Goudsche Courant, woensdag 8 januari 1873

eej wsu TOorvaUeu verder dat hoewel wij wegens OD e ongerechtigheden tenvolle de plaag van regen en water Terdiend hebben toch in aanmerking genomen ons oprecht berouw enz enz Jammei voor aartsbiaadiop Manning Hy bad zich inderB geheel ell n onzen dank knoneo toeeigeoen voor d losnigé Kerstweek die op 7 g rolgde Nü moet hg dien deeln met de v anden van den Paus en ds vraag kan zelfs b j de geloovigen ryteu of hy t is dan wel zy kettersohe collega te Canterbury die in de wolken zooveel krediet heeft iUar in ornat Verdiende de buitengewone massa tegea gedorende dit najaar gevallen een plaag voor Europa te beeteu De statistiek beantwoordt die vraag voor zooveel betreft de sterfte onder de menschen ten stelligste ontkennend Maar ook om andere redenen zou men mogen meenen dat een geestelijke iets wgzers en nuttigere doen kan dan te bidden dal de regen ophoude te vallen Dit toont de Pali iltil Gazelle aan De Gazelle begint met zich Ie beroepen op eeu chrijven van dm natuurkundige Denton waarin er op gewezen wordt hoe de tegenwoordige overmaat van regenwater tenauwernood voldoende zal z n om t ven wicht in onzen zoetwater voorraad dat door vMe jarcQ van droogte verstoord was te herstellen zelfs nu is t water in de diepere welputten nogniet tot de gemiddelde hoogte gerezen een bewijs dat de aardaderen nog niet genoegzaam gevuld zijn Voorts spreekt ook de heer Denton over den bijzonder bevredigenden gezondheidstoestand in den lande Hij aebrqft dien hieraan toe dat de massa hemelwater ivuil van steden en dorpen heeft weggewasschen e riolen en rivierbeddingen doorgespoeld en ook de weilanden gereiiiigd zoodat we met grond zouden Bogen hopen op een afnemen van de epidemieën onder t vee Maar hoofdzakelijk strekt des heeren Denton s artikel om te betoogeo hoe noodig t is dat roottaan maatregelen genomen worden tot t opgaren van t overvloedig regenwater in den winter tegen 1 sohier gOT eld woderkeerende perioden van droogte in den zomer Na aldns zich geplaatst te hebben op een standpunt vaa zuivere utiliteit gaat de Poll Mali Gazelle de qnnstie van hare wijsgeerige zijde beschouwen t Blgkt zegt zij dat er nog heden ten dage 1 Mrsooen leven simpel genoeg om te meenen dat de wetten der natuur vantijd tot tijd een terechtwijzing behoeven en dat t waarlijk beter voor t meiischdom kon zijn indien individuen of kerkelijke genootschappen t door gebed van den Hemel verkrijgen kanden 4at op een gegeven oogenblik bier regen viel ginds de zon schean een gunstige wind t rijkbeladen schip daar de haven stanrde een orkaan den aanval veredelde van een vijandelijke vloot Wat na zou er volgen zoo dergelijke gebeden om rijkdom ofgezondkeid regen of hitte stilte of storm eens verhoord toenlenP Arbeid vlijt en kennis zouden ten eenemale overbodig geworden zijn Want t zou altijd tgenakkelykst wezen te bidden dat t graan mocht gfroeien zooder ploegen en zaaien en dat t lekke wrak evea snel en veilig zeilen mocht als t nieuw giboBwde firegnt 1 t Zou een wereld worden van mirakelen i discretion uitloopende op een algemeeten ehaoa Hoeveel beter is t thans t Thans heeft elke ramp baw oorzaak meestal eene bekende of naspeurbare eu in plaats van door bidden kunnen wij trachten 4ioor arbeiden die oorzaak te veronzijdigen Toen de Franaohen ontdekt hadden dat na t dooden van veelklein gevogelte t aantal vernielende insecten schrikbarend was toegenomen toen werd onmiddellijk een verbod nitgeraardigd tegen schieten van spreeuwenen moaschen en weldra leverde de boomgaard weer vruolite t gewas weer blad Eveiizoo toen zij be penrden dat t omkappen van bosschen op de hellingen der bergen droogte ten gevolge had besloten zij Wflselijk tot t aanplanten van nieuw geboomte Bo wy DU In den zomer van 1872 baden