Goudsche Courant, vrijdag 10 januari 1873

ê jue tcho en bcYr jdea de ouders van de zorg voor de kleine kinderen 15 volksbibliotheken verspreiden ontwikkeling onder het volk en 23 theaters houden de fantasie gespannen Op muzikaal gebied treedt de Slagacademie op den voorgrond terw l de kapellen van Bilse in de Passage Wiirst en Giing l in het Conoerthaas en Eitler von Brenner in de Villa Colonnn en Sommeri Salon met elkander wedijveren om slassieke muziek goedkoop en toch goed op te Toeren Op dramatisch gebied treedt het hoftheater op den voorgrond waar gemiddeld jaarlijks 101 opToerinseii aan de classieken gewijd worden verder het National theater dat Tan 250 roorsteiiingen 125 avonden aan een classiek repertoire wijdt Het brood de levens wordt uitgereikt lu 29 parochién met 46 kerken en wel door 121 Protestantsche leeraars die hierin der berolking opwekking bieden 41 begraafplaatsen dragen zorg voor de laatste woning der BenBcben Vijf maatsehappijen verzamelen op zeer primitieve wqze de faecale stoffen voor zoover die niet reeds door de ongedekte goutsteenen weggedreven ziju 738 geneesheeien waken voo de gezundUaid terwijl 51 apotheken hen in hunne pogingen voor het heil der meuseheu ondereteuueu 1263 bierhuiien pogen den dorst der bevolking te lesschen terwi l 297 wijnIgkalen dat streven in de hand werken Hierdoor vinden 1722 kellners brood 316 couranten weekbladen en tijilsehritten zien hier het licht en daarvan 30 dagbladen 328 vereenigingeu staan ijl het ofBoieel register doeh het werkelijk aantal bedroeg in 1871 met minder dan 653 waaronder 98 poli tieke 36 weldadigheid 47 gymnastieke 47 industrieele dustrieeleen 123 Toarsohot en spaarkasvereeuiginften Hieronder behoorden mede 72 liefhebberijtoouee Igezelschappea Wat de dagbladey betreft zoo staat in de stad de Volhieitung bovenaan met meer dan 20 000 kbonnenten verderde Vos wcheZeitung met 13 000 de Kreuiieitung met 6500 het Berliner lageUatt met 8000 de National Zeiiung met 7000 de Spenerache Zeiiung met 8000 e Kladderadatich overtrof in 1871 reeds allen met eeue oplaag van 80 000 exemplaren De wijzigingen in bet Pruisische ministerie maken neg steeds het onderiverp uit van de beschouwingen der dagbladen en de gesprekken van staitslieden en uitvaardigden De onafhankelijke national liberalen trekken de veraekeringen dtr Provincial Correspondmt wel in twijfel dal eigenlijk niets verandeid zou zijn Wttnneer zij dit trouwens niet deden dan moesten zij waarlijk blind zijn voor de duidelijke feiten doch zij zullen tegenover het ministerie Hoon een afwachtende houding aannemen Niet alzoo blijkbaar de Fortsclirittparte Haar orgaan de Folkt ZeUung ze jt na de medeilecliug van de kabinetswijziging van de onderscheidingen welke aan voii Roou te beurt vielen en van bet gerusiatellende artikel in de rroviuciatCorretponJeiiz het volgende Wij hebbeu hierop slechts kort en bondig te zeggen dit zijn niets laii praatjes Wanneer alles zoo Kalm en netjes geg mii was en tot een zoo nationa il llberaal kalm en goed einde gekomen was waarom dan het ver Mek om ontslag van von Roon en de aftreding van von Bismarck als minister president Waarom dan al dat komediespel waaromtrent men door de pr iaijes der officieuse bladen niet op bet dwaalspoor gebiaoht kan worden Neen d t is met de handen te tasten Nn heeten strijd in de hoogste kringen is nu de beslissing gevallen Pruisen heeft geen ministerie von Bis mftrck meer maar een ministerie voii Hoon en niet slechts in naam maar ook inderdaad ïetnigen de BonGacatién der dagbladen de intrekking der wet op et burgerlek huwelijk en enz De Sibglle kouit peder met houger eischeo geen macht van halsstarrige staatslieden zal ile vervulling kunneu weigeren Want achter die Sibylle staat een volk dat zijn