Goudsche Courant, vrijdag 24 januari 1873

Mastingcn die bivuinigiug moet voornamelijlv wor deu ingevoerd bij het departement Viin oorlog en men bfhoort den moed te hebben dnartoe over te gaan c schrijver heeft intnsschen wat meer hoop voor het volgende jnnr omdat de heer Lt on Say de nieuwe minister van financiën bezield is met deu wensch om het financiestelsel te hervormen en voor de verwezenlijking van dien wensch ook da f schikte man is Waarschijnlijk heeft dezer dagen de laatste conferentie tussohen Thiers en de üufaure commissie plaats hebben teneinde soo mogelijk tot overernstemming te komen ten aanzien der punten in het voorstel der eerste commissie waaromtrent Thiers met de commissie van gevoelen verschilt Vooral met bet verbod aan den preti ent der republiek om interpellatietitt beantwoorden of zelfs daarbij tegenwoordig te zijn kan Thiers zich niet vereenigen De oScieuse binden blijven steeds de schoonste verwaohtiugen op eene overeenstemming uitspreken hoewei hel nauwelijks denkbaar is dat zij zelven daaraan gelooven Uil de zitting der commissie van Vrijdag kan blijken zoo men daarvoor nog een bewijs behoefde dat het streven der rechterzijde nog niets minder dan bij de benoeming der commissie vijandig is aan de politiek in de presidentieele boodschap ontwikkeld Zoouls wij reeds vermeldden is de cenêiderans weike het ontwerp voorafgaat door de cooimissiB gewijzigd echter zoo onbeteekenend dat zij hoegenaamd niets bewijst voor eene tegemoetkoming der meerderheid AVat men daarvan te danken heeft kan overigens uit de discnssien van Vnjd ig blijken Tie bewuste cotatderam luidde De nationale veigaderiug zich het constitucerend gezag hetwelk haar toekomt in zijn ganschen omvang reserveerende maar At attributen der openbare machten juister willende kepaleo enz Hieruit schijnt derhalve te moeten worden opgemaakt dat de her rderingen door de oommissie voorgesteld niet beschonwd worden van constitution eelen aard te zijn Deze modm mwndi toil luB niets pmcjudiceeren ten aanzien van de beslissieg omtrent den definitieven regeeringsvorm een begrip hetwelk zeker in strijd ia met de bood Khap van Thiers De kleine minderheid der commissie maakte hierop terecht aanmerking waarop de leden der meerderheid ronduit verklaard hebben dat zij er niet aan daehten de republiek te organiseeren en dat de kamer na de aanneming van dit voorstel even irrij iileef als daarvoor om en koning te kiezen De heer d Audilfret Pasquier van wiens verzoeningsgc tindheid jnen zoo hoog heeft opgeheven heeft omtrent dit punt geen twijfel laten bestaan rik ontken niet zside by o a dat men tegen de boodschap heeft willen protesteeren wij zullen ons niet door de verrassing laten inpakken gij zult onze werkzaamheid niet als eene fout aanmerken onae vaderlandsliefde legt ons den plicht op en wij zullen dien vervullen om den tf envroordigen regeeringsvorm te eerbiedigen voor zooveel ty den wapenstilstand der partijen doet voortduren wy temmen er in toe om alle politieke ufestiën elke ons zouden kunnen verdeelen te reserveeeren Kaar er is geene wijziging van redactie mogelijk die on laat zeggen wat wy niet willen zeggen De consideratie op deze wijxe toegelicht stelt de liedoelingen der monarchale meerderheid in bet helderste licht Zij wil de republiek niet helpen vestigen lij wil geen constitueerende handeling verrichten 2tj zal slechts het bestaande handhaven zoolang dit de groote partijen vereenigd houdt tot lat zij het wagen kan die verstandhouding te verbreken Wat men ook in de laatste vijf a zes weken gesproken hééft over een oprechten geest van verzoening welken deze commissie kenmerkte ten spijt van al die verzakwingen blijkt thans zonneklaar dat bet antagonisme tnsschen de politiek van Thiers en die der meerderheid in de commissie niet minder scherp o eteekeod is dan in den aanvang