Goudsche Courant, zondag 19 januari 1873

I M 1 T GcneehAe bevolking ie vrij ondankbaar Wij hebben haar een bisschop aangeboden en dat nog wel een batgfs m hau land eos niau tan rataijda een beg fd redeni en toch is zij niet meJ gediend M il onlerhet UidOm LuBsanne blijven maar Ipt gaat nietian wiuit yij is reed sedert zeren adiijaar nm 4it biadom eBOheideii Maar w z wetwfUend en daarom willen we u eeo middel san Ie hand geven om de zaak te schikken Laat ons te Geneve een Apoetolischen Vioaris aanstellen Die Kal dan iiet den tit t An 9i KAop mur enket n alleen bie onial iftisht hebben en daar zullen lie gurde ingezetenen van 6cnt ve geen kwaad in zien Zuo zal de eer behouden blijven En als men hef ons üeet beleefU vcrsoett zullen wij de welwillendheid zélfs Zoover uitstrekken van niet monsgr MenDillod maar een ahder tot Vicaris te benoemen Wat zegt gq daarvan De Bondsraad zoo daarop ga irne Amen hebben gezegd doordien hij de zaak slechts beschouwt als e4n vwi die intemationalu oonHieten die men moet trachten in der minne by te leggen terwijl hij niet in aanmerking sehynt tc nemen dat de Curie van Geneva geene andere aanhangers heeft dan ile geestelijkheid een klein aantal geloovigen eenige vreemdelingen en enkele liefhebbers zoo als er overal zijn die in hun wijsgeeng dilettantisme zoo ver gaan dat zij in naaa der vrijheid van geweten tot zelfs den St Bartholomeusoacht rechtvaardigen De Geneefsohe iitfeiettnen zijn echter niet zoo onnoozel als de Curie w meende Z j hebben althans niets willen hooreu M een Vicariaat en zelfs beeft de Geneefsohe Staatsraad als ene demonstratie tegenover de Curie den Orooten Baad een wetsontwerp aangeboden waarin Wordt bepaald aan welke voorwaarden voortaan zal noeten worden voldaan alvorens de Begeeriiig het Katholiek Kerkgenootaohap erkeM en de koeten van den Katholieken eeredienst wi dragen Pe eorreepondcDt schrijft verder dat de Oroote Baad het ontwerp heeft verzonden aan eene Commissie bijna mtsluitend bestaande uit Katholieke leden en dat de heer Jaaas Pazy zioh veel moeite heeft gegoven OB de behandeling der luwk op de lange baan ta sebniven maar hiertoe sleshtsB tegenover 93 stemDMn kon bijeenbrengen De eovrespttndent gelooft ooir dat het ontwerp aooal het daar ligt in den Grooten Baad veel voorstanders heeft gevonden Met uitzondering van den heer Pazy heeft wel de gefaeele Vergadering de houding van den staatsraad tegenover d Curie en pastoor Mermillod goedgekeurd maar toch sahijut zij zieh met bet ontwerp iiet geheel te kunnen vereenigen Naar het zich echter liet aanzien zou het niet verworpen maar op veiaohillende punten gewijzigd worden BINNENLAND j Gouda 18 Januari K Schaakwedstrijd KAMPEN GOUDA wü zwart Zot E a E 1 Ze t E 7 E 5 in het jaar 1872 ziju in deze gemeente overleden 2 9 mannen en 2S i vrouwen te weten Ie levensjaar 130 m en 103 vr totaal 233 2e 6e 47 51 93 7e 14e fi H 15e 20e 4 fl 10 81e 30e U 13 27 31b 60e 25 29 54 51e B6e 80 27 57 fi6e 80e 84 35 69 boven t 80e S 17 2 1 299 266 586 Waarvan zonder geneeskundige hulp ilo levensjaar 49 m 37 vr totaal 86 8e 6e ö 9 15 r ii n n n e 7e 14e 15e 20e It loe zue II It II O ïle 30e 1 O 1 31e 60e 1 2 3 51e 66e 2 1 3 66e 80e O O O bbren tSOe 2 v 1 3 61 50 111 Daarenboven levenloos aangegeven 26 mannen en 84 vrouwen tot aal 50 VERGADBRTNQ van din GEMEENTERAAD Dinsdag den 21 Jan 1878 des namiddags ten pi re waarin zal worden behandeld Een voorstel tot bekrachtiging van den aankoop van een huis enz naast de Boelekade Een voorstel tot aanwijzing der middelen tot betaling van den koopprijs Een voorstel om de aangekochte gebouwen in het openbaar voor afbraak te verkoopeo Bij Kon besluit van 30 October van het vorig jaar werd aan eigenaars