Goudsche Courant, vrijdag 17 januari 1873

Januari Pag n Vri 1873 N 1310 GOUDSCHE COURANT en idvertentieblad oor Gouda en Omstreken J De iniwidlng tui dvertttitiöii kan geschieden tot t ba nui des namiddags op den dag der nltgare Jufvrouw VAN BOVENB op de Kleiwi vraagt voor één of twee dagen in de week een ZINDELIJKE WERKSTER welke gewoon is bg ruw werk ook fijne meubelen te bewerken en kamers te doen Openbare Verkooping en te QOUDA op MAANDAG den 27 JANUABU 1873 des voormiddags ten Blf ore in bet Logement het ScHAAKBoim aldaar van een goed onderhouden en gemakkelgk ingerigt KOOPMAI SHUIS met drie ZOLDSBS en KANTOOB daarboven EBF en TUIN aan de Westhaven te Gouda Wgk B Nr 181 ïe aanvaarden 10 February 1873 Bn op DING8DAQ den 28 JANUABU 1873 des voormiddags ten 9 ure in en vóór het gemelde Huis van KOOPMAMS GOEDEREN bestaande in TABWE BOGGE BLOEM MEEL GBENT HAVBB GEBST enz alsmede eene BASCULE GEWIGT enz en daarna van een netton ZTiTBOEIDEXi waaronder een BRANDKAST Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore vandenNoteris W J PORTUUN DBOOGLBBVEB te Gouda loei Hmm ouden C L ff na NieUclioarcn en F nn Wyt Heiidnk oaden H liCget en M Hogvenaar JohSDues FraaciKus Theodoras ouders J F Tan der Linde eo C P van Haaren Cornelia Johanna onden J N Tan der lit en C Molenaar Cornelia ondera C P Babouvr en A H Tan der Heyden 12 Ahda oodera B Snaterae en A Kansel Jokannes Marinna Elia s ouders M E SehoooeiQeüer en J A Dooglas Waltbems Johannes ondera J i HermaiM en J T ran Leenwen OïiniBtK 11 Jan A Hersche 7 m A J Leemkroek 1 j m G L Glaa 8 j 18 P A IW 1 m A S Kalik 3 m Z van Waas wed H Pastoors 6 j S M van seuwen 6 vr 18 P van Wgogaarden 11 d ADVERTENTIËN De ondeigeteekenden kennis genomen hebbende van eene advertentie geplaatst doorHH Commissarissen van de Maatscbappg voor N G Gasbereiding alhier hebben de eer daarop kortweg te antwoorden 1 dat het volgens annonce van genoemde Directie geheel den schgn heeft als of hunne gehede leiding indertijd door een ook door den Heer Directeur van genoemde Maatscbappg hooggeacht technicus aangelegd gebrekkig zou geweest zgn 2 dat dat zoogenaamd gebrek alUin heeft bestaan dat genoemde technicus een 3 hoekige pijp I I had aangebracht waarvoor genoemde Directie gemeend heeft eene rechte pgp te moeten leggen zonder echter d rom de bestaande I I te doen vervallen om de gegronde reden dat hun redUe pgp alle kans van bevriezen aanbiedt 3 dat vóór ondergeteekenden overgingen het aanbod tot het leggen van die rechte pgp toe te staan zij te vergeefs gevraagd hebben Ihoewel ingevolge Contract deskundigen vanwederzgds te benoemen ton einde op afdoende wgze te beslissen of de fout in hunne leiding dan wel bjj de fabriek wat de drukking aangaat bestoad en ten 4 dat al moge de kwaliteit van het licht door den Heer Da van DOESBUBGH in de Avonden van 28 Nov en 3 Deo voldoende betonden zgn men wel gelieve attent te zijn dat deze dajtums è posteriori hunner reclame zgn Ten slotte wcnschen zg met deze afscheid te nemen van alle verdere discussie in het vertrouwen dat hunne poging om in de besteande gebreken te voorzien eene voor alle verbruikers doorgaande verbetering moge tengevolge hebben VAN DB GABDE VBIJLANDT GoüDA 14 Januari 73 Openbare Vrijwillige Vcrkoopliig oM CONTANT QBI D ▼ an opgaande EIKEN