recht verlangt staat eene beschaving die dat lecht leeds lang gewettigd heeft De scherpte onzer kritiek is niet alleen aan de feiten te wyten maar meer nog aan de onwaardige leogenachtige voorstelling der officieuse loonschrij ers Wij willen niet dal het volk bedrogen wordt over het ernstig gewicht der wijzigingen die hebben plaats gevonden Het lioht hieriu voor de eerste maal in Pruissen werpt de minister van oorlog zijn veto in de schaal der hoogste politieke beslissingen En dit inet zooveel kracht dat alle Vegeeringsfaetoren daarvoor bukken Want men vergete het met zelfs de kroon Was voor de KreUordiiung in het perk getreden Ëarst nu ia de laatste troef in het spel om dc e wet uitgespeeld en de minister van oorlog heeft getoond dat hij de hoogste in handeu had tiMei verzoek om ontslag van den minister von Roon was de opzegging van het compromis tusschen bet conservatieve ministerie en de liberale meerderheid an den landdag Prins Bismarck weet dat bij zijn politiek niet ongestoord kan voortzetten met een ontslagen graaf Roon m a w met ontevreden en vijandige feodalcii in het leger Daarom was hij terstond bij de band en plaatste hij zich voor de klove die dreigde te ontstaan Wel geloofde hij in den aanvang d it hij in staat zou wezen die weder te sluiten wanneer hij zijnerzijds slechts enkele zaken van ondergesehikt belang toegaf Maar von Roon en de feodale partij welke achter hem staat wisten wat zij wilden Zij stelden hunne eischcn niet gewichtig in vorm en schijn maar in beteekenis en inhoud En zij werden hun rijkeiyk ingewilligd De minister van Oorlog die met de Kreui Zeitungapml ij tegen de Kreisordimng st mde hoewel de koning zelf de aanneming dringend had aanbevolen en daarna zijn ontslag vroeg is teruggeroepen als minister prcsideat en veldmaarschalk De feodalen zijn niet meer ontevreden maar Pruisen heeft een ministerie von Koon een anti reisorrfHUB ministerie een kabinet der Kreiti Zeitmg partij Alle Duilsche liberalen moeten dunkt ons hetzelfde gevoelen als d Volks Zeiimg en hare partij maar weinigen durven het uit te spreken Wgt de officieuse bladen ook beweren het is niet ineer te loochenen het conservatieve kabinet heeft plaats gemaakt voor een feodaal reactionair ministerie Pruisen I9 eenige schredeu achteruitgegaan De Neue PreussUcIie Zeitung is evenals in den tijd der reactie weder regeeringsblad getvorden en openlyk drukt zy er hare vreugde over uit dat de liberalen geslagen zijn en hare partij de overwinning behaalde Ue kansen voor de wet op het burgerlijk buwelgk lijr niet vermeerderd meldt zij met kwalijk verborgen vreugde Ook bestaat er alle kans dat alle hervormingswcUen van den minister vau eeredlenst het ministerie niet zullen verlaten Wie kan van een kabinet von Roon anders verwachten vraagt de Volki Zeilimg Het komt ons voor dat het nieuwbakken regeeringsblad spoedig zal kunnen melden dat de heer ï alk wegens rodé en van gezondheid zijn ontslag gevraagd heeft Mocht op dat verzoek dan een niet minder gunstig antwoord volgen dan op de aanvrage van minister von Roon A M Ë B I K A Wanneer men een blik werpt op de Amerikaansohe financiën dan bespeurt men dat dank zij der opofferingen welke zich de bevolking der vcrecnigde staten getroost de staatsschuld sedert het eindigen van den burgeroorlog reeds aanmerkelijk ie verminderd Bij den aanvang van de maand Maart 1869 toen generaal Grant als pt csident der Unie optrad bedroeg de geeuneolideerde schuld 421 569 000 p st op I December 1872 slechts 361 940 000 p st binnen eeu tijdsverloop v n 3 jaren werd dus voor een bedrag van 69 629 000 p st gedelgd terwijl in hetzelfde tijdsverloop de vlottende schuld met ongeveer 3 jj millioen p st is verminderd Eene zoo snelle onafgebroken voortgezette auiorti Stie is