van September Doch dit is nog niet alles Behalve hare uitdrukkelijke weigering om tot de bevestiging der repftbliek mede te werken tracht de meerderheid hare positie tegenover Thiers te versterken en richt zij het voorstel loodanig in dat zij ter gelegener tijd het constitneerend gezag der kamer kan doen gelden zooels sy dit opvat en geheel in strijd met haar mandaat Ve ontzegging van het reeht aan Thiers om ten allen tijde de tribune te beklimmen is nieta anders dan de Termoöide winisterieele verantwoordelijkheid der eommiatie de Kerdrel Thiers geeft ten aanzien van de diêeoseie over wetsontwerpen conolusien enz toe maar wenaoht aan de beantwoording van interpellatièn over het regeeringabeleid deel te nemen Dit p t eohter den monarchalen niet De groote qusestle voor hen is deze wie bij de verkiezingen het staatsleer in handen heeft Om dit doel te bereiken moeten de ministers die niet tot de rechterzijde behooren vallen hunne plaatsen door monarchalen ingenomen en Thiers aan hunne politiek onderworpen worden Door Thiers niet aan de discnssien over het regeeringsbeleid te laten deelnemen kunnen zij het geheele ministerie omverwerpen zonder gevaar voor ern goiivernementeeic eri is zooais die rneds eenige muien uitbarstte Buveiidien bereiken zij met iiitorpeUiitieu oter nlgemeene politiek nog beter hun doel dan met de verwerping van een wetsvoorstel In het laatste geval treedt een minister af in het eerste kan het geheele ministerie genoodzaakt worden af te treden Het zal thans slechts de vraag zyn wiit de kampr van het ontwerp der commissie denkt waaruit duidelijker dan ooit het versoliil van meening tussohen Thiers en de monarchale meerderheid blijkt Thiers heeft iets op zijne tegenstanders voor namelijk dat hij van zijn kant concessien deed terwijl de meerderheid der commisaiQ slecbts onder vele woorden de handhaving van haar anti republikeinsch standpunt trachtte te verbergen Bedenkt men echter dat dé meerderheid welke Thiers op den gedenkwaardigen 29n November verkreeg slecht 36 stemmen bedroeg dan bestaat er wel eenige reden om de beslissing der kamer met eenige spanning tegemoet te zien ENGELAND Te Bristol in Engeland had Donderdagavond een niet onbelangrijke meeting plaats t Gold de quaestie van internationale arbitrage om dusdoende geschillen lusschen verschillende St teu uit dun weg te ruimen Mr H Iticbard t parlementslid voor Merthyr Tydvill wees er op dat bij internal ionale geschillen geen competente macht daar is om tot eu vreedzame en definitieve schikking te komen Daarom verlangde spr dat de Staten Van Europa zoitden worden uitgenoodigd om een Juristen congres byeen te roepen ten einde een interiiatioualen codex vast te stellen en dat vervolgens eeu gerechtshof zou worden benoemd dat die wet zou doen eerbiedigen waarvoor de Staten hunne belangen konden voordragen en welks oitspraken voor de Europeeache nacjiten verbindend zouden zijn Mr Ilichard verlangde dat Engeland het initstief zou nemen t zou dan zeker gerugsteund worden door Amerika en t kon niet anders of zulk een handelwijze zou de adhaesie verwerven van beel de beschaafde wereld en een krachtige schrede zijn tot een blijvenden en eeuwigen vrede t Parlementslid mr S Marie sprak daarop zijn sympathie uit met t doel der meeting en beloofde mr üicliard met alle kracht te zullen steunen by zijn pogingen om het plan by het Huis der Gemeejiten ingang te doen vinden adat de vergadering nog eenparig had verklaard het beginsel vau internationale arbitrage te zijn toegedaan ging ij uiteen Theoretisch schijnt de zaak zeer goed Of zij echter practiseh uitvoerbaar zal zijn is de groote vraag Wie toch zal de uitspraken van dat internationaal gerechtshof doen eerbiedigen Men zegt de gezamenlijke Staten Maar zal een regeering de biunanlaudsche rust gaan verstoren om een koppige regeering