Goudsche Courant, vrijdag 17 januari 1873

373 Zondag 19 Januari JJ9 12ÏI GOUDSCHE COURANT üienws en Advcrtenlieblad voor Gouda en Omstreken De ondergeteekenden nemen de vryheid hunne MEDEKIEZERS nit te noodigen tot het houden eener bijeenkomst op NAA JDAG 20 JAMJARI a s des avonds ten S ure in de Sociëteit Ons Genoegen Zaal Kunstmin ten einde na onderlinge gedaehtenwisaeling een CANDIDAAT voor de vacature iu den GEMBEENTERAAD te verkiezen Mb J FORTUUN DEOOGLEEVER H JAGER J M NOOTHOVEN van GOOa J F C PRINCE J N SCHBLTBMA Ma P J SNEL F C VAN ZEULEN BUITENLAND Heden behaagde het den Heer van leven en dood ons eenig geliefd Kindje TEUNÜS HERMANüS in den ouderdom van zeventien weken tot zich te nemen L BELONJE Tz W BELONJE BïOBEii GoüDA 15 Januari 1873 Eenige algemeene Kennisgeving BHltenlaDdsch Overzlcbt 1 De Franaehe oBcieua berichten doen bet voorko en alaof de grootste overeenatamming heersohte toasckan de Dabnre commissie en Thiers Into Bchan heaft da laatste 2 uur noodig gehad om zga baiwaren te doan gelden Vooral de beperking van ijjn Iraeht om io de vergadering te spreken bevalt hem oiat tlthana niet zonder de noodige veigoa ding De onbeatamde TcrklsriBg omtrent da tweada kamar ia kam lang niat voldoaoda Da interpallatie over kat Bourgoing ineident baalt plaata gehad het waa echter allean de uiterste rachterzqde die na bet onderhoud met Thiers de openbare behandeling dier taak doordreef an etand dat ty nergens sUnn too vinden tear gematigd op trad I BeIcMtel vroag alieao of nit da instructies aan dra kevelbabbar van da Or oftu gageven bleek da de regearing den paus niat langer wilda bascbariBaa en of de kloostennstellingen te Rome van Fransohen ooraprong verder niet meer op de baaoherming van dan Fransehen gezant konden rekenen Da minister van jastitia Dufaure antwoordde namens da regaarittg dat de baaoherming in baidaga vaUaa Toortdoread xoa plaata babban an ean dco pana gandige ttaalknnda volatrekt niat zou worden aangrmoadigd Cheanriong dankta dao minister voor da gegeven opbeldering an hoopte dat Frankrgks belangen niet louden worden aljgaaebeiden van de katboliakan In da Donderdag door da aatimwla vergadering gahondao Siting heaft de haar Prax Paria een voorstel inziend strekkende om elk lid van aanig ver tegenwoordigaud lirkaaia die geweigerd mocht hebben tijoa wettige plichten te vervullen van zijn lidmaat ehap vervallen te verkbiran Dit voorstel ia argen Verklaard Het voorstal Simon hoideude dat de permanente eommisaia van dan Hoogm Raad vnn Onderwgs samengistald zal zgn uit zeven Ia Jan der Universiteit benoemd door de regeeriiig an dria leden van bat InstitoBt bg varkining benoemd b naar de oomaissie varuinden zoomede de artt 1 3 t en 8 Mal SS tegen 22 stemmen i aangenomen ean amendement bepalende dat een verbod voor het vrije onderwgs door eene meerderheid van 2 3 van den Baad kan worden uitgesproken Da kiar Johnston heeft een voorstal aaugcUndigd de strekking hebbende om de uitwerking van de circulaire des ministers voor zooveel bet middelbaar onderwgs betreft te schorsen tot dat da raad een onderroek tul hebbeu ingesteld Eene interpellatie met betrekking tot dit onderwerp sal gedaan worden na afloop der beraadalaging over hat thans behandelde wetsontwerp be treffende den raad In eene door de afgescheiden leden vnn het linkeraentrum gehouden zitting heeft de heer CasimirPérier eene lange redevoering gehouden ten betuoge dat hg de staatkunde van den preaideiit der Republiek ondersteunt maar tevens om te verklaren dat hg niet genoeg republikein is om niet een anderen regeeringsvorm te kunnen ondersteunen indien het land dien