Goudsche Courant, woensdag 15 januari 1873

svonderrn voor heoi Dn voor een deel was dit zijn ondergang Want toen de wispelturige godin in wie £ ij eeu al te vast vertrouwen gesteld had hem den rug toekeerde toen had hy op eens al zgn prestige bij t voik verloren t Staat niet aan ons te onderzoeken in hoever Fnnkrijk lelf te laken ie voor de ondesgdeo van t Keizerrijk lil elk geval was t een vergeeflijke fout tooNapoleon de Franschen verkeerd Ipgr ep en l p jgtky alakiudereCLdsaals man nen mecncTe té moeten re geeren De Daily News zou t een hooge oiibillijkheid achten te ontkennen d Louis Napoleoa op zijne wijze Frankrijk liifKad enivolgèns zgn boete weten het trachtte weUle dqen $ lij deed zeer veel tot bavor dering van den stoffelijkcn voorspoed des lands En wat zijn talenten en karakter betreft zoo gelooft de y jca dat de eersten by t licht der geschiedenis ginder schitterend t laatste meer beminnelijk zal blyken dan gien ze totdusrer ons voorstelde In genie stond de derde Napoleon ver beneden zijn ooqi r in humaniteit en goeden wil stond hy ver boven hem t Is van twee vorsteljjlte broeders beiije Engelsi e koijingen gezegd dat de ééa een goed vorst had kunnen zijn indien by gewild bad en dal de aqder een goed vorst had willen zijn indieri hij geku id had Welnu zal een later his torieschrgver vpn de beide Bonapaites niet hetzelfde kunnen getuigen De overwinnaar van Marengo h d voor Frankryk een groot weldoener kunnen zijn indien hg gewild had de overleden keizer had t zeker willen zijn indien hij sleelits gekund had De Lancet geeft eenige beschouwingen teu beste over slapeloosheid tengevolge van o erwerking Binnen aekere grenzen is ingespannen hoofdnerk niit gevaarlijk integen lcel gestadige en ingrepannen geestesarbeid kan Toor de gezondheid eer vóór dan i deelig zjjn Men vergete niet dat dit alleen dan vaar ia wanneer de gewone gezondheidsmaatregelen mat qnnoodig of moedwillig worden veronachtzaamd 2ao qi et men zich dan noodigen slaap gunnen A a fünimun gee k de Lancet op voor i oaneu 6 en voor vrouwen 7 uren êea ü twee uren zoo mogelgk meer zullen ni scbaden Wat nachtwerk betreft ia dat Toor jonge menscheu bepaald schadelijk niet per u voor volwassenen Opdat dit laatste zoo zij zijn echter eenige voorzorgen noodig Allereerst moiet bet vereisohte getal rustnren niet daardoor worden igekort gaat men latv naar bed men sta ook later op Voorts moot het iJieht dat men gebruikt wit krachtig gelijkmatig en op het werk geconcentreerd zijn Éindelgk moet men rijkelijk krachtig voedsel gebruiken meteen matig rantsoen opwekkende dranken eu zoo men bet verdragen kan een pgp tabak voordat men naar bed gaat Men wochte zich in deze evenwel voor overdrgving Ook wordt op 6ea ding veel te weinig gelet nl of men ook een bartgebrek beeft Dat moet steeds onderzocht warden en roo bet blijkt dat men de kiemen voa zulk een kw ial met zich draagt ia voorzichtigheid hoofdzaak DUITSCHLAND De vraag of het ministerie van landbouw bekoa4en zou worden of opgeheven was voor weinige dagen zoo goed als bealist de verschillende afdeelingen zouden bij ondereeheiden miuisteriën worden ingelijfd de heer von Seichow zou derhalve aftreden eu geen opvolger erlangen in dier voege had men de 4 niestie bijna beslist Sedeit het tijdstip zijn Ie borden min of meer verhangen en thans verzekert men dot de minister wel is waar aftreden zal maar dat hij een opvolger verkrggt De portefeuille van i t ministerie is den opperpreeident van Posen den keer von Köningsmarek aangeboden die het aanbod eehter van de hand heeft gewezen zegt de olSeieuse SpenerKhe Zeitnng