Goudsche Courant, zondag 12 januari 1873

i Zondag 12 Htniiari N 1308 1873 GOUDSCHE COURANT Menws en Advertentieblad vaor Gouda en Omstreken De in endüig van sdverteotieii kan geschieden tot Mn wax des namiddags op den dag der nitgave jga 7 Johsniu Fieteroella ouders A C Steeuwiukel n W C il Vm Agolh ouder D E Viiser en J van Dyk JobanuM Michiel ouders T F Hoogenboom eu C U Hsrtjuvcld Willem Headrik ouders W ras der Steeu en A Verweegen ÖVEKLEDiiM 6 Jan A Jouker 11 w MARKTBERICHTEN Ctouda 2 Jan By gewonen omzet blèrende pr jten nagenoeg onTeraDderd Tarwe puike Zeeuweche ƒ 12 85 i 13 26 Mindere ƒ 12 12 60 Polder ƒ 9 7B a ƒ 12 Bogge puike 7 25 a ƒ 7 85 Mindere ƒ 6 60 a ƒ 7 Voer ƒ 5 75 a 6 26 Gerst puike 6 50 a ƒ 7 25 Mindere ƒ 5 90 a ƒ 6 Z5 Haver korte ƒ 3 95 a 4 60 lange ƒ 3 40 a ƒ 4 25 Hennepamd 8 26 a ƒ 8 6 De veemarkt met goeden aanvoer hoewel de prijien enorm hoog waren zijn een ge onverkocht gebleven Vette varkens van 37 a 31 cent per T jf ons Kaas Aangevoerd 25 partijea pryzen van 28 k y 32 Boter 1 20 8 ƒ 1 30 ADVERTENTIËN VUiTIG JARIGE ECHTYEBEEHÏ IHG VAN PIETEB HEEFST BN J BLOEMENDAAL Waddinxveen 9 Januarij 1873 Benige en algemeene Kennisgeving ♦ j Heden overleed in den ouderdom van 47 jaren mgne geliefde Echtgenoote JOHANNA VAM GEELEN C DAMAN Amtterdam 3 Januari 1873 ADmTENTIEN ter plaatsing in het ADRESBOEK voor de Gemeente Gouda voor 1873 worden ten spoedigste ingewacht De prga is per gewonen nonpareil regel 10 cents per halve pagina ƒ 1 50 per pagina 2 60 Bfl inteekening is de prgs van het Adresboek 60 cents na het in t licht verschijnen 90 cents ADRESBOEK 60UDA WIJZIOINOBN VEBBETEEINGEN VERANDERINGEN enz in het ADRESBOEK der Gemeente over 1873 worden voor den 20 dezer ingewacht ten kantore der Uitgevers In het belang der ingezetenen zelven houden zfl ach voor dergelgke mededeclingen aanbevolen DEPOT De alom beroemde en geachte DUITSCHE ZLIDEN en WOLLEN Stoofflverwerij en Drukkerij te Rotterdam verlangt langs dezen weg in aanraking te komen met iemand die zich zonde willen belasten tot uitbreiding en gemak der zaak tot het HOUDEN VAN EEN DÉPóT Reflecteerenden gelieven zich met franco brieven te adresseeren onder Letter Q aan het Adrertentie Bnrean van A BRINKMAN te Gouda N B Men gelieve Plaats en Naam precies aan te geven Openbare Verkoopingfen te GOUDA op MAANDAG 13 JANUARIJ 1873 des voormiddags ten Elf lue in het Logement ni FAAnw aldaar van een Huis Gebouwen Erven en BOUWGROND zeer geschikt voor de oprigting eener staande eu liggende in en naast de Boelekade te Gouda w k R n 158 159 en 90 groot 15 aren 62 centiaren En op DINGSDAG 14 JANUARIJ 1873 des Toormiddags ten 9 ure in en voor de gemelde perceelen van een netten IISTBOEIDBIjJ Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van de Notarissen FOETÜUN DEOQGLEEVER en KIST te Gouda Sociëteit ons Genoegden Zaal KtrasTMiK onder Directie van I J Stoete Sö Co op ZONDAG 12 JANUARI 1873 HErr WEBELDBKKOEHDX STUK Da Reig avonturen van NAFFIE EN WILEELI Oorsprookelijk Kluchtspel Opera BouBe i i iledrijven door C F T Bigot Tooueelspder aau de Koniuklyke ZuidIluUaoilsche Schouwburg ta s Graveuhsgo lersiard nut gvbecl iiieune Couplutteo Ohansooaetteu Quodlibats ens ens Geheel nieuweCostouiea Mutljk ran TerschilleudeCoatwuisteu Aantxing