van longziek vee de bevoegd beid veilend om et na aangifte hy deu bur euleesteren onder toezlclit der politie onverainderd h pneverplichting tot naleving d ovrtige bepalingeavande wet van 20 JuB 1870 i ii 131 ten igenbate te slaobtea Daar de bepalingen der wet üszwaarl lc ijn toé te passen zoolang niet wettig is geconstateerd dat deriekte werkelijk longziekte is en sommige bi palingei der wit op het advies vaa den distriot Veearts of liioul plaatsvervanger worden toegepast waaronder i ofc moeten genoemd worden het merkeft van verdacht vee en de krachtens het aangehaalde besluit door den Minister van Binnenlaudsche Zaken gegeven voorschriften omtrent inenting ek afbaVing van dat vee lijdt het geen twijfel of de sl chliVlf mag niet plaats hebben dun na onderzoek van tiet Meke vee door den districtveearts of by diens verhinderinf door zijn plaatsvervanger Daar gebleken is dat hieromtrent b j sommige Gemeentebesturen verschil tan gevoelen bestaat heütt de Commissaris des Konings b circulaire an II Januari jl namens den Minister van BlnnenlandsChe Zaken nadrukkelijk de Gemeentebestbren gewezen op de verplichting om de voorschreven bepilingen in bovenvermelden zin uit te voeren De Minister van Koloniën brengt ter kennis iia belanghebbenden dat met 1 September dezes jaars drie jongelingen zullen worden bcslémd om volgens het daaromtrent vastgesteld reglement ondeV hSt opperloericht van dr G Mulder oud hoogleernar in de faculteit der wis en natuurkunde aan s Rijks hoogEschool te Utrecht te worden opwfefd tót militaire apothekers voor dfen dienst in Oust Iiiili Staten Qaneraal Eeeste Kamïe zittingen van 17 en 18 Jaduari In de zitting van Donderdag is hooKlstuk V dep van binnenl zaken met 29 tegen 1 stem aangenomen tegen de heer Meeschert v VoUeiihoven Daarna z§n de beraadslagingen over het ont erp tot het verleenen van een voorschot aan de Aosierd msche knnaalinaatsohappy aangevangen Dft ontwerp is daarna met algemeene stemmen aangenomen Vervolgens zijn de algemeene bescliouwingen over de siaatsbcgrooting in haar geheel gehouden Deze zijn in deze zitting ten einde gebracht In de zitting van gisteren zijn de hoofdsluVken VI en VII der Staanbegrooting met algemeene stemmen aangenomen In eene avondzitting heeft de kamer hoofdstuk Oorlog aangenomen met 25 tegen 2 steromen de hh Schot en Cremers De begrootingen voor Sarinnme en Curasao zijn met Igeraeeue s teinraen aangenomen Wij vernemen dat de tot hoogleeraar benoemde Ds C P Tiele honori causa door de Hoogescbool tc Lelden ia beuucuid tot Dr in de theologie N R a De commissie lot de zaken der Waalsehe kerken heeft benoemd tot presWent den heer J F C Kronenberg pred te Arnhem en tot secretaris den heer J J L Loti pred te Middelburg Voorts heeft zij nan dr A R ville pred te Rotterdam op aijn verzoek eervol emeritaat verleend ingaande 1 Mei De Kamer van Koophandel tc Sneek hrell besloten hare adhaesie te verleenen aan een adres van de Kamer Ie Haarlem waarin bg den Minister wordt aan gedrongen op het instellen van techtbankcn van Koophandel Dingsdag heeft te Maastricht op bevel van den officier van justitie bij het Prov Gerechtshof in Limburg eene lijkschouwing plaats gehad van den milicien J 6 B van het 2de reg infanterie aldaar in garnizoen die naar men verneemt in een vechtparty verwonilingenf 2ou bekooteu hebbeu waara in hij zou zijn overleden Het bestuur van het XXVlIe NEDERLANDSCH LANDHUISH0UDKÜNDI6 CONGRES heeft circulaires rondgezonden waarin het herinnert dat genoemd congres gehouden zal worden te Delft in de maand Juli 1873 en het vestigt de bijzondere aandacht op deze voor den landbouw zoo hoogst nuttige instelling Het bestuur acht het van groot belang dat aan de samenstelling