Goudsche Courant, zondag 26 januari 1873

Vergadering van den Qemeentoraad DiüuUg 21 Jaonari Tegenwoordig de hh vin BergcD IJzeudooro Tooitittar Beuy Kut Luytea Priaee MesuDaaker Droogleever vau raate Poet Drost Hoogeuboom Samaoin eD ütrafer De uotalcB der Torige vergadering wordeo geleien en gcarrcateerd B Tooraitter deelt cd dat de heer Virul door oogetteldkeid wosdt verkÏKderd de vergadering fag te wonen fogekom n ecne miuive van d genndhfiidaoomimHie dat da keerNoothoien van Goor de benoeiniog tot lid der genoemde eemmiuie heeft aangenomeQ KeanitgeT een adru van A van Wyk varioekende een itnkje grand UB de 6eaienttnut in koop in banden der eommiaaie van Mri e en dr i van W Boogendgk Wi verxoekenda en tukje grand i koop aan bet jatgpad invelüka in huiden der eoouniuie van fabricage een adrea van Hcj G P Vf van Laenen venoekende ala koofitonderwgurewa aan de Stadabewaaraehoot verbooging van trakteueat in banden an B en W ten fine eni Be beer Boebner kont tu vcrgwliiring Aan de orde 1 een voorstel tot bekracbtiging van den aankoop van ean bnii cm naaat de Boelekade De uokoop if geicbied voor 7410 de koaten bedragen 1085 20 dw te laaen $ iOlM en wordt deie goedgekewd S Den veoratel tot aanwgiing der middelen tot betaling nn den koopprgi Het voorstel ii goedgekenrd om de nitMtrokken letning te verboogen met dit montant en na korte dJMmaaia werdt inigelgki goedgekeurd S bet reoTitel om de aangekoebte geboowen in bet openbaar voor afbraak te verkoopeo Na maektiging tot uitvoering londer retomtie ordt de vergadering gealoten Kantongerecht te Gouda Op de TotohtziUiog van deo 21 Dec 1872 z n nog de naTolgeudc roDDiasen gevezen r 8 Tcroordeekl tot eeoe geldbmle van 3 of en dag aoba gerangenisstraf nregens bet ruschen is eens andera riaohwater zouder Tooruen te z n van B aehriftelgk beitjje van vergunning van den eigenaar of leohthebbende op dat vieehwater K 3 en A J veroordeeld de eerate beklaagde tot eene geldboete van 26 en de tweede beklaagde tot eene geldboete van 10 of aubs geTangeniaatraf van 6 dagen voor den eeraten en van dfie dagen voor den tweeden beklaagde met verbMH vcrkllriDg der gevangen kievitten en berel tot denelvei uitlevering of bg gebreke daarvan de betaling ener som van 5 en met bepaling dat by tidien binnen twee maanden na aanmaning daaraan niet ia voldaan zalks zal worden vrrtangen door gevangenieatraf van een dag voor ieder j en bevel dat de in bealag genomen aebterstaaf laglgn en vlnohtkoardje van het slagnet aan den eigenaar of reebtkebkeode zullen worden teniggegeven wegena bet in vereeniging en geUjkt jdig vangen van kievitten ei zidka wat den eeraten beklaagde betreft na binnen de laatate 12 maanden aan de overtreding voon egaan wegena overtreding der verordeningen p de jacht en viascherij te zijn veroordeeld geweeat En allen in de koaten dea nooda invorderbaar bij Zondag 26 JmmmI 1870 N 1314 Nieuws en yverleniieblai m fiouda es Omstreken l j fed wang MA BKTBERICH T B N OOUdft 3 fan By gewonen omzet wai de slamaiing vrg vaat Tarwe puike Zeeuwaohe 12 50 a 13 Mindere 11 75 a 12 Polder 9 73 è ƒ 12 Bogge puike 7 a 7 0 Mindere 6 26 a ƒ 6 M Voer 6 76 a 6 Gerst puike 6 50 èi 7 25 Mindere 5 80 a ƒ 6 25 Haverkorte ƒ 5 0 a 4 50 Lange ƒ 3 40 i 4 26 HennepBied 8 40 a 8 75 Oc veemarkt