Maar biermede was de qutestie niet afgedaan De keizer fceeR zich echriftelijk tot den heer von Köningsmarek gewend en hem verzocht de portefeuille te aanvaarden In bedoelden brief komen o a de volgende opmerkelijke woorden voor Ik ben er niet opgesteld met nieuwe vreemde krachten te arbeiden het is mij aangenamer mannen ora mij heen te zien behoorende tot zoodanige kringen die naar ik weet door banden van trouw en vriendschap aan mij zijn verbonden Bij die gelegenheid is tevens aan den heer Königsmarek de verzekering gegeven dat de werkkring van het ministerie zal worden uitgebreid Men verwacht eerstdaags de benoeming van den heer von Konigsmarck in den Sttuila Ameiger te lezen zegt het gemelde olCcicusc orgaan Een dergelijken omkeer neemt men waar ten opzichte van een ander en hoogst belangrijk ontwerp dat op de invoering van het verplichte burgerlijk huwelijk ook betreffende dit ontwerp is de rienswijzc der regeering veranderd De meest invloedrijke leden der Evangelische geestelijkheid zij die van een hiërarchisch standpunt gezien tot de voornaamste behooren en derhalve den liberalen boginselcn niet zyn toegedSJln hebben zich rechtstreeks tot den Keizer ËAning f venJ 3ij heblien hoog opgpgeron ffTan de oatcbristeiijking vAn den Staat viin zoor dreigeade gerareu welke men met uu kunnen afkeeren indien het bedoelde wetsontwerp raocht wordeB aangenomea Zij sineektea dat de rcgeermg y66t de indiening dsarvan de hoogste kerkelijke autoriteiten zou raadplegen en het advies dier Evangelische gcesteiyken in orerweging neoKu Dit alles b ft Baar mea aB goederhtud rerneemt zijn invloed niet gemist De regeering beeft echter ingezien dat althans iets van dien aard behoort te gt ohiedan en Êf hoofdzakelijk tot wegruiming van bezwaren welke oud Katholieken zouden kunnen ondervinden Dergelijke moeielijkheden zouden vooral ontstaan indien de Katholieke geestelijkheid weigerachtig bleef om tot het sluiten van een huwelijk tiisschen oudKatholiekeu de hand Ie leenen Naar van gewoonlijk goed onderrichte ïijde aan den Magdeb Correipmdent wordt medegedeeld is men thans aan het ministerie van eeredienst werkzaam qan de samenstelling van een wetsontwerp strekkende om in gevallen al hierboven bedoeld te vooreien De Bank und Haud Ztg bespreekt dit onderwerp insgelijks en stelt daarbij op den voorgrond dat ten aanzien van de aangelegcnnèid in den ministerraad groot verschil va i gevoelen bestaat De minister van eeredienst de heer Falk verlangt de invoering van het verplichte burgerlek huwelijk de heer von Eoon ministerpresident wenscht dat eengewgzigd onl werp der zioageoaamde NothiCi ilehezal worden ingediend de minister van koophandel de heer von Iteenplitz daarentegen verdedigt de invoering van het facultatief burgerlijk huwelijk Een en ander mag meer dan voldoende worden geaeht om het Ingediende vertoog den ingang te doen inden welke raan is te beurt gevallea BINNENLAND GOVDJ 14 it VKua Thana kunnen wü het programma mededeelen van t concert op Zoaaag 26 Januari a in de tui N t CU Vermaak te geven Barste Afdeeliag 10 Sept tétes 1 gedeelte L T BnTiiovEM gearrangeerd voor piano viool en violoncella 2 Funtaisie la somiiabule voor Trombone J U CoïNZM uit te voeren door den keer Jaoobi 3 Air Ituese F F David de heer DoDOK tfl Arioso da Profête Mbueksisb Me r Alabt V Souvenir de la Suisse Sebvais de keer Ai abt Tweede Afdeeling 6 Sept tctos Snale Bketbovev de heer iudQ n 7 Il sogne Mkrcadahte Mevr en de keer Alaet 8 Elegie voor viool Viiuxievps de keer DiiuoK 90 s i Werweissabwirtinewiedertehn Waldmak b j Beautiful tee Answerd Liederen voor Trombone