Goudsche Courant, zondag 19 januari 1873

MmMt zi Januari JÜ N 1312 li t È Uit ttch aiia teoid tmd I u J UJ t = i m V W JJ Ki3r J 0 léiiws i AiertenllJlatf m Gonda en öiHslrekeè tewnding top tT rt ntifln kan getchïeden tot é y ttwf daa namidda op dm dag der nitgJtTOf Dr J G POPP s Plantaardig TANDPOEDER Het reinigt de tanden dermate dat door zgn dagelgksch gebruik niet alleen de gewoonlijk zoo lastige tandsteen verwgderd wordt maar ook liet glazuur der tanden in witheid en fijnh id toeneemt Dr J G POPP s Anatherln MONDWATER het zekerste middel om de tanden en hettandvleesch gezond te houden alsook tot genezing van monden tandziekten wordt ten zeerste aanbevolen Te verkrggen te Gouda by L Schenic winkelier op de Hoogstraal wgk A 123 te BoUerdnin bij V Ë van SaDten KolfF apotb en A Sxshipperegn C blaanwe porceleinwinkel te a H ge bij J L F C Suabllié apoth te Leyden bij Ë Nuordijk te Utrecht bij F Alteiia apoth te Amalerdaii bg F van VViiidheim C verkoophuis Ie Oudew itcr bij Tao Vreumin en te Schoouho eu by A Lokaal TIVOLL Spoorstraat t OOÜDA BUITENGEWONE Matinee en Soiree door het GUNSTIG Bekende Gezelschap onder directie ran de Heeren EDÜARD BAMBEBG en a WINTER nit Rotterdam op ZONDAG 18 JANUARU 1873 AanvBng dea Middags ten 12 ure Entree 15 Centa en des aronda ten 7 ure Entr iSCeats B ide in vertering Wed TAN SOUNGE C MOESGROND te HUUR 3 8500 Centiaren UITSTEKEND LAND alWer HUUR Te bevragen onder Letter F bg de Boekhandelaar J tan BENTÜM en ZOON te Gouda üilt Parijs ontvangen een nieuw fioort Dit soort LIJM overtreft alle andere soorten wordt kond gebruikt en is geheel zonder reuk Hen kan hiermede Ignen glas porcelein ra rBwr hout papier enz Prjs der groote flacon 50 Ct dito halve 25 Ct Bj 12 flacons aanzienlijk rabat Verkrijgbaar bg Xj souehstk Hoogstraat A 123 Agent TQor Gouda en Omstreken Inktpraeparaten Al mgne tannin alizarin analin salon zwarte gallusschryf en andere inktsborten enatempeUakten zyn Tolgens de nieuwste beginselen der wetenschap Terbeterd en onderscheidenzïch door hare levendige kleur groote vloeibaarheid en het snelle droogen van alle andere inktfabrikaten De copiëeriakten leveren nog na eenigedagen seherpe afdrukken beschimmelen niet engeven half met water vermengd goedkoope engoede schrijfinkten Verkrggbaar biJ ieder oued boeken kantoorhandel Smmtrik H von OIICBORN A poth en Fabrik v ehem techn Pniepantten Bewijzen N 9876 Ik acht mj verpligt openl k 1 te erkennen dat ik door het gebruik vaa een 20 tal flesachea van het be roemde Miw Extiact van den Heerl JOHANN HOiW geheel hersteld ben geworden vau aannoudende steken eni bijna ondragel ke pgnen in de zyde 1 die mg gedurende tien iareu dag enl anaoht onophoudelijk kwelden en waar ttegen ik na vele geneeskundigen zool binnen ala buitenslands geraadpleegd 1 tB hebben te vergeeft alle voorgeschro1 ven middelen aangewend bad Thans nn ik door de ondervinding de heil l zame uitkomst van dit uitmuntend 1 Gezondheidsbier heb leeren kennen ver1 meea ik geregtigd te zgn dezen drank 1 ieedgeeue zekere Earopesche vermaard1 heid verkregen hebbende aan allen die 1 in ziektetoestanden verkeereu en doorl nutteloos aangewende