Goudsche Courant, zondag 5 januari 1873

Zondag 5 Januari N 1305 GOUDSCHE COURANT Jeu s en Advertentieblad voor Gonda en Omstreken De inisending van advertentiön kan geschieden tót 6éa nur des namiddags op den dag der oltgave president van het Pruisi he ndnistene terwgl aan het ministerie van oorlof eeo tweede minister is benoemd generaal von Kamecke die meer bepaald belast zal ign met de lerkzaaoheden aan het departement terwgl de heer Von B on onge eer minister zonder portefeuille is Het orgiin van von Bismarrk de Frov Corresp deelt taede d t Keizer Wilhelm zoowel den Bgkskanselier als den nieuwen president minister op de nieuwjaarsteeephe ondubbelzinnige blgken heelt gegeven dal by op de voortdurende diensten van belden leer ts geateld liet blad laat er tot geruststelling van de i teleurgestelde liberalen op volgen dat het mimstme von Koon de voortzetting IS van het ministerie Bismarck en ten overvloede wordt in een ander artikU geagd dat de laatate allocutie van den Fans opnieuw de noodiakelgkbeid heeft bewezen om wetten vast te stallen ter regeling van de bevoegdheid der kerk Omtrent het lot der wiet op het burgert gk huwe Igk verkeert men in PraniselM Migeenagakringen nog in onzekerheid Aan de i n igde maakt men tich bevreesd dat zg evenmin ala de haar verwante wala ontwerpen betrekkelgk de verhonding tutsehen staat en kerk ten gevolge van het zegevieren der conser rntiere bejiinselen in den ministerraad relfs niet in den landdag zal komen Daarentegen vleit men zich aan den anderen kant dat de jongste allocutie van den paus de spoedige indiening bevorderen zal In elk geval bigkt uit dezen Itwgfel met koeveel bezwaren men in Pruisen te kalnpen heeft om een nood7ikelgken liberalen maatregel tot stand te brengen De oHicieuse Btrl AulAr Oimtf geeft een arti kei over de onthullingen van Gramont en tegt dat Pruisen III 70 zeer goed op de hoogte was van de weifelachlige bonding an lOoslenrgk en dat de neu traliteitsdepcche van fon Benst van 19 Juli geheel strgdt met die van 20 Juli aan den Ooslenryk chen gez iiit prins Metternick de omstandigheden hebben de Bitvoering van het plaJi ran ton Beust in overleg met den Oosicnrgksolien keiier opgemaakt om Frankrijk te ondersteunen len einde het politieke lewnren verhinderd eren fitgegeven dW A teb GUNNE te Devtnter CALIFORI IE EN ZIJTNE BEVOLEING Uit het Hoogduitsch van B VON 8CHLAGINTWEIT door W nw EN f EL Jb Met pi f 2 50 Inbond I Vergelgkende Statuitiek It N tunrlgke gesteldheid der oppervliAte III Het khmaat IV Landboajirprodnctie V De wouden in Califomi £ en ïndië VI Het YosemitedaL VU De ontdekking der goudvelden VIII De verscheidene wijzen waarop het goud en andere metalen m Californië wor C gewonnen IX Het leven der mgnwerI voorheen en thans X De Chineezen Geen land ter wereld heeft zulke snelle en verbazende verandenngen ondergaan en wacht grootscber toekomst dan Californie De beeehrgving van dit wonderland door den beroemden reiziger ScHi agintweit moet leden belangstel ling wekken Staathuishondknndigen Indnstneelen en Leesgezelschappen die de gewone romanlectuur eens met een degelgk werk willen afwisselen wordt het ernstig aanbevolen Men leze het hoogst gunstig beoordeelend verslag over dit werk inhetA L