Goudsche Courant, zondag 12 januari 1873

sooder onderscheid ran politieke richting waren uitn odigiiigea gezonden o a ook aan de leden der h ide laatste mmisteriën de kabinetten Sagasta en Perrano Evennis den 1 Jan weigerden deze conFervDtieren echter aan de uitaoodiging gehoor te geren Dat de houding dezer invloedrijke personen die toen i j het bevind in hnndea hadden zich zelre het preedicaat van nationale en dynastieke party garen wel eeaigszina reden tot bezorgdheid geeft blijkt nit k t rogtiirraen iet kooings aa naar gemeld wordt op aanraden mn Zoriila aan Serrano den titel ran prins van Alcolea aan te bieden en den re gent der provisioneele regeermg zoodoende te trachten te vriend te honden Ben nieuw bewijs dat ook de opetand der Carlisten niet zoo onbeduidend is ala de regeering stee l8 doet roorkomen ligt wel hierin dat don Carlos zelf met zijn broeder in Cntftlontc is aangekomen en zich op het oogenblik bevindt bij faet leger of liever b de bende van gener aal Sub ils difr niet minder dan 7000 man telt Zooals men weet is niemand meer dan don Carlos doordrongen B de ODverantwoordelqkheid tegenover de natie wf nneer een vorst zich aan gevaien blootstelt en laat hg daarom het arme gefanatiseerde volk de kastiiijes v or hem uit het vuur halen Catalnnie moet heffl op dit oegenblik dus vd voldoende veiligheid bieden Generaal Moriones heeft Madrid verbten met onbeperkte volmaoht om dea opstand geheel ten onder te brengen BINNENLAND Gouda 11 Januabi Oedurende de maand Oec zqa in deze gemeente overleden 8fl mannen en S 1 vrouwen t w i in het Ie levensjaar 13 m en 13 vr totaal 26 van j 2t 6e S Jl m 7o lie 1 1 8 k 16o 20e O O O V ïl 80e O O O g t Sle 60e l t t 3 ♦ 1 a 61e 6e a h 8 e 80e 5 4 boren t 80 I 1 1 30 31 ei Waamn tonder geneeskundige hulp 7 m en 8 vr io t Ie 1 m in t Ze 8 en 1 vr boven t 81elevensjaar totaal 8 m en 1 vr 12 Daarenboven levenloos aangegeveD 2 m en 3 vr 5 uDe iMsiermy van om KottAm was het tooneelspd eergiaterenavond bier ter stede opgevoerd door de AmstenUnsohe tooneeliaten onder directie der bh Stampff B VeKano Genoemd stuk behoort niet tot de besten van bet répertoire vaa de Ainsterdamsche tooneelisten en bet verwondert ons dot genoemd gezelschap in een stad waar zij leehts enkele voorstellingen geeft in het wiotereaioeii niet steeds met uitstrkende stukken vMr den dag komt in plaats van nwals nd de gewoonte is bij nitzoodering eens een goed stuk te geten en voor het overige ons op middelmatige of oog mindere tooneelspelen onthaalt De diepe ellende en het groote ongeluk dat een laatenar over een baiegezin kan brengen wordt in dit ituk dttidelyk aangetoond doeh op eene wnze Oo verdreven door handelingen zoo gezocht dat het onwaarschijnlijke daarvan alleen evenaard wordt door het plotselinge waarmede alles in een oogenbUk veder tereekt komt De rol van lasteraar werd vervuld door den heer Vdtman op een uitstekende wgze Hij speelde steeds kalm sprak duidelyk en bleef zich zelf gelijk Aan overdriving maakte hy zieh nooit schuldig Dit laatste kan van de meeste andere acteurs niet gezegd worden o a niet van hem die den heer Moorland representeerde nl den heer Kistemaker Deze naakte zich juist in aandoenl ke scènes wanneer hevige hartstochten zyn gemoed overmeesterden aan groote overdrgving schuldig Overigens deed de