Geneesmiddelen in9edelooa aan hunne genezing b n anéli te wanhopen ten sterkste te nïo gen aanbevelen € GaoKNLO J HEIMANS Bank van Leening 1 Prga per flesch 45 Ct 6 fl ƒ 2 20 1 zonder vracht en fl sschen Centraal Dépót voor Hollar is Ameter1 dam Bloemmarkt bg de Stdsteeg 154 en verder Te Gouda bg J C vanI VBEqMlNGEN te Woerden bg HENEI J VAN BEN BEBG De ondergeteekenden nemen de vrijheid hunne MEDEKIEZERS nit te noodigen tot het houden eener bgeenkojnst op MAANDAG 20 JANUAHI a s des avonds ten 8 ure in de Sociëteit OnB Genoegen Zaal Kunstmin ten einde na onderlinge gedaohtenvrisselijig een CANDID AAT voor detacature in den GEMEENTERAAD te verkiezen M J FOETUUN DEOOGLEBVER H JAGBE J M NOOTHOVEN van OOOB J F C PEINCB J N 8CHELTEMA Mil P J SNEL J P J VAN ZEULEN De ondergeteekende heeft de eer ü faierbg te zenden igne Prgsconrant van LEERWERE en andere SCHOENMAKEES BEHOEFTEN Door zgne meer uitgebreide relatien en to nemend dagelgks debiet ia lig in itaat niet alleen om te kunnen concorreren maar om zgna prgzen zoo laag mogelgk te stellen Puik ZWAAR GESNOEID WEST INDISCH ZÖOLLEDBE per 6 Oni 1 05 1 2 90 2 ia 2 10 1 80 1 70 1 00 1 50 1 20 1 10 1 55 1 60 4 00 2 50 2 10 renchillende prgMn LIGT idem idem BEÜEESCH KALFSLEDEB JAVALEDEE JAVA ZWART Ronde Erf KALPSLEDER NUGTEEEN VET KALFSLEDER GRAAUW JAVA heele Vellen fijn idem grof ZWART JÜVA heele Vellen ronde Erf t idera ingezet Uitmuntend mooi AM8TEBDAMSCH PAARDENLEBR PAAEDENLEER VOORSCHOENEN BORDEAUX LAARZENSCHACHTEN met HIELEN PAARDENLlEB SCHACHTEN BORDEAUX VOOESCHOENEN Alle soorten van MANS en VROUWEN leestklare LAARZEN Verlakt Leder 4 50 en booger Voorto alle soorten van PANTOPFELSTOF 1 40 en hooger PANTOFPEL BLADEN an PLÜZENSTOP in alle prgcen Voeringlede in alle kleuren voorte allet wat het vak betreft als BESTiGAREN PEK STIFTEN PENNEN EL8TEN en alle gereedschappen Tevens beveelt hg zich beleefdelgk aan tot het UITSNUDBN van alle Voorwerpen en hetvervaardigen van Machme Stikwerk UEd Dw DIENAAR GocDA Hooge Gouwe C 252 3 jyEHST ECOIEl I Koffijhuis DE KAP door het ONGUNSTIGE WEÉB van MAAN DAGAVOND is het PRIJ8 BILLABTEN uitgesteld en nu bepaald op aanstaanden ZONDAG 19 JANUARI s avonds 7 uur De OÜD CARTHAGSNA 9 BEUGPLANTE OLIE is een Haarrersterkend en Haarontwikkelend middel tot bevordering ran den groei ran het Haar Het Toorkomt tgdig gebruikt de rroegtgdige grgsheid en het uitvallen van het jioar en kan zonder eenigs vreet Toor iciuuleloke uitwerking op haarwortels gebraikt worden daar het geheel ait plantaardige stoffen is mengesteld en geen enkel dier minerale bestanddeelen bevat die ja voor eeaigan tgd en schoonen glans en donkere kleur aan het haar kunnen geven maar ook verwoestend op Itet behoud werken van dit onontbeerlgk sieraad Het wordt gebruikt even als gewone pomade en is niet duurder daar men aan drie of vier fleschjes voor een jaar genoeg heeft De prgs is 60 cte per flescUe Hoofd Depóttei Z ibgA BBEETVELTAJi en verder bg Mej de Wed BOSMAN Gouda J H KELLEE Motterdam Westewaae taMtA EEIJNAEDT Oostpoort C WILHELMUS Woerden A PEINS Zevenhuizen u ii W BARE8 Oorinelum J 3 GROENHUIZEN Utrecht T Wolö En meer bekchde dépöte in ons Rgk Gouda i i