de heer Jacobs 10 ILied ohne VVürte Mimdeisohn b j Romance Air du XVI Sièele Sebvais de keer Alabt Op de vergadering vinipanning door UUspanning 11 Zaterdag te Stolwijk gehouden trad als spreker op de heer J Hartogsveld uU het Beijersehe In eeae net uitgewerkte lezing besehreef hij het leven van onzen geachten diehter P A de Génestet welke lezing met onverdeelde aandacht werd aangehoord Na de panze werden er eenige bijdragen door verschillende heeren geleverd die allen bijdroegen om de talrijk opgekomen menigte een hoogst aangeuamen avond te verschaffen De vierde vergadering volksvoordrachten te Berkenwoude had U Donderdag plaats Door den Heer A liooken nit Zuidbroek werd op leerrijke en luimige wijze eene behandeling geleverd over de Mode Deze lezing beviel bij uitstek als ook de daarop volgende bgdragen door verschillende personen geleverd Het nationaal zendings est zal waarschijnlijk dit jaar gehouden worden op Woensdag 23 Juli op het buitengoed Boekenrode onder Bloemendaal Staten Qeneraal Eebste Kameb Zitting van 13 Januari In deze zitting zijn de hoofdstukken II III en IV der staatsbegroüting na eenige discussie aangenomen Bij hoofdstuk UI kwamen ter sprake de inricliting der diplomalie het sluiten van handeUvirdrnfjen de zaak van Venezuela en het nitlevcringi tractaat met België Bij hoofdstuk IV deelde de minister van justitie mede dat onderscheidene wetsontwerpen tqt pattiële herziening 4er wetgeving reed gereed zijn Heden komea de verdere boo tukken in behandeling De Miniater van Koloniën brenat ter keonis van beWglièbbenden dat ingevolge hel1 epa lde bij s Koniugs besluit van 6 dezer n 16 in Nederland op gagem nteu van bij het leger in Nedtrloadsch Indie gediend hebbende militairen beneden den rang van oRicier en van ann hen g t k gestelde militaire personen mitsgaders op de pensioeilen hunner weduwen gerekend van en met 1 Februari e k om geenerlei reden meer korting ten behoeve van particuliere schuld eischfire wordt toegestaan Naar het llbl meldt wordt in Fejwuari eene pen sioneering en prototBe foor üe officieren by het leger hier te bnde T nwaofat Naar men Terweeèt heetl het dagelijksek Beatnorvan Leiden mat eerbiediging en wawdaniag der goede bedoelingen tan de kerkeraden van onderscheidene godsdienstige gezindten nochtans gemeend niet to moeten treden in het verzoet der keiHteraden defer dagen gedaan om de vecleende toestenuniug tot liet geven van olkstooneelvoorstellingen op Zondagavond in te trekken Het Gemeentebestuur i nl van oordeelj dat veleik daardoor van het bezoeken van aiuleaa qiinder roegzame plaatsen warden teruggehouden endat door die voorgtelliiigeu mitsdien op de Iedel jkhrid des volks een gndstlge invloed moet TOrdea geoefend Men schrijft aan de Leidtche Cotnuitr I e raeht fose kleor sehemen door dr MoemkBO pen irwiaeifa da Pynia L duaia iafom IwMea m terwijl er reede eenige Uoemen geopeuo tijn Alt in Maart dit met sehittereode bluemeo getooid beestergewas bloeit heeft de lente zjoh ia a tre Jaren oDOer gunstige O in8landi hedeo ingeatell DeGalanthns nivalis ket sueeu klokje het vastenavond zotje is boven den grond eu het Tertooad tuaachen de half gealoten blaadjes het grcin witle bloem beginsel Welhaast pri kt het dusgeuoemde de andere bloemen als het ware ten leven luidende terate leuteblormpje met zijn bevidlige Uoemkiokjes Op voorstel van dea Burgemeester bestaat het 4aB om de politie te Utrecht weldra met meer dan eeli derde nit te breiden zoowel door vermeerdfriug vua het aantal inspeeteura als vaa de agenten der lst 2de en 8de klasse vooral ter verbetering van dea nachtdienst