aan t ludere eiade van ons werelddeel te noodzaken om de uitspraak van het internationaal gerechtshof te gehoorzamen Eu zal een Staat die hetzij te recht of ten onrechte door dat hofin t ongelijk werd gesteld daardoor van oorlogvueren worden teruggehouden OOSTENRIJK Het Huis van Vfgevaardljjdcn viin den Ooitenrijkschen Kijktraad heeft op 15 dezer zijne door de Kerstvacantie ufgebruken werkzaanilieden hervat Men kan thans naar uit Wecnen gemeld wordt zeer spoedig de indiening der lang verwachte wet tut hervorriring van het kiesstelsel te gemoct zien Het ministerie heeft zich bet reces ten nutte gemaakt om de onderhandelingen met de notabelen uit de onderscheiden provinciën over de indeeling der kiesdistricten ten einde te brengen en in het algemeen de laatste hand aan de voordraclit te leggen Deze schijnt in een den 14n gehouden zeer Inngdiirigen ministerraad vastgesteld en reeds n iar Ofen gezonden te zijn om onderworpen te worden aan s Kei zers goedkeuring welke niet twijfelaolitij geoordeeld wordt daar het ministerie zich stipt gehouden heeft aan de reeds vroeger door den Keizer goedgekeurde algemeenc beginselen en grondslagen Hel geruolil dat nog onderhandelingen met den Galicischen Landdag gevoerd worden ten einde ook de stemmen der Polen voor de kieshervorroing te Verwerven wordt bepaald tegengesproken met bijvoeging dal nu de regeering op de stemmen der Boheemsohe afgevaardigden kan rekenen bet tot stand komen der hervorming genoegzaam verzekerd schijnt te zijn om het doen van nieuwe concession aan de Polen overbodig te maken BINNENLimDr Gouda 23 J nda i Bij kon besluit van 20 Jan jl zijn benoemd de voorzitters en burgerlijke leden en hunne plaatsver vangers in de onderscheidene militieraden voor de lichting der natlonnle militie van 1873 In het dtrde militie disti ict van Zuidholland zijn als zoodanig benoemd tot voorzitter de heer K N Hengeveld lid der prov staten tot zijn plaatsverviinger de heer m A A v n Bergen IJzeodoorn lid der prov staten tot lid de heer m E T Bjjlevsld lid van den gemeenteraad te Leiden tot zyii 4aatfvervanger de Jieer P L C Driesaen lid van dan gemeenteraad te I id n De Gemeenteraad te Waddinxveen heeft besloten uithoofd der overgrooto schoolbevolKng de bestaande lagere ichool op het zoo aosmde Oude Dorp te vergrooten door de ondeewijzenwoaiog te doen af breken en als schoollokaal te doen herbouwen Tevens zal aan de Gouwe op het zoogenaamde Nieuwe Dorp mede eene openbare lagere schooi voor 400 leerlingen geslicht worden De aanbeateduisvui een ea ander zal woldra plaats tebben Bij ministorieele besohikking van 18 dezer is de vergunning voor een stoomsleepdieust in de provinciën Noord Biabant Gelderland Zuid IIoiland NoordHolland Zeeland Utrecht Overysel en Limburg vroeger verleend aan llijkée en Cie te Katendrecht met ingang van 7 februari a s verklaard te lyn vervallen In de eerste helft der maand Maart a s zal in den Haag een examen voor onderoffipieren van het leger tot het verkrgden van den rang Mn 3a luitenant worden gehouden Voor het wapeu der infauterie worden 30 plaataen opengesteld waarvan zoo magelyk 6 door de adspiranten voor het lichter examen behooren te worden vervuld voor dat der cavalerie worden 7 en voor der artillerie 4 plaatsen opengesteld Ten einde in de behoefte aan officieren 6y btt wapen der infanterie in Nederiandsohlndié te voorzien zullen voorts de onderofflcieren der iuf vanhet leger hier te Uude iKe genegen mochten lijn tot eene benoeming als eden luii der inf by hct ger in NederlandschIiidie in aanmerking te kom l tioh daartoe kunnen aanmelden Het examen zal worden afgenomen teir orentMn eenec commiesie welke bij Zr Mt bealuit van IS dezer da vtoe benoemd bestaande ojt dea geniaalmajoor N mac Leod inspecteur van het ivapen der infanterie als voorziUer den muioor G ï W Vygh en d u kapiteiü