Goudsche Courant, vrijdag 17 januari 1873

Jl Vrijdag kwamen twee voorname Engelschon 1 met een kotter Ie Texel aan Hun doel is zich gedurende deu winter in het noorden van ons land met de jacht te vermaken De kotter steekt 67s voet $ ep en beeft behalve deze twee hoeren een bemanning van vijf koppen waaronder twee loodsen een voof de Zeèuwsche stroomen en een voor de Zuiderzee en is mim voorzien van alle jaehtgereedschappen waaronder twee ligte ponten voorjl de aandacht trekken Elke der ponten is namelijk voorzien van een geweer ter lengte van 6 en 8 voet hetwelk bij wijze van dranibns naar alle richtingen kan worden gewend zij zijn niet hooger dan een voel bovenden waterspiegel Een schot met zulk een geweer waarop niet minder dan 7 Nederl oneen hagel gaat tusschen een massa ganzen of eenden doet niet zelden een vijftigtal sneuvelen ja zelfs werden er eens 84 tegelijk gedood Voorwaar het wild op Texel gaat I een donkere toekomt te gemoet want niet alleen onder het waterwild maar ook onder de hazen is gedurende den laatst verloopen herfsi een verschrikkelijke slachting aangericht Op deze wij c zal weldra Texel dat voorheen zoo rgk was aan wild niets meer voer een jacbtliefbebber opleveren Een afgrijselijk product van varkensraesting wat 1 deze week te bezichtigen bij den kastelein S van der Plaats te Harlingen nl een varken ongeveer 1000 halve kilogrammen De landbouwer Hdarides vjn Pingjura had dit manster aangekweekt dat gekocht is door Postma van Kimsweid en K Jager van Harlingen Er behoort ongetwijhld een bijzondere smaak toe het spek van uilk een loorwerp een lekkernij te heeien De ISjarige Johanna G te Zwolle heeft zich den 9den Januari na ap naam barer ondera bij een hunner kennissen BO Pruisitoha daalders te hebben gfleend in gezelschap van bet 7jarig zoontje van den machinist D naar rnbem begeven met het doel om vervolgens nasr Keulen te reizen De commis saris van politie te Zwolle daarvan onderricht wist dour middel van den telegraaf des avonds nog bij tijds te bewerken dat beide muiderjarigen niet ver i der don Arnhem konden reizen v u waar zij onder hehourhjk geleide naar Zwolle zijn gebracht De i zelfde j 6 was niet lang geleden ook stil van Zwolle pel stoomboot naar Amsterdam vertrokken In den namiddag van Dinsdag 7 dezer zijn gelyk de Tijd meldt de heeren J A Men schrijft uit Zeeland aan do Jiïo Ct het volgende waaruit blijkt dat ook daar nog partijzucht lieersclit Gedufeiide de varature heersohte in de Herv Gem te Kiuiniugeu bebaette aan Evangelie tierkondiging Na vooraf met Éeeren predikanten te hebben gtraadpleegd weril dairtoe een geschikt lokaal gehuurd daar de kerk zelve daarvoor niet werd afgestaan en ij orden sprekers mtgenoodigd waarvan de Iste op den eersten Kerstdag zou optreden om dit lokaal voor dat doel te openen hij kwam maar kon zonder spreken huiswaarts keeren I e heer Jonkman predikant bij de Chr Ger Geniccnle eischtc met hit wetsartikel in de hand dat zegt dat de geboowen tot eeredienst bestesod 300 ellen van alkander verwijderd moeten ziju dal door den Borgemeestrr dit artikel zou worden gehandhaafd Hoewel de afstiiid zoo groot ia dat in beide lokalen zonder hinder tegeUjk dienst kan gehoudenworden ilwjh eiit teh Volle de officieel opgegeven afstand bedraagt u Z Ed Ach b verplicht geweestgenoemd litknal te doen sluiten waardoor tal van oiigèk mepeii Miiswaarls keerden met bM weemoedig gevoel twelk zich ook in woorden ontlastte dat zulk en treurige zenk door een Bedi naar dés Evangelieswas gefchied duar de vervulling 4ec b df Uw koningrijk komc toch met aan eenig kerkjjenootschap ia Pinden r yV i i y Het pkin om de meest behoeftige lOhoolkindei en te Jroningen dezen winter van goeden middagkost Ie voor ien en zoo levens