Goudsche Courant, vrijdag 24 januari 1873

In de door ons opgeroepen vergaring ran Kiezerts tegenwoordig 68 is tot DIDAAT vooB HM LIDMAATSCHAP va wsn GEMEENTERAAD gesteld de Heer L P HOOGENDIJR die om tljia ONAFHANKELLTKHEH en KUNDE ten zeerste wordt aanbevolen Mr J FORTUUN DBOOGLfiEVSR J M NOOTHOVEN VAN 0008 J P C PRINCE T l N scheltbma i M P X SNEL J 7 c p c TAW ZEULEN VrUdag U Januapj CAN l 1873 N 1313 GOUDSCHE COURAITT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken fiterotólsS luitm fkomttig te ijjn en wtiid in bet buit gelanden na twee kwartjes genoeg om hem eeae besoheUen n ebt erblyf te beürgea hetwelk kg tbui Bet koat ea iawoaiu gr t ii ieoiet Hmt loeo wil weien bestut het plw by bet geneeote biulbaie te ScheTeningen tatsehen de etalienen bet itatioo ru de iramwa iuatspbappij een proteitaatMifae kerk te itiohteo waartoe bet neooodigde kapitaal bel onderhoud ena ton wonlea reraohaft door den beer Oroen a Friuiterer eo zijne rrienden t iHi MÉ j r i fti II I rrr Laatste Berichten LondMI so Jan De dagbladau radeu het OourernaaMat aau om eeae flinke houding te blyven aamuwen in bet geechil metBuslaiid en dathetiich p elke gebeurteoia moet niorbereiilen Vetimti legt dat Rualand wasrMbijnlijk Eagelandt verklaringen lal aaubooreu zander t prutwteeren of tonder blijkbare outef redenbeid n n den dag te leggen Overigeua nioet de iMatie aomiddetiyk tot oploating wolden gebracht Hftdrid M Jan Heden bad er een groote ma nife atle plaata ten gnoate ran de berrorningen in de koloniën Tal ran Cariisten hebben ten gerolge de nederhag die rtraebeidene hunner benden geleden babben lich te Lerida a n de antorfteiten onilarworpea De Carliatiache bende in dé prorincie Lean tader aan oering ran Apolinor ia met den hoofdman V nit geheel en al gevangen geiiomfn In Burgos fikoUnder Cartagena hersisbte deNrolmaakate orde Viemillo O l de zitting der Cpmmiaaie dertig beden gehqud a a diaouaaiëa geroerd jOjW hét foorstel Decw a om den beer Thiera elke 4auaeaiiiig aan de dabattea der Kamer orer interpellatiëf te ontzeggen Veiacbeidene leden roerden Jkiarairfr bet wooi De mmis8le beeft baaloten kan zittingen open ie stellen roor de leden na bat rechteren van het liukor oeutruin Ëene anderebefUaaing is niet gevAÜeii Pe heer Jo initau liuefi in ilc tosliohting op zijne Ji t rpella ie iu de NatJoiiali Wigaileriiig d meening liecogcz t dat de Mini t r vun Oiiderwij doqr tyoeclrcttiaiie over de midiieibiire sulialen de greniKn ran iju cecht en beruegdticid ia te biiitea gegaan Pe wreker ateJde roar den Minister een votap ran i keuriBg te geren Jtiadat de Miniater bel gevoelen irau deu iaterpellaut had wederf elegd namen achter ulgeiia rier leden bet woord ieder om eena gemotirterde orde ran den dag voor ta atellen Naaerwerping van een rooratel omtrent d prioriteit arerd gestemd over de orde an den dag ran den Jieei Cbriaiophle aürmcde het Goureruemeat ziob nreeuigde en laideude de Vergadering van oordeel l nde dat de circulaire van 27 Sept bad moetenworden onderworpen aan de beoordeeling ran denBaad eu De aiulag was d it Hi loden roor an S tegenatemden terwyl de reohtereijde zich van ftenaung onthield Daur alzoo het aantal uitgebrachte stemmen niet vldoeBde was roor een wettig besluit zal Borgen leue hentaaming warden gehouden g incaifeJhr = ai ff=iT rTr7W Htt r ii w i BargerlUke Stand 6i aoa 17 iaa Corodit ouder G vao der Bgl tn M laa der Kleijo Jobaanu ooden J yenefauar ra E NaH Jobaaon Dirk ooden i iH vao d r Want ka R da Jong It Nikdua Watia ouden J M vao 0 Uer a P ü Bergman Adrianui Jobannci Oodcra A Ilaaab an L Rietveld ID üimos oudare L A NieuwtaU aa B vaa Kijk Jacob ouden J vaa Booa ea J Kréaa OriaUDIX 17 Jao C A Spruit 2 ra S M Scheer t ak r A dtö Haair 11 d 