Goudsche Courant, vrijdag 10 januari 1873

Vrijdag 10 Janaarl N 1307 1873 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouija en Omstreken De Iniendiag van sdvertentiea kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave de meeste kiezers ann anonijme convocatien geen gehoor schijnen te willen verleenen en Jus eigentlijk het doel dier oproepingen n 1 om den candidaat der meeste kiezers te hooren proclameren niet alleen niet bereikt wordt maar ook gedeeltelijk daardoor lulke oandidaten triumpheren wier candidatuur in gewone omstandigheden tot de onmogelijkheden moest behonren Als ik goed gehoord heb zal nog in deze maand de vacature tan J Reuttmger door de verkiezing van en uieuw Raadslid in zijne plaats eindigen Als dit zoo is dan wordt het dunkt mij tijd dat men nu reeds candidateu noemt en bespreekt Eene oproeping daartoe mits gedaan door den regten man op de regto plaats is naar mijne meening hoogst wenschelijk Liefst ga zoodanige oproeping uit van verschillende personen van verschillende kleur en wanneer dan de gekozen candidant onversohiUig in de meeste gevallen van welke rigting de candidatuur mogt aannemen en geko en worden dan heeft men veel kans een voor die betrekking geschikt persoon te zullen erlangen Mogt het daartoe komen Vergun waarde Redacteurs dit stukje in uwe Courant te doen plaatsen mlju naam vermeld ik bij voorkeur niet opdat de goede bedoeling waarmede ik dit stukje schreef niet verkeerd beoordeeld worden C KRUIS Gouda 6 Jan 1873 APVERTENTIÊN Heden overleed ons jongste kindje rnim 11 weken Gouda 7 Januari 1873 C JONKER M A JONKER VAN Eeuwen Eenige Kennwqmng Heden overleed te Leiden voorzien vande H Sacramenten na een langdurig lijden onze geliefde Vaderen Behuwdvader JOANNES SPOORMAN in den ouderdom van ruim 72 Jaren J C L P BUSCH A M BUSCH Spoorman Gouda 5 Januarij 1873 Heden overleed in den ouderdom van 47 jaren m ne geliefde Echtgenoote JOHANNA VAN GEELBN C DAMAN Am t rdam 3 Januari 1873 W kMMêMK Voor het byachrijven van RENTEN over 1872 in de inlegboekjes zal zitting worden gehouden VRIJDAG den 17 JANUARI e k des ATonda van 7 tot 10 ure Namens Commissarissen der Spaarbankte Gouda Otmda KIST Voorzitter IS Jan 1873 RUIJTER Secretarie Voorlooplgc Aankondiging Men is van plan om op later te bepalen d en plaats Publiek te laten verkoopcn in alle coüBANTEN wolden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Een afschrif is voldoende 4 HOIZEN en ERVEN staande op denCatten dngel te Gouda Nader informatie te verkrijgen onder Letter Z aan t Bureau van dit Blad Tesselschade Het BESTUUR der Afdeeling van genoemde VROUWEN VERBENIGING noodigt in t bijzonder uit die onvermogende vrouwen en meisjes uit den beschaafden stand diegenegen mogten zijn Vrouwelyke Handwerken van Kunst Nut en Smaak te verrigten om zich daartoe bjj ééne der Dames Bestuurderessen aan te melden Netheid van werk zal bgzondere aanbeveling zijn terwijl de Vereeniging in t algemeeil zich ook ten doel stelt om zulke bestellingen te laten vervaardigen zooals men haar zal gelieven op te dragen KOFnJHDIS JIE KAP De ondergeteekende zal zoo vrfl zyn om op aanstaanden MAANDAG 13 JANUARI te laten FBIJS BILLAIITEN om fraaie PRIJS en PREMIE HEEREN LIEFHEBBERS worden beleefd verzbcht zich voor dien t d aan te melden bij den ondergeteekende hopende met een goede deelneming vereerd te worden UEd Dw Dienaar