het schoolgaan krachtig te bevurdcreii zal worden uitgevoerd dank zij htl iiiitaiief van den lieer SchoUeo die te dien einde weder lUUÜ heefl lic ichilvbaar gesicld en de medewerking van cIc anderen die voor ruim ƒ 1401 hrhlieii gcleekend Alsiiu zullen lilö kinderen om bij te OD hoewoJ hij zich niet naar Ch alehurst z l t 4g9Teni SojDloigeu willen voorts weten dat een veertig generaals zidli tot den heer Thiers gewend hebben om vergunning de laatste eer aan Napoleon te niogeA g 4ue t A u allen ilie tot het uUitaire Huis da fleners bdioord hebien of die aiet in actieven di st tijn is 4 e vergpnninggegevcni ma aan de ge raals 4i actieran dienst zij o is te kenne gj n lUj fmt ie h m wiUtja bijVI one n z vooraf Kun kommandement moeten nederleggen Ie Soir zegt dawentegep in stryd met hetgeen door de Bontjuustisabe blailen gemeld is flat alls generaals iie deq Miuisttr van Oorlog veivunning hebben gevraagd naar C liislehurst te vertrekken len einde de begrafenis bij te wonen een gunstig antwoord op dit verzoek hebben ontvangen In den boezem van het linkerccntrnm is bijgelfi aqh i l d r rsrkiezing van nieaur bestaui leden een sonenring ontstian Een deel der fractie heelt li sli tot e u afzonderlijke parleniOHtaire groep gavprmd onder den naam liéunio de la rcjiuHique corneraUHat ilict ptogiamiui dat op de eerste voorbereidende vergadering Ier lafel kwam behelst het volgende Se vireeuiging bestaat oit cuotervatieverepublikeinen d w z uit mannen die overtuigd zijn tUA tbtins de nepabliak de eenige in Frankrijk mogelijke rcgeeringsvorm is maar dat zij bepaald conservatief moet zijn De meeting heeft het voornemen om butteA le aiterste partgen om de sti atkaade te schragen welke te gelijkertijd bet uitvloeisel ÏB der boodschap ran den presideut der republiek en an de in de zitting ran 14 December namens de regeering door den grootzegelbewaarder afgelegde rkl ringea De zoo pikante en ietwat scherpe biographic Velke Gambetta in tyn Befullique franfouè van Napoleon III gegeven heeft wordt thans reeds overt otfen door de levensseTiets van Duportal d n belanden redacteur van den Emancipatoir de Touloiue welk blad reeds herhaalde malen veroordeeld werd wegens de daarin verkondigde tt eoriecn Ziehier hoe Ijiuger Duport U de tijding tan Nopoleon s dood inzyn orgaan verwqldt Een telegram meldt ons dat de bandiet van December eu Sedan gistereng tbrven is De openbare iaqri is gewroken Hetpubliek geweten is minder verontrust nu het weet dfi bet monster d t zi h bef qedel e met alle miiidadpq opgehot den heeft te Rfltmen Het njitionale eergevoel verheft ioh weer bij de gedachte dat de oorzaak van allen binnen en buitefdandfdien amaad opgehouden heeft Frapkrijk s waardigheid te beleedigen Hoe aangenaam is de lezing van de zoo korte en krachtige woorden welke ons het einde melden van den groolsten misdadiger die ooit door de justitie verschoond werd W onlt wakker in u lijkkisten gij geliefde doodeu die door Hem naar de galeien gezonden werd Martelaars vèn Cayenne en Lambc sa verheft u om met ons iA bittere genoegen te smaken dit graf te beschimpenr ENGELAND De strike van myn en ijzerw rkers in het uiilel yk gedeelte van Wales reeds in de laatste dagen an Dec aangekoudigil i eene werkelijkheid gcwor den Pe yaergieterijeii in Glamorgan en Monmoiithsbires aau stiL en iii t uindef dan 7U 0UU workliodei hebben den arbeid geslaakt De aauleidii tol het gebeurde ligt gelijk vroeger reeds koitelijk ia medegedeeld in oeue kennisgeving van da eigenaars der ijzergieterijeii dat zij met het oog op den tcgeni oordigen ataiul der prijzen de arbewlsloonen mei ben per cent zouden verlagen De werklieden ontkenden de juistheid van dit argument daar volgens Iteu de publieke prijsnoteeriiigen geene