Goudsche Courant, zondag 5 januari 1873

V l il eii p S9ei en staat noemt en inderdand Stlï euKri hït pauselijk exequatur heeft Toen de heer Fouriiier voor eenigen tyd den heer Iteniui te Rome $ e i 4w r iud ï ebodesi schreef hy Hukt een brief aio den tniaistM ran bu oulanda ë zaken om zijn adil t na t desjvege aan te klagen Zyae g uigen n erd als tActre bespiad dser het gtSanisdiapapersauee J n BMi goMig t t daarmede eea braaf een Woèi werk nfteSmte iwHchten Kortom de invloed en bemoeizaeht van Bourgoing verlamde zooleer de pogingen nn Fournier en wekten daardoor zoo uadeelia op de goede betrekkingen v n Italië met Frankrïk dat de lieer Visconti Venosta minister van bu iteifiandsAe zaten den gezant eindel k onder t oog bracht dat het niet langer aanging dat een Fransch consul te Civita Vecchia gevestigd was krachtens het exequatur van den paus en tevens bmditihij hbm het ongqjapte onder t oog vap ie ofiicieren van het Fransche oorlogsschip Orenogue die bij elke gdegeikheid bonne opwaulitmg maakten op Let Vatieaan zonder den koning van Italic ooit bunnen gthiktfBftsch ajji t b esleu De heer Fournier rapporteerde aan zijne Kegeering deze gct ven van Italië eo de heer de Êcmasat moet de klacht van den Italiaanschen Minister allesz ins bJUiill gev 4ic n h b en want de ollieieren kregen aanzegging om op de Nieuwj iars receptie des onings te verschijnen De heer Bourgoing gaf onmiddelijk hiervan kennis aan Kardinaal Antonelïi die Eeer onaangenaam door die tijding getrolfen scheen De heer Bourgoing schreef Vé olgeit kan den heer de Rémusat een brief waarin l n h m dringend verzocht zyne aauscbnjviug aan de oÉciefen in te trekken De Minister ut woonlde pfr telegraaf dat het besluit gehandhaafd werd en hierop dteAde Bourgoing lijn ontslag in De RomeinBche oorreapondent van de Tmp $ doet intgelijk ditkomeA hoezeer Frankcijlc door bet accre diteeren van twee gezanten te Rome die veraehilleode belangen Tertegaawourdigen en persoonlijk verschilleade l iefatiogen zijn toegedaan een misselgken toestand io t leven beeft geroepen De gevolgen bleven niet uit Den heer d Choiwul voorheen gexaat by bet Vati oun hetft oien versleten den heer Bourgoing heeft aMn tcnleten Zal men nn een derde gaan veralüten AAdere Mogendheden gtijn irijzar geweest dan Fraak rijk Deze hebben hare dipluuwtie te Rome met de ttaatkaadige eieoben in ovrrsrnstemmiug gebracht De Oostenrpsche depêche van 29 Juli 1870 dio de hertog de Gramont zegt in z ju bezit te beb 4kb cn waarvan h j uitsluitend te zijnen behoeve ge Vniik mankt aldus lezen wij in den Siècle is fttn itspig eridom Hoc Komt dit stak dus in handen van den hertog de Gramont P Hoe komt het dat zoovele andere stukken van hei grootste belang in t bezit zijn van mannen als Bcnedeiti en llouber Het archief onzer ministericn mod dus geplunderd zijn door dezelfde personen aan wier hoede het toevertrouwd as Geen twijfel toen het keizerryk iiieenzakte moet elke minisier vóór hij het liazenpad koos de pa t erefl in zijn zak gestoken bebbeu die hem te stade kwamen Het blad herinnert vervolgen aan rt 173 van den CbJe Péital hetwelk bepaalt dot ieder ambtenaar die Stukken welke hij iu zijne betrekking onder z JNe berusting bad vernietigt wegneemt of zoekmaakt met dwangarbeid gestraft wordt Ia de wet dan oiet gelyk voor allen vraagt de Sihlt en wordt het niet hoog lijd dat een einde gemaakt wordt aan een schandaal dat bet geloof aan de goede trouw onzer diplomatie den bodem in laat en dat ons in de oogen van gansch Europa misschien voor eene eenw lanj compromitteert DUITSCHLAND Ib welken verachterden toestand de beide groothertogdommen Mecklenburg zich bevinden daarvan heeft men dezer dagen weder de trelTendste bewijzen verkregen In de jongst gehouden zitting van den gemeenschappeiyten landdag is de volgende verordening tot stand gekomen welke door de regeering