met goeden aanvoer allea werd tat enorm kooge prezen verkocht Vette varkens v n 27 a 31 oenta per half kilo Magere varkena t1 j Kau Aangevoerd 18 partijen prijzen vao 8k S2 Boter 1 M a 1 86 BurgerlUke Stand eaaoxn It Ju Fnwciuiii Hibertai oaderi F H Vm tn aa C vaa Hofwcgvo Geertmide ouders i van l aiaaaa a U van Kieulierira SI Fetroe Wilhelnne riaia L Verhoek ea C Klaverveld Jacobiu oudere E Siadraekt ea i Venteeg S2 WiUem Jan enden T bfcarvald en J Sngormakei Oviauoni 22 Jaa J ïlai S w H Buitelaar 7 J 1 BI finnwD tS Jan J de Wilde en R Menli Demee aa Mtan den Berg P van Schenderen en A lindehiaak W J Venaanlen en A Varkaik ADV£RTENTIËN Jnffiroaw tak KLÜLTVE verlangt eene Dienstbode In de door ona opgeroepen vergadering van Kiezers tegenwoordig 68 ia tot CANDIDAAT TOOB HBT LIDMAATSCHAP van den GEMEENTERAAD gesteld de Heer L P HOOGENDIJK die om zijn ONAFHANKELUKHBID en KÜNDB ten eerste wordt aanbevolen Mr J FOETÜUN DROOGLEBVEE MWAWMWMWJMMM OOUDA Lange Tiendeweg D n 60 ine Roeken en iiijdfchriflen morden binnen den kortst ntojetijftnt üjd jtleuerd recomimmdeeri z th voor tegen zeer billflke prgzen Heeft mede voorbanden ALLE SOORTEN van in alle BIJ NÈN en BUITENLANDSCHE COURANTEN worden dadelgk opgcfooden waarvoor één afsebrift voldoende ia I t H JAGER J M NOOTHOVEN va GOOR J F C PBINCB J N SCHELTEMA Mr P J SNEL P C TAX ZEULEN De KiezersTereenifeing KONING kn VADERLAND in aanmerking nemende dat eene Vergadering van Kiezers den 20 dezer tot Candidaat voor de vacature bg den Gemeenteraad alhier heeft gesteld den Heer verklaart zich gaarne b die keuze aan te slniten Namens de Vei eeuigiug Toomoemd D RÜIJTER Gouda 22 Jan 1873 Secretaris WElEd Heer THBOPHILB Daar JU n haar sterk nitviel zoo heb ik hetgenoegen UEd mede te deelen dat na het gebruik van één flacon uwer AMEBICANBAL SBM mgn HAAR geheel vast staat en daarU zooveel Attesten ontvangt oo kont UEd mgne verklaring ook pabliceerea AHSTEaDAX Met achting Januari 1873 D va ASPEREN Ambtenaar THEOPHILE Ha rkundlge AMERICAN BALSEM it 2 de Flacon NB De bestellingsbrief ontvangt men terug De flacon geheim ingepakt Amsterdam Kerkstraat bg de Vjzelstraat 514 GEEN DEPOTS Gouda Drak vaa A Brioknan ÜAniiisgeiidiaf BDBOBMSESTKR en WiTHQCDEBS t i Otada Oanan de dnrnUn laa dan Btaatmaab CoMiuMAaH BH K njms in da ProriDoie ZkUBolUai aa des Jaaaarü It i A a 113 Ie AU FtorhMiMl Uad b S brengea ter kennb TM de laflcKtenen de aof vaa kraakt iqnda Wet TMfrVeotoM IV Jaar bddasda aU volgt Art Bloaea de tien dagao aa da afkoadifi d nr Wet lallaa aUa Bigenaan FlMkten QebraikM ef anderm famae eigene groadea e die vaa awierea bebonveoda eik Toor leo veat kon aan g ai ty ii pl i lija oaa da iooaaen op dia graadeo ataaade vaa f MBiieale te tniverea at ledeao uiveiea eprerbewte Vaa ene boete Taa tea atatten dMf ea teo ko atên Ut ifem iofbxm I Alt I Zg laUea op deadUt itraaia gehooda 8n d tMaomeateB en riegm vao de booaaa ha tea eflMiken ttpnemn aaaatooda te Tevbcaadan ea niki op loodaige plaata vaar dit loodar gataar vaa brand aas boaeeh ua booaMO of atraifcea f eaa huiraq en nboniren fcaa gcaeUeden Art S De BeatMidot d D aaartaaantea Meaa ba aUnde auk nUm bianea balialftle tqdatip 4 beoltfa velke lich op de onTeipaokte Nanoaete MMinea beriadea vaa npaen dom raireno Alt