ii o irt N ll SI OOK WTEIO ErtT Van GOUDA naar Zerenh Moerkaptlle 8 83 li 43 SI 8 33 Zoetarm Ztgoaard 8 33 1143 8 1 8 83 Voorburg 8 33 1143 1 8 33 s Gbavenuaoe 8 33 It U S3 11 43 1 S8 8 S3 a 1 7 25 8 88 5 Moordrechl 8 38 IS 48 8 38 Nianwerlerli 8 36 1148 6 38 Cnpellt 8 36 12 46 8 86 RüTTrasAM S36 9 26 1136 12 46 1 31 8 36 6 58 7 88 8 36 9 S6 Oiidewater 7ll8 11 28 1 28 4 38 7 18 8 34 Woerden 7 16 II Ï8 1 8 4 88 7 18 8 8 Uarmelen 7 18 8 30 10 88 11 18 1 18 1 83 3 36 4 88 7 18 8 86 Utebcht 7 18 8 80 10 88 11 28 1 28 ï 88 8 88 4 38 7 1 8 8 86 Naar GOüDA van s Geavknhaoe 6 30 8 10 6 10 40 1 3B0 6 lü 6 80 8 Voorburg 6 86 10 46 8 56 6 16 88 ZoeleriD Zegwaard 6 47 10 57 4 7 5 17 6 47 8 18 Zevenh Moerlcapella 8 57 117 4 17 t 37 6 87 RoTTEBDAH 6 35 8 10 10 10 46 11 50 1 5 3 10 8 55 6 40 8 5 Capella 6 44 10 54 11 69 4 4 6 47 Nieuwerlerlc 6 60 11 15 4 10 6 63 8 18 Moordrecht 6 58 118 1 12 4 18 7 Amstebdak 7 10 8 20 10 80 11 20 12 20 2 30 4 iJ5 7 B 8 45 Abnbeu 7 5 9 6 U 82 6 40 7 26 evenwicht in Luropa te als dr horii Allg Zeit houding van Oostrnrgk Ji dien tgd volstrekt geen reden was of is om later de band der vnendscbap te weigeren andere tgden andere belangen en ook andere vriendsehsp Ècn noodrakelgk gerolg moest echter zgn de altreding van von Bcust den gewc tenloozen leiigenachtigen ilntngant die vier jaren aan bet hoofd stond van Oostenrgks buitenlandwhe slnatkundc en zgn opvolging door graaf ndrassy die het nee t Rich 1 roor het behoud vanden vrede had geïnteresseerd foch wordt het doel dat Gramont met zgn onthul ngen beoogt de vnjspra ik van zgn ouden meester en ook van hem relven van lichtzinnigheid V met bereikt want het IS een slechte stantkuiide die afgaat op nlgemceiie beloften die toch niet kuiien worden gehouden On tenrgk8 le r nns in slechten staat en die zoo weinig op do hoogte is dnt rg niet lens was ingelicht orer de welwilleiJde houding dio Rusland tegenover Pru in wilde aijnncine n De Kohi eit spreekt Uit goede bron van het t c= tnnn van buevtii viu mdduitscho hooggephiat te persoiK II bitri lli mie lieioftrli an het verleeiien van hulp tl gen l niiseii di e iJuniicn volgens de Aoln eU vm geen niiden kint irekomen rgn dun ellielit viin Beieren en biiitei i Vambulcr om uit den betoogt het blad dat dcre r ten te onderdrukken X ADinSRTENTmN Voorspoedig bevallen van een Meisje A SCHOUTEN FLprrHOP Chuda 31 December 1872 Bg het intreden van den Niéuwen Jaarknng eil8cht de onderobieekende aft a alle Vrienden en Bqpinitigers wie Heil en 2 9gen toe Dankbaar Tooti de Oonst en het vertrouwen hem 00 dit JaiÉr weder geschonken noopt dit hem om ran itaa kant te doen wat hg lUa ogi xgne Geëerde Bef un bgers te jeneven 1 H 3jvif DEB £ EN Soud 1 Jann an 1873 j De ondergeteekeüde wenscht met en stenJwin n aan alle Hooggeplaatste Pei oneb en Mtl eburgers vttn Gouda alsook bujten de sta aan alle ynenden eh Èekenden i Gods besten legen i r BteGEHR Kfttennngel aanvang van het iiieuwï o jr ö v onneh jair wéWht de ondergeteekeiide zljfe aeëerde Bepunstiiers Heil en Zegen toe Hg hoopt het vertrouwen waardig te mogen blijven dat hem in l et afgeloopen jaar geachoiiken ib Goudk 1 Januan 1873 J C SIBBES Poffertjes n Wafelhakker Nieuwe Haven j 1 I De ondergeteekende wenscht aan