aanleiding tot vermindering van loonen gaven en stelden van httone z jde voor dat bg wijze van arbitrage de bewering der meesters zou worden beoordeeld dat de genoteerde marktprijzen niet de werkelijke prijzen lyaureu waartegen zij hunne producten hadden f te wtten De meesters weigerden de zaak door scheidsKohtera te laten beslissen maar boden den werkliedeit 4U1 dat afgevaardigden van hunnentwege zich door i aagv van huune boeken zouden orcrtuigen van de ngodzakelgkbeid der vsrlaging van de arbeidsloooen toMtfgende dat die verlaging sleehts tot dea efrsten ItMit lou worden toegepast en dan zoo de stand DHi de markt het toeliet de arbeidsloonen op nieuw i ad n geregdd worden Op eene altemeene vergadering van werklieden te Merthyr gehouden werd dit aanbod afgewezen en by den oorspronkelijVen eisch van een scheidsgereoht volhard en toen de meesters op hnn stak bieren staan staakten de werkliedea op de ijzergieterijen het werk Toen de ei Cdaars der ijzermijnen daarop verklaarden met de jjzeifabrikanten gemeene zaak te maken en de arbeidsloonen der mijnwerkers mede te zullen verminderen strekte de werkstaking zich ook tot de mgnwerkus uM De Dail A enn Tan de strike gewag makende zegt dat er vrees bestaat voor wanorde lijkheden De Times geeft den raad dat in de groote nijverheidsinrichtingen van Wales het stelsel van betaling worde ingevoerd dat in de fihriekeii van Yorkshire zoo uitmuntend voldoet Aldaar ontvangen namelgk de myn en ijzerwerkets behalve hun vwst loon leker gedeelte van de winst Door eièn maatregel wordt het billijkheiilsgevoel van den werkman bevredigd en zijn ijver gitorikkald vqor het belang der onderneming welke ook de sijne is gevWrden Aangaande de laatste oogenblikken van den exkeizer der Franschrn Napoleon UI worden nog I de volgende bijzonderheden bekend gemaakt Zoodra de toestand van den zieke uUk eene dreigende wending had genomen werd de ex Keizerin aan het ziekbed geroepen doch Napoleon scheen haar niet meer te heHcennen zijne krachten namen snel af en anderhalf n llr later was bij een lijk Om zijne legi rstede stonden of lagen in de laatste oogenblikken geknield behalve de priester Goddard die onmiddellijk geroepen was en behalve de keizerin de hertog van Bassano de burggraaf Clary graaf Davillier de heer Fietri en madame Lebreton De zoon echter die eerst nit Woolwich was ontboden toen e krachten des keizers aftiamen kwam te laat om zijneti vader de oogen te kunnen toedrukken De Keizerin voerde hrm onder luid snikken naar de sterfkamer beiden 1 lagen gedareude geraimen tyd aan de zyde van het bed geknield en legden kleine palmtakken op de borst van den doode Napoleon III had sedert ongeveer tien uur van den avond wdke zgne overlyden voor 1 afging in een voortdurénden staat van bewusteloos 1 heid verkeerd en gaf zonder merkbare teekenen van I smart den geest Onmiddellijk na zgn dood werden depêches gezonden aan prius Napoleon princes Mathilde den heer Rouher generaAI Fleury en andere I vertrouwde vrienden van het huil des eX Keiiers welke allen reeds te Chislehiirst zijn aangekomen Toegelaten werd overigens op den dag van bet overlijden niemand dan de hertojt en de hertogin van Teek prinses Mary van Cambridge de graaf de la Chapelle die sedert verscheidene maanden met den keize gewerkt had en de heer Uené du Pont Jest van den Parijachen ïigaro Van koningin Victoria werd reeds te 1 uur eene depoche van rouwbeklag nit Osborne ontvangen en het kleine telegraaf bureau te Chislehurst wat tot laat in den nacht zoozeer met depêches overladen dat het nauwelijks in den dienst kon voorzien Aang iinde het toekomstige verblijf van de exKeizerin Eugenie en haren zoon ii nog niets vastgesteld Indien het van de keus inn eerstgenoemdehad afgehangen zon