heer Kistemaker zijn best Maar hij is nu eenmaal geen goed acteur en wanneer men voor de hoofdrollen aieh met middelmatigheden moet tevreden stellen latngt dit groote schade toe aan de goede uitvoering van bet geheel De heer Morin voldeed goed en in de scène waarin bg den lasteraar ontmaskerde speelde hy uitstekend Tan de overige leden van het heeren personeel veldeden ons de meesten in t geheel niet Allerminst de beer vsn Hilten die de rol van minister vervulde Deie had Meer van een pop dan van een levend menseh Hij bewoog zich wel eens dat is waar maar bet had er veel van of zgne armen en beenen door touwtjes werden heen en weer getrokken Bij den heer Messers den neef des ministers was jnist het omgekeerde het geral Deze was zoo zenowaehtig dat hij geen oogenblik scheen te kunnen stilstaan Zelfs zittende waren armen beenen en hoofd voortdurend in beweging en hg maakte op den toes ohouwer een vermoeiendeu indruk Zoowel de minister als zgn neef werkten onwillekeurig op de lachspieren Ditzelfde was bet geval met Filz die een verig politie ambtenaar scheen te r jn doch die al t air van een clown had De slotbewaarder en de kapit Elfeld waren eenvoudige rollen die door de hh Vink n Kettman rg goed werden weer gegeven De damesrollen werden over het algemeen goed vervuld Mevr Kleine als Emilio lloorliuid s vrouw en Mevr V d Finck als diens zuster kweten zich uit stekend van hun taak en Mevr Chr Stoetz speelde niet minder dun gewoonigk Ten si itte opperen wij Hen wensch dat de entreactes voortann niet meer zoo lang worden gerekt Zoo de directie die wat korter wilde maken en daardoor een vroegeren afloop bevorderen zij zoude kunnen rekenen op de dankbaarheid van bet publiek Terwijl Donderdagavonu de heer Lievegoet Begimentskleermnker alhier met zijn familie in de Sociëteit jOn üeiioegen de voorstelling der Amsterdamsche Tooneelisten bgwoonde en zgn wo ing geheel onbewnnkt was is er hg hem ingebroken en zijn de navolgende voorwerpen onirreemd Een oudervetsche gouden horloge ketting met tonnetjes tevens dito cachetten en sleutel met een roodc en geele steen Een gofiden vestketting fgn bewerkt met dito kwastjes en sleuteltje Een gouden ring met zes fijne steenen Een vierkant zilveren presenteertrommel Een zilveren tafelschel Tien diverse gouden ringen Een ouderwetsche zilveren mantelhaak met ketting Een gouden mans doekspeld met diamanten steen Een gonden dames horloge speld of haak roet zwarten steen Een gouden damesketting plot fatsoen Een groote en kleine zilveren knip Een zilveren vestketting Een f oud en pgpsleutellje Een ronde zilveren soeplepel 9 zilveren lepels en 9 zilveren vorken Een ouderwetsch zilreren horloge met twee portretten op de buitenkant en een bankbiljet rsn 200 en eenig los geld De dief is achter door den tuin gekomen en heeft een ruit ingeslagen daardoor den arm gestoken en de knip van de achterdeur gedaan eu vervolgens mei den sleutel die op die deur zat bet slot van de deur omgedraaid heeft toen weder een ruit ingeslagen au het keukenraam daardoor weder den arm gestoken en de pen van het raam getrokken het raam op E hoven en zoo miar binnen geklommen Het gee huls is loorzoobt een kast st iande in de en opengebroken en hier en daar ook stukken van waarde ontvreemd Het mag voor den bestolene zeer gelukkig genoemd woiden