verlangde De ex mmiBtrr Oramont antwoordt in de UberU op het schrgven van von Heust OIBcieele stukken kan Gramout echter niet bgktengen hg beroept zich alleen op zyn aanteekeningen gegrond op mondelinge gesprekken Da be r Gramont zal het publiek ten goede houden dat het aan zgo verzekeringen weinig of geen gewïaht hecht De begrafenis van Napoleon III heeft Woensdag volgens het vfiatgestelde programma plaats gehad Hoewel volgens net iéae bericht 10 000 volgens ket andera 25 000 personen langs den weg geichimrd tandea welken de Igkstuet volgde is geen oogrn blik de goede orde gestoord geworden In Engeland bestond eenige vrees dat deze begrafenis als aanleiding tot eene repuhiikeinoche demonstratie zou worden aangegrepen Men kan dan ook niet zeggen dat de Londensche politie geen voldoende voorzorgsmaatregelen nam Des morgens te 8 uren waren 2 Waarschuwing In de Goudache Courant van den 8 January stond een mededeeling dat er op de Kattensingel 4 Huizen en Erven TB KOOP werden aangeboden op nader te bepalen plaats en tgd onder Letter Z te bevragen bg den Uitgever De ondergeteekende deelt intusschen mede dat die letter Z m nheer E J ZELLING uit Rotterdam is en dat die geen recht heeft te verkoopen daar ik met hem op een huweIjjksche voorwaarde getrouwd ben C B ZELLING Geboren BES RoTTEEDAM 11 Jan 1872 Waarschuwing De HUURDERS van MUNE HUIZEN worden gewaarschuwd GEENE GELDEN af te geven aan den Heere E J ZELLING van BorrEttDAM Tevens wordt ieder gewaarschuwd aan genoemden Heer op mgn naam 6EENCREDIBT te verleenen dewijl hg misbruik van mgn vertrouwen beeft gemaakt Mejuffrouw C B ZELLING Geboren BES Gouda 15 Jan 1873 Mevrouw SCHONEVELD vraagt met 1 Mei ene KEUKENMEID genegen huiswerk te verrigten Openbare Verkooping van eene partg Doornen en RUs of Hakhout staande aan het Zwarte Wegje aan den Plattew en aan den Eonsendgk in de gemeente op VRIJDAG den 24 JANÜARIJ 1873 des voorniiddags ten lU ure in het Koffijhnis I e Kap in de Willens te Gouda Nadere inlichtingen zijn te bokomen ten kantore van den Notaris W J FORTUUN DROOG LEEVER te Gouda Laatste Berichten Versailles I4 Jan Id de oommissie ran dertig beeft de heer Thiers breedvoerig zyne reeds rroeger kenbaar gemaakte meening herhaald Hy drukte bg onder op z n wensoh tot rerzoening en op de oooduikelijkheid van üalk eene verzoening ook in t belang tan het land en van de ontruiming der nog bezette departementen Hg verklaarde het ontwerp aan te nemen echter met eenige wijzigingen die hij aan de Commissie in overweging gaf O achtte hij den hem toegestaiien termijn voor lyn veto geheel ontoereikend hij stelde voor dien termijn te verlengen van één op vier maandon Hij protesteerde ook tegen de formaliteit van t 7enileii eener boodsohap telkens wanneer hij wenschte het voord te voeren en t gen de verplieliiiug omna ijiie rede de Vergadering te verlaten Eveneens wilde hij jle bevo dheid om in de Vergadering te verschijnen bg gelegenheid vau interpellatien Hij eischte voorts dat de Tweede Kamer geconstitueerd wierd minstens t9ee maanden vuur de ontbinding an de Vergadering en dat t tegenwoordig wetgevend gezag eerst zes weken na die ontbinding werd geschorst Na dere verklaring van den heer Thiers sloot de Commissie hare zitting Vrijdag zal de zaak in disoassie worden gebracht Chisletaurst 16 Jan De lijkstoet heeft Cambdenbouse ten elf ure verlaten en is een half uur later in de kerk aangekomen De menigte was bedaard er had geen enkele demonstratie plaats Het aantal toeschouwers beliep 12 000 KARKT BE RICHTEN OoudO 16 Jan By weinig omzet was de stemming flaB Tarwe puike Zeeuwaohe l 50a 13 2B Mindere U BO i 13 50 