ten 7 ure Entree voor HH Leden Dames en Kinderen van Leden 1 Rang 50 Ct 2 Rang 25 Ct NieWieden 1 Rang 75 Ct 2 Rang 50 Ct 3 Rang 25 Ct Plaatsen zgn te bespreken van s morgens 10 tot des namiddags 3 ure a 10 Ct extra voor iedere plaats fj0r De Directie kan niet nalaten hun hartelijken dank bü deze aan het geachte kunstminnende publiek jbekend te maken voor de gunst en bflval die zg gedurende elke Voorstelling hebben mogen ondervinden en beveelt bij deze de Voorstelling van bovengenoemd Kluchtspel dat reeds meer dan 120 maal in Nederland is opgevoerd bjjzbnder in de protectie van Gouda s tooneelminnend publiek aan De DIRECTIE PAKHUIS Men vraagt te Gouda te KOOP een ruim PAKHUIS Opgave franco met aanduiding van ligging prg enz bg den Boekhandelaar P C MAAS aldaar onder het opschrift Pakhuis LOTERIJ VEREENIGING Worden sohde personen gevraagd tegen ruime provisie die voor deze VEREENIGING werkzaam willen zgn adresseeren zich met franco Brieven onder de letters L C aan het Adver tentieBureau van BRINKMAN alhier Mevrouw COSUN van Leent verlangt met 1 Februari e k een tweede MEID tevens met kinderen kunnende omgaan of een Tegen Februari wordt verlangd ali NOOD HULP of voor VAST eene FLINKE Dienstbode als KEUKENMEID die tevens huiswerk kan verrichten tegen goed loon Franco Brieven onder Letter B aau het Advertentie Burewi van G B VA 600E ZONEN Klbiwm Mevrouw DS BOTTE vraagt tegen 1 Febmari eene Met Mei a s gevraagd eene KEUKENMEID alsook een MEISJE tnaschen de 18 en 21 j ren geschikt met kinderen om te gaan en goed kunnende naagen F O en van goede getuigen voorzien Westhaven N 188 Brieven franco NIEUWSTE ROMANS voor LeesgeselBChappen uitgegeven door A TER GUNNE te Deventer E MAELITT het Heideprinaesje f 2 70 L MUHLBACH Keizer Jozef en zgn Lansknecht 4 dln 12 70 3 K GÜTZKOW de Zonen vanPe talozzi door G P Kits van HitNineüN 2 dln 7 15 4 A MEISSNEE de Kinderen van Rome 2 dln 7 50 5 W VON HILLEBN eene Ziel ge red 2 dln 6 90 De Deventer Ct N 21 zegt er o van Moeyelgk kon een uitgever gelukkiger greep doen uit den stroom van romans die ons jiaxdelgk uit het buitenland toevloeit dan de heer Tm GuNHE gedaan heeft toen hg dit werk het Nederlandsche publiek aanbood Vroeger verschenen de volgende met bgzonder succes ontvangen romans 1 C M 8AUER Kinderen des tfld 2 dln 4 90 Dit is zeker een der belangrgkste verschgnselen op romantisch gebied Even als in Duitscbland en Amerika waar het reeds herhaalde vertalingen heeft gevonden is het ook bg ons met de hoogste goedkeuring en toejaiching ontvangen DINGELSTEDT De Amazone ƒ 2 75 ELIOT Silas Marner de wever van Raveloe 8 60 GEItSTüCKER De Zendelingen 2 dln 6 KINKEL Hans Ibeles in Londen Ben famieliebeeld uit het Vlnchtelingsleven 2 dln 6 MARK LEMON Gouden Kluisters 2 dL 6 0LIPHANT Mrs MadonnaMary 2dl 6 SPIELHAGEN Raadselachtige Ka rakters 2 dln 6 35 9 SPIELHAGEN Door Nacht tot Licht 2 dln 6 35 10 SPIELHAGEN Hamer en aanbeeld 3 dln 8 30 11 TAYLOR Hannah Thurston of de Emancipatie der Vrouw 2 dln 5 50 12 TROLLOPE Het kleine Huis te Al lington 3 dln 8 40 13 WItfTRHOP Een Liefdejaoht in de Prairiën 2 60 14 YATES Madeleine 2 dln 5 34 Leesgezelschappen welke nog niet in t bezit dezer werken zgn durven wg ze in gemoede aanbevelen CORRESPONDENTIE Wij ontviu n eeo stak getiteld