van het Programma voor het 27e Congres door zeer velen worde deelgenomen en dat de te behandelen vraagpunten betrekking hebben op den geheelen Nederlandsohen landbouw Daartoe roept het Bestuur de medewerking in van zijne landgenooten en spoort hen aan om in deze van hunne belangstelling te doen blijken door het opgeven van vraagpunten geschikt om aan de overneging der leden van het 27e Congres te worden onderworpen Ten overvloede zy hier herinnerd dtMe MW werpen welke op de Nederlandsche Landhuisbondkuodke Congresiea wojtlen behandeld roornamel kbetr ffeé 1 Akk bouw in den ïuiMtten Jtin Veeteelt en Zuifelberriding B Tjiiiibow in ai zim om tin 9 nouttWl M al HBf onowWelenf i Natuurwetenschappen en haar toepaaiingen opden Jandbouw t i I v i9 en VoiJFshuiahoadkoiidQ ia t algemeen tA Qtatistlelc Hét ttrtunr drnkt den wetisch tiit d t zoowel de verschillende landbouwgenootschappen als de landbonwers Inbdeigenaars volkshuishoudknndigen endï beoefenaafa van die weteneehappen wcUw aet ilen Iandb4nir ia betrekking staan h uknejm déwjirling aan het programmii verleenen èn liieli an vóSr 15 Pebr 1 7S ne46dee ing willen doen aan de Isten Secretarit Ui Wi K S tab der Mn k Delft Uit Beemstèr séhijjjfl men d d 18 Janaarii Vr j algemeen begint men bier en in dette omstreken tot de overtuiging te komen dat da inenting een uitstekend Toorbéhoedmiadél is tegen de longziiikte ouder het mndvee Gèheele talleb zgn of worden van tüd tot tgd ingeënt en kon de longziekte vroeger en Zelfs nog in het afgeloopen jaar soms geduchte verwoestingen onder het rundvee teweegbrengen thans hoort men erihier zoo goed als niets meer van Het polderwater dat onlangs 6 a7 i m boven lOmerpeil stond is binnen eene week bij lagen boc zemstaud door onze melens weggeraalen en dieaten gevolge is het greppelen thans overal in vollen gang Blyfl het weder droog dan zullen de tuinders sposdig toebereidseleo tot het zaaien der ladeo voor da vroegste voorjaaragroenteo beginnen tc makoa In het huis ran arrest te sGravenhaga is overgebracht een vreemdeling die met een bos waarop geschilderd stond Schcveningschs armen de omliggende dorpen afliep terwijl bij onderzoek bleek dat hij geheel ten eigen proHjte zgn inzameling deed Adv geu mr Smits heeft iii de eergisteren gebonden zitting vaa den Hoogeo Band der Nederlanden oonclueie genomen in zake de vordering van 6 0UU 000 door de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maotsehappy gecischt van den Staat Die ambtenaar van hi t O H meende de vordering niet juist was gejustificeerd en adviseerde ten slotte dat de Hooge Raad alvorens ten principale recht te doen een deskundig oodeizoek zou instellen iui irda schade veroorzaakt door slgling van bet rolland materieel vertraging van het kruispunt en meerder onderhoud aan den weg De Hooge Raad heeft de uitspraak voorloopig bepaald op 14 Maart a i of zooveel vroeger als hg deukt gereed te zgn Gclgk men zich zfil herin ieren strekt 4a vordering tot vergoeding wegens aauslniting met en iloorsnyiliug van den Huil weg door dien der Ned Uhgnspoojv weg Maatschappij Uit Texel schrijft flen d d 14 Jan Niarmeit verneemt worden bestek en begrooting in gereedheid gebracht voor de bedijking van het Noorden deze bedgking in het a s vourj iar een feit dan verkeert de visschersvloot om de Oi st van p m 10 vaartuigen in een moeielgke positie w iaruit zij alleen kan geraken f door icrgi ooting van do havenkom te Oude Schild of den aanleg van een haven om en b j de Oost en Oosierend Voor het eiland is het laatste het verkieselgksi vOoral voOr Oott Oosterend de te bedijken bÖdem en de polder het Eierland Samenwerking ondersteund door bet rijk do provincie en het gcineentebestuur zal zeker tot