ak tan A Bnakniaib Pt 4 itgMW 4HW Ooannt geMhiedt ZOffSfkO $ rlp 4 n vsudag i de m IkMbSt de niigave in den svond tu j j mBpAG PONDEEDAG ea ZATBE BtMk De prge per drie Buaoden is 1 75 klB tx wmii Kennisgeving l BXITTKH TM daa KAAD d eMMte toaük jmagi ter opeabara keaiusi dat aM da lUjB fi at ilfM ganaoete t tocftwiuiea da Oprtgüui lii tim m MUmUIjMta tot het ha aaaMan raa bWU1 tax KuGEUEENTEaAADeadatwaajpirr Msii Kioar i n Stmiri jt Tcrlofea el er gaan IKWt heWM eotnafao klj uch tot bekoaiag daarV a Ier tU imlit atertlaru lal kuuoea vaiw tfi dat de iBleT ria dar atmiri fym lal awiT i a gae tlf dca iM JfDuarg aaestaaBde dei Boicea taa htgenea eiailiiicn des oaaiiddsga ten rwr arat dat het Sttmirie je achriftelgk uitgerold doordea mm in pataooa ia da Stambiu aoet fMflopm woidnjt dat ceii aqder Shmtri Se daa dat kotwelk M bet Cetueuleteffel iroorzieu ia Bag woaden gebraikt dat df w lirt iruifft m t TlJlan ranaaa dui delgk Bat wmm en voonuam mott woidca aanga tiat kct iriqffe niet oadvtackaad m f i geaM mdti M u OBfatlM o daanaa pBett l k t a vaatKekecht tfoiMk ta 20 Jannarg 1873 1 m tiuirc De Voorzitter toomoemd YAN BBBGEN ÜZENDOOBN BUITENLAÏJDr Bvltenlaadscl Uverzlclit Oiatrren zoa de coBiiiiaaie Dufaure weder littinf houden nadat Zg ia de fonge bgeenkomat f 1 ran lïen oontiderana ran haar ontwerp en het artikel osngcnomaii had waarb j bepaald wordt dat Tkiera niet xaoder room saade krnuiageriug bet woord in de TM adering oeren kan Ue quaatie die nu aan de orde komt eu waaromtreat de preiideut der rapaUiek het in bet geheel niet eeci ia met de ooBwuia is het verbod om bü interpellatie aede te aarekan Dan ran Thiera arieeo cgn auaisteramoatea laten o itreden De oude redenaar wil daarran aleta booAin Hg lal zgn recht sla afgaraardigde krachtig doen gelden en telt de commisile hem ia tongelgk data tal hij niet er legen opzien een beroep te doen op de rergsdenag Vau de tweede aaboommiule hoert men nieta Orer bet hooU van dea ministar Jnles Simon is TQor het oogenblik de itorm heengedreren diaa de rechterzgde tegau hem trachtte aan te blazen De OommiMie heeÜ na nader onderzoek baar rooratal entrent de wgze ran benoeming der leden Tan den Opperaten raad Tooa het openbaar onderwga gehandhaafd doch ook de minuter verdedigde Zaterdag bet lijna met bet gunstig gerolg dat hg met il tegen SH atemmen door de vergadering werd in het geluk giiteld P aarna werd de wet aangenomen Een aieuwe aanrs wsoht dezen minieter die ateeda den oleruxlen een doom in toog ia Het amaodement van Johnston om de uiiroering dfr oiroulaire van den miniater van ooderwga te achorsen totdat da hooge raad daarover adviea had gegeven ia rerandeid in een interpellatie die gisteren san de orde zon worden gesteld De oÉcieuse Bien public deelt mede dat bet Tierde milliard der Pruisische oorlogskosten in Mei a s aal tga betaald ea daarop de adohandaUngea aal1 B aaaraagctt orer da w a a i tfc g a a voor hat vijlda ailliaid e de geheels barrgdiilt faa het gKMdga hiad In het gaaiügato goal IM da ooinbaiag doa erat tuen Sepiaabar alaati fcaMMn Da haar Saial Vailiar hauè jarol a iai At igd a ia bet Dttitsehs hooüUnnrtiar d heaettiagatioepei l