we om regen nil bidden we om droo e en met zekerheid kunnen we voorzien dat we in i n Zomer van 1873 wéér om regen zullen moeten bidden Zouden we niet ver8iand iger doen reservoir aan te leggen en door arbeid te zorgen dnt de plaag van deo winter ons des zomers ten zegen worde f Indien we in etede van te bidden om mooi weer naarstig Irmcliten wilden de huishouding der natuur te begrepen en haar te doen werken voor in plaats van tegen ons we zouden meer als redelijke wezens minder als apütige ongeduldige kortzichtige kinderen handelen t Ware beter voor ons dat onze domheid van ons weggenomen wierd dan dat de regen ophield te vallen of de storm te w aaien tÏNNENLAND üouDA 7 Januari Betreurden wij het voor eenigen tijd dat de vereniging uTeuelacAade in oaze gemeente oog geene aldeeiing oezat mans kunnen wij lo t ons genoegen mededeelen dat zich hier eene vereeniging heeft geconstitueerd Wg brengen hulde aan die dames die het initiatief in deze hebben genomen Het doel van de vereeniging is te schoon dan dat eene aideeling in Goada die voor geene andere gemeente in verstandige liefdadigheid onderdoet zou mogen ontbrekes Het bestuur is aldus zamengesteld Mevr S M van Amerom geb Koppeschaar pres Mevr C van Krnine geb van Braam Blussé Secret Mevr C Steens Zijnen geb van der Does penningm Mevr H du Pui geb de Fremerij Mevr A fiooyaards geb Carp Wij bopen en twijfelen er niet aan dat velen onzer stadgenooten ook ditmaal zullen toonen iets er voor over te hebben om anderen te helpen Dit kunnen zij éa door lid te worden der Vereeniging éa door bestellingen te doen van vrouwelijke handwerken Verdere opwekking hiertoe achten wij overbodig Als naar gewoonte zullen onze stadgenooten gretig de gelegenheid aangrijpen om wel te doen niet door het geven van aalmoezen maar door arbeid te verschalTen aan behoeftige vrouwen en daardoor deze in de gelegenheid stellen met eere hnn brood te verdienen Wij vernemen dat door Z M den Koning afwijzend is beschikt op t reqatest van H J Backers alhier om gratie van t vonnis van den schnttersrnad alhier waybij hij is veroordeeld tot wegzending uit de schutterij en eene jaarlijksche boete van J 60 gedurende zijn nog overigen diensttijd Het concert dat door den Heer Jncobs kapelmeester bij de dd schutterij alhier imze stadgenooten zal worden aangeboden is thans alojlig bepaald op den 26 dezer Wij vestigen volgèarne nogmaals op dit concert de aandacht zoowel om de yank die t hier geldt een Hink concert als om den persoon die zich alle moeite en zeer vele kosten daarvoor getroost Het programma hopen wij spoedig mede te deelcu De heer D A Kip hoofdonderwijzer te Onderkerk a d XJsel vierde met zyne leerlingen en vrienden tgn vijf en twintig jarig feest in zijne betrekking Nadat alle leerlingen der dag en avondschool den 2den dezer in het fraai gedecoreerde achoollokaal onthaald waren kwamen des avonds de ouders der 380 leerlingen hem hunne gelukwenschen aanbieden Den volgenden dag tegen den avond kwaInen de onderwijzers uit het zevende district met hun geachten schoolopziener aan ir hoofd deo jubilaris complimenteeren en gaven hem toen als een stoffelijk bewijs van hunne toegenegenheid eene mahoniehouten canapé teb geschenke Becht aangenaam bleven de onderwijzers benevens de Burgemeester en de leden van t gemeentebestuur en andere vrienden tan deo heer Kip met hunne dames dien avond bij den jubilaris doorbrengen die van alle zijden een aantal prachtige cadeaux als zoovele blijken van genegenheid ontving Men schrijft ons uit Oadewater Het is voor kleine plaatsen als de onze werkelijk een voorrecht en een bron van genot een goeie rederijkerskamer te bezitten Vooi de tweede maal in dit wintersaizoen trad II Vrijdagavond de kamer Borger voor hare kunstlierende leden met huni e dames op en gaf