H t iiaaikundiff hven in Gouda met verzoek dit in od Coarant te wüUd plutien Am dftt verzoek kunoea wg niet Toldoen dtar zoowel do Torm all de iohoad ran bedoeld atuk ran dieo aard ii dat het tei opeobaarmaking geheel ongeBchikt ia Gooda Prak van A Brinkraao S uitgave deier Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VEUDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATEEDA6 De prgg per drie maanden ia 1 75 franco per post 2 V4 Kennisgeving BÜBGEMBESTER en WETH0ÜDEE8 der g wnte JouoA doen te weten dat ket bq art 36 der verordening op de brandweer voorgeacbreven oodertoek in woonhnizen en geboniven op den 18 el 17 deter masnd nt worden gedtan door Heeren BnindmeMlers eo Onderbrandmee ter wordende de bewonen of gebmikera uitgenoodigd hen daartoo in Uat te steiliD Gouda den 10 Januari 1873 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DBOOOtEEVEE FoitTOIIN VAN BbEOEN lIzBNÜOOttN li lujji Uj ii BUITENLAND BultniliiDdsch OveniIcM Sen drr hujfd personen van de lutste gebeurteDJBaen op het gebied der politiek ia van het wereldtdoneet nfitetreden De ex keizer der Franaclien Napo eoo III Donderilag voormiddag te 10 nur overledeo In dt n hutaten tyd leed hij aan hel gnved liii voor weinige dngefi waa hg aan een opc nlie onderworpen me boenel tegenwoordig niet gevimrlijk toch bij uitzondering en in verband met andere ongeateldheden den dood kan veroorzaken Dit schijnt bij Napoleon bat geval te zijn geweeat toodit de beate geneeskundige hulp der wereld de beroemde Sir Henry Tbompaun ham met beeft kannen redden De dood waa geheel onverwacht De verachgnaelen van gevaar begonnen zich eerat te 9 nren dea ocbtenda te vertoonen t e onmiddellgke oorzaak van deu dood ia geheel afgeacheideu ran de jongste operatie De keizeriyka prina die naar Woolwich waa teTiig c tkeerd om zgn atndicn te hervatten werd per telegraaf ontboden maar kwam te laat üt Ooll en de abt Ooddnrd werden bij den stervende geroepen de laalate bediende hem de liuitste Saèramenten De ex keizerin en al de leden van het huis van den ex keizer omringden hrt bed van den stervende Benige oogenblikken vüór tyn dood kwam Napoleon weder tot lyne kennia en sprak twee malen met lijne gemalin Hg stierf zonder pijn Zgn dood wordt aan een aanval tan beroerte toegeachreven De IgkscboHwing zou waaraclignlijk gisteren plaats hebben De koningin Victoria en de prina van Wa lea hebbeu depechea van rouwbeklag getonden De Igding van den dood ia overal met een diep gevoel van leedwezeD vernomen De dagbladen laien zich In zeer vereerende bewoordingen over den overledene nit De leden der ex kcizerlijke familie benevena de heerrn Bouher Fleury enz worden beden verwacht Het atofiulgk overschot zal voorloopig inde kerk vai da II Maria worden bggezet Het Igk ia op een paradebcd neergelegd In de nationale vergadering te Ver nillea ia gedebatteerd over het openbaar onderwijs Op hrt un de orde gestelde wetsontwerp tot wederinstelling vau den hoügcu raad voor openbaar omlerwgs was door Johnston e a een ainciKleiucnt ingediend bcjmlende dat Ic licrvormmgen door den ministor van openbaar onderwijs Jules Simon in zijn circuluiro van 2 Oct gelast overeeakoMstig art 6 van de wet van S Maart EO zouden worden onderworpen aan het onderzoek van dien nad de