is bekrachtigd Indien Israëlieten metterwoon zich bevinden in een plaats waar geen joodscbe gemeente is gevestigd moeten de inschryvingcn van geboorteu huwelijken en overlijden geschieden in de naastbij gelegen plaats waar een dergelijke gemeente wordt gevonden Het behoeft geen nader betoog om duidelijk te doen uitkomen dat dit in de eerste plaats aanleiding kan geven tot allerlei verkeerdbeden waartegen gewoon toezicht en controle uit den aard der zaak weinig vermogen ten andere legt die verordening op de schouderen der betrokken personen een bnitcngewonen last welke door niets wordt gewettigd Deze maatregel wordt nog afkeurenswaardiger indien met let op de oorzaak waarom h j is uitgevaardigd ten einde het voeren der registers van den burgerlijken stand te laten in banden van de geestelijken in plaats van burgerlijke ambtenaren daarmede te belasten Dat hierin geen verandering is gebracht moet te meer worden bejammerd dewijl schromelijke verwarring n ergerlijke onregelmatigheden iu die registers bestaan De groote ipenigte zaken deswege vroeger en later aanhangig gemaakt bij de verschillende rechtbanken getuigt daarvan op onloochenbare wijze Hoe n odig het is dat de bedoelde regiikrs uit de handen der geestelijken worden genomen is o a gebleken uit de aangiften voor den mili iren dienst Waarschijnlijk zullen de onregelmatigheden te dezen opzichte bestaande de rijkiregeering nopen om tiuschen beide te komen De militaire couteatie zal daartoe zeker krachtig bijdragen Andere voorbeelden van dat gehalte zijn er helaas I nog in menigte Zoo heeft men iu de jongste zitting van den landdag met nadruk er op gewezen dat de draconische wetten van echt Mecklenburgschen stempel sedert de uitvaardiging van het Duitsche strafwetboek niet langer bestaanbaar zijn Nog heden wordt iemand die eenig gras of eenige veldvrnchten aan zijn buurman behoorende wegsnijdt en zich toeeigent met tuchthuis gestraft Alle vertoogen tegen dergelijken stand van zaken ingediend bleken vruchteloos te zyn Men heeft dit alles onveranderd geloten niettegenstaande de Duitsche rijkswet de afschaOBng dier verouderde wetten gebiedt in één opzicht is er vooruitgang te bespeuren men tracht de versnelde middelen van verkeer met kracht uit te breiden Er zijn vele aanvragen gedaan om concessie te erlangen tot het aanleggen van spoorwegeii dit getal is zoo groot dat een gedeelte daarvan wel i immer zal worden verwezenlijkt Daarbij ontwaart men in bet b j uitnemendheid feudale liud een verschyusel dat hier nog bevreemding verwekt personen die zich vroeger schier onteerd zouden hebben geacht indien zij zich in industrieele zakeu hadden gemengd stellen zich thans daarby in de voorste ryeu zonder dat hun naam of aanzien ceuige schade lijdt I2SX ZWITSERLAND De oneenigheden gerezen tuasoben de Geneefsche fabrikanten van gouden en zilveren voorwerpen en hunne gezellen z n eindelijk bygele Men vreesde zeer voor ernstige gevolgen uit dien atryd dewyl een verplaatsing diei voor Geneve zoo hoogst belangrijke industrie daardoor wellicht veroorzaakt zou hebben kunnen worden De aanleiding der tweesimlt moet gezocht worden in de vordering der gezellen om verbetering van loon Lang werd die vordering van de hand gewezen mOar toch ii zij ten l ttc ingewilligd De raming van onkosten door den aannemer van Uet grvptc werk de doorboring van den St JüUbard gedurende het eerste jaar te qiaken ii deier dagen bekend geivordeii Daaruit bUjkt dat het plan bestaat om ili i groeten tunnel over eene lengte van 18UU meter af te werken l er meter wordt een uitgaaf berekend van Ü80U franken hetgeen een totaal maakt van ruim 5 millioen frs Voor bet metselwerk over eeo lengte van 18 UU meter wordt berekend l j millioen voor machines vau verschillenden aard toestellen tydelijke inrichtingen 2 millioen fr andere uitgaven nog 2 millioen fr totaal 9 millioen