zij zicli reeds voorlang te Torquay hebben gevestigd doch overwegingen van anderen aard hadden belet om aan dit voornemen gevolg tegeven zooals de zucht om in de nabijheid van Londen en van de milituire academie van Woolwich te blijven wa ir gelijk men weet de ex keizerlijke Prins sedert eenige maanden studeert I Eene bijzonderheid kan nog hier worden bijgevoegd namelijk dat Lucien Bonaparte die sedert verscheidene jaren in Engeland vertoeft zich nimmer met de politiek bemooide en zich vooral met philologiscbe studiën bezig hield vrij ernstig ongesteld is geworden Of clioon overigens vrij van bijgeloovigp vooroordeelen hield hij na ir men zegt zich toch sedert jaren overtuigd dat zijn leven met dut van zijn neef onafscheidelijk verbonden was en dat hij dezen niet lang zou overleven Het ware niet onmogelijk dat de dood van laatstgenoemde eene ernstige terugwerking op zijn gestel heeft uitgeoefend BINNENLAND GouuA 16 J vxuABr In deze gemeente zijn in het jaar 1872 geboren 3f 0 m 8 17 vr totaal 7U7 Overleden 295 m 288 vr totaal B8I en er zijn 164 huwelijken gesloten Pe bevolking op 31 December 1872 was 7860 m 8729 vr totaal lii 5S9 Het dienstmeisje G N die alhier in de vorige maand een paar bloedkoralen armbandjes ontvreemdde werd in de zitting der arrondissemeots rechtbank van Dinsdag veroordeeld tot gevangenisstraf van ccn maand J te ondergaan iu eenzame opsluiting In de gemeente Waddinxveen zijn in het jaar 1872 geboren 207 waarvan 2 onecht Overleden I 141 levenloos aangegeven 7 Huwelijken 19 In de gemeente hebben zich gevestigd 312 personen en vertrokken zijn 302 personen De laatste op Donderdag gehouden Nntslezing te Haastrecht gaf weder algemeen genoegen De beer D 11 Meijer van Hekendorp gaf een belangrijke voordracht ten beste get teld Een reis naar de onderwereld Onderscheidene sprekers de hh Maokenstein Muller von IJzeren Meijer verhoogden het genot van den avond door verschillende bijdragen 1 De te Oudewater gevestigde afdeeling der Holl iMnntschappij ter bevordering vnii den LaiïdboB heeft lil hare vergadering van lü dezer lieBloteli bet vijfentwintigjarig bestaan der afdeeling in September van dit jaar feestelijk te herdenken In dezelfde vergadering wefti tot riee vaorzttter jlfiii ii deeling gakoitn U heer van Bum 4 Beifichd n Uit Laqgeruigeweide se irijft m d L 1 Jan Den loden dezer Tlad alhier eeiie mlcHng plaats om te overleggen welke maatregelen men zonde kannen aanwenden om de indeeling dezee geneente bij de gemeente Waarder welke doer HH Gedeputeerde Staten is Toorgesleld te roorlcomen Algemeen werd erkend dat die indéeling om verschillende redenen niet anders dan tot groot nadeel en ongerief der ingezetenen van Langeruigeweide kan zgn en dewgl men daardoor ook den zoo algemeen hooggeacbten Bargemee ter dezer gemeente zoD moeten missen Terklaarden zich alle mannelijke meerdeijarigen dezer gemeente niet titzoiidrting an Één voor het voorstel om vooreerst bij een eenvoudig adres aan hh Gedeputeerde Staten eenige der bezwaren kenbaar te mAkeo elke men tegen eene indeeligg bQ welke gemeente dan ook beeft Zaterdag avond bad er in de gemeente Hekendorp een hoogst belangrijke bijeenkomst plaats Sedert eenige dagen was het plan van het provinciaal gouvernement bekend om o a ook Hekendorp bij Oudewater in te Igven Beeds dadelijk riepen deze en gene Moet de gemeente hierover bet stilïwiigB bewaren totdat ze onderling overeenkwamen sa bij elkander te komen £ r kwamen soorelen dat Been het kerJEgebonw de r imta o d om te beraadslagen Ken éér ingetetenen wa döb enkelen nilgenoodigd om de vergadering te leiden Na etm kort woord vroeg de spreker bg opstaan of zitten te beslissen of hg de vergadering tot de benoeming van een csm missie al of niet moest