achtereenvolgens ten beste i Baci Ie Dresden gedicht van A J de Bul voorgedragen door het lid Jb van tKrnijs Uil hel leven Iramatischc schets in twee bedrijven van P Reyland Danle Ie Ravenna A 1321 gedicht pan Gerard Spoor voorgedragen door het lid A C van Acist G Czn en ffSen misverstand blijspel in twee bedrijven door den schrijver van een geschandvlekte naam Hoogst voldaan over deze voorstelling verliet men eerst laat in den avond de zaal van den Doelen waar Borger steeds hare uitvoeringen geeft Eerlang zal een veerpont voor den overoevcr vanvee en rijtuigen tusschen Haastrecht en Stem over de rivier den IJsel worden in werking gesield eenc verbetering waarnaar sinds lang reikhalzend was uit gezien Schoonh Cl Men meldt uit Langerak van 3 Januari Hedenkwam tegen het vallw van den avond een landbouwer met tilbury eu paard den grindweg van üuudriaan naar Nieuwpoort af Vermoedelgk door deduisternis misleid is hij met paard en r tuig in de sloot gestort met het ongelukkig gevolg dat men hem levenloos uit het water heeft opgehaald t Men schrijft aa b de Leidsche Cl 0p de merkwaardigheden van den buitengewoon zacbten winter valt niets af te dingen Telken dage vermeerderen deswege de daarvoor sprekende feiten In de zonnige dagen van de vorige week werd de bontvleugcligc kapel gevangen in de huiskamer waarvan het raam openstond of zij fladderde in de tuinen rond zich nederzettende op de nog niet van bloemen berooftle rozeustraiken De sporen van ontwikkeling zijn kenbaar aan beestergewassen en vroeg vrucbtdragende boomen Beeds warden zeldzaam geno bloemen van Primula veris geplukt en met goodsbloemen en rozen ongedeerde overUgfstera van den herfst tot en tniltje zamengebonden In de kaaaen bloeit da Primula chiueosis in soorten en Teracbeidenheid Prunus seringen en azalea s prgken er in alle bloemdragende bevalligheid nog een weinig tyds en Deutzia en Jasminum volgen De bloemenryke zomer was nauwelijks geëindigd of het reijongings tydperkjt is aangebroken en de jeugdigde lente apreidt inde kassen al hare bekoorlijkheid ten toon Met eene menigte schitterend earmljn roode bloemen beladen verlokt er de Ëpiphyllnm truncatum eene schoone cactussoort tot genieten Kweekeri kunnen zioli niet herinneren ooit op 3 Januari gelijk na heeft plaats gehad heliotropen uit den konden bak te hebben kunnen opnemen om te verpotten Dat alles pleit voldingend voor den zachteh winter voor de milde temperatunr tot dusver maar bewijst nieta volstrekt niets voor eene vroegtijdige lente Omtrent den wat rstand schrijft men aan de Leid Cl De boezem van Ilijnland blglt no sedert verscheidene dagen juist zooveel onder maalpeil als voldoende ia om de molens in de gelegenheid te laten het overtollige water uit de polders te malen hetgeen bezuiden den Itiju nog voortdurend plaats heeft Want ofschoon een groot deel der polders aldaar van het overtollige water is verlost zijn er nog altoos ilie zich daarmede zien belast Beter is het daiwege gesteld met alle de langs het oosten van den Rijn gelegen polders terwijl over het algemeen kan geZ gd worden dat de zoo langdurige en adncbte wttervloed overwonnen is Van Dcidand rees de boezem zeer dikwijls tot maalpeil ten gevolge van ongunstigen wind om te loozcn en wegens het bfjmaleu van stoomgemalen en molens Bij dalenden waterstand grepen die beiden de gelegenheid aan om de uitmnling voort Ie zetten en de poldert van van den waterlasi te ontdoen lieigeea tot heden niet zonder bevrediging is gelukt Delfland beaehikt orer dezelfde middelen als vroeger om bet water af te voeren Zoo zij ontoereikend z jn Rijnland mist sedert het Noordzee kanaal ontworpen ia een groot gedeelte van zyne anders zoo geprezen middelen en blijf met ettelgke duimen verschil een hoogtn boezemstand behouden Eene ontzettende