Goudsche Courant, zondag 5 januari 1873

N 1306 Roi tnl tillPI drop salmiakzout mout anijs zwavel en uit ei ract van slaapbollen lIUliSl IUo IIICiil samengesteld en goed van smaak zijnde worden door alle doctoren bevonden het beste middel tegen hoest schorheid keel en borstpijn te zijn In i en j dozen a 50 en 30 en in proefzakjes ïi 15 Cts Kababcr Slijm en Maagpllleii per doos met 50 puien 25 ets VV OrmpalrOnen tot verdrijving der wormen bij kinderen en volwassenen per stuk 6 Cta liOlCPÜftpdt l srkort den tijd van het karnen van uren tot op minuten en maakt de UUltl IWjUtl j vaster beter van smaak en verhindert het spoedig sterk worden In Ya kilopakken voldoende voor 1500 kan melk a CO Cts Vcepocder tegen Zogkoorts ter bevordering der Mcikafschelding Eenige dagen vóór het kalven wordt V3 an dit poeder met Va kan laauw water ingegeren Na het kalven strooit men driemaal daags een eetlepel vol over het voer Bjj verstopping vermagering gebrek aan eetlust alsook bij blaauwe en dunne melk wordt dit poeder met zeer gunstig geift lg gebruikt Het vee krijgt hierdoor een beter uitzien en de melk wordt r ker aan boter In a kilopakken a 00 Cts l1llivoi ol lliv ri lir kllf eenvoudigste en goedkoopste huismiddel tegen LlintlSlll Z UlVtllllo IdVttl maagpijn maagkramp slechtespasvertering zuur hoofdpgn duizeUgheid hartkloppingen enz en moest daar het ook bij het inmaken van zure vruchten het weekkoken van groenten vooral peulvruchten als erwten boonen linzen enz zeer goede diensten bewyst in ieder huisgezin gevonden worden In i pakken a CO in s a 33 en in 1 4 pakjes a 18 Cts Illiuftlll llp Ukikoiw zonder schadelijke bestanddeelen bevrijden oogenblikkelijk van de helUldlUll UIUJ tI iggjg KIESPIJN Het fleschje 45 Cts Zclici Middel ter verdrijving van ratten en muizen zonder vergif Jjen bus van 80 Cts is voldoende om het grootste huis of schip een geheel jaar van alle ratten muizen kakkerlakken schwaben enz vrij te houden Proef busjes kosten 50 Cts Alles echt verkrijgbaar te Gouda by L WELTER Gouwe L SCHENK Hoogstraat en J G ZELÜENRIJK Markt By elk artikel is eene gebruiksaanwijzing EMMERIK n voisr a n CBO R isr Apoth en Fabrik van C ieinisch lechnische l rwparaten ADVERTENTIËN worden gepbuttat van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen 6R00TB LETTBE8 worden berekend naar plantsraimte Afeonderlflke Nommers VLIF CENTBN den Kerstdag feestelijk viert den Jan maar bespaart de groote lermakel kheden voor Driekoniogn Madrid is het eUorado der jeugd daarbq staan ds kleine Elzaasers weder ver ten achter Zel Japan heeft de leestelqke nieowjtarsvieriiv Het is misschien niet overtollig mede te deebsn dat de Jiqmnners tot dusverre han eigen kalender hadden Zij hebben thans de Ëuropeesche tydrekening aangenomen sedert gisteren is de Japanache 1 Jan dezelfde als de onze De geiantea raa d liikada boden hunne wenschen te Versailles aia terwijl da Mikado telf in lyn paleis te Jeddo reoeptie hield Dit is cea goede les voor de Rotsen die ten apyt van alle beleefde aanmerkingen de Joliaansebe todI rekening beboaden en er hardnekkig in volbarat om steeds twaalf dagen by de beschaafde wereld taa achteren te zijn Bij gebreke van andere belangryke staatkoa dige gabeorteaiasen is de Fransche nokter der apaelbask ta Uombuig van plan er een ia bet leven te roepen Nadat men ubi ei oAi per telegraaf had aangekondigd dat hoewel men nog tot het eiad vn 71 reoht had de