éénig in de geschiedenia en draagt reeds rijkq vruchten Terwijl in Maart 1S69 voor de rentebetiilinu der stuatüsohuld 24 851 300 p st werd gevorderd was dit jaar 20 827 000 p st voldoende wel is waar is deze besp iring met geheel te danken aan de scliulddelgiiig maar ook eeiiigeriuiite aan de gedeeltelijke cunverteeriiig der 6 pCts oblignticn doch deze ware onoingelijk geweest indieu het krediet van den siaat dour de groote schulddelgiiig niet zoo zeer was toegenomen Gouda 9 JaKuaiii VERGADEEINU VAN den GEiVlEENTERAAD Vrijdag den 10 Jan 1873 des namiddags ten l s ure waarin zal worden behandeld Een verzoek van de Heeren W A G Jansen en K Hollander om den grooten volmolen voor eeiiige maanden iu huur te hebben Een voorstel van Burgemeester en Wethouders tut af en overschrijving van een post op de begrootiiig van uitgaven dienst 1872 Een voorstel van de plaatselijke schooloommissie om ook in de inaaudcn Mei en September geen avondschool te doen houden Te benoemen Eene regentes in de beide Gasthuizen t In de zitting van Dingsdag van de arr rechthaiik te Rotterdam werd o a behandeld De zaak betreffende een in deze gemeente gepleogden diefstal van een paar bloedkoralen armbandjes die reeds behandeld was op 19 Dec des vorigen jaar doch tot heden uitgesteld w érd ten einde nadere inlichtingen ia te winnen ten opzichte den ouderdom van de bekl De Olf van Just persisteerde by zyn vroeger genomen requisitoir waarbij ZEd Gestr cisclite dat C N oud 16 jaar dienstmeisje zou worden veroordeeld tot gevangenisstraf van twee maanden te ondergaan iu eenzame opsluiting In deze zaak is de uitpruak bepaald op Dinsdag 14 dezer In de derde openbare vergadering van het dep nrtemeut Boskoop der maatschappij tot Nut Mn t al gemeen trad Ia indagavond als sprekej op de heer 1 G de Lange van Rotterdam die zich door eene talentvolle voordraolit van onderscheidene diclitstukken op voortreffelijke wijze kweet van de taak welke bij met de meeste welwilleudheid op zich had genomen De Minister van Financien zegt in zyn antwoord op het verslag der Eerste Kamer over oofdstuk Vllfl der Staatsbegrootiqg voor 1873i Dat hij meent dat het verstandiger is niet onmiddellijk weder met nieuwe belastingplannen te komen maar eenigen tijd van beraad ta nemen eu na te gaan op welke andere wyze men tot verbetering zou kunnen geraken dat hij bij elke voordracht tot wijziging nimmer de zorg voor het evenwicht onzer financiën uit het oog zal verliezen dat zijn voorstel om van de bevoegdheid bij art 168 der grondwet 2de zinsnede den wetgever toegekend in gewone omstandigheden geen gebmik temaken werd verdedigd door velerlei redenen en bij zich overtuigd houdt dat door de aanneming veel getwist voor het vervolg zou zijn voorgekoitfen Daar de Tweede Kamer dat voorstel eohter heeft verworpen onthoodt hij zich van verdere niteeozetting zyner denkbeelden De Commissaris des Konings in de provincie Zuid Holland heeft by circulaire van 6 dezer Prov bUd n 3 aan de Gemeentebesturen in herinnering gebracht de circulaire van 5 Januari 1867 houdende aanbeveling tot het opsporen en bekend maken van de overblijfselen der Vaderlandaobe konst en beschaving uit vroegere tijden Tevens lijo d gumaantebeetaren dringend verzocht daoropvoorkonende gsrallen ts willen letten De Minister van Finaaciao bengt ter kennis van belanghebbenden dat in het jaar 1873 zullen worden aangesteld tien surnumerairs der direote behutingen inen uitgaande rechten en aocynsen en dat in da maand Augustus 1873 op nader vast te stellen plaato en dagen zal worden afgenomea het vergelijkend examen waaromtrent de voorwaarden ia de StaaltCourant van gisteren voorkomen Door de Provinciale Staten ran OeUerlandis gekozen tot Lid der Eerste Kamer Mr J t Hooft IU der rechtbank te Zntfen