gebeurtenis beeft gisterenmorfen zeer vroeg in het huis van Militaire Detentie teLeiden plaats gegrepen Een der gedetineerden zekere 3 die als eeu zeer zedeloos en gevaarlyk meoseii bekend stond en als kok lungeerde werd door den bewaarder v d S op een vergrgp betrapt De bewaarder maakte daarvan onmiddellijk rapport b j de politie maar werd eenige oogenblikken later doorS met een mes in den buik gewond en overleedkort daarna Spoedig va natuurlyk de gebeele politie op de been de eomraandant en de adjunotcominandant verschenen vergezeld door de wacht Men trachtte zich nu van den moordenaar meesterte maken maar deze had zich in dien tyd in dekeuken geposieerd zoodanig dat hg van drie zgdangedekt was eu alleen van voren kon warden aaugevalleii Met hetzelfde wapen wnaruiede hg deo moord lind gepleegd verweerde hg zich nu als een razende en bracht een der andere bewaarderseeogevaarlgken messteek tusschen de ribben toe Daarna ontblootti hij Zijn borst en riep Commandant laat mij doodschieten of ik steek mg zelf dood Toen de commandant bleef aarzelen en voegde hg de daad bg het woord en brnclit zichzelven eene zeer gevaarlgkewonde toe Denige oon eiiblikken later was ook de moonlciiaar een lijk ticlukkig nog bad dat Ileaplaats terwijl de overige gevangenen zich nog inhunne slaapcellen bevonden zoodat er door hen rande geheele zaak niets is gezien Leid Dagil Men schrgft uit a Qrarenhage aan da Nieun Roll Cl dd 5 Januari Gisteren Zaterdag zgo de te dezer stede in de laatste dagen gepleegde inbraken of pogingen daartoe wederom met eeu vermeerderd Thans gebsorde dit tot verbazing van iedereen in een der drakata gedeelten dazsr stad namelgk op den hoek van de Houtstraat eu Kalvermarkt in den goud eu ziirersmidsivinkel van den heer K tevens horlogemaker üe dag had nauwelijks voorden avond plaatt gemaakt toen drie manspersonen geen Hagenaars de winkelruit met een scherp voorwerp uitsneden om zoodoende Ie daarachter geplaatste zilveren voorwerpen Weg te nemen De winkelier inmiddels gedruisob hoerende ging in den winkel om daarnaar te onderzoeken en zag toon dut de drie personen bezig waren met het wegnemen van z lveren voorwerpen beatoaode in lepels Terstond snelde hij door een achterdeur zijn huis nit en pakte de dieven stevig bij den kraag en gaf ze door omstanders bggestaan aan de politie over die ze naar het commissariaat bracht dat slechts een honderd schreden van den winkel verwijderd is Vail daar dat de dieftlal al zeer brutaal is te noemen Hen meldt uit Leeuwarden Is men in den regel gewoon om dezen tgd van bet jaar lustig langs de Ijsbaan te zwieren de tegenwoordige winter maakt evenwel hierop eeue uilzondering er is nog bgna geen gs in het water geweest Integendeel ziet men nu de Bchipperij nog druk in de weer vooral op de markidagea levert zulks hier nog een bedrijvig schouw pel op De itoombooten van de florissante plaateen Dragtni Joure en Gronw die met nog een paar anderen bier eene menigte zaken aanbrengen en evenzoo vele goederen komen laden dragen dan bovenal veel tot die levendigheid b j Dat men echter in dit gewest de provincie der hardrijders wel eens wenscht weder de schaatsen te kunnen aangorden dit ia zeker en het zon terena voor velen vooral voor de aan vaarwaters gelegen herbei en eene schoone zaak zijn te meer daar men ook in de vorige winter weinig of niets van bet gs heeft kunnen profiteren De waterstand in dese provincie is en blgft buitengewoon boog volgens de peilscbaal alhier is de bo em van bet water nog steeds 60 centimeter boven zomerpeil tegen iO centimeter boven dat peil in het begin des vorigen jaars De heer baron van Heeckeren van Wassenaer te Deldea heeft zgne pachters die in den afgeloopen tomer door hagelslag schade hebben geleden voor een jaar de pocht kwijtgescholden De