In afwachting hiervan zijn in de buitenwijken door eenige bewonert personen in dieint genomen ter beveiliging hunner bezittingen dee nachts Door de Maatschappij tot exploitatie ran Stoats spoorwegen en de Uguspoorweg maatsehappij is rena overeenkomst gesloten volgent welke de tjioorlijnrt nabij het ziekenhuis en die op den Houleniehen weg te Ütreclit aan een zullen sluiten ten einde bg eveutucele ometaiidighedeu op elkanders spoor te kannen komen en al roo te kunnen doorrijden naiu de plaats der bestemming Te Haarlem is aan den Gemeenteraad door B a W het voorstel gedaan om het volgende te bepalen de hulponderwijzers unn de openbare tcholen voor gewoon lager onderwijs worden verdeeld ia S klassen alt volgt Ie hulponderwijzers 00 2 600 8e 400 De hulponderwijzers dieeene akte van hoofdonderwijier hebben genieten t90 tjaart boven hanne bezoldiging Aan elke der Openbar lagere scholen zijn werksuui a én eertte hul M aderwijzer h é n tweede hulponderwijzer wauuear het toual der daar geplaatsten minder dan 6 bedraagt twee wanneer er meer dan 4 en minder dan 9 eu drie wanneer er meer dan 8 zijn geplaatst rordere hulponderwijisers 8e kl voor zooveel die noodigtyn Het getal vrouwelgke leerlingen aan de rgks hoogere burgerschool met 3 jarigen eursus te Heerenveen neemt gaandeweg toe Het bedraagt thans reedt 8 Men meldt uit Leeuwarden Hoe schadelijk de hooge waterstand thans volgens de peilschoal alhier nog p m 60 centimeter boven zomerpeil ook voorde laag gelegen landerijen mag worden geoordeeld daar tegen Volgens aangifte van de B de H debitant in de Nederl ind ohe staatsloterij te Kdam is door isijne dochter den 30sten Dec II des avonds ten 9 ure een brief op het postkantoor aldaar ter frankeering afgegeven geadresseerd aan A G te Blokzijl welke brief inhoudende 10 twintigsteloten der 280ste staatsloterij zijnde 4 staks genommerd 8220 en G stuks 272 273 274 Ï7B 27p en 278 allen onder handteekening van M C Kanter en i N Torn s niet aaq Iwt adrea is bezprgd Ü burgemeester van Edam verdoekt opsporing en bericht Nog altijd wordt druk nagepleit over de afschafEiig van de doodstraf De conservatieve bladen zijn begaiin an Üt aituiutaantc e Tolgen i o r wial i ïiJil iBgi Bij h t SplM imder pjaatschappij Is de overtuiging nu doirgédrongen dat een moojilcnaar sinds de doodstraf is opgeheven zijn leven niet meer bloodstell en er derhalve veel gewaagd kan warden Karakteristiek IL ia deze omstandigheden het gisteren door ons l Uticoht qpgenomenijericht waarin wordt gemeld dot ooHuqige burgers aldaar dos nachts Kekden vuurwaneften onder nun berejk houden 00 zon Tiet kunnen gebeuren dat terwijl voorheen de staat ffirst na deugdelgke bewijzen en de verdedigers geBoord den booswicht naar het schavot ver ees thans do doédstraf aan hem voltrokken werd door den eersten den bette vóór het plegen van een bloedig kit en zeHk zonder dat zijn bedoeling om bet te begoMi nog be en allen twijfel waa Do h dit it niet te varm deo Nu hml heil Ut ttfl K do ataat zgn plicht verzaakt om het leven der burgers te bevedigen is bet niet anflers du uatnurlök dat deze heldoor hem weg geworpen awaant ofirapen lm einde zichzelven te beackermen Vroeger zooals bet in een beschaafde maatschappg behoort ttiafte df oycrheid de misdaden naar haar zwaartt eu schrikte daardoor de boosheid af thans au hg dat nalaat moet evenals bij de wilde volkjttammen ieder maar voor zichzelven zorgen En aldus wordt Set noodzakelijk om zooals iu de dogen van ket valstreaht steeds apeirtnig b j tiok te dragen Leve de liberale vooruitgang Tol zoover de T d Zijne redeAsering kan mat een paar