Na afloop van het jaar zal een opgaaf der werkelyke onkosten gedurende dien tijd by den Bondsraad worden ingediend Veertien p Jt van de toegezegde snbsidiën zullen dan betaald moeten worden ZWEDEN De muntconventie tnsechen de drie Scandinavische rijken welke op 18 Dec onderteekeud werd is hoofdzakelijk van den volgenden inhoud Voor het gemeeneobappelyke muntstelsel wordt de gouden standaard aangenomen en het zilver eu koper brons uitsluitend voor de pasmunt gebezigd Van bet muutgoud hetwelk uit 90 deeleu fijn goud eu 10 deelen koper bestaat Vorden twee mnntsoorten stukken ran 20 en 10 kronen van 100 öre geslagen de eerste hebben eene doorsnede van 23 mM en een gewicht vau 124 op het KG de tweede hebben eene doorsnede van 18 i M en een gewicht van 213 op het KG De zilveren munten zyn stukken van 2 en 1 kroon en van 50 40 25 en 10 ore de bronzen stukkeu van 5 2 en 1 ore De volgens deze bepalingen in elk der drie landen geslagen muntstukken worden als wettig betaalmiddel in alle drie de landen aangemerkt Bij afbetalingen behoeft men niet meer dan 20 kronen aan grootere E aan kleinere zilveren muntstukken en niet meer dan 1 kroon aan bronzen pasmunt aan te nemen Het goud wordt niet meer in de openbare kassen als wettig beta dmiddel ontvangen wanneer bet 2 pCt van zijn wettig gewicht verloren heeft particulieren kunnen de aanneming weigeren wanneer dit verschil s P t bedraagt het zilver en bronzen geld wordt aange nomen zoo lang de muutslag te onderkennen blijft Elke der drie coiitracleerende regecriogen verbindt zich verder om het afgcsletene eu te lichte geld te versmelten en te hermunten en gelegenheid te geven tot de inwisseling der munten van beide andere Staten Elke regeering blflft vrij in de wija en tijd van invoering van de nieuwe munten do b zy behoort daarmede gereed te zyn op 1 Jan 1875 na wrik tijdstip z i geen andere punten mwr in omloop brengt of doet aanmnnten 4 n de by de conventie vastgestelde BmNENLAND GOUUA 4 Januabi K Schaakwedstrijd GOUDA KAMPEN wit awart 64 Zet B 5 B 6 f 64 Zet F 6 F 7 55 B 8 B 7 t B P 7 F 8 66 K B 7 nt G 7 66 F 8 nt G 7 57 ir Ë 3 E 4 Kampen abandonneert Bij besluilen van verschillende dagteekeuingen van de maand December hebben Gedeputeerde Staten van deze provincie goedgekeurd de begrootingen der plaatselijke inkomsten en uitgaven voor 1873 van da gemeenten Heinenoord Rietveld Zwammerdam Everdingen Hekclingen en Ammerstol allen behoudens vermindering van sommige posten van uitgaaf eu zulks ten gevolge der weigering Tan de raden dier gemeenten om op voorsohreven begrooting ingevolge aanschrijving van Ged Staten de jaarwedden van Burgemeester lecretaria en by sommigen van den ontvanger tot het roor ieder daarvan vastgesteld bedrag uil te trekken Eerlang zal door den Raad van State afdeellng roor ds geschillen van bestuur worden behandeld het beroep ran kerkvoogden der Herrormde gemeente van Zoetermeer en Zegwaard van en besluit van Q d Staten van Zuidholland waerby de iluitiDg Ttn de begnafplaou dier getinte ia bevalen De N Rolt Ct beeft dd 2 Januari deanamMd ig ten 1 ure het volgend telegram uit Batavia ontvangen tVe spoorweg Batavia Buitenzorg ia door ds Regeering afgekeurd wegens onvoldoende waarborgen voor de veiligheid De Nederlandsche Kijnspoorweg raaalscbsppg il zoo deelt men ons meile aan beambten diezichdoor 25jarigen trouwen dienst bij ife maatschappij hebben onderscheiden gratificatien en diploma s verleenen Gaarne berichten wij datalzooaan den machinist A Vos wiens jubileum oulaiigs is gevierd door de directie is uitgekeerd een bedrag van 183 met diploma van weivolbrachten trouwen 25jarigeu dienst Ui D Bij beschikking van 31 December 1872 zijn ten name van de te Uijnsaterwoude gevestigde uaamlooze Vennootschap Maatschappij van achruefstoomboot dienst overgeschreven de navolgende verguuniugen 1 voor een schroefstooinbootdicnst