apeelbank te exploiteeten de administratie telve reeds den I9a Dee de baok bad g sloten wegens al t sterken en onstnimigen toalom bad men plan den 2a Jan den volgenden coap de theatre te doen Dan zouden de speeizalen geopend de groene tafels gereed en alle croupiera verzameld zijn en het publiek oitgenoodigd worden op de gewone wyze bij trente et quarante en rronlette zijn geluk te beproeven Natunrlyk zon dan een n geeringsambteuaar verschijnen en in naam der wet terstond de sluiting eischen Dat is bet eohter jaiat wat men wil om dan een krachtig protest tegen reohtsverkraohting te kannen doen hooren en te verklaren dat men slechU voor het geweld zal ondorI doen Den 9a Jan zal dan een algemeene vergadeI ring der aandeelhouders orden gebonden en bon een adres aan de regeering om schadevergoeding t onderteekeniug worden voorgelegd daar de oude concessie van den landgraaf tot 1896 loopt De acbadevergoeding van nu af tot dat tydstip beeft men naar de gemiddelde dividenden der laatate jarca op lettig mülioeB frana berekend De beer Blane da pachter heeft reeds veraoheidena voorname advocaten te Tarys aangezocht in deze zaak van internationaal recht te willen pleiten en zal ook nnar hy beweert een hem gunstig advies der rechtsgeleerde beulteit te Bonn overleggen ja zoover denkt bij de zaak door te dry ven dat liy do Inssohenkomst der Fran che regcering wil inroepen op gevaar o van aanleiding te geven dat de nauwelijks herstelde vrede weer wordt verstoord De politieke hoiizont begint dus eer te betrekken ENGELAND We hebben nog geen melding gemaakt van t opmrrkelyk feit dat onlangs op laat van aartsbisschop Manning iii al de Katholieke kerken van Londen gebeden worden opgezonden tot bet doen ophouden van den voortdurtiiden regen Thans kunnen we daarbij no meedeeien dat ook in de Anglioaanschc bodeliuizeu van de hoofdstad tgebruikalijk gebed om mooi weer is afgelezen by welke gcleyinlieid den Hemel werd onder t oog gebracht dat ofschoon eenmaal t iiieiiaclidoia voor zijn zouden vt rdiüiikfii i M 1 op nu it personen na toch ook de belofte guaclioiiLeii werd dat zoo iets nimmur Dfe GEZAMENTLI IKE WERKLIEDEN der Tabak en Siqakenpabbiek van de Heeren VAN DE GAEDB VEIJLANDT brengen bg dezen aan genoemde Heeren hunnen weigemeenden dank nit voor de gulle gift laatstleden ondervonden Voor het beschrijven van BENÏEN over 18Ï2 in le inlegboekies zal zitting worden geÉouden VRIJDAG den 17 JANUARI e k des avonda van 7 tot 10 ure Namens Commissarissen der Spaarbank te Gouda Gouda KIST Voorzitter 3 Jan 1873 BUIJTEH Secretaris Geachte Stadgenooten 1 De laatste dag van hot vervlogpu jaar door zooveleii uwer in dankbare herinnering voor genoten zegen doorgebragt ia voor ééne uit aw mi Iden noodlottig geweest Plotseling en geheel onverwacht werd daarop een vrouw van faaren raan en kostwiuner een tweetal kinderen van hunnen vader en verzorger beroofd De weduwe door eigene ligchaamsgebreken niet in staat om tot heur gezanienthjk onderhoud iets te ondernemen blijft in den treurigsten en meesthulpbehoevenden toestand achter Hare naaste betrekkingen die zelve tot de mingegoeden behooren hebben aireede besloten om in de wekeiyks verschuldigde huishuur te voorzien Maar wis zal voor net overige zorgen De ondergeteekenden met haar en haar geziu van nabjj bekend doen hiertoe een beroep op awe liefdadigheid Volgaarne zullen zij afzonderlek giften in eens voor haar en hare kinderen