met 31 Van de 67 stemmen Door de inspecteurs van het middrfbaar onderwüs is dezer dagen eene circulaire verzonden aan de directeuren der hoogere burgerscholen ten eitide hun mede te deelen dut het Curatorinm van het Eudolfinum te Weencn waarin aan onvermogende studenten kobteloos huisvesting wordt verstrekt in overeenstemming met den stichter heelt beildten gedurende de Weener wereld tentoonstelling aan 300 hooglecraren en leeraren verdeeld in tien groepen ieder van 30 lelkeiis 11 dagen In dat gebouw vrije huisvesting te geven Dit zal gedurende de zomermaanden plaats hebben zoodat er dan gelegeuhéid zal bestaan Van dit aanbod gebruik te maken Later zal wori en bekend gemaakt hoeveel platltseil aan Nederliin 1 zullen ten deel vallen Zij die daarvan het genot willen hebben zullen dus wel doen zich tydig daarvoor by de directeuren der hoogere burgerscholen a in te melden liet lot zal dan waarschijnlijk later tusschen de liefhebbers moeten beslissen Aan het instructie bataljon te Kampen zullen eerstdaags de nieuwe geweren klein kaliber worden uitgereikt Naar aanleiding van de tegenwoordige Weêrsg steldheid ontvangt de TMdiche Ct nog het volgende schrijven Nopens de merkwaardigheden van deft zachten winter is om de zeldzaamheid van hst geval de meeniiig geopperd of niet eene soort van ipot voor de Uontvleugelige Kapel is aangezien die In de tuinen rondfladderde en wier komst in den Winter dan ook waarschijnKjker is Bepaaldelijk kan verzekerd worden dat raet die bontvleugelige kapel is bedoeld de zoogenaamde nominerkapel of de sohobn lapper die zich als in een der zonnigste herfstdagen op de nog overgebleven bloemen nederzette Von die bloemen is het getal nog te vermeerderen De Chrysanthemums bloeien nog altoos door als in het beste vnii het jaargetijde terwijl de bedden met geraniums en fuchsia s die nog niet opgenomen zijn niet alleen met het frissche en volle groen pryken maar de laatëte zelfs nog een aantal bloemen dragen zonder te verwelken In de vijvers vaa bniteuvorblijven zijn de kikvorschen naar boven komen zwemmen waarschijnlijk omdat tij den winterslaap nog niet hadden aanvaard of na cenig dommelen edet ontwaakt waren ra zich verbeelden dat de zonnigii dagen van April reeds waren aangebroken Misschien zijn de kikvorschen op den een of anderen dag doOr de werkelijkheid tot den waren stand van zaken gebracht in April vaa dit jaar nog in diepen slaap edompelil De bissebop van Tarbes heeft den fabriekant van een likeur dat hij in den handel heeft gebracht als Vimvwrtelle liqueur divine de Lourdes componée par Ie P Peliii ei nc welverdiende berisping toegediend als zijnde deze handelini eene beleedi ing voor den godsdienst en eene bedrifgerij tegenover het publiek De bisschop eigenaar van de bron der grot au Lourdes verbiedt formeel water daaruit te patten tot het maken van eenig likenr onverschillig welk en aal elke iobrcDk op dit verbod streng vervolgen Men mdif uit Leeuwarden Bij den raad dezer gemeente is van de commissie voor de strafverordeningen eeu voorstel ingekomen waarbij ter vaststelling wordt aangeboden eene ontwerp verordeningop het aanlc ggen onderlioddeii eu gebruiken der ijsbanen in deze gemeente De overtredingen eveutueel van deze verordening zallen worden gestraft met eene geldboete van 1 tot ƒ 5 Bat de Leeawarder veemarkt eene der mseet belangrijke Mtrktao van ons land is is ongetwijfeld een bekende zaak De aan oer ia 1872 was hoewel over het geheel 3970 stuks vee minder dan in 1871 toch weder buitengewoon groot te noemen hy was als volgt wcrkpaarden 638 veulens 26 koeijtn 32613 kilveren 7199 schapen 34516 lammeren 23946 varkens 3466 biggen 7668 Het varvoer langs den Kederl Rijn spoorweg heeft gedarende de maand Deo 187 2 opgebracht aan reizigers Ii4 k6 