tot velvoer van personen goederen en ree tusschen Amsterdam en Leiden vroeger verleend aan Vau der Tang en Cie te Rijnsaterwoude 2 voor eeiien dergelijken dienst tusaoben Haarlem Gouda en Rotterdam en tusschen Haarlem en Leiden vroeger verleend aan deiiielfde 3 vqor een dergelijken dienst tusschen Leimaiden Amsterdam Purmercnd Lniden Haarlem en Gouda vroeger verteend aan J Vau der Tang te Bynsa terwoude Bij bet ministerie vau koloaien is een klaoht ingekomen van den gouverneur generaal orer het groot incompleet van officieren bij de landmacht in de overzeesche bezittingen speciaal by de infanterie waar zelfs 80 tweede luit uants aan de formatie zouden ontbreken D minister ran koloniën beeft zioh deswege gewend tot den minister van oorlog en dientengevolge zal weldra een oproeping plaats hebben van onderoliiciereu der infauterie bier Ie lande om over te gaan bij het Indische leger ten einde aldaar na afgelegd examen spoedig den ofliciersrang te verkrijgen Vooral met het oog op de maatregelen door den gouverneur generaal onlangs tot lotsveibetering der officieren genomen is het te verwachten en te hopen dat velen aan deze oproeping zullen gehoor geven Naar iet Vaierland verneemt zijn van Donderdag middag af de verschillende schildwachten in den Haag met geladen geweren opgetrokken en zyn de wachtposten bij de paleizen hetzij bewoond of onbewoond en by de ïhasaurie des Konings reraterkt Den 238ten dezer zal te Amsterdam een vergadering worden gebonden van ben die voornemens zyn naar Minnesota te vertrekken Een Nederlandscb landbouwer in dien Amerikaanschen staat sedert 1 jaren gevestigd zal alsdan mededeelingen doen In de Landttrhuuer een pas opgericht maandbhid ter bevordeling der emigratie naar Minnesoto vindt men een aantal bijzonderheden en inlichtingen bijeen voor hen die hun geluk iu den vreemde willen zoeken Den violist August W ilhelmy met lof bekend ook in ons land is de eervolle onderscheiding ten deel gevallen onder zeer gunstige odstandigheden aan bet hoofd geplaatst te worden van de viool afdeeling aan de Nieuwe ac emie van toonkunst te Berlijn onder leiding van Prof Dr Kullak de belangrykste van dergc jke inrichtingen aldaar Te Leeuwarden is bij den uilgever W Eekhoff rsD de pers gekomen uAlmanak voor Landiouwert t Vahouderi toor 1878 Onder de vele almanakken die jaarlijks uitkomen la deze zeker een ran de meest practische Hel bevat tal ran wenken en raadgevingen die de behartiging ruimschoots verdienen van hen voor wien deze almanak geschreven ia Wij gelooven dat ieder landbouwer en veehouder hem met vrucht zal kunnen gebruiken Naar men verneemt zal teer spoedig de Moatschappy tot ezploitatie vau veeetallen iu werking treden Het maatschappelijk kapitaal bedraagt thans ƒ 100 000 maar het zal moeten vergroot worden door de uitbreiding die de Maatschappij aan de zaak wenscht te geven Tot directeuren ziia benoemd de heereu i A baron van Hardenbrock en Jbr Mr K V d Berch van Heemstede Het doel ran de Maatschappij is op verschillende plaatsen van de oorlijuen stallen en plaatsen tot berging van vee op t r eblen de twee bestaande veestallen te Rotterdam op belatation ran den Nedcrlandscben Rijnspoorweg en op de Cöln Mindener spoorwegmaatschappij te Kinmerik zijn nede leeda het eigcndobi der Maataebappy geworden Naar men rerneent zullen de Prov Staten ran Gelderland den 8sten Januari byeenkomen in eene buitengewone zitting ter verkiezing van een lid der Kerste Kamer Men weet dnt bij Koninklyk besluit van 24 AprilISüS SlaalMad n 68 art 3 dei wet van 21 Van de zijde van den Staat zyn de beide rorderingen bestreden door de lands ndvocaten Mrs G M van der Linden enA doPinto Hun standpunt van bestryding was hoofdzakelyk de bewering het gemis van bewys dat de schade die men volhield het rechtslreeksch gevolg wes vau de meer bedoelde aansluiting en doorsnijding