bestemd in ontvangst nemen maar nog aangenamer ziJ het huu zijn wanneer velen uwer op eene lijst die zg u hiertoe eerstdaags zullen aanbieden door wekelijksehe bijdragen tot het tijdelijk onderhoud van dit ongelukkige gezin zich verbinden willen J N SCHELTEMA Gouwe L BURGERÖDIJK Turfmarkt Gouda 4 Jan 1873 Sociëteit ONS GENOEGEN Zaal Kunstmin te Gouda N 5 van het Abonnement door de Vereenigde Artisten van den Stadsschouwburg onder leiding van de Heeren W stump ff en L J Veltman DONOBRDAG 9 JANUARIJ 1873 MSTSlMft ToQo rUpe1 ïn 6 Bcdnjvcu of 10 Tnfüreelen naar het lloogJailücb Tiu A VON Kur£i uLi AANVANG ten 7 ÜRE PRIJZEN DEK PLAATSEN l Rang voor HH Leden hunne Dames en Kinderen 1 per persoon Voor Ntet Leden hunne Dames en Kinderen per persoon ƒ 1 49 3 Rang 40 Ct Op Maandag 6 Januari des avonds ten 7 ure precies zal de loting der te bespreken plaatsen voor HH Intcekenaren plaats hebben tegen betaling van 10 Ct voor elke plaats Heeren die aan de Loting deelnemen worden herinnerd dat ïg geen grooter aantal plaatsen kunnen bespreken dan waarvoor zij op de presentie Igst teekeneu Het Bureau tot het bespreken der plaatsenis geopend Donderdag 9 Januari van desmorgens 10 tot des namiddags 3 ure tegenbetaang van 10 Cents voor elke plaats I BV Het is ten stelligste verboden in de zaall te Rook en Kleedingstukken Parapluies enz kunnen gedeponeerd worden in de Garde robe tegen betaling van 5 Cents Warme stoven zijn te bekomen tegen 5 cents Wed J F van der VLIST Stads Heer JOH yv WENSINK Muziekdirecteur is te spreken of te ontbieden ten huize van den Heer H J BEUSEKAMP Hoogstraat De ondergeteekende heeft de eer te berigten dat van af den 6 dezer voor jongens van 10 tot 15 jaren gelegenheid bestaat tot het ontvangen van onderwijs in de GIJMNASTIEK Maandag en Donderdag van iedere week van 12 tot 1 ure Prijs per DRIE MAANDEN Voor één kind 2 gulden Voor ieder kiud uit hetzelfde gezin méér 1 gulden H J STEENBERGEN Gouda 4 Januarij 1873 HUIS Men vraagt togen primo Mé voor eene kleine familie een beknopt net HUIS of BOVENHUIS voorzien van de noodige gemakken op een vrolijken stand 180 a 200 Huurprijs Adres met franco brieven onder Letter W aan den Boekhandelaar P C MAAS te Gouda Te Gouda wordt met Februari of eerder in een zeer klein BURGER GEZIN gevraagd een Zindelijke ÜIEXSTBODE P G liefst middelbaren leeftijd Te bevragen aan het Bureau dezer Courant Depot van TllEK UIT HKT MAOAZTJN van M Ravenswaay Zonen te GORINCHEM met zien gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende J BREEBAART LZ Botormarkt te Goudn Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van rijf twee en een half en een Ned ons vermelding van Nommer en Prys vnorvan nevenstaand Merk volgens de Wet Uit Parijs ontvangen een nieaw soort Dit soort LIJM overtreft alle andere soorten wordt koud gebruikt en is geheel zonder reuk Men kan hiermede lijmen glas porcelein marmer hout papier enz Prijs der gfoote flacon 50 Ct dito halve 25 Ct Bij 12 flacons aanzienlijk rabat Verkrijgbaar bij Hoogstraat A 123 Agent voor Gouda en Omstreken Uitgegeven door A ter GUNNE te Deventer Geschiedenis en leer der Jezuiten orde EEMl IIUURAOE TOT VEItKLARINO OEtt UT TRAMÜNTAAN SC IIB WOELINGEN ON EIl DAOEN Naar het Hoogduitsch van P L F lIOFFiHANN DOOR G P KITS VAN HEIJNINGEN Prijs f 2 50 Inhoud Inleiding De Hervorming Ignatius Loyola De organisatie der orde De uitbreiding der orde De geestelijke