioidvan Justitie Mr P Verloren vau Tlieraaul in de eerste instantie dut het Celt hoe tuhandeljjk o kawanneer men het op zieh zelf beschouwde in eea geheel ander licht vorseheen wanner len de aaiVr dacht vestigde op de omstandigheden en de handelingOI van den knaap die er de naiileiding toe ware gew t Spr hechtte aan de verklaring vau den jongen deM0II mlslrerkt een geloof voor zoover zij afwekrn van de bekentenis des bekl en meenije dat bet prö voceercnde gedrag van den kn iap en bizoii der gunstige aiitccedenien van den bekl gestaafd door een grootaantal uUcrvleiendste attesten aanleiding gaven tot het atnnemen van verzachtende oujstandigheden waarbij nog gevoegd moest worden de gestrengestraf die de heer Rank reeds had ondergaan vanwege het bestuur der gemeente Ug requireerde dat het vonnis zou wordtn bekcnchtigd met uitzonderifig vau de opgehmde straf en dat het bof dju bekl z a veroordeelen tut betaliug eener geld bocte van l l i bij wanbetaling te vervangen door eene oell gera geuisstrai van 7 dagen De raadsmaii van den bekl Mr J C de V q L zich Verecnigde met de besohouwiugen van bet i M voegde daar ren en ander bij o je do n lutf komen de eenigzins overdreven voorttelUog te goeOi trouw door de ouders gegeven vpn d gev9Jg 4er kastijding en de bg uitstek gunstige reputatie v den heer Rank Maandag 6 Jitn 1873 zal het hof in date laak uitspraak doen jDoor de Ned lloofdcomuiiasie voor de wereldteqiQonsteUiug te eeueu zijn beuocmd tot Jede l der jury t ir beootdcfling der kunstwerken voor genoemde tentoenstelltng de heeren H F C Ten Kale B Bles J W Bitóera J Stroebel kunstseUihlefs J H Henneveld graveur j F Straokc beeldhouwer en prof iugfl architect Uit Nieviyediep schrijft menonsdil Sl December Drie aluntschoten die zich Ledenavond uit zee lieten liaocl drijven jong eu oud naar den Zeedgk Kiet i 4uurde het of m n ag in weerwil der reed inffevoUen duisternis het vurig verwachte stooaaohip Cenrad van Botwia hier ter reede ankeren Beeds tijn er sedert Wikele dagen vele familiën van elders bier om hare betrekkingen die zich daar aanr booi bevinden te komen verwelkomen Ër eirenleert hier een adres aan den Minister van Marine om naar aanleiding van de noodlottige ge beurtenis deaer dagen het onmenschelijk slaan aan boord der oorlogsehepen af te sohaSen Zooals men weet een matroos r ieh oor een paar dagen uit vrees voor die tiaijl van hct leven beroofd U I Ondar het opschrift huwelgts adverlenties op Java leest men Onder i e wonderlijke gebruiken op Java is een waar Onze jonge dames weinig mede op zonden hebben Bfl iu Javaan che huizen namrlgk ziet men dikwitif iBfn ledigen bloempot hotizontiwl op het af dak Mvtóf de deur liggen üeia Uoempot kan Diet toevtUig day liweu want men ieC i et te dikwgle en altyd juist op dezelfde wijze Hel is ook niet waarHbijnlijk dat het eeu godsdienstig symbool zou weiaa want in dat geval oa onn het bij ieder huis tnatreffeb Het is iet meer of minder dan cen welgemeende buwclgksaaovraag die overgezet zijnde beteekent n dit boit woont een josge dame Men verlangt een echtgenoot Als een zeker bew s vaa dan dood wordt in Virchow s Archiv lR7i 8 en I door dr Hugo Magnus te Brcslan een eeuvoad door ieder toe te paaeen middrl nan de hand gedaan Het is bekend dat van alle zoogenaamde zekere kenteekenen van den dood tot hier toe alleen is overgebleven de ingetreden ontbinding Volgens genoemden geneesheer dan behoeft tien dit keoteeken oiei ai te wachten om zich Zekerheid te verschalTeo Daar waar de bloedsomloop heeft opgehouden kan men zeker zijn van den dood Om il it nu aan te toonen heeft