dat op de mindere ontvangtteu ook andere invloeden als oorlog enz kon den hebben gewerkt en dat zoo er meerdere voordeelen waren verkregen de vraag was of de maatschappij die uan den Staat zou hebben nitgekeerd dat ook dat bewijs niet wel zou kunnen geleverd worden en in ieder geval de bijgebrachte stukken en staten de vordering tot eeo zuo buitensporig bedrag oiet kunnen staven Hoezeer het geraden is petroleum omzichtig te gebruiken kan uit het volgeude blijken Ëen reehouder niet ver van Leiden ontdekte dat eene koe door ongedierte was aangetast Om het beest nn van deze leelijke plaag te bevrijden kwam de man op den inval de koe met petroleum te besmeren Het middel zou stellig goed werken het was probaat Ten einde zich hiervan te vergewissen begaf de man zich des avonds met eene brandende lamp in den stal tot de koe en begon deze zeer noauwkeurig te bekijken Naauwelijks was hij hiermede bezig of daar vatten de zich nitwasemende dampen van het petroleum vuur met het gevolg dat de geheete koe eensklaps in vlam stond Goede raad was duur De veehouder had echter tegeuwoordigh d van geest genoeg om spoedig eenige zakken over de koe heen te werpen doch de vlam had zich reeds aan het stroo dat boven die plaats op de zolder lag medegedeeld Met de hulp van eenige baren nu gelukte het het brandende stroo meester te worden de koe te redden tn den voortgang van den brand te stuiten Had de brand zich uitgebreid de gevolgen waren onberekenbaar geweest daar naast dien stal zich eeoc hooitas met 40000 kilo hooi bevindt Volgens ooggetuigen moet het door den veehouder aan de koe gebezigde middel de uitwerking niet gemist hebben leest men het volgende Uartogh He s ran Zoute In gdt Landverkuuer van de hand van Dr H veen De werkmansvereeuigingen zouden op praktische wijre langzamerhand verfaooging van loon kunnen bewerken door emigratie te bevorderen en zoo de ooncurrentie te rerminderen Zy zouden daarvoor emijratiekauen moetea aanleggen Stel een werkmansvererniging met ih laden die wekelyka elk 0 10 iu de emigratiekas storten Zg brengen dan in een jaar 130 byeen neer dan genoeg om den overtocht ran één hunner naar Amerika te betalen Het lot beslist tuascben die leden welke zich tot emigratie bereid verklaard hebben De winner krygt ƒ 112 te leen om zyn overtocht naar Amerika te bekostigen doch belooft die zoo spoedig mogelijk terug te zullen betalen Stel de terugbetaling geschiedt na een jaar dan kannen het eerste jaar een liet tweede jaar twee het derde jaar drie het vierde jaar vier leden der vereeuiging op dezelfde wijze eini reeren zoodal na vier jaren tien wertlieden geëmigreerd zyn als allen eerlyk terug bctalea ij Op dbze ivyze zouden nnen weinige jaren jk helft onzer werklieden geemïgreerd kunnen tyUj aardoor de louueii zeer zoudtn stygen ten ibste als in andere landen van Europa dit voj fceld gevolgd erd daar anders Iu den zomer vnii het afgeloopen jaar heeft zich te j ravenliage eene Commissiegevormd tol oprichting van een gebouw voor Kunsten en Wetenschappen waartoe velen reeda belangryke bydragen hebben toegezegd Ter verdere bevordering ran de zaak heeft de Commissie by herhaling een ernstig en dringend verzoek gericht tot de stadgenooten ten einde de nog vercischte fondsen by wyze van aandeelen in de op te richten Naamloo e Vennootschap te verkrijgen Hel moatschappelyk kapitaal bedraagt 200 000 welke som daaronder begrgpcn het meubilair ten iiaastrubij noodig is tot bet oprichten van een docltretfepd en smaakvol gebouw en nevenlokalen p m 30ÜU Vlerk meter oppervlakte znllende beslaan welke omringd zullen zijn van onbebouwden grond insgelijks ter groote van p nu 3ÜU0 vierk meter die tjt liet aanbrengen van een tuin en van behoorlijke luen uitgangen zal worden gebezigd De aandeden 520 m aantal zyn groot 6U0 liet ia gornakkclijk tp Iicrekenen dat z lfs waiiiicor urjIiL ii