uitvoering van die circnlsire zou worden geschorst totdat die raad zijn advies zou hebbeu nitgebracht De diacusaie ia Woenadag niet afgeloopen maar zou Vrijdag worden voortgezet Omtrent de verhouding toaachen Thiera en de commiasie der dertigen brengt de Jgence Bamu beden zoo gunstige berichten dat wanneer zij beveatigd wurUen men inderdaad een minn Igke schikking mag te gemoet zien Intuaacben niet dan ouder voorbehoud verdienen die mededeclingen geloof De eerate aub eommiaaie zon volgens de Agmce Haeat met den heer Tbiera tot overeeuatemming gekoiaen zgn omtrent eene der hOoldqocatiën namelijk het deelnemen vau den president aan de debatten in bet parlement Thiera zon er namelgk in hebben toegestemd dat hij ateohts in buitengewone gevallen op de tribnna lou verachgnea en dat de diaooasiën na zgne redevoering tot de volgende zitting geschorst zouden warden Maar ook de tweede sub commissie is ereneeoi volgens diezelfde berichtkn gisteren een belangrijke schrede gevorderd daar zg zich in beginsel ruor het tweekamerstelsel verklaard heeft Op de bijeeukonut der voltallige oommisaie Dutiiure met Thieis bouwt de j ii e ai iMblgkbaar hare schoonste verwachiiiigen Of die verwachtingen echter op goede gronden berusten zal de tijd moeten leereu en al bestaat er overeenstemming omtrent eenige beginselen dan blijft bet nog zeer da vraag of men het ten aandien vau de di tails eu van de wijze vau toepassing der beginselen wel zoo gemakkelijk eens zal kunnen worden De Corcellrs ia nog aleeda te Bomc Een besUasing omtrent hem is nog niet genomen De opperpreaident te Straataburg heelt bekend gemaakt dat het aan Duitschers en Franschen vrgstaat om zonder pas de grenzen te orerschrgden alsme le beide landen te bereizen alleen onder voorwaarde van opgave van naam en nationaliteit In het Pruisische buis van afgevaardigden is heden medegedeeld dat is ingekomen etne door een groot aantal leden geteekende interpellatie over het nemen van maatregelen tegen de drukpers wegens het afdrukken der door den paus op Kerstmis uitgespro ken allocatie Morgen zal die interpellatie worden voorgelezen De minister van eeredienet heeft drie wetsontwerpen ingediend 1 oyer het uittreden der kerk 2 over de opleiding en aanstelling van geestelijken 8 over de kerkelijke disciplinaire macht en het instellen van een opperst gerechtshof voor kerkcigke aangelegenheden Ds minister heeft betoogd dat het noodzakelgk is om een einde te maken aan de tot dusver in acht genomen toegeeflijkheid en om het hoofd te bieden aan de aanmatigingen van Rome die thans onverholen op den voorgrond treden eu eene tusschenkomat van den staat noodzakelijk maken De wetsvoordraohten zijn echter dus zeide de minister geeno door den nood geeisohte wetten zij zullen veeleer strekken om eene grondige regeling te bewerken van de nuogelegenheden van alle kerkgenootschappen welke de echten van corporatieu bezitten De hnlf offioicele Prov Corr geeft een overzicht van het wetsontwerp tot beperking van de kerkelijk tuchteu strofmiddelcii Het blad zegt dat hut hoofdbeginsel der wutavuordracht hierm gelegen is ADVEBTENTIËN worden geplaatrt van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Cent GE 00 TE LETTEBS worden ber k d naar plaatsruimte Afzottderlgke Nonuners VUF CENTEN