De Agentea der GeiMeate an kooaa AdillMtn OaM Burgtmtabr m irttlumitn aelka ieder ia d i aai verpligt 14a op de nitvaoiaf deMT Wettoa te ziaa z zija vetantiroeedeivlcveer IW vetxaia heti elk ten deiea mogt weeda oldakt Art 5 Da fktaMainariéaea Taa het ÜAwtmmi Beied m de Wwdwlffle Be gwiagaa t eaa Ja Wi na dk Atediltiag dMr Wet cea beawftg ie doaa o cr alle met b eiaaa i b oa t g ri i r aaaa gêa of ttivikeu bepUAte froadea tea eiade aeh ie arerteina dat Ie Mriaf dtt tefaaaaaelaa aaat baboerea rolbragt en ea daarven aaa én Miaia ter ien bet aaagaat rapport t dvaa ill Alt flk Da wering der repwnaeatau lal in da velende iaaaa vódr dea lataa Vrntoaa 10 Febraaiu MateünaehledeD qp atralfe ala kiarboveo ia bepaald Art T lageval aaoifa eigenaara of Pacfatara t n ket gaiegde tydatip hebbeo nagelaten niiki te tullen de Agenten en hnaae Adjoooteo 0iirCmUr m ITeUoudéri het door arbeiders ter baauar H t n kosten der aalatigen iatea verrigten De op die Eigenaara en Pachtera invorderbaar verklaarde aha vaa koatan wordt aaa bea op vertoon der ttantia van da arbeidera door den Vitderqter lm iuufitr afgrgevao tonder dat de betaling daarvan Tan da boete ontheft Art 8 De tegeuaroordiga Wet al op dea l en Pbviaae 11 Jasoarü aa alk jaar op oiinoodigiag Ba dee Oamaliaaarie van bet uitvoerend Bewind nuaa ta fftmm iler deor da toig van de Agenten dar QtMaaloi Maai BirfmtnUr a Wtlkimdm woidco afgekondigd £ 0 noodigen de iogetetenen uit om zoowel inbua eigMi belai ala ia dat buaner aaboren lorgte dragen dat da by kan in gebruik zijnde ióaaiea tInUm an htgen van de daano aanwezige nyanMtte wolden gecoiveid ten einde ziob te vr waren oor boeten en koaten die ia verband mei de bc Mliug WO Art 471 a vaa het Wetboek vanttzattg tttllea weideo toegepaat op beo welke by da Sckmmmfm die deswege taaaoW den listen Febraarv en d q lOdsn Maart nllsa woidsn gedaan biyïitl aRM duria nalatig te a fewaest fMidb den 2 Janoar 1873 j n fttw Wethouden Toomoemd pe SeèKitarU De Bnrgemeeeter T ji Poatpinr va Bmbik LJawiiooaw fflnTENLAND BaltoilKiiMk Overzicht SelangrQk ntéuws b er heden niet aede te deelen l jDe oo alaaie vaa dertig te Veraaillea beeft Woebs 1 t e in art 1 en i bedreigde etratba ayn door het lalar ingovoerde art 471 Na 8 vaa het Strafwetboek gew igd d r e aieawa b yaia koae t 4aadaa aa daaiinbealotee dat aiat aeider aal VUen ia varieg zal tiedeo v or ba oatwaw daeai sabeoBatisaisdoor da eeaaiaaie al t a efgJieiiiilJ Ait 1 van het oatverp ia ia qa gab aal aMIMeaaa aet het door Deeeaaa Tooinatelde aaMadaaaaC aefbij gezegd weid dat Thiers j de iliiraiiii e ir watea zal woidea sboord De nnaaiiiii berik aiab eehter haar heahnt over de vnaf of Uien dl iatrrpaUatüa al daa aiet lal büwoaea Tooialaaea gbaal voarbebaadsn Drie eaaauas aaani a WoaiedH te BaletjrgaCuUlaard De ezeeatie Makt ia da npaUiUasebs kriagao eea aieebtaa ibda De graticnoaaiiii aagt de J l aH ia lrf l ki iaf a ia beeft gaaeend dat er aof geea b ae neeg ra etea ia gaoaideeld dat het weaaebeltfl la veert te gaauaatde itwtkaade raa eaveibidi iüke euderdrukking Frankrijk al over deic pad UToonteelea ea haarwellicht wreed doea boelea W v or ons zijn aoehvry noeb bedaard geaoef aal agpa arat er inons omgaat Eea opnerMaÉ alesbli sat de picsident der repabliek dadelijk