A Poinpe van bat nff f itn ea jagers en de majoors V L Hermsen van het 4de reg huzaren en J J Coliard van het late reg ve t art als leden alsmede den kapitein J W Boelaerd van het reg gren en jagers als secretaris terwyi voorts aan die commissie voor zxjoveel betreft het afnemen van hel examen der oailerolSeieren dingende naar den rang van 2den luit bij het wnpen der i r fauterie in Ned indie is toegevoegd de luit kol der genie van het Ni d O I leger 41 X van Walchren thans met verlol l ier te lande Tot examinatoren zijn bestemd de kapit iu I W Alma van bet Iste reg vest art de 1ste luit Jhr P Oevaerts van het 1ste reg huzaren de Ute luit dj I II de Bock en de 1ste luit ü Bloouw beiden van bet regiment grenadiers en jagi re De trein van Jen Rynspiorweg die gisteren ooVt end te 8 uren van den 11a ig vertrok heeft te Vw fburg eeiiig oponthoud gehad veroorzaakt door hetspringen van eene der stüompijp ni van de machine De aan het station daar ffereedst iiinde reservemaohuiewerd gerequireerd en stoomde ijaar Voorburg omaldaar de beschadigde locomotief te vervangep fui d reis voort te zetten Met hoofdbestuur van het fonds ter aanmoedtg n en ondersteuning van den gewap nden dienet in dë Nederlanden beeft gelijk in vorige jaren eene olfculaire aan de distncts coiDmtssiën gezonden holidende uitnoodiging om maatregelen te nemen ter be vordering der ooileote thn behoeve v A rooroleldê fonds over 1873 Het herinnert danrb j dat ingevolg Z M beeTnIl van den 16den NovemW 1820 o 81 de collocle niet in de kerkeu maar aan de huizen der ingeze tenen behoort te geschieden en het wenschelylcsebynt dat die in ai de gemeenten zonder onderscheid zooveel mogelijtc op een en denzelfden dag plaata hebbe Ingevolge aanschrijving van den minister T n Binnenlandsche zaken zijn de gemeentebesturen verzqdht offl door hunnen invloed het welslagen dezer collecte op icraohtdndige wijze te willen bevorderen en da districts eommissiën zooveel noodig de behnip zame hand te bieden De minister van marine heeft ter keanijs van be langhebbenden gebracht dat tar opleiding tot offloiei van gezondheid bij de zeemacht in ditjur zullen worden toegelaten A aan de hoogescholen i vier studenten die minstens in het bezit zijn van bet diploma van candidaat in de geneeskunde Omtrent den tijd der indiening van de verzoektchriften bedoeld in art 5 Van Z M besluit van 17 Mei 1872 n 13 zal tegen de maand Mei aanstaande eene nadere aankondiging in de Staatscourant geplaats worden B bij het gacuizoens hoepitial te 4 mBterdaa vierjongelieden De on te nemen jongelieden moeten opden dag der toelating 1 October den vallen ouderdomvan 17 jaren bereikt hebben en niet onder zyn dan 20 jaren Zij moeten vrij zijn van lichaaiasgebreken welke hen ongeschikt maken voor de krijgsdienst De ouders of voogden van hen die verlangen te wordentoegelaten moeten zich verbinden naar behooren tezorgen voor woning voeding klceding boeken instrumenten enz van hunne zonen of pupillen en welovereenkomstig de voorschriften daaromtrent vastgesteld of later vast te stellen Ouders of voogdendie verlangen dat hunne zonen of pupillen tot officiervan gezondheid bü de zeemacht worden opgeleid moeten daartoe v6or deu Sisten Mei aanst eeo verzoek aan den minister van marine indienen De tadenten voor de geheeeSundige dienst bij de zeejnacht genieten eerte toelage van ƒ 500 s jaars Verderebjizonderbeden worden door de Staatscourant medegedeeld De oÉcier van justitie te Gorinchem heeft opsporiag aanhouding en bericht verzocht van den dader van een in den nacht van 15 op 16 Jan door middel ran inklimming en binnenbraak in de woning van de wed A de Hover te Hardiuxveld gepleegden diefstal waarbij is ontvreemd 1 zeer ouder etsche zilveren tabaksdoos waarop gegraveerd eene voorstelling van den slag bij Doggersbank alsmede eenige namen van daarbij