feiten worden weerlegd Een dag te voren gaf de Tijd itM onder zgite vcrtehcidcnhedeu het volgend ttakjei lnhet vrge Amerika sehynt de vrgbeid in bat moorden gelijken IreU te houileu met andere vrijheden Den 13den December zaten in de gevangenissen vau New York niet minder dan 21 personen allen betchuUligd van doodslag Welnu in Amerika m de doodstraf ü afgeiohaft zg wordt er nog altijd toegepast Eeu Biidtr feit In den loop van 187Ï in Engeland 511 noorden gepleegd Ook daar bestaat de doodstraf do béuI beefi er zelfs hard w rk Hoe kan de Tiji het dan voorstellen alsof de düudstfal d bgeswicfaten afschrikt Het zal te beziea HttH waar mear wara misdrijven worden gepleegd bij ons te lande waar zooalt het sch avotlievciide blad zich uitdrukt de staat zijn S licht verzaakt of in landen waar men de misdaIgtn om hMs brengt Kamf Ct Eenige jaren geleJen ging van Bergen op Zoom iemand als varensgast Op reit Het schip waar hijzich op bevond met nog 400 pcnoneu verging metman eu muis Zijne vrouw die steeds in Bergenwal blijven wonen vernam het ongeval en begaf zichter gelegener plaotse om inlichtingen te bekomen De dood van den man werd geoonatateerd door zuoals nn blijken zal onvolledige bew ïen De vrouw droeg daarna een jaar en zes weken rouw als gebruikelijk it Dezer dagen evenwel kwam de man opbet onverwachtit thuis Hg had op eeu plank bijgelegenheid der schipbreuk net nog een kameraadzgn leven gered eu waa op een eiland aangeland van waar ze m lang zwerven in het Vaderland temgkwamen A Goetclie Ct Uit Heerenveen meldt men dd 9 Jan De raad der gemeente Sohoterland heeft in zijn jongst gehouden vergadering een belangrijk besluit genomen op een adres van armvoogden van Hoornaterzwaag houdende verzoek tot verhuring van beidcMlden door te bepalen dot die velden voor acht jaren zullen kunnen worden verhuurd tot het bouwen van boekweit en het steken van zoden en plaggen Dit besluit zal niet weinig medewerken tot wering van het pauperisme dewijl de armen nu door tdf help in hunne behoeften zullen kunnen voorzien terwijl de aardbodem in die environs eene verandering ondergaat die niet anders dan heilzaam kan werken voor tijdgenoot en nakomeling Niuir onnleiding van een schrijven van het deportement Heerenveen der Mnalschappij tot Nut van t Algemeen hebben Burgemeester en Wetlioudcrs van Seboterlaud een onderzoek ingesteld nnar den toestand der werklieden woningen en daarvan een hreedvoerigen slant opgemoakl Over t algemeen hebben die woningen te weinig licht lucht en ruimte Tot hoofdonderwijzer der achool op het dorp te Zevenhui en is benoemd de heer G C Beusekamp thans hulponderwijzer te Zutfen Vftor de Arron lissemeiits reclitbank te Amersfoort heeft de beer K wethouder der gemeente Rijzenbarg terecht gestaan als aangeklaagd den neer v W burgemeester dier gemeente op dient kantoor tijdens hij in funktic was te hebben geslagen Het openbaar miuisterie heeft onder aanneming van verzachtende omstandigheden verl uiyd vcroordeeling tot drie maanden cellulaire gevangenisstraf De beschuldigde werd verde ligd door mr D J H van F den advokaat te Utrecht die aanvoerde dat de heer v W gedurende het voorv il niet in de waarneming zijner funktie was en dat slechis was gebleken dat de beschuldigde den heer r W bij de bont h id vastgehouden met de bedoeling hdit te verhinderen zich uit zijn bureau te begeven tu tilat deze zou geantwoord hebben op de vragen hem gedaan eene handeling noch misdaad noch wanbedrijf noch overtreding daarstelleode weshalve pleiter ontslag van reohtsvervolgiqgf renmebt De Jkxhtbauk veroordeelde den wethouder tot 1 maand