clikrl HUuw lul bljkumt biuacii 8 jaren de 2j Kdm ulltii gccmiKrrtiJ iiilkii iijii mil allen eerlijk terugbetalen t kost mnar j boirels s weeks Daar dü iiiijs m alle ïuken afhangt van vraag en aanbod zal de I rija van dtu arbeid het loon stytten als hetiiiinbnd door do einigiulii rermuidert tcingl de viaog de ülldi blijft Nnnr aanleiding van eenige opmerkingen omtrent den post van 00 000 als auhsidie voor de vertegenwoordiging van Nederland op de aanstaande wereldtentoonstelling te Weeiien heeft de Minister van Binnenlandsche Zaken eenige schriftelijke inlichtingen gegeven omtrent de bestemming dier gelden Daaruit blijkt dat aan de hooMcommissie de zelfstandige beschikking er over is gegeven werkliedenvereenigingen die voor t bezoeken der wereldtentoonstelling subsidie verlangen moeten zich tot die commissie wenden Ha l olkihl r N Laatste Berichten Berlijn 3 Januari Aan de Spenerscke Zeitung wordt medegedeeld dat de Keizer aan prins Bismarck bij gelegenheid van zijue aftreding als president van het Staatsministeric de orde van den Zwarten Adelaar met brilliauten omzet vereerd heeft New York S Jan De Nationale schuld is vermeerderd met 1 millioen dollars Het goad in de schatkist aanwezig bedraagt 74 375 000 dollars en het papier 9 875 000 dollars Pe vermeerdering iler schuld is ontstaan doordien de ontvangsten by de schatkist gedurende de maand December buitcngeuoon kiem zijn geweest De ontvangsten gedurende Januari zullen bet erenwioht herstellen Hel Meiicaansche Congres is verdaagd De president ran Mexico h eft een decreet geteekend waarbij wordt bepaald dat gezanten naar DuitscUand n Spanje worden gezondenDe spoorweg tusschen Veracruz en Mexioo is roltooid Madrid l Jan De oud Ministers in het Kabinet Sagasta zullen de ofScieele receptie ten Hare op Nieuwjaarsdag niet bywonen De Gacettt bericht dat eenige ingezetenen in Navarre besloten hebben vrijkorpsen van 600 man te vormen tot bestrijding der Carlisttsefae opstandeling Parijs 3 Jan De commentaren van de dagbladen betrdS nde het ontslag ran den heer Baargoing wordei in eene olGcieelé nota tagengeaprokcn Daarin wordt gezegd dat de heer Fournier aan de zaak geheel vreepid Ueef Geea enkel conflict is ontstaan tusschen den gezant Bourgoing en heok Parijs 3 Jan De tweede sub commissie is b den vergadehttg geweest De heer Passy heeft uitvoerig zijn plan ontwikkeld betrtifende den stotfiu tivendi tusschen den heer Thiers en de Vergadering Kr is geen beslissing gevallen De sub commissie zal Dinsdag de quaestie betreffende eene Tweede Kamer onderzookeu De heer Thiers heelt heden het muséum van het Louvre en vervolgens het paleis van het Legioen van Ker bezocSt I O L X O I B3 Ia de géiaefwtc j oiuia is oerouden een BEÜRSJE met iKLI hetwelk door Jen vindrr hnn het Bure iu TBii Polite is gebiacht atwur lul roor den e genaar bcscbikl aar ligt Burgerlijke St n U GkbnuhN 29 Drc t it ter oudi rs K Vermaat o A ran Rcedeu oruilia Jacuba ottdera i LouMereibarg eo A J Mutlaart Jd Ntlia Adriana oaderi Q C S iijkermaD CD A KabouH brigHdiuu oodera J Meoet fa ü K W Zeinp 31 clllJ Jtooba oudors J V Schouteo en A Fleutrop Aiiloina ouders L VüeDPodaal en C XroinnM rieli r ouders A tnwtendont en C de Mol 1 Jan OtHiiküi n 30 Der P laurier wtd J Simons es C Unns 5b j A Ü iik 49 J 31 J na Oogh 25 j C van Manrcn ed Ju 91 j 1 J G van Omme 3 in W van jeeuweu hoisrr ran D Setuu 45 j 2 J Kornnagin S m GkHt Wu SO l i c AL i Knoora e A A A Pclllc Bip ADVBRTENYIjBW De ondcrgeteelcende bedankt voor de belangstelling bi het intreden van het jaar ederkcerig de beste zegeningen u allen toegeweascht V f D DE LANGE Vo i r de raeiiisïvnldige bewijzen Van vriendschiip en belaiigatelliug ondervonden bij onze dubht le Fri stvicfiug iMjtuigan ondeigeteekendeu ook iiamena huuue Dochter hunnen inuigen en huiloU ken dank Öowla P A ZONiNE 5 Jiiu lüTi V J DE KUITER