het beoogde doel leiden Van Ooat en Oostereud is dan ook een request aan hooger avtoriteit root een tweede haven opgezonden De afdeeling Rotterdam Schiedam en Omstrek der Hollandsche Maatschappij van Landbouw zal ta Schiedam op 2 April eenè tentoonstelling honden van rundvee schapen varkens en pinimgedierte waa vóM een aantal prijzen zgn ditgeloofd Ieder mag op deze tentoofaaidlitag iAzenden vAW daarvan viSdr of op JB M rt 1873 aan denSéWB taris der afdeeling te Rotterdam schrilteiyk kenAilfgerende Bg deze opgave moet tevens vermeld iriirden naar welk nomffier van t programma Mua wenwht mede te dingen Over een vroeger geilomen bealnit tM ciM OMMHti teraad te Kampen waarbij de begrobting voor het dienstjaar 1873 werd goedgekeurd diende dB heei W G Boele lid van tien Raad eenb klacht in bg Gedeputeerde Staten met verzoek o a gegrond op liet te laat bezorgen der oproepingsbiljetten dat besluit ter vernietiging voor te dragen Gedeputeerde Staten vereenigden zich niet met de zienswgze des hee ren B en hechtten hunne goedkeuring aan genoemd heslnil piei n ke keeift de beer Bóele aan den Genteentéraa d zgn ontslag als lid Inged iend Uit s Hertogenbosch schgft men d d 16 Jan Giit n werd door eene rereeniging rid jagers eebe vosseigocht gehouden te Heesch Te Loosbroek onder die gemeente vertoqnde zich eene r ee weljte door Jhr Snoeck alhier Welfd gwcllótóti Hrt fraaie dier wegende p m 25 kilogrammen werd in triotnf door Nimrodi zonen weggevoerd Hoe dat exemplaar aldaar kwam is een raadsel hét is tólnsschen zeker een zeldzaam schot dat aan met velen in betjageraleven ten deel valt De leden der balie van Groningen hebben niüx m zake het ingediende wetsontwerp op de reohterlgke organisatie per adres tot de Tweede Kamer gewend met verzoek om mocht het bovengenoemde ontwerp worden aangenomen daarin het voorschrift te brengen dat dc Uiwjga Baad te Utrecht zal worden gevestigd De adre nten tracüten te bctoogen dat Deo Haag ongeiehikt wordt voor zetelplaats van den Hoogen Raad omdat volgens het ingadiefide ontwerp de appallen van vonnissen door de rechtbanken ter eerste instantie in burgerlijke zaken gewezen zullen worden opgedragen aan den Hiogea Baad Door de Cdinmissia tot afschafing van de veTgeIgkende examens te Sneek ia het volgende pla vastgesteld De scholen £ n betr kingen worden geclassificeerd als volgt a l lattelandsscholcn met geen of een hulponderwgzer en eerste hulponderwijzers aian de scholen dei volgende klassen met een mioimumjaarwedt v n 700 i Verdere scholen voor Isger onderwgs met twee of meer hülpbnderwijzcrs mmimhm lOOOr e Scholen voor uitgebreid lager onderwgsi minimum ƒ 1S 0 De lioofdqniferwgzers der 8 klassen bovendien vrye woning en tuill Ieder onderwgier moet 3 jaar eene betrekking snb a bekleeden tóót hij naar eene hoogere kan of mag sollieiteerrn De oproepuig van soUiintanten gesohiedt in een officieel orgaan De sollicitanten eggen over hunne akte als hoofdonderivijzer en een attest van goed gedtag algegeven vanwege t Gemeentebestuur Die stukken worden gezonden aan den schooloprieuer van t district vaar de n tuxe ia De e 4oel bg onderscheiden scboolopnêaers tga ondsnoek nafi de respectieve sollicitanttn Daarop wordt een tal van 3 tot t personeu opgemaakt in eene sameukomst van a den Schoolopziener 4 Borgemeester en Wethouders c tuee leden der Pla itselijke Schoolcommissie Vervolgens wordt door een commissie van 4 personen bestaande uit a een lid vaa t Dageliiksch bestuur i twee leden der plaatselgkeschoülcommissie c een ervaren hoofdonderwijzer ec n persuuiilgk onderzoek Ingesteld naar de aanbevolenen zij be ueken onverwachts de school en wiunen ter phutse alde inlichtingen in welke noodig zijn om eene goedekeuze