W ANDERS ANNATTO uit de bekende Fabriek van Gebroeders WIJKHUIZEN te Haarlem Bekroond door de Maatschappg van Landbouw 1867 Deze gunstig bekende A N N A T T O wordt ter voorkoming van namaakael verkocht in flacons die van gebruiksaanwijzing en eigenhandig geschreven handteekening voorzien zyu Men gelieve hierop te letten Alom verkrggbaar Mevrouw CÜSIJN va Leent verlangt met 1 Februari e k een tweede MEID tevens met kinderen kunnende omgaan of een Mevrouw VAN DE VELDE verlangt tegen 1 Februari eene TWEEDE MEID Loon naar bekwaamheden Mevrouw LAMBEECHT verlangt tegen primo Februari eene NETJTE DIENSTBODE EE WONDERLIJK MAM Zoo hoort men fle Jongeheeren snavelen bij een glas Beiersch pver THEOPHILE en toch hoe gek het ook schgne om de BAARD t ontwikkelen is het nogthans WAAR dat er reeds duizenden zjjn die een knevel enz bekomen hebben De ontwikkelings periode is 6 8 of 12 weken daarna laat men dezelve groeien en overtuigd zich weldra dat men zjjn mannelijk voorkomen aan een flacon MINDONSBALSEM te danken heeft Benig in Nederland dus GEEN DEPOTS Te bekomen f2 de flacon bij Mr i HEOPHILE Haarkundige Amsterdam Kerkstraat bij de Vijzelstraat 514 Uitgegeven door A tee GüNNB te Deventer De Predikant van Vryburg VEOEGBB PEEDIKANT VAN VlIETHUIZBn OVER GODSDIENST EN WETENSCHAP DOGE Dr E J DIEST LORQION Hoogleeraar te Groningen Prijs f 3 60 In een popnlairen vorm worden in dit werk de nieuwste resultaten op het gebied van godsdienst en wetenschap behandeld Voor Geleerden en Ongeleerden durven we i een belangrgk verscbgnsel noemen SaüOOlsTE Onder de Franscbe zoowel alg on 5 der de Engelsche Fabriekaten vindt r g men moeijelyk eene TOILETZEEP zoo degeiyk zoo aangenaam ver J sterkend en verfrisschend j en daarbg in verhouding zoo goed iZ S k o o p als de alom bekende JOHANN O HOFF scHE S33 rMalz Kruidenzeep BCTJIHD Van aangenamen hoogst aromatlschen geur vrij van minerale bestanddeelen verfijnt en verfraait de MALZ ZEEP de Huid verwgdert alle onrcinheden als daauwwormen sproeten enz maakt de huid zacht en elsstisch hergeeft en onderhoudt eenen witten en jeogdigen tint en werkt door hare rqke mouitgenHlte ogzonder gunstig op het door zennwzwakte ontstane beven der handen Prflzen 17 et 6 stuks 95 et 55 et 50 c 70 ct te Gouda ba J C V VREUMINGEN en de Wed A C SCH OÜTEN te Woerden bü HENRI J VAN UEN BERQ Het tydt geen twyfel of dezer dagen hebben de beroemde Abshaubbin s of Antl Rtiumatischc Watten weder uitmuntende dieiisten bewezen aan vele rhnmatische laders die bg tjjds de voorxörg namen om terstond de gevoelige plaataen van hun ligchaam met deze watten te beleggen Aan ieder die nog verzuimde om van dit even eenvoudig als goedkoop middel gebruik te m ken om zich van zijn rhamatische pgnen verlost te zien worden zg met vol vertrouwen aanbevolen Geen middel dat tot heden bekend geworden is is zoo proefhoudend en krachtdadig werkend de duizendtallen die er jaarlgka van verkocht worden eu het groot nant der vleiendste certificaten van herstelde Igdeilf zgn daarvan de beste bewgzeu Men lette er vooral op dat men de echte bekome door ze alleen te koopen in de bekende depots en zich te overtuigen of ze gewikkeld zgn in licht blaanw papier waarop benevens de gebmiksaanw zing ook do namen der 260 depothouders zjjn vermeld en onderteekend is door den berndm en hoofd depothonder A BREETVELT Az te Delft Die deze Watten