blijven leiden Allen verlangden dal hij zou voortgaan Nu hsd er een ernstig samenspreking plaats Allen wenschten met waardigheid en kracht te protesteeren tegen da Mrnieligiiig van Hekendorps aelfstandigheid De vele engewisbtige bezwaren werden in een adres rereenigd welfc adres na voorgelezen te zijn onderteekend is geworden door meerderjarigen maar bovenal door all hoofden van huisgezinnen uit Hekendorp Men meeiida in deze meer op de qualHejt don op de quantitnt te moeten letten Meer dan hoildmi inleskenaors wer den er geteld Wijders werd er door de vergadering een commissie benoemd die rolmopht kreeg om in het belang der gemeente al die maatregelen te nemen welke noodig mochten zijn om zoo mogelijk de ramp i de vereeniging van een klein maar stil en welrareud plaatsje met een met sehuloen sukkelend arm stadje te voorkomen Allen verklaarden dat zij gewillig wilden opbrengen de lasten aan de geiaee e verlwnden en dat ze nn na eerst ziohzelf jaren lang door hoogen omslag gered te hebben leer gmiriu van dé eer verschoond wenschten te ülgven om hij het arme Oudewater gevoegd Ie worden om dit todje in flnancieelen nood bij te staan MissoMeo li e ipoe dig in de gelegenheid om het adres mede te deelen De commissie bestaat nit de heeren l II Meiier en C Haogenboom Als plaaisrorvangera de heeren i Van der Wied en C Siraver In Fapekop en Langeruige Weide injn ook adressen geteekend om zoo mogelijk de onafhankelijkheiJ te haudhavcni Niet alleen dat de drie gemeenten vreezen dat ze bij eene andere gemeente zallen worden ingeli maar ze hebben t iu hun adressen sterk doen ntkot men dat ze hun burgemeesm t liefst willen lehoudea Het gezonken schip dit sedert 6 De hcei J L CUnjisenaer oiviel ingenietir te Brpla is naar men weet bij Koninkigk bes it yan den IQ Jaooari ter beschikking gesteld van don Gouverneu 5Geneiaal van Ned Indie om met de vereiichte apooj wegopncmingen op Sumatra te worden belast Na verwacht wqrdt zal deze ingeuienr met hetheflltoe te voegen personeel in het begin van Maart met eep stoomschip der ttoomvaarttnaatschappij Nederland naar Indic vertrekken om aanstonds met de opnesiiiigen eeu aanvang te maken Staten Genoraal Eebsib fciMjs Ziliia gen van 14 en 15 Januari In deze zitting is de begrooting der Stsatssfoorwegen mot algemeene stemmen aaDgenomon De Mi nister heeft verklaard dat er een overeenkomst gesloten is tot verzekering van het onafhankelijk verkeer op den spoorweg Royendaal Breda De Minister bleef bg het stelsel m nu reeds te denken aan uitbreÜing Van het spoorwegnet spoedig aol Imwege een voorstel aan de vertegenwoori igii gedaan worden De stoombootdienst tusschen Rotterdam en F noitrd zal in Februari op alleszins veldoenHe wiJ7 e geregeld worden en de tijdelijke toestand in deu loop van 1873 beijindjg ziju Binueü zeer korten tijd zal er een nienw reglement vastgesteld worden op de doorvaart der brug te Dordrecht zoomede het reglement en tari op de vaart van het kanaal door Walcheren lo de zitting van gisteren was aan de orde bet hoofdstuk binnenl zaken der ataatsbegrooting De beroadshiging daarover is niet afgeloopen Deafdeetingen waterstaat en onderwgs gaven aanleiding tot discussie doch zgn afgedaan Heden zullen de overige onderdeden behandeld worden alsmede het voorstel betreffende de ksnaalmaatschappij De minister van Uiuieol ubeu beeft o a den heer Messchert van mlenliaven geantwoord dat hg niet voornemeoa is eene wijziging der onderwijswet voor te stellen in dan door dat lid vechugdcn geest In weerwil dat de Minister van Oorlog den diensttijd van jongelieden beneden 18 jaren die zich bg bet leger willen verbinden van 10 op 5 jaren gesteld beeft is de aanvhag om in bet leger opgenomen te worflen uiterst gering Iiij verschillende