te doen Kiudcfijk 4oet Baad de be ifceninf j Te Milaan is eene bciangrgke ontdekking gedaan door een dilettant der scheikunde signor Kerrero die sedert jaren een speciaal onderzoek naar brand i stolfen in het werk heelt gesteld Het is hem gelukt een swrogaat voor steenkolen te vinden aurroor hij gMiruik maakt van een stof die in llalié in overvbied vonrkoal dooh aarvan de naam vooralsnog niet Wtc d la De prijs dezer nienw e brandstof zal niet hooger zgn ilan twtie lire de vijftig kilo Koloniën W E8T I1IDIÊ PARAMARIBO I Dee De Sur ö komtnogm Jj tegen de beweringen van koloniiten m Denierary en Barbados wegens de behniideling van imntlgtanMB sf hnnne Qce ran aanneming ajhie Het Uad zdgt o a I De Saruioamsohe planters hebben niets te maken met de immigranten als zg ter rvede ran Paramaribo aankomen Eerst moet eeu behoorIgk onderzoek aan boord door den agent generaal orden ingetteld en Waaneer a n alle voorgesohr rena formaliteiten is voldaan de werk overeenkom len in behoorlijke orde zijn bevonden en de immigranteb aan de daarin omschreven voorwaarden hunne toestemming hebben gehecht wordt et verlof gegeven ken te landen Het is Tan algemeene bekendheid dat deagrntgeneraal nauwgezet zorg draagt dat hun reoht wedervaart en bg den ainoten twijfht in bon ooniract de voorwaarden altijd in het voordeel vaa den immigrant worden toegepast Het bhid gewaagt van een bgzonder geval ilat weder tot de ongegronde verwijten tegen deze kolonie schijnt te hebben aanleiding gegeven ui dat met de Engelwhe schoener Sparta i r e vrouwen htrilaarts gekomen waren in de méenin g dat t vaartuig naar Demerarjr op reis ging doch wat dedei daarop de Surinaamsche autoriteiten Hebben zij haar slacht behandeld of om de door onze modekolonisten van de overzijde thant zoo geliefkoosde uitdrukking te bezigen did Ihey kidnap Item Xle kapitein van het vaartuig schreef daarop den Britschen consul eeu brief fiet verzoek inhoudende zijne tssschenkomst te verleenen ten einde de bedoelde personen te landen telji met behulp der politiemacht indien deze noodig mocht zgn De consul begaf zich onmiddellijk daarop aan boord van de Bpartan en kwam na een nauwgezet onderzoek iif de zaak ingesteld t hebben tot de overtuiging dat de at gdegde verklaringen der ingesebeepte vrouwen volkomen maarheii hetsden n gaf Uarop den bevrachter Jtn het vaartuig den beer Walcott en den gezagvoerder den last om de personen aan boord te houden naar Demerarjr over te brengen en aMaar te landen Aan diao last werd natuurlijk gevolg gegeven Het blad vraagt na deze eenvoudige voorstelling van zaken in welk opzicht Suriname hierin tc misprijzen is waarin onie autoriteiten aan hun plicht hebben te kort gedaan ta het verzekert dat hoe hoog de Surinaamsche planters arbeiders mogen noodig hebben zg hsnne toevinekt niet zntlen nemen tot middelen als waarover nu spridie ia ea die indien ze op eenigerlei wgze door wien ook t r hand genomen werden door ons even scherp souden worden afgekeurd als door bovengemelde raedekolonisten Laatste Berichten Madrid IT Jan De Cortes hebben de Coamisaie benoemd om te onderzoeken het wetaoutwerp tot afschaffing der slaverng op Cuba De commissie voor het budget heeft goedgekeurd de wijzigingen door deu minister in de begrooting gebracht en die ten doel hebbeu eene nieuwe uitgifte der 8 pCl geconsolideerden te vermgden Veraaillss n Jan De oommisaie van dertig beeft behalve wat de redactie ran de inleuiing betreft bet ontwerp van de sub ooaaissie met 30 tegen 3 stemnwn aangenomen Vgf leden onthielden zich Tan atemnung Parijs 17 Jan In de zitting der Nationale Vergadering heeft de heer De Uroglie het amendement dat gisteren werd toegelicht door den heer Bimon bestreden Het