Polder 9 75 a ƒ 18 Bogge paike 7 25 a ƒ 7 90 Mindere ƒ 6 60 a ƒ 7 Voer ƒ 5 60 a 6 25 Gerst puike 6 75 a 7 26 Mindere 6 30 a 6 60 Haverkorte 3 76 a 4 50 lange 3 40 a 4 Hennepzaad 8 40 a 8 6a De veemarkt met goeden aanvoer Hes gingtot enorm hooge prij en van de hand Vette varkens van 27 a 32 cents per half kilo Magere varkens en biggen traag Kaas Aangevoerd 90 partijen prgzen van 28 a 32 Boter 1 20 i 1 36 Burgerlijke Stand OcBoBEN 13 Jan HeiMrlka Cornells JoecphuB ouilerB G Faiy eo M F Kaoipo U PiAter Mariuus ouden 1 Both eu L de Gnut JohaoMt mlefa W tan Z viol m C P na Eijsden 0VIU KDS1IÏ 13 JsB A Teenwe 66 j 14 T vaa Harten D d IS F na der Miaze 18 d U M HaUcher 10 j 10 m S la U 17 j ADVERTENTIËN V Ondertrouwd D SAMSOM n Gouda en D KRÜUT van Rteuwijk Receptie 19 J n 1873 lUmugk Plattewfig H 32 Heden overle d mgn geliefde tweede Zoon SAMUEL in den leeftijd van 17 jaren Weo S W la Laü boooaabo GoüDA 15 Januari 1873 ♦ Voor do Tele bewgzen van belangstelling onderrondea bj ons Vflftig Jarig Huweljk betuigen wg onsen opregten dank Waddiuxveew P herfst 16Januarijl873 J HERFST Bioemendaal f 50 Belooning wordt uitgeloofd aan diegenen die ANTHONIU8 BACH sedert 15 Augustus 1872 hier ter stede gezien beeft Een BEKWAME BROODBMKERSKHEGHT F G kan dadelgk geplaatst worden Adres franco doch liefst in persoon bfl C KASBERQEN te QoODBEAK Drandwaarborg Kasten Bekroond met eene Zilroren Medaille De ondergeteekenden hebben de eer te berigten dat zg steeds ruim gesorteerd zgn in PBOEFHOÜDENDB en ONOPBN8TJ5EK BAKE BRANDWAABBOEG KASTEN en KOFFERS Van BEBKEL Ii GSTTE Keizeretraat K 130 Slijm en MaagpilIeR Deze PILLEN dia aiadi vele jaren oet M beaU gevolg tegen d sUJm en 1 maagVet sterkend gebruikt worden door bar warkinK spijsvertering zeer bevorderen byiondn goed tegen da gal en leer zaCht laZOrend zjjn zijn tegen S2 j cent het dooqa m t kerigt van het gebniik verkrggbaar bg de osvolfnida Heeren te Amiterdtm M CIAsn CDroog Heilige weg DSH Bleiiwijk 8 V d Krnatt Bommel Zalt J r d Vegle Boekoop i H Boebergea Oeirt E Wiltohut Delhbaven J Koeh Deventer Gebroed Tinaa Dirkaland D d Vriet Dordrecht H 1 Giltay Gondii h Schenk op da Hoogstraat Hage Viiier in de Spaittraat Harderwijk A Greidanu Haa treohl K Ooilerling Leyden J T Terbargh Haarlemmcratnat Lekkerkerk A den Ouditui Linioholen B Kruithof Moordrecht G H Voit Bolterdam v Santen Rolff korte Haofditeeg Schiedam Wed A H Rombouta Schoonhoven A Wolff Stolwgk A ZijderUan Tiel A J IPaasMo Utrecht F Altenn op d n Stacowcf over da Don keratraat n 372 Vlaardingen J M LngerwarC Zevenhuizen A Prini De SLIJM en MAAGPILLEK bereid volgeni bet echte recept tyn door BÜ t Oomh glttm en mittfuitend verkrygbaar gestald kg den Heer L SCHENK op da Hoogatraat LET WELI Om elk doosje dar eekte an liots onhaugeiyka jaren gebruikte SUJm eu HaagpUlen ia een biljet voorzien met de handeeakeoing van J SCHBËUDEB apotheker welKe bandteakaning liak ook bevindt op het zegellak waarmedi bat doosje verzegeld is Men gelieve daar wal attent op l zgn en zich te wachten voor bat gabmik van eau namaaksel dat men tracht in omloop te brengen Goudo Drok au A BrinkniM intendsuten der politie mat inspaetenra 40 brigidian 20 marechaosséa te piaid ao 100 constables te Chialahurat gekommaodeerd tan einda aldaar en langs dao weg dien de Igkatatsie volgde speciaal dienst te doan Behalve de vertegenwoordiger van het En geliche kof lord Sidnejr namen o a de Bussisohe I boitaogewone gezant graaf Schoovaloff en eene deputatie van bet Italiaauscba leger aan de plechtigheid I deal Ook vele Eogelaohan waren daarbij tegenvoord om zooals tie Dailf Nmt zegt de lutste bewgzaa