men slechts een sterken draad stijf cm eenig lichaamsdeel te buiden b V een vinger Bij ecu nog levende zal dan dit deel boven het bindsel spoedig rood daarna steeds blauwer worden gekleurd terwijl om r en frnad zelve e h smalle ring wordt waargenomen die niet blauw of rood maar wit gekleurd is Bj een lijk zal er gstnerlei veranilering in het deel ontstaan In Calcutta heeft eene zeer zonderlinge diefstalphiats gehad Ëen fabrikant maakte gebruik vaneen stoomwerktuig wa irviin een der assen zooals el eens meer plaats vindt buiten den muur uitstak £ en buurman zet later tegen diens muur eeuander geboiiw waarin hg t schrijnwerkersvak uitoefent Die draniendeABs brengt hem op een denkbield Op ingi uieuse wiJ7e weet hij een as er aaute kopie en en heeft nu gratis beweegkracht Zijneznken breiden zich uit hij vergt al meer en meervan buurmans machine on eindcigk zooveel dat deze t uan zijn vermeerderd gebruik van steenkolen ontdekt rt jri j Laatste Berichten Börlijn I Jan Bij Ministerieel besluit van 33 December is aan den oudsten Minister graaf von Hoon het voorzitterschap bij het stnatsministcrie opgedragen Men verneemt na dat hij definitief tot Minister president is benoemd Londen l Jnn De Turksohe zaakgelnitigSe heeft in een epen brief gezegd dat de vnische circulaire van den ïurkschen Minister van Rnitenlandsche Zaken betreBfende de unificatie der schold onrust h eft teweeg gebracht Hij verklaart namens rle Re geering en op hinr uitdrukkelijk bevel dat zij niet het tamst die plannen koesteri welke in de oireulaire zgn vermeld De mijnwerkers hebben hodea nog niet definitief den arbeid gestaakt ofschoon het was aangekundigil De Time verneemt uit Parijs dat d Fransche regeeriug om de oorzaak van geschillen tusschen de vertegenwoordigers vau Frankrijk te Rome wog te nemen de volmacht van den gezant die bij den Paos geadcreditecrd ie waai sohga ül beperken tot de zaken die direct betrekking hebben op den tcgcnwooidigen toesland van den Heiligen Stoel St Petersburg l Jan Het bulletin van heden middag luidt dat de koorts van den Grootvorst gaandeweg afneemt zoodat zgn toestand over t al gemeen beter wordt v Koloniën O O 8 T IN DIK Het algemeen overzicht van de Indiër Nievu Batamaanach llandehUad luidt als volgt Onze troepen die eene expeditie naar MandharBalangnipa zouden ondernemen zijn den 19de daar aangekomen Zooals vervvuebt werd was de wederstand uiterst gering en vluclttte de bevolking of hield zich rustig Volgens berichten tot 12 dezer waren de meeste leden der hadat iu onderwerping gekomen maar was de tegenwoordige vorst Maradia Kapé naar het gebergte gevlucht Inmiddels heeft Bontu Bouto zicb weder in de Noorderdistriclen geroerd nu hij Makasser grootendeeta vau troepen ontbloot achtte Kenige troepeu vaa Makasser naar Pangkadjene gezonden hebben een gevecht niet eeu 40tal zijner aanhangers gehad en hoezeer geen vrees bestaat dat hij ons ernstig verontrusten kan is hel alweder niet gelukt bem in de bergen op te vatten Sedert 21 October is het regentschap Lebakkang weder bij herhaling verontrust door Karaeng BontoBonlo die tich te Bara B toea en te Toerakapaja genesteld beeft Naar aanleiding daarvan is Pankadjene door eene troepenafdeeling bezet terwijl een detachement van 25 militairen uaar Harev is gedirigeerd en Zr Ms stoomschip Sumatra is gestationeerd voor de rivier van Pankadjene In Tanettecijn onlusten verwekt door den vtoegeren echtgenoot ran de vorstin datoe Bakka Oe vorstin is gevlucht Het iMeat trekt hier de aandacht de nienwe phase welke de zaak van de haven van Batavia is ingegaan Men onderstelde op