dat eene jufvrouw de dames Lievegoet mqest spreken en bij hen heeft aaiigescheld eu dedief vermoedelijk aletoen is weggegaan d ar hgwel in de gelegenheid waa om voor duizeude medete nemen De politie doet gverig onderzoek Meu schrijft ons Moonlrecht Dinsdag avond bad hier eene vergadering plaats van onze afdeeling der Mnatschappg tot Nut van t Mgemeen Als spreker trad op de heer H Pnellen uit Gouda die op zeer boeiende wijze ons bezig hield met eene lezing die geiiteld was photogiajfhM Blijkbaar boeide liy zijn gehoor en efi davcr nd applnudissement bij het einde gaf hem daarvan het heste bewijs Ka de pauze sprak de heer van de Voorde op eenrofldi e doch degelijke wijze en daarna gaf nogmoals de heer Snellen eene bijdrage ten boste die door de geestige voordracht de vergadering zeer amuseerde Dankbaar voor hel genotene ging de vergadering uiteen Men schrijft ons uit Bergambacht Voor i e leden der vereeuigi ig Winterlezingen was de avond van den 9en Jan een nvond van nut en genoegen daar de Heer W J Gordon van Gorinchem in de vergadering de spreeklicurt vervulde Zijne lezing Het menschelijk leven vergeleken met de reis met de sloomwagon beviel nitmunteml evenals de daarop oJgende bijdragen geleverd door genoemden spreker en andere heeren Do talrijke toehoorders zoowel van Bergiimbncht Ammerstol Schoonhoven en Stolwijk verlieten hoogst voldaan de zital den wensch uitende den Heer Gordon nog menigmaal als spreker te zien optreden Naar men ons uit Groningen meldt bestaat er uitzicht dat Z M de Koningdit jaar zijn voorgenomen bezoek aan het Noorden zal brengen en wel in demaand Mei aan de provincie Groningen Wanneer geen onvoorricne omstandigheden zulks verhinderen zal de onthulling van het monument te Heiligcrieeop 23 Mei e k plaats hebben Uhl Naar wy met genoegen vernemen is W A do Gelder die eenipe dneen als verdacht van den dub belen moord gevangen heeft gezeten maar toen weder is losgelaten omdat men geen bewijs van schuld bfi hem vond thans in dienst der gemeente werkuam Wel is de betrekking hem opgedragen zeer onbedni dend maar men heeft hem beloofd dat bg zou opklimmen indien hij zich door zyn goed gedrag onderscheidde Wij vernemen dat met genoegen omdat wij hetniet meer dan billijk vinden dit Ben preventief gevangenen die zonder veroordeeling weder worden losgelaten zooveel mo elijl ht nadeel dat langere of kortere gevangenschic hun berokkent tracht te vergpcden Dat de gemecnt hier voorgaat is daarom de te meer te prijzen omdat iemand die van moord iaverdacht geveest ook al wordt hy veer lo j elaten bij particulieren in den eersten tgd nog bezwaariykwerk kan krygen ai De uitgevers van ut SeiooUlad Qmrant eoer Itf Miditlbmr e nynnariaal onderwijl de hh Nooidhtff en Smit te Gnniogen hebbea bekend gemaakt dat om de onpractiscbe verdeeling van kracht die sedert renigen tijd op het gebied der paedagogisehe litterataar in ons vaderland bestaat althans eenigizins te Verhelpen de redactie van iel Seioolilai ea die van b Mtmittr oreteengekomen tgn aoon te verken en met elkander slechts é blad oit la gem Onder het opschrift de dooittrtf leest Ben hetvolgende in ket Folkiblad oftder redaotie van proCde Bosek Kemper s Bg den vreeselyken moord die te s Hage beeft plaats gehad boort men velen leggen i dat koat er nn van dat de doodstraft is a