i a aea au nia mu DnlaeUaid heea taegediobt haaft Uoodardaf vaa Thiers aMmd g tn a B i a ea ia aar t pest ta Naoqr t De Kadiag Bg aa dan Buasiiifcw graaf SehouraisC sehgnt ta i b geslaagd Naar het sebgolt had d rw eau doMisl doel Ten aersis Boaat de B sa i s a diploaual ha Kagcbohs g e u varasBaat inbaktaa omtrent dea oarlog tagn daa KLh raa Uara Varoreriog raa 4 aa ataat ia niet doel van Rasiand maar ei da beteugeling der Mavaröea aa de rerloaaing raa Tanwheideas Saaaii koopli lca dis SC ge aagaa gahaodea wardaii Tm twsada isoeat graoT B afca wa l e IfsgitsaJ g i r w O i Il M Irt t da rarderugea d r ftnaasa ia IbéUib Axië Een aeatiale atrook groada aohgot t tga aaogMioaea tosaeheo da bsala staieo i s rivale rgbao sallen roortaaa geaohaidaa biqTaa door hal wilde a t a miia die in bet aelang der beide aatiea nachaodbaai zallaa tga Waaraohgoigk saa ds beaehaTiag Bear xga gediend doof den aaoleg vaa sen apoorweg tasasliea Earap4 ea Hindaataa de kleiogeeatiga aagrar van Buaiaiid en Engeland ziet ohter Beer had in ecne acbeiding dan in zalk eena haitzsae samenwerking De werkstakingaa oader de Eogelscha mgnwerkeia daren voort Ia Zaïd Walaa wordt reel gebrek grledra in den fraiaiaohea laaddag ia gisteren ds algemeene beraadslaging over de kerkelgke wetaontwerpen voortgezet ea tn einde gebrast looal men rrrwaohtte is ten aloüa het aaa de orde sgnde ontwerp renonden a ar eea bgaoadere oommisaie Aau eene delnitiere aauuening der drie ingtdteade wetiroorstellen door het huis ran af eraanligden valt echter niet ta twgfalen ootekarder is het lot dat rooral deze aerate wet wacht ia bet haereafauia Wat ook da eindbealuaing moge wezen zonder tiiyfel waa de zitting ran Ooaderdag hetglanapnut ran deze diseuisie De eerste Teriegenwoordigera der rgt groote partgen roerden het woord von Beiokenaperger namena hrt centrum Bniel namens de oonaerraitie en aa Duiicker namens de Portschrittspartg tegen de et ran Benningsen namens de ns tiunaalliberaleii ra graaf Limburg Stvrum namens da rryoonaerratieren roor de wet Tegenorer de geraren roor den staat welke de Terdëdigers der wet in de vrijheid der kerk zien stellen d tegenstanders de schending der bg da constitutie gewaarborgde godsdiensirrgheid de onrechtmatigs onder werping ran den godsdienst aan het staats bsotatisae en eindelij k wat wellicht niet het minst klemmende argument is bet nog grooter geraar hetwelk uit deze onnatuurlijke staatsiamenging roor den staat telren moet ontataou Het belangrgkste nog van de Vrgdag gehouden discussie was de rede waarmee da minister £ Uk de rereekillende tegenstanders der wat bsantwoordda rolgens den minister wordt door de wet bet prestige van den geestelijke rolstrekt niet rerzwakt zg die dit beweren gelooven dit lelf niet maar zegge het alleen om agitatie te verwekken tegen de wet Ver di r wees hij op de tegenspraak waarin de clericalcn I steeds verkeereu met zichzelf den ketzer wat des ADVEBTSNTIËN worden geplMtrt Tim 1 5 regels 2t 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GEOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Ai nderlgke Nommers VUF CENTEN keuwrs ia ia boa leua ouar wat doen zg sq baweren dist