grond van peilingen niet ver van de kust gedaan zandgrond voor zich te hebben Eerst sedert kort hebben vanwege de regeering peiUngeu en opnemingen in de baai plaats Twee ingenieurs een officier van Zr Ms marine en later ook de beer Uaarscbalk hielden zich daarmede bezig Blgkens twee ingezonden stukken in ooa blad i n de uiikoBUteu geenszins gunstig Men treft op de plaatsen waar de dammhn moeten komen modderlagen aan van 8 tot 21 meiers dikte de vaste kleilaag zou eerst op 18 a 30 meters te vinden zijn tudiea deia toestand tiob overal openbaarde hetgeen niet het geval moet zijn zouden de kosten 4 a Ë maal de romuig van 8 t milliocn kunnen beloopen Al naeni men aan dat dit oijfet leer overdreven is dan ndlen ia elk gevat de iliaveawerken veel meer kosten dan geraaiud werd Voor het oogeublik en tcrwgl de peilingen nog voortgezet worden is het onmojielijk een oordeel te vellen Maar dit is zeker dat in geen land ter wereld dan in ludie eene taak als de e behandeld zon worden zooals geschied is naiuelgk dat men een groot werk decreteert en vervolgens gaat beginnen hg het begin het onderzoek hoe de zaak op de aangenomen basis uitgevoerd kan word so Dat groote werken later bg do nitroer ng tegen vallen is niet vreemd Maar het feit dat men thans waarneemt moet pijnlijk aandoen Uit al es bigkt toch dat de waterstaat evenmin op de hoogte is geweest van den wezenlgken staat van zaken als eemg ander Over de duuite der rgstpr jzeu komen weder een paar rapporten in it Javaiche üt oor De Regeering IS blijkbaar waakzaam eii wil dat de rticuliere handel in de behoefte vojrzi waar de bevolking niet door aanplant van tweede gewassen voldoende levensbehoeften heeft zg heeft de hoofden van gewestelgk bestuur tevens aangeschreven om aar dit noodig is door werkverschalüng de bevolking te gemoet te komen een oneindig beter beginsel dan hetgeen weleer geaohiedde toen men bij gebrek eu schaarschte van tysl die van regeeringswege verstrekte Gedurende de maand September jl is aan in en uitvoerrechten buiten Java en Madura werkelgk ontvangen 63 7 85 45 o met de overige 8 maanden des jaars S42 i91 27 dat 19 minder dan in helzelfi tijdvak van 1870 22 383 88en minder dan in 1871 t89 S4ï Hot olHoieele blad van gisteren bevat d rdonna tie iter vervaiufing van do verplichte koffie en peperenltuur in Binkotlsn door een hoofdgeld De Jarjcwche Cl van J6 dezer N 92 bevat een kjwinklijk iKsluit waarbij zeudelingen werkzaam als raarnemend predikant met betrekking tot het psnsio ge jk gesteld werden met hulpprcdikers ene koloniale ordonnantie in heiz lfde blad op gfgomen stelt nieuwe voorsohrifteu betreffende b i onderzoek di r scheepspapieren en de meting en bev Mting der sohepeu au vaartuigen te huis bebooreide in Nsd indut Boven het lldo hoofdstuk der begrootiiig van l ed Imlie voor lb71 onrter afd 104 vau het departement van oorlof heelt de gouverneur generaal een krediet van 400 000 moeten openen Tot onze veibazing vernemen wij datdewwskamer alhier bedeu hare betalingen gestaakt heelt hoezeer dit slechts van tijdelijken aqrd belooft te zijn achten wij het feit niettepiin der vermelding waard De heden aangeboden ordonnantien behalve op een gewonen betoaldag worden immer afgewezen onder mededeeling dat de secretaris ongesteld is en men opeen anderen dag terug dient te komen Welk ongerief en weUe ernstige moeielijkheden uit deze handelwijze kunnen ontstaan zal ie lercen begrijpen Onbegrijpelijk en ongehoord is het dat een lichaam alsde wee amer aan geldelijke verplichtingen niet voldoet wegens de ontstentenis van één enkel ambtenaar Daarin behoort