o a verkrijgbaar heeft gesteld voor den prjjg van 30 cents bg T A 6 VAN DETH Gouda Wed BOSMAN A PRINS Zevenhuizen G WILHELMUS Woerden T W DEN UIL Sclioon toven A KAÜLING Alphen 3 GOUDKADB Boskoop J H KELLER Weste Wagenstraat iJotterrfam A REIJNARDT Oostpoorii OTTO HOOGENDIJK Capelle a d IJeeel GoDüa Druk raa A Brinkmao De nitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDAG In de Stad geichiedt de nitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATEBDAG De prgs per drie maanden is 1 75 franco per port 2 BUITENLAND Bultenlaadscli Overzicht Mundig il de nationale Tergadering weder bgeengtkonen maar geenerlei ditcuasie van aanbelang heeft plaaU Veracbeidene fractien hebbeo hon voorbereidende bijaenkomat aioeten aitatallen by gdirek an leden Nog blyft bet incident Bourgoing aan de orde Men weet nn minder dan ooit wat er eigenlijk voorgetallea ia de benoeming van Coroellc of liarer lyn aanneming van den gezanlaobapapoat bg het Vatieaan bigll twgfelaehtig De interpellatie over deze laak b vaitgeateld op a a Uaandag Ib Fraakruk Dut men da geatrcoge vetten toe dka tegen a Internatiaaale gemaakt ign In het Zaiden en in argi Lgn lieden geraiigea nnomen bcaeholdigd van lid te ign van dit genootHlap t c bewering dat ie ran Orainibommen vooriien waren gelijkt te veel op dergelüke beriehten waaraicdc onder het kei errgk bet publiek ateeda in apanuing went gehouden om baar te apoedig te gelooren l e hoofdrn der Franache politie toch beitaan nog grootendeeli nit oude beambten ran het keiierrgk De offieiEele Fmiiiache Sliutt Aii eiger heeft het BOO lig geacht het publiek eenigaziua geruit te itellen orer de benoeming ran den reldmaanchalk ron Boon miniatrr rao oorlog tot preaideot van het kabinet De Dnitiehera mogen die toelichting op prga tellen lij ign wa lgk niet rerweiid door den eerbied der regeering roor de publieke opinie Het offieliele blad zegt dat er roUtrekt geen tegenitrijdigheid beataat toaaehan het bealuit van 21 Dec waarbij ron Roon ala oudate lid ran bet miniaterie Toorloopig tot preaident werd benoemd en dat ren 1 Jan waarbü die betrekking de6nitief onrerachillig den ouderdom aan ron Roon werd opgadragen de regeling an il Dee aa geen deünitiere rol gena de 8Uait Jntei er men kon op dat tgdilip daartoe niet orergaan omdat orer de werkuambeden van 1 t departement ran oorlog nog nieii waa bepaald rat na de benoeming ran generaal Kamecke kAn een detnitiere regeling ran de 7 aiik plaati hebben Verder tracht bet regeeringiorgaaii de vreet weg te nemen all ion de benoeming ran ron Koon ook een rerandering ran politiek ten gcrolge hebben want er beataat geen atrgd in den boeiem ran het kabinet en al de reranderingen zijn geichiad overeenkomitig de wenicken ran ron Bism irck De jongite miniiterieele gebeurtenisaen hebben naar bet icbgai een uiet geringen inrloed uitgeoefend op het lot lan de aiingekuudigde wetaontwerpen De ifeiie Preuti Zeit welke aedert die gebearteniaaen weder in hooge gunit ataat en op nieuw een olfieieui karakter bezit zegt te dien opzichte o s het rolgende De kauaen dat eene roordracht op de inroeriug ran het borgerlgk bawelgk weldra zal worden ingediend ign niet rerbeterd 2elfa de yver door de jougite panielgke rederoering te roorscbgn geroepen nl uch waanohgulgk niet nitatrakken tot oeis aangelegeoheid In de hooge kringen bg de vrome keizerin ii men tot de