aan geederen 44 958 aan direct verkeer van reitigera en goederen ƒ 217 770 te zamen 387 294 Sedert 1 Mei 1872 was de opbrengst van reiziger en goederen 3 389 668 Het overzicht van den scheepibonw in de prov Groningen over 1872 doet zien boezeer die vroeger aldaar zoo bloeiende tak van industrie bij voortduring kwynend is In het verloopeii jaar vertrokken it die provincie slechts 22 nieuwgebouwde schepen nl 2 driemaalschoeners 4 brikken en 3 schoeners waarvan 6 kopervaste schepen 4 koffen en 9 kleinere zeeschepen Op dit oogrnblik slaan op stapel of zyn gereed 13 groote schepen waarvan kopervast 10 en II kleinere De oorzaken van den aditeruitgaug iu dezen blijven in toenemende mate werken door de uitbreiding van de stoomvaart zoowel te land als te water Het prov gerechtiAof in Noordholland heeft Maandag uitspraak gedaan In de zaak van den hoofdonderwijzer 1 Rank Het hof heeft wat de opgelegde straf betreft vernietigd bet vonnis der arroori recht bank te In de zitting van den gemeenteraad te Hage is heden by acclamatie aangenomen het voorstel laii den burgemeester om aan dezen een crediet te verleenen v4n ƒ BOOO tut tydelyke versterking der nachtpolitie ten einde daardoor de rust en kalmte die sedert het plegen Van den dobbelen moord rdoleer was verdwenen in de stad terug te brengen Men schrijft n t IlamltiMad uil RoltcnJam dd 6 Januari ewee8t zal üe hem nog on Ikeeii voldaanJ DO personen Is er ergens iemand die zooveel van zich liet spreken die zóó algemeen bekend is die zijn vak zói5 wist te Verheffen die alle standen der niaatscha pij wist saam te brengen en met hem en de ijuen feest te doen vieren als heden de kapper en barbier X B Difckx alhier die zjjn 25 jarig huwelijk en het even zoo lang beslaan zijner affaire herdaèlit door een soitée amusante in bet Vcrkodplokaal aan zijn clientèle aan te bieden Met weinig begonnen is de kleine man thans een welgesteld bnrger met zeer uitgebreide sinak en op zijne 1700 afgegeven entréebiljetteu voor iéa heer en dame zyn zeker 3 a 4000 personen achtereenvolgend bijeen geweest en hebben tot aan den morgen feest gevierd Ofschoon wat Bonderling in alle handelingen is hij overal gunstig bekend Een dergelyk feest is zeker nieuw en eenig doch hoe groot de kosten ook zijn geweest zal de balans niet ongunstig sluiten en later voorziene baten toevloeien zóó was elkeen Op de receptie hedenmorgen waren 400 Men meldt nit Tilburg van 6 Jan Het gerechtelijk onderzoek tot opiporing der daders vnn de verschillende brnuden iu de wyk Hasselt dezer ge meente dat gisteren middag een aanvang nam heeft tot laat in den avond voortgeduurd verschillende personen die bij afzonderlijk geleide door de politie en marechauBs s tot in de verhaorzaal van den reoh tereommissaris werden geleid en tegen wie zware vermoedens bestonden zijn in den laten avond eder op vrije voeten gesteld Geen hunner is in verzekerde bewaring gebonden zoodat de onvermoeide pogiagen der politie en justitie niet den gewenschten uitslag schijnen ta hebben opgeleverd Uit Breda wordt aan de Jrni Ct gemeld Op de spoorweglijn alhier moet dezer dagen door een onbekend gebleven persoon eene verregaande baldadigheid zijn gepleegd door een wissel en wel bij twee verschillende keerco zoo te misplaatsen dat de spoortrein in plaats van over de brug iu de haven moest terechtkomen Door de politie wordt die lijn thans bewaakt Het vermoeden rust op een onhings wegens dronkenschap ontslagen beambte der Spoorwegmaatschappij De heer dr Verwey secretaris van het Hoofdcomit van het Jloode Kmii is door Z M den Duitsehen Keizer ter belooning der diensten door hemtydens den Pransch Duitschen oorlog bewezen benoemd tot ridder van de Pmisische Kroonorde 4de klasse H N Het is een bekend feit dat ethtr lulpiuricum door