dringend eene voorziening plaats te hebben Jndiir Kantongerecht te Gonda Terechtzitting van den 18 en Ï4 December 187 J A R en D Z veroordeeld ieder tot eene geldboete van 3 of ieder een dag snbs gevangenisstraf wegens het in vereeniging en gelijktijdig visscheu 10 eens anders vipchwater zonder voorzien te zijn van een schriftelijk bewijs van vergunning van den eigenaar of rechthebbende op dat visdiwater H i B veroordeeld toteene geldboete van 15 of drie dagen eubs gevangenisstraf wegens het jagen op eens anders jachtveld zooder voorzien te zgn van een schriftelijk bewijs van vergunning van den eigenaar of rechthebbende op dat jachtveld B F C V veroordeeld tot twee geldboeten eenavan f 10 en eene van ƒ 0 of subs gevangenisstraf van drie dagen voor elke boete verbenidverklsring van het gevangen wild met bevel tot uitlevering of betaling eener som van 4 60 en metbepaling dat bij gebreke van hier aan te voldoenbinnor twee Baanden na aanmaning zulks zal worden vervangen door een dag gevangenisstraf wegenshet op twee verschillende tijdstippeu en wel 1 op 7 October en 2 op 20 November 11 jagen op eensanders jachtveld zonder voorzien te zgn van eenschriftelijk bewgs van vergnnning van den eigenaarof rechthebbende en zalks wat betreft de overtredingop 30 November 11 na binnen de laatste 12 asaanden van die overtreding voorafgegaan wegens overtreding der verordeningen op de jacht en visscber door vigwillige betaling de vervolging te bebbeavoorgekomen i V W N veroordeeld ieder tot eene geldboete van 1 of elk een dag snbs gevangenisstraf wegens het te Gouda buiten noodzaak met een kruiwagen niet beladeu met glas of aardewerk borgden van een met klinker bestrsat voetpad O d R veroordeeld in eene geldboete van 3 of een dag snbs gevangenisstraf wegens bet binnen de gemeente Gonda laten stilstaan van een met een paard bespannen voertuig zonder dat de eigenaar of een ander gesdiikt persoon de teugels hield of onmiddelijk hij ef voor de bespanoiog geplaatst waa A D veroordeeld tot eene geldboete van 25 of vier dagen subs gevangenisstraf wegens het als schipper van den vaartuig in de rivier de Goawe onder Gouda niet wachten aan de Zuidzijde van de spoorwegbrug Over die rivier op een afstand van 100 meters uit het midden der brug gemeten tot dat een ander zich aan de Noordzijde en nader bg die brug bevindend vaartuig voorbij was gevaren C V H verocrdeeld tot eene geldboete van 5 of twee dagen subs gevangenisstraf wegens het binnen de gemeente Gouda rijden harder dan in eenmatigen draf D B veroordeeld t eene geldboete an ƒ 3 of een dag subs gevangenisstraf wegens het te Qonda laten stilstaan van een met een paard bespannenvoertuig zonder dat de eigenaar of een ander geschikt persoon de teagels hield of onmiddellgk bqof voor de bcspanning geplaatst was E d G en 1 J H ieder veroordeeld tot eenageldboete van f 1 of ieder een dag sabs gevangenisstraf wegens het te Gouda in vereeniging engelijktijdig spelen met geld op len openbare straat Kil allen in de kasten des noods invorderbaar bg Igfsdwsog MARKTBERICHTEN Gouda 2 Jan Bij einig omzet bleven de prijzen nagenoeg onveranderd Tarwe puike Zeeuw chc f 15 75 af 1Ï 50 Mindere 12 25 a ƒ 12 60 Polder ƒ 9 75 a ƒ 12 Rogge puike 7 a 7 i0 Mindere 6 25 n 6 80 Voer 5 80 n 6 20 Gerst puike ƒ 6 50 fi 7 Mindere 5 SO i f 6 25 Haver korte ƒ 3 80 a 4 60 lange 3 40 i ƒ 4 Ï5 Honnepzaad 8 60 if 8 76 De veemarkt met goeden aanvoer alle soortentot enorm hooge prij en verkocht Vette varkensvan 27 32 ojuts per vijf ons magere varkens enbiggen traag Kaas Aangevoerd 20 partgen prijzen van 27 r 33 Boter 1 16 ü 1 30