werkmanttriend gaat meer in het bijzonder na wat bet jaar 1872 voor den handwerksaan heeft opgeleverd en meent dat genoemd jaar met opzicht tot de verbetering van z ja lot aanvankelijk reeds niet onvruchtbaar is geweest Verschillende arbeidersVercenigingen het Nederlandscb Nationaal Werkliedenverbond niet het minst hebben getracht hiertoe mede te werken en zgn reeds hier en daar geslaagd in het verkrijgen van billijke loonsverbooging De verhouding tusschen werkgevers patroons en arbeiders is Of versokiUcade plaatsen verbeterd en er is neer zamenwerking ontstaan Men ga zoo voort en blijre even als in 1872 doof voor de stemmen van hen die den werkman tegen andere standen opruien ontevredenheid verwekken en opstand prediken Want gaf aan hun gel oor s werkmans lot zou vieetaelijk vérzWkArd worden Een liefelijke en hoopvolle gebeartenis noemt de Werkmanivritnd de oprichting ran het Anti Zondagsarbeid Verbond uit uen boelem van werklieden voortgekomen Moge zegt bij de geweniobte zondagsrust verkregen en zondagsheiliging biordaor bevorderd worden Hg juicht het toe dat de werkman overtuigd wordt dat niet van het steunen op philanthropic maar van gen arbeid verbetering in zgn lot te wachten is liet help a zelven is een goed woord indien het niet eenzijdig wordt opgevat en niet terugsioot de goede welwillende hulp van anderen doch dit is ook niet de bedoeling Men ziet dit onder anderen hg de Vereeniging llelpn zelven te Leeuwarden die ook dankbaar de welwillende hulp van anderen tot het boBwen van arbeiderswoningen aannam Het Help u zalven moet zgn een werken met allen lust in hetgeen de band vindt om te doen daarbij vertrouwende op den tegen Gods die het alleen kan doen gedijen Naar verbetering van het lot des arbeiders worde gestreefd niet naar zoogenaamde gelgkheid die slechts opliet kerkhof gevonden wordt en die waar men ze in het laven tracht te roepen stroomen bloeds doet vloeien Toenadering tusschen de verschillende rangen en rlauden der maatschappij is echter weuschelgk Tot hoogleeraar aan de polytechnische school te Delft ia benoemd d J Bosscha J aan wien tevens eervol ontslag is verleend als inspecteur van het middelbaar onderwgs met dankbetuiging voor de in die betrekking bewezen diensten Tol inspecteur van bet middelbaar onderwgs is benoemd de hoog leeraar d M Balverda met toekenning van eervol ontslag ab inspecteur van het lager onderwgs in de provincie Utrecht De standen der winterrogge op de velden in de provincie Utrecht is door den aanhoudenden regen niet zeer gunstig Het vele water belemmert den groei zeer niet alleen van dit gewas maar ook van vele andere De handel ia vee is zeer levendig zoodat do meeste veebezitters door de huoge prijzen tot verkoopen uitgelokt slechts zooveel vee houden als voor de zuivelbereidlng noodig is Voor een kalfkoe wordt niet zelden de ongehoorde prgs van ƒ 270 en hooger betaald In den namiddag van den 2den dezer had op de rivier de Waal tegenover Loevestein een treffend ongeval plaats Twee soldaten aldaar in garnizoen brachfën voor den veerman een passagier over Bij hunne terugvaart werd het roeibootje door een schip overzeild en letterlgk in tweeën gespleten met hel ongelukkig gevolg dat één der twee aoldaten verdronk terwijl de andere door een touw van bet sehip te grijpen zich redde Men meldt nit Moerdijk aan de Nieuwe Bolt Ct Met zekerheid kan ik u mededeelen dat de in omloop zijnde geruchten als zou de predikant dezer gemeente in de waarneming van zijn ambt geschorst wezen onjuist zgn Tot en met 1 Januari jl warden nog steeds de godsdienstoefeningen door ds Koeken geleid Meer waarschijnlijk ia het hier ter plaatse in omloop zijnde gerucht dat de heer Koeken gebruik zou hebbeo gemaakt van een hem toegekend recht om tegen een door bet Prov Kerkbestuur van