oefeningen der Jezuiten De theologie der Jezuiten De moraal der Jezuiten Opvoedingswezen De staatkunde der Jezuiten Gruweldaden der Jezuiten De inquisitie do heksenprocessen en de Jezuiten Inwendige zending der Jezuiten Zendingswerk der Jezuiten in Azië en Afrika Het doel der Je zuitenorde De opheffing der orde De orde sedert hare herstelling Wie zijn tiJd begrijpen wil moet met een der hoofdfactoren van dien tijd bekend zijn en dat is ongetwijfeld het Jezuitisme Dit werk van den beroemden Hoffmann dat op even bezadigde als populaire wijze de Geschiedenis en Leer der Orde bevat en in Duitschland als het nieuwste en beste over dat onderwerp gewaardeerd wordt zal bij ons gewis een met minder belangstellend Publiek vinden ERRATUM Onder u l bericht lu ons vorig nr racdopeclotld waarin gespruki n wordt van tin tjrirf van Priiia rredcnk ann prins Ik ndiik IS ubiisivclijk wcgcpvoUcn de naam vao ïiet Va 1 1 KUNU waaraan dit bericht was ontleend Gouda Druk vau A Unulduau 1873 Woensdag 8 Jannsrl GOUDSCHE COÏÏRANT i ienws en Advertentieblad voor Gouda en OmslrelteD Pe nitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDAQ In de Stad geschiedt de nitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prfls per drie maanden is 1 75 franco per post 2 De Inzending van advertentiën kan geschieden tot één nur des namiddags op den dag der nitgave BUITENLAND Bttitenlandscli Overjiclit 1 De Fnnschs repablikeinea ujn onterreden op de yVOamitaie van dertig die de ooaatitutioneele w ligiugea moet onderzoekea Zg komen tot het vermoeden dat de beide sub commistiun met voordacht aitertt Uogzaam werken om tèo de bervormingeD op de lange baan te ichuiven Het is een feit dat het onderzode niet vordert sa de verklaring ligt Toor de hand de rechterzijde wil geen henrormiugea en zoekt tijd te winnen Oisteren ie de zit ting herval men kan du nieowe storaea verwachten Eerst over de qaaestie Boiu oiag dan ook voor het vooratel Dufaure Het fournal Officiei spreekt al de berichten tegen over de oneenigheid tu Khen de beide gezanten te Rome en ugt ttiidrukkelyk dat de getant by de Italiaansche ngeenng do heer Ponmier geheel vreemd ia aan ket vertrek an Bourgolng Deie verklaring is voor 1 tl merkwaardig omdat daaruit blijkt dat de regeering niet voornemens is den heer Foamier op te offeren Meer en meer blijkt dat de geheele qnnestie eene intrigue is vnn de rechterzijde tegen Thiers eu den minister da Sémnsat De heer Coroelles schjnt na bepaald ongenegen het ambassadeurschap bij den pans op zich te nemen Een besluit van den koning van Pruisen van 2 Jan bevestigt niet alleen het gerucht omtrent de benoeming van den heer von Koon tot ministerpresident maar benoemt liem tevens tot minister zonder portefeuille en tot veldmaarschalk en den luitenant generaal ron Kamecke tot Pruisisch minitter van oorlog Die nieuwjaars verrassing moet het orgaan van den minister von Kulenburg niet zeer welkom geweest zijn Hoewel alles by het oude en Ton Bismarck de groote man blyf zooals het blad berbaildelQk verzekert ziet men dat de koning den 1 reactionairen von Roon den tegenstander van de liberalere richting in het kabinet van de Kreitorinung Tan de hervorming van het heerenhuia enz enz ract er overlaadt en voor hem eene sinecure in het tninislerie schept terwijl aan voii Bismarck bijnn alle invloed op de binnenlandache anngclpgenhedeii ontnomen wordt Wanneer het prcsidcntschnp vnn deu