18 H W Holamao j 19 H vaa Uilleu 7 W A Kramer 8 m i k de Joait 10 d B J Willemari 8 m Vi r PaaaMBier kaiiir tan fl Verkaaik 87 j ADVERTENTIËN Voor de vele bewgzen tsb belangatellii edatende de xiekte en b het overlgdenTUI onieo geliefden oudsten zoon HENDBJKUSWILH£LMU8 betuigen w hierdoor onzen hartdiikea dank P H HULSMAN 6 STIJLEN Oemda 81 Junari 1871 met iQClitdrak Tolgena de nienwste methode ran af 60 BetJulhnar in termgnen Dooi m geleverd en voor ieder te ien op 142 piasteen Ook voorhanden STAANDE VATKBANBN C T X ELBINEFELDT Arnhewi OBOOT SOIREE ARTISTIQni op ZONDAG 26 JANUARI 1873 te geven in iiet ï aal NUTi nVMMAAX op de Haven door t J JACOBS Kspdmeeiter der dd Schntterg en Leeiaaraan de Miiziekschopl met medi werking van Mad ALARX Chantedf Mr ALART Vidoncdliit en wel illendB ri htwift kl n Van S t DtTDOK Violirt Jlr L a BEECKENHOFF Piano Aanvang ten 8 nor Entree voor Heeren Inteekenared met hunne Dames 1 00 J iabcéi voor niet ingetaekeode ƒ 1 49 2de Rang boven ƒ 0 78 Plaatsen zgn te bespreken op Zaterdag den 25 Januari van 10 3 nor aan genoemd Lokaal tegen 10 Ce ti voor elke plaats OjMiBbare VrÖwUlige VcrkooplDg ox coiRAin aSLD van opgaande EIIfBN UPEN KASTANJE £ 88£N en ELZIIN BOOMEN n van extra zwaar Hakhout waaronder ELZE en ESSEN beslaande circa 2 Bunder eu zulks op VRIJDAG 24 JANÜARU 1873 des voormiddags 10 ore aan de Bouwmanswoning aUVEBVRUCHTc aan s Gravenweg onder Nieutaerkerk op cCIJtstl ten overstaan van Notaris SPBUUT residerende te Ouderkerk a d iJttd die des verlangd nadere iufbrmatien geeft Zgnde het te veilene drie dagen vóór den verkoopdag te bezigtigen iC 7MEESSN C0 BLOEMISTEN en ZAADHANDELAAB8 WAGENWEG N 91 teMaarlem Ojpgerigt in 1761 verzenden FRANCO door het geheele Rp BESTELLINGEN op BLOEM en MOESZADEN Vaste PLANTEN GLADI0LU88EN enz De nitvoeiige Catalogus wordt op franco aanvraag toegezonden Juffironw VAN KLUUVE verlangt eene Dienstbode Tegen 1 Februari wordt verlangd als NOODHULP of voor VAST een KËUKEI iMEID die tevens huiswerk kan verrichten tegen goed Loon Franco Brieven worden ingewacht Letter B aan het Advertentie Bureau van O B VAN GOOR ZONEN p i 4oor de BoAhandflléir A BRINKinAlV teGOiuIÉ i Ben aftehrift ia voldoende ANNATT P oit d bakende Fabriek VM o Bekroond door d Maatachappg Ta Im fcoow 1867 ii j Deze gunstig bekende ANNATTO ircM ter voorkoming van aamaakbat TCrkoelit in flacons die van gebmiksaanw zing en eigeor haodig geschreven haodteekening voondsat iqis Men gelieve hierep te letten Alom vmta gbaiv ürbanus Pilten bereid v ens het aloode en eohto recept raik de Wed KÜENEN k ZOON Chmisien Deze UBBANUS PILLEN zgn door ons in doosjes b ST Cent en in dubbele doozen te GOUDA itlleen en uitsluitend vericrggbaar steld bg den Hr L SCHENK op de Hoogstraat Wy waarschuwen voor het gebruik van nameakaels welke men tracht in omkx te brengen 4 a S epotenteerde JOHAN HOFracHll l BORSTBONBONSl I m een kopje heete melk gebruikt is I eeii onfeilbuar middel tegen hoest faeasch1Ibeid enz Reed onmiddeligk na hetl gebruik bespeurt men de Igmoplossende lIden hoest kalmerende werlangmiismen I spoedig geheel en al van de verkoudheid II bevrijdt I B Elk pakje draagt de handtee1 kening JOH HOFF N 2777 lk acht mg verplicht UEd Imede te deelen dat ik mgne geheele her 1 IstellinK van zware borstziekw aan hetl gebruik uwer Bobstbonboms te danken Iheb G HAMELS Bleeker DordrecktA Jn Br AAUwe zakjes t 30 et verkrgg l Jbnnr bij JOH HOFF s Centr8l D ép6t iBloeramarkt bji de Stiltteeg 154 I en verder Te Gouda hg J C vak I VllEÜMINGEN i te Woerden bg HBNBI J van den berg oudB Druk van A Briakmao Nationale MfiUtie KENNISOEVING BUSOEMEESTEB en WETU0UDEB3 van Ooads doen te weten dat het register ran inachrijving met de lUpbabetiache naamiijat