Noordbrabant genomen bealuit te appeleeien en dat het bedoelde besluit tot nadere decia e niet zal warden ten uitvoer gelegd De quaestiense zaak zal dezer dagen door de Synodale Commissie te s Hage worden behandeld Men schrijft aan bet Handelsblad uit Limburg Over de benoeming van den heer I ijls tot burgemeester van Maastricht geloofde het Vaderl in zijn nommer van Zaterdag te kannen mededeelen dat zoodanig plan indien het al werkelgk bestaan heeft don in elk geval thans geheel ii opgegeven Ook in Limburg begint men hoe langer zoo meer de benoeming van den heer Pijls in twijfel te trekken De houding van den beer Pgis die hem zooals de berichtgever van de W B Ct terecht aanmerkt bij alle partijen onmogelijk beeft gemaakt geeft aan de bevolking reden om te vermoeden dat er van die benoeming niets komen zal Men verliest zich in gissingen wie thans de Baat vervangen zal zrHet overlijden van den inspecteur generaal P Molké wordt als een trenrmare in Limburg vernomen Te Thorn nabg Koermond van nederige doch fatsoenlijke ouders geboren was Limburg te recht trotsch op den zoon zijner volksklasse die door eigen kunde eu werkzaamheid den hoogateu rang in s rijks administratie bekleedde De heer Motk die gaarne in onze provincie vertoefde was er algemeen bemind en hooggeschat niet alleen voor de menigviddige diensten die hij met onveraoderlgka bereidwilligheid aan zijne vrienden en kenoinen bewees maar ook om zgn opeu en oprecht karakter De nederigheid die hem steeds eigen bleef had hem tot een der populairste mannen van Limburg gemaakt Nu de Maas weder binnen haar oevers treedt bevestigt zich wst de landbouwers reeds vreesden dat ds gezaaide wintervruchten verloren zgn Aan de weilanden echter hebben de overstroomiogen niet weinig gebaat Aan de Asser Courant wordt gemeld dat er voor den onderwgur Camstra ongeveer 3000 is bijeengebracht waaronder vele giften uit België Wiri r Il m i n i nnr rT i 111 iii Koloniën OOST INDIË g ontleenen het volgende aan het mailoverzichtvan den Java Bode Door de ingenieurs van bet mgnwezen is te Batavia met het beste gevolg een tweede artesische put geboord Met het doen van grondpeilingen op de reede wordt voortgegaan Zij worden bggewoond door den heer Maarschalk die op verzoek van den Minister van Koloniën eerlang naar Nederland vertrekt De beer Kloppenburg neemt proeven m t een zwaarbeladen slijpsteen Door het departement von Openbare Werken zgn in den laalsten tgd 7ti uitbestedingen gehouden waarvan 6il mislukten De nieuwe bepalingen omtrent het zout debiet hebben ten gevolge dat neringdoende Inlanders en vreemde Oosterlingen het te Batavia tegen ƒ 6 den picol komen opknopen en in het binnenland met voordeel van de hand zetten De Ilandelsverreniging alhier zal een request aan den GouverneurGeneraal indienen ten einde omtrent een virrlal punten op het in en uitklaren betrekking hebbende betire voorzieningen te verkrijgen De Locomotief zegt uit Itiouw hel volgende schrgven van een geloofwaardig persoon te hebbeu ontvangen dat door de redactie van dat blad evenwel onder reserve geplaatst wordt Van goederliand vtrnemen wij dat de 1ste Sultan van At jin dczir dagen door eenige gezanten liet Ned Indische jouvernemeut heeft doen ver ocken om het opperge ng over Atsjin en ondirhoorighedeu te aanvaarden Is dat bericht juist en geeft de Regeering aan het verzoek gehoor dan is het zeer te weuschen dat den Sultan het denkbeeld benomen worde dat de bescherming der Companie hem de vrijheid geeft om de mindere thans nog welgestelde hoofden broodeloos te maken De berinnering aan de expeditie naar Deli die schatten gekost heeft kan der Regeering b j deze aangelegenheid groote en goede diensten bewijzen De belangrijke firma Joshua Brothers te Singapore die veel in opium doet heeft hare betalingen