ikl ea tot welke tna rige aitentea tot welke iiia i ea eaoeeesin b$zich laat aedalepear b d Praiaiaehfa iaaddii N N M aUgiH le k et T lAtaaiMeebe lakea bat vooralel tM ofb TaB bgt zqgel ep de daf bladea de alaenekha en Ma de taigeUea iegetrokken oadat het oaweanUaiÜk waa dat de sobatkirt bg de baitaa e m wrea dit jaar het verlin ou kannea drweo Het Praiaisehe hof beeft aa barsad dea leasr dHP ingaianw N fdeM III vsrsebiilaada bMea d eMveatieaeal verteoo ha leroMliM voi h t dea laatateB aëriig aeit bet eea sleêbteaiadrak Da HarUuri 4 i w wii W bitkaiisriükaebrütea bekend Ja date 1 iaa eea prioa roa Biaaanx net de insignién der arde van den Zwarten Adelaar toegezonden Met eea heiwaaid gemoed verklaart de keiaer aaa prws roa Biaaarak oatalag te ariaeoaa all miniater pnaidaat by haa eehter bjj dieaa groota licbeaielüke aa geeatel iaapanaiog vaa da laatate tien jarrn dit ea t sl i g aaat magereoi In die balaugrgke JM a heaft priaa vaa BMaarok ved gedaan om Pruiaeo maehtig en Daitachlaad éat te maken Hg heeft ztoh ia de geaehiedetiia van Duitachhiod sa Pniiseti een onstsrfel keo naaa verworven Ue hoogste erkenaiog zgner crdieatten waa bea dan ook met reebt ten oeel gevallen Wanaear de keinr er in toettcade dat prioa von Biaaarck het tul duarer aet zoo vaata hand geroerde bestunrdw PrulsiMibe aangeieganheden nederlegde zoa deze loik daarmede in bet nauwste verbond b gven en behalve tgn pliehten ala rykakanaelier ook Preiaen a ataafkuiidige roeping in het oog hoodee fiber hetverleenen der inaigniën van de orde van den Zwarten Adelaar aet brillanten wilde de keiirr eea nieuw bewy i geven van xyna hoogate goedkcuriug ea noojt verflauwende dankbaarheid Aan bet alot van den brief geeft de keizer zgne boop te kennen dat da gezondheid va i den prins ven Bismarok gesterkt moge worden opdat hv eog lang voor Pruisen en DuttsoUaod werkzaam zy in dienst van hem dia ziob teskeat zyn zeer toegenegen dankbare koning lo den Hessiscben landdag ia door den Ijpvaardigds Laodaana Toorgeatald het teipli ht burgerlijk hawaiyk ia te roerea brt roorstol 11 in haadeni iteld vaa een caeuiiaaie In den miti vergaderdaa Ooatearijkacben rijkaraad is tegen verweobting bet wetaontwerp op de diraote verkwzingni nog niet tagcdieed de regeeri heeft aet da boofdea der eoastitutioeeele partig in de venohillende proviueiea oaderhaudeld en dientengevolga ia in bat aaatal a eviardigdeii voor de verschillende groepen oog eenige V randering iMko men nadat die veraoderingen weken lang uitvoerig door de dagbladen beaprokea waren wMd of eena ran olllei ele zijde medegedeeld dat al de di bladberiobten onjniat waren de nienwagierigbeid werd daarom te scherper geprikkeld maar tot hedan ojet bevredigd Sommigen vreetea weer voor moeielyk Hoe de Poleo zich tegenover de diaete verkiezingen zeilen booden ia nog oazdier aeB weet eveaain o de regeering nog Biet beo eaderhiadehl heeft De tyd om gunstige voorwaaiden te bediagen voor hun awdewerkiug ia eehter voor de Potea voorbij i de regeeriag ea da groadwetapartij hebbea hen aiet aeer naodig Ue eoauusaie ait de Spaansehe Cortes raar de af schaflng der slavernij lov Donderdag haar rapport uitbrengen Ds i uaeatie der aehade ergoediog is ba slist alleea auict nog uitgemaakt worden in welkaa vara zg sal