den invloed van bet daglicht ozoniseert of met andere woorden zuur wordt De ondervinding heeft geleerd dat dit met petroleum eveneens gebeurt Zoodra deze vluchtige olie san het daglielit wordt blootgesteld krijgt £ een gele kleur tast de kurken aan en geeft slecht licht De kleur van het glas der ficsch is niet zond sr invloed op deze chemisöhe werking want is het vocht in een wit glazen llescb besloten dan zal dat zouiseren al heel spoedig plaats grypen Huismoedt rs die de petruleuui goed willen houden doen dus verstandig wanneer zij het Vocht ia eeo bukken flesi h doen of op een donkere plaats bewaren Zondag had t Betad een droevig ang luk plaats E n beer varken die door zyn eigenaar f erd rondgeleid langs de hofsteden vicI plotseling Verwoed op zijn meester aan wierp hem op den grond en beet hem zoo geweldig in de dy en aan het been dat de man in een deeroiswaardigen toestand zich bevindt Niet dan met groote moeite beeft men lich van het woeste dier meester gemaakt Wij hopen dat dit ongeluk eene les zal zijn voor de politn om niet langer t te stemmen dat eeu titer geteel lot vordt rondgeleid De grootste ongelukkeu zyn hiervan toch te duchten B en Vf van Amsterdam hebben aan den Baad rapport ingediend op de adressen betreffende de wyze vau etploiUitie van deu Stads Schouwburg Wat aangaat het adres der Amst afdeeling van het Tooiieelverbuud B en W adviseeren aan de adressante te bericlileu dat iu haar verzoek niet kan getreden worden Immers zij verlangt een eoocessie zonder coiicuireiiiie aan haar te verleeuen erenj oo het hoofdbestuur van het Ned Tooneelverbond en de Vtrceiiigiiii tjt veredeling vau het volksvermaak B en W blyvcu hij hun vooratel van verpachting zij zullen daarbij echter niet iu de eerste plaats op de pachtioin letten maar gaarne de pacht gaiinen aan hem die de andere mededingers overtreft iu waarborgen voor eeh Kunstlievende maar tevens deugdelijke exploitatie Hel ideale moet mtusschen met het reèele hand aan hand gaiin de pachter of coueessionarts moet niet alleen zyn Iftinstminnmir ïn kunstkenner mnar ook een betvivaam administrateur ea financier die zyn kruoliteii wel herekeut en goed gebruikt anders zal de oiuleriieming voor hem slechte geldeiyke uitkomsten opleveren die Wedr nadeelig terugwerken op den toestand van hel looiieel Eu nu is de afdeeling van het Nederlandsch Tüoneelverbond nog niet in de gelegenheid geweest wal de administratie van een schouwbu g betreft endervinding ap te doen an h wyzen van bekwaamheid ta geren In den onlangs uitgekomen Almanak voor Landbouwer en Veehomicrs leest men hel vetgènde LaiidliouwOMdericij Dikwijls hebben wij in dezen almanak gesproken over het wcirtchelgke om reeds op de lagere dorpsseholen aan de oudste leerlingen de gronden en beginselen der naluurkumle in het algemeen en die lier dier aard schei en plnntenknnde in hot bijzonder Ie onderwijzen ten einde de jongens geschikt te maken l iter yirl ènverkharbaars in hun vak te begrypen en tul hel lezen van welenselinppelyke gesehriflen over den lnndbou v op te nekken Somuiigd uocinili ii dit een ijdele iVetisch omdat T op de scholen lecds meer dan genoeg leervakken moeten onderwezen worden Andoren meenden dat de jongens dan ook langer op de school moesten gaan dan thans veelal het geral ia En weder anderen beweerden dat er nu reeds zoo veel van een soms karig bezoldigd hoofd onderwijzer gevergd werd dat men zijne werkzaamheden xoiet noodeloos behoefde te vermeerderen Ten aanzien van dit laatste komt bet er alleen op aan of een onderwijzer lie ik genoeg bezit voor zyn vak voor zijne leerlingen cii hunne toekomst en voor de belangen van hunne oudere ja voor de verbetering der bronnen van bestaan van al zyne durpsgsnooten Heelt hij daar hart voor dan zal hij zijne