eseboft Zg die zoo spreken spreken uit onkunde Ia EngeUnd waar de doodstraf nog bestaat worden aanhoudend moorden gepleegd loo ook iu Fraok Zg die meenea dat de doodstraf abehrikt bebbea geeue genoegzame menschenkennis om de nensobeB te onderaeheiden Voor aer vele mensehsn beeft da dood iets zeer verschrikkelyks maar voor dia ongelukkigen wier verstand door een wanhopige leveM beachoawing verwilderd is wier geweten is bedorven en die aan geen Sod maar aan een toeval gslooren heeft de dood tyne rersebrikking verlorens vandaar zo reel zel oiijrden of pogingen tot celfuoonl by gevangenen en veroordeelden Onlangs hebbeo de eonranten bericht dat een gadeserteetd matroos die aebterhaald was en tot d straf van rietilogen was veroordeelil vdór ds atai te ondergaan zich in de gevangenis had opgehangen en na veder beriehten de dagbladen dat de ver dacfate aan den dubbelen moord te s Hage sen poging tot zelfmoord beeft gedaan Voor hen die in toestanden vaa vtaboop ra gewetenloosl eid zoo spoedig de banden aan lii k zalven slaan heeft de dood weinig afsebrikkends Maar wat wel aftobrikt van de misdaad is de zekerheid dat men geen vrueht van zgn misdaad zal plukken en die zekerheid moet telkens auier gegeven worden door een grerige politie en juslitia en door een welgezinde mantschappg die medewerkt om de misdaden te oatdckken Prof Yeth te Leiden acht zkb bg een ingezondeo stuk in ds Nieuwe Roll Cl verplicht zgne landganooten ernstig te waarschuwen voor de algemeeoe expedetieondcrncming fan Gend en Looi Dea 13 Dec werd hem uit Rotterdam naar I or decht een zorgvuldig verpakt mandje toegezonden bevattende een fraaie kristallen coupe van aanzlenlgke waarde Boren op het mandje stond treekbare mar I De e coupe nu was niettegenstaahde Io goede f srpakking gebroken en wel uaor Prof Veth voorkookt door onvoorzichtigheid dor ambtenaren van fa Oend en Loos Deze onderneming wil geen schadevergoeding geven en met het oog daarop waarschuwt de heer Veth eea ieder zich te wachten voor schade De Recue des Deux Monde brengt aan ottik land enoote mej Fidès de Vries de volgende hulde voof de wijze waarop zy de portij vfln JSlvlre in DoA Juan aan de opera fe Parga vervuld heeft Mej Fidès da Vries nam hier eeh eerste plaats in Men spreke ons niet van onbeduidende rollen aldns gezongen en gespeeld erlangt die pcsonage van Klvire dieanders zoozeer wordt ter zijde gesteld een dramatisch ei muzikaal gewicht gelijk het publiek zich geenszins voorstelde Dit wekte io de gnusche zaal een streelende verassing en op het einde Van het air dJill bij de Italianen gezongen wordt en dat nlej dï VriW in de Fransche partiiie hersteld beeft vielen haar toejuichingen te beurt zooals nog geen Mmre bier gehoord had Mej Nilleon nopens wie men inder tijd zooveel gerucht in het Thdütre lyriquo gemaall heeft had uitstekende hoedanigheden bewonderenr waardige steminiddeleu maar zy verrulde tooh de rol niet ten volle en behoudens de bekenda kunsttooisels waarmede zg de rol versierde bleef dese toch in haar handen bij t oude terwyl by mej de Vries niet alleen de volleerde zangerea in het licht treedt maar men ook gevoelt dat hisr sein ernstige verstandige studie van de rol is voora4 egaan vau het type dat Mozart bedoelde en dat men in zyo geheel nog nooit zoo wèl bad gevat Kiets ontbreekt aan