alle Vrienden n Bekenden bg zgne afreis veel zegen 8 MONASCH en Echtgenoote De ondergeteekende betmgt met wederkeengen Heilwensch ignen bartelgken dank aan allen die hem ter gelegenheid van den Nieuwjaarsdag blgken van belangstelling hebben gegeven Gouda 2 Jannan 1873 VAN BERGEN IJZENDOORN De ondergeteekende beeft de eer aan allen die hem ter gelegenheid van het nieuw ingetreden jaar blgken van belangstelling hebben gegeven gnen bartelgken dank te betuigen en hun wederkeeng heil en zegen toe tewenschen T P VIRULY De er en Mevrouw BEMY betuigen hunnen dank voor de gisteren ontvangen bewgzen Tikn Vnendscbap n belangstelling en beant MotdMi die met hunnen welgemeénden heilwenich G mia Jannan 1873 De GEZAMENTLIJKE WERKLIEDEN der ÖTii to Kaabsenfabmek GOUDA brengen bg deze hunnen openlgken dank aan Heeren Directeuren van genoemde Fabriek voor het extra weekloon hun als blgk van tevredenheid bg gel nheid van het Nieuwejaar geschonken en nopen dat de fabriek nog een reeks van jaren onder dezelfde Directie moge bloeien De GXZAMENTLIJKE WbBKLIEDEN DEB StX awsbKaaüsenïabeibk GOUDA te Goada ïh 6EZAMENTLUEE MEISJES der SrcX uaini KüABssKrABBiEK GOUD A brengen Hidde ran Dankbaarheid aan hnune Heeren Directeuren voor het geschenk hetwelk zg genoten hebben bg de intrede van het Nieuwe Jaar en hopen dat de Fabriek nog lange Jaren onder dezelme Directie moge bloeien De Gezamentujks Meisjes dek Steakine KAABSïNriBiiJEi GOUDA te Gouda V V VJ J V VJ VJ V Tm OOÜDA Lange Tiendeweg D n 60 o 0C3 O x i t goéeii ftt afijdfchriftétt müt H binnt irn lorlst a o jtlUkï tijd t ttrtêi rfcommandeert itfc roor tnöÉrtlliwirte iegen zeer billgke prg en Heeft mede Toorl anden jj LLE SQORTEN van billgke prg en len ALLE SQORTEN van 1U HINNEN dlw PITENLANdUhE VBANTEN woi n dadalyk opgtnadaa Mhrln ToUoeada ia W iiWb b 1e Gouda wordt met Februari of eerder in een zeer klein BURGER GEZIN gevraagd een Zindelijke DIË TBODE P G hefst middelbaren le i Te bevragen aim het Burean dezer Coan it im SWALENI Een meer radtksal en zeker werkend middel tegen MoMfziekten zal men moeieIgk vinden als het HOFF sche MaizExTHAcr 18 Aangenaam van smaak paart het Malz Eztract bg ligte lerteerbaarhetd eene buitengewoon vofdetidt en versterkende kracht De daizenden en duizenden danken erkenningsscbrgren worden dagelgks verrgkt daar deze schrgveu van bekende onpartgdige personen een onomstootelgk bewgs voor de dengdelgkbetd van het Malr Eitract leveren gaan wg voort daarvan telkens eenige te publiceren N 10121 Het Malz Extract heeft mg genezen van mgne maagpgnen waaraan ik sedert jaren Igdende was Mabia LANGI 0BDA L trêcht N 11256 Uw Mals Extmct heeft zich bg mgn maaglgden als zeer heilzaam bewezen Dr Albbeot Köthen N 9877 De benaauwdheid in de maag is geheel verdwenen G Kotk Dordrecht N 10891 Van uw heerlgk maagversterkend MalzEztract verzoeke nieuwe zending Ladain Commandeur Vtllers au Sou N 11222 Mgn docter heeft mg het gebruik van uw Malz Eztract tegen mgn maaglgden aanbevolen en reeds na het gebruik van 6 flesschen bespeur ik de weldadige werking J Ambkosivs Klosterstr 110 Btrhjn Wordt vervolgd Prgs 1 flesch 45 Ct 6 fl 220 13 fl ƒ 4 40 zonder flesch en vracht JOH H0FF 8CentraalDép6t Bloem markt bg de Stilsteea 154 en