IJPEN KASTANJE ESSENen ELZEN BOOMEN en van extra zwaar Hakhout waaronder ELZEN en ESSEN beslaande circa 2 Bunders en zulks op VBUDAG 24 JANüABU 1873 des voormiddags 10 ure aan de Bonwmanswoning IJVEEVBUCHTc aan s Gravenweg onder Nüuwerkerk op d IJsset ten overstaan van Noteris SPBUUT residerende te Ouderkerk a d IJstel die des verlangd nadere informatien geeft Zgnde het te veilene drie dagen vóór den verkoopdag te bezigtigen uItsenmteë HOOGSTEAAT adverteert dat hg bg zgnen Sigarenbandel tevens di van WIJNEN alsook BINNEN en BUITENLANDSCH GEDISTILLEEBD geT9 0 hepfl c STRIJK ORCHEST De ondeigeteekend Toomemens zgnde een STBUK OBCHEST te vormen roept ba dezen dlle MDZIEK LIEFHEBBBES en KUNSTBB0EDEB8 op zich aan zgn gde te scharen en eene te houden op VBUDAG 17 JANUABI des avonds ten 8 ore in het Lokaal Nct en YuMAAK op de OoBthaven JOH W WENSINK Gouda 14 Januari 1873 Staalwiin aangenaam en gemakkelgk in te nemen gzerpneparaat door alle geneeskj a T j heeren aanbevolen omdat hg ligt te verteren is en volledig ifl de sappen des ligchaams overgaat De 8taalwgn wordt voomamelgk en met de gnusti te uitwerking gebruikt bg bleekzncht gebrek aan eetlust zenuwachtige hoofdpgn en vooral o $ begisarade longtering De flesch a fl 1 Engrelsche Bruischpoeijers i tZuL iTSr T ST Anatherinllondwater tt n iT oLie rtSva iZ tanden en scorbtfut Het is het eenvoudigste zuiveringsmiddel voor de tanden daar het de slgmen oplost dus de vorming van wgnsteen voorkomt Het werkt verfrisschend in den mond zmvert den smaak en verdrgft den onaangenamen renk welke door holle tanden door overblgfsels van spgzen of tebakrooken ontstaat De flac van 100 Gr ik 75 Ots I7 iirv 1cnh WanAnnoAav Mn ververschenden reuk hebbende en rrg van EiUjreiSCU J dirapueuei zelfstandi eden in leganto dooxm vu 100 en 50 grammen a 45 en 25 Cts XiiivAf Affntv ffl Yff tr f moutstroop uit 70 pCt moutoniker dextrine eiwitMjUI KI mAl£ fUA liat l Ich e stoffen en phosphorzure zouten zameigesteld wordt door prof VQN JJEBIG door Dr BOCK en alle geneeskundige autoriteiten al een hcht te verteren en voedzaam middel zeer aanbevolen bg hoest schorheid borstkwalen kinkhoest en voomameluk bg crophuleuse kinderziekten in plaats van den walgeliji tmaienden kvartfoan De flesch van 3 heetogrammen 75 Cts Dr Romershausens OoQsv li v door inspannende bezigheden door aanhoudend lezen of door ziekte verzwakt zgn ten eerste aan te bevelen Groote flacons fc fl 1 en kleine V flac i 30 Cts Origineelflesschen van Apoth GEI8S it fl 1 50 Origineelprgs Tlnnrhnlepm d Cologne philocöme zuivert het hoofd van de K hilfen belet M maai uaisci l het uitvallen der ïiareu en brengt in een korten tgd een geheel nieuwen groei te voorschgn Hg is zeer verfrisschend van het fijnste parfum en maakt het gebruik van haarolign en pomaden geheel onnoodig Groote flacons 90 en kleine a 45 O Alles echt verkrggbaar te Gouda bg L WÈLTBE Gouwe L SCHENK Hoogsthiat eu J O ZELDBNBIIk Markt Bij el artikel ia eea gebmiksaanwgzing E M M E B üK n voüT a rMD30E isr Koflijhuis DE KAP door het ONGUNSTIGE WEER van MAANDA6 AV0ND is het F B U S B I LL A B T E N nitgeateld en nu bepaald óp aanstaanden ZONDAG 19 JANUABI s avonds 7 uur WJL3Sr3D SLEg3 Mevrouw VAN DE VELDE verlangt tegen 1 Februari eene TWEEDE MEID Loon naar bekwaamheden AII7ESTENTIEN