gestaakt Volgens tin bericht is de chef van het buis gearresteerd volgens een ander is bij voortvluchtig Eene der banken te Singapore is in dezazaak betrokken voor 90 000 panden sterling behalve een minder bedrag dat door ee r ÏM gedekt is eene andere voor 41 000 pauden en eene derde voor 2000 penden sterling if Oe Berichten nit Padang langs telegrafisohen weg ontvangen honden in dat Zr Ms stoooiaeliip Maat en H aal aldaar van Atchin is teruggekeerd aan boord van welken bodem zich de controleur KraijenhoBF bevond Deze ambtenaar was belast met bet overbrengen van een brief aan den sultan van Atchin waarin dien vorst namens bet Gonvernement werd medegedeeld dat eene Commissie hem binnenkort zon bezoeken tot het brspreken van belangrgke aangelegenheden De rijksbesticrder heeft dien brief in ontvangst genomen om hem aan zgn Vorst te overhandigen die zich verontschuldigde wegens de poeasazich met geene staatszaken te kunnen bezig houdenen de belofte gaf later zgn schriftelijk antwoord aahde Begeering te doen toekomen Uit Manilla meldt de Loamoti Den 12 en I3den Oct werd Manilla door een hevigen storm bezocht die aan schepen veel schade berokkende m iar waardoor slechts eenige kleine raartuigen geheel verongelukten Op het land werden boomen ontworteld huizen gedeeltelijk van hon daken beroofd in eene enkele straat bleven er van de 60 lantaarnpalen niet meer dan vgf staan Voo één vaartuig kwamen 16 menecheo om In een provinciestadje spoelden bovendien 5 tgken aan den wal Lcn i6deB Sept brak te Zambaonga op het eibind Mindanao onder de gevangenen een oproer uit Den kreet Dood aan Spanje aanheffende grepen z j de wapenen van eenige soldaten vermoordden ieoiand die op wacht atond maakten zich meester van het fort eu vuurden op ieder die hen naderde In de stad wapende men zich en de oorlogschepen maakten de toebereidselen voor een bombardement van bet fort noodig Toen verlieten de rebellen bon wgkplaats om zich in de bosschen te verschuilen maar bereikten deze niet voordat drie hunner waren doodgeschoten In het fort vond men daarna vier Enropeanen die vermoord en vele anderen die gewond waren Vervolgens zette men de opstandeliogen na en doodde 20 hunner terwgl zij drie personen afmaakten en 7 a 10 blesseerden Dagen achtereen bad die jacht plaats tot den 3 Oct werden er booTdeu van gedoode rebellen bij het bestuur gebracht ook heeft men eenige opstandeliogeu levend gearresteerd Van de 120 gevangenen namen er 70 aan de ongeregeldheden deel Zoodra de opstand bffi on stelde de gezagvoerder van het Ned lod schip Tomri i zich met vier zgner manschappen ter beschikking van den GAuverneur van Mindanao allen warea met voortreffelijke geweren gewapend De Ctiineezeji ondersteunden de autoriteiten zooveel mogelijk mit geld een hunner o a gaf 700 doU ten voordeele van de familiebetrekkingen der gewonde of geblesseerde getrouwen De oogst lijdt veel door sprinkhanen Xtt ééa provincie overdekte dat gedierte een oppervlakte vai 80 Kiigelsche vierkante mijlen De zeeroovenjeu duren in de Fhilippgnen voort Aan het BUREAU van POLITIE zijn voorhanden eeu ZAKJK met GELD en een DAMESKRAAG alhier gevonden z rrr irirrrrr v n mi Burgerlijke S tand GkborfN 2 Jnn Pctronella ouders C J vsn W ugstrdea ea A van Vliet 4 Jsonctje Aliiia oudtirs ¥ i dfljoaf en J M vau der V tlk 6 Kraucins Adriaaa ouders J den Haag eu A C Pastoors Susaooa Wilfaelmiua ouders 1 Zauiiijk en M J W Duka Ghristilia Maria ouders A J J de Huiler en J M Meuweulmgao Ovniimm 3 Ja H A Kroon 2 m f G C Zeldeurljk 17 d 5 J M van Egk 5 I N Ö E Z ÖlTBÜf N Mijnheer de Redacftitr Reeds meer dan eenuinal las ik in uwe Courant anonieme oproefjini cn om caudida eo te be rckeo eu te kie iu ter verv iiij in v m overleden Kandslvden Ik voor mij achl zulke oprorpiiigcu nootlottig omtJAt