verder Te Gouda bg J C van VREÜMINI GEN te Woerden bg HENRI J vas BERG Gooila Crnk na A Bnakman lé73 1 De mtgave dezer Courant geschiedt ZONDAG V OENSDAG en VRUDAG In de Stad g hiedt de mtgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per dne maanden is 1 75 irwico per post f 2 Ken nisgevi ng BUBOEMEESTER en WfcTHOUDEBS van öoada brengen ter algvmeene kennis dat bet kantoor van den Gemeente Ontvanger voortaan zal gropend rijn van dea voormiddags t m tot dea namiddage drte men Gouda den 4 Jannan 1873 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretans De Burgemeester DbOOOI FEVEK FoKTtlUN VAH Be UEK UzEHDOOBK BUITENLAND Bnit nlaiiilsch Overzicht Het ontslag van den heer de Boorgoing blijlt san de ordi Men u het nirt eens of de heer de Cor ealles dan ge jkutschapapuat geweigerd heeft of met Zeker ie het dat hg te Home ii geweest en op het Vaticaan is ontvangen Aan de Timti wordt gemeld dat Ibiera voornemens ia de berorgilbcden van den opvolger van den bter liourgoing streng te beperken binnen de grenzen door het concordaat aangrwexen ten einde verdere conflicten tusachen de beide Fransche getaiiten te Bome te voorkomen Mocht du bericht jniat agn hetgeen teer te betwijfelen is dan zullen Thiers en d BiSmatat voorzeker aan nog beiiger aanvallen van de clericalen lu de kamer blootstaan dan thans reeds tegen hen voorbereid zijn Hetzelfde denkbeeld waarvan de correspondent van de Timet preekt ii reeds door de SkcU en andere republi keinsche bladen ontwikkeld en zelfs raden eenigen den president dfr republiek san om van dezen twist gebruik te maren en den gezantschapspost aan het Vaticaan onberet te Islen Z die loo iets verlangen kennen Thiers niet of vergeten willens en wetens zyne bikende beginselen ontrent den paus en de noodzakelijkheid van het wereldlijk gerag De nieuwjanrsreOLpties te Versailles zijn tonder enig incident of redevoering efgeloopen Te Berlin zyn sinds eenigen t Jd uit nlle oonlen des lands len groot aantal adressen tegen htt voort durend bi staan der Priiisische stantsloterg ingekomen em bij het huis an afgeviardigden te wordtn iii gediend Pe Berlijnsche oollecteurs hebben een con tra adres ingezonden waarin zij te kennen geven dat de opheffing dezer loterg ten gevolge zou hebben dat aan de loterijen in de overige Duitsche staten zooveel te meer zou worden deelgenomen zoodat het eene ongcrgmdheid zon zgn de loterij af te sohnffen zoolang dit ook niet m de andere üuitsche landen geschiedt Bovendien wgzen zg op het feit dat de loterg jnarlgks l j millioen aan den staat opbrengt en dat niet alleen s lands kas dat bedrag zou ver liezen mnar ook duizenden personen in hun middel van bestnnn zouden worden getroffen Oe controleurs stellen danrom voor de loterg als staats instelling af ts sohnffen maar hair alsdan toens te vernnde ren in eene onder stnnts oontrole stmnde particuliere instelling waarvan een gedeelte der opbrengst moet strekken ten voordeelc van invaliden en andere oud mihtairen De Duitsche ofTleicele Heichs Anzeiger deelt de benoeming mi de van den Pruisischen minister van oorlog von Boon tot genoranl veldmaarschalk en tot liüfkiing te Stuttgait ADVBRTENTIÊN worden geplaatrt van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen 6R00TB LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlgke Nommers VUF CENTEN De olBeieele Ooatenrgksche fflaur ZeU hiixllituiL eiadelgk met de Gramontsche ontsluiering vu diplomatieke geheimen bemoeid bet blad ge ecktcr geen eigen oordeel over de zaak Baar deelt den inbond mede van hetgeen er reedi an versehiUeode njden over de laak geschreven is en ataat opzetteIqk stil bij de tegenwerpingen die door de Jtmtml iet Déhatt en door de Sudt zgn nedegededd Umi verwacht nog altgd dat het OostcBnjksehe Buiistsne van boitenbindache taken iieh oSeied over de nak al doen booreo Een nieawe opataod sdiqnt ui Spanje te broeien Met elerieale blad de Pargsohe ünvm aaakt een partietüura depéebe openbaar volgens welke don AlioHO de oudste zoon van Isabella het opperbevel ion aanvaarden over de Carliatisebe bendeu in CataloBi Op ndiZBlf u dit herujfat te dwaas om er eealge waarde aan te hechten In de oogen der CarliMw vertegenwoordigt don Alfonso de mdringera die de vaornderea nn don Carloa van kim wett eigaBdom den Spaaoschen troon berooiden Ëa ver bond tosscfaen deze twee pretendenten ia dua wel lOO goed ala oomogelgk De een zal voor den ander met afstand doen van de kroon waarop tg baden meenen met het valste recht aanspraak te kannen maken Aan tkt Ttma wordt echter uit Parga gemeld dat men te Madrid beducht ia voor eeo opsund der Alfbnaisten in de eerstvolgende da zoodat blgkbaar eenige waarheid aan het faenoht van V U ton ten grondslag ligt Dit vermoeden wordt nog versterkt door eenige rinsoeden aener rederoe nng welke Zorilla Maandag avond in de Uberale TertiiUia te Madrid nitsprak Da bgeenkoaat was belegd naar aanleiding van bet regeeringtplan tot afschaffing der sUverng op Porto Bu De minitterpresident verdedigde het voorstel dat ten s oltemet algemeene stemmen werd goedgekanrd In die redevoering zeide Zorilla o a dal lelft wanneer de geruchten betreffende militaire opstanden grond waren dezen in het liberale Spanje der revolutie van 1808 niet loudeo kunnen zegevieren De regeering zon iedere poging tot matrerstormg met kracht we FRANKBUK Niet Ie vergeefs sporen de rrgz nnige Franschebladtn ileta beer Thiers aan om den heer Bourgoing geen opvolger te ge eu by het Vaticaan aangezien irankrgk geen geznul hg den Paus kan accrediteeien dan iemand die een persona ffrata dat wil zeggen een clerieaal is en zulk een diplomaat moet noodwendig telkens iii botsing komen met Frankrgks gerant bg Koning Victor Ëmmninel of dezen dwarsboomen tot schade der goede betrekkingen tusscheri Frinkryk en Italië De heer Bourgoing scheen inderdaad te gelooren dnt hg gcene andere taak te vervullen had dan bf te breken uit zgn ambtgenoot bg den Koning van Italic de heer Fournier bad opgebouwd en roeit gileid nis hg ntid door die bekrompen en oiiv ijerlniulslievrn le nieening zgn collega niet alleen op nlle mogelyke wy en tegen te m erken maar ook 7 UI te mnkeri Ireffende staatjes van zgn woelin III ilrgveii onlm door den Bomemscben corn ponciciit van diiii Sucle medegedeeld Zoo nam do hl II Büui üinp op kik in t oog loopeiide en voor hei gouveriieraeut vnn k miii Victor I mnmnuel schier iiitti t lule wij e den he r de filleiinv te Ci vita ee h a lu bc eheriuing die zich Fransi h cou