compftguicn in utene il het getal vrgwilligers niet hoogsr dan 10 w nof minder Laidens een vrij betrouwbaar gemcht t welk wij dtaion ook niet aarzelen op te nemen zon de politie in de wonjng van den verdachten de Jong bescheiden belSben gevonden vermoedelijk afkomstig uit hot huis van de vermoorde mevrouw de edowe van der Konwen Óok zouden zich zeer bezwarende getuigen tegen de drie verdachten hebben opgedaan zoodat er boe langer zoo meer zekerheid ontstaat dat de politie siKiedig UUai tüging d r schidd zal komen Dagbl WijT piis bij de Rcgecring ontvangen bericht zijn aan de uamrraelde Nedwiandsehe inzenders op de in lernatiouale tcutoonsielling van Peru te Lima in 18ïl gehouden zilveren medailles toegekend all i inn de beereti van Znjlekom Levert en Cie te AMStenbuB voor likeuren aan de heeren E H krelage n Zoon te Ha irlem voor verzamelingen nyacinthen aan de heeren Tresling en O te Am fterdan voor cliromolithographié eo drukwerken in kJcureu De ojibrengst van s rij ka middelen over 1872 is geweest alt volgt directe belastingen 22 017 2ti2 U3j inen uitgaande rechten ƒ 5 l44 1 85 69 j accynsea ƒ 30 062 152 52 waarborg cii belasting Rt gouden en zilveren wcrken 329 199 93 indirecte belastingen 18 491 262 651 doine upu ƒ 1 454 099 66 posterijen 2 562 640 9 rijkstelcgraphen HM l 35 7 ü i staatsloterij ƒ 413 906 50 acten iroor de jacht en visschcrij 128 401 00 loodsgelden 963 4U9 28 Totaal 82 5I1 301 86V zijnde 4 8J3 834 1b ii meer dan de opbrengsl io 1871 De raming was 74 344 330 60 Naar wij uit goede bron vernemen is den heer dr Lindo te s Gravenhage de betrekking vau inspecteur hij het middelbaar oudi rwijs aangeboden maar zon genoemde bfer hebben verzocht daarvoor niet in aanmerking te komen B De Amtterdamache Courant deelt mede Naar wij van gorderhand vernemen is te Amsterdam door de iwUtie aangehouden een gouden horologie met ketting afkomstig van de vermoorde neir v dl kouwen te s Grafenhage Ilel Nieuwt van den Dag preejit dit bericht met de meeste lukorheid tegen In de y iltiflg van den Oemeeittexaad te s Hage Tkn Dinsdag b cf de BMrgemeester o a medegedeeld dat ter meerdere verzekering der openbare rust en veiligheid in de gemeente als gevolg van bet daartoe onlang verleend kreSiet l is bepaald t alle vonden leed s van 9 ure af de klapwaIters en K e vakeia behalve de genten van politie illh wijken der tad zullen rondgaan t dat ii stille wakers die ronde zullen doen 3 dat twee laofdegenten van politie zgn aangesteld om den nachtdienst te Burveilleeren eindelgk 4 dat binnenkort een voorstel zul worden ingediend tot geheele reorganisatie der gemeentelijke politie In verband tot de toenemende ohveiligheid in deze gemeente wat ook een adres ingelconien daarover beschouw iuj cn bevattende doch hetwelk als ongeteekeud is ter zyde gesteld den anderen dag in de volksgaaWceuken gevoed worden e wel gednrenile twaalf weken In het te Utrecht gevestigd Nederlandsch gasthuis voor ooglijders zijn gedurende het afgeloopen jaar 446 lijders verpleegd aan 1776 persoen werd oogheelkundige hulp verleend en er werden 421 groote oogoperatien volbracht De Ned Industrieel hoeft met genoegen opgemerkt dat ook de Vereeniging tut bevordering der Fabriekj eu Hanuwerksiüjverheid haar aandacht heeft geschonI keu aan het denkbeeld om een regelmatige markt voor industrieele waarden te lesligen en dat deze zaak ook elders besproken wordt Het blad wijst er echter op dat de behoefte aan zoodanige instelling reeds maanden geleden in den boezem der vereeniging van en I voor Ned Induslrieelen was ter sprake gebracht Het I doet dit niet alleen om voor deze vereeniging bet vaderschap van het denkbeeld te vindiceren maar ook om te herinneren dat bet in haar 44e algemeene vergadering reeds gekomen