ter plaatsing in het ADRESBOEK voor d Gemeente Gouda voor 1873 wórden ten spoedigste ingewacht De prgs is per gewonen nonpareil regel 10 cents per halve pagina 1 50 per pagina 2 60 Bg inteekening is de prgs van het Adresboek 60 cents na het in t licht verschgnen 90 cents G B VAN GOOB ZONEN Jiirtotiitili in alle COÜBANTEN worden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Een afschrift is voldoende Gouda Druk tro A Briokmao Apoih n Fabrik van ChemueA Uehtiueht PrapanUen De uitgave deser Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VBUDAG In de Stadgeschiedt de uitgave in den avond vanDINSDAG DONDEBDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 75 franco per post f 2 BUITENLAND BalteDlaDdsch Overalckt De boudtkfingen der Pnhlifii nwimii MkqnM andelQk tot eca re ilu t geleid te heMn Alttian M bmcbt kt n ceo ostitny vu et in genedheid gebraokt doeh terem d t Tkim emetigv benrwea le het voonUi kwik Uji ui die aader ia de mniwie oalwikkelea Het door de mb coBuaiteie rao de CoaoiiMioD det TrenU opi iteldn oolwerp to wet is ludeo o peudea inkood De vergsdemig wenadknide M ha toekoaead eoiwlitueernid geug aageeokonden Ie bebondea doek teven veii etenDg Art i Dl praident der repabUek eleU ieh in Mtaet Bet de Terg leri g do niddei vu bood ekiippea Ufoff die door een der ainieten vu de tnbune tollen vorden i ewD Echter ui de pretidriit in de vergadering het woord kuitneu roeren wenneer k du noodig oordeelt o voond fi B mUagea deuto per koodeoknp te kebbeokeohur geiuakt De diaconie wavin de Breaident verhagi liah ta Mgeo ui dadelgk u ketontraagu viD t iD boodaehap geaeborat orden ea den dag durop 1 1 de prtaident iich moeten doen booreii tna een b toader toioib eiacha dat hg nog denselfilao dig apreke Wuneer de prtaident aladan ket Vfocd gevoerd keefi io de veigaderiog nl de uttiog uaiildrllgk gesloten en eerat in eene volgeode ut liag d diiraaaie over de onder erpelglce nak hervM arordea Bg alle beraKtalagingu moet de preaident aArezif Ugven Art 1 De prHident nl urgente etten blaoen drie di eo ndeie etten binnen md mund afkandigea Wuneer ket eene nrgenta et betreft lal da preaident ket reeht hebben oa binnen een teragn vu drie dagen per boodaehap een nieuwe beraadaiagiiw te vwioeken Ten opiiehte tao andere wetten l de preaident na de tweede lezing kunnen iaekea dal de derrie lezing eerat na een mund gewkiade Interpellatien mogen niet tot den president mur alechta tot de ministera vu de repoblick geriekt orden Art S Na ket uilrengaan der nationale vergadaring ui ket etgereml gcug worden uitgeoefend door t ee kamera Eene coamiBSie wordt belaat et ket opmakea vu een ontwerp op de verkiezing van leden en van een ander op de aamenstrlling en de bevoegdheid vab de tweede kamer Of de foastie Boaigoing nog tot eene interpellatie leiden ui ia t gfclBchtig Voorloopig waa tg itgeateld tot gisteren Alleen de aiterste reehter anoea alonden er nog op na de inlioktingen die Thiers oodershanda gegeven liad D beraadslaging over ket ODt erp tot instelling van den hoogen rrad voor onderwijs is in de nationale vergadering voortgezet en el over art f aanwijtende welke leden voor dezen raad cullen worden verkoun of benoemd De a eva rdigde Bert deed nog een poging om de geeateiyken uit de en raad te wereu miiar zonder succes