het aaa hen ataat de wetten al of oiat te erkennen in hna bladen op hou rofadaringiii agiteerea zij tegea de wetten de wat e ttr OMiet Bea gehaenaaaea ai t haar bestrgdeo op repbtag bted ataat d ataat baroa de kaïk D geeatalijkaii ia den verhereaatea zia dea woorda Tolkaleeraarf daaroB araet de regeering aoadringea ap eea aatia aale spToeding d tegeawaaidige dproadiag van da kathoUake gewuigkaa is Boomsch de ioa gaa aiii Bioanoa sga aaa DaitaeUsad rreemdi jasaa gatadsa reed cigerda Proisea geld toe te atoaa raar aafc aaaiiaane u EraaeUodi de regteiiag kan ds gslil aale oproediag aiet rooraehrgrea sg bangt af oa dea gent der natie Wat de Eraogeliaebe keric betreft waarran ui het wetsontwerp gesa sprake ii roor deze gcaatdbjken bestaan reeds bepalingeo betreffende kun opleidaig de stoat heeft olleea aoig te dragen dat de Eraugelia he geeatdijken boa ap leiding ont Tongen aaa de onirersiteitea vooial ob dat de altca a oader de Krangaüaabea ook kalhaliafcl inrichtingen wensebcu Vooral de laatste uitdrakkiag werd leer toegqaiaU Qok de president miaiater ron Boon aan aog bit woord oa te remkereo dat let Biaialeria fioa sasateBBÏg asogelgk waa in de wdedigiag tegsa B swi Mea Terwaeht aerstdaaga eea valaoatwaip totbst Tcrleenea van eea erediet raa S a 4 aaiUiaaa iUs tot achaderergoeding aaa de noodlgdepdaa daar lm Oostxeeatora De Ifa Zeil deelt Bed dot ia da i zitting ran dea rgksdag een Werkelijke oorloi ling zal worden ingediend gegrond op eeo algaaaeaoa legerorgnnisatie met ter zgde otelling raa b iJMMa budget Het berioht rereia bereatiging bet haagt waarschijnigk samen met de geruchten dat de n geering met het gzeren bodget a et uitkomt De bondsregeenn sal er eindelgk toe overgaaa om EliaaLotharingen te onttrekken aan de haar achappg der kanselarg Verkazen rolksrertegeowoardigers zullen au de behingen der bevolking behoitigen In de belaatingwetien roersl d e op wga 4 appeliirsnk sullea wgzigingen gfbraaht wofdaa tM Toordeele der ingezeteuea De liberale Belgische bladen zgn weinig geatioh orer het jongate tr i0taat mat Nedèrhiiid Zg bekla gen tioh dat België zich groote opoSeriagen ataat getroosten om eene dier zaken te rerkrggca i een besahoafde natie niet sou kanaea Ugrea ren zonder de beguiselen welks tegenwoordig laa aansien ran de iiiternatuMiale Terhnudingm dervoU ken hecrsabrn te schenden Door de kapitalisatar der tOO UUO gulden geeft Belsie asn baliuigtgk ratentieiecht uu handen tegenover ereatareb waa praestatie ran tiju uedeoontractaut Vb Brife deelt rolkoaen ia du klachtea haudelsvolk zegt sg heeft NeJeriand aa de gelegenheid gebruik gemaakt om aakoi t Bakeei tg heeft eene soapeaaatie gcciseht dis wei wat la daar i Desniettemin raagt het blad met kwalyk Terb r en Srb lei freade aao zijne bberale eoUegp die rich tegen Avn rerkoop raa den üraod LuxeoH bourg m ISbS aan Fraakrgk ea thans aaa detioa pagijie Belge Uixeahoorgrotae offl redenen ran politiek rerzottea of Nederland aiot gelijk had in eene quatatie ao volkomen gelgken asöd aen beIsngrgke compeusatie te eiaohea De eoniMasioaaria der Ign Antuerpen iladbnsh toeh dis OTsr Naderj lauda k gron tgeoied zal giisii is roorNederUnd aiet