aanwezig geweest zijnde zeelieden in we doos zich bevonden 1 bankbillet van 2UU 1 TMjyjIlOO 2 van ƒ 60 en 2 van 4U D f o£JÓDderwijzer9 in het tweede distriet derproviiMSie Groningen hebben zich bij adres aan Z M den koning gewend met verzoek de miaimumtraot tementfj te vcrhoogen ea mitadiea meer m ovareen tenafni te brenjpn met de eischen des t ds Zijdoen dit oihiai de gemeeetebeatutal en Prv nsioleStaten tot die verhooging niet schynen te kunnenbetiuiteu llen nteldt uit Leeuwarden Dat de tegetwoordige inricbtiug van de stada reiniging alhier veei boter ia dan VRK er knn worden afgeleid uH de omstandigheid dat de zuivere opbrengst van hel aschland in 1 72 heaft bedragen 7UU0 legen lOOU gwoiddeld ib de Uatalvorige ier jaren De aanziinlyke kosten aan de Verbeterde inrichting besteed znllen dus na verloog van eeuif jaren zyn teroggtvondeo ilet aaii Ien van de verzamelplaats van het vuilnis het zoogeiioeoide asclilantl dat vroeger zooveel te wenschen overliet is thans ook vrg wat verbeterd en staal nog meer verbeterd te worden De longziekte onder het rundvee die in de provincie Frieslaud jn vroegere jareu zoo groote oilers eiselite doch voor een paar jaren zeer weinig meer voorkwam heelt m bet afgcloopen Jaar eèhter cder grootere uitbreiding erlangd In 1872 toch zijn fi8J runderen aan die ziekte gestorven of aan die ziekte fgciuaakt Sedertde in werking tred mg van do betrekkelijk reglementen 17 üecemhcr 184 sy i in die provincie tot en met din laataten Deoember r873 aan de longziekte gestorven of te dier zake afgemaakt niet miuder da i iuö21 rondereo i Ia de laatste dagen ik te Arnhem weder vooreen vrij aanzimdijk bedng ingesohreveu ten t ehuereder door het departement jirnhem der Nederlandsehettaatschappij tèr bevordering van nijverheid qp te richten vereeniging de praetiscke AtnhachtssckoU Of boon het gezamaulyk Wdrag der mschryviiigenneg iet voldoend is om tot de definitieve opriohtbig der school te besluiten bestaat er toch alleszinsvooruitzicht dat de vele pogingen weUce iot bttb esnbrengen van het veieischte kapitaal aangewend ifiordtn spoedig tot een jjeweti8c iiau uUaIng zuilen Irfdan J Men schrijft talt Zeeland aan de N R Cl Niet zonder eenige teleurstelling werd hier het Ijericht vernomen dat der Koning zyn goedkeuring geweigerd heeft aan het onlangs vastgestelde gi derreglement en wefop grdnd dat daar ij vreemüita worden uitgeeloten van het medebestuur Er is lang en breed indertijd beraadslaagd ortaieu de vreemden zon toelaten al don niet eindelijk kregen ay de overhand die de aiken erf familie wilden afdoen en dat is nu het struikelblok geworden waardoor de lang gewcnschte regeling weder verschoven wordt Wut de zaïik in qu sstie betreft zijn de gemoederen hier zeer verdeeld Sommigen gruwen van het enkele denkbeeld dat eeu Belg of Franschman zitting zal hebben in een polderbestnur en bedenken allerlei redenen om dit onmogelijk te maken Anderen gaan van de stelling uit dal als de vreemdelingen zooals wel eens gebeurt de voornaamste ingelanden zijn het tamelijk onbillijk is om ze van de deelnemuig aan het bewaken hunner belangen uit te sluiten alleen omdat ze vreemdelingen zijn Er is zeker wel iets vreemds in althans zoo bij den eersten opslag dat een vreemde in ont land helpt regeeren maar indien bij als iandbezilter kier opkuiat is hij in zekeren zin geen vreemdeling Hoe bet zij de quasstie is niet onbelangrijk en zal wel veler aandacht trekken omdat in de laatste jaren zoovele bunders land in vreemde handen zijn overgpga in tiet is daardoor in zekeren zin en eene huishoudelijke èn tegelyk eene internationale zaak geworden die nog in belangrijkheid wint nu de Koning zich daarin heelt gemengd en partij voor het recht der vreemdelingen trekt De Staten zijn tot buitengewone samenkomst opgeroepen om van s Konings besluit kennis te nemen en