de minister Jules Simon verklaarde zich tegen het amendement het tiaatsondervi ijs zeide hij moest voldoen aan de algemeene godsdieristige behoeften Jammer dat juut geen enkel kerkgenootschap Het ket voldoen un die zoogenaamd algemeen e bdioaAea terreden it Art 1 werd dAaiop aangenomen Volgens de officieiuef Bte paUk hebben alle genenala en nadere officieren die tot den ailitaueo boMut vu Napoleon III kebbeo behoord voor loorer ig oiet in aotiavca diaast oi zonder kommudemeot ign verlof vetkNgn om de begrafenis vu hun vfoegeren vorst b t wonen Wg aaeenen Ie kannen verukeren vo gt het Thiers orgUo et bg dat UaG M kon Pargs aiet rerlaten hedt D Bwlgnscbe bevolking ia zeer geagiteerd ten gevolge der veroordeeling tu den liberalen predikant Sjdow doof de proviaciale tjuode Zel de geaeenteraad iotereaaeert ti voor bea j zjja genaentenaren hebben verklaard art kern vereenigd te blijven eo zich dea noods vu d kerk te willen afuhaiden Ëen untal Ëvangelisdie predikanten in de prov BrandcBburK kebbu eea fTHMMt openbaar gemukt ttigea het besloit aa ba KraogMtach eoöairtaria döer prorineie om en preditant wegens zgne vrgziunig gevoelens io zgne bediening te schorsen Zg verk areu dat door U besinit de rrgheid m het verkondigen der Evangelische leer tArdt verkort eo dat tg eich gedrongen gevoelen durtegeo te protealeeren dur tg tich gerechtigd achten tot kei vrge onderzoek opdat de II Schrift niet lot eene doode letter orde grmaakt maar aen levende broa blgvc Zg erkennen de kerkleer niet als eens roor alle tgden rerluiideode geloofswet op grond waanao kerkelgke overheden tulke auklaokten als tegen den predikant Sjrdew kunnen formuleeren ten einde iemand tan de k rk ta kannen italaiteo In Belgiu is au de orde de overdracht vu deo Loxeaburgaclien spoorweg un eue Duitsche maataobappg Het plu lokte algemeen tegenstand uit toodiit de regeering de overeenkonut tenslotte niet heeft darven goedkeuren Men meende duromtrut in de zitting der kamer vu ewgiateren iets nadert van den minister Malou te hooreo doch werd telenrgesteld De regeering kan nog mets mededeelen In andere opzichten echter is de zitting belangrijk Niet omdnt tr eene petitie is ingekomen wurm ver tocht aerd de schutters telken jare drie muoden aciilereen uaar het kamp van Beterloo te zendsu ter hunner volmaking in de kunst soldut te zgn met omdat de jachtiret behandeld wordt waarbg de discmsie ontsta it die tot oitbundig genoegen van kamerleden journalisten en publiek den heer Lelièvre tot spreken noopt maar omdat onder de ingediende wetsontwerpen twee zgn vu veel gewicht Beide betreflen Nederland Het eerste ia de goedkeuring van een tractaat tosschen d beide Imden wurbij de unslmting van den spoorweg Antwwpen Oladbach op Limburgsch grondgebied wordt geregeld Eindelijk ui dan deze nesiie uit de wereld komen en tollen de woorden van den minister Rogier eenige jaren geleden gebezigd dat Nederland tot ket sluiten van dit tractaat allerlei hinderpalen in den weg stelde eindelgk onwaar worden Het tweede ontwerp geldt de kamtalintie van 400 naO zgnde het rentebedrag dat door het Belgische gunvernemeut jaarlgks un het Nederlniidsche tot afkoop der Sebeldetollen viordt betaald de lielgische re reeriug zal om de rente te hesparen het gcheeie kapitaal vau ruim 8 millioen aan de Nederlandschf