cellulaire gevangenisstraf Laatste berichten Madrid 18 Jan Het bestaan eeuer nota van den heer Fiah aan wnje otfer de zaak der tlnverng au van een daarop gezOndea antwoord vanonsOoavernement wordt oflicieel tegeugetproken FarijtL 13 Jan Volgeae geracht zal MaoMa kon Versalllei niet Verlaten De Commissie van dertig leden houdt hare beraadslagingen Van heden tot margen geheim Zij 7jil nog den ke r Thiers hooren De aios Rtfatlieauie heeft besloten de linkerzijde e ondertteanen in hare stappen bg het Gouvernement tan aanzien van de ophalSag van dngUaden en het verbod van bijeenkomsten Als die stappen niet tot het beoogde doel leiden zal er eene interpellatie worden ingediend De CuttiiBitaie voor de petitie van prins Napoleon beeft den heer Depeyre die deu Prins ondersteunt tot rapportear benoönd De Nationale Vergadering heeft de ditcnseien over het onderwgs voortgezet De heer Bert ontwikkeld tjjn aiKndement strekkende om te bepalen dat badienaan van den godsdienst niet benoembaar zulten zijn tot leden van den Hoogen Raad van Onderwgs en tevens om aan dat lichaam meer rechtstreekschcn invloed op het onderwijs zelf te geven De heer Simon gaf in zijn antwoord o a te kennen dat niemand er aan deukt eene staatsgodsdienst te vestigen maar dal ket staatsonderwgs moet voldoen aan de olgemeene godsdieottige bchodten Vrr 1 ia aaugeiioaieD De Voorzitter geeft aangekondigd dat de interpellatie van den heer Belcaatel is vastgesteld op aanstaanden Woensdag Rome 13 Jan Op bevel des konings zal hi t Hof wegens het overlijden van Napoleon voor den l d van twaalf dagea den rouw aannemen Te Florence is eene insohrgviug geopend tén behoeve eener uitvaart voor Napoleon in de kerk van het H Kruis Brussel 13 Jan Het Journal de Bnxellei en andere bladen bevestigen het bericht dat het Gouvernement weigert machtiging te verleenen lot aCstand van den Luiemburgachen spoorweg Kolon iën o o 8 T l ïToTi kim het algeneen overzicht van de Indiir wordt het volgende ontleend De aandacht wordt het meest getrokken door den afloop der verpachtingen van de opium lu de verschillende perceelcu voor het jaar 1S78 onder de werking van de nieuwe regeling Voor llntavi i en Socrabiiya is de uitkomst bepaald ongunstig Den 2üsten Nov heeft de vorige pachter voor het pereeel Batavia Krawang Bantam ei de Lampongs circa eene halve ton minder geboden als hoogste bud dau hij in 1872 betaalde Voor hel perceel Soerabuja zal de winstderving circa twee ton bedr igen De leemten ui de jongste regeling zijn door ons herhaaldelijk aaupcwezen Ten deele is reeds aan een onzer bezuaren te euioet gekomen want de apaacAe Ct van gister kondigt de splitsing van het paclitperceel in drie kleinere aan Eene herverpachting zal dus volj eu De TCamcr van Koophandel te Soerabaya beeft aan den jouveriieur üeniraal een adres gericht wegens het verbod van opslag van opium in entrepot De Kamer is van oordcel dat aan den handel met Bali door dit verbod een groote tlag wordt toegebracht daar de Balinees nog bijna geen zilverge d wil en opium het ruilmiddel is voor de titnjke schepen die van Soerabaya rijst eu kolfie op Bali gaan inkoopen De adressanten vreezen dat de handel zichnaar Singapore zal verplaatsen De verpachting der zoogenaamde kleine middelen voor 1873 heeft 48 7 16 s maands of 4 556 per maand minder opgeleverd De onderzoekingen van de Commissie omtrent den bodem van de reede voor Batavia duren voort Over de waarschijnlijke uitkomst en over de m iddelen tot dat oud erzoek gebezigd duurt de polemiek voort Volgens de offieicele berichten uit Deti herstelt de rust zich daar m er en meer Van Maudhar