van hen die in bet sfgeloopen jaar in deze gemeente roor de Militie ziJn ingeaohreaen van den 23 Jannarij tot en met den 1 Febrnarg aanstaande de Zwiag uitgezonderd dea voormiddagB van 10 tot des namiddags 1 ure op de Secretarie der gemeente roor de tfelanghebbenden ter lezing zijn nedergelegd en dat tegen register en l at bezwaar kan worden ingebragt bij den Commiaaaria dea Koninga in deze prorincie door middel van een met de noodige bewyaatukken f MuSA vertoekaohrtft op ongezegcid papier onderteekeod door hem die bet biezwaar inbrengt welk rerzoekaekrift vdiJr of op den 1 febmarg 1878 moet warden ingeleverd bg den Burgemeester dezer gemeente Gottda den 21 Januarg 1873 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester Dbooglxevek Fobtuijn va Bcboik IJzendookh BUITENLAND Bultcalaoilseli Overziclil D Biauw ea wuagu e t iyiu J sri hwB it even ongelukkig roor de rechterzijde afgeloopen als de eerste Zooala men weet was Maandag de interpel latieJobnaton aan de orde De heer Johnston betoogde dat de minister van openbaar onderwijs door de litraardiging zijner bekende circulaire betreffende het middelbare onderwgs de wet hadoreraohreden en zjjn bevoegdheid was te buiten gegaan Hij stelde ten slotte een motie van orde roor houdende dat de nationale vergadering het gedrag van den minister afkeurt De minister ran openbaar onderwgs de heer Jules Siraon heelt geantwoord dat zijne circulaire geene oreracbrijding van de wet in zich sluit daar tij hei programma der examena onaanjceroerd laat Het doel der circulaire wai van zuirer pedagogiacheu aard en ging de beroegdheid dea miniairra niet t buiten Dergelijk initiatief is ook vroeger door reracbeidene ministers genomen zonder dat de raad van ondern ija was gehoord De minister voegde er bij dat zijn toestand van geheel exceptioneeleu aard was daar hij geen raad van onderwijs kon bijeenroepen welke toen niet bestond Hij mocht intusaohen niet werkelooe blijven het was onmogelijk om bij de algemeene beweging tot zedelijke opbeuring van het land niet tol eane hervorming van bet onderwgs over te gaan Hjj besloot zgne rede met te verklaren dat hij bereid was zijne circnlaira aan den raad van onderwija ta onderwerpen HÜ nam niet aan de bevoegdheid der nationale vergadering om keuuia te nemen van eene qnaeitie vsn zuiver pedagogischen rd Wat de voorgestelde afkeuring lijner handelwgze betreft hij zou zich van eene beoordeeliug daarvan onthouden maar zich onderwerpen aan de uitspraak van den raad van onderwijs Mgr Dupanloup roerde daarop bet woord op nagenoeg dezelfde gronden als de beer Johnston HübieU rol dat de circulaire eene sohending was der Wit Er varen niet minder dan vier gemotiveerde orden van den dag voorgesteld De heer Christophle stelde de volgende motie van orde voor waarmede de regeering verklaarde zich te kunnen vereenigen De vergadering van oordeel zijnde dat de circulaire van Ï7 Sept moet worden onderworpen aan de beoordeeliug van den raad enz De stemming over deze motie leverde door de geheele onthouding der rechterzijde die haar onmacht inzag geen voldoend resultaat daar het voldoend aantal stemmen nie was uitgebracht Dinsdag heeft er dus eene herstemming plaats gehad die den heer Simon de overwiimiq baorgde met 420 tegen3S stemmen De ragUarnp kealt zieh wader outhonden De garaebteli aiads s a S dagen loopend over bet tot stwd komen van dt fbaie tusschen de graven van Chambord eu van Par l verkrijgen meer waarschijnlijkheid de eerste bedt eenige concessit gedaan ten opzichte van de kleorea der vlag en zoowel d graaf van Pargs ais d hertog van Nemours zonden daarop rieb bereid hebben verklaard zich te onderwerpen De hertog van Attéaie maakt nog bezwaar hij meent dat het meewartsu aau de herstelling