is tot een door desbevoegden rijpelijk overwogen en goedgekeurd plan dat ook reedt door bck ame handen ter verwezenlijking werd overgenomen Het Amerikaaneche blad Cleveland Ball van 26 Sept I bevat vreeselijke bijzonderheden omtrent den brand I in het kraiikziunigengestioht te Newburg inhctnoorI den van Ohio Wy ontleenen daaraan het volgende Het prachtige gesticht was geheel van steen en had eene lengte van 300 el Juist waren de twee vleugels voltooid die aan bet geboaw waren toegevoegd deze hadden 300 000 doll gekost Door doe vergrooting konden er 600 krankzinnigen in bet gesticht worden opgenomen Toen men den brand ontdekte werden terstond de noodige bevelen gegeven tot ontruiming vu het gebouw eu nn hadden er tooneelen plaats die zich niet laten beschrijven Het dienstpersoneel haastte zich om van alle zalen en cellen de deuren teopenen ten einde de verpleegden buiten gevaar te brengen Ben gedeelte van ben gehoorzaamde kalm en gewillig en verscheidenen waren zelfs behulpzaam bij bet redden Maar vele anderen waren zoo verschrikt dat zy eerst I roerloos van angst eensklaps woest werden de akeligste slaakten en weenden en builden maar niet wilden heengaon Men kan zich niet ligt den last voorstellen dien zeshonderd krankzinnigen in zulke omstandigheden veroorzaken Velen wilden hunne cel niet verlaten anderen verborgen zich op het geheim gemak of onder hun bed en waren door smeeken nog bedreigen van daar te verwijderen Men was verplicht hen met geweld nit hunne schailhoeken te halen Sommigen verzetten zich met wanhopende kracht tegen de pogingen hunner bewakers om hen te redden F enigen wilden alles medenemen wat zg in bnitiie kamer hadden een had zulk een pak gemaakt dat een paard het niet zou kunnen voorttrekken De krankzinnige vrouwen waren nog rooeielyker te regeeren dan de mannen Men zag haar ber en derwaarts loopeo woedend van angsten allerlei raidI delen brproeveu on te onlvlmhten Anderen weder weigerden bare cel te verlaten Een groot aantal van haar wenl met geweld weggevoerd maar iq boden nog grootcr weéistand dan de mannaa Eene menigte kmnkiinnigen die nni in een veldgebracht had keerden naar bet brandende gebouw terug en het gevecht met bnnne bewakers b n op nieuw Gelukkig waren mannen en vrouwen toegesneld om hulp te verleenen Drie kwartier na hit uitbreken van den brand bad een voorval plants dat de verwarring en den schrik nog grooter maakte In den koepel van het hoofdgebouw was een groot reservoir dat 36 000 kubieke palm waler kon bevallen voor de behoeften van het gesticht Toen de stellage waarop de reservoir rus te verkoold was stortte het door zijn eigene I zwaarte naar benedeu en sleepte in ziju val zijm TOi tTap eii n vloeren mede Buitsn hetrschte ccn vreeselijke wanorde de aeeite krankzinmngen warm in troepen verdeeld en in kerken opgesloten die lersUmd voor dit doel waren opengesteld maar bet kostie ouiiaggelijke inoiiteom hen in de tuinen velden en bosscben op te 8 oren en daarheen te brengen Met geweld werden zij in rijtuigen en op wagens geworpen onder geleide Vart de fteiï akers Men zag de ongelukkigen bleek en ontdaan ijlende en veclilend met denkbeeldige vijanden tnet elkaader of met hunne opptseers huilend Schreenwend weeklagend of loohend ot wel somber en zwygeud en in zich zelveii gekeerd door den ganseden omtrek verspreid Slechts weinigen hadden nog zooveel e zond verstand uin de ramp te begrijpen die ben getroffen had De mceslen waren woest en ontembaar het was een hel eeii pandemonium Het verlies voor den Staat wordt geschaf op 5ftO 0 00 dollars Niels was tegen brand verzekerd Tcr sloiid is men begonnen liet gebouw weder op te trekken daar het niet kiili warden gemist Slechts es krankzinnigen zgn liij het oiihvd omgekomeu