ameudeioent werd aangenomen en de art 8 tut 6 vervolgens goedgekeurd Ue Commiuie van dertig heeft eeu anderen aanhef van paragraaf I van artikel 1 van het ontwerp des heereu Tallou aangenomen De discussie over de tweede paragraaf strekkende om aau den heer Thiers het reoht te ontzeggen in de Kamer het woord te voeren bg eene interpellatie is uitgesteld tot Maandag BerliJQ 17 Jan l3e discussie in het Huis van afgevaardigden over de ei rste lezing der wet op de opleiding en aanstelling vau greslelgken ia afgeloopen Kr 18 besloten h t ontwerp san een speciale commissie van ondenoek te verzenden In den loop van het debat heeft de minister vau iieredienst aattaaiigctooiid dat de regeering met dit ontwerp volstrekt niet ten doel had de geestelgkheid tc verdrukken of te belemmeren maar dat ig ook van de tijde der geestelgkcn grhoorzaamheid aan d wet verlangde De rageering aohtte het noodig dit te doen uitkomen omdat de Bisschoppen rechtsgeldige wetten voorstellen ala eene verkorting van hunne rcohleu De minister president verklaardde tin slotte dat bet Ministerie ten volle eeiisteininig is in tie erkenning der noodzakelijkheid van de handhaving der rechten van den Staat tegenover de aanmatigingen der Pauselijke Curie Burgerlijke Stand Gkbdbln 15 Jan Arie Mnrliiias ouiKts A M Soet ea B Tsn 4sr Kesn 10 Pister owlers V do Jai ru C vsn lor lisg 1 Oviu üuk 15 Jso T H Monjo 4 ra 16 H 1 Holleitelle t w ADVERTENTIÊÏI Ondertronvird D NUGÏEREN Gz B M M v tN BOCHOVE Moonlréc it Iti Jaiinari 1873 Zij die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zjjn aan den Heer JOHANNES GOEDKOOP gewoond hebbende en overledente Gouda wprden verzocht daarvan vóór den 10 PEBRÜAEU 1873 opgaaf of betaling tedoen aan d n I itvoerder van zgnen niter xnwil W J FORTÜUN DKOOGLEEVER Notarjg te Gouda Te ÖQüÖJSk I TE HUUR of TE KOOP gevraagd teg i Me aanataande een HUIS vitn 5 s 6 Kamers Aanbieding met opgaaf van prgs grootte tand enz franeo onder N 890 b den d handülaar LAURENS van HULST te Kampetu Men vraagt voor een HEER in een der bezochtste wgken in Gouda KAWERS te nuüf tegen Mei a s Opgaven ondei letter S qb de Boekhandehtan J vak BSNTÜM ZOON te GOTJDA Eene JUFVROUW hare betrekking bni huis hebbende loekt in een fotsoenljk BUftGERGEZIN en HUISELIJK VERKEER met VRUE KAMER Adrei bg den uitgever decer Op een AARDEWERK FABRIEK hier ta lande TWEE i DRIE BEKWAME DRAAIJERS tegen behoorlgk Loon Zomer en winter vast werk Adres met franco brieven lett V W bj den Uitgever dezer Mevrouw PRINCK DE JONG Turfmaitt H 87 vraagt met 1 Mei eene die tevena huiswerk kan verrigteu Openbare Verkoopingf op den Hmn AKKBROORD in den Zui4 plaspolder binnen de gemeente Moordreclit om WOENSDAG den 12 FEBRUARIJ 1873 dJI voormiddsgs ten tO ure van eenig aitmantenC GOED VEE bestaande in 2 VETTE KOELJEN 20 KALFtKOEIJEN 54 VAARK OEIJEN 53 VETT SCHAPEN 2 BOKKEN Breeder bij billetia omschreven Nadere inlichtingen ten kant van deu Notaris A N MOLËNJ R te WcS ÜKMoeen en bg den Bedr fboeV P SCHI KAMP op Akkeroord Waarschuwing t iomwg van bedrog wordt een ie kt dat het eeniift alMn echte i JilVERSBEL ZUIVERING bnderviiidelijk als het beste midii tMen dWmaoffkutaktt bëköid in heeJè pakk i a 60 ets in j a 33 ets et tot proeftiémiiilgf in IL pakjes a 18 ets is verkrijgbaar te Gouda bfl L WeLïek Gouwe L Schenk Hoogstra J C Zeldenhuk Markten P J JIelkert Havfflt En in de andere plaatsen in de bekende depoM Brochures over gebruik en Getuigschriften grati W Bij aankoop van dit artikel wachl men z ch voor schadelijke namaaksels en lel er aaauwkeurig op dat elk pakje tot waarbof der echtheid de naamteekerdng draagt van t p VOIN aiMBOi N i Apoïü en Fiibrik v ui eliom techn Prseparaten r Emmerik ad Kijn ft