orertuiging g komen zoo gaat het blad voort dat dr invoering ran dergelgke bepaling zeer ion itrekken tot verzwakking ran de macht en het saniicn der Ëringeliaohe kerk In Walee Engeland beataat een conflict tusschen de mgnwerkera en hnn patroou De arbeiden eiachten rerhooging de patroona wtwoordden met een rermindering ran 10 pCt der waikloonen Van daar agitatie en werkitaking Een reigaderiog ran beide partgen op 1 dezer te Dferthyr gehouden heeft tot geen verzoening geleid daar de patroona niet beginnen wilden de lO j reductie op de loonen in te trekken Ziedaar in den winter 60000 personen broodelooa en miaaobien 40000 andere daarbg die bij de gzerameltergen hnn brood rerdienen doch zonder iteenkolen niet zullen kannen arbeiden De telegraaf bericht uit Spaige de benoeming ran generaal Morianei nit den laatatea Carliatiseken op taod bekend tot bevelhebber orer de troepen in Nararre en de Baakiscbe prorineiëo een bewyi dat de ruit reira rau ilgemeea ia Waaraohgnlijk heeft men in deo laataten tijd de zakan waar wat te fraai gekleurd en ia nn de regerring genoodzaakt met meer klam tegen de itaatkundig pait eo op ta treden Den V döer ia de zitting ran het Porlugeeache parlement geopend In de troonrede warden de grondBlagen aaiigegeren roor de hcrrormingen in het tnanciewezen waardoor evenwicht zal worden gebraeht in de uitgaren en inkonuten Voorte wordt gezegd dat tet land roonpoed geniet en dat ruit en rrrde in den lande beerieben Eenige kleine bewegugen ran weinig aanbelang die aen oogeublik de goede orde hebben rentoord zijn onderdrukt zonder dat de regernng genoodzaakt ia geweeat tot uiteraie maatregelen de toerlucht te naraea De toeitand ran den handel het openbaar krediet den Undbouw en de industrie it aanmerkelijk rerbeterd Het guuvcrnement beeft de meerderheid in de beide kamen KNOELAND De oSieieele opgaren betreffende de plantiinkomiten over het aTgeloopru dienstjaar hebben het licht gezien en daaruit big kt da toeneming ran alle bclaatmgen looala de Tima bg haar oranieht van het jaar I87 reedt heeft aangetoond zie om nummer van t deier De men uitgaande rechten hebben weder 515 090 p It meer opgebrneht ondanka de rermindering ran het recht op de kolTie en niettegenstaande ook ook bet jaar 1871 gelgk men weet bijzonder gunBtige uitkoinaten had opgeiererd De totale opbrengst dier rechten heeft in 1872 bgna II miljioeo bedragen ea itt de cijfer dar beide laatate kwartalen rindt men nog gem epoor ran de reralapping in den handel wilarorer geklaagd ia Nog belangrper IS de toeneming in de opbrengst der accgnsen deze Tererden 25 3Ü4 000 p it zijnde bgna 2 millioen p it meer dan in het jaar 1871 Wel wordt de rreogde over deze buitengewone rermeerdering zooals de Timtf reedi asntooiidr eenigszins getemperd door de omstandigheid dat zg roornamelijk haren oorsprong heeft in het toenemend rerbruik van geestrgke dranken onder de arbeidende klasse doch de minister van Bnaiicicn tal waarschijnigk geene groote gewetenibeiwaren bg deze rerhooging gevoelen Een andere rerhooging ran inkonsten biedt de inkomttenbelastmg welke vooral in den laatstrn tijd weder tot zoovele bedenkingen heeft aanleiding gegeven Men rekent op eene hoogere opbrengst vnn 3 millioen p St nadat verleden jaur deze belasting ran 6 op 4 p per pond sterling wat rerminderd Of dit cgfer werkelgk zal worden bereikt is roor bet oogenblik ADVEBTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer lO Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlgke Nommera VUF CENTEN nog niet met zekerheid te bepalen doeh thani reeda kan men aannemen dat de opbrengst aanzienlgk zal zgu Ook de ontrangsten ran bet postwaen welke in de drie roorafgaande jaren minder hadden bedragen of wel stationair waren gebleren toonen orer 1872 een hooger cgfer van 170 000 p at terwijl de ataatatelegraaldienst 220 000 p st meer beeft opgebracht De staat heeft met de overneming der telegrafen eene goede zaak geaaaakt reeda in hst a eloopen jaar lererde zg ongereer 1 ailUoeu p at aan de idiatkist en allea doet roorzien dat deze tak ran inkomat mettertgd eren ruim zal rioeien als het postwezen Het bovenstaande ii voldoende om aan te toonen dat de ataatsinkomaten niettegenataande de sedert eene raeki ran jaren ingeroerde afaehafSngen of rerminderingen ran betaatingen steeds toenemende zgn n dat ran het Inaneiule atandpnnt besohouwd da aohaderergoeding welkAbet land aan de rereenigds staten ran Noord Amenu moet baaien zonder het mintte bezwaar uit het overschat dar stastainkomiten kau gevonden warden DUITSCHLAND Over welke hnipmiddalen van verkeer heeft Berlijn te beschikken De stad staat door 8 spoorlijnen in verbinding met alle deeirn van Europa terwijl nog twee wegen De Berlin Dreidener en de Nordbahn weldra zullen geread zgn De rerbindingilijn zal in rerloop ran tijd het centrum der ttad gemak kelgk bereikbaar maken roor de tolrgke bewoners der roar tteden die rooraltnog zich met 140 omnibussen en 3750 drowiky s moeten behelpen De stad wordt doorsneden door 834 stralen en 16 stegen en bezit roorts 43 pleinen 5 marktplaatsen en 6 wandelparken die althans herinneren dat er ook groen en schaduw in de wereld gevonden worden Van deze laataten verdient de Thiergarten meer iu het bgzonder genoemd te worden daar deze niet alleen meer omvang be it maar ook met het Dennenbosch ala Qrunewold bekend in rerbinding staat Berlga rerheugt zieh ni het bezit ran 14 400 huiasigenaors die 14 6 ii woonhuizen roor het pnbliek besehikboar stellen zoodat 193 000 buishondens met eiroa 900 000 zielen onder dak kunnen komen Deze eigenaan roeren met uellmt den heersobersatat door slechts in eenjarige hunrcontnicten te bewilligen zonder roor reparatie of andere onkosten lu te st ian en zgn steeds gereed met hel dreigend spook eeiier aanzienlijke rerhooging mil den buurprgs In Stettin echter is het nog erger daar hier veetal de contraeten per maand gesloten moeten orden Ofschoon ile laatste rerhooging het aanbod zeer rermeerilerd heeft blijft da rraag groot en als ben ijs ran den bestoandea toestand kan dienen dat aan de bellt der bewoners de huur tegen Vaschen opgezegd ii Intussohen trachten 331 mctseliiais en 220 timmerlieden den D od te lenigen en ii voor ben de zachte winter eene wore uitkomst en redding die raünschoots opweegt4l en de teleuritelling van de heeren en dames der residentie die bet rermaak ran scbaatsenrgden op het Rous tenu eiiand moeten derven De huurpnj eii gemiddeld genomen recschilleu zeer Zoo rakeiit men voor den Wedding 73 tb en roor de Dorotheeonstad 480 tb De dorst naar kennis wordt gslescht in 124 openbare en 100 partioaliere lagere scholen terwgl in drie herliiilinRisoholen het elctaientair onderwijs voortgezet 36 kindertuiiien fcóbel Peslalozzi en Böh