ras gastvrghaid te gaven aan den banneling die eeniBaal de maditigsta aoiverein en Engeland s troawa bondgenoot waa Offltrant het bericht raa den Obtener dat de lendiag vaa graaf Schoavaloff niats anders tan doel I heaft OMa da oithuwelgking van de grootvorstin Marie aan aan dar Engelaehs prioian wordt nieta meer vernomen Daarentefaa mddt man ait Berlgn dat de voorstelling welke tke Ami van de qonstie gaf I die naar aaoleiding vaa Basbmd a veroveringen in MiddenAtii tw a ekan da Basiische an Fjigelsehe I regeeringen garcMO is volkoaun juist is I Hat ontslag van dói Pruiailaheu minitter van laadbonw von Selchow en zijne vervanging door graaf Koaigaaarck ia aan voldongen eit De SkuUA teiger bevatte gisteren de daarop betrekking keb I bende koninkigke bealuiten Oe nienwbeuoan staat I bekend als aan volbloed Fraisiacb jonker die looals de Fdla Zeituma van ke legt althana iis minister minder kwaad kan doaa dan als opper president der pravincia Poten welke bovenal een krachtige hand behoeft De Erangeliacha opperkarkeraad ta Berlijn heeft I zioh Woentdag bezig gehouden met de zaak van den veroordeelden predikant dr Sjrdow Twaalf Berlijnsohe I predikanten babbao bg diaa raad de verklaring in I geleverd dat zg op hetzelfde standpunt staan als Sjrduw ao wgzea op het ge aarlgke dat in een ba j veatiging vaa bet vonnis van den kerkeraad zou ge I legen zgn De Belgitehe minister heeft nog geen opheldering gageven omtrent de spoorwegquastie Hg mocU ze met gevao omdat de oiat overdracht aan de geiormde maatschappg een andere regeling noodig maakte waaraan kg arbeidde De Geiieeftche kantonale regeering heeft aan den Bondsraad de volgende verklaring toegezonden elke I ttttscheukomst van de zgde des Pausen in de inwen I dige aangelegenheden des lands beschouwen wg ais een aanslag op onze onal hankelgkbeid Onze waardigheid zuu worden gekreukt ludicn wg er eenig antwoord opgaven Alle verdere protesten vanden pauselijken gezant afkomstig rjillen ter griffie worden nedergelegd e Te=üiJt2ji5 r ENOELAND Weder ijn 3000 mijnwerkers In Zuid Wales beI hoorende bg de kolenragn ta Dowtais het leger der nerkstakers komen versterken De vooruitzichten zijn bedroevend vooral voor de 50 000 gzerwerkers die niat zooals de mgnwerkers van eene unie onI derstand ontvangen Men verzekert dnn ook dat ijzerwerkers gaarne den arbeid op de oude voorwaarden zouden hervatten indien valsche schaamte en het voorbeeld der mijnwerkers hen niet terugbielden I c fAbrikanleii in Zuid Wales zijn gcliatrijke lieden die zich niet licht lot nieuwe coucessitn zullen lateu dwingen te minder daar zij m dit geval volkomen rechi aohgnen te hebben Hun laatste aanbod was hunne boeken te plantsen in handen van deskundige en vertrouwde personen opdat blijken zou dat de prijs van hun fabrikaat in den laatste tgd nie gerezen is Dit iiaiibod hebben de werkI lieden afgeslagen hetgeen op zichrelf eene onbillijkheid was En zelfs de verzekering van een der voornaamste patroons den heer Cranihay dat bg kortelings groote massa s spoorwegstaven beueden den marktprgs beeft afgelevenlL alleen um zijn volk aan den arbeid te kunnen houden zelfs die verzekering heeft de werklieden niet tot rede kunnen brengen De ij e erker zegt de Daitg Neirs heeft gewild dat zgu loon verhoogd werd mot de stijging van de markt hij dient dus op grond vnn het elfde billgkheidsbeginsel zich te getroosten dal zgn luon uiet de markt daalt DÏSNÊHABEEN Uit Kopanbsgen wordt onder dagiaakaning vaa 9 Jan aan de Kölniseie ZeiUmg geschiavea De legerorganisatie tot lavoaring waarvan de lünister van oorlog dezer dagen galdan heaft aaagavraagd bernat