overuren en meerdere kennis gaarne aan de bevordering daarvan wijden en de achting en liefde van allen wier belang hy heeft getracht te behartigen zal zijne helooniog zijn Om die reden vernamen wij onlangs met genoegen dat de hoofd onder ijzer te Vreterf in ïrittlani reeds gedurende drie winters aan verscheidene Jongelingen privaat onderwijs geeft in de hmdbouwkunde alsmede dat daar onder zijne leiding een vereeniging van meer bejaarde landbouwers is opgericht die s winters om de 14 dagen vergaderen in welke vergaderingen alleen landbonwzaken worden besproken en welke getronw worden bijgewoond ofschoon sommige leden een uur ver af wonen Misschien is mede een gevolg daarvan dat er in dit jaar onder het beheer van dat dorp reeds voor 6 il 700 GId aan gras en klaverzaad is uitgezaaid ter verbetering van de zandgronden en ter bevordering van den wisselbouw Als zulke voorbeelden navolging vinden dan magen wij vertrouwen dat de Inst voor de beoefenii van den landbouw bg velen zal toenemen dat de kennis vermeerderd en het oordeel gescherpt zal worden en dat wy daarvan in de toekomst een verbeterden landbouw en meerdere prodnctie zullen mogen verwachten tot groot voordeel von het hoofd en van de beurs Laatste Berichten London S Januari Te Derby is een meeting gebouden waarop Dilke de Toomaaroste voordroerder was Er vieltü zeer oprocrige toooeeten Toor De vensters der zaai werden ingeworpen en tusschen de toehoorders rielen ernstige gerechten Toor Eenè menigte gewapend met stokken en U e preservert geleidde Ditke en zijne vrouw naar het hotel De Daily Xews zegt dat Graaf SchouwalofF chef der derde sectie van de Kanselarij te St Petersburg te Londen iS aaug komeu Er loopen geruchteo dat zijne zending O verliaiid staat net gewichtige staatkoodige ajiogelegeii heden De heei Brnce minister vmi binnentandsclie zaken weifrerde gehoor te verleeuen aan de deputatie riie ten gunste van de iii hechtenis genomen gaawerkers wilde werkzaam zgn Hij randde aan eene memorie in te zenden WeenOn 8 Jan Kr liep eeo gerucht d t graaf Beust als Oü tt iirijk eh gezant te Londen xijo ontslag zou nemen of ou worden ontslagen De Weener AbendpoHt is emnchtigii te verklareu dat er voorliet eene evenmin fironti bestaat ats voor het andere Koponhagen Jan De Mmisier van Oorlog heeft bij de l veede Kamer de uieuwe legerwet ingediend De dt usttijd is bepaald op acht jaren Voor vestiiigwcriken en oorlogsschepen wordt eene som van 17 uiijlioen annsfevraagd PeMinittM zeide dat deze voordracht gebaseerd is op eene staatkunde van vrede en vuu neutraliteit Doch beide wil de Regeering ook handhaven en zij moet het kunden ofschoon Denemarken slechts een gering gewicht ia 1q schial an Kuropa kau leggen Londen S Jan De Poll Mali Gazette meldt drtt lie heer SchouwaiofTgisteren onmiddellijk na zijns aankomst reiie cuiderentie met graaf Granville heeft goliud Meti grlouit diU hij in tast lieefl Engeland de verzek Tiiig te f uien vaü de meest vriendschappelijke gezindheid van deu Keizer vtni Kusland Berlijn 8 Jan De RijkskansflTer hee t by den Rondsraad ingediend een Ohtwerp orereeukomst Èikt DeiieinarkiMi tot regeling der ondersteuning aan hulpbehoevenden en tut vaststelling der maatregelen omIrent pcrsoueii d e het land moetan wüntea uit wp cn Versailles y Jan De Commissie van dertig heefi hetleii eene bijeenkomst gehosden D0 voorzitter lic lieer de Lurc y heeft versl ig uitgebracht over te werkzaamheden vim de belde sub oommissien g durcnile het recus dur Kamer en guf de reden op wiiaidiii hft werk u vemig govorderd was De Comuji Hf ill iinn taanilen Vrijdag op nieuw een bijeenkomst liebben met den hrer Thiers Burgerlijke Stand Oi UOif 1 N O lan A bpamiiuij 0 Tlio uas otidtTu tl vau Huitcu en A Mtitjt under A düii Ëdil eu K Gor