selwlkist beta en Voorts heeft de heer Malou een krediet van 500 ÜÜO fr gevraagd tot nnpeiiing ld gendaimene ADVSBTENTIËN wordcm geplaatrt van 1 5 regel 50 Centen iedere regri meer 10 Centen GROOTE LBTTBE8 worden berekend naar pUtatsruimte A oaderlgke Nommen VLIF CENTEN De strijd OMt de geeatdijkkeid ordt ia Zwitaerlud met kracht geroerd vooral oaar aaalaidiag vw de Oeneeficfae biaachops yaatie Binoen eenige dagen ui bg deo Grooten SmI worden ingediend eea etaontwerp op de organisatie vaa de katholieke geestelijkheid vu welks aanneaJH men aA voorshands vereekerd Bug hoaden In b loeId ontwerp konen o a de volgende bepalingen roor Geneve bu niauter tot een Uadooi warden gemukt De bisschop onder ieoa geestelijk geng aat toestenuning van den staat de katholieke geaeeotea in ket kanton Geneve behooren aug geen viclriageoerul of gevolmachtigde benoeaen zonder daartot vooraf de vergnaning dar regeering te hebben verkregen Al de tbua fongeerendc katholieke gecrftlij kea isi lea uch un eene herkieiiag Boetea onder efpai hetgeen in ket vervolg op va ii atelde tgdpe enui pUaU hebben H bedait door 4en iBBd vat WCte Q a M genomen óp het verzoek oa een apostoliaefa vieuiaat te dier st le te mogen vestigen mag derhalve meRuod benwemden bedoeld venoek ia eenvoodig vaa de hand gewezen Uit Spaqje komen weder geheiazinnige of licvw oodaidelgke betichten wut zg dragen niet den ttoapat vu opzettelg ke verzwijging of vrtdraaiin dar waarheid door de olBeieele beiichtgeters De tgdiog I ungunde de vorming vu nieowe vrgwilliger kuipiea schgnt geenatius het andere bericht te logenstrafl j dat de üoniuklijke troepen twee belangrgke overwiaI ningen op de Carlisten eo eene bende zich noeaenda I federale republikeinen in Cataionië bevochten kabkes I Onder de geaneovelden behoort de Carlistisehe aan voerder Castellt Ook de ongaaatige beriohten o trent de toenaae der oppositie tegen de ifsokaling der slatemij sehgnen van weinig beteekenu te tga In Madrid heeft de opgerichte Zifve althua nog weinig mnhang onlangs had een groote deaonslntie plaats ten ganste vu de abchaffing der slavemg waaraan door ilnizenden personen werd deelgeooaeea zonder dat een eukel oogenblik de goede orde gestoord werd Het telegram omtrent den onrastbarenden brief van den Amerikaanachen minister van baitenlaodsehe uken den heer Fiah un generul Siekles geunt der Unie te Madrid verliest ook veal van zgn gevurlijken schgn nu men veroaemt dat die brief reeds gedateerd is van Oct 1872 dus vódr de boodschap van prasident Grut bg de opening van het congres en oor vóór de door bet ainisteria Zorilla voorgestelde wel tot afschalBiig der slavetBÜ te PortoRico waann zooals bekend is het dempea van den opstand als voorwaarde gesteld wordt M ook op Cob lot de afschaffing der alarerag a imê aeo overgnn In baginul beatut dus geaa vetaeMi taseehen Washington eu Madnd tentg deragaeriB der Vereenigde Staten op onmiddellgke aftekaOng aandringt wat om vertchilleade reiba niet aar schgnlgk is FBANERUK Het bevestigt zioh dit Mursohalk Mao Mshon die den heer Thieis ver inning heeft gevraagd oa een brief van rouwbeklag nan de ex Keizerin Eugenia te sclinjven v m den Presulent der Republiek niet enkel Int verlot heeft tek regen maar ook de vcrgnniiiug om de begniteniiploclitighi id van Napoleon