van de legitimistiacfae monaiebie de Orleauisten impopulair zon maken Alsof zij ooit populair geweest zijn I De waarsehijnigkheid dezer gtrucbteu is niet weinig versterkt door bet feit dat de Orieaniatiache prinaen giateren de jaarlijksebc boetedoeningsmis voor Lodewijk XVI hebben bfgevoosd De legitimistiscbe en Orieaniatiache bladen maken elkander sinda eenige dagen complimentjes Het ia weitiig bemoedigend roor Thiers en zijne getstverwsstea op oeoon wiaeh eomBercieel gebied da de resultaten van het eénta jaar waarin het hun gelokte hunne bandelspoti ek in praktijk t brengen zoo ver beneden biui verwachtingen zijn ge btsren Kog ouaangeotmbr tnoet het der rsgeering wezen dat tij dia resaltatéa in het JonnuU OJiciel aan bet pabliek moet bloot leggen Wel beroept tg zich daarWI op d omstandigheden waarop de minister de Goólard bij de aanbieding van het bodgat voor 187 K ds weesi ab de Ule aanneming der aieawa behsttafiniiei hitt smokkelen de outd nikiag d gebeéle d ioanin vaa reeds bestaaade befaitingra viSfr bas WmlMIgisc at eax staar mtrmmisria tÈatm MkS niet wegcijleim By de begrooting roor 18 2 was de opbrengst der indirecte belastingen op 1733 millioen francs geraamd terwijl volgens den Zaterdag openbaar gemaakten atoat die opbrengst inderdaad slechts 1629 illioeu heeft bedragen Ken tekort van niet minder dau 154 millioéo op de indirecte belnitingen kan moeilijk sleehta an de oorzaken worden toegeachreven welke de minister van Snaneiën daarvoor aangeeft vooral wanneer zooala de minisier de Goulard vroeger herhaaldelijk verzekerde da raming der opbrengst eerder te laag dan te koog was Voor den nieuwen minister vsn financiën Léon Sa den ondnbbelzinnigen voorvechter dar rrge handelspolitiek moet het eene voldoening wezen dat hij in het ollicieele blad dene bewijzen tot staring tijner beginselen kan openbaar maken al betreurt hij het zeker aan den anderen kaut dea te meer dat Fraukrijk dien in zijn oog verkeerden weg insloeg De werkstaking in iuid Wales sohijnt ten einde te spoeden De meeste werklieden zijn voor hervatting van den arbeid coeals gebleken is op eene vergadering te Blaine Als ér een genoegzaam aantal arbeiders zich weder bg de patroons vervoegt tullen deze ekej geen bezwaar hebben om deu arbeid weder op te ratten Met groote belangslelling wordt de afloop der beweging ten gunste van den Berlijnachrn predikaut vou Sydow te gemoet gezien Indien bet consistorie consequent is moet het de onfierteekeuaars der adressen van initemming mede vervolgen m n w 26 prediknnteii in de prov lirandeuburg en 12 io de stad Berlijn wegens insubordinatie en ongeloof af zetten en indien deze vervolgingszucht naar de andere provinciën overwaait zijn de giivoliten van het gebrek san politiek doorzicht onberekenbaar lutus achen heeft de opporkerkeraad aan von Syduw reeds r orloofd zijne cstechisatiëu voort te zetten eu dzaakt het optreden van den gemeenteraad tut groote voorzichtigheid daar deze niet vaonieinens is de inquisitierechtbank te erkennen De gisting iu de algemeeiïe districtsvereenigingen was groot en in Alt Köln werd het voorstel om gezamenlijk de staatskerk te verlaten met geestdrift begroet Uit de noordelijke provinciën van Spanje komen versoheidene berichten omtrent verregaande wreedheden van de Cariisten Moord en plundering nemen met den dag toe Hoe treurig deze feiten op zich zelven ook zgn vooral omdat zij waarschijnlijk tot niet minder gruwelijke ropressaiUes van de troepen aanleiding zullcu geven mag men hierin toch het verblijdend bewijs zieu dat de opstandelingen inderdaad terrein verliezen De regeeringstelegrammen melden trouwens verscheidene overwinningen op de Cariisten Volgens berichten uit Athene zou de Laurinm mgnenquaestie zonder