deze creatie van de jeugdige artitte noch de stem noch de toon noch het gebaar gedert il mej de Vries in Hamlet van Thomas op getreden eu de beroemde rol van Opielia die men voor onmogelyk nit te voeren hield heeft in haar een Ueropmeehelökate veitoikster gevonden Totdmverre ai mac m baar slechts een lalait dt genre gezien miar de opera kon bier vel eens een d amatisohe nngeres hebbeo gevonden De vraag is nu of de stad bü kmebt blgven zal Doch bet is zeker een teer vezenigk eu onbetwistbaar sncoès dat z j behaald beeft en dat door dr e opvolgende proeven beve tigd ia Christina Nillson moge thans nog zoo ver van bet thftbre verwyderd zyn waarop zy zooveel roem hebalen aodit het lidd gerucht van deze triompben lal haar ongetv ÜBld bereiken BS het Ministerie van Binnenlandidie zaken is op M beooaber 1872 het volgend bericht ontvangen A De Comaiissarisiea voor de Londensche tentoonstelling vao 1861 maken bekend dat de derde van ds reeka vio jaarlqksohe internationale tentoonstellingen van aitgelöen voortbiengaelen van deschoone kansten met inbegrip van muziek van dekinst op da ny verbeid toegepast en van de jongste wetcnscbapiielyke uitvindingen en ontdekkingen lal wolden geopend te Londen South Kensington inApril 1878 en gesloten in October 1878 B De tentoonstelling zal worden gebonden in de daarvoor opgerichte gebouwen naby the Bojral HoitienUnral tiarders Zij zal bestaan nit drie afdeellngen I Schoone kunsten II Nijverheid UI Nieuwe uitvindingen en ontdekkingen van allerlei aard C De voortbrengselen van alle volken zullen worden toegehUen mits voorzien van certificaten van bevoegde beoordeelaars dot zy waardig zgn te orden trn toon gesteld en mits zy niet reedsop de baide vorige tentoonstellingen zgn aanweziggeveest D De drie afdeelingen zyn gesplitst in de volgende klassen voor elke van vellie eene afzonderlyke kanringieoamissie zal vorden aangewrzen AfdeehngL Schoone kunsten al of niet loegqwst tot nattigsikMIemdaa en uitgevoerd na 1S68 AXdealiag II Vy erheiil verktuigen voedingsmiddelen en bereidingswqzen Afdeeling III Nieuwe uitvindingen enontdekkingen van alterlei aard Meer uitvoerige bgzonderbeden omtrent deze teatoonstelling woi en aaugetrafTen in eene vertameüog gedrukt stuk keu waarvan een exemplaar is toegatonden nan de hoofdbesturen van de Nederiandsche Maatschappij ter bevordcri ig van Nyverheid en van da Verevniging ter bevaKlering van Fabriek en ttsndwR ksngverheid in Nederland De Nederl Induilrieel en het Magaeijn toor Landbaas baase KruidkmuU hebben onlann eenige statistieke en andere by zonderheden medegedeeld wegens de ksatfubricken iii Engeland en Amerika Het tal niet onbelangryk roorkomen het Nederliuida publiek over deze ook voor ons land ge viohtige zaak in te Hokten dat nog niet genoeg op htiegte daarvan sefaynl niettegenstaande het reeds jlia twee jaren geleden is sedert de eer te koosh M in ons land is opgericht dat er op dit oogenjpk reeds drie in werking zyn en het met zeer li ng i duren of er zal nog een vierde in Noatd41al fiuid bijkomen De taak is eenvoudig deze In plaats dat iedere boer hetzij groot of klein op t gtlegenbeid en volgens eigen manier kaaa maakt Vl it de melk ran het vee van eenige boeren aan HM daartoe bestemde inrichting byeengcbrHcfat en Idoar met zeer gering personeel hoogst doelmatige e