algemeen is men nieuwsgierig wat zij znllen doen Misschien zal s Konings veto de zienswijze van enkele leden wijzigen en zullen zy nu plotseling beter ingelicht tot een ander aastenu overgegaan Haar indien de meerderiieid l haar gevoelen bluft boe dan een einde te makefi o n het conflict Jammer dat intnsschen het gansche reglement blijft iigfïen terwijl er werkelijk behoefte is aan eme gifede regeling Met niet minder aandacht let men faier op de beraamde overeenkomst met België omtrent de spoorwegbelangen Wy bcoordeelen die plannep niet mliar hopen alleen dat uit al de voorstellen en overleggingen spoedig eene goede regeling en aanslniting ttiibge voorkomen Wij hebben in den laatateu tijd aan den ecneu kant gewonnen door den versnelden overtocht naar Holland maar verloren door eene Oügeiukkige regeling in verband met de Belgische treinen Het schijnt dat men steeds aan den eenen kant verbeteren aan den anderen bederven wil als ware nnn bevreesd dat er mets te wenschen zou overbleven t Strookt weuiig met den geest onzer eeaw dat alles een aiakkciigang gaat Nu reeds meer dan een jaar gjeleéen was de zaak by de Regeering aanhangig en oogiya wy geen stap gevorderd Wfeen de bill jkhei f vordert dit te zeggen de treiuen op de ZeeawMheJ n loopen geregeld snailer hewab uiet sedert daarover ernstige klachten in het openliaiir werden gdourd De heer Jungé photograaph sohilder te Arnkem beeft na langdurige en vele proefnemingen een middel gevonden om photograplüacn papier zóó ta beroidea dat het gesdiikt wordt om met pastei bcverU te worden De Staalt Couraét n Sï deter tent bet verriag der Commissie belast OKt liet afnemen van het eisdexamen der hoogere biógersckolen in Limburg in kat jaar 187S De arrondi sements re tbank kamer van burgerlijkerechlszaken Ie Amsterdam heeft eergisteren uitspraakgedaan in bet bekende geding tusschcn de directieder Veuuootsehap 4e KU uu Courmt en de drukker Gebr Binger over het drukken van het A ienK vanJe Dog en bet daarmede in Verband staand veranderen van diukker door osrstgemelde De rechtbankheefi o a beslist dat het rapport der in deze benoemde deskundigen soowel wat betreft het Uigesteldeondrrzoek als de wyze waaro i i t is ingesteld haatalles lus zaakrijk en volledig voorkomt in dat rapport zijn deze deskundigen tut deconolnsie gekomen dat de druk van bet Nieuica can den Dag gedurendeeen zeker tijdsverloop wi8 duorgar nds siectil en onleesbaar Zy hebben niet bepaald kunnen uitmaken bij wie der beide partijen de soliuld daarvan ligt indien nn niet bewezen is datt de schuld aan voormelde directie moet geweten worden elke o a tietpapier had geleverd dan is toch evenmin beweziiidat die bij jebr Binger ii te ekeii Varmits nude directie die haar eiscb tot ontb nding der overeenkomst grondt op een wanpraistatie Van dte zijde van Gebr Binger het bewys dier wanpjautatie naareisoh van rechter behoorde te loerrn eu d it niet héAi gedaan werd baar die eischdoorde rechtbankoutaegd Daarentegen werd aan Gelw Sniger dedoor ueu op grond van willekeurig ver iuderen artdrukker in reconventie tegen de directip ingesteldevordering tot ontbinding der bvtreenkomst met sohade vergoeding als noodzakelijk gevolg dier ontzeggingtoegewezen De rechtbank wees iiitussclioii hit door Gebr Binger gevraagde bedrag der sohildcVcrgoeding slechts ia zooverre toe dat de directie werd veroordeeld hun gedurende het bestaan der veniiüolseliapen in elk geval niet langer dan 25 j iri n ii i liciveranderen tandrukljif jaarlijks eau somVM ƒ tOOO mt te koöi Êe w hende vehiioeteolmp h A vèor Gebr Binger weiden voor ♦ Coidiield indekosten van dit rechtsgeding In een boomgaard a U r hel dorp lianften iij Gelderliind staat reeds ten Jongfe kersenboom in bloei en is door een loo lboiwer een stronk aardnppelon nanrsctiiinlijiv up lag van den koudon grund opgetrokken iwuirann