diplomatische tnsschenkomst geschikt zijn De bestaande Fransch ltaliaanache maatschappij zon namelijk opgelost worden in eene nieuwe combinatie onder een Grieksch bestnur De Neue Freie Prette bevat een telegram nit Parijs meldende dat de Fransche regeering officieel aan het Grieksche gouvernement mededeelde dat zij instemt met de voorstellen van Oostenrijk om de Laa riumqnaestie in der minne bij te leggen De ooocessiouariasen namen de gestelde voorwaarden aaa In Athene vreest men echter dat het ministêifja er aiet in zal slagen om in de kamer de meefdeg d te bewegen de voorstellen aan te nemen De Zweedsche rijksdag is Dinsdag door den koning net eene troonrede geopend waarin hij de regeeriag tgner voorgangers uit het huis Bernadotte en meer bijzonder die van Karel XV in herinnering brengt en zijn wenach te kennen geeft naar verdere ontwikkeling van da unie met Noorwegen Voorta woidt in de troonrede gewag gemaakt van de innige vriendBohapsbetrekkingen tnasebeu Zweden en Denemarken en de hoop te kennen gegeven dat de Scandinariaaha municonveutie zal worden aangenomen Onderde wetsontwerpen welke zullen worden ingediend noemt de troonrede 1 eens voordracht tot samenstelling ran den generalen ataf ala voorbode van een ontwerp op de leger reorganisatie dat het volgends jaar tal vrordeo ingediend 2 een ontwerp ot reoigaaiaatia der marine rattende op een stelad van kulverdod fing 8 een ontwerp betreffende bet uitbreiden der spoorwegen ten noorden van Gefle 4 eene liieowe regeling van het middelbaar onderwijs FRANKRLTE Meu schrijft uit de vallei Aulus departement Ariége dat de talrifke wolven van de bergen dalenen Vele verwoestingen aanrichten in de verschiileiide dorpen der vallei De schapen geiten ja zelfs koeien die a ezonderd grazen of van de woningen verw derd hun voedsel toekeu worden stom aangevallen Br is geen enkele eigenaar die niet het verlies van eenige stuka vee te betreuren heeft De wolven vatlen zelii de menscheu aan Op 10 dezer maaud keerde Daffos reearts te Alius te paard van de jaarosarkt te Saint Girons terug toen hij te 9 uren s avonds bij het inrijden der vajiei op den weg aangevallen werd door drie wolven waarvan er een op den nek van zijn paard sprong Wnarschgnlijk tou hij bet slachtoffer vaa aien aanval geworden zijn ware hij niet gewapend geweest met een revolver doch de zes schalen vaa dit wapen joegen de wilde dieren op de vlucht boawel zij hem echter op een afstand bleven volgen totdat bij het dorp ingereden was £ r is een groote klopjacht legen deze stoutmoedige aanvallers bevolen door de plaatselijke overheden om deu omtrek van die woeste diereu te bevrijden De Londenache Time bevat eene beschouwing over Frankrijke financieele operatiën gedurende het afgeloopen jaar van de liaod van Michel Chevalier De schrijver komt in de eerste plaats op tegen da ook vroeger reeds van andere zijde gem iakle en derhalve bekende bedenkingen aangaande do wijse waar op de milliardenleeniug is san de markt gebracht Ten tweede treedt hij in eene beschouwing over da wgze waarop de begrooting voor 1873 in da Nationale Vergadering is behandeld en regt dat toowel die vergadering als de uitvoerende macht ta veel door staatkundige zorgen werden afgeleid om aan die begrooting de vereiaohte aandacht te wgden ia de bfgrootiiig van nitgaven beerscht wanverhouding der onderdeelen de Isezuinigingen zijn slecht gekozen en de bejtrooting vsu inkomsten draagt weinig blijken vnn bekendheid met de kun t van financieel beheer Hel dienstjaar zal naar zijne raeening mcl een tekort slu ten oraiint de opbrengst vnti 93 millioen del grnndstofTen nimmer zal bereikt worden Het eveiiuielit der bei routingen moet ge ocht worden in beiuinij ingeii en niet in vermcurdt riug van