tuigen en gBrecdschappen tut eene verbeterde oort ver verkt Men töude in eene groote dwa M v fk eren indien men zich verbeeldde dat in it kaasf briek slechts eene bepaalde kaassoort kon Men gemaakt De fabriek is zoodanig in eht Imea er even goed kozen van 80 als Ëdamvan S kilogran Derby s van 7 kilo als aidtri van dezelfde swaarte Double Glouoerters van pjiis Goudsohe kaas van 4 kilogram kan fabrioeel daar dU altea sleohts afhangt van eene iohte Igiilg in de behandeling der wrongel en den eor zwaarte die de verhmgde kaassoort vereischt Ben il derhalve in eene goed ingerichte fabriek ju klaar om dio kanssoort te maken die bel hoogst fM markt genoteerd staat en b j eene goede intng en behandeling kan men altyd zsker zyn een pdk artikel en gelijkmatig van qualiteit te zullen Werthrengen liJl naricht voor den geheel oningewijde dient dat 1 Tijie waarop de kaasbbrieken in den vreemde en inzonderheid in Amerika worden ongericht drieërlei is De eerste bestaat hierin dat zeker getal veehoeders gewoonlyk twintig of dertig bij elkander komen berekenen hoeveel stuks re g ge amenlyk bezitten dat in den regel zelden Eiinder dan 100 tot 900 bedraagt en eene geschikte plek uitzoeken om eene fabriek op te richten Een bestuur wordt uit hun midden gekozen een directenr voor de fabriek met bet noodige pi rsoneel aangesteld en als alles ger d is brengt iedere boer de melk zijner koeien geregeld nsar de fabriek waarvan behoorLjk oanteekeniog wordt gebonden welks melk tot kaas wordt rerwerkt dis het eigendom der leveranciers bigft ten hunne bale later verkocht wordt en de opbrengst ponds ponos gewyze onder hen verdeeld na a trek der onkosten liet is het zoogenaamde Coöferaiiee it slem Eene andere wijze thaue vrij algemeen gevolgd ie die om van de zaak eene naamlooze vennootschap of Baatachappij van aandeelen Joiai Stoei Conpang te maken De hoegrootheid van het maatichappMijk kapitaal gewoonlijk uiet zeer groot daar het bri caat altijd onmiddelijk e realiseeren is wordt bepaald benevens het bedr g der aandeelen J eu bestuur van eenige oommisaarissen met eeoeu algemeei ea en renen tccbniioben direeieor wordt benoemd en als de aandeelen zgn geplaatst wordt eene doelmat ge fabriek gebouwd of aan laartoe geschikt ebouv aan § ekocht Oe melk voor de kaas benomligd wordt an rechtstreeks van e boeren aangekocht waartoe het miatsobappel k kaptaal hooUsakelyk is bestemd zoodat de gemaakte kaal dan bet eigendom der vennootschap Uyft en door den algemeenen directenr vordt verkocht Dezevyw van werken heeft bovea de eerstgenoemde vele voordeden daar vooreerst de risico kleiner is eu voor lederen aaodeelhoader niet verder gaat dan het bedrag zijner aandeeltjes ten tweede dat er geregelder en op fliuker voet kan gewerkt worden en eindelyk anydt men velerlei aanleiding tot onsaoixbeid a £ De derde manier is dat een eigenaar van een of meer kaasfabrii ken en die tevens technisch kaasouker IS zich zelveu en fabriek aan eenige veehouders verhuurt l en zekere belooning gevooalyk berekend per 1 Cwt kaas uuor hem gemaakt Hy zorgt voor personeel en alle verdere benoodigdheden en vindt dit alles uit zyne belooning tenig De boeren hebben dus verder niets te doen dan hunne melklevering te noteerm waarvoor zy kaas in de plaata ontvangen en waarmede zy naar velgevalleu kunnen handelen