Ualaiignipa verneemt men dat onze troepen Maradia Kapé m het gebergte hebben vervolgd en bij de vlucht op De Samaranfftcie Ct wil weten dat op Savoe een binnenlandschen oorlog gevoerd wordt Volgens hetzelfde blad zuu de mijningenieur Jonker geen kopererts in voldoende hoeveelheid op Timor hebben kunnen vinden Thans is een commissie bezig met bet opnemen van de spoorweglgn Mr Cornells Buitenzorg Men verwnelil de opening tegen het einde der maand Jien andere commissie ia door de Begeering belast geweest met het onderzoek naar den toestand van de sluisen havenwerken te Samarang die niet vorderen en naar men beweert nog 3 willioen aimden eischen De ingenieur die met het toezicht over het werk belast is geweest moet eensklaps behoefte bebbea om i jn geschokte gezondheid door verlof naar £ aropa te herstellen Men zegt dat de commissie een ongunstig rapport over den gang van zaken in den jongstcn tgd heeft uitgebracht Den laten dezer kwam per Fraasche mail alkier aan de heer Brooke radja van Serawak met familie De heer Brooke is tonder bijzonder ceremonieel ontvangen Hg bevindt zicb thans te Buitenzorg Den i9sten dezer zijn kier geveild 10 563 568 picols gonv suiker die gemiddeld 16 32 golden en 5 000 picoh koffie die gemiddeld ƒ 44 30 opbrachlen Gedurende de maand October jl werd op Java en Madura werkelgk aan in en uitgaande rechten ontvangen 818 016 63 hetgeen met de 8 vorige maandrn uitmaakt 6 024 138 8 dat ia meer over 1871 887 723 51 en meer dan over 1870 1 07 118 27 De Jaoatche Ct bevat telkens nieuwe meiledealin gen over de rgstprijzcu up Java Eveneens beeft lil het otficieele blad de af koodiging plaats gehad van de wet van 25 Juli 1871 betreifende de consulaire rechtsmacht In de Jao Ct van 3 Deo wordt afgekondigd eene ordonnantie houdende een nieuw reglement voor de bereddering en verantwoording van uiilitatre nalatenschappen Voor ket groot ambtenaars examen B hebben zich 53 canJidaten voorgetlaau waarvan VVoensJag 2 werden tuegel iten eu 2 afgewezen Heden loopt het examen van eene tweede serie ten einde Naar m ite het leger hier van achterladers voorzien wordt zullen de korpsen der schutterijen gelrokken geweren bLkuiuen Te Saioar iiig heerscht de zoogenaamde i eri iw h r De l iii eiselie link F iith gezagvoerder Evans van Cheribon naar Bushire is 111 den nacht van 30 No op Pnnseneiiiind gestr iud I e siuurmau en de hofmeester zyn ilaaruij verdronken De overige bemshiiiii is te Anjer aaiigeian 1 Het schip wordt heel ïeriortn geacht Het wrak werd hier gister voof f 320 verkocht l it dit ongeluk blijkt opuieuw de dringende noodzakelijkheid om ten spoedigste een kunstlicht van de eerste ordi op Java s 1ste punt te plaatsen waarover seilert jarcir gssproke i is maar eerst nu de gelden voor Iö73 zijn loegestian liet IS den UisiJmt Caime eiukt i eii goed werk te dam dat b i v inle waarde heeft De kans toen bit aat dat S b ga inetterlgri bi vrgd 1 worden vaa het die plaats Vi rpisteiul moeras I e Uesideut heeft V oigestrld het moer 8 te dempen Daartoe zijn 18 000 g lillen toe estaaii waorvoor rails gelegd en wagens a uigeuiaakt rullen worden ten eiude 15U ketting iii erb d aitoe op eitehjk luiiigeweztn aarde uit hel gebergte naar het moeras te doen kruien en den poel op die ngze te doen verdwijnen Men lekeni dat het werk 10 j ircu arbei J zal vorderen Eeu EnruiHCMh opnencr wiens bezoldiging 75 s maands lie liaa jt en eenige inaiuloois op 20 s maands zijn met liet loezic it belast ad Uandehbt aj g g f TW Burgerlijke Stand GKBOR H Jau Aulonetla Maiin oitilers Houdijk en M llï nt iiiboüm rLlrüucUa Cnthariua tii üriijiiUa