verleend rnvtdm De ooaaisaie stait voor een tijdvak raa vier aaandea voor de voUedifle emaneipatie te rekenen rea da af kondigiBt dar wet Volgens de Oai s a zet tegea het liade deter weak bet ontwerp in bebaadeliag werden g i a oaa a Dg da Cortee ea weoaebt de ngeering dat lat ate ipii dig augelyk tot wat worde verbeven De Knaat heeft aet 40 tcfeB 1 itsaawi aai a tea van vertronwea in den ainiltar vaa jortitie aangenooMn naar aanleiding vaa dieni eiiiallireber treffende de oadeidnkking vaa de Woeliagn a Carliaten ea AUbosiateB De Kme reu Prm $ meldt bet velgeade Ia teicgiaamea ait TersaUla we dt aedfgedeiBld dat Italië en Frenkrijk eiab aiet veNeaigeq aet bet veorrtel da Griakaebe regeeriag ea de I ui a faaaatie door de aogMdbedea te doaa be e l mbt ee D Bnaisoke regeering dget tboaa pogingea bg bet kahioet U AtfaiM Volgens beriebt ait Athene eao hetadUe blad r eeaigt de Orieksebe regeeriag zkA aet eea sibeids gnedrt steeagateld ait avolmaahtigdat taa Doitaiilaad Engelead Ooetanrgk co Eaaiaod oad raarwaarde dat de Bogeadhedea zieb oenf ranteMi a er de jnrii e de vaa kit 9 eene vriiilihdiappelgbebealesbtiag kaa t FBAWKBUK De beer Jatea Siraea aiaialer raa derwija jk ontsnapt aaa en greet geraa eeo seotlgelgk gevaar als dat hetwelk dea bnr Lafreae 1 pertefcaüU kostte Oadaaks ea aiasebiea HiheoMbi der irtwat iMerdaaige beading iaat den sehrgrci dw SeaU tegenover de aaaaatiginga der attraaeataoen aaBgenoaan hadden den beelotea hea ffe val te brengen Byua zoadea de beer Johnstea aa de zyneB ban deel hebben beieikt Na adoop der eeiete zitting aan deze laak gewijd naa Jala Biena zijn ontsUg Niets werd liever geweneekt in bet kamp der reactionairen Maar deze hadden bnitaa dea heer Thiers ea zijn seentaris Bsrthelea Satat Hilaiit gerekend Die beiden saeektea ala hel were Kaoa van zijn daminie ai te zien onar zg kondea eiea aeer van hem gedua krygea dan da hijb de rereekering ga den uitslag der tweede steaaiac a zallra afwaditea Waa deze hea gaaaigar dta 10a bü eian wat te doea Men beeft laede ait bak door ons medegedeelde berioht kanaaa iaaa bae de zaak voor Simon afliep Vermoedelgk beeft k nu zija ootalag ingetrokken De reaotionaire Uadaiv bassheewen eabtv des triomf des ainiMers sle te ab nitstel ren exeeatie De groote toe Aykheid ia dea loop van iga ainistcrie jegens zijn vroegere vijandea betooad boeieat hun geen medelyden maar rtraohtiBg ia 2 $ aiaachten iu Simon den kaïakterloeiea die all miuiata onder de repaUiek herraepeo herft al helgeea bg all algevaardigde ea pabtieiat oader ha lnian verkbndigds Kebier hoede neiara hea biaadaaritt Wettaaarig heeten magie dat bij vsetovanirgring betrad der beaoliuldiging alleszins waar heataa aiag Ntt ta 19 soo breekbaar ala een miuiater aaide weinige dagen geladen aleehta de beer iaUm Siaea VDit moge jaial egiL voer de andere minielers Vobr hem leir Kerasalm Hij ie aker eagrypbear nogdaa de aloode Proteua liofater dan korkj baiysaav d n eeontchoue mmdir vaair dan water fly adogtbaa vrij Vervolgen eu aohterha sn en ahooa waal ha n te ontanappen tuaschen d vingers door ts gigdan Werp bea van du 1 Brpeiaanache rota hij tai op het Kapitool ungedeerd Xa land kpraeu Intanohsn varzekereo de vrienden van den heer Simoo ilat zijne mojnscquentie alaobta sehgnbear il