ministerraad slechts een eerepostje is dan had fon Bismarck dat kunnen behouden en zijn nanm aan het mioiaterie kunnen hUjren schenken wanneer niet ionoaIs thans zonneklaar blijkt de renctioniure ministcis den njkakanseher een itedertuag hadden toe gebracht De liberalen zijn zeer ontstemd De Weener MoiUagt Rewe meldt bet volgende In diplomatieke kringen wordt gezegd dat de graaf von Beost lioh reohtstreeks tot den hertog de Orntnont heelt gewend met het verzoek om hem de dépêche kenbaar te maken waarin de door dan voormaligen Franschen gezant aangehaalde uitdrukkingen zouden 1 voorkomen yarmite de graaf von Heust zioh niet weet te herinneren ooit deze of eene dergelijke uitdmkking mondeling of schriftelijk gebezigd te hebben Men verwacht te Weenon dat het ontwerp op de rechtstreeksche verkiezingen ook zul worden uitgestrekt tot Galioië van een verdrag met de Polen aehqnt geen sprake meer te zijn De dood van den koning der Sandwiohs eilandfn oefent waarlijk ook in loed op de algemeene politiek uit Beeds vernam men uit Mew York dat een groot deel der bevolking zioh niet ongenegen be j i toonde voor eene annexatie dezer eitandfn aan de I groote republiek De aldaar gevestigde Ipr a n k b u k 1 Jan zoo schryR U Ttmpt i genadig geweast voor de Pargzenaars Het zou een achooue gelegenheid wezen om de traditioueele plaatjes en Toorstellingen weder eens voor den dag te balen Het jaar 1S73 is met een glimlach begonnen moge de barometer zijn best doen dat die eerste zonnes ralen door vele andereu gevolgd worden Stelt a gerust ik zal weerstand bieden aan de verleiding om in meteorologische bcschoawingen te treden Ik heb gisteren gedaan als ieder ander ik heb met de menschenmassa mede geflaneerd en my het onschuldig vermaak gegund in de algemeene vreugde te deelen Met is gewoonte om op dezen feestdag te schelden dien velen van ons dan ook voorzeker alle reden hebben te verfoeien Maar de groote massa I het ware publiek scliijnt die meeuing met toegedaan I Van de Madeleine tot de Bastille hadden de boulevard den levendigsteo en vaak vermakelijksten aanblik l c kleine kraampjes en tenten hebben dunkt my goede zaken moeten maken By de Bastille waren de ware vcriuoumgcn voor het volk De goochelaars en kunstenaars zeer goed wetende dat die dag door geen tweeden gevolgd wordt hadden al hunne uithangborden en hunne verleidelijke en aaiilokkelyke voorwerpen nanr buiten gebracht i apen en vvy e hondjes den mnu die alle vogels kan nadoen kauri i legsters eu kermisbcidcu de dikke dame die in den Elens geboren ns en voor Frankrijk opteerde in i ón woord uien lind er nlles noor ieders maak lel IS ieder jaar volmaakt htlzelfde miuir nu wss het weder schoon de hemel blauw de zon schitterend Doie groote ster van het planeteuatelsel lieeft ons I zoo weinig goedgunstig behandeld dut ik het net meer dan billijk acht d it ik bare goede hond ng constateer en baar daarvoor namens mijne medeburgers dank zeg De 1 Jan ia geheel een Fransch althans een uidelijk feest De volken van het noorden houden zioh aan het Kerstferst en dit schijnt hun voldoeode In den Elzas is de Uuitsclie ge oonte iii vele fnmi ièn naast de Fi ansehe traditie blijven bestaan tot groote voldoening der kinderen die voor beide fecstdngen gelijken eerbied koesteren De Kerstboom brengt speelgoed Januari lekkernijen de kinderen ontvangen van twee kanten den 25 Deo spreekt men Duitsch den l laii Fnuiach het fee t v J