jonge aardappelen atcn als groote knikkers Te Delft hebben eenige Australische grasparkieten in een volière staande op de binnrnplaats van den heer G J Leeunenberg en dus in de open lacht gebroed reeds kwamen uit twee de jongen te voor Uit Meerle Noordbrabant wordt als een zeldzaambeid medegedeeld dat dezer dagen door eeu jongen met een strik eene witte meerle met gelen bek is g ï ingen en naar Antwerpen gezonden om daar te worden opgezet en verkocht Men verneemt dat aan de inrichting voor visekteelt bij Velp een bezending is ontvangen van 300000 zalmeneieren uit Hnningen Sommige zijn reeds nitgekomen bij andere zal dit spoedig plaats hebben Slechts een zeer klein gedielte bleek met behoorlijk bevracht De ontwikkeling van den zalm in dqorschijnende rozekleurige eitjes en pasgeboren jongen die den doler uit het ei medenemen en nog eenige weken daarvan leven is inderdaad zeer bezienswaard N A Cl Door handpapierfabrikanten op de Velnwe is een Vereeniging opgericht welke te Appeldoorn vetgidert om door onderlinge samenspreking hunne belangen zooveel mogelijk te behartigen en vooral te trachten om met de groote stoonrpapierfabrieken in ons land te concurreeren welke laatste in dea tegenwoordigen tijd zeer de overhand hebben gekregen zoodat de bedoelde industrie op de Velnwe thans in minder gunstige omstandigheden verkeert Naar wy vettiemen lat de commissie ist 4e vereeniging van leeraren bij hel middelbaar onderwijs waaraan was opgedragen eeu rapport in te dienen omtrent de wenschelijkheid en de mogelijkheid der inkrimping van de leerslof en van den inbond en deu omvang der eind examens dezer dagen met baren artieid gereed Zijn Het rapport zat aan de leden der Vereeniging worden toegezoóden en daarna algemeen vcrtrijgüar gesteld worden C Men schrijft uit KoUnmerland Friend dd 13 Jan Als bijdrage tot t bedrag der tractemeuten ran sommige hoofdonderwijzers deelen wy bat volgtuda Boadsbeslnit mede De gemeenteraad van KoUnmerland Overwegende dat de hoofdoaderwijier te Angsbuurt of Lutkewoude Teye Vau Teijens verzocht heeft dat zijne jaarwedde even hoog gesteld word als die van de hulponderwijzeta Overwegende dat het tegenwoordige tracteaent van dien ouderwyzer 2SS bedraagt en deze aolioot eene buurtschool is art 20 Overwegende dat de onderwijzer den ouderdom van 76 jaren heeft bereikt en 55 dienstjaren telt Overwegende dat die school eu het onderwijs aldaar van weinig uut ia wjjl er een gering getal kinderen onderuys ontvangt Overwegende de duurte der levensmiddelen Besluit bet traetement vanden hoofdondenr r op ƒ 300 te bepaleni j Laatste Berichten Londen 22 Jan De Dailg Telegraph deelt d beslmten mede welke in een familieraad op Cbisiehnrsl zijn genomen De Keizerin en Prins Napoleon blijreu aan hethoofd der partij Er zal geene proclamatie of manifest worden uitgevaardigd j y Hadrid S2 Jam Dè Oommissie voor ketoH werp tot afschalüng van de slavernij zal vermoedelyk Borgen haa mpport jndienen Over de quRstie der schadevergoeding is zij t eens geworden f c Obmmissie weiiscbt een nititet van vier maanden alvorens de uxt tot tutala eauuMipatie der slaven wordsafgekondigd J it i i Naar de Madritsch Gazette meldt jol t wetaqnwèrp togen t einde dezer week in discussie komen Het Gouvernement verlangt dat het spoedig aaDV uomen worde Versailles 22 Jan I e Commissie vah ddrtijr heeft heden weder ecile zitthig g ou3ett Sj heeft besloten den heer ïhiera te hooEen vóórdat de Commissle over het oonstitutioneele ontwerp zal stemmen Art 1 is nang houden Het bepaalt datde Presidentdar Kepubliet i h met de Kamer m verbinding trtt d müM tettr boo sobiip doch dit b dow hnj r zid iohuoRJ Worded afs h het BoiWig WrdeeW eu linnnii ii iu de kamer kennis znl gegeven hebben maar hienp hrefl de heer DeCaies eeii ameAdetaent voüigisfl d uui Ie iljjcii l itkomeii dat jle l estrf eij