dat de staat welke aan de verschillende kerkelijke en godsdienstige genootschappen bet recht tot vrije en zel tandige ontwikkeling waarborgt aleofata in zoover geroepen is om tegen het misbruik van geestelijk gezag op te komen als de rechten deroülerdanen van den staat of de plichtsvervulling der laatstgenoemden tegenover den staat gevaar loopeu De staat kan over het algemeen slechts die straffen toelaten welker werking zich uitsluitend tot kerkeIgk gebied bepaalt Het is het recht en de plic van den staat om elke overschrijding dezer grens t verbieden In het wetsontwerp wordt voorts verboden de toeptasiug van kerkelijke atraffeo wiuaeer die alleen worden aitgesproken omdat de betrokkea persoon zgns ambielgke of atoatsbnrgerlgke plichten IS nagekomen van zija erkend kieareöbt heeft gebniik gemaakt of de uitoefening daarvan heeft nagelaten Eindelgk heeft het wetsontwerp ten doei om te verhinderen de toepassing eener atraf welke a eziea van persoonigke krenking d r betrokicenen ook ia meer oitgebreiden kring ergernis moet wekken Gc a bedienaar van den godsdienst ia bevoegd om eene keckejgke atraf openbaar te maken met opgave van de namen der personen die er door getroffen zgn Da ksrkelgke tucht op zich zelve wordt aiet verkort slleenlgk worden de grenz£n aaagewezei binnen welk g iich kan bewegen in het belsug der opeubara orde en der gcdsdienstige verdraagzaamheid De Weener Freiite meldt dat de president der Fransche republiek den Frapschan ambassodear te Weeuen den l eer de Banneville beeft opgadragea om aan grauf AnJrasay bet diep leed wezen der Frsn ctw regeering te kennen te geven over het inciden da Uramont De Deensche minister van oorlog heelt heden ia de tweede kamer de nieuwe legerwet ingediend fi de toelichting daarvan deed hij uitkomau dat dó grondslag w iarup die voordraoht roalte e ue ataatkunde van rred eu onzijdigheid waa maar dat men om die staatkunde te handhaven behoorlijk toege ruat behoorde te zyn al luocht dan ook het kleine Denemarken bij het ontslaan van Earopeeaohe vraagstukken geen belaugrgk gewicht iu de schaal kun nen leggen De oud katliolieke beweging in Zwitserland breidt z ch met snelheid uit In het kanton Aargau en ia St Gaileu hebben gedurende de jongat verloopcn dogen veracbeiden gemeenten zich voor de oud ka tholieke richting erkl mrd De regeering vun het k inton van St Gallen beeft een klacht ingediend tegen den bisschop bij den büudsraod lie bisschop beert dezer dagen een herderii ken brief doen voorle eu iu de kerken waarin eene zeer hevige taal werd gevoerd tegen de ond katholieken Dia brief was met gescbre uu dour den bisschop van bet be doilJe kanton ma ir door een vreemden bioashop Niettemin had hij dien brief alvorens daarvan nU kondiging geschiedde in de kerken moeten toezonden aan den regeuringsroad ten einde de vergunuiug t erlangen tot de afkondiging van bedoeld doounteut Van daar de iuf e lieude klaolit De Aargau ohe regeerinK heeft voor een paar da geu een verbod uitgevaardigd tegen het openbaar maken van hei nieuwe dogiun der onfuilbutirheid Noch in de k iken nuah in de echulen map bet onderwezen worden Driekonin eii lul bg uitsti k Mudridsahs feest weitt Maandag san htt hof van den jongen koning op schitterende luj o gevicid Van tal vau pei uucu