Deze manier vordt maar alleaa in die strekeii gevolgd alvaar de zaak reeds diepen vortel heeft geschoten en zy de algeineene sympathie en deelneming geniet doch alvoians men dit gewenaehie standpunt beeft bereikt is de tweede genoemde wyze namelijk in den vorm eeoer naomloose veuaootsohap de verkiesselykste Men is dan ook reeds begonnen op die yze hier te lande en wel met name te Botterdam de handen aan het werk te shum om eene dergdyke ouatsehappy op Ie ricUieu Het is te hopen dat die genoegrjmm deelneming moge vinden en aldus eene nienwe wyze van werken den ouden vermaarden kaathandel van Nederland eeu krachtigen stonn geven De redactie van het aan l M haaksp l gewijde tgdschrift Siua heeft na eea 26ja ig bestaan bi slolen een ruimer werkking te kiezen daar het wetenschappelgk schoakterrein in Nederland te klein is om een tydscbrift bij uitsluiting aan deze wetenschap gewijd iu stand te houden Hel nieuwe weekblad zal oader den naam van Sitta de Sctaaiipeler Zondagsblad aan sobiakspel en amusementen gewyd Zaterdags van iedere week versoligneii by den uitgever M 8 van Tussenliroek to W ykbij Duurstede Vdrjt xi rlxig Tian Aea Oameenteraad Vrydtig 10 diinuuri Tegenwoordig dt hb van R r tl Uzciidoora voorztller iruly Ueiuy kist Prince Wcbtt rbua it as tflt cr tlucltuur Un ujjlucvt r vau Slnattu Fost Ui ust llüogculwoiu baiii om eu Stravcr Oe aotulm dn vorige vergadiriaft ocrdiu gileieu eo gcarre teord liigekoraeD eetie missive van hh gcdcput st tca dezer proviicie hoadeade goedkeuring van af i o iri iiageu oj t e rcJtemug rap lo7Si k ti cv celilK missiven van verschilleude ollegies en l iis oen dat zg hebban aangaoofflen du bi miemiiigeu keoflls uV Da vooixitter deelt ined d it de hfli r J i Roosiboool dea eed heeft afgelegd uls lid der pt si houtenininitsit es voorts dat du bo keD eu du kus vau deu geiDttiijte o it aoger zgn uagezieii en in orde bLimdcii k iiniBgev ecBe mioaive van den oiidi rkraaier ea virdere bédiendeo auu de bank van leeiiing dank biluigende vooi dit eene misaivü vau tf en W betrelfeudo de door de pi Bchüulroiuiaiiisie aangevmagdü nitbreidiitg der armscliuol htt iidviea luidt lot vargroollug van hit bcataaode lokanl on tot het outredcu lo atrgd met hit verlaugi u der sc iooleommissie üul de groote kosten het bouviea van eeu uieuw achooUokaal Ter visie Aan dl orde 1 Eiu verzoek van do bh W A G Janaen en K Hol lander om des grooten voluiolea voor cenifs muadn ïa h nr t hebbea Deze aannemert ier verbreeding ran de alaia op de 6oaw hebben behoefta aan een lokaal tot berging au kalk n tros en verzoeken dit in gebruik tot 15 Mei voor 40 De heer Kranenborg komt ter vergadering D coffliniaaie van fiibricage atelt roor gevolg t gevcaaan het ven ek ea wordt dit na korte diaeisaie algeaesa gMdgekcnrd Wgrdt zonder tegenspraak goedgekenhl i eil voorstel rap B en W afco o ersehrijviDg van eaa poat op ds begrootig van uilgnven dieist 1872 £ n vcorstel van de pi achoolcommiaaie om ook ia da maanden Mei en September geen avoodaefaoel te dsSB honden Oe heer Meaaem ki r beeft informatien ingewonnen en acht do efschatBog vo ir de tnsacbeoacbool gLOn beswaar buut op 4s Aruieusüliool sou li t strijden met h t belang van het oad rwys Ue Vwz heeft bezwa r tegen deze Iweedtrlei bealiasisg l e heer Droofijever wenacht het dan no op den ondes