hoofdzakelijk op dezellUe twae grondbaginsalan als tot dusver te weten de algaaaaaoe dienstplichtigheid en de oefening van alle dienstpbehtige manschappen Daarentegen haaft men getraebt aaae aer gelgkmatige verdeeling dar maosohappan ovar de veraohUlaude afdealiugen das lagers ta verkrügan Da oefening en vorming der inbateria ia wat de hoofdzaak betreft gebleven zooals bij de lagerwet bepaald ia en zal ooIÉ verder in drie tgdperkan gesplitst worden da infanterie wordt verdeeld in 10 ragiiKaten en 2 bataljons benevens een raservebataljoB alsmede eana garde bestaande uit een Umabatali n aa een versterkiugsbalaljon Het getal dar vanttrkingabataljons wordt tot 8 verminderd maar daarantapia zollea ig sterker zgo Da cavalerie zal bestaan oit 5 regimenten alk van 3 eseadrous ter sterkte van 150 man Bij da artdierie heeft deze verandering plaats dat da resarvebatterijen liniabatterijen worden en dat kat aantal rrarutea venaaarderd wordt voor de konstabels raa 244 tot 238 en voor den traia van 21fi op 240 Het korpa dar genie zal bestaao nit een regiment in 6 bataljons van linie 3 rttervebataljous verdeeld Het korpa van den trein wordt verdeeld in twea traincompagnieéo ai oen compagnie voor daa ganaaakondigen dienst Er wordt eena varmeardering van de vaata officiarao kooCdzakelgk 1ste luitenants alsmede van de safgeastan voorgesteld Deze legerorganisatie zal jaarlijks 330 000 rgksdaalders meer kosten dan de tegenwoordige Een eigeolgke versterking wordt allcsa bij d marine beoogd Naar voorgesteld wordt zal da vloot bestaan uit 12 vaartuigen lau de Ista en alt aan voldoand aantal vaartuigen van de 2de klaaae korvetten en schoeners en van de 3de kl kononneeren torpedobooten Voorloopig zullen alle thans voorhanden grootere oorlogachepen tot de Ista klasee gerekend maar langzamerhand door atarkarPvervangen worden met 1879 moeten er vier van deze dria van het Giatton model en een van het Alabamamodel aangeschaft zgo Dit kan echter niet nit da jaarlgksehe gewone begrooting gavundea worden wesholve vdor den aanbouw van nieuwe schapen een buitengewoon crediet van 9 100 000 rgkad gamagd wordt Bovendien wd men een versterkte oorlogshaven in den Grooten Belt bij Aggersoe aanleggen waarvoor een uitgave vaa een millioen rijksdaalder vereischt zal worden ZWITSERLAND Omtrent de kerkelgke qucstie iu Geneve wordt van daar aan het Journal de Detatt het volgende gaBcbrevfu ln zulke conflicten tusschen Rome en een Gouvernement heb ik altoos gezien dat de Panselgke Curie eenigeribiite derd gelijk de schaduw waarvan Chamfort icgt oütrtijk haar dan volgt zg u volgt haar dan ontivgki zg u Als een Begeering tracht te schikken en te bemiddelen zegt de Curie o piHaumni en teert haar den rug toe Maar toont diezelfde Rtj eeriiig moed en vastberadenheid dan komt de Curie bnar met vloeiende woordjes te gemoit t gaat wel niet van harte mnar zg doet toch deu eersten stap Zoo 18 t ook nu te Geneve gegaan Toen da Curie 7B dat de Staatsraad vast besloten was de aanmatigingen van phstoor Mermillod tegen te gaan eu dat hft vOlk het met alleen met de burgerlijke overheid eens was maar dit ook te kenneu gif in verfchilleiide stemmingen waarin de gres elijkhaid na alle moeite en samenwerking nauwelijk een duizendtal stemmen kon bgeenbreugen toen begreep men op bet Vjlicaan dat zulke zakaa te Oouève niet gelyk lu Frankrgk met eeue scherpe oorden wisseltnjE til de dog bioden konden afloopen maar dat men er zicli voorbereidde op een tampairgd waarin de Regeering vastberaden tot het uiterste tou volhnrdcn Uni die reden wendde de Curie zich tot deu llondsiuad cii gul daar ungevviir bvt volgende a kennen