voet Ie latiii iitrh by stemmiug wordt het reraoi k toegestaan b halve at in Mei de avondleaaen op d Armaclual blyroa geltaidhufi 4 Tot regentea in de beide gaathniiea wordt beaoeaid roet S tegen 8 atimmen mevr Boyaarda Carp Na machtiQiug ter uitvoeriug zonder resuoiii eindigt de Vg li ring INGEZONDEN Minieer de Medaeteurl In het voorlaatste nnnuaei iver Courant komt een ingezonden stulge voor sprekende over het steltea van candidaten voor den gemeenteraad De schrijver geeft ons daar een vingerwyzing waarmede wij ona gedeeltelyk awj nuar ook gedeeltel k met kuuua vereenigen Anonieme roepingen vallen uiet in zijn smaak omdat de meeste kiezers daaraan geen gehoor geven s maar weet de schryver dan niet dot alle bestaande kiesrereenigingen in Gouda immer slecht bezocht werden uitgezonderd io het tydperk ran haar ontstaan f S opkomst rooral io bet oog roog zoo dikw i er sprake was van candidaten voor dea gemeenteraad een zekere klasse van mensohen kafft dan nooit roerom kunnen ve niet besliseea Verder acht de schryver hoogst vensehelyk M oproeping van kiezers mits gedaan door den reditea man op de rechte plaats Wie evenwel die recht man zon zyn daaromtrent laat men ons in het onzekere moet het een geleerde ieaandsu ttfsiM fortuin s n een weinig licht in deze zaak zon bepaald v i afdoen In ome oonoonlheid dochten v j dat elk baiger daartoe het initiatkt koa nemen wanaeer zgn belangstelling in de publieke zaak maar groot genoeg vaa nu echter hebben wy geleerd dat het ai ek zya I de rechte mau op de reeht plaats I Vaa goede vormen hangt toeh red af Dat zoodanige oproeping moest uitgaan liefst vaa verschillende peiaooen van verschillende kleur dat is zeker vaar doch de algemeen heerichende lust loosheid in rekening gebrsgt niet gemakkelyk ail t voeren dit vas dan ook de reden dat by de twee laatste verkieziagen de oproeping geschiedde door eea enkel persoon na vele vergsefscfae pogingen om óA daaromtrent met andere Ie rerstaan Dat nu die verkiezingen naar veler meeuiag niet zyn geslaagd is zeer merkbaar doch aaa vien d schuld Zeker niet aan hem die de opeaepingdaadi maar wel aan diegenen die door traagheid of oarerschilligheid of om welke andere rcdea daa ook d vergadering niet hebben bygewoood Het rerkiezingswerk ia een heilige pliefat waartoe elk staatsburger geroepen is niemand mag zich TTn onttrekken omdut een oproeping door A of door geschiedt anoniem ofoiiderteekrnd die zich aan znik nietigbddeu ergert past niet in onze tegenwoordige maatschappy hy leeft een eeuw te iaat U reeds by voorbaat dank zeggende voor d plaatsing blyre met de meeste hoogachting Gouda UEd Dw Dienaar 10 Januari 1873 D MOL Burgerlijke Stand OEBOatH 7 Jan Johanna Hermina ouders J H Hageniay ca A de Wit S Alida ouders J Vcrkaaik en S Kouwen hoveo Piettrnulla Coriielui ouders J C deu Uiet aa G vau Gent endert oudeia A Niauwanhnisiw es A Goedniad 0 Trgiitje oudera J fcnoel en J Sijgler OvutLr uvN 8 Jan J vao den Ifeuvel 10 w lO Ë E Buisman 4 m Gmnwii 8 Jan F Valko en A £ K ir h4 a JhiBM j din Hurg in G Ji de Jong i AORISBOEr GOOBA WIJZIÜINÜKN VÜRBEÏERINGEN VIR ANDEBIN6EN eaa in het ADRESBOEK diMr Gemeente over 1873 worden voor dea 20 dezer ingewncht ten kantore der Üil tvsn k het belang der ingezetenen lelren hoadoa l zich voor dergelijke meded elingen aanbev dett i I